فهرست مطالب

نشریه آموزش و پرورش متعالی
پیاپی 3 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعید وزیری*، آزاده صادقیان، محمدحسین فلاح صفحات 1-18

  شناخت (شخصیت) کمال گرا و مشکلات مربوط به آن در بین دانش آموزان از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف این پژوهش تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر تجارب زیسته دانش آموزان کمال گرابود.جامعه آماری دانش آموزان کمال گرا مشغول به تحصیل در مدارس خاص (مدارس خاص ترکیبی از دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و غیر انتفاعی) استان یزد بودند که به صورت هدفمند ساده انتخاب شدند. فرایند نمونه گیری و مصاحبه ها تا زمان اشباع داده های نظری (15دانش آموز) ادامه یافت و مضامین اصلی تجربه ها از طریق روش کلایزی (Colaizzi) کشف شد. سپس بر اساس مضامین اصلی کشف شده به مطالعه مروری روش های آموزشی و درمانی مربوط به کمال گرایی پرداخته شد تا جلسات آموزشی ویژه کمال گرایی طراحی شود. در نهایت برنامه آموزشی طراحی شده با استفاده از روش گروه های کانونی متشکل از مشاوران تخصصی مدارس استان یزد مورد بررسی قرار گرفت. 9 مضمون اصلی، برتری جویی، افکار و احساسات منفی، انزوای اجتماعی، هدف گذاری، تجربه سرزنش، دستاوردهای مثبت، عدم اعتماد به نفس، مشکلات رفتاری، اهمال کاریو 19 مضمون فرعی به دست آمد. برنامه آموزشیمبتنی بر تجارب زیسته دانش آموزان کمال گرا در9 جلسهتدوین شد و این محتوای آموزشی بر اساس ترکیبی از مولفه های درمان شناختی- رفتاری و خود شفقت ورزی طراحی شد. از آنجا که برای طراحی این برنامه از تجارب دانش آموزان کمال گرا به عنوان مخاطبان اصلی و همچنین مطالعه مروری منابع علمی برای پاسخگویی به نیازهای آنان استفاده شده است و کلیه جلسات آموزشی مورد تایید متخصصان مربوطه قرار گرفته، به این نتیجه می رسیم که برنامه طراحی شده از روایی محتوایی/ صوری قابل قبولی برخوردار است و می تواند در جهت برطرف کردن مشکلات کمال گرایی دانش آموزان موثر باشد.

  کلیدواژگان: تجربه زیسته، دانش آموز، کمال گرا، کمال گرایی
 • خسرو رشید، پریماه محمدیان، حسین محققی، احمد بیات* صفحات 19-34

  ویژگی ها و شایستگی های شخصیتی یک آموزگار می تواند در کیفیت و کارآمدی عملکرد آموزشی او نقش داشته باشد. هدف این پژوهش شناسایی شایستگی های شخصیتی آموزگاران و پیوند این ویژگی ها با کارآیی آموزشی آنان بوده است.روش پژوهش از نوع آمیخته (کمی و کیفی) و جامعه آماری متخصصان روان شناسی تربیتی، مدیران و آموزگاران مدارس متوسطه دوم همدان (65 متخصص، 384 مدیر و 2415 آموزگار) بوده است. به منظور شناسایی شایستگی های شخصیتی آموزگاران 40 نفربا روش دردسترس به عنوان نمونه برای مصاحبه انتخاب شده اند. همچنین 13 مدیر و 60 آموزگار به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و پرسشنامه شخصیت نیو (1983) و پرسشنامه محقق ساخته را پاسخ داده اند. پس از تحلیل محتوای مضمون مصاحبه های انجام شده و مشخص شدن شایستگی های شخصیتی، پرسشنامه های پژوهش توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. داده ها با روش همبستگی پیرسون و به کمک نرم افزار SPSS-25تجزیه و تحلیل شده است.نتیجه حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها، استخراج ویژگی های پرانرژی بودن، بردباری، مهارت های ارتباطی، همدلی، مدیریت، اشتیاق برای تجربه های تازه، سازگاری، مسیولیت پذیری و ویژگی های اخلاقی- رفتاری مثبت بوده است. همچنین همبستگی پیرسون نشان داده استکه بین شایستگی های شخصیتی آموزگاران با کارآیی آموزشی آنان رابطه مثبت وجود دارد (01/0 >P؛ 54/0= r) و مولفه مهارت های ارتباطی با کارآیی آموزشی آموزگاران بیشترین همبستگی را دارد (64/0 = r).هرچقدر ویژگی های پرانرژی بودن، بردباری، مهارت های ارتباطی، همدلی، مدیریت، اشتیاق برای تجربه های تازه، سازگاری، مسیولیت پذیری و ویژگی های اخلاقی- رفتاری مثبت در آموزگاران بالاتر باشد به همان اندازه کارآیی آموزشی آن ها نیز بیشتر خواهد بود.

