فهرست مطالب

نشریه آموزش و پرورش متعالی
سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیده بتول حسینی، علیرضا صادقی*، علی اکبر خسروی بابادی، مهدی دوایی صفحات 1-12
  مقدمه و هدف

  این پژوهش با هدف طراحی برنامه درسی فوق برنامه برای دانشگاه فرهنگیان انجام شد. رویکرد پژوهش، از نظر هدف، کاربردی، از نظر داده ها آمیخته اکتشافی(کیفی- کمی)، از نظر ماهیت و نوع مطالعه در بعد کیفی، داده بنیاد پارادایمی و در بعد کمی پیمایشی مقطعی بود.

  روش شناسی پژوهش:

   از مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی، و از پرسشنامه محقق ساخته در بخش کمی بهره گرفته و برای سنجش روایی بخش کیفی، از نظر متخصصان و برای سنجش پایایی از روش های بازآزمون و توافق درون موضوعی استفاده شد. برای روایی پرسشنامه از روایی ظاهری، محتوایی استفاده و ضرایب تایید شده و برای پایایی بخش کمی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. داده ها در بخش کیفی، از روش داده بنیاد و در بخش کمی، از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نشان داد که از میان 21 شاخص (گویه) موجود، 40 مقوله اصلی قابل شناسایی است که عوامل محوری شامل، هدف، محتوا و ارزشیابی، عوامل موثر شامل آموزشی، تکنولوژیکی و سازمانی، پیامدها شامل، فردی، آموزشی، علمی- کاربردی و سازمانی است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان دادند که راهبردهای اجرای مدل برنامه درسی فوق برنامه را می توان در چند عامل، مدیریتی، سازمانی، فردی و آموزشی خلاصه نمود. هم چنین، بسترهای موجود شامل عوامل آموزشی، سازمانی، نگرشی و فردی شناسایی شدند و موانع موجود شامل موانع آموزشی، مدیریت و فردی گزارش شدند. در نهایت مدلی برگرفته از عوامل شناسایی شده ترسیم گردید که از اعتبار مطلوبی برخوردار بود.

  کلیدواژگان: برنامه درسی فوق برنامه، برنامه درسی، دانشگاه فرهنگیان
 • سپیده صفرپور دهکردی*، معصومه صالحی فر صفحات 13-19
  مقدمه و هدف

  این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی یادگیری سنتی و یادگیری الکترونیکی بر نارسا نویسی دانش آموزان پایه اول شهر شیراز انجام شد.

  روش شناسی پژوهش:

   روش پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان پایه اول شهر شیراز در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که تعداد آن ها با رجوع به اداره آموزش و پرورش شهر شیراز حدود 3500 نفر برآورد شده است. 30 نفر از دانش آموزان مورد مطالعه (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل)، به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته نارسانویسی بوده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان و اهل فن و پایایی با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و از آمار استنباطی (تی تک نمونه و تی گروه های مستقل) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین میانگین نمرات نارسانویسی در دو گروه یادگیری سنتی و یادگیری الکترونیکی تفاوت معناداری وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که دانش آموزانی که به روش یادگیری سنتی به آنها آموزش داده شد، به دلیل ارتباط مستقیم معلم با دانش آموز دارای اختلال، نارسانویسی کمتر از دانش آموزانی بود که به روش یادگیری الکترونیکی آموزش دیدند.

  کلیدواژگان: یادگیری سنتی، یادگیری الکترونیکی، نارسانویسی، دانش آموزان پایه اول ابتدایی
 • سمیه صمیمی* صفحات 20-29
  مقدمه و هدف

  سازمان ها بر اساس دارایی هایشان ارزش گذاری می شوند و در این میان، سرمایه های فکری و اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی عملکرد سازمانی براساس سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش شهر داراب بود.

