فهرست مطالب

 • پیاپی 112 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سارا بهرامی نیا، ثریا ضیایی، محمود مرادی صفحات 12-32
  هدف

   هدف این پژوهش شناسایی نقش کتابخانه های عمومی در توسعه اقتصادی جامعه از دیدگاه متخصصان، کتابداران و مدیران کتابخانه های عمومی کشور است.

  روش

   پژوهش حاضر از نوع اکتشافی-کاربردی است و با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. در این پژوهش، 26 نفر از اعضای هییت علمی دانشگاه ها، کتابداران، مدیران کتابخانه های عمومی مراکز استان کشور به صورت هدفمند مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. برای تحلیل داده های مصاحبه از روش استروس کوربین که شامل سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی است استفاده شد.

  یافته ها

   بر اساس داده های حاصل از این پژوهش، 6 مقوله اصلی و 36 مقوله فرعی با توجه به ماهیت و پتانسیل های موجود در کتابخانه های عمومی کشور به عنوان راهبردهایی که منجر به توسعه اقتصادی در جامعه خواهد شد مفهوم سازی شدند. این راهبردها به عنوان مولفه های توسعه اقتصادی شامل ایجاد شغل، کیفیت زندگی، توسعه نیروی انسانی، قدرت خرید، توسعه پایدار و توسعه گردشگری بودند.

  اصالت/ارزش:

   از طریق مولفه های شناسایی شده در این پژوهش می توان شاهد «جامعه دانش محور»، «رشد مشاغل موجود»، «شکوفایی کارآفرینان جدید»، «کمک به غنا و نشاط جامعه»، «توسعه اقتصاد دانش محور»، «توسعه اقتصاد محلی»، «آموزش مادام العمر»، «صرفه جویی اقتصادی» و «توسعه ساخت وساز کتابخانه های عمومی» که نشان دهنده توسعه یافتگی جامعه است بود.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، توسعه اقتصادی، نظریه داده بنیاد، الگوی پارادایمی
 • سحر علینژاد مجیدی، مرضیه قبادی صفحات 34-60
  هدف

   این پژوهش با هدف کشف وضعیت کنونی و شناسایی فضاهای الزامی و بازتعریف نیازهای معماری فضاهای کتابخانه های عمومی کشور برای رسیدن به الگویی تازه و ردایی متناسب با قامت کتابخانه های معاصر صورت گرفته است.

  روش

   رویکرد پژوهش حاضر کیفی و بر روش نظریه داده بنیاد (گراندد تیوری) متکی است. داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی با بررسی تحلیلی، مصاحبه با کاربران و کتابداران چهار کتابخانه منتخب وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور، پژوهشگران و متخصصان حوزه معماری و کاربران آنها گردآوری شده اند.

  یافته ها

   معماران، متخصصان حوزه کتابداری، مدیران و سیاست گذاران کتابخانه های عمومی، تغییراتی سریع ناشی از تحولات فناوری و انقلاب ارتباطات را شاهد بوده اند که بر خدمات و ماموریت، برنامه ریزی و طراحی عملکردی، کالبدی و حتی جنبه های ادراکی و زیباشناختی کتابخانه ها سایه افکنده اند. دیدگاه های متقاعدکننده و متنوعی درباره کتابخانه های عمومی و آینده شان، اهداف، خدمات و فضای آن ها در قرن بیست ویکم ارایه شده است: از تردید در حیات کارکردی آن ها به خاطر ماهیت فناوری ها و ارتباطات نوین تا اتفاقا اهمیت یافتن بیشتر به دلیل ماهیت حفظ اسناد تمدن بشری و امکان تعاملی که میان جامعه برقرار می کنند (برخلاف فناوری های نوین ارتباطات که بر انزوا پای می فشارند). تنوع این دیدگاه ها موکد این مطلب است که ارایه شکلی واحد برای طراحی ممکن نیست اما امکان نوعی تعامل طراحانه وجود دارد. بررسی کتابخانه های موردتحلیل نشان داد که معماری کتابخانه ها، الگوهای عملکردی/رفتاری مشخصی را ممکن می کنند؛ یکی الگوی «مجموعه محور» است که هدفش تاکید بر نقش سنتی کتابخانه به عنوان پایگاهی برای عرضه منابع است و دیگری الگویی «تعامل محور» است که بر نقش فرهنگی-اجتماعی کتابخانه عمومی به مثابه پایگاهی تعاملی پای می فشرد که از یک سو بر حفظ، نشر و توسعه دانش و اطلاعات و از سوی دیگر بر پیوند با جامعه و ارتقای سطح تعاملات فرهنگی و اجتماعی تاکید می کند.

