فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 95، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • منصور قادرپوری، علی جعفری*، مهدیه جانبزرگی صفحات 1-14
  مقدمه

  مواد آلی طبیعی در بسیاری از آب ها وجود دارند و باعث مشکلات زیادی در فرایندهای تصفیه و کیفیت آب می گردند و اثرات نامطلوبی بر روی سلامتی انسان می گذارند، بنابراین باید به نحو مناسبی از آب حذف گردند. چارچوب های فلزی-آلی جاذب ه ای نوظهوری هستند که در سال های اخیر به طور گسترده ای مورداستفاده قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه سنتز و استفاده از جاذب Uio-66-NH2 به عنوان یک جاذب جدید، برای حذف اسید هیومیک از آب بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه در یک راکتور ناپیوسته و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. ابتدا مشخصات جاذب سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت. سپس تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل pH، مقدار جاذب و غلظت اولیه اسید هیومیک بر روی فرایند جذب بررسی شد. همچنین ایزوترم ها و سینتیک های جذب اسید هیومیک بر روی جاذب Uio-66-NH2 تعیین شد و برای تحلیل داده ها و مقایسه ایزوترم ها از رگرسیون خطی و ضریب تعیین استفاده گردید.

  یافته ها

  آنالیزهای تعیین، مشخصات ساختار و ویژگی های جاذب ساخته شده را تایید کرد و مساحت سطح جاذب 4/673 مترمربع به ازای هر گرم به دست آمد. نتایج نشان داد که pH بهینه برای جذب اسید هیومیک در محدوده 5 تا 7 بود و مقدار بهینه جاذب 8/0 گرم بر لیتر بود و حداکثر جذب اسید هیومیک 2/2 میلی گرم به ازای هر گرم جاذب بود.

  بحث و نتیجه گیری

  ایزوترم جذب اسید هیومیک بر روی جاذب با مدل ایزوترمی لانگمویر متناسب بود و سینتیک جذب آن از مدل سینتیکی شبه درجه دوم تبعیت نمود. این مطالعه نشان داد که با بهینه سازی فرایند می توان از این جاذب برای حذف مواد آلی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: چارچوب فلزی آلی، جذب سطحی، اسید هیومیک، ایزوترم جذب، سینتیک جذب
 • سارا فرج پور خزاعی، جواد وکیلی*، وحید ساری صراف صفحات 15-26
  مقدمه

  اختلال در عملکرد میتوکندری با بیماری هایی مانند چاقی، سرطان و دیابت نوع دو مرتبط است. تمرینات ورزشی در بهبود آسیب میتوکندریایی و استرس اکسیداتیو نقش دارد. لذا، هدف این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا روی برخی شاخص های میتوفاژی بافت کبدی شامل: BNIP3 و  NIXرت های دیابتی نوع دو می باشد.

  مواد و روش ها

  30 سر رت نر ویستار سه ماهه با دامنه وزنی (300-225 گرم) به طور تصادفی در سه گروه 10 سری شامل: کنترل سالم (C)، کنترل دیابتی (D) و دیابتی + تمرین (D+T) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل دویدن با شدت 90-85% سرعت بیشینه در 6 الی 12 وهله دو دقیقه ای؛ 5 روز در هفته به مدت هشت هفته بود. برای تعیین تغییرات بیان پروتیین های  BNIP3و NIX در بافت کبد رت ها از روش وسترن بلات استفاده شد. از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی برای تحلیل داده ها استفاده گردید.

  یافته ها

  دیابت موجب افزایش غیر معنی دار پروتیین های (166/0 =P) BNIP3 و (140/0 =P) NIX گردید. تغییرات NIX در گروه دیابتی تمرین کرده در حدود 57 درصد کمتر از گروه کنترل دیابتی و در مقایسه با آن معنی دار بود (033/0=P).  در حالی که BNIP3 با وجود کاهش 37 درصدی، تغییر معنی داری نداشت (247/0 =P).

  بحث و نتیجه گیری

  هشت هفته تمرین تناوبی شدید باعث کاهش قابل توجه در بیان برخی پروتیین های دخیل در میتوفاژی در گروه تمرینی شده است. با این حال، اظهار نظر قطعی در رابطه با این شاخص ها و نحوه تاثیرپذیری آن ها از شرایط مختلف منوط به انجام تحقیقات بیشتری می باشد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی با شدت بالا، میتوفاژی، دیابت نوع دو
 • سبا اکبری، عبدالحسین پرنو*، احمد محمدی مقدم، سمیه دشتی صفحات 27-40
  مقدمه

  بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) به ویژه در زنان در حال پیشرفت است. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با دو نوع زمان بندی خطی و غیرخطی بر قدرت عضلانی، خستگی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به بیماری (MS) بود.

