فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • راضیه نیازمند*، پروین شرایعی، مسلم جهانی، الهام آذرپژوه، محمدرضا عبدالهی مقدم صفحات 1-14
  پژوهش حاضر با هدف بررسی کارایی ورقه های رهاینده دی اکسید گوگرد بر بستر فیلم استات سلولز برای کنترل رشد کپک ها به ویژه کپک بوتریتیس سینره آ طی دوره انبارمانی میوه کیوی انجام شد. بدین منظور انبارمانی میوه کیوی تلقیح شده با کپک بوتریتیس سینره آ در حضور ورقه های رهاینده دی اکسید گوگرد تک و دو مرحله ای (به ترتیب حاوی 30 و 50 درصد نمک متابی سولفیت سدیم) موردبررسی قرار گرفت. پس از 15 روز نگهداری (9 روز در سردخانه و 7 روز در دمای محیط) کمترین ترکیدگی و لهیدگی (4/5 درصد) در حضور ورقه های تک مرحله ای به دست آمد که در سطح و کف بسته ها مستقر شده بودند. همچنین تا روز 9 در حدود 60 درصد بسته ها در حضور ورقه های رهاینده هیچ کپک زدگی مشاهده نشد. در روز 15 مقدار قند کل، اسیدیته، سفتی، گوگرد باقی مانده و مواد جامد محلول در کیوی های بسته بندی شده در حضور دو ورقه تک مرحله ای در سطح و کف به ترتیب 9/13 گرم در 100 گرم، 1/09 درصد، 4/75 نیوتن، 0/24 میلی گرم بر گرم و 12/21 درصد بود. به طورکلی می توان گفت ورقه های رهاینده دی اکسید گوگرد عملکرد موثری در سردخانه برای افزایش مدت انبارمانی میوه کیوی و کاهش رشد کپک خاکستری دارند.
  کلیدواژگان: انبارمانی، بسته بندی فعال، بوتریتیس سینره آ، ورقه رهاینده گوگرد
 • آزاده صیادی، آرام بستان*، رسول کدخدایی صفحات 15-28
  در پژوهش حاضر از ذرات امولسیون هیدروژل ساخته شده به روش قالب گیری امولسیونی برای درون پوشانی آلفا-توکوفرول استفاده شد. برای ساخت ذرات میکروژل به عنوان قالب از امولسیون روغن در آب در روغن استفاده شد. هدف در این پژوهش بررسی اثر جایگزینی بخشی از پروتیین آب پنیر با یوتا کاراگینان (0، 0/2 و 0/4 درصد وزنی-وزنی) بر ویژگی های امولسیون، ذرات هیدروژل و رهایش آلفا-توکوفرول بود. نتایج نشان داد که واردکردن یوتا کاراگینان در فرمولاسیون باعث افزایش گرانروی ظاهری امولسیون های اولیه شد، اندازه قطره ها از 2/69 میکرومتر در امولسیون حاوی پروتیین آب پنیر به تنهایی به 2/95 و 2/71 میکرومتر در امولسیون های حاوی 0/2 و 0/4 درصد یوتا کاراگینان افزایش یافت. جایگزین کردن 0/2 و 0/4 درصد یوتا کاراگینان، پتانسیل زتا را از 43/93- میلی ولت به 46/56- و 46/68- میلی ولت کاهش داد؛ همچنین باعث کاهش اندازه ذرات و کاهش کارایی درون پوشانی آلفا-توکوفرول در ذرات امولسیون هیدروژل شد. واردکردن یوتا کاراگینان به فرمولاسیون ذرات هیدروژل، میزان رهایش آلفا-توکوفرول را در شیره معده از 30/36 درصد در ذرات حاوی پروتیین آب پنیر به تنهایی به 28/90 و 28/22 درصد در ذرات حاوی 0/2 و 0/4 درصد یوتا کاراگینان کاهش داد. نتایج این پژوهش اثبات کرد که جایگزین کردن بخشی از پروتیین آب پنیر با یوتا کاراگینان قابلیت رهایش کنترل شده و تحویل ترکیب زیست فعال چربی دوست به روده را در ذرات امولسیون هیدروژل افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: ریزپوشانی، مخلوط پروتئین-پلی ساکارید، میکروژل، ویتامین E، یوتا کاراگینان
