فهرست مطالب

علوم دامی (پژوهش و سازندگی) - پیاپی 138 (بهار 1402)
 • پیاپی 138 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پیروز شاکری*، حمید نجفی نژاد، علیرضا آقاشاهی، امیرعلی شاکری صفحات 3-18
  این آزمایش با هدف بررسی امکان تهیه سیلاژ از علوفه کینوآ (Chenopodium quinoa willd.) و تعیین ارزش غذایی و ویژگی های سیلاژ در قالب یک طرح آماری کاملا تصادفی با سه ژنوتیپ سجاما، تیتیکاکا و 12Q انجام شد. گیاه کامل در زمان خمیری شدن دانه ها برداشت و پس از خرد کردن در سیلوهای آزمایشگاهی با چهار تکرار سیلو شدند. پس از 60 روز سیلوها باز شدند و شاخص های ظاهری آن ها مورد بررسی قرار گرفت. از سیلاژها نمونه برداری شد و از نمونه ها برای تعیین غلظت ترکیبات شیمیایی و ویژگی هایی سیلویی استفاده گردید. نتایج نشان داد که طول دوره کاشت تا خمیری شدن دانه ها در هر سه ژنوتیپ در شرایط اقلیمی کرمان 60 روز بود. در سیلاژ ژنوتیپ های سجاما، تیتیکاکا و 12Q به ترتیب میزان ماده خشک 36/20، 99/22 و 21/22 درصد، غلظت پروتیین خام 50/13، 21/14 و 31/14 درصدبود. در ارزیابی ظاهری سیلاژها امتیاز کلی 75/16، 50/17 و 13/18 از امتیاز 20 به ترتیب برای ژنوتیپ های سجاما، تیتیکاکا و 12Q تعیین شد. سیلاژ علوفه کینوآ ظرفیت بافری بالایی داشت. از تخمیر سیلاژ علوفه ژنوتیپ های سجاما، تیتیکاکا و 12Q به ترتیب پتانسیل تولید گاز 31/41، 98/46 و 92/44 میلی لیتر به ازای هر 200 میلی گرم نمونه برآورد گردید. به طور کلی نتایج نشان داد که سیلاژ علوفه کینوآ از ارزش غذایی مناسبی برخوردار است و می تواند در تغذیه نشخوارکنندگان جایگزین مناسبی باشد، اما از نظر ترکیب شیمیایی و همچنین ویژگی هایی سیلویی بین ژنوتیپ های مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد و برخی از ژنوتیپ ها از پتانسیل مناسبی برای سیلوشدن (سجاما) برخوردار نیستند و لازم است برای انتخاب ژنوتیپ های مناسب مطالعات بیشتری انجام شود.
  کلیدواژگان: ارزش غذایی، تخمیرپذیری، ترکیبات شیمیایی، کینوآ، سیلاژ
 • هلمت عاصی حسین، امیرعلی صادقی*، احمد کریمی صفحات 19-38
  در این پژوهش اثرات افزودن پودر کاسنی، زردچوبه، کنگر فرنگی و خارمریم در جیره های مرغان تخم گذار با انرژی بالا و پروتیین پایین بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و وضعیت کبد چرب ارزیابی شد. در مجموع 270 قطعه مرغ تخمگذار سویه ال اس ال در سن 80 هفتگی، به طور تصادفی به 5 تیمار، 6 تکرار و 9 پرنده در هر تکرار اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره با انرژی بالا (3000 کیلوکالری در کیلوگرم) و پروتیین پایین (13 درصد) به عنوان جیره شاهد و چهار جیره با افزودن سطوح 15/0 درصد پودر کاسنی، 15/0 درصد پودر زردچوبه، 15/0 درصد پودر کنگر فرنگی و یا 15/0 درصد پودر خارمریم به جیره شاهد بودند. تیمارها موجب کاهش مصرف خوراک شدند و پودر زردچوبه موجب افزایش وزن تخم مرغ شد (05/0>P)، لیکن تولید تخم مرغ و ضریب تبدیل تحت تاثیر قرار نگرفتند. رنگ زرده، وزن سفیده و وزن پوسته به طور معنی داری تحت تاثیر مثبت گیاهان دارویی قرار گرفتند(05/0>P). جیره حاوی زردچوبه به طور معنی داری گلوکز خون را نسبت به جیره شاهدکاهش داد (05/0>P). اثر تیمارها بر فراسنجه های بیوشیمیایی و هماتولوژیک خون معنی دار نبود. وزن چربی محوطه شکمی در پرندگان دریافت کننده جیره حاوی خارمریم به طور معنی داری کمتر بود (05/0>P). نتایج نشان داد که گیاهان مورد بررسی در این پژوهش قادر به بهبود عملکرد پرندگان نبودند، لیکن پودر ریشه خار مریم با کاهش چربی محوطه بطنی و کمترین نمره هیستوپاتولوژی و نمره خونریزی کبد پتانسیل بیشتری برای بهبود کبد چرب دارند و لازم است مطالعات بیشتری با سطوح بالاتر آن انجام شود.