  اصالت/ارزش: 

  یافته های این پژوهش در پی بازتعریف نقش کتابخانه های عمومی با اتکا به مولفه های مرتبط با معماری کتابخانه در راستای فراهم آوردن بستر مناسب و توسعه سرمایه اجتماعی از درون آن هاست. با تغییر راهبردهای کتابخانه از الگوی مجموعه محور به الگوی تعامل محور و با بازتعریف مجدد فضاها، کتابخانه های معاصر باید در کنار حفظ، نشر و ارایه منابع مختلف دانش، حافظ و ناشر خاطره جمعی و شریک روابط مردم و نهادهای مدنی باشند.

  کلیدواژگان: معماری، فضای کتابخانه عمومی، انقلاب ارتباطات، کتابخانه دیجیتال
 • مهدی نارمنجی صفحات 62-85
  هدف

   هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه کتابخانه های عمومی در توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان خانه دار با تاکید بر ظرفیت های فضای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی است.

  روش

   این پژوهش از نوع کاربردی است که با رویکرد کیفی به روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه پژوهش شامل کتابداران و مسیولان کتابخانه های عمومی زیر پوشش اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی بود. در این پژوهش، از روش نمونه گیری غیراحتمالاتی (غیرتصادفی) از نوع نمونه گیری گلوله برفی استفاده و در مجموع با 21 نفر مصاحبه انجام شد. روش اجرای مصاحبه استفاده شده از نوع نیمه ساختاریافته بود.

  یافته ها

   موضوعات مورد درخواست زنان خانه دار از کتابخانه های عمومی در دو مقوله عملی (سلامت، کشاورزی و هنری) و نظری (ادبی-دینی و تربیتی) دسته بندی شدند. چگونگی نقش آفرینی کتابخانه های عمومی در توانمندسازی زنان خانه دار در حوزه های اجتماعی و اقتصادی نیز در دو مقوله برنامه های آموزشی (تربیتی-اجتماعی و فنی-اقتصادی) و برنامه های فرهنگی-ترویجی (اشتغال محور، تفننی، کتاب محور و مشاروه ای-ارجاعی) گروه بندی شدند که برنامه‎های فرهنگی-ترویجی دارای فراوانی بیشتری بودند. خدمات قابل ارایه به زنان خانه دار در فضای مجازی در دو مقوله اطلاعاتی (آموزشی و منبع یابی) و ترویجی (اطلاع رسانی و منبع گستری) قرار گرفتند که یافته ها نشان داد که سهم خدمات فرهنگی-ترویجی بیشتر است. مشوق های استفاده از فضای مجازی توسط کتابخانه های عمومی جهت توانمندسازی زنان خانه دار نیز  در دو مقوله تبلیغی و کارکردی و موانع موجود در این حوزه در سه مقوله اجتماعی-اقتصادی، فردی و فناورانه دسته بندی شد.

  اصالت/ارزش:

   ارزش مسیله این پژوهش در این نکته است که کتابخانه های عمومی می توانند از امکانات فضای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی در توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان خانه دار استفاده کنند. البته، موانعی جدی در این زمینه وجود دارد که نیازمند توجه از سوی دست اندرکاران کتابخانه های عمومی است. برای رفع این موانع پیشنهاد می شود کتابخانه های عمومی قبل از اجرای برنامه های توانمندسازی زنان خانه دار، برنامه هایی را در زمینه ارتقای سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی آنان اجرا کنند.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، زنان خانه دار، توامندسازی اجتماعی و اقتصادی، فضای مجازی
 • محمدحسن عظیمی، مریم خدری، شهنار خادمی زاده صفحات 88-106
  هدف

   هدف اصلی این پژوهش کشف وضعیت خدمات جنبی بخش کودکان کتابخانه های عمومی استان خوزستان است.