  روش شناسی پژوهش: 

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش در زمره پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار دارد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش به تعداد 140 نفر بود که با توجه به تعداد جامعه آماری، از شیوه سرشماری استفاده شد. ابزار مورد سنجش پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1990)، پرسشنامه سرمایه فکری، بونتیس (1998) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی لیونیداس و همکاران (2007) بود. تجزیه و تحلیل داده ها از با روش تحلیل رگرسیون انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاکی از آن بود که رابطه بین کارآفرینی سازمانی و سرمایه فکری معنادار است و این دو متغیر می توانند عملکرد سازمانی را پیش بینی نمایند. بین کارآفرینی سازمانی با عملکرد سازمانی و بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی، رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد سازمان هایی که به سرمایه های فکری اهمیت بیشتری می دهند و به کارآفرینی سازمانی می پردازند، عملکرد بهتری در دنیای در حال تغییر دارند.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، عملکرد سازمانی، کارآفرینی سازمانی
 • مریم سلطانی*، احمدرضا اوجی، فاطمه مردانه صفحات 30-41
  مقدمه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر تاثیر آموزش داستان های فلسفی بر روحیه پژوهشگری و یادگیری خودراهبر دانش آموزان دوره دوم ابتدایی بود.

  روش شناسی پژوهش: 

  روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر مرودشت بود. برای حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 50 دانش آموز انتخاب و در دو گروه آزمایش (25 نفر) و کنترل (25 نفر) جایگزین شدند و با دو پرسشنامه روحیه پژوهشی شیرزاد و پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران مورد سنجش قرار گرفتند. داده های گردآوری شده در دو سطح مورد تجزیه و تحلیل (آمار توصیفی و آمار استنباطی) قرار گرفت. در سطح آمار از میانگین و انحراف معیار و درسطح آمار استنباطی از روش های تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  بین میزان روحیه پژوهشی گروه های آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و بین میزان یادگیری خودراهبر گروه های آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که آموزش داستان های فلسفی بر روحیه پژوهشی دانش آموزان تاثیر معنادار دارد و آموزش داستان های فلسفی بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان تاثیر معنادار دارد.

  کلیدواژگان: داستان های فلسفی، روحیه پژوهشگری، یادگیری خودراهبر، دانش آموزان
 • اعظم نیکوکار* صفحات 42-52
  هدف

  با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی نقش آموزش در حفاظت از محیط زیست پرداخت،

  روش شناسی:

   روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب زمان اجرای پژوهش، مقطعی؛ برحسب نوع داده، کمی؛ برحسب روش گرداوری داده ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران به تعداد 4300 نفر بود. با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای، تعداد 700 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شد. اول، پرسشنامه استاندارد توجه به محیط زیست امامقلی(1390) که برای سنجش توجه به محیط زیست  استفاده شد. دوم، پرسشنامه آموزش در جهت حفظ محیط زیست صالحی و قایمی اصل (1392) استفاده شد. پس از جمع آوری پرسش نامه ها، توصیف داده ها از طریق میانگین، انحراف معیار و... از طریق نرم افزار SPSS21- و استنباط آماری داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار LISREL-v8.80 انجام پذیرفت.ویژگی های فنی پرسش نامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید. روایی وپایایی پرسشنامه ها به وسیله متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد آموزش با حفاظت از محیط زیست رابطه دارد.

  کلیدواژگان: آموزش، حفاظت محیط زیست، سواد زیست محیطی
 • مسلم صالحی*، مهدی کوثری، مژگان امیریان زاده، رضا زارعی صفحات 53-67
  مقدمه و هدف

  در حال حاضر استفاده از موکها به عنوان یکی از دروازه های یادگیری در قرن بیست و یکم به یادگیری مبتنی بر فناوری که دارای مزایایی در فرآیند یادگیری است، شناخته می شود.لذا هدف اصلی این پژوهش طراحی  مدل مفهومی  آموزش از راه دور مبتنی بر موک در هنرستان های فنی و کاردانش استان فارس  بود.

