فهرست مطالب

 • پیاپی 43 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامحسین حسینی نیا*، مرضیه بختیاری صفحات 7-28

  دگردیسی در آموزش و بطور خاص دگردیسی فناورانه در عرصه آموزش و مهارت آموزی، همسو با تحولات دم افزا در جهان ،لزوم توجه بیش از پیش به رویکرد های نوین مهارت آموزی را برجسته نموده است.بر این اساس در تحقیق حاضر الگوی راهبردی جامع آموزش های فنی و حرفه ای بر اساس مطالعات علم سنجی ارایه شده است. روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی وکاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات ؛یک پژوهش چند روشی است.در بخش اول پژوهش؛ بواسطه مطالعات علم سنجی در پایگاه داده ای اسکوپوس منابع و اسناد مرتبط با موضوع، گردآوری و بوسیله نرم افزار Bibexcel و VOSviewerنقشه های علمی ترسیم شدند. جامعه ی مورد مطالعه ؛کلیه اسناد مرتبط تا سال2022با تعداد359 سند بوده است. بر این اساس 24 خوشه ترسیم شد. در بخش دوم تحقیق با رویکرد تحلیل مضمون، و بوسیله ی نرم افزار MAXQDA2020کد گذاری سه مرحله ای اسناد انجام شد و مولفه ها شناسایی شدند.نتایج تحقیق نشان داده است؛ انواع آموزش های فنی و حرفه ای شامل آموزش «مهارت های نرم،مهارت های سخت و رویکرد های نوین آموزشی»هستند و در این فرایند، ارکان کلیدی مشتمل بر «مدارس فنی و حرفه ای،جامعه،حاکمیت،آموزش و پرورش،صنعت،نهادهای عمومی و خصوصی و شهر های یادگیری»نقش آفرینی می کنند.همچنین «چالشهای پیش روی توسعه آموزش های فنی و حرفه ای» و «عوامل زمینه ای» نیز مورد شناسایی قرار گرفتند و مشخص گردید توسعه آموزش های فنی و حرفه ای پیامد هایی چون«رشد اقتصادی،بهبود اقتصاد ملی،اقتدار گرایی ،نوآوری و رضایت شغلی را به همراه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش فنی و حرفه ای، علم سنجی، فراترکیب، الگوی راهبردی، مهارت آموزی
 • حسین تمیز، مریم احمدی زهرانی*، هادی ثنایی پور، محمدباقر گرجی صفحات 29-52

  تحقیق انجام شده با هدف ارایه الگوی توسعه کارآفرینی با رویکرد نهادی در بخش آموزش فنی وحرفه ای می باشد. این تحقیق از نظر هدف بنیادی و رویکرد کاربردی دارد و روش تحقیق آمیخته و از روش تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری بخش کیفی شامل اساتید و خبرگان در بخش فنی حرفه ای دراستان خراسان رضوی می باشند و روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع روش نمونه گیری گلوله برفی می باشد، بدین صورت که جمع آوری داده تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه پیدا کرد که تعداد آن 18 نفر می باشند و همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل کارکنان  باتجربه ومدیران ارشددرحوزه فنی وحرفه ای وتوسعه کارآفرینی بخش اشتغال استان خراسان رضوی می باشند و روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع تصادفی ساده می باشد که تعداد حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 313 نفر می باشد. روش و ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی بصورت مصاحبه نیمه ساختار و در بخش کمی بصورت پرسشنامه محقق ساخته می باشد.روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود  استفاده از نرم افزار Smart PLS است.نتایج برآمده ازمدل ساختاری نشان میدهد که آموزشهای فنی حرفه ای بافرهنگ کارآفرینی باتوجه به ضریب0/617 وآزمون,t639/07ارتباط مثبت ومعنی داروقوی دارد.همچنین نگرش کارآفرینی ومدیریت عملکردرابطه معنی داروقوی باتوسعه کارآفرینی داردوزیرساختها وتفکراستراتژیک کارآفرینی ارتباط متوسطی باتوسعه کارآفرینی دارد.همچنین چشم اندازکارآفرینی باتوسعه کارآفرینی وآموزشهای فنی حرفه ای ارتباط قوی ومعنی داری دارندوازطرفی آموزشهای فنی حرفه ای ارتباط متوسط باپشتیبانی حاکمیت دارد.