  روش

   روش پژوهش از نوع آمیخته است. در بخش کیفی پژوهش، با مراجعه به کتابخانه های عمومی استان خوزستان و بررسی آیین نامه ها یک سیاهه وارسی شامل خدمات جنبی بخش کودکان ارایه شده است. سپس در بخش کمی پژوهش، با استفاده از پرسش نامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری (مقیمی و رمضان، 1390، مون کیو و لارنس 2001)، متغیرهای موردمطالعه اندازه گیری و با استفاده از روش های کمی به سوالات پژوهش پاسخ داده شده است.

  یافته ها

   در بخش کیفی 27 خدمت جنبی برای کودکان در کتابخانه های عمومی شناسایی شد. مهم ترین خدمات اجراشده در بخش کودک کتابخانه ها که در صدر لیست قرار گرفتند عبارت اند از: ارسال منابع به صورت غیرحضوری با میانگین 3.69، نمایشگاه کتاب با میانگین 3.67، ارایه بروشورهای آموزشی و فرهنگی با میانگین 3.55، فهرست تازه های کتاب نوجوان با میانگین 3.52، معرفی کتاب و داستان گویی با میانگین 3.47، برنامه های فرهنگی مشترک با مدارس با میانگین 3.67، امانت بین کتابخانه ای با میانگین 3.38، کلاس های کمک آموزشی با میانگین 3.31، جلسات شعرخوانی و نقد شعر با میانگین 3.24، و اختصاص فضا برای برگزاری کلاس های خصوصی با میانگین 3.29.

  اصالت/ارزش: 

  مشخص شد که میزان رضایت اعضای کودک 7 تا 11 سال کتابخانه های عمومی استان خوزستان از خدمات جنبی ارایه شده در این کتابخانه ها در وضعیتی مطلوب قرار دارد و بین رضایت این کودکان و همه ابعاد وفاداری بررسی شده در این پژوهش رابطه ای معنادار وجود دارد.

  کلیدواژگان: خدمات جنبی، وفاداری، کتابخانه های عمومی، رضایت، کودکان، استان خوزستان
 • پروین نجف پور مقدم، علی بیرانوند، سمیه زارعی صفحات 108-125
  هدف

   این پژوهش به کشف نقش سواد اطلاعاتی و فناوری های اطلاعاتی در تسهیم دانش در میان کارکنان کتابخانه های عمومی پرداخته است.

  روش

   روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش 108 نفر از کتابداران کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1400 است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه حسینی و قاسمی (2019) استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که شاخص های تشخیص نیاز اطلاعاتی، پیدا کردن و ارزیابی کیفیت اطلاعات، ذخیره و بازیابی اطلاعات، استفاده موثر و اخلاقی از اطلاعات، ایجاد و ارتباط دانش، بر تسهیم دانش تاثیری مثبت و معنادار دارند. با توجه به مقدار بار عاملی استاندارد سواد اطلاعاتی بر تسهیم دانش که 0.870 و مقدار آماره t که 46.144 و بزرگ تر از 1.96 است، می توان نتیجه گرفت که شاخص سواد اطلاعاتی به واسطه فناوری های اطلاعاتی بر فرایند تسهیم دانش کارکنان کتابخانه های عمومی تاثیری مثبت و معنادار دارد.

  اصالت/ارزش: 

  این پژوهش از این نظر دارای نوآوری است که اولین بار به بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش در کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری پرداخته است. با توجه به یافته های پژوهش، سواد اطلاعاتی به صورت مستقیم یا به واسطه فناوری های اطلاعاتی ارتباطاتی بر تسهیم دانش تاثیر دارد. میزان تاثیرگذاری همه ابعاد سواد اطلاعاتی بر تسهیم دانش، تحت نفوذ فناوری های اطلاعاتی افزایشی چشمگیر داشته است.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، تسهیم دانش، فناوری اطلاعات، کتابخانه های عمومی، استان چهارمحال و بختیاری
 • مسرت آیت، مریم سلیمانی، محمدتقی قندهاری صفحات 128-146
  هدف

   هدف پژوهش حاضر کشف تاثیر اعتماد به رهبری، اشتراک دانش و کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر نوآوری و انگیزه کارکنان در کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری است.

