فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 20، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدحسین تکلیف، مهدی شهبازی، پونه یوسفی* صفحات 1-2

  سردبیر محترم... اخلاق بخش جدایی ناپذیر از زندگی انسان است که به مطالعه ی رفتارها و روش های مطلوب زندگی می پردازد و شامل مجموعه ای از رفتارهای خوب و بد در شرایط معین است. تصمیم گیری های اخلاقی از عناصر اصلی حرفه ی پرستاری است و یک اولویت محسوب می شود. کادر درمان از جمله پزشکان و پرستاران باید از حقوق بیماران و استدلال های اخلاقی مرتبط به آن به طور کامل اطلاعات تخصصی داشته باشند. خاتمه حیات از موضوعات مهم و بحث برانگیز است و در نظام های سلامت پیشرفته جز ده چالش حیطه ی سلامت به حساب می آید. یکی از اجزاء بسیار مهم در مرگ خوب شامل پرهیز از طولانی نمودن فرآیند مرگ می باشد (1). براساس منابع معتبر در برخی موارد نظیر بیمار مبتلا به سرطان غیرقابل درمان و متاستاتیک، بیمار مبتلا به ذات الریه شدید، بیمار با سکته مغزی حاد، بیمار دچار شوک سپتی سمی، دستور عدم احیا کاربرد دارد. ایران قوانین مشخصی در مورد  DNRوجود ندارد. طبق شواهد، قانونی کردن فرمان عدم احیا منافاتی با اصول شرع اسلام ندارد و پتانسیل قانونی شدن را در ایران دارا می باشد (2). مطالعات مروری کمی در جست وجوی متون فارسی در ایران در زمینه ی آموزش مباحث اخلاقی در جهت مقابله با چالش های اخلاقی پرداخته است...

 • صغری فلاحی، حسام الدین کمال زاده، پونه یوسفی، سمیره عابدینی* صفحات 3-10
  مقدمه

  آموزش داروشناسی به دانشجویان پرستاری با توجه به اهمیت آن ضروری است و هرگونه اشکال و یا اختلال در این برنامه ی آموزشی، خسارات جبران ناپذیری را می تواند بر جای بگذارد.از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین مو لفه های برنامه درسی فارماکولوژی بالینی با مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی است و در سال 1400 بر روی دانشجویان پرستاری مقطع کارآموزش دانشکده پرستاری-مامایی بندرعباس انجام شد. نمونه ها با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها مشتمل بر نظر دانشجو در خصوص ارتباط بین اجزای برنامه ی درسی با مهارت های عملی، با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته جمع آوری و براساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درصد دانشجویانی که نقش اجزای برنامه درسی مشتمل بر اهداف، محیط و امکانات آموزشی، روش تدریس، روش ارزشیابی ، محتوای آموزشی را با مهارت های مورد انتظار مقطع بالینی متوسط ارزیابی کرده بودند، به ترتیب 3/39، 1/37، 4/47 و 2/33 بود. همبستگی اجزای برنامه ی درسی با مهارت فارمالوکوژی بالینی از سایر مهارت های بالینی کمتر بود.

  نتیجه گیری

  جهت بهبود دانش و کسب مهارت های مورد نیاز باید عناصر برنامه درسی فارماکولوژی بالینی در همه ی ابعاد مورد بازنگری قرار گیرند تا منجر به کسب صلاحیت لازم در فارغ التحصیلان پرستاری در این زمینه گردد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، فارماکولوژی، پرستاری، دانشجویان
 • محدثه صدری، پروین چراغی، امین دوستی ایرانی، محسن علی آبادی، مریم افشاری* صفحات 11-19
  مقدمه

  شیوع بیماری کووید 19 دانشگاه ها را با چالش های بی شماری در زمینه ی آموزش دانشجویان رو به رو ساخت. لذا، مطالعه ی حاضر با هدف تبیین معیارهای ضوابط اخلاقی در آموزش مجازی در دوران شیوع کووید 19 از دیدگاه دانشجویان، اساتید و مدیران آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گردید.

  روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه ی کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی بود. مطالعه با مشارکت 30 نفر از دانشجویان، اساتید و مدیران آموزشی که از طریق نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند، انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق استفاده شد. جهت تحلیل داده‏ها از رویکردElo  وKyngas  استفاده شد. همچنین برای افزایش اعتماد و اعتبار علمی نتایج از روش‏های لینکلون و گوبا استفاده شد.

  یافته ها

  16 نفر دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف، 10 استاد و 4 مدیر آموزش در مطالعه شرکت کردند. پس از جمع‏ آوری مصاحبه ‏های عمیق و تحلیل آن ها در مرحله ی اول در مجموع 193 کد اولیه استخراج گردید. با توجه به اهداف مطالعه، کدهای اولیه مشابه با هم ادغام شد و به تدریج مراحل تلخیص کامل و در طبقات مربوطه جایگذاری گردید. در بررسی ضوابط اخلاقی در آموزش مجازی مجموعا سه طبقه اصلی ضوابط آموزشی فراگیران، ضوابط آموزشی اساتید و ضوابط سازمان و تعداد 27 زیر طبقه گزارش گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه، مشخص شد که چالش های آموزش مجازی جنبه های متنوعی دارد. این بنابراین با توسعه ی زیرساخت های لازم، تولید و به اشتراک گذاری نرم افزارهای آموزشی تعامل محور و استفاده از تجربیات دیگر سازمآن ها و سایر کشورها می توان تاثیر این نوع آموزش را افزایش داد.

  کلیدواژگان: دانشگاه، چالش های آموزشی، آموزش مجازی، کووید 19، مطالعه ی کیفی
 • فاطمه کشمیری، عاطفه السادات حیدری* صفحات 20-30
  مقدمه

  مطالعه حاضر با هدف فراارزشیابی مکانیسم ارزشیابی کیفیت آموزش اعضای هیات علمی براساس مستندات آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شده است.

  روش ها

  این مطالعه، توسعه ای است که براساس رویکرد فراارزشیابی استافل بیم، در چهار بعد فراارزشیابی شامل "سودمندی"، "مناسب بودن"، "قابلیت اجرا" و "دقت" انجام شد. در مطالعه حاضر مکانیسم ارزشیابی کیفیت آموزش اعضای هیات علمی براساس مستندات آموزشی اعضای هیات علمی با استفاده از استانداردهای استافل بیم مورد ارزشیابی قرار گرفت. استاندارد "سودمندی" دارای هفت نشانگر، "قابلیت اجرا"، سه نشانگر، "مناسب بودن، هشت نشانگر "دقت" دارای دوازده نشانگر می باشند.

  یافته ها

  نتایج فراارزشیابی مکانیسم ارزشیابی کیفیت آموزش اعضای هیات علمی براساس مستندات آموزشی نشان داد بیشترین نمره کل مربوط به استاندارد "دقت" و کمترین نمره کلی مربوط به استاندارد "قابلیت اجرا" (7) است. همچنین درصد قدرت فراارزشیابی در دو استاندارد "دقت (93/75 درصد)" و "سودمندی  85/5 درصد" در سطح عالی ارزیابی شد و درصد قدرت در استاندارد "قابلیت اجرا (58/3 درصد")  در پایین ترین رتبه گزارش شد. درصد قدرت فراارزشیابی در استاندارد "مناسب بودن (2/74 درصد)" در سطح خیلی خوب ارزیابی شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاضر نشان داد مکانیسم ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی با استفاده از مستندات آموزشی به عنوان یکی از رویکردهای مناسب در ارزشیابی اساتید است. به نظر می رسد به کارگیری این مکانیسم می تواند به ارزیابی با "دقت" کافی و "سودمندی" مناسب کمک کند و رعایت اصول اخلاقی و "قابلیت اجرا" را در سیستم های ارزشیابی اساتید بهبود دهد.