  کلیدواژگان: کبد، مرغ تخمگذار، کلسترول، گیاهان دارویی
 • لیلا طاهرآبادی، فرخ کفیل زاده* صفحات 39-50
  مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف ذرت علوفه ای بر بهبود خصوصیات تخمیر و پایداری هوازی سیلاژ بخش هوایی گیاه جروسالم آرتیچوک انجام شد. جهت تهیه سیلاژها، این گیاه با نسبت های صفر، 25، 50 و 75 درصد ذرت علوفه ای در سیلوهای آزمایشگاهی با چهار تکرار سیلو شد.کمترین pH (85/3) و بیشترین غلظت اسید لاکتیک (5/48 گرم در کیلوگرم ماده خشک) در سیلاژهای حاوی 75 درصد و پس از آن در سیلاژهای حاوی 50 درصد ذرت علوفه ای مشاهده شد. در سیلاژهای حاوی 50 و 75 درصد ذرت علوفه ای کاهش غلظت اسید بوتیریک و نیتروژن آمونیاکی با افزایش جمعیت باکتری های اسید لاکتیک و کاهش جمعیت کپک و مخمر همراه بود. بیشترین نسبت اسید لاکتیک به اسید استیک (2/2) در سیلاژهای حاوی 75 درصد ذرت علوفه ای مشاهده شد. سیلاژهای حاوی 50 و 75 درصد ذرت علوفه ای دارای بیشترین پروتیین خام و کربوهیدارت های محلول بود. بیشترین پایداری هوازی در سیلاژهای حاوی 50 درصد ذرت علوفه ای (584 ساعت) با عدم رشد کپک در این سیلاژها همراه بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد، استفاده از 50 درصد ذرت علوفه ای در هنگام تهیه سیلاژ بخش هوایی جروسالم آرتیچوک باعث بهبود تخمیر شد. همچنین، مخلوط نمودن این دو علوفه با سطوح مختلف استفاده شده از ذرت علوفه ای باعث بهبود پایداری هوازی سیلاژها شد و بیشترین پایداری هوازی در سیلاژ حاصل از مخلوط 50:50 این دو علوفه مشاهده شد.
  کلیدواژگان: پایداری هوازی، تخمیر، جروسالم آرتیچوک، ذرت علوفه ای، سیلاژ
 • رحمت ابابکری، امید دیانی*، امین خضری، عباسعلی ناصریان صفحات 51-64
  هدف از انجام مطالعه، بررسی اثرات متقابل بین پروتیین غیرقابل تجزیه شکمبه ای (RUP) و نوع دانه کتان در جیره-های فلاشینگ میش ها بر عملکرد تولیدمثلی و فعالیت های تخمدانی بود. در این مطالعه 72 راس میش بلوچی دو تا سه ساله با تیمارهای آزمایشی تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1: شاهد بدون دانه کتان + 20 درصد RUP، 2: شاهد بدون دانه کتان + 40 درصد RUP، 3: 10 درصد دانه کتان سالم + 20 درصد RUP، 4: 10 درصد دانه کتان سالم + 40 درصد RUP، 5: 10 درصد دانه کتان اکسترودشده + 20 درصد RUP و 6: 10 درصد دانه کتان اکسترودشده + 40 درصد RUP بود. ماده خشک مصرفی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. نوع دانه کتان در 24 ساعت پیش از سیدربرداری سبب افزایش غلظت گلوکز، کلسترول و استروژن و 24 ساعت پس از سیدربرداری سبب افزایش غلظت گلوکز و استروژن و کاهش غلظت اوره خون میش ها شد (05/0>P). در 24 ساعت پس از سیدربرداری، افزایش سطحRUP به 40 درصد سبب افزایش غلظت گلوکز و استروژن و کاهش غلظت اوره خون میش ها شد (05/0>P). جیره های دارای کتان اکسترودشده در هشت روز پس از قوچ اندازی بالاترین غلظت پروژسترون و نهایتا نرخ بره دهی بالاتری در مقایسه با جیره های شاهد داشتند (05/0>P). در نهایت، استفاده از دانه کتان (به ویژه، اکسترودشده) به میزان 10 درصد ماده خشک به همراه 40 درصد RUP در جیره فلاشینگ، به طور سودمندی غلظت متابولیت ها و هورمون های مرتبط با عملکرد تولید مثلی به ویژه گلوکز، کلسترول، پروژسترون و استروژن را افزایش داده و درنتیجه عملکرد تولیدمثلی دام را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: پروتئین غیرقابل تجزیه شکمبه ای، تولیدمثل، دانه کتان، فلاشینگ، میش