 • آذر سپاهی، الهام مهدیان*، اسماعیل عطای صالحی، علی محمدی ثانی صفحات 29-38
  در این پژوهش، نوشیدنی گیاهی بر پایه شیربادام، شیرنارگیل و شیرسویا در ترکیب با آرد لوبیای رانر در دو حالت جوانه زده و جوانه نزده تولید شد. برای تهیه شیرهای گیاهی لوبیای سویا، بادام و نارگیل (به ترتیب 20، 25 و 25 گرم) در آب به نسبت 1:6 و 1:4/2 و 1:4 به مدت 12 ساعت در دمای اتاق به طور جداگانه خیسانده و با میکسر مخلوط شدند. تمام پودر لوبیای جوانه زده و جوانه نزده به طور مجزا با 100 میلی لیتر شیرگیاهی برای آماده سازی نوشیدنی شیر سویا، بادام و نارگیل جوانه زده و جوانه نزده در وزن 6 گرم مخلوط گردیدند و درنهایت نوشیدنی ها از لحاظ خصوصیات شیمیایی (اسیدیته، pH، ظرفیت آنتی اکسیدانی و قند)، ویسکوزیته و پذیرش حسی بررسی شدند. نتایج نشان داد که جوانه زدن لوبیای رانر سبب افزایش فاکتورهای اسیدیته، ظرفیت آنتی اکسیدانی، محتوای فنولی کل و خصوصیات حسی و کاهش pH شد. افزایش اسیدیته و کاهش pH در نمونه های نوشیدنی گیاهی حاوی لوبیای جوانه زده نسبت به نمونه های حاوی لوبیای جوانه نزده بالاتر بود. بیشترین میزان ویسکوزیته در نمونه نوشیدنی شیربادام حاوی لوبیای جوانه زده و جوانه نزده بود. نوشیدنی شیربادام و شیرنارگیل حاوی لوبیای جوانه زده بیشترین میزان قند را داشتند. میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی و میزان محتوای توکوفرول کل در نمونه شیرنارگیل حاوی لوبیای جوانه زده بالاتر بود. نتایج بررسی خصوصیات حسی نیز نشان داد نمونه های نوشیدنی گیاهی شیرنارگیل و شیربادام حاوی لوبیای جوانه زده مقبولیت بیشتری در بین مصرف کنندگان داشتند.
  کلیدواژگان: بادام، سویا، لوبیای رانر، نارگیل، نوشیدنی گیاهی
 • محسن صهبایی اجلالی، سید محمدعلی رضوی* صفحات 39-54
  در این پژوهش، تقابل بین کنسانتره پروتیین آب پنیر (WPC) و نشاسته اصلاح شده با اکتنیل سوکسینیک انهیدرید (OSAS) به عنوان تابعی از pH (5 ،4 ،3 و 6) و نسبت WPC به OSAS (1:1 ،1:2 و 2:1) در غلظت کل 1 درصد وزنی/وزنی با اندازه گیری خواص ساختاری (کدورت سنجی، اندازه ذرات، پتانسیل زتا، ویسکومتری، گروه های عملگر شیمیایی (FTIR) و مورفولوژیکی (SEM)) ارزیابی شد. بیشترین میزان پتانسیل زتا در نسبت 1:2 دو بیوپلیمر و 3=pH مشاهده شد. با افزایش pH و کاهش نسبت WPC به OSAS میزان پتانسیل زتا کاهش یافت و در نسبت 2:1 و 6=pH به کمترین مقدار خود رسید. کمترین اندازه ذرات در نسبت 2:1 و 