  کلیدواژگان: ارزشیابی استاد، فراارزشیابی، سیستم ارزشیابی، ارزشیابی
 • مریم خاندان* صفحات 31-42
  هدف

  پیشرفت تکنولوژی در حوزه ی آموزش و یادگیری در دهه های اخیر موجب شده تا روش های نوین همچون آموزش الکترونیک جایگزین روش های سنتی گردد. این جایگزینی به طور فزاینده ای در حال توسعه می باشد و نقش اساتید پرستاری و استراتژی هایی را که در چنین محیط های آموزشی به کار می گیرند، بسیار مهم است. لذا این مطالعه با هدف بررسی نقش اساتید پرستاری در ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری الکترونیکی و استراتژی های آموزشی انجام شد.

  منابع اطلاعات یا داده ها:

   در مطالعه ی مروری حاضر با استفاده از کلیدواژه های آموزش، یادگیری، الکترونیک، مجازی و استراتژی در پایگاه های جستجوی فارسی و معادل انگلیسی آن ها در پایگاه های جستجوی انگلیسی، مقالات منتشر شده در ده سال اخیر مورد بررسی قرار گرفت و مواردی همچون استناددهی به منابع، امانت داری، حق مالکیت معنوی و حق پدیدآورندگی در انتقال داده ها رعایت گردید.

  روش های انتخاب برای مطالعه:

   به منظور بررسی نقش اساتید پرستاری در ارتقاء بهره وری در آموزش و یادگیری الکترونیکی و استراتژی های آموزشی مورد استفاده، مطالعه ای مروری به روش مرور روایتی انجام شد.

  ترکیب مطالب و نتایج

  از مجموع 345 مقاله، بعد از حذف مقالات غیرمرتبط، تکراری، هم پوشان و مقالاتی که متن کامل آن مقالات یافت نشد، ده مقاله انگلیسی و یک مقاله فارسی مرتبط با هدف مطالعه به دست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که اساتید پرستاری نقش مهمی در ارتقاء فرآیند آموزش و یادگیری داشته و برای بهبود آن لازم است توانایی ها و شایستگی هایی را فراتر از آن چه که در روش های سنتی به کار برده شده را در خود ایجاد و تقویت نمایند. لذا پیشنهاد می گردد جهت ارتقاء این توانایی ها و مهارت ها، زیرساخت های لازم فراهم آید.

  کلیدواژگان: آموزش، یادگیری، استراتژی، الکترونیک، پرستاری
 • صدیقه داوری*، علی اکبر عجم صفحات 43-52
  مقدمه

  فارغ التحصیلان رشته های مختلف علوم بهداشتی از متخصصین اثرگذار بر ارتقای سلامت جامعه هستند. از طرفی توجه به کیفیت یادگیری دانشجویان از طریق افزایش اشتیاق تحصیلی یادگیرندگان، نقش مهمی در برنامه ریزی جهت ارتقا کیفی دانش و مهارت دانشجویان این رشته ها دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اشتیاق تحصیلی با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت علوم پزشکی گناباد انجام شد.

  روش ها

  پژوهش حاضر توصیفی مقطعی بود که در سال 1401 انجام شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد درسه رشته بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط بودند. 165 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به مطالعه وارد شدند. برای جمع آوری داده ها از دو مقیاس رضایت از تحصیل مطلق و همکاران واشتیاق تحصیلی فردریکزو بلومنفیلد استفاده شد، داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی از طریق نرم افزار SPSS تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های پژو هش نشان داد که میانگین نمره رضایت تحصیلی دانشجویان رشته بهداشت محیط 44/9±31/48، بهداشت حرفه ای 80/7±88/53 و بهداشت عمومی 98/11±52 بوده است. بین متغیرهای اشتیاق تحصیلی (عاطفی و شناختی) و رضایت تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد (01/0<P-Value) همچنین بین میزان رضایت تحصیلی دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که اشتیاق تحصیلی پیشبینی کننده معنادار رضایت تحصیلی است بنابراین پیشنهاد می شود دوره ها و کارگاه های آموزشی، انگیزشی و نیز جلسات تبیین حرفه و پتانسیل های تخصصی ادامه تحصیل جهت تقویت رضایت از تحصیل و اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت برنامه ریزی گردد.