  روش

   تحقیق حاضر از نوع کمی-توصیفی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری پژوهش شامل کارکنان کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1400 بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 113 پرسش نامه کامل دریافت شد و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه اعتماد به رهبری، پرسش نامه کیفیت سیستم های اطلاعاتی، پرسش نامه نوآوری کارکنان، پرسش نامه انگیزه کارکنان و پرسش نامه اشتراک دانش استفاده شده است.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که اعتماد به رهبری بر نوآوری و انگیزه کارکنان تاثیری معنادار دارد. به علاوه، کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر نوآوری و انگیزه کارکنان تاثیرگذار است. از طرفی، اعتماد به رهبری و کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر اشتراک دانش، و همچنین اشتراک دانش بر نوآوری و انگیزه کارکنان موثر است.

  اصالت/ارزش: 

  پژوهش حاضر برای اولین بار است که بر اساس ترکیب پرسش نامه های مرجع داخلی و خارجی به نقش تعیین کننده و جایگاه این عوامل در افزایش کیفیت خدمات رسانی کتابخانه های عمومی کشور می پردازد. به علاوه، نتایج این پژوهش می تواند به مدیران کتابخانه ها کمک کند تا با سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب، جو همکاری درون کتابخانه ای را به سمت شرایط مطلوب تر در تعامل میان کارکنان سوق داده و زمینه خلاقیت و انگیزه بیشتر همکاران را فراهم کند. این خط مشی خود می تواند به پاسخ گویی مناسب تر کارکنان کتابخانه به ارباب رجوع منجر شود.

  کلیدواژگان: اشتراک دانش، اعتماد به رهبری، کتابخانه های عمومی، کیفیت سیستم های اطلاعاتی، نوآوری
|
 • Sara Bahraminia, Soraya Ziaei, Mahmoud Moradi Pages 12-32
  Purpose

  Today, achieving sustainable development in various economic, political, social, and cultural sectors is the main concern of all countries. The importance of development in Iran can be seen in the Iran government’s strategic plans such as the five-year development plan, the main focus of which is economic development. Therefore, the purpose of this research is to identify the role of public libraries in the economic development of society from the point of view of specialists, librarians, and managers of public libraries in the country.

  Method

  The current research is an exploratory-applied study with a qualitative approach and with the method of foundational data theory, which is an attempt to deeply study the role of public libraries in the economic development of society. The sampling method of the research was purposive sampling and the purpose of its application was to reach a diverse sample of individuals. The main criterion for selecting participants in the interview was to have a work experience of more than 5 years and to have an education related to information science, philology, sociology, and economics. In this research, 26 university faculty members, librarians, and managers of public libraries in the provincial centers of the country were subjected to a semi-structured interview. The Strauss-Corbin method was used to analyze the interview data, which includes three stages: open, central, and selective coding.

  Findings

  Based on the data obtained from this study, 6 main categories and 36 sub-categories were conceptualized according to the nature and potentials of the public libraries of Iran as strategies that will lead to economic development in the society. These strategies were components of economic development including job creation, quality of life, human resource development, purchasing power, sustainable development, and tourism development.

  Originality/value: 

  Economic development as a multidimensional phenomenon is the result of a set of economic and non-economic factors in society. Public libraries are considered to be very practical for economic development and increasing the welfare of the people. In this way, in the presented model, as the output of this research, public libraries have the power and influence to influence a set of components including education, culture, employment, quality of life, human resource development, purchasing power, tourism development and Development, and sustainable income are considered, and through these components in public libraries, we can witness “knowledge-oriented society”, “growth of existing jobs”, “flourishing of new entrepreneurs”, “helping Ghana and Community vitality”, “Development of knowledge-based economy”, “Development of local economy”, “Lifelong learning”, “Economic saving”. and "Development of construction of public libraries", which shows the development of society. Therefore, it is necessary to take advantage of collective wisdom and financial support, as well as the serious determination of all managers, planners, and experts in the field of public libraries to attach more importance to economic development through the activities and services of public libraries and try to improve their strengths and overcome their weaknesses.

  Keywords: Public libraries, Economic development, grounded theory, Paradigm pattern
 • Sahar Alinejad Majidi, Marzieh Ghobadi Pages 34-60
  Purpose

  The purpose of the present study is to briefly review the current status of the required spaces for the public libraries in Iran and identify and redefine the architectural needs of these spaces to achieve a new pattern for contemporary libraries.

