فهرست مطالب

پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی - سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس شریفی تهرانی*، عبدالمجید مهدوی دامغانی صفحات 1-16
  بهره گیری از فناوری های نوین و بوم سازگار نقشی کلیدی در افزایش بهره وری تولید، کاهش خسارت ها و بهینه سازی مدیریت زنجیره ارزش محصول های کشاورزی دارد. امروزه ورود فناوری های نوین و ارتقای روش های گذشته به ویژه با رشد سریع فناوری اطلاعات، از جمله موتورهای جست و جوگر، هوش مصنوعی، شبکه های اجتماعی، آموزش از راه دور، رایانش ابری، اینترنت اشیاء و رشد دیگر فناوری های شبکه پایه موجب آسان شدن ایجاد سامانه های برهمکنش گر و اشتراک اطلاعات شده است. این فناوری ها شرایط ورود به دروازه های جدیدی را برای مدیریت کارامد بخش کشاورزی گشوده است. دشواری های مهم ورود و توسعه فناوری های نوین در بخش کشاورزی ایران شامل جنبه های اقتصادی (مانند هزینه بالای سرمایه گذاری و تامین فناوری های نوین و نیروی کار حرفه ای)، زیرساختی (نبود بسترهای مناسب بهره گیری از فناوری های نوین، نبود پیوستگی بین حلقه های زنجیره بخش کشاورزی) و  اجتماعی و فرهنگی (کم بودن سطح سواد رسانه ای، ساختار سنتی و معیشتی جامعه کشاورزی و  تغییر سبک زندگی) است. بنابراین، راهبرد بنیادی برای بومی سازی فناوری های نوین عبارتنداز: آموزش استفاده از فناوری های نوین به کشاورزان، شناسایی و بررسی چالش ها و نیازهای واقعی پیش روی کشاورزان و بازیگران اصلی زنجیره کشاورزی از مزرعه تا سفره، ایجاد مزرعه های پژوهشی، ایجاد بسترها و زیرساخت های لازم برای ورود و بومی سازی فناوری های نوین.
  کلیدواژگان: اینترنت اشیا، بومی سازی، زنجیره ارزش، فناوری اطلاعات
 • مرتضی خوشخوی*، کورش وحدتی، حسن صالحی، مجید عزیزی، سعید عشقی، مریم حقیقی، وازگین گریگوریان، عنایت الله تفضلی صفحات 17-28
  با پیشرفت دانش بشر و پدید آمدن فناوری نوینی به نام اینترنت اشیا، انقلابی بزرگ در همه رشته ها به وجود آمد. صنعت کشاورزی از این پدیده کنار نماند و فناوری هایی جدید در این زمینه به عنوان تکنوکشاورزی پدید آمدند. علوم باغبانی به عنوان یکی از زیربخش های بخش کشاورزی نیز تاثیرپذیری زیادی از پیشرفت فناوری داشته است. مهم ترین فناوری های نوین که در صنعت باغبانی تاثیرگذار بوده اند، حسگرها، روبات ها و پهپادها، فناوری های نوین پس برداشت و بسته بندی، زیست فناوری و بهنژادی، انرژی هسته ای، نانوفناوری، فناوری گلکاری عمودی و سیستم های ضدتگرگ هستند. در این مقاله، پس از شرح این فناوری ها، به آسیب شناسی آن ها و همچنین به جایگاه فناوری های نوین در صنعت باغبانی ایران پرداخته می شود و درپایان، راهکارها و پیشنهادهای بومی سازی فناوری های نوین در صنعت باغبانی ارایه می شوند.