  کلیدواژگان: رضایت تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، د انشکده بهداشت
 • علی دشتگرد، فاطمه باقرنژاد*، سید مصطفی محسنی زاده صفحات 53-60
  مقدمه

  در زمان اپیدمی کووید 19، دانشجویان با استفاده از روش های مجازی، آموزش ها را دریافت کردند. شبکه های مجازی می تواند ابزاری برای ارتباط موثر دانشجویان با یکدیگر و استاد شود. این مطالعه با هدف بررسی نگرش دانشجویان در رابطه با استفاده از شبکه های مجازی در آموزش انجام شد.

  روش ها

   این مطالعه از نوع توصیفی می باشد. در این مطالعه 58 دانشجوی دانشکده های پرستاری و مامایی و بهداشت عمومی قاین شرکت نمودند. در ابتدای سال تحصیلی گروه های واتساپی و تلگرام به تفکیک هر درس مجازی تشکیل شد و در پایان ترم تحصیلی پرسشنامه ای محقق ساخته در گروه های مذکور گذاشته شد و از دانشجویان خواسته شد در صورت تمایل پرسشنامه را تکمیل کنند. پرسشنامه شامل 20 سوال در رابطه با نگرش دانشجویان در بهره گیری از واتساپ در آموزش براساس یک طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم گردید. دامنه نمرات از 100-20 بود.

  یافته ها : 

  میانگین نمره نگرش نسبت به استفاده واتساپ و تلگرام در فرایند آموزش 31/4 از 5 نمره بود. نتایج نشان داد که 100 درصد دانشجویان معتقد بودند با استفاده از واتساپ و تلگرام سریع تر و آسان تر از مشاوره و راهنمایی استاد استفاده می کنند. 96 درصد از استفاده واتساپ و تلگرام در فرآیند آموزش رضایت داشته اند. همچنین 93 درصد دانشجویان استفاده از واتساپ و تلگرام را مکمل خوبی برای سامانه های آموزش می دانند.

  نتیجه گیری

  با توجه به گستردگی شبکه های اجتماعی و نگرش مناسب دانشجویان نسبت به استفاده از این شبکه ها در آموزش، بهره گیری از این ظرفیت در ارتقای کیفیت آموزش، ارتقای مشارکت، اطلاع رسانی سریع و اشتراک گذاری علمی اهمیت دارد.

  کلیدواژگان: واتساپ، تلگرام، آموزش مجازی، شبکه های اجتماعی
 • وجیهه کریمی*، نسیم امینی صفحات 61-72
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر تحلیل کیفی شیوه های اجرا شده ارزشیابی تحصیلی به عنوان یکی از ابعاد چالش برانگیز آموزش الکترونیکی و بررسی تاثیر آن بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان بوده است.

  روش ها

  پژوهش حاضر از منظر ماهیت آمیخته با رویکرد کیفی- کمی  است. جامعه ی مورد مطالعه در بخش کیفی، معلمان دوره دوم ابتدایی استان چهار محال بختیاری بوده اند که از بین آن ها با روش نمونه گیری هدفمند و با رعایت اصل اشباع نظری 15 نفر گزینش و مورد مصاحبه قرار گرفتند. در بخش کمی، از بین دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهرستان سورشجان، طبق فرمول کوکران تعداد 210 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه گزینش شده و به پرسشنامه تصحیح شده شرر پاسخ دادند. روش تحلیل در بخش کیفی تحلیل مضامین با فرایند گام به گام و در بخش کمی روش تحلیل واریانس و آزمون بونفرونی با کمک نرم افزار SPSS بود. 