6=pH مشاهده گردید (0/819 میکرومتر) که با کاهش pH تا 4 و افزایش نسبت بیوپلیمرها تا 1:2 به بیشترین مقدار رسید (2/260 میکرومتر). نتایج آزمون کدورت سنجی در تطابق با نتایج آزمون اندازه ذرات بود و بیشترین و کمترین میزان کدورت در نقاط مشابهی مشاهده گردید. بیشترین میزان ویسکوزیته در نسبت 2:1 و 4=pH مشاهده شد (1/301 میلی پاسکال ثانیه). با کاهش نسبت OSAS به WPC و افزایش pH، کمترین میزان ویسکوزیته در نسبت 1:2 و 6=pH مشخص شد (1/147 میلی پاسکال ثانیه). در تمامی صفات اندازه گیری شده اختلاف آماری معنی داری بین مقادیر WPC شاهد و محلول های کمپلکس وجود داشت (0/05>P). در آزمون FTIR تضعیف پیک آمید نوع دو و حذف پیک کربوکسیلات و گروه OSA گواهی بر تشکیل کمپلکس های الکترواستاتیکی بین WPC و OSAS بود. نتایج SEM نشان داد با تشکیل کمپلکس های الکترواستاتیک ساختارهای کروی WPC و OSAS تغییرکرده و تبدیل به ساختار شبکه ای و ورقه ای می گردد.
  کلیدواژگان: پروتئین آب پنیر، کمپلکس الکترواستاتیک، نشاسته اصلاح شده، هیدروکلوئید
 • نیکان ایری، بهاره نوروزی*، شکوفه غازی صفحات 55-76
  رنگدانه فیکوسیانین مستخرج از سیانوباکتری اسپیرولینا پلاتنسیس به دلیل خواص منحصربه فرد، می تواند نقش مهمی در غنی سازی پنیرهای سنتی داشته باشد. در این مطالعه میزان پروتیین، چربی، خاکستر، رطوبت، بتا-کاروتن و pH پنیر غنی شده با غلظت های متفاوت رنگدانه فیکوسیانین تعیین شد. علاوه برآن شمارش باکتری ها به همراه ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی انجام گردید. همچنین آزمایش کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) جهت شناسایی ترکیبات فرار طی روزهای 1، 3، 7، 14 و 21 انجام گردید. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد که میزان چربی، رطوبت، pH و 1و1-دی فنیل-2-پیکریل هیدرازیل (DPPH) پنیرهای غنی شده کاهش معنی داری نسبت به نمونه شاهد داشته است. همچنین میزان پروتیین، بتا-کاروتن، قدرت سنجش کاهش آهن (FRAP) و به دام اندازی نیتریک اکسید افزایش معنی داری نسبت به نمونه شاهد داشته است. ارزیابی حسی نیز افزایش معنی داری از رضایت را به جزء حس بویایی نسبت به نمونه شاهد نشان داد. علاوه برآن، اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اوریوس طی روزهای مختلف یافت نگردید. بااین حال، حضور باکتری کلی فرم از روزهای 7 تا 21 در پنیرهای غنی شده و نمونه شاهد مشهود بود. همچنین نتایج ترکیبات فرار حاصل از آزمایش GC-MS در نمونه شاهد و پنیر غنی شده با 1 درصد رنگدانه فیکوسیانین نشان از حضور ترکیباتی با خاصیت ضدمیکروبی می باشد که نقش مهمی در ماندگاری و کیفیت پنیر دارد. امید است نتایج حاصل از این مطالعه، زمینه ساز توانمندسازی صنایع غذایی در استفاده از زنگدانه های حاصل از سیانوباکتری ها باشد.