  کلیدواژگان: اینترنت اشیا، انرژی هسته ای، بهنژادی، تکنوکشاورزی، نانوفناوری
 • علی اکبر قاسمی سلوکلویی، مجتبی کردرستمی، سعید عشقی*، کورش وحدتی صفحات 29-48

  در راستای افزایش تولید، بهره وری و رشد صادرات غیر نفتی، توسعه ی سطح زیرکشت درختان میوه به دلیل استقبال گسترده برای احداث باغ های درختان میوه و زیاد بودن ارزش غذایی و صادراتی آن، در سطح برنامه ریزی کشور مورد توجه قرار گرفته است. افزون براین، برای افزایش تولید محصول با کیفیت و یکنواخت ، باید باغ های قدیمی اصلاح شود، باغ های جدید با رقم های برتر ایجاد شود، از شیوه های نوین باغداری بهره برده شود، و سیستم های پس برداشت توسعه یابد. همچنین بهنژادی گیاهی نوین بر مبنای ایجاد تنوع، گزینش، ارزیابی و ازدیاد ژن تاثیرهای مطلوبی داشته است. انگیزش جهش با بهره گیری از روش های هسته ای از جمله پرتوهای یونیزه کننده در کنار دیگر روش های سنتی می تواند ابزاری موثر برای بسیاری از دشواری های باغداری باشد. با توجه به توانمندی های کشور در زمینه کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای و تاکید بر تامین نیازهای کشور به صورت داخلی، بهره گیری از فناوری های هسته ای افزون بر باصرفه بودن می تواند موجب توسعه علمی، کاربردی و فناورانه در زمینه بهنژادی درختان میوه، کنترل آفت باغ ها، افزایش عمر انبارداری و افزایش صادرات محصول های باغی شود. ابهره گیری از فناوری های هسته ای در بهنژادی گیاهان در راستای تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین جزء یکی از شاخص های پیشرفت در رشته کشاورزی است. این مقاله، مروری جامع بر چالش های صنعت میوه کاری ایران دارد و راهکارهای حل این چالش ها را با استفاده از فناوری هسته ای ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: پس برداشت، پرتوهای یونیزه کننده، جهش، درختان میوه
 • هومان خاکپور، عطاالله ابراهیمی، حجت الله خدری غریب وند* صفحات 49-66
  بهره برداری اصولی در سیستم های پیچیده اجتماعی_بوم شناختی مرتعی و توسعه الگوهای مشارکت مردمی به عنوان زیربنایی برای مدیریت پایدار بوم نظام های مرتعی به رسمیت شناخته شده اند که هم افزایی اجتماعهای بهره بردار محلی را برای حفاظت از این منابع به دنبال دارد. برای درک بهتر سیستم های پیچیده اجتماعی-بوم شناختی و مقابله با چالش های پیچیده جهانی و دستیابی به مدیریت پایدار مرتع ها، ضرورت دارد که چارچوب های کاربردی و عملیاتی مدیریت مشارکتی توسعه داده و سنجش شوند. با توجه به کمبود اطلاعات و شکاف دانش، این پژوهش به دنبال ارایه چارچوبی نوین و جامع در زمینه مدیریت مشارکتی بهره برداران مرتعی می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، ابتدا منابع مرتبط با مشارکت مردمی مرور و به دنبال آن چارچوبی نوین برای واکاوی مشارکت بهره برداران مرتعی ارایه شد. سپس، با نمونه برداری غیراحتمالی هدفمند 30 نفر از خبرگان محلی انتخاب و با انجام مصاحبه، داده ها و اطلاعات مرتبط با معیارهای چارچوب، از جمله آموزش، مشارکت، تسهیلگری، سرمایه ها، استخراج شدند. درادامه، ضمن سنجش چارچوب مفهومی ارایه شده در مرتع قلنگان شهرکرد، مدل مفهومی آن ترسیم گردید. یافته های سنجش هر محور چارچوب و مدل نهایی، در بررسی های جداگانه قابل ارایه، ارزیابی شده اند. این پژوهش پیشنهاد می کند برای مدیریت پایدار بوم نظام های مرتعی و درک بهتر مشارکت بهره برداران، به چارچوب های مفهومی جدیدی نیاز است تا ضمن درنظر گرفتن وضع موجود، سنجه های موثر بر مشارکت بهره برداران را مورد توجه قراردهد.
