فهرست مطالب

 • سال هفتاد و ششم شماره 2 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • حنانه سادات سادات موسوی، علی جهانی، افشین دانه کار*، وحید اعتماد، فرنوش عطارصحراگرد صفحات 185-201
  پوشش گیاهی در حفظ تعادل اکوسیستم ها نقش مهمی ایفا می کند و به عنوان یک شاخص با اهمیت در ارزیابی اکوسیستم های خشکی به شمار می آید. انبوهی پوشش گیاهی به عنوان یکی از خصوصیات مهم برای ارزیابی رستنی ها مورد بررسی قرار می گیرد. تغییرات پوشش گیاهی سبب به وجود آمدن بی نظمی در اکوسیستم شده و به عنوان یک محرک در تغییر ترکیب گونه ها و شرایط زیستگاهی عمل می کند. پژوهش حاضر با هدف مدل سازی اثر عوامل محیطی بر انبوهی پوشش گیاهی با کمک شبکه عصبی مصنوعی و تعیین اثرگذارترین متغیرهای اکولوژیک و انسانی بر انبوهی در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی تحت مدیریت استان البرز انجام شد. بدین منظور پس از تشکیل واحدهای همگن اکولوژیک، تعداد 101 قطعه نمونه مربعی شکل به ابعاد 2 در 2 متر، نمونه گیاهی و 101 نمونه خاک در این واحدها برداشت و آنالیزهای مربوط به خاک و پوشش گیاهی بر روی آن ها انجام گرفت. مدل سازی با استفاده از روش پرسپترون چند لایه انجام شد، داده های ورودی شامل متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک، متغیرهای فیزیوگرافی (براساس نقشه های طرح مدیریت) و متغیرهای مربوط به عوامل انسانی (براساس نقشه فاصله اقلیدسی از نقاط نمونه برداری) بود. با توجه به مقادیر ضریب تبیین در سه دسته داده آموزش، اعتبارسنجی و آزمون برابر با 0/86، 0/79 و 0/81، ساختار بهینه مدل برای انبوهی پوشش گیاهی با ساختار 1-19-18 (18 متغیر ورودی، 19 نورون در لایه پنهان و یک متغیر خروجی) انتخاب شد. براساس نتایج آنالیز حساسیت، متغیرهای شیب، درصد ماده آلی و ارتفاع، اثرگذارترین متغیرها بر انبوهی پوشش گیاهی در محدوده مورد مطالعه شناسایی شد. مدل ارایه شده در این پژوهش به عنوان سیستم پشتیبان تصمیم گیری در ارزیابی اثرات فعالیت های انسان بر انبوهی پوشش گیاهی در مناطق تحت حفاظت کاربرد دارد و امکان پیش بینی میزان اثرات مذکور را بر انبوهی پوشش گیاهی در این مناطق فراهم می کند.
  کلیدواژگان: پرسپترون چند لایه، پوشش گیاهی، شبکه عصبی مصنوعی، عوامل محیطی
 • زهرا طحان پور، اکرم بمانی*، محمدحسین صیادی، الهام چمانه پور صفحات 203-217

  امروزه یکی از چالش های مهم در تصفیه فاضلاب تخریب آلاینده های آلی خصوصا آنتی بیوتیک ها است. در این پژوهش به بررسی کارایی فرآیند فوتوکاتالیستی در حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین از محیط آبی با استفاده از نانوکامپوزیت SiO2@TiO2 پرداخته شد. نانوکامپوزیت مورد نظر با استفاده از روش سل ژل سنتز شده و با تکنیک های XRD، FT-IR و TEM بررسی شد. برای بهبود عملکرد نانوکامپوزیت ساخته شده، پارامترهایی از قبیل pH محلول، زمان تماس، غلظت نانوکامپوزیت و غلظت دارو مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از روش سطح پاسخ و مدل باکس بنکن بهینه شد. بررسی ساختار نانوکامپوزیت با XRD نشان دهنده تشکیل فازهای بلوری و ساختار آناتاز است. تشکیل نانوکامپوزیت SiO2@TiO2 با پیوند Ti-O-Si در طیف FT-IR  تایید شد. همچنین تصویر TEM نشان داد ذرات، ساختار کروی و یکنواخت دارند. نتایج آزمایش های بهینه سازی فتوکاتالیستی نشان داد که بیشترین بازدهی تخریب آموکسی سیلین تحت شرایط 3pH: ، غلظت اولیه آموکسی سیلین: 10 میلی گرم بر لیتر، غلظت نانوکامپوزیت: 2 گرم بر لیتر، زمان تماس: 10 دقیقه به میزان 98/7 درصد است که به بازدهی حذف پیش بینی شده تحت شرایط بهینه در مدل باکس بنکن (100%) بسیار نزدیک است. با توجه به بازدهی تخریب بالا و تولید بالای رادیکال های آزاد، فتوکاتالیست سنتزی قابلیت بالایی جهت تخریب آلاینده های دارویی خصوصا آنتی بیوتیک ها دارد که کاربردهای آینده آن را جهت تخریب آلاینده های آلی با ساختار شیمیایی مشابه توسعه می دهد.

  کلیدواژگان: آلاینده های دارویی، تصفیه فاضلاب، روش سطح پاسخ، کاتالیست ناهمگن
 • علیرضا محمدی* صفحات 219-228
  در سطح جهانی، آب شیرین به طور نابرابر، هم در فضا و هم در زمان توزیع می شود. افزایش بهره برداری انسانی، فشار را بر آب به عنوان منبعی برای رفاه انسان افزایش می دهد. به همین منظور جهت جبران کمبود آب، انسان به فکر انتقال بین حوضه ای آب است. یکی از طرح های انتقال آب که در حال اجرا است، طرح انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود به کرمان است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از مطالعه حاضر بررسی نگرش کشاورزان دشت جیرفت نسبت به این طرح است. در این مطالعه به صورت تصادفی با 150 نفر از کشاورزان دشت جیرفت در بهار سال 1401 مصاحبه صورت گرفت. جهت ارزیابی فاکتورهای موثر بر نگرش کشاورزان، متغیرهایی از قبیل 1) ارتباط با گروه های محلی، 2) اعتماد به سازمان های دولتی، 3) عدم مشارکت با برنامه های دولت، 4) عدم کمک به کشاورزان از سوی دولت، 5) تاثیر بر کشاورزی و محیط زیست، 6) تبدیل دشت جیرفت به بیابان و 7) همکاری بین سازمان های دولتی و غیر دولتی، به عنوان متغیر مستقل و موافق یا مخالف بودن با طرح انتقال آب به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. در نهایت از آزمون رگرسیون منطقی جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج نشان داد افرادی که باور دارند که مشارکت با برنامه های دولتی اشتباه است، دولت پس از طرح انتقال آب هیچ گونه کمکی به کشاورزان نخواهد کرد، کشاورزان به شدت تحت تاثیر قرار می گیرند و دشت جیرفت به بیابان تبدیل خواهد شد، افرادی هستند که مخالف طرح انتقال آب هستند.