  کلیدواژگان: رنگدانه فیکوسیانین، فعالیت آنتی اکسیدانی، بار میکروبی، ویژگی های آنتی اکسیدانی، ارزیابی حسی
 • مهشاد ترابی، فرزانه عبدالملکی* صفحات 77-93
  بعد از انجام آزمایش ها و تایید مقاومت به شرایط گوارشی سویه انتخاب شده جهت تهیه شیر بز تخمیری پروبیوتیک، 0/5 گرم از لاکتوباسیلوس پلانتاروم (PTCC 1058) و لاکتوباسیلوس کازیی (PTCC 1608) به 200 میلی لیتر نمونه شیر بز تلقیح شد. سپس جهت بررسی اثر عصاره مالت روی بقاء و میزان فعالیت باکتری های پروبیوتیک؛ 2، 4 و 6 درصد عصاره مالت جو به تیمارها افزوده شد. آزمون های فیزیکوشیمیایی، شاخص های رنگ سنجی، ویسکوزیته، فعالیت آنتی اکسیدانی و پذیرش کلی تیمارها در بازه های زمانی روز تولید، 7، 14، 21 و 28 بررسی شد. نتایج نشان داد افزایش غلظت عصاره مالت سبب افزایش محتوی پروتیین های محلول، فعالیت آنتی اکسیدانی، افزایش اسیدیته و کاهش pH در تمامی تیمارها شد (0/05>P). همچنین افزودن عصاره مالت و افزایش غلظت آن، ویسکوزیته و بریکس را در روز تولید افزایش داد ولی طی 28 روز روند کاهشی در پارامترهای ذکر شده گزارش شد (0/05>P). بررسی شاخص های رنگی کاهش مقدار مولفه L* و افزایش a* و b* را با افزایش غلظت عصاره مالت طی مدت زمان نگهداری نشان داد (0/05>P). ارزیابی پذیرش کلی نمونه ها کاهش مطلوبیت تیمارها را با افزایش غلظت عصاره مالت در فرمولاسون شیر تخمیری نشان داد (0/05>P). همچنین بررسی شمارش باکتری های پروبیوتیکی طی 7 روز اول به دلیل وجود مواد مغذی کافی افزایش معنی داری نشان داد سپس روند کاهش معنی دار در جمعیت باکتری های پروبیوتیکی گزارش شد (0/05>P). به طورکلی با درنظرگرفتن نتایج حاصل از تحقیق و ارزیابی حسی شیر بز پروبیوتیک حاوی 4 درصد عصاره مالت به عنوان تیمار برتر این تحقیق معرفی می گردد که مصرف آن طی 7 روز به عنوان بهترین زمان مصرف توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: شیر بز، عصاره مالت جو، فعالیت آنتی اکسیدانی، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس کازئی
 • محسن مختاریان*، فاطمه کوشکی، بهروز جنت صفحات 93-104
  ویتامین C (ال-آسکوربیک اسید) یک ماده مغذی بنیادی و یک ضداکسیدان بسیار موثر بوده که به عنوان یک نگهدارنده طبیعی در میوه ها (نظیر خیار گلخانه ای) عمل می نماید. با هدف حفظ ترکیبات زیست فعال (به ویژه ممانعت از تشکیل دهیدروآسکوربیک اسید) و جلوگیری از توسعه فساد، تاثیر نوع پوشش خوراکی (کنترل، صمغ شیرازی و صمغ شیرازی حاوی 1000 پی پی ام اسانس نعناع فلفلی) و زمان نگهداری (1، 8 و 16 روز)، روی سینتیک اکسیداسیون خودبه خودی ویتامین C و نقش ممانعت کنندگی آن روی بازداری از رشد باکتری/قارچ خیار گلخانه ای در دمای 4 درجه سانتی گراد ارزیابی شد. نتایج نشان داد که نرخ تغییرات تخریب ویتامین C خیار گلخانه ای طی دوره نگهداری از واکنش سینتیک مرتبه صفر پیروی می نماید (بالاترین نسبت (%)R2/P). کمترین نرخ توسعه باکتری های مزوفیل (6/95)، کپک (3/21) و مخمر (6/04) برحسب لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی در گرم در خیار گلخانه ای بعد از 16 روز نگهداری، در نمونه صمغ شیرازی حاوی اسانس نعناع فلفلی مشاهده شد که متناظر با کمترین نرخ تخریب ویتامین C است. مقادیر نیمه عمر (t1/2) آهنگ تخریب ویتامین C نشان داد که بهترین مدت زمان نگهداری خیار گلخانه ای (در شرایط موردمطالعه) با هدف حفظ بیشترین ویژگی های تغذیه ای حدود 10 روز بود. به طورکلی، یافته های پژوهش حاضر می تواند جهت پایش عمر ماندگاری خیار گلخانه ای نگهداری شده در انبار سرد کاربردی باشد.