  روش شناسی پژوهش: 

  این پژوهش از نوع توسعه ای با طرح کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون  و مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. انتخاب مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری بود و بر اساس آن تعداد 32 نفر از اساتید و متخصصان حوزه آموزش و پرورش انتخاب شدند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. برای حصول انتقال پذیری، مصاحبه و مشورت با 32 نفرمتخصص صورت گرفت و به منظور رعایت تاییرپذیری،کلیه جزییات پژوهش در تمامی مراحل به دقت ثبت وضبط گردید.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد، طراحی چار چوب مفهومی آموزشی از راه دور مبتنی بر موک در هنرستان های فنی و کاردانش استان فارس شامل چهار بعد اصلی حمایت مدیران با مولفه های (آگاهی مدیران، تعهد مدیران و پاسخگویی مدیران)، حمایت اسناد بالا دستی با مولفه های (چشم انداز، اصلاح اسناد بالا دستی و سیاستگذاری)، بستر سازی با مولفه های (نیروهای متخصص، باورها، سخت افزار، نرم افزار، کاربر پسندی، پشتیبانی، آموزشی و انگیزه بخشی)، برنامه ریزی با مولفه های (هدف گذاری، تدوین محتوا، ارزشیابی) و اجرا با مولفه های (امکان سنجی، طراحی، بکار گیری، ارزیابی) بود.

  بحث و نتیجه گیری

  تعیین مولفه های اصلی تاثیر گذار بر موک در هنرستان های فنی و کار و دانش و توجه به آن ها در امر برنامه ریزی کلان مدیریت آموزش و پرورش، می تواند زمینه ساز استفاده بیش از پیش از این روش آموزشی در سطح کشور باشد.

  کلیدواژگان: چارچوب مفهومی، موک، هنرستان ها
 • رحمان جلیلیان*، داود غلامرضایی، لیلا رجبی صفحات 68-81
  مقدمه و هدف

  استفاده از شاخص های مدل های تعالی سازمانی که مناسب شرایط مدارس باشد، می تواند به عنوان دریچه ای جهت تعالی عملکرد مدارس به کار گرفته شود. لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تعالی عملکرد مدارس متوسطه اول در شهر آبادان با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد.

  روش شناسی پژوهش: 

  جامعه آماری، مدیران و معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان آبادان در نظر گرفته شده است که با توجه به جدول مورگان حجم نمونه مورد احتیاج 186 نفر می باشد. روش های گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو دسته کتابخانه ای جهت گردآوری ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، و میدانی جهت گردآوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیه های پژوهش تقسیم می شود.

  یافته ها

  مدل آزمون تیوری در این تحقیق دارای پنج عامل اصلی رهبری، خط مشی و استراتژی، کارکنان، مشارکت ها و منابع، و فرآیندها می باشد که هر کدام از یک تعداد خرده مقیاس تشکیل شده اند. عامل رهبری مشارکت ها و منابع هر کدام شامل 6 خرده مقیاس، فرآیندها و کارکنان هرکدام شامل 4 خرده مقیاس و خط مشی و استراتژی شامل 7 خرده مقیاس است. نتایج ضرایب مسیر بین عامل ها نیز نشان داد که خط مشی و استراتژی به میزان 193/0 بر عامل رهبری و عامل کارکنان به میزان 490/0 بر عامل خط مشی و استراتژی اثرگذار است.

  بحث و نتیجه گیری

  عوامل معرفی شده توسط محقق (رهبری، خط مشی و استراتژی، کارکنان، مشارکت ها و منابع، فرآیندها) با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر تعالی عملکرد مدارس قویا تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: تعالی عملکرد، مدل تعالی EFQM، مدارس متوسطه اول
 • سید محمدجواد علوی* صفحات 82-94
  مقدمه و هدف

  معمولا ویژگی های معلم یکی از عوامل اثرگذار بر تدریس بوده و پیامد آن بر پیشرفت دانش آموزان موثر است. محققان نشان دادند که بهترین معلمان لزوما با تجربه ترین آنها نیستند. بهترین معلمان معمولا اشتیاق و حرارت فراوان در تدریس خود دارند، نسبت به پیشرفت تک تک دانش آموزان حساس هستند. روابط مثبت، انگیزش بالا و تعهد زیاد دارد. هدف این پژوهش ارایه مدل علی روابط ذهنیت فلسفی و خودکارآمدی معلم بر کیفیت تدریس با نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهر داراب بوده است.