  کلیدواژگان: انتقال آب بین حوضه ای، اثرات محیط زیست، جازموریان، کشاورزی، کمبود آب
 • زهرا پرور، مرجان محمدزاده*، سپیده سعیدی صفحات 229-243
  تغییرات کاربری/پوشش زمین ناشی از فعالیت های انسانی منجر به اثرات نامطلوب بر محیط زیست در مقیاس های مکانی و زمانی مختلف شده است. دمای سطح زمین یک شاخص مهم مرتبط با تنوع مکانی-زمانی الگوهای پیچیده زمین است. فناوری سنجش از دور نیز به عنوان منبع اولیه برای انواع مختلف داده های موضوعی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل داده های کاربری زمین و تغییرات دمای سطح زمین کاربرد فراوانی دارد. در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل مکانی-زمانی تغییرات دمای سطح زمین، نقشه های آن با استفاده از روش معادله انتقال تابشی، الگوریتم تک کانال، الگوریتم پنجره مجزا و دو الگوریتم تک پنجره تهیه شد. همچنین عملکرد روش های مختلف بازیابی دمای سطح زمین مورد ارزیابی قرار گرفت. نقشه های کاربری و پوشش زمین جهت بررسی سهم و نقش هر طبقه کاربری در تغییرات دمای سطح زمین به دست آمد. همچنین، اثرات شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی، شاخص ساخت و ساز تفاضلی نرمال شده و ارتفاع بر تنوع دمای سطح زمین بررسی شدند. در تمام سال های مورد مطالعه دمای سطح زمین با شاخص ساخت و ساز تفاضلی نرمال شده همبستگی مثبت و با شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی و ارتفاع همبستگی منفی دارد. علاوه بر آن، تجزیه و تحلیل مکانی-زمانی دمای سطح زمین افزایش 6/64 درجه سانتی گراد را در دمای سطح زمین منطقه مطالعاتی از ابتدای 1989 تا 2021 نشان داد. نتایج نقش تعدیل کننده پوشش گیاهی، صرف نظر از نوع آن را بر دمای سطح زمین به وضوح نشان داد. یافته های مطالعه حاضر می تواند به عنوان اطلاعات پایه برای مطالعات و برنامه ریزی آینده جهت بررسی تاثیر سیاست های مختلف تغییر کاربری و پوشش زمین در منطقه استفاده شود.
  کلیدواژگان: سنجش ازدور، شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی، شاخص ساخت و ساز تفاضلی نرمال شده، طبقه بندی درخت تصمیم
 • سیما سفیدیان*، عبدالرسول سلمان ماهینی، واحدبردی شیخ صفحات 245-258
  تالاب های بین المللی آلاگل، آجی گل و آلماگل از جمله تالاب های داخلی در حوضه آبخیز اترک هستند و اصلی ترین منبع تامین کننده آب آن ها سرریز رودخانه اترک است. نوسانات آب شناختی این رودخانه در سال های گذشته همواره باعث بروز سیل یا خشکسالی در این منطقه شده و موجودیت این تالاب ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. برای مدیریت بهینه تالاب ها لازم است نوسانات آب دهی رودخانه اترک و تغییرات تالاب ها از دو جنبه تاثیرات انسانی و تغییر اقلیم بررسی گردد. بدین منظور، متغیرهای آب شناختی، اقلیمی، تغییرات پوشش/کاربری زمین طی سال های 2020-1986 مورد ارزیابی آماری قرار گرفت. پس از جمع آوری داده های موجود برای دوره 34 ساله تغییرات، الگوهای بلندمدت متغیرهای اقلیمی مانند دما، بارش و تبخیر، دبی رودخانه اترک و مساحت پهنه آبی تالاب ها مقایسه شد. نقشه تغییرات مساحت پهنه آبی تالاب ها تهیه و یک تحلیل روند و همبستگی با استفاده از داده های ماهانه و سالانه انجام شد. نتایج نشان داد روند پیش روی تالاب های مذکور به سمت فصلی شدن بستر دایمی آن هاست. از طرفی، تغییرات دما و بارش و تبخیر نمی تواند کاهش شدیدی در دبی رودخانه اترک و در نتیجه مساحت تالاب ها ایجاد کند. این درحالی است که افزایش مساحت مراتع، علفزارها و کشاورزی متراکم در کل آبخیز به طور مشهود با تغییرات مساحت تالاب ها رابطه عکس دارد که می تواند نشان دهنده افزایش برداشت آب از رودخانه و گسترش فعالیت های انسانی باشد. به عبارت دیگر، تغییرات آب و هوایی نقش کمتری در روند کاهشی پهنه آبی این تالاب ها دارد. نتایج این پژوهش می تواند به درک و شناسایی میزان شدت عوامل تاثیرگذار بر تغییر حجم و مساحت این تالاب های بین المللی و شرایط کنونی آن ها و تعیین حقابه و مدیریت بهتر آن ها در آینده کمک کند.