  کلیدواژگان: پوشش خوراکی فعال، خیار گلخانه ای، سینتیک اکسیداسیون ویتامین C، صمغ شیرازی، نعناع فلفلی
 • مینا سیف زاده* صفحات 105-120
  مطالعه حاضر با هدف تهیه پودر از استخوان ماهی کپور نقره ای با روش قلیایی و بررسی ویژگی های تغذیه ای، حسی و میکروبی انجام شد. در این پژوهش کربنات کلسیم به عنوان شاهد استفاده شد. مقادیر پروتیین (18/51 درصد)، چربی (5/11 درصد)، رطوبت (5/58 درصد) و خاکستر (70/82 درصد) در پودر استخوان ماهی بودند. راندمان تهیه پودر 98/66 درصد تعیین شد. برخلاف پودر استخوان ماهی عناصر معدنی سیلیسیوم، آلومینیوم، باریم و کروم در نمونه شاهد مشاهده نشدند. فسفر در پودر استخوان (81580 میلی گرم بر کیلوگرم) در مقایسه با شاهد (310 میلی گرم بر کیلوگرم) بیشتر بود (0/05>P). اما کلسیم در تیمار آزمایشی (325000 میلی گرم بر کیلوگرم) در مقایسه با شاهد (388000 میلی گرم بر کیلوگرم) کمتر بود (0/05>P). ازنظر رنگ و پذیرش کلی بین تیمارهای آزمایشی و شاهد تفاوت معنی دار مشاهده نشد (0/05>P). در میان اسیدهای چرب اشباع، تک زنجیره غیراشباع و چند غیراشباع به ترتیب اسیدهای پالمیتیک (22/73 درصد)، الایدیک (43/74 درصد) و لینولییک (7/35 درصد) بالاترین مقادیر را در پودر استخوان دارا بودند. همچنین مقادیر کل اسیدهای آمینه ضروری شامل تریونین، والین، لیزین، ایزولوسین، متیونین، هیستیدین و فنیل آلانین 218/29 میلی گرم بر کیلوگرم بود. هیچ گونه میکرواورگانیسمی شامل قارچ، اشریشیاکلی و سالمونلا در تیمارها مشاهده نشد. ازآنجاکه پودر استخوان به شکل انبوه از گونه های مختلف ماهی قابل تولید بوده و سرشار از ترکیبات تغذیه ای است، ازاین رو برای غنی سازی محصولات به صنعت غذایی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: ارزش تغذیه ای، استخراج قلیایی، زائدات ماهی، غنی سازی، ماهی پرورشی
|
 • Razieh Niazmand *, Parvin Sharayei, Moslem Jahani, Elham Azarpazhooh, Mohammad Reza Abdollahi Moghaddam Pages 1-14
  The aim of the present study was to evaluate the efficiency of sulfur dioxide release sheets on the basis of acetate cellulose film to control the growth of molds, especially botrytis cinerea, during the storage period of kiwifruit. For this purpose, the storage of kiwifruit inoculated with botrytis cinerea in the presence of one and dual sulfur dioxide releasing sheets (containing 30 and 50% metabisulfit salts, respectively) on the acetate cellulose bed was investigated. After 15 days of storage (9 days in cold store and 7 days in ambient temperature), the least bursting and crushing (4.5%) was obtained in the presence of single-stage sheets that were placed on the surface and bottom of the packages. Also, in the ninth day, mold was not observed in the 60% of packages in the presence of sulfur dioxide releasing sheets. On the 15th day, the amount of total sugar, acidity, firmness, residual sulfur, and soluble solids in packaged kiwis in the presence of two dual releasing sheets placed on the surface and bottom of packages were, respectively, 9.9 g/100 g, 1.09%, 4.75 N, 0.24 mg/g and 12.21%. In general, it can be said that sulfur dioxide releasing sheets have an effective function on cold storage in increasing the shelf life of fruits, especially fruits that are attacked by gray mold.