  کلیدواژگان: مدل ساختاری، توسعه کارآفرینی، رویکرد نهادی، آموزش فنی وحرفه ای، رویکرد آمیخته
 • مریم اسلامی*، هادی طاهرپور کلانتری صفحات 53-80

  در گذشته، کارشناسان ارتباطات همواره از تاثیر رسانه های جمعی در افکار عمومی سخن گفته اند، اما اکنون باید نقش این وسایل ارتباط جمعی جدید در بازاریابی، ایجاد ارزش مشتری، رضایت مشتری و قصد رفتاری را بررسی کرد. در راس ابزارهای بازاریابی الکترونیکی، بازاریابی رسانه اجتماعی است و بسیاری از سازمان ها فعالیت های خود در زمینه ایجاد محتوا برای رسانه های اجتماعی را شروع کرده اند. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر این است که تاثیر محتوای تبلیغی و محتوای ترفیعی رسانه های اجتماعی بر مولفه های تصویر ذهنی برند و قصد رفتاری را آزمون کند. جامعه آماری تحقیق کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مشهد هستند. به منظور انجام این تحقیق، 388 پرسشنامه به دو صورت حضوری و الکترونیکی و به روش نمونه گیری غیراحتمالی بین اعضای جامعه توزیع گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار آموس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل برآوردشده از برازندگی خوبی به داده ها برخوردار است، و همه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار می گیرد. به طور مشخص، تاثیر محتوای تبلیغی رسانه اجتماعی بر تصویر لذت گرایانه تایید می شود؛ تاثیر محتوای تبلیغی رسانه اجتماعی بر تصویر کارکردگرایانه تایید می شود؛ محتوای ترفیعی رسانه اجتماعی بر تصویر لذت گرایانه تاثیر معنادار دارد؛ محتوای ترفیعی رسانه اجتماعی بر تصویر کارکردگرایانه تاثیر معنادار دارد؛ تصویر لذت گرایانه برند به طرز معناداری بر قصد رفتاری اثر می گذارد؛ و معناداری تصویر کارکردگرایانه برند بر قصد رفتاری نیز تایید می گردد. بر مبنای این نتایج، بیشترین اثرات را محتوای ترفیعی بر تصویر کارکردگرایانه (48/0) و تصویر کارکردگرایانه بر قصد رفتاری (70/0) دارند.

  کلیدواژگان: بازاریابی رسانه اجتماعی، محتوای تبلیغی، محتوای ترفیعی، تصویر برند، قصد رفتاری
 • دانیال ناظری، علیرضا مقدسی*، مجید نصیری صفحات 81-104

  کسب و کارهای هوشمند نوظهور جهت تبدیل ایده ها و نوآوری ها به محصول، تجاری سازی تحقیقات، هم افزایی علم و ثروت و توانمند سازی اقتصادی ایجاد می شوند. این کسب و کارها از نظر ایجاد مشاغل پایدار مبتنی بر مهارت آموزی، فناوری و بهره برداری از فرصت های جدید، نقش مهمی در موفقیت اقتصادی کشور دارند. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی کسب و کارهای هوشمند نوظهور در ایران با رویکرد مهارت آموزی می باشد. جامعه آماری شامل 7400 نفر از مدیران استارت آپ، شرکت های دانش بنیان و صاحبان کسب و کارهای نوظهور هستند که با استفاده از جدول مورگان 367 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق در در این پژوهش از نوع کمی و روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط اساتید و روایی سازه با استفاده از شاخص های روایی واگرا، روایی همگرا و GOF مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. بر پایه یافته های تحقیق حمایت و پشتیبانی دولت و بهبود کیفیت داده ها با کسب وکارهای هوشمند نوظهور رابطه معناداری دارد. بین کسب و کار هوشمند نوظهور، زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، فرآیندهای نوظهور با توانمندسازی و مهارت آموزی مدیران رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین توانمندسازی و مهارت آموزی مدیران و رشد و توسعه اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. لذا تمامی فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: کسب وکار، هوشمند نوظهور، کسب و کار هوشمند، مهارت آموزی
 • اسکندر شیرازی* صفحات 105-126