 • جواد واحد خوش چهره، سید عبدالله حسینی*، محمد چمنی، علی اصغر صادقی، امیر میمندی پور صفحات 65-76

  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از فرم معمولی و نانوکپسوله اسانس گیاهان اسطوخدوس و کاسنی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ایمنی جوجه های گوشتی صورت گرفت. تعداد 1050 قطعه جوجه یکروزه (مخلوط نر و ماده به نسبت مساوی) سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار، 5 تکرار و 30 قطعه جوجه در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره پایه بدون افزودنی (شاهد)، 2 و 3) به ترتیب جیره پایه حاوی 100 گرم در تن اسانس کاسنی و اسطوخدوس، 4و 5) به ترتیب جیره پایه حاوی 100 گرم در تن اسانس نانوکپسوله کاسنی و اسطوخدوس، 6) جیره پایه حاوی 100 گرم در تن اسانس کاسنی و 100 گرم در تن اسانس اسطوخدوس و 7) جیره پایه حاوی 100 گرم در تن اسانس نانوکپسوله کاسنی و 100 گرم در تن اسانس نانوکپسوله اسطوخدوس بودند. در سن 42 روزگی بالاترین وزن بدن، شاخص تولید، درصد لاشه، وزن نسبی سینه و عیار آنتی بادی در پاسخ به تزریق گلبول قرمز گوسفندی، ایمنوگلوبولین G و M و نیز کمترین خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در گروه تغذیه شده توامان با اسانس نانوکپسوله کاسنی و اسطوخدوس مشاهده شد (05/0P<). بر اساس نتایج، افزودن توامان 100 گرم در تن اسانس نانوکپسوله کاسنی و اسطوخدوس در جیره جوجه های گوشتی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اسانس نانوکپسوله، کاسنی، اسطوخدوس، ایمنی هومورال، جوجه گوشتی
 • امیرسعید صمیمی، سعید نظیفی، زهرا اسدی، فرنوش بخشایی، علی فرهنگ، فرزاد کرمی زاده، سید مرتضی آقامیری* صفحات 77-86

  بررسی تاثیر ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها در میزان بهره وری تولیدمثلی واحد های دامپروری دارای اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تزریق عضلانی ترکیبات ویتامین E/سلنیوم و ویتامین AD3E دو هفته پیش از تلقیح مصنوعی، بر میزان غلظت سرمی پروژسترون، سوپراکسیددیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و نرخ آبستنی پس از تلقیح مصنوعی به روش لاپاروسکوپی در گوسفندان است. برای انجام پژوهش حاضر از 63 راس میش 3 الی 5/3 سال با سابقه حداقل یک شکم زایش و با وزن تقریبی 3±48 کیلوگرم انتخاب شدند. همزمان سازی بلند مدت با استفاده از اسفنج پروژسترونی و هورمون eCG انجام شد. میش‎ها در سه گروه 21 راسی قرار گرفته و همزمان با اسفنج گذاری، به گروه شاهد (5 میلی لیتر نرمال سالین)، به گروه تیمار 1 (5 میلی لیتر ویتامین E/سلنیوم) و گروه تیمار 2 (5 میلی لیتر ترکیب AD3E) به صورت عضلانی تزریق شد. تلقیح مصنوعی به روش لاپاروسکوپی 58-50 ساعت پس از برداشت اسفنج صورت گرفت. نه روز پس از زمان تلقیح، نمونه خون از ورید وداج جمع آوری شد. غلظت سرمی سوپراکسیددیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و هورمون پژوژسترون اندازه گیری شد. تفاوت آماری معناداری بین سه گروه در میزان سرمی سوپراکسیددیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و هورمون پروژسترون یافت نشد (05/0 < P). نرخ آبستنی در گروه شاهد 3/33 درصد، در گروه ویتامین E/سلنیوم 6/28 درصد و در گروه ویتامین AD3E 1/38 درصد بود که تفاوت معنی داری نداشتند (05/0 < P). به نظر می رسد تزریق این ویتامین ها بایستی با توجه به نیازهای منطقه ای، جغرافیایی و فصلی انجام شود تا از تحمیل هزینه اضافی به دامدار و افزایش تنش های ناشی از تزریق در دام ها جلوگیری شود.

