فهرست مطالب

 • سال سی و سوم شماره 2 (پیاپی 112، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/21
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن نجفی، علی محمدبهرامی*، محمود رشنوادی صفحات 115-121
  سابقه و هدف

  دیابت نوع دو، اختلال متابولیک است که می تواند اثرات منفی را بر روی  ساختار غده فوق کلیه داشته باشد. امروزه داروهای گیاهی در درمان بسیاری از بیماری ها تجویز می شوند، از جمله آنها می توان به اسکروفولاریا استریاتا اشاره کرد.

  روش بررسی

  در این مطالعه، تعداد 32 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به 4 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه شاهد: با جیره غذایی معمولی و گروه دیابت به مدت 6 هفته جیره پرکالری حاوی 20 درصد چربی گاوی، 20 درصد سوکروز و 60 درصد جیره معمولی تغذیه شده و سپس داروی استرپتوزوتوسین به میزان mg/kg20 به صورت داخل صفاقی تزریق شد. گروه دیابت-تشنه داری : این گروه به مدت 6 هفته جیره پرکالری و سپس داروی استرپتوزوتوسین به میزان mg/kg 20 تزریق شد. در ادامه (علاوه بر دریافت جیره پر کالری) روزانه به مدت 28 روز عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری به میزانmg/kg  400 به صورت گاواژ داده شد. گروه تشنه داری: این گروه همراه با جیره غذایی معمول، روزانه به مدت 28 روز عصاره گیاه تشنه داری به میزان mg/kg400 خورانده شد. 

  یافته ها

  درگروه دیابت قطر لایه های بخش قشری غده فوق کلیه، نسبت به گروه شاهد، افزایش، اما قطر بخش مرکزی کاهش معنی داری را نشان داد. به دنبال مصرف تشنه داری، قطر لایه های بخش قشری درگروه دیابت-تشنه داری نسبت به گروه دیابت کاهش معنی دار، اما قطر بخش مرکزی، افزایش غیر معنی داری را نشان داد.

  نتیجه گیری

  مصرف خوراکی تشنه داری، می تواند اثرات سودمندی روی تغییرات ساختاری ناشی از دیابت نوع 2 در غده آدرنال داشته باشد.

  کلیدواژگان: آدرنال، تشنه داری، موش صحرایی، دیابت
 • سمیره نعمتی، محمدامین عدالت منش*، محسن فروزانفر صفحات 122-132
  سابقه و هدف

  نارسایی رحمی-جفتی (UPI)  با القاء استرس اکسایشی در مغز جنین منجر به اختلال در تکامل آن می گردد. مطالعه حاضر به ارزیابی اثرات نارینجین بر سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در مغز قدامی جنین و پیشگیری از آسیب سلولی هیپوکامپ به دنبال UPI در موش صحرایی پرداخته است.

  روش بررسی

   تعداد 20 سر موش صحرایی باردار نژاد ویستار به صورت تصادفی در 4 گروه کنترل، UPI+Saline (نارسایی رحمی-جفتی+نرمال سالین)،  UPI+Nar50 (نارسایی رحمی-جفتی+نارینجین با دوز mg/kg  50) و UPI+Nar100 (نارسایی رحمی-جفتی+نارینجین با دوز  mg/kg100) تقسیم شدند. جهت القاء UPI، انسداد دایم عروق قدامی رحم در روز 18 بارداری صورت گرفت. تجویز دهانی نارینجین و نرمال سالین از روز 12 تا 18 بارداری انجام شد. در روز 21 بارداری، سنجش سطح کاتالاز (CAT)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) به روش الایزا و مالون دی آلدهید (MDA) به روش تیوباربیتوریک اسید در مغز قدامی جنین و ارزیابی تراکم نورونی در نواحی CA1 و CA3 هیپوکامپ صورت گرفت. 