  کلیدواژگان: تالاب، تغییرات کاربری، تغییرات اقلیمی، مدیریت منابع آب
 • لیلا عوض پور، مهدی قربانی* صفحات 259-269
  اکوسیستم بستری برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و در حقیقت پشتوانه ای برای تولید پایدار در هر جامع ه ای است، به طوری که بهره برداری اصولی از آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. یکی از زیربخش های مهم اکوسیستم ها، مراتع است. مدیریت و توسعه گردشگری در مراتع می تواند از طریق ایجاد اشتغال و بهبود معیشت بهره برداران از فشار وارد بر مرتع بکاهد. بر این اساس، هدف از تحقیق حاضر تدوین راهکارهای موثر در دستیابی به گردشگری پایدار در مراتع روستای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان رضوی می باشد. ابتدا با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه مستقیم با ذی نفعان محلی (135 نفر از گردشگران منطقه)، داده های مورد نیاز برای تدوین راهکارهای پایداری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس جمع آوری گردید. در مرحله بعدی پرسشنامه تکمیل تر گردیده و در قالب پرسشنامه سوات (SWOT)، در اختیار 45 نفر از خبرگان و کارشناسان مرتبط با بهره برداری از مراتع قرار گرفته تا ضریب دهی و نمره دهی توسط آنان انجام شود. جهت تدوین راهکارهای دستیابی به گردشگری پایدار از تحلیل SWOT استفاده شد و در نهایت راهکارهای استخراجی توسط ماتریس QSPM اولویت بندی گردید. نتایج نشان داد که موارد "تبلیغ برای جذب گردشگر و ثبت اقامتگاه در سایت های آنلاین جهت رزرو، اجرای استانداردهای مد نظر گردشگران (به ویژه پارکینگ)، ایجاد بازارچه های صنایع دستی و محصولات روستا (مانند عسل) جهت ایجاد درآمد مکمل برای بهره بردار و آموزش های فرهنگی و اجتماعی ساکنان برخی روستاها برای پذیرش و جذب گردشگر" به ترتیب اولویت های اول تا چهارم در دستیابی به گردشگری پایدار در مراتع منطقه مورد مطالعه می باشند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی پایدار، گردشگری، خدمات اکوسیستم، مانه و سملقان
 • پرستو عسگری، لعبت تقوی*، علی ماشینچیان مرادی صفحات 271-283
  افزایش جمعیت و توسعه زیرساخت های شهری و صنعتی موجب افزایش آلاینده های جوی و مشکلات محیط زیستی متعددی شده است. هدف از مطالعه حاضر منشاء یابی و سنجش شاخص ریسک سلامت فلزات سنگین (کادمیم و سرب)  در گرد و غبار ریزشی ساختمان های واحد علوم و تحقیقات بود. بدین منظور نمونه برداری ذرات رسوب کرده جوی (گرد و غبار) از فضاهای داخلی ساختمان ها در 20 نقطه به روش غیر فعال (Passive) انجام شد. غلظت های به دست آمده فلزات مورد مطالعه برای محاسبه انواع شاخص های ریسک سلامت، شاخص غنی شدگی، شاخص زمین انباشت، شاخص ریسک اکولوژیک، شاخص ریسک سرطان زایی و شاخص خطر (Hazard Index) استفاده شدند. میانگین غلظت فلزات مورد مطالعه در ایستگاه های مختلف برای فلزات کادمیوم و سرب به ترتیب 0/85±5/4081 و 71/9418±170/9257میلی گرم بر کیلوگرم ارزیابی شد. بین غلظت میانگین فلزات از نظر آماری دارای اختلاف بود به نحوی که این اختلاف محسوس با فلز سرب (0/05<P) و فلز کادمیوم (0/05>P) مشاهده گردید. فاکتور غنی شدگی تفاوت معنی داری را بین سرب (0/05<P) با کادمیوم (0/05>P) نشان دادند. شاخص زمین انباشت بین کادمیوم (0/05<P) و سرب (0/05>P) دارای اختلاف بود. شاخص ریسک اکولوژیک در همه ایستگاه ها به جز ایستگاه های 8 و 18 پایین ارزیابی شد. جذب مزمن روزانه از مسیر گوارشی برای فلز سرب در بالاترین حد محاسبه گردید. شاخص غیر سرطان زایی از مسیر گوارش برای فلز سرب بالا ارزیابی شد. مسیر تنفس نیز ریسک خیلی کم را نشان داد. به طور کلی نتایج نشان داد منطقه مورد مطالعه دارای آلودگی های فلزات سنگین می باشد که برای گروه های حساس جامعه دارای ظرفیت ریسک سرطان زایی و غیرسرطان زایی می باشد.
  کلیدواژگان: شاخص خطر غیرسرطان زایی، ریسک غیر سرطان زایی، فلز سنگین، مکان آموزشی
 • فاطمه طهرانی، نادر بهرامی فر*، عباس سیفی صفحات 285-296
  امروزه توسعه سریع صنایع و بکارگیری صدها ترکیب شیمیایی جدید در آن ها، باعث پیدایش مقادیر عظیمی فاضلاب صنعتی شده که تخلیه آن ها به محیط زیست خصوصا جریان های آب، آلودگی های شدیدی به وجود آورده است. تخلیه پساب های رنگی به اکوسیستم های طبیعی به دلیل عملکردهای نامطلوب، خطرات جدی از جمله سرطان زایی، جهش زایی و غیره را برای حیات آبی ایجاد کرده است. در این میان، رنگزای ری اکتیو بلک 5، در سطح جهان کاربرد صنعتی بسیار زیادی به خصوص در صنعت نساجی دارد. آهن (VI) به روش الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای آهن و استیل در محلول پتاسیم هیدروکسید در دمای 65 درجه سانتی گراد سنتز شد و سپس جهت حذف ماده رنگزای ری اکتیو بلک 5 در سیستم حذف ناپیوسته مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه از روش پاسخ سطح (RSM)، اثر پارامترهای مختلف شامل pH اولیه رنگ، دوز آهن (VI) و زمان و در ادامه از طرح مرکب مرکزی (CCD) برای یافتن بهترین شرایط حذف مورد استفاده قرار گرفت. مقادیر بهینه برای سه متغیر pH، دوز آهن (VI) و زمان به ترتیب برابر با 4/5، 24/5میلی گرم و 25 دقیقه به دست آمد. در مطالعه حاضر با افزایش دوز آهن (VI) و با گذشت 25 دقیقه از شروع واکنش، بازدهی حذف افزایش یافته، در صورتی که حذف در شرایط اسیدی بهتر از شرایط قلیایی بود. همچنین تحت شرایط بهینه، محلول آهن (VI) توانست 97 درصد از رنگزای ری اکتیو بلک 5 را حذف نماید. در نهایت تحت همین شرایط بر روی پساب واقعی نیز کار شده است و میزان حذف برابر با 95 درصد به دست آمد. یافته های این تحقیق نشان داد که آهن (VI) می تواند به عنوان یک عامل اکسید کننده مناسب، ارزان قیمت و با کارایی بالا در حذف رنگزای ری اکتیو بلک 5 از پساب صنایع نساجی بکار گرفته شود.