  کلیدواژگان: شایستگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیتی، کارآیی آموزشی آموزگاران
 • محمد حاجی زاد* صفحات 35-48
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مدلسازی ساختاری رابطه بین رویکردهای تدریس و اهداف پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی خوش بینی تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. این پژوهش کاربردی و روش توصیفی همبستگی از نوع تحلیل مسیر می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان نکا  به تعداد 2000 نفر در سال تحصیلی 1400 - 1399 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه برحسب جدول کرجسی و ومورگان 317 نفر از دانش آموزان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس پایه تحصیلی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های استاندارد رویکردهای تدریس معلمان کدیور، اهداف پیشرفت میگلی و خوش بینی تحصیلی توسط قاسمی بود. روایی صوری پرسشنامه ها با توجه به استاندارد بودن، توسط استاد راهنما و استاد مشاور مورد تایید واقع شد. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ  برای رویکردهای تدریس کدیور (1399) 89 %، اهداف پیشرفت میگلی(2000)81 % وخوش بینی تحصیلی قاسمی(1397) 86 % به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل  داده ها توسط روش آمار توصیفی(جداول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد)و آماراستنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری SEMتوسط نرم افزار SPSS22) و Smart PLS) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین مولفه های رویکردهای تدریس با اهداف پیشرفت در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین مولفه های رویکردهای تدریس با خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  بین مولفه های خوش بینی تحصیلی با اهداف پیشرفت در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین دیگر یافته های پژوهش نشان داد بین رویکردهای تدریس و اهداف پیشرفت با نقش میانجی خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: رویکردهای تدریس، اهداف پیشرفت، خوش بینی تحصیلی
 • علی جباری ظهیرابادی، مهدی شریعتمداری*، یلدا دلگشایی، فرشته کردستانی صفحات 49-61

  هدف از اجرای این پژوهش طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان ابتدایی بوده است. این پژوهش از نظر اهداف، کاربردی توسعه ای و از نظر نوع مطالعه و ماهیت پژوهش در بعد کیفی، اکتشافی و از بعد کمی، پیمایشی مقطعی و جامعه آماری در بخش کمی معلمان ابتدایی شاغل به تدریس در شهرستان رفسنجان شامل 1457 نفر می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه حداقل 304 نفر برآورد گردیدو با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. به منظور تبیین بهتر نتایج و آشکار شدن موارد مغفول در فاز کمی، 13 مصاحبه عمیق در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به صورت گلوله برفی انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها در خصوص مولفه های آموزش مهارت های زندگی و عوامل سه شاخگی، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن به وسیله تحلیل عاملی تاییدی و همچنین روایی صوری و پایایی توسط محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب با مقادیر 830/0 و 81/0 سنجیده و الگوی تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و همچنین بهره گیری از فنون آمار توصیفی، استنباطی و مدلسازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. الگوی پژوهش با 15 مولفه مهارت زندگی شامل مهارت های ارتباط، مهارت های قابل عرضه، خود مسیولیتی، اخلاق کاری، مدیریت، مهارت های زندگی سالم، تفکر انتقادی، همکاری، تصمیم گیری، تفکر خلاق، خودآگاهی، هدف گذاری، حل مساله، توجه به دیگران، عزت نفس و 10 مولفه از عوامل سه شاخگی شامل کتاب درسی، تلویزیون، کارگاه آموزشی، خانواده، همسالان، جامعه، فضای مجازی، مشاور، کتاب غیردرسی و مدرسه ارایه شده است. آموزش مهارت های زندگی باعث ارتقای عزت نفس، سلامت، خودمسیولیتی، خودآگاهی و تفکر انتقادی در دانش آموزان ابتدایی می گردد.

