فهرست مطالب

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی - پیاپی 66 (تابستان 1402)
 • پیاپی 66 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیده نسرین حسینی، جلال جلیلیان، اسماعیل قلی نژاد* صفحات 129-146
  به منظور بررسی اثر تنش کم آبی و مصرف تعدیل کننده های تنش بر میزان عناصر برگ و دانه و برخی صفات بیوشیمیایی کینوا، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی و گلدانی اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل تنش کم آبی در چهار سطح (تنش در مرحله رشد رویشی پس از استقرار گیاهی تا شروع گلدهی؛ تنش در مرحله رشد زایشی از ابتدای گلدهی تا انتهای گلدهی؛ تنش در مرحله پرشدن دانه از شروع پر شدن تا رسیدگی دانه؛ بدون تنش یا آبیاری کامل) و محلول پاشی در چهار سطح (اسید آسکوربیک با غلظت 2 میلی مولار؛ اسید سالیسیلیک با غلظت 2 میلی مولار؛ کود کلاته میکرو کامل نانو 2 لیتر در هزار لیتر؛ شاهد یا آب پاشی) بودند. نتایج نشان داد که تنش کم آبی اثر معنی داری بر میزان عناصر برگ و دانه و صفات بیوشیمیایی کینوا داشت .تنش کم آبی در مراحل مختلف رشدی سبب کاهش کلروفیل a و b، کاروتنوییدها و قندهای محلول نسبت به شاهد شد، اما محتوای پرولین افزایش یافت. تنش کم آبی در مرحله رشد رویشی، مرحله رشد زایشی و در مرحله پر شدن دانه در مقایسه با شاهد به ترتیب محتوای پرولین را به میزان 15، 28 و 31 درصد افزایش داد. از سوی دیگر، تنش کم آبی در مرحله رشد رویشی، رشد زایشی و مرحله پر شدن دانه در مقایسه با شاهد میزان وزن دانه را به ترتیب 4، 20 و 20 درصد کاهش داد. کاربرد ترکیبات به کار رفته از طریق افزایش تجمع پرولین و محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، باعث افزایش وزن دانه کینوا گردید. محلول پاشی با اسید آسکوربیک، کود کامل میکرو نانو و اسید سالیسیلیک در مقایسه با شاهد به ترتیب محتوای کلروفیل a را به میزان 2، 13 و 5 درصد افزایش داد. به نظر می رسد محلول پاشی با اسید سالیسیلیک در مقایسه با سایر تعدیل کننده ها، در مراحل مختلف اعمال تنش کم آبی، تاثیر مثبت بیشتری داشت.
  کلیدواژگان: اسید آسکوربیک، اسید سالیسیلیک، تنش خشکی، کود نانو و محلول پاشی
 • سید افشین موسوی، علیرضا شکوه فر*، شهرام لک، مانی مجدم، مجتبی علوی فاضل صفحات 147-168
  با توجه به محدودیت منابع آبی کشور ضرورت یافتن راهکارهای بهینه مصرف آب در تولید محصولات زراعی در کنار کاهش کاربرد نهاده های شیمیایی، آزمایشی در سال زراعی 1397 به صورت کرت های خرد شده فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به منظور ارزیابی اثر کاربرد همزمان بیوچار و نیتروکسین بر شاخص های رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی تحت رژیم های مختلف آبیاری، در مزرعه تحقیقاتی شهید سالمی اهواز اجرا گردید. رژیم آبیاری شامل آبیاری پس از 60، 90 و 120 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A به کرت های اصلی و کاربرد بیوچار شامل