  هدف اصلی این پژوهش، ارایه راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای در مهارت افزایی کارآموزان با رویکرد نظریه داده بنیاد است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات بنیادی و از نظر نوع روش، روش تحقیق کیفی  محسوب می گردد. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جامعه آماری پژوهش حاضر،خبرگان حوزه آموزش های فنی و حرفه ای بودند که از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب افراد نمونه استفاده شد. نمونه گیری نظری تا رسیدن به نقطه ی اشباع نظری ادامه پیدا کرد. با انجام 13 مصاحبه، تشخیص محقق این بود که اطلاعات گردآوری شده به نقطه اشباع رسیده و نیازی به انجام مصاحبه های بیشتر نیست، اما برای حصول اطمینان این روند تا 15 مصاحبه ادامه پیدا کرد. در فرایند تحقیق ابتدا تعداد 107کد باز شناسایی شد و از مجموع آنها تعداد 27کد انتخابی و 7کد محوری شناسایی گردید. در این پژوهش نتایج به دست آمده از کدگذاری ها شامل مربیان متخصص، تامین اعتبارات، اجرای کارآمد برنامه های آموزشی ، برنامه ریزی دقیق، اشتغال زایی، مدیریت موثر و بهره برداری از فرصت های خارجی است که عوامل موثر برارتقاء مهارت آموزی در آموزش فنی حرفه ای را تشکیل می دهند. سپس مدل نهایی تحقیق رسم شد و علل اصلی، عوامل زمینه ای، عوامل میانجی، مقوله اصلی، راهبرد ها و پیامد های مهارت آموزی در آموزش های فنی حرفه ای شناسایی گردید.

  کلیدواژگان: مهارت افزایی، آموزش های فنی و حرفه ای، داده بنیاد
 • داود فرخی*، احمد راهرو حواجه، سید یعقوب زراعت کیش صفحات 127-156

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت داده‏‎ها، کمی است و از نظر نحوه و زمان گردآوری آن، غیرآزمایشی و علی مقایسه ‎ای- پس رویدادی است. هدف پژوهش‏ تعیین میزان تاثیر آموزش‎های فنی و حرفه ای بر اشتغال‎پذیری، درآمد شغلی و عدم بازگشت به زندان پس ‏از آزادی زندانیان می باشد. ابزار اندازه‎گیری پرسش نامه‏ محقق ساخته کیفیت آموزشهای فنی و حرفه ای با مولفه هایی شامل تطابق‎ ‎با‎ ‎نیازهای‎ ‎اقتصادی، کیفیت‎ ‎اجرای‎ ‎آموزش، کیفیت‎ ‎برنامه‎ ‎درسی، صلاحیت‎ ‎حرفه‎ای‎ ‎مربی، تحقق‎ ‎اهداف‎ ‎یادگیری و پیگیری‎ ‎پیامدهای‎ ‎آموزش، و دیگری اشتغال‎ پذیری با مولفه‎ هایی شامل ‏مهارتهای‎ ‎عمومی شامل زیرمولفه های ‏‏(مهارتهای‎ ارتباطی، ‏مهارتهای‎ ‎حل‎ مساله، مهارت های‎ ‎کارتیمی) و ‏شایستگی های‎ ‎حرفه‎ای شامل زیر مولفه ‏های ‏(دانش‎کاری، ‏مهارتهای‎ ‎حرفه‎ای، مهارتهای‎ ‎تخصصی) و ‏ویژگیهای‎ ‎شخصیتی شامل زیر ‏مولفه ‎های ‏(اعتماد‏‎ ‎به‎ ‎نفس، ‏انطباق ‎پذیری، تاب ‎‎آوری) و اخلاق ‎مداری‎ ‎حرفه‎ای ‏شامل زیر ‏مولفه هایی ‏(رفع‏‎ ‎بدنامی‎ ‎زندان، ‏رعایت‎ ‎حقوق‎ ‎دیگران، اعتماد‎ ‎پذیری) بود. شاخص نکویی برازش بالاتر از 9/0 شد که نشانگر برازش خوب مدل است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد آموزش فنی و حرفه ای به طور مستقیم بر افزایش درآمد شغلی و عدم بازگشت به زندان موثر نیست، اما به طور غیرمستقیم می تواند تاثیرگذار باشد. یعنی آموزش فنی و حرفه‎ای منجر به افزایش اشتغال‎پذیری می‎شود و اشتغال پذیری نیز باعث افزایش درآمد شغلی می‎گردد و در نهایت درآمد شغلی باعث عدم بازگشت به زندان می‎شود. اشتغال‏ پذیری نیز به طور مستقیم بر عدم بازگشت به زندان تاثیرگذار نیست، اما همراه با آموزش فنی و حرفه ای می تواند باعث افزایش درآمدشغلی شود و در نتیجه با افزایش درآمد شغلی باعث عدم بازگشت به زندان گردد.