  Method

  The study approach is a qualitative study based on the grounded theory method. The data were collected by applying library and field methods, using an analytical review, interviews with users, librarians of four selected libraries, researchers, architecture and their users. By analyzing the interview and data, codes were identified and named. In the axial coding stage, the primary categories and phenomena, including “demographic composition of the audiences”, “form of resources, facilities, and facilities”, “quality of the collection and resources”, “conditions of the library to utilize the services”, “quality of services and facilities, and programs to achieve the establishment of social and spatial justice”, “level of social interactions by knowing the cultural context of the target society”, “relationship with sustainable development”, and “library space including four components of necessary standards, functional planning, customization and configuration, and physical planning” were identified. In the selective coding, given the study objectives, three categories of “standardization”, “socio-cultural dimension” and “physical-environmental model” were selected.

  Findings

  Public libraries have changed rapidly due to technological developments and the communication revolution, and have overshadowed the service and mission, planning and functional design, physical, and even the perceptual and aesthetic aspects of libraries. Convincing and diverse perspectives have been presented on public libraries and their future, their goals, services, and space in the 21st century. They range from doubting their functional existence owing to the nature of new technologies and communications, to their becoming significant due to the nature of preserving the documents of human civilization and the interaction make possibe in society (unlike the new communication technologies that insist on isolation). The diversity of these views emphasizes that it is not possible to present a single form for design, but there is a possibility of some kind of design interaction. The analysis of the libraries under study showed that the architecture of the libraries makes certain functional/behavioral models possible. One of them is the “collection-oriented” model, which aims at emphasizing the traditional role of the library as a place for providing resources. The other is an “interaction-oriented” model, which stresses the socio-cultural role of the public library as a venue for interaction that emphasizes, on the one hand, the preservation, publication and development of knowledge and information, and on the other hand, the connection with society and the improvement of the level of cultural and social interactions.

  Originality/value: 

  The findings of this study redefine the role of public libraries relying on the relevant components of the library architecture to create and develop a suitable platform for the social capital from this space. By changing the library strategies from the complex-oriented pattern to the interaction-oriented model, and redefinition of the spaces, in addition to preserving, publishing, and presenting various sources of knowledge, contemporary libraries should be the custodians and publishers of collective memory and participate in the relations between people and civil institutions. A good architectural design of library spaces should reflect their intentions and mission in our times. More importantly, the designed space should enable achievement of development goals.

  Keywords: Architecture, Public library space, Communication revolution, Digital library
 • Mahdi Narmenji Pages 62-85
  Purpose

  The purpose of this research is to investigate the role of public libraries in the social and economic empowerment of housewives, with an emphasis on the capacities of virtual space, especially social network sites.

  Method

  This is an applied research that was conducted with a qualitative approach using thematic analysis method. The study population included librarians and officials of public libraries affiliated to the General Directorate of Public Libraries of South Khorasan. A nonprobability (non-random), and a snowball sampling procedure was used and 21 persons were interviewed by telephone. The type of interview used was semi-structured.

  Findings

  Subjects requested by housewives from public libraries were categorized into practical (health, agriculture and art) and theoretical (literary-religious and educational) categories, and the results showed that theoretical subjects were almost as much as practical subjects of interest to housewives. Specifically, the findings of the research indicated that cooking, novels, raising children, psychology and tailoring are among the main interests of this group. The programs through which public libraries play a role in empowering housewives in social and economic areas were also grouped into two categories of educational programs (educational-social and technical-economic) and cultural-promotional programs (educational, book-oriented, consultation-referral and employment-oriented). Cultural-promotional programs were more frequent. The educational programs of public libraries in this field are mainly in the form of user empowerment workshops, among which workshops on social harms and handicrafts were more frequent. Cultural-promotional programs of public libraries were also mainly book-oriented in this field. The services that can be provided to housewives in the virtual space were classified into two categories of information (educational and resource-finding) and promotion (information and resource expansion), and the category of promotional services with 20 primary codes was in a better position than the category of information services. Incentives for the use of virtual space by public libraries to empower housewives were also classified into two promotional and functional categories, and the functional incentives for using virtual space in the field of empowering housewives with 15 primary codes were in a higher position than the promotional incentives. Obstacles in this area were divided into three categories: socio-economic, personal and technological, with more primary codes attributed to personal obstacles. The findings of the research indicated that the obstacles to using virtual space to empower housewives are much more than the existing incentives in this field.