صفر، چهار و هشت تن در هکتار و نیتروکسین شامل تلقیح و عدم تلقیح به کرت های فرعی اختصاص داده شد. کاربرد هشت تن در هکتار بیوچار به همراه نیتروکسین موجب بهبود 12% محتوای آب نسبی در شرایط تنش شدید شد. سطح آبیاری 120 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر موجب کاهش 33% عملکرد دانه شده و کاربرد نیتروکسین در شرایط نرمال موجب افزایش 19% عملکرد دانه شد اما در سطح آبیاری 120 میلی متر تبخیر تاثیر معنی دار بر عملکرد دانه نداشت. کاربرد بیوچار در شرایط بدون تنش موجب افزایش 37% عملکرد دانه شد که این تغییرات در سطح آبیاری 120 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر به 29% رسید. بیشترین عملکرد دانه (266 گرم در مترمربع) از شرایط بدون تنش و استفاده از هشت تن در هکتار بیوچار حاصل شد. بیشترین عملکرد بیولوژیک در شرایط و کاربرد هشت تن در هکتار بیوچار و عدم استفاده از نیتروکسین (809 گرم در مترمربع) حاصل شد. کاربرد هشت تن در هکتار بیوچار در تلفیق با نیتروکسین می تواند عملکرد قابل قبولی در شرایط محدودیت آبیاری لوبیا چشم بلبلی ایجاد کند.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، سطح برگ، کود زیستی، ماده خشک
 • کیومرث فخری، سعید سیف زاده*، منصور سراجوقی، سید علیرضا ولدآبادی، اسماعیل حدیدی ماسوله صفحات 169-186

  با توجه به کمبود آب در بخش کشاورزی و اهمیت آن در تولید گیاه دارویی آویشن، مدیریت مصرف آب جهت توسعه کشت آن ضروری به نظر می رسد. به این منظور در آزمایشی تاثیر رژیم آبیاری، الگوی کشت و کاربرد بیوچار بر رشد و عملکرد گیاه آویشن مورد بررسی قرار گرفت. عوامل آزمایش شامل رژیم آبیاری در سه سطح (آبیاری تمامی جویچه ها ، آبیاری جویچه ها به صورت یک درمیان ثابت و یک درمیان متغیر) ، بیوچار در دو سطح (عدم کاربرد بیوچار یا شاهد و کاربرد بیوچار به میزان هشت تن در هکتار) و الگوی کاشت در دو سطح (کشت یک ردیفه و دو ردیفه آویشن) بودند. این آزمایش در دو سال زراعی 1397-1396 و 1398-1397 و به صورت آزمایش کرت های یک بار خردشده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد . نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد سرشاخه گل دار در تیمار آبیاری تمامی جویچه ها + کاربرد بیوچار با میانگین 1701 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. در این بررسی بیشترین و کمترین عملکرد اسانس به ترتیب با 24.7 و 11.6 کیلوگرم در هکتار در آبیاری جویچه ها به صورت یک درمیان ثابت + کاربرد بیوچار + کشت دو ردیفه آویشن و آبیاری جویچه ها به صورت یک درمیان متغیر + عدم کاربرد بیوچار + کشت دو ردیفه آویشن به دست آمد . در کل، علی رغم کاهش رشد و عملکرد ماده خشک آویشن ، تیمار های آبیاری جویچه ها به صورت یک درمیان متغیر با افزایش قابل ملاحظه درصد اسانس و کاهش مصرف آب، باعث افزایش عملکرد اسانس شد . استفاده از بیوچار هم درشرایط کم آبیاری و هم آبیاری کامل بر تمامی صفات رویشی و عملکردی آویشن اثر مثبتی داشت .