  یافته ها

  کاهش معنی دار در فعالیت مغزی بافتی آنزیم CAT، SOD، TAC و تراکم نورونی در نواحی CA1/CA3 هیپوکامپ همراه با افزایش معنی دار  MDA در گروه UPI+Salin نسبت به گروه کنترل دیده شد (05/0<p). در حالی که گروه های دریافت کننده نارینجین، افزایش معنی دار  CAT، SOD، TAC و تراکم نورونی CA1/CA3 را با کاهش معنی دار  MDA نسبت به گروه UPI+Saline دیده شد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  تجویز نارینجین پیش از القاء UPI با تقویت سیستم آنتی اکسیدانی در مغز قدامی جنین سبب پیشگیری از عوارض عصبی ناشی از UPI در مغز جنین شد.

  کلیدواژگان: محدودیت رشد درون رحمی، نارینجین، استرس اکسایشی، هیپوکامپ، موش صحرایی
 • محمدعلی بوصویط، احمد کاکی* صفحات 133-142
  سابقه و هدف

  نوروپاتی محیطی دیابت، یکی از شایع ترین عوارض مزمن دیابت است. هدف پژوهش حاضر اثر شش هفته تمرین هوازی و ملاتونین بر بیان ژن MBP و آستانه درد در مدل تجربی درد نوروپاتی دیابت بود.

  روش بررسی

  40 سر موش صحرایی نر ویستار 8 هفته ای (محدوده وزنی 3/11±204 گرم) به طور تصادفی در پنج گروه 8 سری، شامل نوروپاتی دیابت (50 میلی گرم/ کیلوگرم استرپتوزوسین تزریق درون صفاقی)، نوروپاتی دیابت ملاتونین (10 میلی گرم/کیلوگرم ملاتونین روزانه به مدت 6 هفته)، نوروپاتی دیابت تمرین (30 دقیقه تمرین هوازی با شدت 15 متر در دقیقه، 5 روز در هفته به مدت 6 هفته)، نوروپاتی دیابت ملاتونین و تمرین و کنترل سالم قرار گرفتند. پس از تایید ایجاد نوروپاتی دیابت توسط آزمودن های رفتاری، پروتکل تمرین و مصرف مکمل اجرا گردید. میزان بیان ژن MBP در بافت نخاع با تکنیک ریل تایم اندازه گیری شد. آزمون آنالیز واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی برای تحلیل آماری استفاده شد. 

  یافته ها

  تمرین و ملاتونین موجب کاهش حساسیت سیستم عصبی به هایپرآلژزیا حرارتی و آلودینیای مکانیکی شد (026/0=P). تمرین هوازی به همراه ملاتونین باعث افزایش معنی دار میزان بیان ژن MBP نسبت به گروه نوروپاتی دیابت شد (001/0=P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که تمرین هوازی و ملاتونین با افزایش پروتیین MBP باعث کاهش عوارض نوروپاتی دیابتی می شود. پیشنهاد می شود از تمرین هوازی به همراه مصرف ملاتونین برای بیماران دیابتی به منظور کاهش درد نوروپاتیک دیابت استفاده شود.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، ملاتونین، پروتئین پایه میلین، درد نوروپاتیک دیابت
 • هدیه فرج پور مقدم، دلاور شهباززاده، رویا میرزایی* صفحات 143-150
  سابقه و هدف

  سرطان پوست یکی از شایع ترین انواع سرطان با خطر متاستاز بالا است. با توجه به ساختار شیمیایی سم مار، اثرات دارویی آن در بسیاری از مطالعات بررسی شده است. هدف این تحقیق، تخلیص زهر مار کبری ایرانی به روش کروماتوگرافی و بررسی اثر ضد سرطانی فراکشن های حاصل بر رده سلولی سرطان پوست بود.

  روش بررسی

  رده سلولی 10F16 Bدر محیطRPMI   با 10% Fetal Bovin Serum کشت داده شد. زهر مار کبری ایرانی به روش کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون و تعویض یونی تخلیص شد. وزن مولکولی فراکشن با روش SDS-PAGE بررسی گردید. اثر ضد چسبندگی و سمیت سلولی فراکشن فعال با روش رنگ آمیزی تریپان بلو و MTT اندازه گیری و آنالیز آماری با استفاده از روش student t-test  انجام شد. 