  مواد و روش ها

  19 بیمار مبتلا به (MS) انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه، غیرخطی (NLP) (شش نفر)، خطی (LP) (پنج نفر) و شاهد (هشت نفر) تقسیم شدند. گروه ای تمرینی، تمرینات مقاومتی را سه جلسه در هفته به مدت 45-30 دقیقه در جلسه و با شدت 30 تا 70% یک تکرار بیشینه به مدت هشت هفته انجام دادند. گروه خطی یک اضافه بار خطی را در هر جلسه دنبال می کرد. در مقابل، گروه غیرخطی شدت های متفاوتی از تمرین را از هفته چهارم به بعد تجربه کردند. دو روز پیش و پس از پروتکل تمرینی، قدرت عضلانی به روش غیرمستقیم سنجش گردید. همچنین، خستگی  با پرسشنامه MFIS-5 و کیفیت زندگی با پرسشنامه SF-36 ارزیابی شدند. نتایج با استفاده از مدل آنالیز کوواریانس و آزمون تعقیبی LSD توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تمرینات LP و NLP باعث افزایش معنادار قدرت عضلانی (001/0<p) و همچنین کاهش معنادار خستگی (020/0=p) در افراد مبتلا به MS می شود. اما، در کیفیت زندگی بین گروه های پژوهش تفاوت معناداری مشاهده نشد (092/0=P). از طرفی بین گروه های تمرینی LP و  NLPبه جز در حرکت پرس پا (001/0<p) تفاوت معنی داری دیده نشد.

  بحث و نتیجه گیری

  هر دو مدل تمرینیLP و  NLPباعث افزایش قدرت عضلانی و کاهش خستگی می شوند. اما، تمرین مقاومتی خطی به بهبود بیشتری در فاکتورهای فوق منجر شد.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، زمان بندی خطی، زمان بندی غیرخطی، قدرت عضلانی، خستگی، کیفیت زندگی
 • رامین سلیم نژاد، اصغر رجب زاده* صفحات 41-46
  مقدمه

  رحم دی دلفیس از جمله موارد نادر ناهنجاری های رحمی بوده که عمدتا تا قبل از اقدام به بارداری و زایمان بدون علامت است. گزارش حاضر به معرفی یک مورد رحم مضاعف با سرویکس مجزا و واژن مشترک (رحم دی دلفیس) پرداخته است.

  مواد و روش ها

  بیمار یک خانم 38 ساله بود که توسط متخصص زنان و زایمان به کلینیک رادیولوژی مراجعه نموده بود. بیمار علی رغم بارداری؛ دچار سقط های مکرر بوده و همچنین سابقه قاعدگی نامنظم و دردناک، خونریزی طول کشیده و لکه بینی را گزارش کرده است. در ارزیابی تصاویر رادیولوژی با آزمون هیستروسالپینگوگرافی (HSG) مشخص شد که این بیمار دارای رحم مضاعف با سرویکس مجزا و واژن مشترک (رحم دی دلفیس) است.

  بحث و نتیجه گیری

  ناهنجاری کانال مولرین از جمله مهم ترین عوامل ناباروری در زنان است که تشخیص دقیق و انتخاب درمان مناسب می تواند به حفظ باروری کمک نماید. استفاده از روش های تصویربرداری می تواند در تشخیص صحیح و درمان مناسب به این افراد کمک کند.