  کلیدواژگان: سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، پروژسترون، تلقیح لاپاروسکوپی، میش
 • حسین مرادی شهر بابک*، پریسا بیابانی، حسن مهربانی یگانه، مهدی مخبر صفحات 87-98
  در مطالعه ی حاضر، از اطلاعات ژنومی 590 راس گاو شامل گاوهای بومی سرابی، کرمانی، کردی، تالشی، سیستانی، نجدی، مازندرانی و توده نژادی پارس، آمیخته های بومی شمال غرب کشور، هلشتاین ایران، هلشتاین فرانسه و هلشتاین ایرلند استفاده شد.کنترل کیفی با استفاده از نرم افزار Plink انجام شد. به-طوری که جایگاه ها و افراد با بیش از 5 درصد ژنوتیپ ازدست رفته، نشانگرهای SNP با MAF کمتر از 1 درصد و نیز نشانگرهای SNP که بر اساس تصحیح بنفرونی خارج از تعادل هاردی - واینبرگ بودند، حذف شدند. درنهایت تعداد 509 راس حیوان با تعداد 13512 نشانگر SNP برای مطالعات ساختار جمعیت مورداستفاده قرار گرفت. بررسی و شناسایی گروه های ژنتیکی با استفاده از آنالیز تحلیل مولفه های اصلی (PCA) و توسط پکیج آماری GenABEL انجام شد. اطلاعات مربوط به آنالیز PCA و اختلاط جمعیتی نشان داد که جمعیت های موردمطالعه در چهار گروه مجزا شامل گاوهای سرابی خالص در گروه اول، آمیخته های بومی شمال غرب کشور در گروه دوم، جمعیت های اصیل هلشتاین در گروه سوم و نژادهای بومی ایران در گروه چهارم قرار دارند. همچنین نتایج آنالیز شاخص تمایز جمعیتی (FST) نشان دهنده دامنه ی وسیعی از تمایز بین جمعیت ها از 180/0 بین نژادهای سیستانی و کردی تا 007/0 و 004/0 در بین نژادهای هلشتاین ایران و ایرلند با هلشتاین فرانسه بود. بررسی تمایز جمعیتی دام های بومی با هلشتاین اصیل حاکی از آن بود که نژاد سیستانی بالاترین تمایز را با نژادهای مختلف هلشتاین (128/0 تا 138/0) دارد و با اختلاف اندک نسبت به سایر نژادها، نژاد کردی و مازندرانی کمترین تمایز ژنتیکی را با جمعیت های هلشتاین موردمطالعه داشتند.
  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، تمایز جمعیتی، گاو هلشتاین، آمیخته های بومی
 • ابوالفضل صالحی زاده، مهدی خدایی مطلق*، ایمان حاج خدادادی، کوروش غلامی صفحات 99-112
  به منظور بررسی تاثیر شرایط مختلف دسترسی به آب بر عملکرد، شاخص های خونی و سطح اسید اوریک در بافت کلیه مرغ های تخمگذار تجاری سویه بوونز در اواسط دوره تولید، آزمایشی در طرح کاملا تصادفی از 216 مرغ تخمگذار شامل 4 تیمار و هر تیمارمشتمل بر 9 تکرار و 6 قطعه مرغ در هر تکرار انجام شد.تیمارهای آزمایشی 1) 3 نیپل به ازای هر واحد با فشار تنظیم شده توسط رگولاتور، 2) 2 نیپل به ازای هر واحد با فشار تنظیم ‎شده توسط رگولاتور، 3) 3 نیپل به ازای هر واحد با فشار تنظیم شده توسط فلاش تانک و 4) 2 نیپل به ازای هر واحد با فشار تنظیم شده توسط فلاش تانک بودند. نتایج نشان دادند درصد تولید تخم مرغ بین تیمارهای آزمایشی، تفاوت معنی‏داری نداشت (05/0P>) اما اثر دوره آزمایش بر درصد تولید ، معنی‎دار بود (05/0>P). اثر تیمارهای آزمایشی و دوره بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل ، وزن و توده تخم‎مرغ، معنی‎دار نبود. تیمارهای آزمایشی بر صفات بافت‏شناسی کلیه شامل قطر گلومرول، تعداد گلومرول، تعداد لوله‎های پروکسیمال، تعداد لوله‎های دیستال و تعداد لوله‎های جمع‎آوری مجاری ادرار، تاثیر معنی‎داری نداشتند. همچنین غلظت گلوکز، HDL و میزان فعالیت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز خون تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. اگرچه تاثیر معنی داری از نظر صفات عملکرد، مشاهده نشد ولی با توجه به بهبود صفات کیفی تخم مرغ شامل افزایش وزن پوسته و کاهش غلظت کلسترول، تری گلیسرید، اسید اوریک سرم خون و نسبت هتروفیل به لنفوسیت، استفاده از سه نیپل به ازای هر واحد با فشار تنظیم شده توسط رگولاتور، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مرغ تخم‎گذار، بافت کلیوی، آب، اسید اوریک
 • ملیحه حدادی، نجمه صاحب زاده*، عباس خانی صفحات 113-130
  زنبورعسل نقش کلیدی در امنیت غذایی داشته اما سلامت کندوهای آن با آفات مختلف مانند واروآ تهدید شده، بنابراین استفاده از کنه کش های شیمیایی اجتناب ناپذیر بوده اما کاربرد مکرر آن ها باعث مقاومت واروآ شده، بنابراین توجه محققین به سموم با منشا گیاهی جلب شده است. علی رغم کارایی سموم گیاهی در مبارزه با واروآ، اثرات جانبی آن ها بر سلامت کندو نکته کلیدی است. با این هدف، در پژوهش حاضر اثرات زیستی تیمول، ترانس آنتول و دی آلیل دی سولفاید که به عنوان کنه کش های مناسب معرفی شده اند، روی زنبورهای عسل بررسی شد. نتایج نشان داد که غلظت ایجادکننده کشندگی 50 درصد زنبورها با تیمول، ترانس آنتول و دی آلیل دی سولفاید به ترتیب معادل 46/16، 22/55 و 30/37 میلی گرم بر میلی لیتر بود. اثرات غلظت های کشندگی LC15، LC30 و LC50 از این ترکیبات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی زنبورعسل (کاتالاز، سوپراکسیددیسموتاز