  روش شناسی پژوهش:

   روش این پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی معلمان ابتدایی شهر داراب (210 نفر،28 نفر مرد و 182 نفر زن) بوده است. برای تعیین حجم نمونه، از جدول مورگان تعداد 132 نفر انتخاب و همچنین از روش نمونه گیری طبقه بندی نسبتی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد، بیشترین اثر مستقیم مربوط به فلسفه تدریس بر سرمایه روانشناختی(28/0) و کمترین اثر مستقیم مربوط به خودکارآمدی معلم بر کیفیت تدریس(11/0) است علاوه بر این بیشترین اثرغیرمستقیم مربوط به تاثیر فلسفه تدریس بر کیفیت تدریس(12/0) و کمترین اثر غیرمستقیم مربوط به تاثیر خودکارآمدی معلم بر کیفیت تدریس (04/0) می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  سرمایه روانشناختی نیز مانند ذهنیت فلسفی و خودکارآمدی معلم بر کیفیت تدریس هم اثرمستقیم و هم غیر مستقیم دارد با این تفاوت که سرمایه روانشناختی مانند خودکارآمدی معلم، تنها از طریق متغیر تعهد سازمانی بر کیفیت تدریس اثرگذار است و افزایش سرمایه روانشناختی موجب افزایش تعهد سازمانی و در نتیجه افزایش کیفیت تدریس می شود.

  کلیدواژگان: ذهنیت فلسفی، خودکارآمدی معلم، کیفیت تدریس، سرمایه روانشناختی
|
 • Seyedeh Batoul Hoseini, Ali Reza Sadeghi *, Ali Khosravi, Mehdee Davaee Pages 1-12
  Introduction

  This research was done with the aim of designing an extracurricular curriculum for Farhangian University. The research approach was applied in terms of purpose, exploratory mixed (qualitative-quantitative) in terms of data, in terms of the nature and type of study in qualitative dimension, paradigmatic foundation data and cross-sectional survey in quantitative dimension.

  Research Methodology

  A semi-structured interview was used in the qualitative part, and a researcher-made questionnaire was used in the quantitative part, and to measure the validity of the qualitative part, according to experts, and to measure reliability, retest and intra-subject agreement methods were used. For the validity of the questionnaire, face and content validity were used and coefficients were confirmed, and Cronbach's alpha coefficient was used for the reliability of the quantitative part. The data were analyzed in the qualitative part by the foundation data method and in the quantitative part by the confirmatory factor analysis test and structural equation modeling.

  Findings

  It showed that among the 21 existing indicators (items), 40 main categories can be identified, which include the main factors, goal, content and evaluation, effective factors including educational, technological and organizational, consequences including individual, educational, scientific-applicative and organizational.

  Conclusion

  The results showed that the extracurricular curriculum model implementation strategies can be summarized in several managerial, organizational, individual and educational factors. Also, the existing platforms including educational, organizational, attitudinal and individual factors were identified and the existing barriers including educational, management and individual barriers were reported. Finally, a model derived from the identified factors was drawn, which had good validity.

  Keywords: Extra curricular curriculum, Curriculum, Farhangian University
 • Masoumeh Salehifar, Sepideh Safarpor Dehkordi* Pages 13-19
  Introduction

  This research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of traditional learning and electronic learning on poor writing skills of first grade students in Shiraz city.

  research methodology

  The research method was of comparative causal type. The statistical population of the current study was made up of all the first grade students of Shiraz city in the academic year of 2021-2022, whose number is estimated to be around 3500 people by referring to the Education Department of Shiraz city. Thirty of the students under the study (15 in the experimental group and 15 in the control group) were selected as a sample through purposive sampling method. The tool used in this research was a researcher-made questionnaire on dysgraphia.  The face and content validity of the questionnaire was confirmed by experts and technical people, and the reliability was confirmed by Cronbach's alpha method. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (T single sample and independent T groups) were used to analyze the data.

  Findings

  The results of the research indicated that there is a significant difference between the average grades of dysgraphia in the two groups of traditional learning and electronic learning.

  Conclusion

  The results indicated that the students who were taught by the traditional learning method had less dysgraphia than the students who were taught by the electronic learning method due to the direct communication between the teacher and the student with the disorder.