  کلیدواژگان: آهن (VI)، پساب صنایع نساجی، روش الکتروشیمیایی، روش سطح پاسخ
 • شیوا غزنوی*، سعید یزدانی، حامد رفیعی صفحات 297-309

  مراتع کشور یکی از منابع اساسی تولید محسوب می گردد و بخش مهمی از علوفه مورد نیاز دام را تامین می کند. این مسیله در در بخش زاگرس بسیار حایز اهمیت می باشد. بنابراین هدف اصلی از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در طرح های مرتع داری در استان لرستان می باشد. جمع آوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش از طریق پرسشنامه (تعداد 130 پرسشنامه از بهره برداران شهرستان بروجرد) انجام شد. نتایج الگوی لاجیت نشان داد متغیرهای تحصیلات، شغل دوم، هزینه علوفه دام، پروانه چرا و میزان وابستگی به مراتع رابطه منفی و معنی داری با مشارکت در طرح های مرتع داری دارند و همچنین متغیرهای عضویت در تعاونی، درآمد سالانه، مالکیت، رعایت قانون مرتع، حضور در کلاس های کارشناسان و میزان اعتماد به مجریان طرح، رابطه مثبت و معنی داری را نشان می دهند. بیشترین مقادیر کشش و اثر نهایی برآوردی به ترتیب مربوط به متغیرهای میزان وابستگی و شرکت در کلاس ها می باشد، به طوری که با افزایش یک درصدی در میزان وابستگی و یک واحدی در شرکت در کلاس ها، احتمال مشارکت در طرح ها، به میزان 3/455 درصد کاهش و 0/764 واحد افزایش خواهد یافت. ضریب تعیین مک فادن 50 درصد است که نشان می دهد متغیرهای توضیحی مدل، تغییرات متغیر وابسته را به خوبی توضیح داده اند. همچنین، آماره مادالا و استرلا موید این مطلب هستند. آماره درصد پیش بینی صحیح نیز نشان می دهد که 86 درصد از پاسخگویان، تمایل به مشارکت را با توجه به اطلاعات به درستی پاسخ دادند. بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به محدودیت بودجه سازمان ها، برای افزایش مشارکت بهره برداران از طریق رسانه و تشکیل کلاس های آموزشی برای افزایش میزان آگاهی و دانش آن ها نسبت به ضرورت اجرای طرح های مرتع داری در اولویت قرار بگیرد. هم زمان موضوع برنامه ریزی بر مبنای طرح های آمایش سرزمین و مرتع داری و تدوین قوانین جدید نیز در دستور کار قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استان لرستان، الگوی لاجیت، بهره برداران در طرح های مرتعداری، مشارکت
 • رسول خسروی*، فاطمه نجابت، علیرضا محمدی صفحات 311-323
  مدیریت درست تعارض بین انسان و حیات وحش نیازمند شناخت دقیق از درک ریسک از دید جوامع محلی و تاثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی بر نگرش افراد است. به منظور بررسی نقش هر یک از عوامل در شکل گیری تعارض خرس قهوه ای با جوامع محلی در محدوده نقاط با ریسک بالای تعارض در تعدادی از روستاهای کامفیروز (مرودشت)، استان فارس، و ارزیابی اهمیت هر یک از راهکارهای موثر در کاهش تعارض، پرسشنامه ای طراحی و با تعدادی از افراد محلی در بازه زمانی اوج تعارض مصاحبه صورت گرفت. به منظور ارزیابی عوامل موثر بر نگرش جوامع محلی از رگرسیون لجستیک و بررسی نقش هر یک از عوامل در تعارض و اهمیت هر یک از راهکارهای موثر در کاهش تعارض، از تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه مشارکت کنندگان، از بین رفتن زیستگاه و کمبود طعمه، تحریک حیوان و عدم آگاهی از رفتار گونه، بیشترین مرکزیت را در شبکه دارند. در بین راهکارهای پیشنهاد شده توسط مشارکت کنندگان، استفاده از روش های بازدارنده شنیداری و دیداری، استفاده از سگ های آموزش دیده، پرداخت غرامت، بیمه نمودن منافع، و افزایش جمعیت طعمه ها بیشترین مرکزیت را نشان دادند. براساس نتایج رگرسیون لجستیک، افرادی که حس بهتری هنگام مشاهده یا فکر کردن به خرس دارند، نسبت به خرس نگرش مثبت تری دارند، همچنین افرادی که خرس را دوست دارند، نسبت به آن نگرش مثبت تری دارند. همچنین، افرادی که سطح تعارض بالایی با گونه دارند، نسبت به آن نگرش منفی دارند. توجه به عوامل تاثیرگذار در شکل گیری نگرش جوامع محلی و درگیرکردن افراد در برنامه های حفاظت مشارکتی نقش مهمی در شناسایی راهکارهای موثر برای کاهش تعارضات دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی نگرش، احساسات، استان فارس، تحلیل شبکه، تعارض انسان-خرس قهوه ای
 • فائزه برهانی، امیر هوشنگ احسانی*، حلیا سادات حسینی شکرابی صفحات 325-344
  پیش بینی نسبتا دقیق غلظت آلاینده ها و متغیرهای محیط زیستی کوتاه مدت و بلندمدت، گام مهمی در کاهش آسیب های ناشی از کیفیت پایین هوا می باشد. در این مطالعه، ابتدا به تحلیل مکانی-زمانی و سپس با استفاده از تکنیک های پیش بینی، به پیش بینی غلظت ذرات ریز جوی (PM2.5)، دما و شاخص پوشش گیاهی (NDVI) بر روندPM2.5  در دوره زمانی 5 ساله (1400-1396) در سطح کشور ایران پرداخته شده است. داده های غلظت ذرات ریز جوی PM2.5، دما و شاخص پوشش گیاهی بر مبنای مدل های ماهواره ای MERRA-2، FLDAS و MODIS استخراج شده است. در دوره پنج ساله مطالعاتی، یک روند تا حدودی نزولی برای غلظت هوای PM2.5 مشاهده گردید. نتایج کمترین میانگین سالانه غلظت ذرات ریز جوی را در طی سال های 1398 و 1399 نشان داد. همچنین یک همبستگی قوی بین غلظت PM2.5 و دما به دست آمد. بیشترین میانگین غلظت PM2.5 در شمال غربی، غرب و جنوب غرب ایران رخ داده است. در مرحله بعد، برای پیش بینی وضعیت غلظت آتی ذرات ریز جویPM2.5  هوا، دما و شاخص پوشش گیاهی از رویکرد هموارسازی نمایی (Exponential Smoothing) در کتابخانه آماری پایتون (Statsmodels) برای مدل سازی سری های زمانی ماهانه استفاده شد. ارزیابی مدل ها با دو معیار خطای جذر میانگین مربعات (RMSE) و ضریب تعیین (R2) به منظور حداقل نمودن خطای برآورد و یافتن مناسب ترین مدل از میان یازده مدل پیش بینی شده انجام شد. نتایج حاصل بیانگر آن است که مدل های هموارسازی نمایی دوگانه برای پیش بینی غلظتPM2.5  و مدل های هموارسازی نمایی سه گانه با روند Holt-Winter برای پیش بینی داده های دما و NDVI مناسب تر است.  