  کلیدواژگان: طراحی، اعتباریابی، الگوی آموزش مهارت های زندگی، دانش آموزان ابتدایی
 • فردین تیمورزاده، حبیبه نجفی* صفحات 63-74

  داشتن رفتار نوآورانه و تفکر انتقادی در بین مدیران برای ترویج اثربخشی سازمان و بهره وری آن، دو عنصر ضروری و حیاتی می باشند. این پژوهش با هدف تاثیرگذاری و تاثیر پذیری مهارت های نرم بر تفکر انتقادی و رفتار نوآورانه مدیران انجام شده است. این پژوهش کاربردی - توسعه ای و از منظر روش شناسی، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس ناحیه 1 و 3 شهر تبریز در سال 1399 به تعداد 260 نفر هستند که حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران به تعداد 84 نفر برآورد شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته ویژه روش دیمتل می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش دیمتل انجام شده است. نتایج یافته ها نشان داد که تاثیر گذارترین عامل، خلاقیت و حل مساله می باشد و متغیر تفکر انتقادی در رتبه دوم تاثیر گذاری قرار دارد. از نظر شدت تاثیر گذاری مولفه های مهارت نرم، به ترتیب خلاقیت و حل مساله، یادگیری مادام العمر، کارتیمی و گروهی، اخلاق حرفه ای و ارتباطات قرار دارند که بیشترین تاثیر گذاری را داشته اند. تاثیر پذیرترین متغیر، رفتار نوآورانه می باشد. همچنین از میان مولفه های تاثیر گذار  مهارت نرم، یادگیری مادام العمر مهم ترین عامل می باشد که تاثیر زیادی بر رفتار نوآورانه داشته است. یادگیری مادام العمر همچون موتور محرکه ای است که در صورت کارکرد مناسب می تواند باعث حرکت پرشتاب رفتار نوآورانه، اخلاق حرفه ای، ارتباطات و حتی کار تیمی و گروهی گردد و موجب ارتقای پرستاران در دنیای پرمخاطره امروزی گردد.

  کلیدواژگان: رفتار نوآورانه، تفکر انتقادی، مهارت نرم، مدیر، روش دیمتل
 • الهه اسلمی*، سید جواد هاشمی اردکانی صفحات 75-86
  مقدمه و هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت گرا بر بهزیستی روانشناختی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان دختر شهرستان آباده بود.

  روش شناسی پژوهش:

   روش تحقیق شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و گواه بوده است. جامعه آماری این پژوهش را همه دختران دانش آموز مقطع متوسطه اول که در سال تحصیلی1400-1399 در شهرستان آباده مشغول به تحصیل بودند تشکیل داده اند. تعداد 30 دانش آموز به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده های پژوهش از مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (1989) و پیشرفت تحصیلی فام و تیلور (1999) استفاده شد. گروه آزمایش تحت آموزش روانشناسی مثبت گرا به مدت 10 جلسه قرار گرفتند و گروه گواه آموزشی دریافت نکردند.