  کلیدواژگان: رحم دی دلفیس، سرویکس مجزا، واژن مشترک، هیستروسالپینگوگرافی
 • کتایون صحرانشین، عباس صارمی*، محمد ملکی پویا صفحات 47-58
  مقدمه

  ورزش یک رویه درمانی در افراد معتاد است، هر چند سازوکارهای فیزیولوژیک آن به خوبی روشن نیست. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و اندوستاتین در بافت قلب موش های صحرایی نر همراه با سندروم ترک مورفین بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی از 32 سر موش صحرایی نر استفاده شد که به صورت تصادفی در 4 گروه 8 تایی: کنترل سالم (HC)، تمرین استقامتی (ET)، کنترل مورفین (CM) و مورفین+ تمرین استقامتی (M.ET) تقسیم شدند. دو گروه ترک مورفین توسط مورفین سولفات 4/0 میلی گرم/میلی لیتر به مدت 21 روز معتاد شدند. گروه های تمرین 8 هفته دویدن روی نوارگردان را اجرا نمودند. در پایان مطالعه همه موش ها کشته و بافت قلب آنها خارج گردید. سطوح پروتیین شاخص های این مطالعه توسط کیت های الایزا اندازه گیری شد. داده ها توسط آزمون تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز شدند.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه به طور معنی دار کاهش سطوح VEGF (001/0<p) و افزایش ES (001/0<p) را در گروه مورفین در مقایسه با گروه کنترل سالم نشان داد. همچنین افزایش سطوح VEGF (014/0 (p= و کاهش ES (026/0=P) در گروه مورفین تمرین در مقایسه با گروه کنترل مورفین تفاوت معنی داری را نشان می دهد.

  بحث و نتیجه گیری

  تمرین استقامتی ممکن است در جلوگیری از تغییرات منفی در پارامترهای آنژیوژنز و متابولیکی مربوط به مورفین مفید باشد که در بازتوانی افراد معتاد باید در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، آنژیوژنز، بافت قلب، سندروم ترک مورفین
 • امیرپاشا طبائیان، میثم بهزادی فر، عزیز رضاپور، صمد آذری، مسعود بهزادی فر* صفحات 59-70
  مقدمه

  کبدچرب غیرالکلی در افراد جوان و نوجوان ممکن است به عوارض جدی و تاثیرات منفی بر سلامت جسمانی و روانی آنها منجر شود. هدف این مطالعه مروری بررسی میزان شیوع کبدچرب غیرالکلی در افراد 6 تا 18 ساله بود. 

  مواد و روش ها

  این مطالعه به روش مرور سیستماتیک و متآنالیز انجام شد. پایگاه های بین المللی Pubmed ، Scopus ، Emabase و Web of Sciences و پایگاه های ایرانی MagIran و SID از ژانویه 2000 تا ژانویه 2023 جستجو گردید. برای ارزیابی کیفیت مطالعات انتخاب شده از چک لیست Newcastle-Ottawa Scale (NOS) استفاده گردید. برای تخمین شیوع کلی از مدل تصادفی و معیار DerSimonian و Laird و با فاصله اطمینان 95% استفاده شد. برای ارزیابی هتروژنیتی مطالعات از آزمون Q-Cochrane و شاخص I2 و برای اطمینان از ثبات نتایج از تحلیل حساسیت استفاده گردید. از نرم افزار Stata نسخه 12 برای تحلیل داده استفاده شد.

  یافته ها

  پس از جستجوی منابع الکترونیکی و بر اساس معیارها 9 مطالعه برای تحلیل نهایی انتخاب شد. بر اساس امتیاز کسب شده، 7 مطالعه دارای کیفیت خوب و 2 مطالعه دارای متوسط متوسط بودند. بر اساس مدل تصادفی، شیوع کلی کبدچربی غیرالکلی در افراد 6 تا 18 ساله ایرانی 35% با فاصله اطمینان 95% (46% - 24%) مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های مطالعه ما نشان داد که شیوع کبدچرب غیرالکلی در ایران در بین افراد 6 تا 18 ساله بالاست. سیاست گذاران و برنامه ریزان در نظام سلامت ایران باید برنامه های آموزشی را جهت پیشگیری و تشخیص این بیماری را اجرا نمایند.

  کلیدواژگان: کبدچرب غیرالکلی، نوجوانان، دانش آموزان، شیوع، متاآنالیز
|
 • Mansour Ghaderpouri, Ali Jafari*, Mahdieh Janbozorgi Pages 1-14
  Background

  Natural Organic Matters (NOMs) are pollutants that exist in many drinking water resources, cause many problems in drinking water treatment processes, and have adverse effects on human health. For this reason, these substances must be removed from drinking water via a proper method. Metal Organic Frameworks (MOFs) are novel adsorbents that have been widely considered in recent years. In this study, Uio-66 functionalized with NH2 was synthesized and applied for humic acid adsorption (as a natural organic matter) removal from water.