  Originality/value: 

  The value of the problem of this research is that public libraries can use the facilities of virtual space, especially virtual social networks, for the social and economic empowerment of housewives. In this case, in order to implement the library’s programs related to the empowerment of this group, there will be no need for their physical presence in the library environment, and the desired programs can be implemented remotely using the facilities of virtual space. Of course, there are serious obstacles in this area that require serious attention from public libraries. In order to remove these obstacles, it is suggested that public libraries implement programs to improve their media literacy and information literacy before implementing empowerment programs for housewives.

  Keywords: Public libraries, Housewives, Social, economic empowerment, Cyberspace
 • MohammadHassan Azimi, Maryam Khedri, Shahnaz Khademizadeh Pages 88-106
  Purpose

  The main purpose of this research is to investigate the status of ancillary services in the children’s department of public libraries in Khuzestan province, and in this regard, the sub-objectives of the research are as follows: identification of the ancillary services of the children’s department, investigating the status of providing ancillary services, investigating the level of satisfaction of the members of the children’s department, and investigating the relationship between satisfaction with the ancillary services provided and the loyalty of the members of the children’s section of the public libraries of Khuzestan province.

  Method

  The research method is of mixed type (qualitative and quantitative) and has a combined mode. In the qualitative part of the research, by referring to the public libraries of Khuzestan province and reviewing the regulations, a checklist including ancillary services for children has been presented. Then in the quantitative part of the research, using the customer loyalty evaluation questionnaire (Moghimi and Ramadan, 2010, Moon Q and Lawrence, 2001), the studied variables were measured, and the research questions were answered using quantitative methods. The statistical population of this research includes all the 7-11-year-old members of public libraries in Khuzestan province in 2019, out of which 380 people were determined as the statistical sample of the research population by the cluster sampling method. Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data.

  Findings

  The results showed that according to the checklist of the research, 27 secondary services should be implemented in the public libraries of the province, and among the services listed in this list, three services are not being implemented, which are: providing services to special groups, holding national and religious festivals, and inviting actors and artists to the libraries. In the field of descriptive information about the knowledge of the library’s ancillary services, only 32% of the respondents were aware of the library’s ancillary services. Furthermore, regarding the purpose of participating or using library services, it was found that 33% of the respondents used these services for the purpose of entertainment and 23% for the purpose of academic progress. Moreover, 16% of the respondents used these services with the purpose of getting used to extracurricular studies, 15% with the purpose of participating in group work and socialization, and 12% for the purpose of personal development. The most important services implemented in the children’s section of the libraries, which were at the top of the list, are sending resources in absentia with an average of 3/69, book exhibitions with an average of 3/67, providing educational and cultural brochures with an average of 3.55, a list of new books for teenagers with an average of 3/52, introducing books and Storytelling with an average of 3/47, joint cultural programs with schools with an average of 3/36, inter-library loan with an average of 3/38, educational assistance classes with an average of 3/31, poetry reading and criticism sessions with an average of 3/24, and allocating space for holding private classes with an average of 3/29.

  Originality/value:

   It was found that the level of satisfaction of 7-11-year-old members of public libraries in Khuzestan province with the ancillary services provided in these libraries is in a favorable state and there is a significant correlation between the satisfaction of these children and all dimensions of loyalty examined in this research.

  Keywords: Ancillary services, Loyalty, Public libraries, Satisfaction, Children, Khuzestan province
 • Parvin Najafpour Moghadam, Ali Biranvand, Somayeh Zarei Pages 108-125
  Purpose

  What justifies the investigation of the effect of information literacy and information technologies on the sharing of knowledge by different sections of society is the widespread use of public and scientific media among different sections of society, different understanding of information literacy and the importance of sharing knowledge in different strata of society. Information literacy and information and communication technologies are the determining factors in today’s constantly changing conditions. This study has investigated the role of information literacy and information technologies in knowledge sharing among public library staff.

  Method

  The current research is an applied research that collects information in a descriptive manner. The statistical population of the research includes 149 librarians of the public libraries of Chaharmahal and Bakhtiari provinces in the year 1400 SH. 108 people were randomly selected as the research sample using Cochran’s formula. Hosseini and Ghasemi (2019) questionnaire was used to collect data. The independent variable in this research is information literacy, which includes the components of identifying information needs, finding and evaluating the quality of information, storing and retrieving information, effective and ethical use of information, and creating and communicating knowledge. The dependent variable of the research is knowledge sharing and the mediating variable is information technology. The validity of the questionnaire was calculated using Cronbach’s alpha and composite reliability. The value of Cronbach’s alpha and composite reliability was greater than 0/7. In this research, partial least squares (PLS) method was used to investigate the relationship between variables. Using this method, the relationship between the variables and also the strength of the relationship between them were obtained.