  یافته ها

  به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS استفاده شد. نتیجه این تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری P< 0.001)) در بهزیستی روانشناختی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان در بین دو گروه آزمایش و گواه مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  به عبارتی روانشناسی مثبت گرا باعث افزایش معنی دار بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان آباده شد.

  کلیدواژگان: آموزش روانشناسی مثبت گرا، بهزیستی روانشناختی، پیشرفت تحصیلی، نوجوانان، شهرستان آباده
 • رباب رحمتی، امیر کریمی* صفحات 87-106
  آینده پژوهی در آموزش وپرورش، یکی از ابعاد نوین این علم در جهان کنونی است که موردتوجه محققان این حوزه قرارگرفته و پژوهش های انجام شده در این عرصه به مرور در حال افزایش است. لذا این مقاله با هدف بررسی سیر تحولی مقالات منتشرشده در حوزه آینده پژوهی در آموزش وپرورش ایران و در وهله دوم شناسایی مسیرهای جدید در تحقیق و پژوهش برای توسعه این علم انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع مروری است که بر اساس آن، پایگاه های اطلاعاتی نورمگز، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، سیویلیکا، علم نت، مگیران و... با استفاده از کلیدواژه های آینده پژوهی در برنامه درسی، مدارس، تدریس، آموزش وپرورش، آموزش از راه دور، کتاب و اسناد آموزش مورد جست وجو قرار گرفت. تمامی مقالات منتشرشده از سال 1390 تا 1400 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. پس از مطالعه و ارزیابی محتوای مقالات، شکاف های پژوهشی در عرصه های موردتوجه قرارگرفته مقالات، بررسی و تحلیل شد. نشانگر آن است که موضوعات اصلی مورد بررسی در مقالات یک دهه اخیر شامل سند تحول بنیادین و برنامه درسی بوده و روش کیفی بیشترین فراوانی را دارا بود. همچنین پیشنهاد های پژوهش بر آینده پژوهی در کلاس های مجازی، کلاس های بین المللی، ربات های آموزشی و آموزش پایدار متمرکز بودند. حوزه های مغفول مانده می تواند برای عناوین پژوهشی جدید مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، آموزش وپرورش، برنامه درسی، مروری
 • مسعود نظرزاده*، طاهره نکوئیان، حسن مومنی، فرشته عبدالی صفحات 107-120
  با توجه به اهمیت دو متغیر دانش فراشناخت و سرعت یادگیری در دانش آموزان، استفاده از روش های آموزش چرخه تفکر و توضیح مستقیم  برای دست یابی دانش آموزان به این دو متغیر، مهم و ضروری است. چرخه تفکر و توضیح مستقیم  از روش هایی هستند که می توانند موجب خود تنظیمی و ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دروس مختلف گردند.از این روهدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر چرخه تفکرو توضیح مستقیم بر دانش فراشناختی و سرعت یادگیریتحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی  بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است و از جامعه دانش آموزان پسر پایه ششم شهر ایلام، 60 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه های دانش فراشناختی و سرعت یادگیری بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری با استفاده از نرم افزارSPSS-22  انجام شد. نتایج نشان داد چرخه تفکرو توضیح مستقیم بر افزایش دانش فراشناختی(61/0=Partialŋ2، 001/0=p ، 15/106=F) تاثیر معناداری دارد، همچنین چرخه تفکرو توضیح مستقیم بر افزایش سرعت یادگیری (36/0=Partialŋ2، 001/0=p ، 47/29=F) تاثیر معناداری دارد. همین طور، میزان اثربخشی آموزش متقابل بیشتر از توضیح مستقیم در دانش فراشناختی و سرعت یادگیری دانش آموزان می باشد (05/0>p). پژوهش حاضر نشان داد چرخه تفکرو توضیح مستقیم میزان دانش فراشناختی و سرعت یادگیری دانش آموزان را بهبود می بخشد. بر این اساس، دانش آموزان در فرایند چرخه تفکرو توضیح مستقیم (به خصوص در چرخه تفکر) می آموزند تا نسبت به حل مسایل در فرایند یادگیری با سرعت بالاتر عمل کنند و در این مسیر، میزاندانش فراشناختی و سرعت یادگیری شان را بهبود بخشند
  کلیدواژگان: چرخه تفکر، توضیح مستقیم، دانش فراشناختی، سرعت یادگیری
|
 • Saeed Vaziri *, Azade Sadeghiyan, Mohammad Hossein Fallah Pages 1-18