  یافته ها

  در این مطالعه، شش فراکشن حاصل کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون بود و اثر ضد چسبندگی آنها بررسی شد و فراکشن 3F جهت تخلیص با کروماتوگرافی تعویض یونی کاندید و 4 فراکشن جداسازی شد و فراکشن 2F  با وزن حدود kDa 47 دارای بیشترین اثر ضد چسبندگی به عنوان فراکشن فعال جهت تستMTT  انتخاب شد و بر روی سلول (10F16 (B و سلول های  نرمال 293HEK ،  به ترتیب دارای 49 % و 8% سمیت بود (05/0≤ p).

  نتیجه گیری

  اثر سمیت سلولی بر سلول های رده 10F16 B، نشان داد که زهر مار کبری ایرانی دارای پروتیینی ارزشمند با خواص دارویی بالاست که می تواند گزینه مناسبی جهت تحقیقات آتی ضد سرطان پوست باشد.

  کلیدواژگان: مارکبری ایرانی، کروماتوگرافی، سرطان پوست، تست MTT
 • شهرزاد زاهدی فر، شیرین قدمی، مریم اسلامی*، محمود تولایی، مهدی افشاری صفحات 151-161
  سابقه و هدف

  وارفارین متداول ترین داروی ضدانعقادی در درمان و پیشگیری از حوادث ترومبوآمبولی است. با توجه به عوامل ژنتیکی و محیطی، دوز متفاوت وارفارین تجویز می شود. در این مطالعه با استفاده از تکنیک مولکولی  Tetra-ARMSپنج پلی مورفیسم مهم در تمام اقوام ایرانی بررسی شد و ارتباط آنها و مشخصات دموگرافیک بیماران با دوز درمانی وارفارین جهت تجویز دوز مناسب دارو ارزیابی شد.

  روش بررسی

  68 بیمار قلبی تحت درمان با وارفارین که به مراکز قلبی عروقی استان تهران مراجعه کرده بودند، بررسی شدند. برای ژنوتایپینگ پلی مورفیسم های VKORC1 (rs9923231, rs2884737) و CYP4F2 و CYP2C9*3 از Tetra-Arms-PCR و جهت ژنوتایپینگ پلی مورفیسم ژن CYP2C9*2 از Conventional-PCR استفاده شد.

  یافته ها

  از 5 SNP مورد بررسی، بیماران حامل اللA  در VKORC1 rs9923231، اللT  در CYP2C9*2 و اللC  در CYP2C9*3 به میزان متوسط دوز روزانه وارفارین پایین تری نیاز داشتند. ارتباط معنی داری بین دوز ثابت روزانه وارفارین با سن بیماران وجود داشت (021/0=p).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که در بیماران قلبی تحت درمان با داروی وارفارین، در نظر گرفتن پلی مورفیسم های VKORC1 rs9923231، CYP2C9*2 و CYP2C9*3 در کنار اطلاعات دموگرافیک به ویژه سن در تجویز دور مناسب وارفارین مفید است و این نیز به نوبه خود عوارض ناشی از مصرف میزان نامناسب وارفارین را کاهش خواهد داد.

  کلیدواژگان: وارفارین، VKORC1، CYP2C9، CYP4F2
 • محبوبه کریمی، نسرین باقری*، پیمان حسنی ابهریان، هدیه صابری صفحات 162-173
  سابقه و هدف

  توجه به سلامت روان و کارکرد شناختی مطلوب کودکان و نوجوانان از اهمیت زیادی در جوامع برخوردار است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر مهارت های توجه و تمرکز و پیشرفت ریاضی دانش آموزان صورت گرفت.

  روش بررسی

  این پژوهش شبه آزمایشی و به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه کنترل انجام شد. تعداد 51 دانش آموز به عنوان حجم نمونه تعیین شدند که به صورت تصادفی در سه گروه 17 نفره، شامل دو گروه آزمایش نوروفیدبک و  تحریک الکتریکی فراجمجمه ای و گروه کنترل جایگزین شدند. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان 8 تا 16 ساله شهر تهران در سال 1400 تشکیل دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل نرم افزار  IVA-2 و آزمون پیشرفت ریاضی دکتر عسگری بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس مختلط استفاده شد. 