این مطالعه می تواند به درک بهتر اثرات اقتصادی، بهداشتی و محیط زیستی متاثر از آلودگی هوا با پیش بینی دوره ای که سطوح آلودگی هوا ممکن است به ویژه بالا باشد، برای برنامه ریزی بهتر به موسسات دولتی و خصوصی کمک نماید.
  کلیدواژگان: دما، ذرات ریز جوی، شاخص پوشش گیاهی، هموارسازی نمایی
 • حسینعلی فاخر* صفحات 345-363
  موضوع تولید پاک و توسعه پایدار به دلیل ارتباط پویای بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، توجه بسیاری از محققین را به خود اختصاص داده است. با توجه به این پیشینه، هدف از این تحقیق، ایجاد چارچوبی برای کشف درک مناسبی از سیاست های اقتصادی در رابطه با محیط زیست پایدار با نگاهی به نقش تعدیلی توسعه مالی می باشد. در این راستا، با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، نقش توسعه مالی در اثرگذاری رشد اقتصادی بر شش شاخص محیط زیستی در 30 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی دوره زمانی 2000 تا 2019 بررسی شد. نتایج نشان داد که توام با اثرگذاری رشد اقتصادی بر هر یک از شاخص های ردپای اکولوژیک، پس انداز خالص تعدیل شده، فشار بر طبیعت و عملکرد محیط زیست، توسعه مالی این اثر را تضعیف می کند. این در حالی است که در مورد شاخص های پایداری و آسیب پذیری محیط زیست رابطه معنی داری مشاهده نشده است. به عبارتی دیگر، تاثیر منفی رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست، مستقل از توسعه مالی نیست؛ به طوری که به تدریج با بهبود توسعه مالی، رشد اقتصادی اثر منفی کمتری بر کیفیت محیط زیست خواهد داشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بر مبنای هر شش شاخص محیط زیستی، مصرف انرژی منجر به تخریب محیط زیست می شود. در حالی که بازبودن تجاری و توسعه مالی دارای اثر مثبت بر کیفیت محیط زیست می باشند. با توجه به نقش مهم و کلیدی توسعه مالی در تعدیل اثر منفی رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست، پیشنهاد می شود که دولت ها در سیاست های کلان خود، تقویت بخش توسعه مالی را مد نظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی، شاخص های محیطزیستی، مصرف انرژی
 • محمدحسین صیادی*، جواد خارکن صفحات 365-378
  توسعه و گسترش مراکز صنعتی و کشاورزی باعث افزایش فاضلاب های صنعتی و کشاورزی و ورود آن ها به محیط زیست شده است که این امر آسیب های گسترده ای را به دنبال خواهد داشت. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات سمیت فلزات سنگین مختلف بر روی شاخص های خونی، پارامترهای بیوشیمیایی و آنزیم های کبدی سیاه ماهی قنات (Capoeta fusca) می باشد. سمیت حاد فلزات سنگین مورد مطالعه براساس روش OECD برآورد شد. سیاه ماهی مورد مطالعه در 5 گروه 20 قطعه ای (یک گروه شاهد) در معرض غلظت زیرکشندگی فلزات سنگین مختلف قرار گرفتند و پس از پایان 28 روز جمع آوری سرم خون ماهیان انجام شد و پارامترهای بیوشیمیایی و آنزیم های کبدی آن توسط دستگاه اتوآنالایزر اندازه گیری شد. غلظت متوسط کشنده کادمیوم، کروم، کبالت و مس در 96 ساعت برای گونه مورد مطالعه، به ترتیب 37/14، 292/49، 106/95 و 10/73میلی گرم بر لیتر محاسبه شد. تعداد گلبول های قرمز (میلیون بر میلی متر مکعب) در خون ماهیان در معرض کادمیوم، کروم، کبالت و مس به ترتیب برابر 0/17±3/4، 0/22±4/5 ، 0/14±2/9 و 0/18±3/6 برآورد شد. تعداد گلبول های قرمز خون ماهیان در معرض کادمیوم، کبالت و مس به طور معنی داری (0/05 >P) کمتر از گروه شاهد (0/24±4/8) بود. عمده ترین آسیب ها به گلبول های قرمز در معرض کادمیوم، کروم، کبالت و مس شامل واکویله شدن و تغییر شکل گلبول های قرمز بود. سطح گلوکز و کلسترول ماهیان در معرض فلزات کادمیوم، کروم، کبالت و مس به طور معنی داری (0/05>P) بیشتر از گروه شاهد بود و سطح تری گلیسیرید، پروتیین و آلبومین نسبت به گروه شاهد کاهش نشان داد. سطح آنزیم های کبدی آلکالین فسفاتاز (ALP)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) در ماهیان در معرض کادمیوم، کروم، کبالت و مس به طور معنی داری (0/05>P) پس از 28 روز بیشتر از گروه شاهد برآورد شد. به عنوان یک نتیجه گیری کلی می توان بیان داشت که قرار گرفتن سیاه ماهی مورد مطالعه در معرض فلزات سنگین مختلف باعث تغییر در سطح پارامترهای بیوشیمیایی و آنزیم های کبدی می شود علاوه بر این، پارامترهای بیوشیمیایی و آنزیم های کبدی می تواند به عنوان نشانگر های زیستی مناسب برای سلامت ماهیان در راستای نظارت بر کیفیت محیط های آبی استفاده شوند.