  Familiarity with perfectionist personality and related problems are especially important among students.Therefore,the purpose of this study was to develop an educational program based on the lived experiences of perfectionist students studying in special schools.The statistical population of perfectionist students studying in special schools (a combination of students from gifted schools, public magnet schools and private schools) in Yazd province were selected through a simple purposeful method.The sampling process and interviews continued until the saturation of theoretical data (15 students) and the main themes of the experiments were discovered through the Colaizzi method.Then, based on the main themes discovered, a review study of educational and therapeutic methods related to perfectionism was conducted to design special training sessions on perfectionism.Finally, the educational program designed using the focus group method consisting of specialized counselors in schools in Yazd province was reviewed.9 main themes   (superiority, negative thoughts and feelings, social isolation, goal setting, experience of blame, positive achievements, lack of self-confidence, behavioral problems, procrastination) and 19 sub-themes were obtained.The curriculum based on the lived experiences of perfectionist students was developed in 9 sessions and this educational content was designed based on a combination of components of cognitive-behavioral therapy and self-compassion. Since the design of this program uses the experiences of perfectionist students as the main audience as well as the review of scientific resources to meet their needs and all training sessions have been approved by the relevant experts, then we conclude that the designed program has acceptable content/face validity and it can be effective in solving the problems of student perfectionism.

  Keywords: Lived Experience, Student, Perfectionist, Perfectionism
 • Khosro Rashid, Parimah Mohammadiyan, Hossein Mohagheghi, احمد بیات * Pages 19-34

  Teacher's personality traits and competencies can play a role in the quality and efficiency of his / her educational performance.The purpose of this study was to identify the personality competencies of teachers and the relationship of these competencies with their educational efficiency.The research method was mixed (quantitative and qualitative) and the statistical population was educational psychologists, principals, and teachers of secondary schools in Hamadan (65 specialists, 384 principals, and 2415 teachers). In order to identify the personality competencies of teachers, 40 people were selected as the sample for the interview through the available method. Also, 13 principals and 60 teachers were selected through cluster sampling method. They answered NEO-PI (Costa &McCare, 1983) and the researcher-made questionnaires. After analyzing the content of the interviews and identifying the personality competencies, the research questionnaires were completed by the participants. Data were analyzed by Pearson correlation method using SPSS-25 software.The result of the content analysis of the interviews was the extraction of the characteristics of energeticness, tolerance, communication skills, empathy, management, eagerness for new experiences, adjustment, responsibility, and positive ethical-behavioral characteristics. Also, Pearson correlation showed that there is a positive relationship between teachers' personality competencies and their educational efficiency (P < 0.01; r = 0.54) and the component of communication skills has the highest correlation with teachers' educational efficiency (r = 0.64).The higher the characteristics of energeticness, tolerance, communication skills, empathy, management, eagerness for new experiences, adjustment, responsibility, and positive moral-behavioral characteristics in teachers, the higher their educational efficiency.