  Keywords: traditional learning, E-Learning, dysgraphia
 • Somayeh Samimi * Pages 20-29
  Introduction

  Organizations are valued based on their assets, and among them, intellectual and social capitals are especially important. The aim of the current research was to predict organizational performance based on intellectual capital and organizational entrepreneurship among education workers in Darab city.

  Research Methodology

  This research is practical in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of nature and method. The statistical population included all education staff, numbering 140 people, according to which the census method was used. The measuring tools were Patterson's Job Performance Questionnaire (1990), Bontis's Intellectual Capital Questionnaire (1998) and Leonidas et al.'s (2007) Organizational Entrepreneurship Questionnaire. Data analysis was done by the regression analysis method.

  Findings

  The results indicated that the relationship between organizational entrepreneurship and intellectual capital is significant and these two variables can predict organizational performance. There was a positive and significant relationship between organizational entrepreneurship and organizational performance and between intellectual capital and organizational performance.

  Conclusion

  It seems that the organizations that give more importance to intellectual capital and engage in organizational entrepreneurship perform better in the changing world.

  Keywords: Intellectual Capital, Organizational Performance, Organizational Entrepreneurship
 • Maryam Soltani *, Ahmadreza Ojinejad, Fatemeh Mardaneh Pages 30-41
  Introduction

  The aim of the present research was the effect of teaching philosophical stories on the spirit of research and self-directed learning of second year elementary school students.

  research methodology

  The research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this research included all students of the second year of elementary school in Morvdasht city. For the sample size, 50 students were selected using the purposeful sampling method and were replaced in two experimental groups (25 people) and control (25 people) and were measured with two questionnaires of Shirzad's research spirit and the self-directed learning questionnaire of Fisher et al. The collected data were analyzed at two levels (descriptive statistics and inferential statistics). At the level of statistics, mean and standard deviation were used, and at the level of inferential statistics, covariance analysis methods were used.

  Findings

  There is a significant difference between the research spirit of the experimental and control groups in the post-test stage, and there is a significant difference between the self-directed learning of the experimental and control groups in the post-test stage.

  Conclusion

  The results showed that teaching philosophical stories and research spirit of students has a significant effect. Teaching philosophical stories and self-learning has a significant effect for students.

  Keywords: Philosophical stories, spirit of research, self-directed learning, Students
 • Azam Nikookar * Pages 42-52
  Introduction

  Given that the present study examines the role of education in environmental protection.

   research methodology

  the research method was applied in terms of purpose, cross-sectional in terms of the time of research, quantitative in terms of the data type, and descriptive-correlation in terms of the method of data collection or the nature and method of research. The statistical population of the present study included all primary school teachers in Tehran with 4300 people. Using the sample size calculation in structural equations and stepwise cluster random sampling method, 700 people were selected as the sample size. Two questionnaires were used to collect data. First, the standard environmental attention questionnaire of Emamgholi (2011) was used to measure environmental attention. Second, Salehi and Ghaemi Asl's environmental protection education questionnaire (2013) was used. After collecting the questionnaires, describing the data through means, standard deviation, etc. through SPSS21 software and statistical inference of data through structural equation modeling using LISREL-v8.80 software were done. The technical characteristics of the questionnaires including reliability, convergent and divergent validity were examined. The content validitiy and reliability of the questionnaires were confirmed by the specialist and the reliability of the questionnaires were assessed by Cronbach's alpha coefficient.  The path coefficients and significance coefficients of the software were used to test the research hypotheses.

  Findings

   The results indicated that education is related to environmental protection.

  Keywords: education, Environmental Protection, Environmental literacy
 • Moslem Salehi *, Mahdi Kowsari, Mozhgan Amirianzadeh, Reza Zarei Pages 53-67
  Introduction

  Currently, the use of MOOCs is known as one of the learning gateways in the 21st century to technology-based learning, which has advantages in the learning process. Therefore, the main goal of this research is to design a conceptual model of distance learning based on MOOCs in technical and vocational high schools in Fars province.

  research methodology

  The research was done in a developmental type with a qualitative design and through using thematic analysis and semi-structured interview instrument. The participants were selected using the purposeful sampling method with theoretical saturation criteria, and based on that, 32 professors and specialists in the field of technical high schools and vocational training were selected. In order to obtain the reliability and validity, two methods of review of participants and review of non-participating experts were used in the research. In order to obtain transferability, interviews and consultations were conducted with 32 experts, and in order to comply with the transferability, all the details of the research were carefully recorded in all stages.