  Materials and Methods

  The present study was conducted in a batch reactor and on a laboratory scale. Firstly, the characteristics of the synthesized adsorbent were investigated. Then, the effect of different parameters such as pH, adsorbent dosage, and initial concentration of humic acid on adsorption process was also investigated. Additionally, isotherms and kinetics of humic acid adsorption on Uio-66-NH2 adsorbent were determined. The data analysis and isotherms comparisons were conducted using linear regression and determination coefficient.

  Results

  In this study, the analysis confirmed the structure and properties of the fabricated nanoparticles. The adsorbent surface area was 673.4 m2/g. The results also showed that the optimal pH for adsorption of humic acid was in the range of 5 to 7, the optimal dose of adsorbent was 0.8 g/L, and the maximum adsorption of humic acid was 2.2 mg/g of adsorbent.

  Conclusion

  Based on the findings of the present research, humic acid adsorption isotherm on the adsorbent was in accordance with the Langmuir isotherm model and its adsorption kinetics followed the pseudo-second-order kinetic model. The current study revealed that by optimization of the condition, the adsorbent can be used for organic matter removal.

  Keywords: Adsorption kinetics, Adsorption isotherm, Humic acid, Metal organic framework, Surface adsorption
 • Sara Farajpour Khazaei, Javad Vakili*, Vahid Sari Sarraf Pages 15-26
  Background

  Dysfunction of mitochondria is associated with such diseases as obesity, cancer, and type 2 diabetes. Training plays a major role in the improvement of mitochondrial damage and oxidative stress. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of eight weeks of high-intensity interval training on some mitophagy indices in the liver tissue, including BNIP3 and NIX in type 2 diabetic rats.

  Materials and Methods

  A total of 30 three-month-old adult male Wistar rats with a weight range (250-300 g) were randomly assigned to four groups of 10 series, including healthy control (C), Diabetic control (D), and diabetic+Training (D+T). The training protocol includes running with intensity at 85%-90% of maximum speed in 6-12 two-minute intervals five days a week for eight weeks. A method based on Western blotting was used to determine changes in the expression of BNIP3 and NIX proteins in the liver tissue of rats. The one-way analysis of variance and the Bonferroni post hoc test were used to analyze the data.

  Results

  Diabetes increased BNIP3 and NIX proteins; nonetheless, it was not significant. The changes of NIX in the trained diabetic group were about 57% less than in the diabetic control group, and this difference was significant (P=0.033), while BNIP3, despite a 37% decrease, did not change significantly (P>0.05).

  Conclusion

  Eight weeks of intense intermittent training caused a significant decrease in the expression of proteins involved in mitophagy in the training group. Nonetheless, arriving at a definite conclusion on these indicators and how they are affected by different conditions depends on conducting further studies.

  Keywords: High-Intensity Interval Training, Mitophagy, Type 2 Diabetes
 • Saba Akbari, Abdolhossein Parnow*, Ahmad Mohammadi Moghaddam, Somayeh Dashti Pages 27-40
  Background

  Multiple sclerosis disease (MS) is progressing, especially in women. The present study aimed to determine the effect of eight weeks of resistance training with two types of linear and nonlinear periodized on muscle strength, fatigue, and quality of life in women with MS.

  Materials and Methods

  A total of 19 patients with MS were selected and randomly assigned to three groups: nonlinear periodized (NLP) (n=6), linear periodized (LP) (n=5), and control (n=8). Both exercise groups performed resistance exercises three sessions a week for 30-45 minutes per session, with an intensity of 30%-70% of a maximum repetition for eight weeks. The linear group (LP) used a linear loading pattern per week. In contrast, the nonlinear group (NLP) experienced different intensities of training from the fourth week onwards. Two days before and after the training protocol, muscle strength was measured indirectly. Moreover, fatigue was evaluated with a 5-item Modified Fatigue Impact Scale (MFIS-5) and quality of life with a 36-Item Short Form Health Survey (SF-36). The results were analyzed in SPSS software (version 21) using the analysis of the covariance model and Fisher's least significant difference (LSD) post hoc test.

  Results

  Based on the results, LP and NLP training led to a marked increase in muscular strength )P<0.001) and a significant decrease in fatigue )P=0.020) in MS patients. Nonetheless, no significant difference was observed in the quality of life between research groups )P=0/092). There were no significant differences between LP and NLP in factors, except leg press  (P<0/001).