  Keywords: Active packaging, Botrytis cinerea, Storage, Sulfur dioxide releasing sheet
 • Azadeh Sayadi, Aram Bostan *, Rassoul Kadkhodaee Pages 15-28
  In the present study, hydrogel emulsion particles made by emulsion templating method were used in order to encapsulate a-tocopherol. An oil-in-water-in-oil emulsion was used as mold to make microgel particles. The aim of this study was to investigate the effect of partial replacement of whey protein with iota-carrageenan (0, 0.2 and 0.4 wt%) on emulsion properties, hydrogel particles and release of a-tocopherol. The results showed that the introduction of iota-carrageenan in the formulation increased the apparent viscosity of the simple emulsions, droplet size increased from 2.69 μm in emulsions containing whey protein alone to 2.95 and 2.71 μm in emulsions containing 0.2 and 0.4 of iota-carrageenan. Replacing 0.2 and 0.4% of iota-carrageenan reduced the zeta potential from -43.93 mV to -46.56 and -46.68 mV, respectively. The introduction of iota-carrageenan in the formulation also reduced the particle size and reduced the encapsulation efficiency of a-tocopherol in hydrogel emulsion particles. Addition of iota-carrageenan to the formulation of hydrogel particles reduces the release rate of a-tocopherol in simulated gastric fluid from 30.36% in particles containing whey protein alone to 28.90 and 28.22% in particles containing 0.2 and 0.4% of iota-carrageenan, respectively. The results of this study showed that replacing part of the whey protein with iota-carrageenan improved the release and delivery of the lipophilic bioactive compound to the intestine in hydrogel emulsion particles.
  Keywords: micro-encapsulation, Microgel, protein-polysaccharide mixture, Vitamin E
 • Azar Sepahi, Elham Mahdian *, Esmaeil Ataye Salehi, Ali Mohamadi Sani Pages 29-38
  In this study, a non-dairy beverages based on almond, coconut and soy milk was produced in combination with runner bean flour in both germinated and non-germinated states on the physicochemical and sensory properties of the samples was investigated. To prepare vegetable milk, soy beans, almonds and coconuts (20, 25 and 25 g, respectively) are soaked in water at the ratio of 1:6, 1:4.2, and 1:4, respectively, for 12 h at room temperature and they were mixed in a mixer. All sprouted and unsprouted bean powders were mixed separately with 100 mL of vegetable milk to prepare sprouted and unsprouted soy, almond and coconut milk drinks in a weight of 6 g, and finally the drinks were evaluated in terms of chemical properties (acidity, pH, antioxidant capacity, and sugar), viscosity and Sensory acceptance was investigated. The results showed that the germination of runner beans increased the factors of acidity, TEAC, phenolic content and sensory properties and decreased pH. Increased acidity and decreased pH were higher in non-dairy beverage with germinated beans than in samples containing non-germinated beans. The highest viscosity in the sample of almond drink contained germinated and non-germinated beans. Almond milk drink containing sprouted beans and coconut milk drink containing sprouted beans had the highest sugar content. TEAC and phenolic content were higher in coconut milk samples containing germinated beans. The results of sensory properties also showed that beverage based on coconut milk containing germinated beans and almond milk containing germinated beans were more popular among consumers.