  کلیدواژگان: تراکم گیاهی، سرشاخه گل دار، عملکرد اسانس، کم آبیاری
 • رضا افشاریان زاده، اسلام مجیدی هروان*، محمد نصری، حسین حیدری شریف آباد، قربان نورمحمدی صفحات 185-204
  این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف قطع آبیاری بر عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی ارقام گندم در سال زراعی 97-1396 در منطقه شهریار به صورت کرت های خرد شده (اسپیلت پلات) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دو عامل قطع آبیاری و ارقام در 63 تیمار و سه تکرار انجام شد. عامل اصلی تیمارهای آبیاری در سه سطح شامل؛ آبیاری معمول I0، قطع آبیاری در مرحله گلدهی (براساس مقیاس زادوکس، شروع گلدهی گندم با کد 61 (گلدهی سنبلچه های وسط سنبله) و اتمام گلدهی با کد 69 (گلدهی تمام سنبلچه های سنبله) I1، قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه (اولین گره قابل رویت است با کد73 تا ظهور کامل سنبله کد94) I2 و 21 رقم به عنوان عامل فرعی شامل ارقام؛ چمران، استار، سیروان، سیوند، ارگ، پارسی، برات، نارین، حیدری، افق، رخشان، بهاران، سپاهان، افلاک، میهن، زارع، گنبد، اروم، سایسون، گاسکوژن، مهرگان بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن هزاردانه، عملکرد دانه، عملکرد کل، هدایت روزنه ای، دمای کانوپی، پرولین برگ، پایداری غشای سلولی،گلوتن دانه، آنزیم آنتی اکسیدانت SOD و بیو مارکر تخریب MDA تحت تاثیر اثرات اصلی سطوح قطع آبیاری و ارقام و اثرات متقابل تیمار ها قرارگرفتند و اختلافات به وجود آمده در سطح یک و پنج درصد معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه (kg.ha-1)10857.2، عملکرد کل 44092.8 (kg.ha-1 ) و هدایت روزنه ای 236.08 (mmolH2o.m-2.s-1) از تیمار آبیاری معمول و رقم رخشان و کمترین عملکرد دانه 1467.9 (kg.ha-1)، عملکرد کل11496.7 (kg.ha-1) و هدایت روزنه ای 44.81 (mmolH2o.m-2.s-1) از تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی و رقم افق با حاصل شد. قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه رقم افق بیشترین دمای کانوپی (0C)   19.827 و پرولین برگ 0.994 (µg.gFw)) و کمترین دمای کانوپی 13.126  (0C) و پرولین برگ 0.416 (µg.gFw) پایداری غشای سلولی 171.14 (µmos.cm) از آبیاری معمول در رقم رخشان به دست آمد. بیشترین آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز 19.06 (U/mgprotein) و مالون دی آلدیید 40.68 (ηmol.gFw-1) مربوط به قطع آبیاری در مرحله گلدهی رقم گاسگوژن بود. نتایج نشان داد ارقام متحمل به خشکی کمتر تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتند و با تولید کمتر مواد آلی مانند پرولین و آنزیم ها و بیومارکرهای تخریب، میزان عملکرد را در سطح قابل قبولی حفظ کردند.
  کلیدواژگان: گندم، تنش خشکی، ارقام، عملکرد، خصوصیات بیوشیمیایی
 • افسانه غلامی، اصلان اگدرنژاد*، نیازعلی ابراهیمی پاک صفحات 205-222

  پژوهش حاضر به منظور ارزیابی مدل گیاهی AquaCrop در شبیه سازی عملکرد، زیست توده و کارآیی مصرف آب کلزا تحت مقادیر مختلف آبیاری (E1، E2، E3 و E4 به ترتیب نشان دهنده تامین آب به میزان 50، 75، 100 و 125 میلی متر از تشت تبخیر) در سه سال زرعی (Y1، Y2 و Y3 به ترتیب نشان دهنده سال های اول، دوم و سوم) انجام شد. به منظور واسنجی این مدل از داده های برداشت شده از سال اول زراعی و برای صحت سنجی مدل از داده های سال دوم و سوم استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل AquaCrop برای شبیه سازی هر سه پارامتر مورد مطالعه دچار خطای بیش برآوردی شد (0 > MBE). دقت این مدل برای شبیه سازی عملکرد و زیست توده عالی (1/0< NRMSE) و برای شبیه سازی کارآیی مصرف آب خوب (0.2<  NRMSE   )< 0.1) بود. میانگین اختلاف بین عملکرد، زیست توده و کارآیی مصرف آب شبیه سازی شده و مشاهداتی به ترتیب برابر با 0.19 تن در هکتار، 0.78 تن در هکتار و0.05 کیلوگرم بر مترمکعب بود. براساس این نتایج، استفاده از این مدل برای شبیه سازی عملکرد، زیست توده و کارآیی مصرف آب گیاه کلزا قابل پیشنهاد است.