  Keywords: Personality Competencies, personality characteristics, Teachers’ Educational Efficiency
 • Mohammad Hajizad * Pages 35-48
  The aim of this study was to investigate the structural modeling of the relationship between teaching approaches and goals of academic achievement with the mediating role of students' academic optimism. This is an applied research and descriptive correlation method of path analysis. The statistical population of all female high school students in Neka city was 2000 students in the academic year 2021-2022 They were studying. Sample size According to Krejcie and Morgan table, 317 students were selected by stratified random sampling method based on educational background. Data collection tools include standard questionnaires Kadivar teachers' teaching approaches, Migli's achievement goals and academic optimism by Ghasemi. The supervisor and the consultant due to their standardization approved the face validity of the questionnaires. The reliability of the questionnaires was obtained through Cronbach's alpha coefficient for Kadivar (1399) teaching approaches 89%, Migli (2000) achievement goals (81) and Ghasemi (1397) 86% academic optimism. Data were analyzed using descriptive statistics (frequency tables, mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and SEM structural equations by SPSS22 software) and Smart PLS). Data analysis showed that there is a positive and significant relationship between the components of teaching approaches and achievement goals in students. There is a positive and significant relationship between the components of teaching approaches and academic optimism in students. There is a positive and significant relationship between the components of academic optimism with achievement goals in students and also other research findings showed that there is a positive and significant relationship between teaching approaches and achievement goals with the mediating role of academic optimism in students.
  Keywords: Teaching Approaches, achievement goals, academic optimism
 • Ali Jabbari Zahirabadi, Mehdi Shariatmadari *, Yalda Delgoshaei, Fereshteh Kordestani Pages 49-61

  The purpose of this study was to design and validate a model for teaching life skills to elementary students. This research in terms of applied development goals and in terms of the type of study and the nature of research in the field of exploratory quality and quantitatively cross-sectional survey and the statistical population in the quantitative section of primary teachers teaching in Rafsanjan include 1457 people using the formula Cochran estimated the number of samples to be at least 304 and selected using a simple random sampling method. In order to better explain the results and reveal the neglected cases in the quantitative phase, 13 in-depth interviews in the qualitative section were conducted using purposive sampling method in the form of snowballs. Data collection tool on life skills training components and triangular factors, a researcher-made questionnaire whose validity was measured by confirmatory factor analysis as well as face validity and reliability by calculating Cronbach's alpha with values of 0.830 and 0.81, respectively. And the research model were analyzed using data collected through a questionnaire as well as descriptive statistics, inferential statistics and structural equation modeling. Research model with 15 components of life skills including communication skills, deliverable skills, self-responsibility, work ethic, management, healthy living skills, critical thinking, collaboration, decision making, creative thinking, self-awareness, goal setting, problem solving, attention to others, Self-esteem and 10 components of three-pronged factors including textbook, television, workshop, family, peers, community, cyberspace, counselor, non-textbook and school are presented.Life skills training promotes self-esteem, health, self-responsibility, self-awareness and critical thinking in elementary students.

  Keywords: Design, Validation, life skills training model, Elementary Students
 • Fardin Teimorzadeh, Habibeh Najafi * Pages 63-74

  Having innovative behavior and critical thinking among managers are two essential and vital elements to promote the effectiveness of the organization and its productivity.

  Objective

  This study was conducted with the aim of finding the influence and effectiveness of soft skills on critical thinking and innovative behavior of school principals. This is an applied-developmental research and from a methodological point of view, it is descriptive-survey. The statistical population of the study includes all 260 school principals in districts 1 and 3 of Tabriz city in 2020, among which the sample size was estimated to be 84 people through Cochran's formula. The research tool includes a researcher-made questionnaire specifically designed for the DEMATEL method. Data analysis was performed using DEMATEL method. The results showed that the most influential factor is creativity and problem solving and the critical thinking variable is in the second place of influence. In terms of the intensity of impact, the components of soft skills are creativity and problem solving, lifelong learning, teamwork, professional ethics and communication, respectively, which have had the most impact. The most influential variable is innovative behavior. Also, among the influential components of soft skills, lifelong learning is the most important factor that has had a great impact on innovative behavior. Lifelong learning is like a driving force that, if properly used, can accelerate innovative behavior, professional ethics, communication and even teamwork and promote school principals in today's high-risk world.