  Findings

  The research findings indicated that conceptual framework for distance education, based on MOOC in  Fars province technical high schools and vocational training, includes five main dimensions concerning managers' support with components  of managers' awareness, managers' commitment and managers' accountability; support of high-level documents with the components  of vision, correcting manual documents and policy making; platform building with the components of professional expert, beliefs, hardware, software, user-friendliness, support, training and motivation; planning with the components of targeting, content developing, evaluation; and implementation with components of feasibility, design, performance, and evaluation.

  Conclusion

  Determining the main factors influencing MOOC in technical and vocational high schools and paying attention to them in the matter of education management macro-planning can be the basis for more use of this educational method even at the country level.

  Keywords: conceptual framework, MOOC, Technical high schools, Vocational Training
 • Rahman Jalilian *, Davood Gholamrezaei, Leila Rajabi Pages 68-81
  Introduction

  The indicators of organizational excellence models that are suitable for schools' conditions can be used as channels to improve schools' performance. Therefore, the purpose of the current research is to identify and analyze the effective factors on the excellence of the performance of the first secondary schools in Abadan city considering the document of fundamental evolution of education.

  Research methodology

  The statistical population is the principals and teachers of the first secondary schools of Abadan city,and according to Morgan's table, the required sample size is 186 people. The methods of collecting information in this research are divided into two categories: library-based method for collecting the subject literature and research background, and field-based method for collecting information to confirm or reject research hypotheses.

  Findings

  The theory test model in this research contains five main factors of leadership, policy and strategy, staff, partnerships and resources, and processes, each of which consists of a number of subscales. The factors of leadership, partnerships and resources each include 6 subscales, processes and staff each include 4 subscales, and policy and strategy includes 7 subscales. The results of the path coefficients between the factors also indicated that the policy and strategy have an effect of 0.193 on the leadership factor and the staff factor has a 0.490 effect on the policy and strategy factor.

  Conclusion

  The factors introduced by the researcher (leadership, policy and strategy, staff, partnerships and resources, processes) with the approach of the document of fundamental evolution of education strongly influence the excellence of school performance.

  Keywords: Performance Excellence, EFQM Excellence Model, First High Schools
 • Syed Mohammad Javad Alavi * Pages 82-94
  Introduction

  the teacher's characteristics are usually one of the factors that influence teaching and its consequences are effective on the progress of students. Researchers have revealed that the best teachers are not necessarily the most experienced. The best teachers usually have a lot of enthusiasm and warmth in their teaching; they are sensitive to the progress of each student. They have positive relationships, high motivation and commitment.
  The purpose of this research is to present a causal model of the relationship between philosophical mindset and teacher self-efficacy on teaching quality with the mediating role of psychological capital and organizational commitment of elementary school teachers in Darab city.

  Research methodology

  The method of this research is correlational and the statistical population includes all primary teachers of Darab city (210 people, 28 men and 182 women). To determine the sample size, 132 people were selected on the basis of Morgan's table and the relative stratified sampling method was used.

  Findings

  The findings indicated that the highest direct effect is related to teaching philosophy on psychological capital (0.28) and the lowest direct effect is related to teacher self-efficacy on teaching quality (0.11). In addition, the largest indirect effect is related to the impact of teaching philosophy on teaching quality (0.12) and the lowest indirect effect is related to the effect of teacher self-efficacy on teaching quality (0.04).

  Conclusion

  Psychological capital, like philosophical mindset and teacher self-efficacy, has both direct and indirect effects on teaching quality, with the difference that psychological capital, like teacher self-efficacy, has an effect on teaching quality only through the organizational commitment variable, and an increase in psychological capital leads to an increase organizational commitment and, as a result, an increase in the quality of teaching.
  .

  Keywords: Philosophical mindset, Teacher self-efficacy, teaching quality, psychological capital