  کلیدواژگان: تنش آبی، کلزا، کم آبیاری، مدل سازی گیاهی
 • ناصر زارع، بهرام امیری*، حمیدرضا میری، امید علیزاده، رضا حمیدی صفحات 223-240
  خشکی یکی از عوامل عمده محدود کننده بهره وری در کشاورزی است و مدیریت تغذیه از جمله کاربرد کودهای پتاسه نقش مهمی در مقاومت گیاهان به خشکی دارد. به منظور ارزیابی ویژگی های کمی و کیفی آمارانت علوفه ای در مقایسه با ارزن علوفه ای آزمایشی طی دو سال زراعی 1395-1394 و 1396-1395 به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه سعادت شهر استان فارس طراحی و اجرا گردید. در این آزمایش از سه دور آبیاری (5، 10 و 15 روزه) به عنوان عامل اصلی، کود پتاسیم (50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) و گیاه علوفه ای (آمارانت و ارزن) به عنوان کرت های فرعی استفاده گردید. نتایج مقایسه میانگین تجزیه مرکب دو سال نشان داد که گیاه آمارانت به طور معنی داری ارتفاع، قطر ساقه، طول گل آذین، تعداد برگ در بوته، عملکرد علوفه خشک، درصد خاکستر، درصد پروتیین خام و کربوهیدرات محلول بیشتری نسبت به گیاه ارزن دارد. افزایش دور آبیاری باعث کاهش صفات ارتفاع، قطر ساقه، طول گل آذین گیاه، تعداد برگ در بوته، وزن هزار دانه، درصد الیاف خام، عملکرد علوفه خشک، درصد خاکستر و درصد ADF شد. با افزایش سطح کود پتاسیم، میزان ارتفاع، قطر ساقه، طول گل آذین گیاه، تعداد برگ در بوته، درصد الیاف خام، عملکرد علوفه خشک، درصد خاکستر، درصد پروتیین خام، درصد ADF و درصد NDF در گیاه کاسته شد. به طورکلی، می توان نتیجه گرفت گیاه آمارانت نسبت به ارزن عملکرد و تحمل به تنش خشکی بیشتری دارد و می توان کاربرد 150 کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم را برای رسیدن به عملکرد بیشتر مورد توجه قرار داد.
  کلیدواژگان: آمارانت، ارزن، دور آبیاری، پتاسیم
 • علی اصغر چیت بند* صفحات 241-260

  درجه حرارت آب حامل از عوامل محیطی است که نقش مهمی در کارآیی علف کش ها دارد. بدین منظور آزمایش برون گلخانه ای با شش دز مختلف از تیمار علف کشی گلایفوسیت (رانداپ) به صورت خالص و مخلوط با مویان پی سی گیت در کنترل علف های هرز کیسه کشیش (Capsella bursa-pastoris L)، خردل وحشی (Sinapis arvensis L) و خاکشیرمعمولی (Descurainia sophia L) در دانشگاه لرستان به اجرا درآمد. آزمایش به صورت دز-پاسخ در پنج تیمار دمایی 5، 20، 30، 45 و 55 درجه سلسیوس به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بود. نتایج نشان داد کاربرد تیمار دمایی و دزهای مختلف علف کش گلایفوسیت بر وزن خشک هر سه علف هرز کیسه کشیش، خردل وحشی و خاکشیر معمولی معنی دار بود (P<0.01). مطابق مقادیر هر یک از EC10، EC50 و EC90 مربوط به دماهای مختلف محلول سم پاشی علف کش گلایفوسیت، بهترین درجه حرارت محلول سم پاشی جهت افزایش کارآیی گلایفوسیت، دمای 30 و 45 درجه سلسیوس بودند که اختلاف معنی دار با یکدیگر نداشتند. دمای پایین یعنی 5 درجه سلسیوس به طور معنی داری منجر به کاهش کارآیی تمامی دزهای حداقل و حداکثر علف کش گلایفوسیت شد. درجه حرارت 20 و 55 درجه سلسیوس دارای تاثیر متوسطی در کارایی دزهای مختلف گلایفوسیت بودند. استفاده از مویان پی سی گیت به طور معنی داری منجر به کاهش مقادیر EDها (افزایش کارآیی علف کش گلایفوسیت) در تمام سطوح درجه حرارتی شد. بنابراین، بهترین دامنه درجه حرارتی برای حصول کارآیی مطلوب علف کش گلایفوسیت، دمای بین 20 ≤ و 45 ≥ درجه سلسیوس بود. دز کاربردی 2050 گرم ماده موثره در هکتار به همراه مویان پی سی گیت نیز به عنوان بهترین تیمار علف کشی جهت کنترل علف های هرز زمستانه شناخته شد.