وگلوتاتیون اس-ترانسفراز) و میزان پراکسیداسیون لیپیدی، نشان داد که میزان فعالیت این آنزیم ها در تیمارهای تیمول و ترانس آنتول، افزایش معنی داری در مقایسه با شاهد داشته، در حالی که در تیمارهای دی آلیل دی سولفاید، میزان فعالیت این آنزیم ها کاهش یافت. همچنین نتایج نشان داد که میزان مالون دی آلدهید در همه تیمارها کاهش معنی دار داشت. مطالعه میزان بقا نشان داد که در هر سه غلظت تیمول، ترانس آنتول و دی آلیل دی سولفاید به ترتیب در چهار، شش و سه روز پس از تیمار، تلفات 100 درصدی زنبورهای عسل مشاهده شد. نتایج نشان داد که غلظت هایی زیرکشندگی ترکیبات مورد مطالعه، قادر به القای استرس اکسیداتیو بوده که می-تواند بقای حشره را تحت تاثیر قرار دهد. لذا توصیه می شود که استفاده از این ترکیبات برای مبارزه با واروآ در زنبورستان با احتیاط صورت گیرد.
  کلیدواژگان: بقا، پراکسیداسیون لیپیدی، تنش اکسیداتیو، سموم گیاهی، مرگ و میر
 • مریم مریمی، فرشید فتاح نیا، پوریا دادور*، سید غلامرضا موسوی، هوشنگ جعفری صفحات 131-146

  این پژوهش باهدف بررسی اثر افزودن سطوح مختلف دانه جو آسیاب شده بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تخمیری و مولفه های تولید گاز سیلاژ کنگرفرنگی در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. بدین منظور، پس از خرد کردن علوفه کنگرفرنگی، دانه جو آسیاب شده در سطوح صفر، 5 و 10 درصد به علوفه کنگرفرنگی اضافه و به مدت 60 روز در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار سیلو شد. علوفه ذرت نیز با همین شرایط ولی بدون افزودنی سیلو شد. ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تولیدگاز، غلظت نیتروژن آمونیاکی،pH و ظرفیت بافری سیلاژها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح دانه جو آسیاب شده ، ماده خشک و عصاره اتری سیلاژ کنگرفرنگی افزایش و مقدار پروتیین و الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی آن کاهش یافت. سیلاژ ذرت کمترین میزان pH و بیشترین نمره فلیگ را در مقایسه با سایر سیلاژها داشت و با افزودن دانه جو آسیاب شده به سیلاژ کنگرفرنگی به طور معنی داری pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی کاهش یافت. میزان پساب با افزایش دانه جو آسیاب شده به سیلاژ کنگرفرنگی به طور معنی داری کاهش یافت. کربوهیدرات محلول در آب و ضریب تخمیر در سیلوی کنگرفرنگی بدون افزودنی دارای کمترین مقدار بود. در بین سیلاژهای کنگر فرنگی، سیلاژ دارای 10 درصد دانه جو آسیاب شده بیشترین حجم تولید گاز، پتانسیل تولید گاز، انرژی قابل متابولیسم و کمترین عامل تفکیک را داشت. نتایج نشان داد که استفاده از دانه جو آسیاب شده تا سطح 10 درصد فراسنجه های تخمیر در سیلاژ کنگرفرنگی را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: سیلاژ ذرت، ضریب تخمیر، کنگرفرنگی، نقطه فلیگ
|
 • Pirouz Shakeri *, Hamid Najafi Neghad, ALIREZA AGHASHAHI, Amirali Shakeri Pages 3-18
  The objective of this study was to investigate the possibility of preparing silage, determine nutritive value and characteristics of silage prepared from three genotypes of quinoa (Chenopodium quinoa willd.) forage (Sjama, Titicaca and Q12) in a completely randomized design. The chopped forages were siloed with four replications in laboratory silos. After 60 days, the silos were opened and the appearance characteristics of the silages were examined. The quinoa silages were sampled for analysis concentration of chemical composition and silage characteristics. The results show that, the duration of sowing to the dough stage of seeds was 60 days in Kerman climate. In silage of Sajama, Titicaca and Q12 genotypes, the average of dry matter (P<0.01) was 20.36, 22.99 and 22.21%, the concentration of crude protein (P<0.01) was 13.50, 14.21 and 14.31% respectively. The characteristics score of silages were 16.75, 17.50 and 18.13 in a 0 to 20 scoring system for Sjama, Titicaca and Q12 genotypes respectively (P<0.01), Quinoa forage silage had a high buffering capacity and were determined 273.09, 195.90 and 200.33 meq NaOH for Sjama, Titicaca and Q12 genotypes respectively (P<0.01). In general, the results have shown that quinoa forage silage have an acceptable quality, especially in crude protein concentration and can be used as a substitution feedstuff in ruminant nutrition. However, there are many differences between genotypes in chemical composition and silage properties. It seems some genotypes (Sejama) don’t have the potential for silage production and more studies are needed to select the appropriate genotypes.