  Keywords: almond, coconut, Non-dairy beverages, Runner beans, soy
 • Mohsen Sahbaei Ejlali, Seyed Mohammad Ali Razavi * Pages 39-54
  In this study, interaction between WPC and OSAS as a function of pH (3, 4, 5 and 6) and biopolymers ratio (1:2, 1:1 and 2:1) at total concentration of 1% w/w was investigated by measuring the structural (turbidity, particles size, Zeta potential, viscometery, FTIR) and morphological (SEM) properties. Maximum zeta potential was observed at 2:1 biopolymers ratio and pH=3. With increasing pH and decreasing ratio of WPC:OSAS, zeta potential value decreased. At ratio 1:2 and pH 6 minimum zeta potential was gained. Minimum particles size was observed at ratio 1:2 and pH=6 (0.819 µm) in which with decreasing pH to 4 and increasing ratio up to 2:1, it was maximized (2.260). Turbidity results was in accordance with particles size measurements and maximum and minimum results was observed at the same points. At ratio 1:2 and pH=4, maximum viscosity was observed (1.301 mPa.s). Reducing the ratio and increasing pH led to minimum viscosity at pH=6 and ratio 2:1 (1.147 mPa.s). In all measured characters, there was significant difference between control (WPC) and complex samples. FTIR study revealed that by complexation between WPC and OSAS, amid II peak was weakened and carboxylated and OSA group's peak were removed. SEM images showed that with formation of electrostatic complex, spherical structures of WPC and OSAS was changed to porous network and sheet structures.
  Keywords: Electrostatic complex, Hydrocolloid, Modified starch, Whey proteins
 • Nikan Iry, Bahareh Nowruzi *, Shokoofeh Ghazi Pages 55-76
  Due to its unique role, phycocyanin pigment extracted from the cyanobacterium Spirulina platensis can play an important role in enriching traditional cheeses. In this study, the amount of protein, fat, ash, moisture, β-carotene and pH of fortified cheese with different concentrations of phycocyanin pigment were determined. In addition, the counting of bacteria was done along with the assessment of antioxidant properties. Also, gas chromatography-mass spectrometer GC-MS test was performed to identify volatile compounds during 1, 3, 7, 14 and 21 days. The results of tests showed that the amount of fat, moisture, pH and 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) of fortified cheeses has decreased significantly compared to the control. Also, the amount of protein, β-carotene, ferric reducing assay power (FRAP) and nitric oxide trapping increased significantly compared to the control. Sensory evaluation had also significant increase in satisfaction, except for the sense of smell compared to the control. In addition, no signs of Escherichia coli and Staphylococcus aureus were found during different days. However, the presence of coliform bacteria was evident from 7 to 21 days in enriched and control cheeses. Also, the results of volatile compounds obtained from GC-MS test in control cheese and enriched cheese with 1% phycocyanin pigment show the presence of compounds with antimicrobial properties that played an important role in the shelf life and quality of cheese. It is hoped that the results of this study will be the basis for empowering the food industry in using pigments obtained from cyanobacteria.