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشانگر یک نگاه هشت مولفه ای در بعد تفاوت شیوه های ارزشیابی الکترونیکی با حضوری در بین معلمان بوده و شیوه های اجرا شده در دو گروه فرآیند مدار شامل ارزشیابی براساس مشارکت، پروژه ای و کارپوشه الکترونیکی و نتیجه مدار شامل آزمون های عینی و ذهنی و خود ارزشیابی، قابل تقسیم بودند. بالاترین میانگین خودکارآمدی تحصیلی در روش ارزشیابی براساس مشارکت و پایین ترین میانگین در شیوه ارزشیابی عینی بدست آمد.

  نتیجه گیری

  بکارگیری چند روش ارزشیابی به طور همزمان و استفاده از روش های فرایند مدار بهترین راهکار به منظور افزایش خودکارآمدی تحصیلی می باشد.

  کلیدواژگان: شیوه های ارزشیابی تحصیلی، آموزش الکترونیکی، خودکارآمدی تحصیلی
 • فاطمه مقدم، نرگس ارسلانی، لادن ناصح، مریم احمدی، فاطمه تقلیلی، مسعود فلاحی خشکناب* صفحات 73-81
  مقدمه

  بیشتر کشورها، جهت بازنگری و اصلاح برنامه های درسی در مقابل تحولات بیرونی، از پژوهش های تطبیقی استفاده می نمایند. مطالعه حاضر با هدف بررسی شباهت ها و تفاوت های برنامه درسی کارشناسی پرستاری ایران و کیس وسترن رزرو ایالت اوهایو آمریکا انجام شده است.

  روش ها

  مطالعه توصیفی تطبیقی حاضر، با بکارگیری الگوی مطالعات تطبیقی بردی، در سال 1401 در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی انجام شد. داده ها در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه، تجزیه و تحلیل شدند. طبق روش مذکور، برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری مصوب وزارت بهداشت و برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری مصوب دانشگاه کیس وسترن رزرو اخذ گردید. تحلیل داده ها با استفاده از کنار هم قرار دادن عناصر برنامه ها و مقایسه نقاط قوت و ضعف آن ها انجام پذیرفت.

  یافته ها

  بکارگیری پرستاران بالینی بعنوان مربی یا اجرای برنامه پرسپتورشیپ، نحوه ورود به رشته، نحوه ورود به بازار کار، سمینارها و پروژه های حل مسیله، ارایه دروسی مانند دروس مبتنی بر نیازهای جامعه و جمعیت و همچنین، نقش دانش آموختگان، پیامدهای مورد انتظار و تنوع در دروس عمومی از جمله اختلافات اساسی دو برنامه درسی بود.

  نتیجه گیری

   برای ارتقا مهارت های نوشتاری و تفکر انتقادی، لازم است، محتوایی از قبیل سمینارها و پروژه های حل مسیله  مدنظر قرار گیرد و نیز، تنوع سازی دروس عمومی و  با عنایت به ویژگی های جمعیتی و بیماری های مربوطه در ایران، گنجاندن دروس منطبق با شرایط، مد نظر قرار گیرد. مراقبت مبتنی بر بیمارمحوری، عملکرد مبتنی بر شواهد، استفاده از تکنولوژی و در نهایت دانش و مهارت در سیاستگذاری سلامت، پیامدهای مهمی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، برنامه درسی، کارشناسی پرستاری، آمریکا، ایران
|
 • Soghra Fallahi, Hesamaddin Kamalzadeh, Pooneh Yousefi, Samireh Abedini* Pages 3-10
  Introduction

  The present study was conducted with the aim of determining the relationship between the components of clinical pharmacology curriculum and clinical skills of nursing students.

  Methods

  The statistical population of this descriptive cross-sectional study includes nursing students of the Bandar Abbas School of Midwifery Nursing. Samples were collected by census. The data based on the student's opinion regarding the relationship between curriculum components and practical skills, was collected using a researcher-made questionnaire and analyzed based on the results of Pearson's correlation test in SPSS software.