  کلیدواژگان: آموزش‎های فنی و حرفه ای، اشتغال ‎پذیری، درآمد شغلی و عدم بازگشت به زندان
 • احسان چیت ساز*، مرضیه بختیاری صفحات 157-188

  در دهه های اخیر، پیشرفت های علمی، رفتار انسان و تاثیر آن بر موفقیت سازمانی را روشن کرده است. بر اساس یافته های پژوهش های علوم اعصاب، محققان سازمان بر اهمیت مهارت مدیران جهت تمرکز بر رفتار، احساسات و انگیزه کارکنان برای بهینه سازی عملکرد سازمانی تاکید کرده اند. این مطالعه به بررسی نقش مهارت مربیگری مغز در شکل دهی چشم انداز مدیریت کسب و کارها می پردازد. این یک تلاش تحقیقاتی بنیادی است که با روش «تحلیل محتوای اکتشافی»،مبتنی بر تحلیل اسناد انجام شده است. بدین منظوراسناد مربوطه از پایگاه های داده تهیه و با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 به طور کامل بررسی،رمزگذاری و اعتبار سنجی شدند . بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد، مربیگری مغز با هدایت اصول اصلی علوم اعصاب، عوامل محیطی و خودکار، می تواند با تغییر الگوهای تفکر، نظام مند کردن افکار، درگیر شدن با مشکلات و ارتقاء، «بینش و دانش، تغییر، بهبود مهارت، انگیزه، انعطاف پذیری و اثربخشی» را القا کند. سازگاری و تقویت بینش شخصی این صلاحیت (مهارت) مدیریتی می تواند بر کسب وکارها تاثیر مثبت بگذارد، به ویژه آنهایی که مبتنی بر فناوری های مخربی هستند که به مدیریت پیچیده تری نیاز دارند.بعلاوه برای حصول این هدف«مهارت آموزی،کوچینگ ،استفاده از فناوریهای نوین دیجیتال و رسانه»به عنوان پیشران، تسهیل کننده و تسریع کننده ی فرایند هستند. این مطالعه با توصیه هایی برای توسعه چشم انداز مدیریت در کسب وکارهای متمرکز بر فناوری های مخرب، به دست آمده از یافته های تحقیق، به پایان می رسد.

  کلیدواژگان: رهبری عصبی، مهارت مربیگری مغز، کسب و کارهای برافکن، مدیران، تفکر طراحی
|
 • Hossein Tamiz, Maryam Ahmadi Zahrani*, Hadi Sanaeepour Pages 29-52

  The purpose of this research is to provide a model of entrepreneurship development with an institutional approach in Iran's health sector. The current research has a fundamental purpose and a practical approach, and the research method is mixed and content analysis method. The statistical population of the qualitative section includes professors and experts in the field of entrepreneurship development in Iran, and the sampling method in this research is a snowball sampling method, so that the data collection continued until reaching the saturation point, where the number There are 18 people and also the statistical population in the quantitative part includes employees in the field of health in Iran and the sampling method in this research is a simple random type that the number of sample size is 313 people based on Morgan's table. The method and tools of data collection in the qualitative part are semi-structured interviews and in the quantitative part are researcher-made questionnaires. In this research, descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data and achieve the aforementioned goals. Statistical methods to analyze and analyze the information in the data set is the method of factor analysis or factor analysis, which was used using Smart PLS software, and finally the research model was measured and fitted. The results of the research showed that the final criteria, the number of 8 main categories and 40 subcategories were obtained.

  Keywords: : model structural, entrepreneurial development, institutional approach, Department of technical, professional education, Mixed approach
 • Maryam Eslami*, Hadi Taherpour Pages 53-80

  At the forefront of e-marketing tools is social media marketing, and many organizations have begun their work on creating content for social media. Therefore, the main purpose of the present study is to test the effect of advertising content and promotion content on social media on the components of brand mental image and behavioral intention. The statistical population of the study is the trainees' Azad Technical and Vocational Schools in Mashhad. In order to conduct this research, 388 questionnaires were distributed both in person and electronically and by non-probability sampling method among community members. The collected data were analyzed using structural equation modeling technique in Amos software. The research results show that the estimated model has a good fit to the data, and all research hypotheses are confirmed. Specifically, the effect of social media advertising content on the hedonic image is confirmed; The effect of social media advertising content on the functionalist image is confirmed; Social media promotion content has a significant effect on the hedonic image; Social media promotion content has a significant effect on the functional image; The hedonic image of the brand significantly affects the behavioral intention; And the significance of the functional image of the brand on the behavioral intention is also confirmed. Based on these results, the promotion content has the most effects on the functional image (0.48) and the functional image on the behavioral intention (0.70).