  Keywords: Nutritive value, fermentability, chemical composition, quinoa, silage
 • Halmat Assi Husain, Amirali Sadeghi *, Ahmad Karimi Pages 19-38
  In present study the effects of chicory, turmeric, artichoke and sage powder on yield, egg quality and fatty liver status in laying hens fed high energy and low protein diets. A total of 270 LSL laying hens at 80 weeks of age were randomly assigned to 5 treatments, 6 replications and 9 birds per replicate. Experimental treatments were included high energy (3000 kcal/kg) and low protein (13%) diet as control, and four diets containing 0.15% of chicory stem and root powder, turmeric rizhom powder, artichoke leaf powder or milk thistle powder. The results showed that treatments decresed feed intake and turmeric increased egg weight (P<0.05). Yolk color, white weight, and shell weight were affected (P<0.05) positively by medicinal plants. Diet containing turmeric significantly reduced blood glucose compared to control diet (P<0.05). The effect of treatments on biochemical and hematological parameters of blood was not significant (P>0.05). Abdominal fat weight was significantly lower in birds received milk thistle diet (P<0.05). The results showed that the medicinal plants used in the present study had no effect on bird’s performance however milk thistle powder by lowering the abdominal fat and with lower histological and hemoragic scores had more potential for improvement of fatty liver and more researches with higher level of milk thestle is needed.
  Keywords: liver, Laying hen, Cholesterol, Medicinal plants
 • Leila Taherabadi, Farokh Kafilzadeh * Pages 39-50
  The present research was conducted to investigate the effect of adding different levels of forage corn on the improvement of fermentation properties and aerobic stability of the aerial part of Jerusalem artichoke silage. To prepare silages, this plant was ensiled with ratios of 0, 25, 50 and 75% of forage corn in laboratory silos with four replicates. The lowest pH (3.85) and the highest concentration of lactic acid (48.5 g/ kg DM) were observed in silages containing 75% and then in silages containing 50% of forage corn. In silages containing 50% and 75% forage corn, a decrease in the concentration of butyric acid and ammonia nitrogen was associated with an increase in the population of lactic acid bacteria and a decrease in the population of mold and yeast. The highest ratio of lactic acid to acetic acid (2.2) was observed in silages containing 75% of forage corn. Silages containing 50 and 75% of forage corn had the highest crude protein and soluble carbohydrates. The highest aerobic stability in silages containing 50% of forage corn (584 h) was associated with no growth of mold in these silages. The results of the present research showed that the use of 50% forage corn during the preparation of aerial part silage of Jerusalem artichoke improved fermentation. Also, mixing these two forages with different levels of used forage corn improved the aerobic stability of silages and the highest aerobic stability was observed in the silage resulting from a 50:50 mixture of these two forages.
  Keywords: Aerobic stability, fermentation, Forage Corn, Jerusalem artichoke, silage
 • Rahmat Ababakri, Omid Dayani *, Amin Khezri, Abasali Naserian Pages 51-64
  The aim of this research was to investigate the interaction effect of ruminally undegradable protein (RUP) level and flaxseed type in flushing diets of ewes on reproductive performance and ovarian activity. Seventy-two Baluchi ewes (2-3 years old) were fed one of six experimental diets. The experimental diets were: 1) diet without flaxseed with 20% RUP; 2) diet without flaxseed with 40% RUP; 3) diet containing 10% whole flaxseed with 20% RUP; 4) diet containing10% whole flaxseed with 40% RUP; 5) diet containing 10% extruded flaxseed with 20% RUP and 6) diet containing10% extruded flaxseed with 40% RUP. Dry matter intake of ewes was not affected by experimental diets. Flaxseed type significantly increased glucose, cholesterol and estrogen concentrations in 24 h before removing CIDR, and 24 hours after removing CIDR, caused a significant increase in glucose and estrogen concentration and a significant decrease in blood urea concentration of ewes (P ≤ 0.05). Increasing RUP level to 40%, significantly increased glucose and estrogen and decreased urea concentrations of ewes in 24 hours after removing CIDR (P ≤ 0.05). The diets containing of extruded flaxseed showed the highest serum progesterone concentration in 8 days after mating and finally, higher lambing rates compared to control diets. Finally, the use of flaxseed (especially in extruded form) at 10%DM with 40% RUP in flushing diets, increased the metabolites and hormones concentration associated with reproductive performance, especially glucose, cholesterol, progesterone and estrogen, and thus improves the reproductive performance of the animal.