  کلیدواژگان: آنزیم کبدی، آسپارتات آمینوترانسفراز، سرم خون، واکوئله شدن سلول
|
 • Hannaneh Sadat Sadat Mousavi, Ali Jahani, Afshin Danehkar *, Vahid Etemad, Farnoush Attar Sahragard Pages 185-201
 • Zahra Tahanpour, Akram Bemani *, Mohammad Hossein Sayadi, Elham Chamanehpour Pages 203-217

  Today, one of the most important challenges in wastewater treatment is the destruction of organic pollutants, especially antibiotics. This research investigated the efficiency of the photocatalytic process in removing the antibiotic amoxicillin from the water environment using SiO2@TiO2 nanocomposite. The desired nanocomposite has been synthesized using sol-gel method and characterized by XRD, FTIR and TEM techniques. To improve the performance of the fabricated nanocomposite, parameters such as pH, contact time, nanocomposite concentration, and drug concentration were studied and optimized using the response surface method and the Central Composite Design model. Characterization of nanocomposite with XRD showed the formation of crystalline phases and anatase structure. The formation of SiO2@TiO2 nanocomposite with Ti-O-Si bond was confirmed in FT-IR spectrum. Also, the TEM image showed that the particles have a spherical and uniform structure. The results of photocatalytic optimization experiments showed that the highest degradation efficiency (98.7%) of amoxicillin under pH:3, amoxicillin initial concentration: 10 mg/L, nanocomposite concentration: 2 g/L, contact time: 10 minutes, which is very close to the efficiency of predicted removal under optimal conditions in the BBD model (100%). Due to the high degradation efficiency and high production of free radicals, the synthetic photocatalyst has a high ability to degrade pharmaceutical pollutants, especially antibiotics, which develops its future applications for the degradation of organic pollutants with a similar chemical structure.

  Keywords: Pharmaceutical pollutants, Wastewater treatment, Response Surface Method, Heterogeneous catalyst
 • Alireza Mohammadi * Pages 219-228
  Globally, freshwater is unevenly distributed, both in space and time. Increasing human exploitation increase the pressure on water as a resource for human well-being. For this reason, in order to compensate for the lack of water, human beings are thinking about inter-basin water transfer. One of the water transfer plans that is being implemented is the water transfer plan from the headwaters of Halil River to Kerman. Considering the importance of this issue, the purpose of the present study is to investigate the attitude of the farmers of Jiroft Plain towards this plan. In this study, 150 farmers of Jiroft Plain were randomly selected and interviewed in the spring of 1401. To evaluate the factors affecting the attitude of farmers, variables such as 1) communication with local groups, 2) trust in government organizations, 3) non-participation in government programs, 4) lack of assistance to farmers from the government, 5) impact on agriculture and the environment, 6) turning the Jiroft plain into a desert, 7) cooperation between governmental and non-governmental organizations as an independent variable and agree or disagree with the water transfer plan was considered dependent variables. Finally, a logistic regression test was used for analysis. The results showed that people who believe that participation in government programs is wrong, the government will not help the farmers after the water transfer plan, the farmers will be severely affected and the Jiroft Plain will turn into a desert. Some people are against the water transfer plan.
  Keywords: Inter-basin water transfer, environmental effects, Jazmourian, Agriculture, Water shortage
 • Zahra Parvar, Marjan Mohammadzadeh *, Sepideh Saeidi Pages 229-243
  Human-induced land use land cover changes have resulted in adverse impacts on the environment at various spatial and temporal scales. Land surface temperature (LST) is an important indicator associated with strong spatio-temporal variability in complex Earth Patterns. Remote sensing is the primary source for various types of thematic data critical to land analysis, including land use data and land surface temperature changes. In this study, first, to analyze the spatial-temporal land surface temperature changes, LST maps were prepared using Radiative Transfer Equation, Single Channel Algorithm, Split Window Algorithm and Two Mono Window Algorithm. Then the performance of Land Surface Temperature (LST) retrieval methods was evaluated. Land use and land cover maps were prepared to investigate the contribution and role of each land use class on the changes of the LST.  Also, the effects Normalized Difference Vegetation Index, Normalized Difference Built-up Index and elevation on LST variability were investigated. There was a positive correlation of LST with Normalized Difference Built-up Index and a negative correlation with Normalized Difference Vegetation Index and elevation for all years. Spatio-temporal analysis shows a 6.64°C increase in LST from 1989 to 2021. The results clearly showed the moderating role of vegetation, regardless of its type, on LST. The findings of the present study serve as basic information for future studies to investigate the impact of different policies on LULC change in the region. Also, the obtained results reveal the importance of studying and examining the mentioned changes in order to achieve sustainable development.
  Keywords: remote sensing, Normalized difference vegetation index, Normalized Difference Built-up Index, Decision Tree Classifier
 • Leila Avazpour, Mehdi Ghorbani * Pages 259-269
  Ecosystem is a platform for economic and social development and in fact a support for sustainable production in any society, so that its exploitation is essential and unavoidable. One of the important subdivisions of ecosystems is pastures. The management and development of tourism in pastures can reduce the pressure on the rangeland by creating and improving the livelihood of the beneficiaries. Based on this, the purpose of this research is to formulate a solution to achieve sustainability in the pastures of Derkash village, Maneh and Samalghan counties, Razavi Khorasan province. First, by filling out the letter and interviewing the local stakeholders (135 of the tourist areas), the requirements for the formulation of direct standards were converted using the simple random sampling method in collecting people. In the next stage, the questionnaire was completed and in the form of a SWOT questionnaire, it was placed at the disposal of 45 experts and experts related to the exploitation of pastures, so that coefficients and scoring can be done by them. SWOT analysis was used to formulate strategies for achieving sustainable tourism, and finally the extracted strategies were prioritized by the QSPM matrix. The results showed that the cases of "advertising to attract tourists and registration of accommodation in online sites for booking, implementation of the standards considered by tourists (especially parking), creation of handicraft markets and village products (such as honey) to create supplementary income for interest vector and cultural and social education of the residents of some villages to accept and attract tourists are the first to fourth priorities in order to achieve sustainable tourism in the pastures of the studied area.