  یافته ها

  نتایج این تحقیق نشان داد  نوروفیدبک و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای هر دو بر افزایش و بهبود توجه و تمرکز و پیشرفت ریاضی موثر بودند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت نوروفیدبک و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر بهبود مهارت های توجه و تمرکز و پیشرفت ریاضی دانش آموزان موثر است. یافته های مذکور می تواند برای انتخاب نوع درمان یاریگر درمانگران باشد

  کلیدواژگان: نوروفیدبک، تحریک الکتریکی فراجمجمه ای، مهارتهای توجه، تمرکز، پیشرفت ریاضی
 • محمود خطیب، اعظم بوالحسنی*، زهرا نورمحمدی، مریم قاضی زاده صفحات 174-182
  سابقه و هدف

  بیماری فون ویلبراند شایع ترین اختلال خونریزی دهنده ارثی در جهان است. اندازه بزرگ ژن همراه با تنوع واریانت های پاتوژن عامل بیماری، تعیین ماهیت دقیق ژنتیکی آن را دشوار نموده است. برخی جهش های بی معنی در این بیماری از شیوع بالاتری برخوردارند و می توان بررسی آن ها را به عنوان گام اول در تعیین عامل ژنتیکی بیماری، در نظر گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه 44 بیمار غیر وابسته مبتلا به فون ویلبراند تیپ 3 بررسی شدند. برای تعیین جهش های نقطه ای rs61753984 and rs62643623، از تکنیک PCR tetra ARMS استفاده شد. سپس تکنیک ARMS-PCR با همان پرایمرها انجام و نهایتا در موارد موتانت، تایید با تکنیک توالی یابی Sanger  انجام شد. 

  یافته ها

  در ژنوتایپینگ rs61753984، دو بیمار باندهای 248bp و 181bp نشان دادند که موید ژنوتایپ هوموزیگوت موتانت است. در سایر موارد باندهای 248bp 121bp دیده شد. در ژنوتایپینگ rs62643623، یک بیمار باندهای 378bp و 260bp نشان داد که موید ژنوتایپ هوموزیگوت موتانت است. در سایر موارد باندهای 378bp 168bp دیده شد. نتایج تست ARMS-PCR مشابه tetra ARMS-PCR بود. نهایتا نتایج با تعیین توالی Sanger تایید شد.

  نتیجه گیری

  برخی جهش های نقطه ای از جمله جهش های نقاط داغ آرژینین، در بیماری فون ویلبراند از شیوع بیشتری برخوردارند. در اغلب مطالعات، برای بررسی این واریانت ها از تکنیک PCR-RFLP استفاده شده است. در مطالعه حاضر برای  این واریانت ها، تکنیک tetra ARMS-PCR بکار رفت. و به عنوان تکنیکی آسان، مقرون به صرفه و قابل اعتماد پیشنهاد شد. در مواردی که این واریانت ها شایع به عنوان عامل بیماری تعیین نشود، روش های پیشرفته مولکولی باید به کار گرفته شوند.

  کلیدواژگان: فون ویل براند، تترا ارمز پی سی ار، rs61753984، rs62643623
 • سعید سلامت ورجوی، زهرا حازمی جبلی، نازنین کتابفروش بدری، هادی اسمخانی اکبری نژاد* صفحات 183-194
  سابقه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با درمان متمرکز بر شفقت بر شرم درونی شده و عزت نفس بیماران مبتلا به ویتیلیگو صورت گرفت.

  روش بررسی

  روش پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه زنان مبتلا به ویتیلیگوی شهر تبریز در سال 1399 که به کلینیک های درمانی این شهر مراجعه کرده بودند تشکیل می دادند. 45 بیمار با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب، و به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). گروه های آزمایشی، درمان مختص گروه خود را در 8 جلسه 5/1 ساعته دریافت کردند، اما گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. ابزارهای اندازه گیری، پرسشنامه های شرم درونی شده کوک (1993) و عزت نفس کوپر اسمیت (1976) بودند. داده ها توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند. 