  Keywords: Social media content, Brand image, Behavioral intention, Azad Technical, Vocational School
 • Danial Nazeri, Alireza Moghaddasi*, Majid Nasiri Pages 81-104

  Emerging smart businesses are created to transform ideas and innovations into products, research commercialization, science and wealth synergy, and economic empowerment. These businesses play an important role in the economic success of the country in terms of creating stable positions for technology and exploiting new opportunities. The purpose of this study is to design the implementation model of emerging smart businesses in Iran according to the foundation.The statistical population in the qualitative section includes 6 people from start-up managers, knowledge-based companies and business owners and 4 people from university professors in the fields of entrepreneurship and management who were selected by non-random snowball sampling method. The research method in this research is qualitative and exploratory Grounded theory. In this research, library study methods and field methods such as semi-structured interviews have been used. Based on the findings of the research, a paradigm model was developed, which includes causal conditions (support, business and technology alignment, information clarification and data quality improvement), intervention conditions of emerging business processes, background conditions (infrastructure software and hardware), strategies (process integration standards, empowering project managers and stakeholders with information technology) and consequences (economic growth and development and gaining a competitive edge).

  Keywords: business, emerging smart, smart business, skill training
 • Skandar Shirazi* Pages 105-126

  The main purpose of this study is to provide strategies to improve the quality of technical and vocational training in trainees' skills enhancement with a data theory approach. The present research is a basic research in terms of purpose and a qualitative research method in terms of method. Data collection tools included semi-structured interviews. The statistical population of the present study was experts in the field of technical and vocational education that targeted sampling method was used to select the sample. Theoretical sampling continued until the theoretical saturation point was reached. After conducting 8 interviews, the researcher recognized that the information collected had reached saturation point and no further interviews were required, but this process continued up to 12 interviews to ensure this. In the research process, first 107 open codes were identified and out of them, 27 selected codes and 7 axial codes were identified. In this study, the results obtained from coding include expert trainers, funding, efficient implementation of training programs, accurate planning, job creation, effective management and exploitation of external opportunities, which are effective factors in improving skills in vocational technical education. Constitute e. Then the final model of the research was drawn and the main causes, contextual factors, mediating factors, main category, strategies and consequences of training in vocational technical training were identified.

  Keywords: skills development, technical, vocational training, data foundation
 • Davood Farrokhi*, Ahmad Rahrokhajeh, Seied yasghob Zeraatkish Pages 127-156

  The purpose of this study is to determine the impact of technical andvocational training on employability, job income and non-return to prison after the release of prisoners. The study is of applied type with a comparative-post-event causal approach.According to the theoretical foundations, a conceptual and analysis of path model were designed Two researcher-made questionnaires were measurement tools, the quality of technical and vocational education with components including compliance with economic needs, quality of training implementation, quality of curriculum, competence vocational coaching, achieving learning goals and pursuing training outcomes, and other employability with components including general skills including sub-components (skills Communication, problem solving skills, teamworking skills) and vocational competencies including sub-components (work knowledge, vocational skills, skills And personality traits including subcomponents (self-confidence, adaptability, resilience) and professional ethics It included sub-components (prison defamation, respect for the rights of others, trustworthiness. Validity of questionnaires was calculated, which was confirmed by experts and pundits. Goodness fitting indices were higher than 0/9 which indicates a good fit of the model.  The results showed that technical and vocational training does not directly affect the increase of job income and non-return to prison, but it can also indirectly affect it. So that technical and vocational training leads to an increase in employability, and employability also increases job income, and ultimately job income causes not returning to prison.  Employability does not directly affect non-return to prison, but along with technical and vocational training, it can increase job income and, as a result, increase non-return to prison

  Keywords: employability, job income, non-return to prison, Technical, vocational training
 • Ehsan Chitsaz*, Marziyeh Bakhtiari Pages 157-188

  In recent decades, scientific advances have clarified human behavior and its impact on organizational success. Based on the findings of neuroscience research, organization researchers have emphasized the importance of managers' skills to focus on the behavior, emotions and motivation of employees to optimize organizational performance. This study examines the role of brain coaching skills in shaping the perspective of business management. This is a fundamental research effort that was conducted with the method of "exploratory content analysis", based on document analysis. For this purpose, relevant documents were prepared from databases and were fully checked, coded and validated using MAXQDA2020 software. Based on the results of the research, it was determined that brain coaching by guiding the main principles of neuroscience, environmental and automatic factors, can change thinking patterns, systematize thoughts, engage with problems and promote "insight and knowledge, change, improve skills, motivation, to induce flexibility and effectiveness. The adaptability and strengthening of the personal insight of this management qualification (skill) can have a positive impact on businesses, especially those based on disruptive technologies that require more complex management. In addition, to achieve this goal, "skill training, coaching, use of new digital technologies and "Media" as a driver, facilitator and accelerator of the process. The study concludes with recommendations for developing a management perspective in businesses focused on disruptive technologies, derived from the research findings.

  Keywords: neuroleadership, brain coaching skills, Disruptive businesses, managers, design thinking