  Findings

  The examination of the research hypotheses revealed that the standard factorial value of the effect of identifying the need for information, finding and assessing the quality of information, storing and retrieving information, effective and ethical use of information, and creating and communicating knowledge on knowledge sharing, was respectively 0/378, 0/517, 0/566, 0/566, and 0/493. Therefore, in all cases, the mentioned indicators have a positive and significant effect on the knowledge sharing of public library employees. Moreover, the standard factor loading value of the effect of identifying the need for information, finding and evaluating the quality of information, storing and retrieving information, effective and ethical use of information, and creating and communicating knowledge through information technology on knowledge sharing was calculated to be respectively 0/679, 0/93, and 0/639, 0/842, and 0/832. According to the calculated factor load, all the mentioned indicators have a positive and significant effect on knowledge sharing through information technology. Accordingly, the mediating role of information technology in influencing information literacy on knowledge sharing was confirmed. In general, according to the value of the standard factor of information literacy on knowledge sharing value of 0/870 and the value of t statistic (t = 46/144>1/96), one can conclude that the index of information literacy through information technologies has a positive and significant effect on the process of knowledge sharing among public library staff.

  Originality/value: 

  This research has investigated for the first time the effect of information literacy and information technology on knowledge sharing in the public libraries of Chaharmahal and Bakhtiari provinces. In this regard, the present research is considered innovative. Research findings indicate that information literacy affects knowledge sharing either directly or through communication information technologies. Thus, the impact of all dimensions of information literacy on knowledge sharing has significantly increased under the influence of information technologies.

  Keywords: Media literacy, Knowledge sharing, Information communication technology, Public libraries, Chaharmahal, Bakhtiari Province
 • Masarat Ayat, Maryam Soleimani, MohammadTaghi Ghandehari Pages 128-146
  Purpose

  People who have a sense of trust in the leadership believe that they are treated fairly and with fairness and sincerity in the organization. These people are honest and transparent in their business communication, and their ability to listen to the opinions of others is more and better. Among the other factors that contribute to the increase of organizational quality and maturity, especially in organizations with information technology, is the quality of information systems and knowledge sharing. These three factors can be the basis for creation of creativity, motivation and promotion of knowledge in the organization. The purpose of this research is to investigate the effect of trust in leadership, knowledge sharing, and the quality of information systems on innovation and employee motivation in public libraries.

  Method

  The current research is practical in terms of its purpose, and is quantitative-descriptive in terms of the type and method of collecting research data, and is based on the structural equation model (SEM) that was conducted using the survey method. The statistical population of the study included all the employees of the public libraries of Chaharmahal and Bakhtiari province in the year 1400 in the number of 148 people, which was sampled using a simple random sampling method and finally 113 complete questionnaires were analyzed. To collect data from the leadership trust questionnaire (Seo et al., 2016), information systems quality questionnaire (Delon and McLean, 2004), employee innovation questionnaire (Scott and Brath, 1994), employee motivation questionnaire (Bakhshi et al., 2004) and knowledge sharing questionnaire (Lee, 2001) was used. The content validity of the tool was verified by experts and its reliability was calculated using Cronbach’s alpha.

  Findings

  In order to achieve the purpose of the research, eight sub-hypotheses were defined to fully evaluate and examine all aspects of the research. The findings showed that trust in leadership has a significant effect on employee innovation and motivation. In addition, the quality of information systems affects the innovation and motivation of employees. On the other hand, trust in leadership and the quality of information systems affect knowledge sharing, and knowledge sharing is also effective on employee innovation and motivation.

  Originality/value: 

  The current research has investigated the effect of trust in leadership, knowledge sharing and the quality of information systems on innovation and motivation in all active public libraries in Chaharmahal and Bakhtiari province. This research is the the first study based on the combination of internal and external reference questionnaires that have dealt with the determining role of these factors in increasing the service quality of public libraries in Iran. In addition, the results of this research can help library managers to move the atmosphere of collaboration within the library towards more favorable conditions in the interaction between employees and provide more creativity and motivation for colleagues with appropriate policy making and planning. This policy itself can lead to a more appropriate response from library staff to clients.

  Keywords: Knowledge sharing, Trust in leadership, Public libraries, Quality of information systems, Innovation