  یافته ها

  در پیش آزمون، میانگین و انحراف معیار نمره شرم درونی شده و عزت نفس در گروه های آزمایش و کنترل اختلاف معنی داری نداشت (05/0<P). هر دو درمان در مقایسه با گروه کنترل، شرم درونی شده و عزت نفس بیماران را در پس آزمون به ترتیب کاهش و افزایش دادند (001/0>P). در مرحله پی گیری، اثر این دو ماندگار بود (001/0>P). تاثیر درمان ها بر شرم درونی شده و عزت نفس در مراحل پس آزمون و   پی گیری یکسان بود (05/0<P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد این دو درمان می توانند سبب افزایش پذیرش بیماری ویتیلیگو شوند، از این‏رو احتمالا می‏توانند راهبرد درمانی مفیدی برای ارتقای وضعیت روانی بیماران مبتلا به ویتیلیگو تلقی شوند.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، درمان متمرکز بر شفقت، شرم درونی شده، عزت نفس، ویتیلیگو
 • مریم سادات متولی، مژگان سپاه منصور*، سوسن علیزاده فرد، نصرالله غرفانی صفحات 195-203
  سابقه و هدف

  کیفیت زندگی در ارتقا سلامت بیماران مزمن نقش به سزایی دارد . پژوهش حاضر به منظور پیش بینی کیفیت زندگی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس بر اساس ادراک بیماری ، سرسختی سلامت و شفقت خود تدوین شد.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. از بین زنان مبتلا به ام اس که عضو انجمن ام اس ایران بودند در طی شش ماهه اول سال 1401 با نمونه گیری دردسترس 470 نفر انتخاب شدند و به پرسشنامه های کیفیت زندگی اختصاصی ام اس، پرسشنامه ادراک بیماری بردبنت، پرسشنامه سرسختی سلامت - 24 و پرسشنامه شفقت خود نف و عوامل جمعیت شناختی پاسخ دادند. 

  یافته ها

  بین متغیرهای ادراک بیماری ، سرسختی سلامت و شفقت خود با کیفیت زندگی ضرایب همبستگی معنی دار و منفی وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد ادراک بیماری، سرسختی سلامت و شفقت خود بطور خالص 39 درصد از تغییرات کیفیت زندگی را در معادله تبیین می کنند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد بتوان با به کارگیری شیوه هایی برای افزایش ادراک بیماری، سرسختی سلامت و شفقت خود در زنان مبتلا به ام اس به ارتقای سطح کیفیت زندگی آن ها کمک کرد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، ادراک بیماری، سرسختی سلامت، شفقت خود، بیماری مالتیپل اسکلروزیس
|
 • Mohsen Najafi, Alimohamad Bahram*, Mahmood Rashnavadi Pages 115-121
  Background

  Type 2 diabetes is a metabolic disorder that may have negative effects on the structure of the adrenal gland. Nowadays, herbal medicines, including Scrofularia striata, are prescribed in the treatment of many diseases.

  Materials and methods

  In this study, 32 adult male Wistar rats were divided into 4 groups of 8. Control: The diabetic group was fed a high-calorie diet containing 20% cow fat, 20% sucrose, and 60% normal diet for 6 weeks, and then streptozotocin drug was injected intraperitoneally at the rate of 20 mg/kg. Diabetes-Scrofularia striata group: This group was given a high-calorie diet for 6 weeks, and then streptozotocin drug was injected at the rate of 20 mg/kg. Then (in addition to receiving a high-calorie diet), the hydroalcoholic extract of Scrofularia striata plant at the rate of 400 mg/kg was given by gavage daily for 28 days. Scrofularia striata group: This group was given 400 mg/kg of Scrofularia striata plant extract daily for 28 days along with the usual.

  Results

  In the diabetic group, the diameter of the layers of the cortical part of the adrenal gland increased, but the diameter of the central part showed a significant decrease, compared to the control group. Following the consumption of Scrofularia striata, the diameter of cortical layers in the diabetes-Scrofularia striata group showed a significant decrease compared to the diabetes group, but the diameter of the central part showed a non-significant increase.

  Conclusion

  Scrofularia striata have beneficial effects on the structural changes caused in the adrenal gland.