  کلیدواژگان: چارچوب واکاوی و مدل مفهومی، شهرکرد، مرتع قلنگان، مشارکت بهره برداران مرتعی
 • هومان خاکپور، عطاالله ابراهیمی، حجت الله خدری غریب وند*، ایمان ظفریان صفحات 67-84
  مدیریت پایدار مراتع درگرو توجه به کلیه سنجه های موثر و به رسمیت شناختن ذینفعان متعدد است. هرچند حمایت های دولتی، علاقه مندی و ابتکار عمل بهره برداران مرتعی و توجه به سایر ذینفعان در بخش های مرتبط می تواند موفقیت مدیریت مراتع را تضمین کند، با این حال اعتراض های جدی و حتی هدایت شده و تلاش های معارضان می تواند آن را متوقف و یا با شکست رو به رو کنند. در واقع، موفقیت مدیریت مرتع مستلزم مشارکت فعالانه کلیه ذینفعان است. این پژوهش به روش توصیفی-واکاوی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و بررسی اسنادی، مشاهده و مصاحبه های میدانی و تکمیل پرسشنامه، برای ارایه چارچوب واکاوی ذینفعان در مرتع قلنگان شهرکرد از توابع استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت. در راستای دستیابی به هدف، درآغاز برپایه معیارهایی ذینفعان شناسایی و تفکیک شدند. سپس نقش و مسیولیت هر گروه تعیین و تعریف شد. در ادامه ماتریس و نمودار ذینفعان ترسیم شد. در پایان برپایه ی بررسی های میدانی و درنظر گرفتن دیدگاه های کلیه ذینفعان، تعامل ها و تعارض های موجود شناسایی و راه حل ها و راهکارها ارایه شدند. یافته های این پژوهش نشان داد واکاوی ذینفعان و ترسیم ماتریس مرتبط، جایگاه ذینفعان مختلف را به درستی شناسایی می کند و در حل و فصل اختلاف ها، کاهش تعارض ها و در مدیریت یکپارچه مراتع موثر است. این پژوهش پیشنهاد می کند با توجه به اهمیت مشارکت مردمی و توجه به کلیه ذینفعان، مدل و چارچوبی ارایه شود که افزون بر ذینفعان، سایر جنبه های موثر بر مشارکت را مورد توجه قرار دهد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، شهرکرد، ماتریس ذینفعان، مرتع قلنگان، واکاوی ذینفعان
 • محمدابراهیم فرآشیانی*، صدیقه غنایی، فرزانه کازرانی، حمیدرضا ناجی، حسن عسکری، حمید یارمند، ناصر فرار، علیرضا رجبی مظهر، حبیب الله حمزه زرقانی، فرناز شفایی، ابراهیم زرقانی، مجید توکلی، سید رضا گلستانه، سمیرا فراهانی، مینا کوه جانی گرجی، سید موسی صادقی، جلیل علوی، عادل پردل، یوسف آچاک، زهرا هاشمی خبیر، سیامک حنیفه، غلامرضا برادران، منصور سارانی، احمد دزیانیان، علی زرنگار، محمد نیکنام، پریسا محمدپور، مسعود تقی زاده، سید حمید یاهوئیان، مرضیه علی نژاد، جواد معتمدی صفحات 85-102

  حفاظت از بوم نظام  طبیعی، با دشواری ها و چالش هایی روبه روست. گروهی از دشواری ها و چالش ها، جهانی هستند. این چالش ها، اختصاص به عرصه های طبیعی ایران ندارند، بلکه چالش هایی هستند که در سطح جهانی مطرح می باشند و عرصه های طبیعی کشورهای مختلف را زیر تاثیر قرار می دهند. از جمله این ها می توان به تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین، کمبود آب شیرین، بیابان زایی، تخریب سرزمین، افزایش تقاضا برای انرژی، نیاز روز افزون جامعه بشری به مواد غذایی و کاهش منابع پایه، اشاره کرد. گروه دیگر از چالش ها، در سطح ملی برای کشور مطرح هستند و بر محیط های طبیعی کشور، تاثیرگذارند. از جمله این چالش ها، می توان به خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها، فرونشست زمین، شور و قلیایی شدن آب های زیرزمینی، گسترش پدیده بیابانی شدن و بروز ریزگرد ها و فروپاشی بوم نظام ها و در نتیجه وقوع آفت ها و بیماری های نوظهور، اشاره کرد. در این نوشتار، ابتدا چالش های کلان مرتبط با عرصه های طبیعی و پس از آن چالش های ملی و منطقه ای در سطح بوم نظام های طبیعی کشور، ارایه شده است و در پایان برای مقابله با این چالش ها، راهکارهای لازم به منظور حفاظت و حمایت هر چه بهتر از عرصه های طبیعی، نشان داده شده است که توجه به آن ها، از نیازهای اساسی برای تحقق مدیریت مبتنی بر رویکرد بوم نظامی در عرصه های طبیعی است.