  کلیدواژگان: دامنه دمایی، دز-پاسخ، ماده افزودنی، محلول سم پاشی، مقادیر ED
 • رضا سخاوت، فرامرز سیدی*، مجید رخشنده رو صفحات 261-274
  مطالعه دقیق ماهیت برهمکنش ژنوتیپ با محیط، امکان شناسایی ژنوتیپ های پایدار و سازگار را برای به نژادگرها فراهم می آورد و همواره یکی از موضوعات مهم در تولید و آزادسازی ارقام جدید پایدار و پرمحصول در طرح های به‎ نژادی بوده است. به منظور بررسی سازگاری عملکرد و اجزای عملکرد هفت لاین امیدبخش ماش به همراه شاهد (رقم پرتو)، سه آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سه منطقه ازکشور یعنی خوزستان (مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول)، گلستان (ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد) و فارس (ایستگاه تحقیقات کشاورزی زرقان) در سال 1394-1393 به مدت دو سال اجرا شد. هر کرت آزمایشی شامل چهار خط 4 متری بود. صفات مورد بررسی عبارت بودند از: تعداد شاخه در بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، طول بوته و عملکرد دانه. تجزیه واریانس مرکب داده ها انجام و به دلیل معنی دار شدن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و لذا پاسخ مختلف ژنوتیپ ها نسبت به محیط های مختلف، برای تعیین سازگاری و پایداری ژنوتیپ ها نسبت به محاسبه آماره ‎های پایداری اقدام شد. برای انجام این کار آماره های پایداری واریانس محیطی رومر، ضریب تغییرات محیطی فرانسیس و کاننبرگ، ضریب رگرسیون فینلی و ویلکینسون برای تعیین ژنوتیپ های پایدار محاسبه شدند. همچنین، تجزیه AMMI انجام شد. بر اساس ضریب تغییرات فرانسیس کاننبرگ ژنوتیپ های VC6368(46-40-4) و VC6371-94 و بر اساس ضریب رگرسیون فینلی و ویلکینسون VC6469 و VC3960-88 پایدار بودند. از نظر ضریب تغییرات درون مکانی نیز ژنوتیپ های VC3960-88 و VC6368(46-40-4) پایدار بودند. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه پایداری و در نظر گرفتن عملکرد دانه، وزن دانه و صفات مطلوب، ژنوتیپ های VC6371، VC6368(46-40-4) و VC3960-88 جهت بررسی های بیشتر انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: تجزیه امی، رقم، ژنوتیپ، شاخص پایداری، ماش
|
 • Seyyedeh Nasrin Hosseini, Jalal Jalilian, Esmaeil Gholinezhad * Pages 129-146
  To investigate the effect of water deficit stress and stress modifiers on the nutrient concentration of leaf and grain and biochemical characteristics of quinoa, a pot factorial experiment based on a completely randomized design with 16 treatments and 6 replicates was done in 2019 at Urmia University. The first factor includes water deficit stress at four levels (stress at vegetative growth stage, after plant establishment to flowering; stress at reproductive growth stage, from flowering to flowering end; stress at grain filling stag, from the beginning of filling to maturity; no stress, control) and the second factor is foliar spraying at four levels (ascorbic acid, 2 mM; salicylic acid, 2 mM; nano-micronutrient chelate fertilizer, 2 liters/1000 L water; control, water spray). The results showed that dehydration stress had a significant effect on leaf and grain elements and biochemical traits. Dehydration at different stages of growth reduced chlorophyll a and b, carotenoids and soluble sugars compared to the control but proline content increased. Mean comparison showed dehydration stress in vegetative growth stage, reproductive growth stage and dehydration stress in grain filling stage compared to control (without dehydration stress) increased proline content by 15%, 28% and 31%, respectively. However, dehydration stress at vegetative growth stage, reproductive growth and grain filling stage reduced grain weight by 4, 20 and 20%, respectively, compared to the control (without dehydration stress). Foliar application by increasing proline accumulation and photosynthetic pigment content, increased quinoa grain weight. Foliar application of ascorbic acid, complete micro-nanofertilizer and salicylic acid increased the chlorophyll a content by 2, 13 and 5%, respectively, compared to the control (spraying), respectively. It seems that foliar application of salicylic acid had a more positive effect than other modifiers at different stages of dehydration.