  Keywords: Innovative behavior, critical thinking, Soft skills, Manager, DEMATEL Method
 • Elahe Aslami *, Hashemi Ardekani Seyed Javad Pages 75-86

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of positive psychology education on psychological well-being and academic achievement of female junior high school students in Abadeh city.The research method was quasi-experimental pre-test and post-test with experimental and control groups. The statistical population of this study consisted of female junior high school studentswho were studying in Abadeh city in the academic year 2020-2021. Thirty students were selected by purposive sampling and randomly divided into experimental and control groups. In order to collect research data, Ryff Psychological Well-Being Scale (1989) and Pham and Taylor (1999) Academic Achievement Scale were used. The experimental group was trained in positive psychology for 10 sessions and the experimental group did not receive any training. In order to analyze the data, the statistical method of analysis of covariance of multivariate using SPSS software version 22 was used. The results of this study showed that there was a significant difference (P <0.001) in psychological well-being and academic achievement of adolescents between the two groups of experiments and control. positive psychology education significantly increased psychological well-being and the academic achievement of adolescent female junior high school students of Abadeh thus we can teach it to students in schools.

  Keywords: Positive Psychology Education, psychological well-being, Academic Achievement, adolescents, Abadeh city
 • Robab Rahmati, Amir Karimi * Pages 87-106
  Futures research in education is one of the new dimensions of this science in the current world that has been considered by researchers in this field and research in this area is increasing gradually. Therefore, this article firstly aims to investigate the evolution of published articles in the field of futures studies in Iranian education and, secondly to identify new directions in research for the development of this science.The present study is a review on the basis of which Noormags databases, Comprehensive Humanities Portal, Jihad Daneshgahi Scientific Information Center database, Civilica, Elmnet, Magiran, etc. were examined using keywords of futures research in curriculum, schools, teaching, education, distance education, books and educational documents. All published articles from 2011 to 2021 were reviewed and analyzed. After studying and evaluating the content of the articles, the research gaps and the areas of interest of the articles were reviewed and analyzed.indicate that the main topics studied in recent decade articles include the document of fundamental change in education and the curriculum and the qualitative method was the most frequent. Research proposals also focused on futures research in online classrooms, international classrooms, educational robots, and sustainable education. The neglected areas can be considered by researchers for new research topics.
  Keywords: Futures studies, education, Curriculum, Review
 • Masoud Nazarzadeh *, Tahereh Nekouian, Hassan Momeni, Fereshteh Abdali Pages 107-120
  Considering the importance of two variables of metacognitive knowledge and learning speed in students, the use of thinking cycle teaching methods and direct explanation to achieve students' access to these two variables is important and necessary. Thinking Cycle and direct explanation are among those methods that can lead to students' self-regulation and educational achievement in different subjects. Thus, aim of this study was to compare the effect of thinking cycle and direct explanation on metacognitive knowledge and educational learning speed of elementary school students. The present study is a semi-experimental study in which 60 students from the sixth grade male students in Ilam city were selected using cluster sampling. Research tools included metacognitive knowledge and learning speed questionnaires. Data analysis was performed by multivariate analysis of covariance using SPSS-22 software. The results showed that the thinking cycle and direct explanation had a significant effect on increasing metacognitive knowledge (Partial ŋ2 = 0.61, p = 0.001, F = 106.15). Also, the thinking cycle and direct explanation a significant effect on increasing the speed of learning (36.36). Partial ŋ2 = 0, p = 0.001, F = 47.29). Likewise, the effectiveness of mutual education was higher than the direct explanation in metacognitive knowledge and students' learning speed (p <0.05). The present study showed that the thinking cycle and direct explanation improves the amount of metacognitive knowledge and the speed of students' learning. Accordingly, in the process of direct thinking and explanation (especially in the thinking cycle) students learn to act faster in solving problems in the learning process and in this way, improve their metacognitive knowledge and speed of learning.
  Keywords: thinking cycle, direct explanation, Meta-cognitive Knowledge, learning speed