  کلیدواژگان: حفاظت، عرصه های طبیعی، چالش
|
 • A. Sharifi *, ABDOLMAJID MAHDAVI DAMGHANI Pages 1-16
  Applying modern, eco-based and updated technologies has a key role in improving productivity, minimization of losses, as well as optimization of agricultural value chain management. Introduction of modern technologies, including IT, IoT, Artificial Intelligence, social networks, virtual education, and cloud computing facilitate science and information partitioning. The main constraints for introduction and application of these technologies in agriculture and natural resources sector in Iran include economic (high investment, provision and professional labor cost), infrastructural (lack of suitable platforms, weak interconnectedness between different parts of agricultural sector chain) and socio-cultural (low education, traditional and subsistence structure of agriculture in Iran and farmers lifestyle) factors. Results of present study shows that determining farmers and other stakeholders’ challenges for applying modern technologies, developing pilot farms and providing necessary structures are main strategies to promote and indigenize these technologies in agriculture and natural resources sector in Iran.
  Keywords: Information technology, Indigenization, Internet of Things, Value chain
 • M. Khosh-Khui *, K. Vahdati, Hasan Salehi, M. Azizi, Saeid Eshghi, Maryam Haghighi, V. Grigorian, E. Tafazoli Pages 17-28
  With the advancement of human knowledge and the emergence of a new technology called the Internet of Things, a great revolution has occurred in all fields. The agricultural industry did not stay away from this phenomenon and new technologies emerged in this field as techno-agriculture. Horticultural science as one of the sub-sectors of the agricultural sector has also been greatly affected by the advancement of technology. The most important new technologies that have been effective in the horticulture industry are the development of sensors, robots and drones, new post-harvest and packaging technologies, biotechnology and breeding, nuclear energy, nanotechnology, vertical flower-growing technology and anti-hail systems. In this article, after the description of these technologies, their pathology as well as the status of new technologies in the horticulture industry of Iran will be discussed, and finally, suggestions for the extension of new technologies in the horticulture industry will be presented.
  Keywords: Agrotechnology, Breeding, Internet of Things, Nanotechnology, Nuclear Energy
 • AliAkbar Ghasemi-Solukloui, Mojtaba Kordrostami, Saeid Eshghi *, Kourosh Vahdati Pages 29-48

  In line with the implementation of policies to increase the production and growth of non-petroleum exports, tree fruit production can be developed as substitute due to their wide potential and public acceptance. In order to produce high quality fruit and high yield in the orchards, it is necessary to modify the old orchards, establish new orchards with superior cultivars, and use new horticultural technologies. Most of the breeding strategies are based on genetic diversity, selection, evaluation and hybridization. Induction of mutation using nuclear methods, including ionizing radiation, along with other traditional methods, can be used as an effective and quick solution to solve many horticultural problems. Considering the capabilities of the country in the field of peaceful applications of nuclear technology, as well as the emphasis on providing the country's needs, the use of modern nuclear technologies is necessary. This can cause the scientific, practical and technological development of the country in the field of fruit tree breeding, pests control, increasing the storage life of fruits, and as a result, increasing the export of horticultural products. Using nuclear techniques can be effective to reduce the difficulties of this industry. Also, the use of nuclear technologies in the direction of plant breeding in line with climate change and global warming is one of the indicators of progress in the field of agriculture in the world. This article has an overview of the challenges of Iran's fruit growing industry and suggests solutions to address these challenges using nuclear technology.