  Keywords: Ruminally undegradable protein, Reproduction, Flaxseed, flushing, ewe
 • Javad Vahed Khoshchehreh, Seyed Abdoullah Hosseini *, Mohammad Chamani, Sadeghi Ali Asghar, Amir Meimanipour Pages 65-76

  The aim of this study was to investigate the effect of using normal and nanoencapsulated of lavender and chicory essential oils on performance, carcass characteristics and humoral immunity of broilers. A total of 1050 one-day-old chickens (mixed male and female in equal proportions) of Ross 308 strain were used in a completely randomized design with 7 treatments, 5 replicates and 30 chickens per replicate. Experimental treatments include: 1) basal diet without additives (control), 2 and 3) basal diet containing 100 g / ton of chicory and lavender essential oil, respectively, 4 and 5) basal diet containing 100 g / ton of chicory and lavender nanoencapsulated essential oil, respectively. 6) The basal diet contained 100 grams per ton of chicory essential oil and 100 grams per ton of lavender essential oil and 7) The basal diet contained 100 grams per ton of chicory nanoencapsulated essential oil and 100 grams per ton of lavender nanoencapsulated essential oil. At 42 days of age, highest body weight, production index, carcass percentage, relative breast weight and antibody titer in response to injection of sheep red blood cells, immunoglobulin G and M, as well as the lowest feed intake and feed conversion ratio were observed in the group fed with chicory and lavender nanoencapsulated essential oils (P<0.05). Based on the results, the simultaneous addition of 100 g / ton of chicory and lavender nanoencapsulated essential oils in the diet of broilers is recommended.

  Keywords: Nanoencapsulated essential oils, Chicory, Lavender, humoral immunity, Broiler
 • AmirSaeed Samimi, Saeed Nazifi, Zahra Asadi, Farnoosh Bakhshaei, Ali Farhang, Farzad Karamizadeh, Seyed Morteza Aghamiri * Pages 77-86

  Studying the changes in concentrations of antioxidant enzymes, hormones and vitamins can be provided valuable guidance in better understanding of pathophysiological processes, diagnosis, treatment and prognosis of the diseases. The aim of this study was to investigate the effects of the vitamin E/selenium and AD3E administrations before insemination on serum concentrations of progesterone, superoxide dismutase, glutathione peroxidase and, also pregnancy rate after laparoscopic insemination in ewes. In this study, sixty-three 3±0.5 years old ewes and weight of 48±3 kg were selected. The ewes were divided into three groups (n=21). At the time of sponging, ewes were received 5 ml normal saline (control), vitamin E/selenium (treatment 1) and vitamin AD3E (treatment 2). Sheep were synchronized by the long-term protocol using the vaginal sponge of progesterone and equine chorionic gonadotrophin (eCG). Artificial insemination was done by laparoscopic method 50 to 58 hours after sponge removal and eCG injection. Blood samples were collected nine days after insemination. There were no significant differences between control, vitamin E/selenium and AD3E groups in serum concentrations of progesterone, superoxide dismutase and, glutathione peroxidase. Pregnancy rates of control, vitamin E/selenium and AD3E groups were 33.3 and 28.6 and 38.1, respectively that have not significant differences. It seems that the administration of vitamin E/selenium and AD3E compounds should be done according to regional needs and season to obtain optimal results and prevent additional costs and unnecessary stresses.

  Keywords: Superoxide dismutase, Glutathione peroxidase, progesterone, Laparoscopic insemination, ewe
 • Hossein Moradi Shahrebabak *, Parisa Biabani, Hasak Mehrbani Yeganeh, Mahdi Mokhber Pages 87-98
  In this study, genomic data of 590 cattle were used including native breeds of Sarabi, Kermani, Kurdi, Talashi, Sistani, Najdi, Mazandarani and Pars, crossbred from northwest of Iran, Holstein populations from Iran, France and Ireland. Quality control and data filtration were performed using Plink 1.9 software. After this quality control, individuals and SNPs with call rate below 0.95%, SNP makers with minor allele frequency (MAF) > 0.01%, divergence from Hardy-Weinberg Equilibrium were excluded. This procedure yielded 509 individuals with 13512 SNP marker. Then filtered data were used to genetic diversity and clustering analysis. Identification of genetic groups were performed using PCA analysis data by GenABEL software. PCA and ADMIXTURE analysis showed that studied populations are in 4 separate categories including purebred Sarabi population in the first group, crossbred from northwest of Iran in the second group, purebred Holstein populations in the third group and native breeds of Iran were in the fourth group. Further details of demographic differentiation were identified by Weir and Cockerham's fixation index. The range of differentiation in the present study varied from 0.180 between Sistani and Kurdish breeds to 0.007 to 0.004 between the Iran Holstein breed and Ireland with France Holstein breeds. The results showed that the highest difference between indigenous and Holstein breeds related to Sistani breed that had the highest difference with different Holstein breeds (0.128 to 0.138). With slight differences from other Iranian indigenous breeds, the Kurdish and Mazandaran breeds had the smallest genetic differences with the studied Holstein populations.