  Keywords: Sustainable entrepreneurship, Ecotourism, Ecosystem services, Mane, Samalqan
 • Parastou Asgari, Lobat Taghavi *, Ali Mashinchian Moradi Pages 271-283
  The increase in population and the development of urban and industrial infrastructure have caused an increase in atmospheric pollutants and numerous environmental problems. The aim of this study was to find the origin and measure the health risk index of heavy metals (Cadmium and Lead) in the dust falling from the buildings of science and research unit. For this purpose, the sampling of atmospheric particles (dust) from the interior spaces of the buildings was done in 20 points by passive method. The obtained concentrations of the studied metals were used to calculate various health risk indices, enrichment index, land accumulation index, ecological risk index, carcinogenic risk index and HI risk index. The average concentration of studied metals in different stations for cadmium and lead metals was evaluated as 5.4081±0.85 and 170.9257±71.9418 mg/kg, respectively. There was a statistical difference between the average concentration of metals in such a way that this noticeable difference was observed with lead metal (P<0.05) and cadmium metal (P<0.05). The enrichment factor showed a significant difference between lead (P<0.05) and cadmium (P<0.05). There was a difference between cadmium (P<0.05) and lead (P< 0.05) accumulation index. Ecological risk index was evaluated low in all stations except stations 8 and 18. Daily chronic absorption from the gastrointestinal tract for lead metal was calculated at the highest level. The non-carcinogenicity index of the gastrointestinal tract for lead metal was evaluated as high. The respiratory tract also showed a very low risk. In general, the results showed that the studied area has heavy metal pollution, which has the capacity of carcinogenic and non-carcinogenic risk for sensitive groups of the society.
  Keywords: Risk non-carcinogenic risk index, Non-Carcinogenic Risk, Heavy metal, Educational location
 • Fatemeh Tehrani, Nader Bahramifar *, Abbas Seifi Pages 285-296
  Today, the rapid development of industries and the use of hundreds of new chemical compounds in them have led to the creation of huge amounts of industrial wastewater, the discharge of which into the environment, especially watercourses, has caused severe pollution. The discharge of colored wastewater into natural ecosystems has created serious risks such as carcinogenesis, mutagenicity, etc. for aquatic life due to adverse functions. Meanwhile, Reactive Black 5 has many industrial applications, especially in the textile industry worldwide. Fe (VI) was synthesized electrochemically using iron and steel electrodes in potassium hydroxide solution at 65 ° C and then used to remove the reactive Black 5 in the batch removal system. In this study, the surface response method (RSM), the effect of various parameters including initial color pH, Fe (VI) dose and time and then the central composite design (CCD) were used to find the best removal conditions. The optimal values for the three variables of pH, Fe (VI) dose and time were obtained 4.5, 24.5 mg and 25 minutes, respectively. In the present study, by increasing the Fe (VI) dose and after 25 minutes from the start of the reaction, the removal efficiency increased, if the removal was better in acidic conditions than in alkaline conditions. Also, under the optimal conditions of Fe (VI) solution, it was able to remove 97% of reactive black 5. Finally, under the same conditions, real wastewater was also worked on and the removal rate was 95%. The findings of this study showed that Fe (VI) can be used as a suitable, inexpensive and high-performance oxidizing agent in the removal of reactive Black 5 from textile industry effluents.
  Keywords: Fe (VI), Textile industry Wastewater, Electrochemical method, Surface response method
 • Shiva Ghaznavi *, Saeid Yazdani, Hamed Rafiee Pages 297-309

  The country's pastures are one of the main sources of production and provide an important part of the fodder needed by livestock. This issue is very important in the Zagros region. Therefore, the main goal of this research is to investigate the effective factors on the participation of users in rangeland projects in Lorestan province. The collection of data and information in this research was done through a questionnaire (130 questionnaires from the operators of Borujerd city). The results of the logit model showed that the variables of education, second job, the cost of animal fodder, grazing license and the degree of dependence on pastures have a negative and significant relationship with participation in grazing projects, as well as the variables of membership in a cooperative, annual income, ownership, compliance with the pasture law, attendance at The experts' classes and the level of trust in the executors of the plan show a positive and meaningful relationship. The highest elasticity values ​​and the estimated final effect are respectively related to the variables of dependence and participation in classes, so that with an increase of one percent in dependence and one unit in participation in classes, the probability of participating in projects decreases by 3.455 percent and 0.764 units will increase. McFadden's coefficient of determination is 50%, which shows that the explanatory variables of the model have explained the changes of the dependent variable well. Also, Amare Madala and Estrella confirm this. The percentage of correct prediction also shows that 86% of the respondents correctly answered the willingness to participate according to the information. Therefore, it is suggested that due to the limited budget of the organizations, priority should be given to increase the participation of users through the media and form educational classes to increase their awareness and knowledge regarding the necessity of implementing rangeland projects. At the same time, the issue of planning based on land development and grazing plans and drafting new laws should also be on the agenda.