  Keywords: ionizing radiation, Mutation, post-harvest, fruit trees
 • Hooman Khakpour, Ataollah Ebrahimi, Hojatollah Khedrigharibvand * Pages 49-66
  Principlal patterns of exploitation in complex socio-ecological rangeland systems and the development of patterns of public participation are regarded as a foundation for the sustainable rangeland management (SRM), which ultimately leads to the synergy of local communities to protect the natural resources. In order to better understand these complex socio-ecological systems, meet complex global challenges and achieve SRM, it is necessary to develop and assess practical and operational frameworks of participatory management. Considering the lack of information and knowledge gap, the present study provides a new and comprehensive framework in the context of participatory rangeland management. This study, while presenting the analytical framework of rangeland users' participation, and its assessment in Ghelangan rangeland of Shahrekord, provided a conceptual model based on the case study. In this regard, 30 local experts were selected through targeted non-probability sampling, while interviewing them, a structured questionnaire with a Likert scale was used to collect the data and information. The main criteria investigated included education, participation, mobilization, and livelihood capital, with related sub-criteria. In this study, the average of each sub-criterion was presented in the final model. The results of each partial measurement were examined in separate studies. As a final conclusion, we emphasize the necessity of development of new conceptual frameworks for better participation of rangeland users and ensuring SRM.
  Keywords: Analytical framework, Conceptual model, Ghelangan rangeland, Rangeland users' participation, Shahrekord
 • Hooman Khakpour, Ataollah Ebrahimi, Hojatollah Khedrigharibvand *, Iman Zafarian Pages 67-84
  Sustainable rangeland management (SRM) depends on paying attention to all effective components and recognizing all stakeholders. Although, government support and the interest and initiative of rangeland users and ultimately the attention of other stakeholders in related areas can ensure the success of rangeland management, the efforts of opponents and serious protests can result in failure of rangeland management. Indeed, the success of rangeland management requires the integration of actions with the acceptance, involvement and active participation of all stakeholders. This study was carried out in a descriptive-analytical way using library data and document review, observations, field interviews and completing a questionnaire in order to provide a framework for stakeholder analysis in Ghalangan rangeland of Shahrekord of Chaharmahal and Bakhtiari province. In order to achieve the goal, first the stakeholders were identified and separated. Then, the role and responsibility of each group of stakeholders was determined and defined. After that, the matrix and diagram of the beneficiaries were drawn. Finally, existing interactions and conflicts and solutions were extracted from field studies and the views of all stakeholders were considered. The findings showed that stakeholder analysis and its matrix mapping correctly identify the position of different stakeholders and is effective in resolving disputes, reducing conflicts and ultimately achieve an integrated rangeland management. This study suggests acknowledging the importance of public participation and attention to all stakeholders to provide a model and analytical framework that include other effective elements in addition to stakeholders.
  Keywords: Decision Making, Ghalangan rangeland, Shahrekord, Stakeholder analysis, Stakeholder matrix
 • MohammadEbrahim Farashiani *, S. Ghanaie, F. Kazerani, H. R. Naji, H., Askari, H. Yarmand, N. Farrar, A. R. Rajabi Mazhar, H. Hamzehzarghani, F. Shafaii, E. Zarghani, M. Tavakoli, S. R. Golestaneh, S. Farahani, M. Koohjani Gorgi, S. M. Sadeghi, J. Alavi, A. Pordel, Y. Achak, Z. Hashemi Khabir, S. Hanifeh, G. R. Baradaran, M. Sarani, A. Dezyanian, A. Zarnegar, M. Niknam, P. Mohammadpour, M. Taghizadeh, S. H. Yahoeiyan, M. Alinezhad, J. Motamedi Pages 85-102

  Protection of forests, rangelands and other natural ecosystems in Iran is facing challenges and currently the natural areas of the country are not in favorable conditions. Some of the problems and mega global challenges that affect various natural areas in the world. This group of challenges include climate change, desertification, land degradation, global warming, deficiency of fresh water and increasing demand for energy. The second group of challenges that are specific to Iran at the national level and have affected the natural environments include lakes drying up, land subsidence, salinity and alkalinity of underground water, desertification and consequently the particulate matter air pollution. Also, the breakdown of the natural hydrology systems of the watersheds and changes in the usage of the natural areas are two man-made super challenges affecting the natural environments of Iran. In this article, the major challenges related to Iran's natural areas and the relevant national and regional challenges at the level of natural ecosystems are discussed. Finally, in order to deal with the challenges raised, the necessary solutions to protect and support Iran's natural areas as better as possible are presented. This includes paying attention to these challenges as one of the basic requirements for applying and implementing ecosystem-based management in the natural areas.

  Keywords: Desertification, Forest, rangeland areas, Land subsidence, Strategy, solutions, Super challenge