  Conclusion

  As evidenced by the obtained results, both LP and NLP training models increased muscle strength and reduced fatigue. Nevertheless, linear resistance training led to greater improvement in the aforementioned factors.

  Keywords: Fatigue, Linear periodized, Multiple sclerosis, Muscular strength, Nonlinear periodized, Quality of life
 • Ramin Salimnejad, Asghar Rajabzadeh* Pages 41-46
  Background

  Uterus Didelphys is one of the rare cases of uterine abnormalities that is mostly asymptomatic until pregnancy and delivery. The present report introduces a case of a double uterus with a separate cervix and a common vagina (Uterus Didelphys). 

  Materials and Methods

  The patient was a 38-year-old woman referred to a radiology clinic by a gynecologist. She was pregnant at the time; however, she had a history of repeated miscarriages, irregular and painful menstruation, prolonged bleeding, and spotting. The evaluation of radiological images with hysterosalpingography showed that this patient had a double uterus with a separate cervix and a common vagina (Uterus Didelphys).

  Conclusion

  Müllerian duct abnormalities are among the most important factors of infertility in women, whose accurate diagnosis and right treatment can help to maintain fertility. The use of imaging methods can also help in the correct diagnosis and appropriate treatment of these people.

  Keywords: Common vagina, Didelphys uterus, Hysterosalpingography, Separate cervix
 • Katayoon Sahraneshin, Abbas Saremi*, Mohammad Malekipouya Pages 47-58
  Background

  Exercise is a therapeutic procedure for addicts; however, its physiological mechanisms are not well understood. This study aimed to investigate the effect of eight weeks of endurance training on the levels of vascular endothelial growth factor and endostatin in the heart tissue of male rats with morphine withdrawal syndrome.

  Materials and Methods

  This experimental study was conducted on 32 male rats randomly divided into four groups of eight: healthy control (HC), endurance training (ET), morphine control (CM), and morphine+endurance training (M.ET). Two morphine withdrawal groups were addicted to 0.4 mg/ml morphine sulfate for 21 days. The exercise groups performed eight weeks of treadmill running. At the end of the study, all rats were killed, and their heart tissue was removed. Protein levels of the indicators in this study were measured by ELISA kits. The data were analyzed by Tukey’s one-way ANOVA test.

  Results

  The results of this study showed a significant decrease in VEGF levels (P<0.001) and a significant increase in ES (P<0.001) in the MC, compared to the HC. In addition, the increase in VEGF levels (P=0.014) and the decrease in ES (P=0.026) in the M.ET showed a significant difference, compared to the MC.

  Conclusion

  Endurance training may be useful in preventing negative changes in angiogenesis and metabolic parameters related to morphine, which should be considered in the rehabilitation of addicts.

  Keywords: Angiogenesis, Cardiac tissue, Endurance exercise, Morphine withdrawal syndrome
 • Seidamir Pasha Tabaeian, Meysam Behzadifar, Aziz Rezapour, Samad Azari, Masoud Behzadifar* Pages 59-70
  Background

  Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) can lead to serious complications and have adverse effects on physical and mental well-being in young people. This review aimed to investigate the prevalence of NAFLD among Iranians aged 6 to 18 years.

  Materials and Methods

  This study was conducted by systematic review and meta-analysis methods. A detailed search was performed on various international and Iranian databases from January 2000 to January 2023. The international databases included Pubmed, Scopus, Embase, and Web of Science, while the Iranian databases consisted of MagIran and SID. The quality of the selected studies was assessed using the Newcastle-Ottawa  Scale. Overall prevalence was estimated using the random-effects model and DerSimonian and Laird criteria with a 95% confidence interval. The Q-Cochrane test and the I2 index were used to assess heterogeneity between studies. In addition, a sensitivity analysis was performed to ensure the reliability of the results. Data analysis was performed in Stata12 software.

  Results

  Finally, 9 studies were selected for analysis, of which, 7 studies were of good quality, while 2 studies were of average quality based on the assigned scores. According to the random-effects model, the overall prevalence of NAFLD in Iranian individuals aged 6 to 18 years was 35% with a 95% confidence interval (24% to 46%).

  Conclusion

  The results of our study revealed a high prevalence of NAFLD in Iranian individuals aged 6 to 18 years. Policymakers and healthcare planners in Iran must implement educational programs aimed at the prevention and early diagnosis of this disease.

  Keywords: Adolescents, Meta-analysis, Non-alcoholic fatty liver disease, Prevalence, University students