  Keywords: Genetic diversity, Fixation Index, Holstein cattle, Indigenous Crossbred
 • Abolfazl Salehizadeh, M. Khodaei Motlagh *, Iman Hajkhodadadi, Koorosh Gholmi Pages 99-112
  Investigation of the effect of different water intake conditions on the performance, egg quality traits, and accumulation of uric acid in the kidney of commercial laying Bovans strain in mid production phase, an experiment was conducted in a completely randomized design. Experiments performed with 288 laying hens of Bovans hens including 4 treatments and 6 replications (12 hens per replication). All diets based on corn - soybean and metabolizable energy and protein levels were same . Experimental treatments include: 1) 3 nipples with regulated pressure with regulator, 2) 2 nipples with regulated pressure with regulator, 3) 3 nipples with pressure regulated with flash tank and 4) 2 nipples with pressure regulated with flash tank. Also, there was no significant difference between the treatment and the effect of the period in the parameters of feed consumption and feed conversion ratio and egg weight component and egg mass produced (P> 0.05). Regarding histological results, no significant effect was seen between experimental treatments on histological parameters including glomerular diameter, number of glomeruli, number of proximal tubes, number of distal tubes, number of tubes collecting ducts (P> 0.05). Also, parameters related to blood glucose and HDL- cholesterol levels as well as the amount of alanine aminotransferase were not affected by experimental treatments and were not significant (P> 0.05). Therefore, with respect to improving the quality of shell weight, a significant reduction in cholesterol, triglycerides, uric acid and heterophilic to lymphocyte ratio, the use of three nipples with regulated pressure is recommended.
  Keywords: Kidney tissue, Laying hen, uric acid, Water
 • Maliheh Haddadi, Najmeh Sahebzadeh *, Abbas Khani Pages 113-130
  Honeybees play a key role in food safety, but various pests such as Varroa have been threatened the health of colonies. To control this mite, the application of pesticides is inevitable, but the consequence of pesticide usages is associated with increased incidences of Varroa resistance. Hence, the researchers point out the botanicals. Despite the effectiveness of botanicals in combating Varroa, their side effects on colony health are key topics. In the present study, the biological effects of thymol, trans-anethole, and diallyl disulfide were investigated on honeybees. The results showed that the lethal concentrations of 50% of thymol, trans-anethole, and diallyl disulfide were 16.46, 55.22, and 37.30 mg ml-1, respectively. The effects of LC15, LC30, and LC50 of these compounds on the activities of honeybee antioxidant enzymes (catalase, superoxide dismutase, and glutathione S-transferase) and the lipid peroxidation showed that the activities of these enzymes in thymol, and trans-anethole treatments significantly increased compared to the control, while in diallyl disulfide treatment, the activity of these enzymes decreased. The results also showed that the amount of malondialdehyde was significantly reduced in all treatments. Survival study showed that all concentrations of thymol, trans-anethole, and diallyl disulfide caused 100% mortalities of the honeybee at four, six, and three days post-treatment, respectively. The results showed that the lethal concentrations of thymol, trans-anethole, and diallyl disulfide could induce oxidative stress and influence the survival of the honeybees. Therefore, it is recommended that these compounds could be used with caution to control Varroa in apiaries
  Keywords: survival, oxidative stress, Lipid peroxidation, botanicals, mortality
 • Maryam Maryamy, Farshid Fatahnia, Poorya Dadvar *, Sayyid gholamreza Mousavi, Hoshang Jafari Pages 131-146

  This research aimed to investigate the effects of different levels of grounded barley grain on chemical composition, fermentation parameters and in vitro gas production of artichoke silage. According to this, after chopping fresh artichoke forage, ground barley grain was added to artichoke forage at different levels of zero, 5 and 10% and ensiled in a compeletly ramdomized design with 4 replicat for 60 days. Corn forage was ensiled in the same conditions but without additives. Chemical composition, gas production parameters, ammonia nitrogen concentration, pH and buffering capacity of silages were measured. The results showed that the dry matter and ether extract of artichoke silage increased and the crude protein, NDF and ADF decreased with increasing level of grounded barley grain in the silos. Corn silage had the lowest pH and the highest flieg point compared to other silages. In artichoke silage, pH and ammonia-N concentration were significantly reduced by adding grounded barley grain to silos. The amount of effluent decreased significantly with increasing grounded barley grain to artichoke silage. Water soluble carbohydrates and fermentation coefficient in artichoke silage without additive had the lowest value. Among the artichoke silage, silage with 10% ground barley grain had the highest gas volume, gas production potential, metabolizable energy and the lowest partitioning factor. The results showed that the addition of ground barley grain to artichoke silage up to 10% level improves the fermentation parameters in silage and makes artichoke silage desirable silage.

  Keywords: Artichoke, corn silage, Fermentation coefficient, Flieg point