  Keywords: Ascorbic acid, Drought stress, Foliar application, nano-fertilizer, Salicylic acid
 • Seyed Afshin Moosavi, Alireza Shokuhfar *, Shahram Lak, Mani Mojaddam, Mojtaba Alavifazel Pages 147-168
  According to Iranian water resource limitations it is mandatory to find water efficient strategies for crop production in accordance with reduction of chemical inputs. A split-factorial experiment was conducted in 2018 based on randomize complete block design with three replications to investigate the effects of biochar and nitroxin application on growth traits and yield of cowpea under different irrigation regimes. Experimental treatments were irrigation regimes (0, 90, 120 mm) evaporation from water pan class A which were considered as no stress, mild water stress and Sevier water stress, respectively. Irrigation treatments were arranged as main plot and three levels of biochar (0,4, 8 t.ha-1) and nitroxin (inoculated and no inoculated) considered as factorial subplots. Results showed that dry matter accumulation and relative crop growth rate exhibited a sigmoid pattern while leaf area and growth rate followed gaussian pattern. Based on model output DMTmax was 467 g.m-2 and RGRmax was 0/100 g, LAImax 3.65 and CGRmax was 12.6 g.m-2 which reach to 50% of final value in 55/9, 65.9, 40.5 and 31.7, respectively. Application 8 ton/ha biochar with nitroxxin resulted in 12% RWC and 10%, 27% improved nitrogen and phosphor status under severe stress condition. Irrigation at 120 mm evaporation caused 33% reduction of grain yield and nitroxin application at normal condition caused 19% increase in grain yield but at 120 mm evaporation it did not exhibit significant effect. Application of biochar at no stress condition led to 37% increase in grain yield and such changes reach to 29% at 120 mm evaporation from water pan class A. The highest grain yield (266 g.m-2) obtained from 8 t.ha-1 biochar at no stress condition and the maximum biological yield was obtained from 8 t.ha-1 biochar with nitroxin (809 g.m-2). Application of 8 t.ha-1 biochar incorporated with nitroxin could provide satisfactory yield for cowpea crop under water limited condition.
  Keywords: Biological fertilizer, dry matter, Drought stress, leaf area
 • Kiomars Fakhri, Saeed Sayfzadeh *, Mansour Sarajooghi, Seyed Alireza Valad Abadi, Ismail Hadidi Masouleh Pages 169-186

  The purpose of this field was to study the effect of biochar application and different planting patterns in different irrigation regimes on the growth and yield of thyme essential oil. The studied treatments include irrigation (irrigation of all furrows, irrigation of furrows as one in constant and one in variable (biochar (non-application of biochar and application of biochar at 8 tons per hectare) and planting pattern (single row cultivation) Thyme and cultivation of two rows of thyme) on the growth and yield of the thyme plant. This experiment was carried out in two cropping years of 1397 and 1398 in the form of split plots based on a randomized complete block design with three replications. The results showed that the highest yield of flowering branches was obtained in the treatment of irrigation of all furrows + application of biochar with mean of 1701 kg. ha-1. In this study, the highest yield of essential oil with 24.7 kg. ha-1 was obtained in the treatment of furrow irrigation as a constant interval + application of biochar + cultivation of two rows of thyme. Based on the results of this study, the application of biochar and two-row cultivation caused a significant increase in the yield of thyme essential oil. In general, despite the decrease in growth and yield of thyme dry matter, furrow irrigation treatments as one-to-one variables increased essential oil yield by significantly increasing the percentage of essential oil and reducing water consumption. Biochar treatment also had a positive effect on all vegetative and functional traits of thyme.