  Keywords: Antioxidative properties, Antioxidative activity, microbial mass, phycocyanin pigment, Sense assessment
 • Mahshad Torabi, Farzaneh Abdolmaleki * Pages 77-93
  After testing and verification of resistance to gastrointestinal conditions confirming the strain selected to prepare probiotic fermented goat milk, 0.5 g of Lactobacillus plantarum (PTCC 1058( and Lactobacillus casei (PTCC 1608( were inoculated into 200 mL of goat milk sample. Then, 2, 4, and 6% of barley malt extract were added to the treatments to evaluate the effects of malt extract on the survival and activity of probiotic bacteria. Sample tests (including physicochemical, colorimetric indices, viscosity, antioxidant activity, and general acceptance) were evaluated on production days 7, 14, 21, and 28. The results showed that increasing the concentration of malt extract increased the content of soluble proteins, antioxidant activity, acidity, and decreased pH in all treatments increased (P<0.05). Also, adding malt extract and increasing its concentration increased the viscosity and brix on the day of production, but during 28 days, these parameters decreased (P<0.05). The color indices showed L* sample decreased and a* and b* increased with increasing the concentration of malt extract during storage (P<0.05). Evaluation of general acceptance of samples showed by increasing the malt extract concentration, treatment desirability declined. As well as, evaluation growth probiotic bacteria showed during the 7th day, due to the presence of sufficient nutrients, they significantly increased. Then the population of probiotic bacteria decreased (P<0.05). Generally, according to the results and sensory evaluation, probiotic goat milk containing 4% malt extract is the best sample, and recommend that consumed during the 7th day as the best time.
  Keywords: Antioxidant activity, Barley malt extract, Goat Milk, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum
 • Mohsen Mokhtarian *, Fatemeh Koushki, Behrooz Jannat Pages 93-104
  Vitamin C (L-ascorbic acid) is a basic nutrients and very effective antioxidant that acts as a natural preservative in fruits (such as Cucumis sativus). Aiming to maintain bioactive compounds (especially inhibition the dehydroascorbic acid formation) and preventing the spoilage development, the effect of edible coating types (I: control, II: Shiraz gum & III: Shiraz gum containing 1000 ppm Mentha piperita L. essential oil) and storage times (1, 8 and 16 days) on the auto-oxidation kinetics of vitamin C and its inhibitory role on inhibition of bacterial/fungal growth of Cucumis sativus at +4 °C, was evaluated. The results indicated that the variation rate of Cucumis sativus vitamin C degradation during storage period follows the zero-order kinetic reaction (the highest R2/P(%) ratio). The lowest growth rate of mesophilic bacteria (6.95), mold (3.21) and yeast (6.04) of Cucumis sativus in (log10 CFU/g) observed after 16 days of storage in sample (III) that corresponding to the lowest rate of vitamin C degradation. The half-time values (t1/2) of vitamin C degradation rate showed that, the best shelf-life of Cucumis sativus (in the studied conditions) was ~10 days, aiming to maintain the most nutritional properties. Generally, the findings of present research can be useful for monitoring the shelf life of Cucumis sativus kept in cold stowage.
  Keywords: Active edible coating, Cucumber, Peppermint, Shirazi gum, Vitamin C oxidation kinetics
 • Mina Seifzadeh * Pages 105-120
  The present study aimed to prepare powder from silver carp fish bone applying alkaline method and investigate its nutritional, sensory, and microbial characteristics. In this research, calcium carbonate was used as a control. The amounts of protein (18.51%), fat (5.11%), moisture (5.58%) and ash (70.82%) were determined in the fish bone powder. The efficiency of powder preparation was determined to be 66.98%. Unlike fish bone powder, the mineral elements silicon, aluminum, barium, and chromium were not observed in the control sample. Phosphorus in bone powder (81580 mg/kg) was more than the control (310 mg/kg) (P<0.05). However, calcium in the experimental treatment was lower (325000 mg/kg) compared to the control (388000 mg/kg) (P<0.05). In terms of overall acceptance and color no significant difference was observed between experimental and control treatments (P<0.05). Among saturated fatty acids, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids, respectively, palmitic acid (22.73%), elaidic acid (43.74%) and linoleic acid (7.35%) had the highest amounts in bone powder. Also, the total amount of essential amino acids including threonine, valine, lysine, isoleucine, methionine, histidine, and phenylalanine was 218.29%. The no microorganisms such as fungi, Escherichia coli, and Salmonella in the treatments were observed. Since bone powder can be produced in large quantities from different types of fish and is rich in nutritional compounds, it is suggested to the food industry for enriching food products.
  Keywords: Alkaline Extraction, Cultured fish, Enrichment, Fish waste, Nutritional Value