  Results

  The results showed that the percentage of students who ranked the role of curriculum components including goals, environment and educational facilities, teaching method, evaluation method, educational content with the expected skills of the clinical stage as medium , were 39.3, 37.1, 47.4, and 33.2, respectively. The correlation of curriculum components with clinical pharmacology skill was lower than other clinical skills."

  Conclusion

  In order to improve knowledge and acquire the necessary skills, the elements of the clinical pharmacology curriculum should be reviewed in all aspects, so that the necessary qualifications will be acquired by nursing graduates in this field.

  Keywords: Curriculum, Pharmacology, Nursing, Students
 • Mohadese Sadri, Parvin Cheraghi, Amin Doosti-Irani, Mohsen Aliabadi, Maryam Afshari* Pages 11-19
  Introduction

  The outbreak of COVID-19 has confronted universities with countless challenges in educating students. Therefore, the present study was conducted to determine the ethical criteria in e-learning during the outbreak of COVID-19 from the perspective of students, professors and educational administrators at Hamadan University of Medical Sciences.

  Methods

  The present study was a qualitative one with qualitative content analysis approach. The study was conducted with the participation of 30 students, faculty and educational administrators who were selected through purposive sampling. The data was collected through semi-structured interviews. Elo and Kyngas approaches were used to analyze the data. To increase the scientific reliability and validity of the results Lincoln and Guba methods were applied.

  Results

  The participants included 16 students in different educational levels, 10 faculty members and 4 educational directors. After providing in-depth interviews and analyzing them in the first stage, a total of 193 initial codes were extracted. The primary codes were merged and the complete summary steps were placed in the relevant classes. In reviewing the ethical criteria in virtual education, a total of three main categories of learners 'ethical criteria, professors' ethical criteria and the organization's ethical criteria and 27 sub-categories were reported.

  Conclusion

  Due to the prevalence of COVID-19 disease, e-learning has expanded as a new educational method. Therefore, by developing the necessary infrastructure, producing and sharing software, interactive educational tools, and using the experiences of other organizations and other countries, the impact of this type of training can be increased.

  Keywords: University, Educational Challenges, E-learning, COVID-19, Qualitative Study
 • Fatemeh Keshmiri, Atefeh Sadat Heydari* Pages 20-30
  Introduction

  The present study aimed at Meta evaluation the mechanism of faculty members’ teaching quality evaluation based on educational documentation in Shahid Sadougi University of Medical Sciences.

  Methods

  This was a developmental study, carried out based on Stufflebeam's meta-evaluation approach, in four dimensions, including utility (n=7), feasibility (n=3), propriety (n=8) and accuracy (n=12).

  Results

  Meta-evaluation indicated that the highest total score belonged to the "accuracy" standard (45) and the lowest was that of the "feasibility". Also, the percentage of meta-evaluation power in the two standards "accuracy" (93.75%) and "utility" (85.5%) was evaluated at the highest level, and the percentage of power in the "feasibility" standard (58.3%) was at the lowest level. The percentage of meta-evaluation power in the standard of "propriety" (74.2%) was evaluated at a very good level.

  Conclusion

  The current results showed that faculty members’ evaluation by educational documents was recognized as a proper approach for teacher evaluation. It seems that applying this mechanism can help accurate and appropriate evaluation, besides following ethical and practical criteria for the promotion of teacher evaluation systems.

  Keywords: Teacher Evaluation, Meta-Evaluation, Evaluation System, Evaluation
 • Maryam Khandan* Pages 31-42
  Introduction

  Technological advance in education and learning over the past decades has led to the substitution of traditional methods with the modern ones such as electronic education. This replacement is increasingly developed, and the nursing educators' role and the strategies that they employ in such educational environments are significant. Therefore, this study was conducted to assess the nursing faculties' role in improving the quality of electronic education and learning and instructional Strategies.

  Information sources or data: 

  In this review, the keywords of education, learning, electronic, virtual, and strategy were searched both in Farsi and English, in databases and articles published over the last decade. Issues such as citation, trustworthiness, intellectual property rights, and creation rights were respected in data transfer.