  Keywords: Deficit irrigation, Plant density, Yield of flowering branches, Yield of essential oil
 • Reza Afsharianzadeh, Eslam Majidi Heravan *, Mohammad Nasri, Hossein Heidari Sharifabad, Ghorban Nourmohammadi Pages 185-204
  This study was conducted to investigate the effects of different levels of cut irrigation on yield and quantitative and qualitative characteristics of cultivars wheat in the crop year 2017-18 in Shahriar region. This research was carried out as split plots design a randomized complete block with two cut irrigation and cultivars factors in 63 treatments and three replications. The main factor of irrigation treatment in three levels including: normal irrigation I0, cut irrigation in flowering stage I1 and cut irrigation in grain filling stage I2 and cultivars in 21 levels as a sub-factor including; Chamran, star, Sirvan, Sivand ,Arg, Parsi, Barat, Narin, Heidary, Ofogh, Rakhshan, Baharan, Sepahan, Aflak, Mihan, Zare, Gonhad, Orum, Saison, Gascogen and Mehregan. The results of analysis of variance showed that 1000-seed weight, grain yield, total yield, stomatal conductance, canopy temperature, leaf proline, cell membrane stability, grain gluten, SOD antioxidant enzyme and MDA degradation biomarker were affected by the main effects of irrigation levels and cultivarsand interactions were significant at the level of 5% and 1%. The highest grain yield (10857.2 kg.ha-1), total yield (44092.8 kg.ha-1) and stomatal conductance (236.08 molH2o. m2.s-1) were allocated to Normal irrigation and Rakhshan cultivar treatment. The lowest grain yield (1467.9 kg.ha-1), total yield (11496.7 kg.ha-1) and stomatal conductance (44.81 mmolH2o.m2.s) were obtained from cut irrigation at flowering stage and Ofogh cultivar treatment. However cut irrigation treatment at flowering stage and Ofogh cultivar obtained the highest canopy temperature (19.827 C), proline leaf (0.994 µg.gFw-1) and the lowest canopy temperature (13.126 C), leaf proline (0.416 µg.gFw-1) and cell membrane stability (171.14 µmos.cm) was observed from normal irrigation and Rakhshan cultivar treatment. The highest antioxidant enzyme superoxide dismutase SOD (19.06 U.mgprotein) and MDA (40.68 Ƞmol. gFw-1) were achieved from cut irrigation at flowering stage and Gasgogen cultivar treatment. The results showed that the tolerant cultivars were less affected by drought stress. And by less producing organic matter such as proline and degrading enzymes and biomarkers, they maintained their yield at an acceptable level.
  Keywords: Biochemical characteristics, Cultivars, Drought stress, Wheat, Yield
 • Afsaneh Gholami, Aslan Egdernezhad *, Niaz Ali Ebrahimipak Pages 205-222

  The aims of this study is evaluate AquaCrop in simulating rapeseed yield, biomass and water use efficiency under different irrigation amounts (E1, E2, E3 and E4, indicating water supply of 50, 75, 100 and 125 mm from the evaporation pan, respectivly) was performed in three cropping years (Y1, Y2 and Y3 representing the first, second and third years, respectively). In order to calibrate this model, the data collected from the first year used for calibration and data for the second and third year were used for validation. The results showed that AquaCrop had an overestimated error (MBE< 0) to simulate all three parameters studied. The accuracy of AquaCrop was excellent for simulating yield and biomass (NRMSE <0.1) and good for water use efficiency (NRMSE <0.2). The mean differences between simulated and observed yield, biomass and water use efficiency water were 0.19 t.ha-1, 0.78 t.ha-1 and 0.05 kg.m-3, respectively. Based on the results, use of AquaCrop to simulate rapeseed yield, biomass and water use efficiency is recommended.

  Keywords: Canola, Crop Modeling, Deficit irrigation, Water stress
 • Naser Zareh, Bahram Amiri *, Hamid Reza Miri, Omid Alizadeh, Reza Hamidi Pages 223-240
  Drought is one of the major factors limiting productivity in agriculture and nutrition management, including the use of potash fertilizers, plays an important role in plant resistance to drought. In order to evaluate the quantitative and qualitative characteristics of forage amaranth in comparison with forage millet, a split factorial experiment was designed and conducted in a randomized complete block design with three replications in 2016 and 2017 in Saadatshahr region of Fars province. In this experiment, three irrigation intervals (5, 10 and 15 days) were used as the main factor, potassium fertilizer (50, 100 and 150 kg.ha-1) and forage plants (amaranth and millet) as sub-plots. The results of mean comparison of two-year combined analysis showed that amaranth had significantly more height, stem diameter, inflorescence length, number of leaves per plant, dry forage yield, ash percentage, crude protein and carbohydrate content than millet. Increasing the irrigation interval reduced the height, stem diameter, inflorescence length, number of leaves per plant, 1000-seed weight, percentage of crude fiber, dry matter yield, ash percentage, and soluble carbohydrates. By increasing potassium fertilizer level, plant height, stem diameter, inflorescence length, number of leaves per plant, percentage of crude fiber, dry forage yield, ash percentage, crude protein percentage, ADF percentage and NDF percentage in the plant decreased. In general, it can be concluded that amaranth plant has higher yield and drought tolerance than millet and the application of 150 kg.ha-1 of potassium fertilizer can be recommended to achieve higher yield.