  Keywords: Adrenal, Diabetes, Rat, Scrophularia Striata
 • Samireh Nemati, MohammadAmin Edalatmanesh*, Mohsen Forouzanfar Pages 122-132
  Background

  Uteroplacental insufficiency (UPI) by inducing oxidative stress in the fetal brain leads to disruption of its development. The present study evaluated the effects of Naringin on the antioxidant defense system in the fetal forebrain and prevention of the hippocampal damage following UPI.

  Materials and methods

  20 pregnant Wistar rats were randomly divided into 4 groups: control, UPI+Saline, UPI+Nar50 (UPI+naringin with a dose of 50 mg/kg) and UPI+Nar100 (UPI+ naringin with a dose of 100 mg/kg). In order to induce UPI, permanent occlusion of the anterior uterine vessels was performed on the embryonic day (ED) 18. Naringin and saline were gavagd from ED12-18. On the ED21, measuring the level of catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and antioxidant capacity (TAC) by ELISA technique and malondialdehyde (MDA) by thiobarbituric acid method in the fetal forebrain and evaluating neuronal density in the CA1 and CA3 areas of the hippocampus were done.

  Results

  A significant decrease in the brain activity of CAT, SOD, TAC and neuronal density in the CA1/CA3 areas of the hippocampus along with a significant increase in MDA was seen in the UPI+Saline group compared to the control group (p<0.05). While, a significant increase in CAT, SOD, TAC and CA1/CA3 neuronal density and a significant decrease in MDA was seen in the groups receiving Naringin compared to the UPI+Saline group (p<0.05).

  Conclusion

  Administering Naringin before induction of UPI by strengthening the antioxidant system in the fetal forebrain caused the prevention of neurological complications caused by UPI in the fetal brain.

  Keywords: Intrauterine growth restriction, Naringin, oxidative stress, hippocampus, rat
 • MohammadAli Bosveit, Ahmad Kaki* Pages 133-142
  Background

  Diabetic peripheral neuropathy is one of the most common chronic complications of diabetes. The aim of this study was the effect of six weeks of aerobic training and melatonin on MBP gene expression and pain threshold in an experimental model of diabetic neuropathic pain.

  Materials and methods

  Forty 8-week-old male Wistar rats (weight range 204 ± 11.3 g) were randomly divided into five groups (n=8 each) including: diabetic neuropathy (50 mg / kg streptozotocin intraperitoneal injection), diabetic melatonin neuropathy (mg / kg 10 melatonin daily for 6 weeks), diabetic neuropathy exercise (30 minutes of aerobic exercise at 15 meters per minute, 5 days a week for 6 weeks), diabetes melatonin neuropathy and healthy exercise and control. After confirmation of diabetic neuropathy by behavioral tests, exercise protocol and supplementation were performed. MBP gene expression in spinal cord tissue was measured by real-time technique.

  Results

  Exercise and melatonin reduced the nervous system's sensitivity to thermal hyperalgesia and mechanical allodynia (P=0.026). Aerobic exercise with melatonin significantly increased MBP gene expression compared to diabetic neuropathy group (P =0.001).

  Conclusion

  Aerobic exercise and melatonin appear to reduce the complications of diabetic neuropathy by increasing MBP protein. It is recommended to use aerobic exercise with melatonin for diabetics to reduce the neuropathic pain of diabetes.

  Keywords: Aerobic exercise, Melatonin, Myelin base protein, Neuropathic pain of diabetes
 • Hedieh Farajpoor, Delavar Shahbazzadeh, Roya Mirzaei* Pages 143-150
  Background

  Skin cancer is the most common cancer and very high risk of metastasis of cancer. In recent years, proteins derived from natural sources such as poison animals are considered toxic. The aim of this study was purified Iranian cobra venom using chromatography & fractions obtained by examining toxicity and anti-tumor effect on skin cancer cell line.

  Materials and methods

  B16F10 melanoma cells in RPMI 1640 medium with 10% FBS were cultured. Iranian cobra venom gel filtration chromatography and ion exchange was purified. Molecular weight fractions were analyzed by SDS-PAGE. The effect of anti-adhesion and cytotoxicity of the active fractions using trypan blue staining and MTT was measured on B16F10 cells were cultured and data were analyzed using student t-test.