  Keywords: Lorestan Province, Logit Model, Beneficiaries in grazing projects, participation
 • Rasoul Khosravi *, Fatemeh Nejabat, Alireza Mohammadi Pages 311-323
  Effective management of human-wildlife conflicts requires an understanding of risk perception, peoples’ responses to conflicts, as well as the impact of socio-economic and cultural factors on people's attitudes. We designed a questionnaire form to investigate the effect of each factor on human-brown bear conflicts in the areas with a high risk of conflict in Kamfiruz (Marvdasht county, Fars), during the peak conflict period (July to September), and evaluate the contribution of the effective strategies in mitigating conflicts. We used logistic regression to evaluate the factors affecting people's attitudes and also network analysis to survey the role of each factor in human-bear conflict and the importance of effective strategies in reducing conflict. The results showed that, according to the respondent's point of view, habitat loss and scarcity of natural prey, persecuting brown bears, and lack of sufficient knowledge about the species have the most centrality in the network. Also, among the suggested solutions by the respondent's, visual or auditory deterrents, trained dogs, compensation payments, insuring, and increasing natural prey’s population had the most centrality in the network, respectively. The results of the logistic regression showed that people who feel more eager when they see or think about bears have a more positive attitude toward the species. Also, people who like brown bears have a more positive attitude towards them. On the other hand, people who have a higher level of conflict with the species have a negative attitude towards it. According to the results, considering factors influencing natives' attitudes and engaging people in collaborative conservation programs have an important role in identifying effective and applicable solutions to mitigate human-brown bear conflicts.
  Keywords: Attitude assessment, Emotions, network analysis, Questionnaire analysis, Human-brwon bear conflict
 • Faezeh Borhani, Amir Houshang Ehsani *, Helia Sadat Hosseini Shekarabi Pages 325-344
  A relatively accurate prediction of the concentration of pollutants and environmental variables, short-term and long-term, is an important step in reducing the damage caused by poor air quality. In this study, first by spatiotemporal analysis and then, using prediction techniques, to predict the concentration of fine atmospheric particles (PM2.5), temperature and vegetation cover index (NDVI) on the trend of PM2.5 in a period of 5 years (2017-2022) was discussed at the level of Iran. The data of PM2.5 concentration, temperature and vegetation index were extracted based on MERRA-2, FLDAS and MODIS satellite models. In the five-year study period, a somewhat downward trend was observed for the air concentration of PM2.5. The results showed the lowest annual average concentration of fine atmospheric particles in 2019 and 2020. Also, a strong correlation between PM2.5 concentration and temperature was obtained. The highest average concentration of PM2.5 occurred in the northwest, west, and southwest of Iran. In the next step, in order to predict the future concentration of PM2.5 air particles, temperature and vegetation index, the Exponential Smoothing approach was used in the Python statistical library (Statsmodels) to model monthly time series. Evaluation of the models with two criteria of root mean square error (RMSE) and coefficient of determination (R2) was done to minimize the estimation error and find the most suitable model among the eleven predicted models. The results show that double exponential smoothing models are more suitable for predicting PM2.5 concentration and triple exponential smoothing models with Holt-Winter trend are more suitable for predicting temperature and NDVI data. This study can help public and private institutions to better understand economic, health and environmental condition affected by air pollution effects by predicting the period when air pollution levels may be particularly high.
  Keywords: temperature, Atmospheric fine particles (PM2.5), Normalized difference vegetation index (NDVI), Exponential smoothing
 • Hossein Ali Fakher * Pages 345-363
  The dynamic link between economic growth and environmental quality has drawn the attention of numerous scholars to the problem of clean production and sustainable development. In light of this backdrop, the aim of this study is to provide a framework for discovering a good understanding of economic policies in connection to sustainable environments by looking at the mediating role of financial development. In this regard, the System Generalized Method of Moment (SYS-GMM) estimator is used to investigate the role of financial development in the effect of economic growth on six environmental indicators for selected 30 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries from 2000 to 2019. The results showed that along with the effect of economic growth on each of the environmental indicators, including ecological footprint, adjusted net savings, pressure on nature, and environmental performance, financial development weakens this effect. Meanwhile, no significant relationship has been observed regarding the indicators of environmental sustainability and environmental vulnerability. In other words, the negative impact of economic growth on environmental quality is not independent of financial development; so that with the gradual improvement of financial development, economic growth will have a less negative impact on the quality of the environment. Moreover, regarding each of the environmental indicators, energy consumption has a positive effect on environmental degradation. However, trade openness and financial development have positive influences on environmental quality. Given the critical role of financial development in mitigating the detrimental effects of economic growth on the quality of the environment, governments are urged to boost the financial development sector in their macroeconomic policies.
  Keywords: Financial Development, Gross Domestic Product, Environmental indicators, Energy consumption
 • Mohammad Hossein Sayadi *, Javad Kharkan Pages 365-378
  The development and expansion of industrial and agricultural centers has caused an increase in industrial and agricultural wastewaters and their entry into the environment, which will cause widespread damage. The aim of this research is to investigate the effects of heavy metal toxicity on blood parameters, biochemical parameters and liver enzymes of desert scraper (Capoeta fusca). The acute toxicity of studied heavy metals was estimated according to the OECD method. Samples in 5 groups of 20 pieces (one control group) were exposed to the sublethal concentration of different heavy metals and after the end of 28 days, the blood serum of the fishes was collected and its biochemical parameters and liver enzymes were measured by autoanalyzer. The average lethal concentration of cadmium, chromium, cobalt and copper in 96 hours for the studied species is 37.14, 292.49, 106.95 and 10.73 mg/L, respectively. The number of erythrocytes (× 106 mm3) in the blood of fishes exposed to cadmium, chromium, cobalt and copper was 3.4 ± 0.17, 4.5 ± 0.22, 2.9 ± 0.14, and 3.6 ± 0.18, respectively. The number of erythrocytes of fish exposed to cadmium, cobalt and copper is significantly (p < 0.05) lower than the control group (4.8 ± 0.24). The main damages to erythrocytes exposed to cadmium, chromium, cobalt and copper include vacuolation and deformation of erythrocytes. Glucose and cholesterol levels of fish exposed to cadmium, chromium, cobalt and copper metals are significantly (P<0.05) higher than the control group, and triglyceride, protein and albumin levels are decreased compared to the control group. The level of liver enzymes alkaline phosphatase (ALP), aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) in fish exposed to cadmium, chromium, cobalt and copper was significantly (P< 0.05) higher than the control group after 28 days. Therefore, the exposure of the studied species to different heavy metals causes changes in the level of biochemical parameters and liver enzymes In addition, biochemical parameters and liver enzymes can be used as appropriate biomarkers for fish health and for monitoring the quality of aquatic environments.
  Keywords: liver enzyme, Aspartate aminotransferase, Blood serum, Cell vacuolation