  Keywords: Amaranth, Irrigation Cycle, Millet, Potassium
 • Ali Asghar Chitband * Pages 241-260

  One of the important environmental factors for herbicides efficiency is carrier water temperature. To evaluation of Glyphosate (Roundup) with and without PC Gate surfactant on three weeds of Capsella bursa-pastoris L., Sinapis arvensis L. and Descurainia sophia L. control, three experiments carried out with six doses of applied herbicide active ingredients (a.i.) at the outdoor greenhouse of Agricultural Faculty of Lorestan University, Iran, during 2021. The experiment was in factorial based on completely randomized design with five temperature treatments included 5, 20, 30, 45 and 55 ºC (in dose-response arrangements). The results showed that the dry weight of all three weeds Capsella bursa-pastoris L., Sinapis arvensis L. and Descurainia sophia L. were significant by different temperature and doses application of Glyphosate herbicide (P<0.01). The results showed that the application of temperature treatment and different doses of glyphosate herbicide on the dry weight of all three weeds of sachet, wild mustard and common sorrel were significant (P <0.01). According to EC10 ، EC50 and EC90 values, the best spray temperature solution was the temperature 30 and 45 ºC with no significant differnt to each other for achieving optimum efficacy of Glyphosate. The whole applied doses (the lowest and the highest) efficiency of Glyphosate were reduced in 5 ºC temperature. The temperatures of 20 and 55 ºC had an average effect on Glyphosate doses efficiency. All the EDs of different temperatures have been reduced using by PC Gate surfactant. Therefore, optimum efficacy of Glyphosate could be ranged at spray solution temperature of ≥ 20 and ≤ 45 ºC. The applied dose of 2050 g a.i ha-1 with PC Gate is also recommended as the best herbicide treatment to control winter weeds.

  Keywords: Adjuvant, Dose-response, ED values, sprayer solution, temperatures range
 • Reza Sekhavat, Faramarz Sayyedi *, Majid Rakhshanderoo Pages 261-274
  Accurate study on the nature of genotype by environment interaction enables the identification of stable and adaptable genotypes for breeders and it has always been an important issue to address by breeders for the production and release of new sustainable and high-yielding varieties in breeding projects. To study the stability of yield and yield components of seven promising lines of mungbean as well as the check (Parto), three experiments were conducted in an RCBD with three replications in three regions of the country, i. e. Khuzestan (Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Safi Abad, Dezful), Golestan (Agricultural Experiment Station of Gonbad) and Fars (Agricultural Research Station of Zarghan) in 2014-2015 for two years. Each plot consisted of four four-meter-long rows. The traits studied were: the number of branches per plant, pods per plant, seeds per pod, 100-seed weight, plant length, and seed yield. A combined analysis of variance was performed. Because of the significant genotype by environment interaction and, as a result, the different responses of genotypes to various environments, stability indices were calculated to determine the stability of genotypes. To do this, Romer's environment variance, Francis and Kannenberg's environmental CV, and the regression coefficient of Finley and Wilkinson were determined. AMMI analysis was also performed. Based on Francis and Kannenberg's environmental CV and coefficient of Finley and Wilkinson genotypes VC6368 (46-40-4) and VC6371-94, and VC6469 and VC3960 were stable, respectively. Based on the CV of intra-location, VC3960-88 and VC6368 (46-40-4) were stable. According to stability analysis results and considering seed yield, seed weight and other suitable characters, genotypes VC6371, VC6368 (46-40-4) and VC3960-88 were selected for further studies.
  Keywords: AMMI analysis, cultivar, genotype, Mungbean, stability index