  Results

  Six fractions obtained of gel filtration chromatography. The isolated fractions were evaluated anti-adhesion effect and fraction F3 for further purification by ion exchange chromatography was nominated and 4 fractions were separated. The fraction with a molecular weight of about 47 kDa (F2) was nominated. Totally toxicity was calculated as 49% and 8% on skin cancer cell line and HEK-293, respectively (P≤ 0.05).

  Conclusion

  In this study, cytotoxic effect on skin cancer cells B16F10 showed that Iranian cobra venom have a protein with highly valued medicinal properties and could be an option for future research against skin cancer.

  Keywords: Iranian Cobra snake, Chromatography, Skin cancer, MTT assay
 • Shahrzad Zahedifar, Shirin Ghadami, Maryam Eslami*, Mahmoud Tavalaie, Mahdi Afshari Pages 151-161
  Background

  Warfarin is the most commonly prescribed anticoagulant drug for treating thromboembolic events. There is a variation in dose requirements for each individual due to nongenetic factors and gene polymorphisms. In this study, we performed Tetra-ARMS PCR molecular technique in order to investigate the association between 5 gene polymorphisms and patient characteristics with warfarin dose requirements in all Iranian ethnic groups.  

  Materials and methods

  This study was done on 68 Iranian patients on warfarin treatment who attended the cardiovascular centers in Tehran Province for regular INR monitoring. Genotyping of VKORC1 (rs9923231 and rs2884737), CYP4F2, and CYP2C9*3 were performed using Tetra-Arms-PCR and conventional PCR was done for the detection of CYP2C9*2 (rs1799853) SNP. Multiple regression model was performed for statistical analyses and P<0.05 was considered as the significance level.

  Results

  Of 5 SNPs, VKORC1 rs9923231, CYP2C9*2, and CYP2C9*3 variants alleles had a significantly lower mean warfarin daily dose compared with the wild-type genotypes, whereas no significant association was seen between VKORC1 rs288473710, CYP4F2, and warfarin maintenance doses. Furthermore, despite a significant association between patients’ age and warfarin dose (p=0.021), it was not statistically significant for other demographic characteristics.

  Conclusion

  It can be concluded that VKORC1 rs9923231, CYP2C9*2, and CYP2C9*3 gene polymorphisms and patients’ age had a significant effect on warfarin dose. The new warfarin-dosing algorithm was developed based on VKORC1 rs9923231, CYP2C9*2, and CYP2C9*3 genotypes for predicting the required dose of warfarin.

  Keywords: Warfarin, VKORC1, CYP2C9, CYP4F2
 • Mahboubeh Karimi, Nasrin Bagheri*, Paiman Hasani Abharian, Haide Saberi Pages 162-173
  Background

  Paying attention to the mental health and optimal cognitive function of children and adolescents is of great importance in societies. Therefore, the current study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of neurofeedback and transcranial electrical stimulation on students' attention and concentration skills and mathematical progress.

  Materials and methods

  This quasi-experimental study was conducted in the form of pre-test, post-test and one-month follow-up with a control group. 51 students were randomly divided into three groups; two experimental groups including neurofeedback and transcranial electrical stimulation and the control group (n= 17 each group). Participant included all students aged 8 to 16 in Tehran in the year 2021. The data collection tool included IVA-2 software and Dr. Asgari's math achievement test. A mixed analysis of variance test was used to analyze the data.

  Results

  The results showed that both neurofeedback and transcranial electrical stimulation were effective in increasing and improving attention and concentration and mathematical progress.

  Conclusion

  Based on the findings, it can be concluded that neurofeedback and transcranial electrical stimulation are effective in improving students' attention and concentration skills and mathematical progress. The mentioned findings can help therapists to choose the type of treatment.

  Keywords: Neurofeedback, Transcranial electrical stimulation, Attention, Concentration, Mathematical progress
 • Mahmoud Khatib, Azam Bolhassani*, Zahra Noormohammadi, Maryam Ghazizadeh Pages 174-182
  Background

  Von Willebrand disease (VWD) is the most common inherited bleeding disorder around the world. Large size of the gene and heterogeneous nature of its mutations, make it difficult to determine the exact nature of mutations in VWD. Some missense mutations are common in VWD and can be assessed as first step of determining the genetic cause of the disease.

  Materials and methods

  Forty four unrelated patients categorized as VWD type 3 were included in study. Tetra ARMS-PCR was applied to determine the presence of the point mutations rs61753984 and rs62643623. Then ARMS-PCR was performed with the same primers. In cases with mutant patterns, Sanger sequencing was used for conformation of results.

  Results

  Two patients showed two bands of 248bp and 181bp in rs61753984 (R34X), which corresponds to homozygous mutant genotype. In other patients, homozygous pattern with 248bp and121bp bands was observed. In rs62643623 (Q218X) position, one patient with two bands of 378bp and 260bp showed homozygous mutant genotype while other patients showed homozygous wild genotype (378bp and 168bp bands). The results of ARMS-PCR was the same as tetra ARMS-PCR. Finally, the results of tetra ARMS-PCR were confirmed by Sanger sequencing.

  Conclusion

  In present study we used tetra ARMS-PCR for detection of point mutations, while in most studies PCR-PFLP has been used. We found that tetra ARMS-PCR can be used as a simple, cost effective and reliable method. If these mutations are not found, advanced molecular methods such as sequencing should be applied.

  Keywords: Von Willebrand disease, rs61753984, rs62643623, tetra ARMS-PCR
 • Saeed Salamat Varjovi, Zahra Hazemi Jebelli, Nazanin Ketabfrosh Badri, Hadi Smkhani Akbarinejhad* Pages 183-194
  Background

  The present study aimed to compare the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy with compassion-focused therapy on internalized shame and self-esteem of patients with vitiligo.

  Materials and methods

  The method of this study was semi-experimental with pre-test, post-test and follow up with the control group. The population of this study consisted of all women with vitiligo in Tabriz in 2021 who had referred to the medical clinics of this city. In total, 45 patients were selected by purposive sampling method, who were randomly divided into three groups. Members of both experimental groups received their treatment in 8 sessions of 1.5 hours; however, the control group did not receive any treatment. Measuring instruments were Cook internalized shame's (1993) and Cooper Smith self-esteem's (1976) questionnaires. Analysis of findings through repeated measures analysis of variance & Bonferroni post hoc test.

  Results

  In the pre-test, mean and standard deviation of internalized shame and self-esteem were not significantly different in the experimentals and control groups (p>0.05). After the test, internalized shame was reduced and self-esteem was increased among patients of both treatment groups compared to the control group (p<0.001). In the follow-up phase, the effect of these two treatments was lasting (p<0.001). The effect of these two treatments on internalized shame and self-esteem at posttest and follow-up was not different (p>0.05).

  Conclusion

  It seems that these two therapies can increase the acceptance of the disease in vitiligo, so they can probably be considered as a useful treatment strategy to improve the mental status of patients with vitiligo.

  Keywords: Mindfulness, Compassion-focused Therapy, Internalized Shame, Self-esteem, Vitiligo
 • Maryam Sadat Motevalli, Mojgan Sepahmansoor*, Susan Alizadehfard, Nasrolah Erfani Pages 195-203
  Background

  Quality of life plays a significant role in improving the health of chronic patients. This study was developed in order to predict the quality of life of women with multiple sclerosis based on the illness perception, health hardiness and self-compassion.

  Materials and methods

  This was a descriptive-correlation study. 470 women with MS who were members of the MS Association of Iran during the first six months of 1401 were selected by convenient sampling and were asked MSIS, Brief Broadbent illness perception, Revised Health Hardiness  Inventory -24, and the self-compassion questionnaire.

  Results

  There were significant and negative correlation coefficients between the variables of illness perception, health hardiness and self-compassion with the quality of life. Illness perception, health hardiness and self-compassion purely explained 39% of the changes in quality of life in the equation.

  Conclusion

  According to the results, it seems that it is possible to improve the quality of life of women with MS by using methods to increase the illness perception, health hardiness and self-compassion.

  Keywords: Quality of life, Illness perception, Health Hardiness, Self-Compassion, Multiple Sclerosis Disease