  Selection methods for study:

   In order to investigate the role of nursing professors in improving productivity in electronic education and learning and the educational strategies used, a review study was conducted using a narrative review method.

  Combine content and results

  From a total of 345 studies, after removing unrelated, duplicated, overlapping articles and the ones whose full text was not available, ten English and one Persian articles related to the purpose were identified.

  Conclusion

  The results indicated that nursing educators have a fundamental role in promoting the electronic education and learning process. Therefore, to improve this process, they must create and strengthen their abilities and competencies beyond those used in traditional methods. It seems that this requires the creation of the necessary infrastructure.

  Keywords: Education, Learning, Electronics, Quality, Nursing, Strategy
 • Siddiqa Davari*, AliAkbar Ajam Pages 43-52
  Introduction

  Public health, occupational health and environmental health are among the effective therapeutic fields in improving the health of the society; and paying attention to the quality of students' learning by increasing their enthusiasm and interest in studying in these fields is particularly important. Based on this, the present research was conducted with the aim of investigating the relationship between academic enthusiasm and academic satisfaction of Gonabad Faculty of Health and Medical Sciences students.

  Methods

  Public health, occupational health and environmental health are among the effective therapeutic fields in improving the health of the society; and paying attention to the quality of students' learning by increasing their enthusiasm and interest in studying in these fields is particularly important. Based on this, the present research was conducted with the aim of investigating the relationship between academic enthusiasm and academic satisfaction of Gonabad Faculty of Health and Medical Sciences students.

  Results

  The findings of the research showed that the average academic satisfaction score of environmental health students was 48.31±9.44, professional health was 53.88±7.80, and public health was 52±11.98. There is a significant relationship between the variables of academic enthusiasm (emotional and cognitive) and academic satisfaction (P-Value>0.01). Also, there is a significant difference between the levels of academic satisfaction of students according to the field of study

  Conclusion

  This study showed that academic enthusiasm is a significant predictor of academic satisfaction, so it is suggested that courses and training workshops be organized to strengthen academic satisfaction and academic enthusiasm of health faculty students.

  Keywords: Academic Satisfaction, Academic Enthusiasm, School of Health
 • Ali Dashtgard, Fatemeh Baghernezhad*, Seyed Mostafa Mohsenizadeh Pages 53-60
  Background

  During COVID-19 pandemic, students were trained virtually. Messaging platforms are effective tools for communication between students and professors. This study was conducted with the aim of investigating students' attitudes towards the use of social media in education.

  Methods

  This was a descriptive study with 58 nursing, midwifery and public health students from Qaen School of Nursing and midwifery as the participants. At the beginning of the academic semester, WhatsApp and Telegram groups were formed separately for each course, and at the end, the participants were asked to fill out a researcher-made questionnaire with twenty items on students' attitude toward using WhatsApp educationally. Based on a 5-point Likert scale, the range of scores was 20-100.

  Results

  The mean score of students' attitude towards using WhatsApp and Telegram in the education process was 4.31 out of 5 points. All the students (100%) believed that through using WhatsApp and Telegram teachers could provide advice and guidance faster and easier. 96% were generally satisfied with the educational use of WhatsApp and Telegram, and 93 percent of students think that these platforms are good supplements of educational systems.

  Conclusion

  Considering the expansion of social media in addition to students’ appropriate attitude towards their educational utility, it is important to take advantage of such capacity for improving the quality of education, promoting participation, providing quick information and sharing science.

  Keywords: WhatsApp, Telegram, Virtual Education, Social Media
 • Vajiheh Karimi*, Nasim Amini Pages 61-72
  Introduction

  The purpose of this study was to qualitatively analyze the implemented methods of academic evaluation as one of the challenging aspects of e-learning and to investigate its effect on academic self-efficacy of second grade elementary students.

  Methods

  The present study was performed with mixed method methodology and qualitative-quantitative approach. The statistical population in the qualitative section included second-year elementary teachers of Chaharmahal Bakhtiari State; In the quantitative phase, there were 458 second-year students in the elementary schools of Sureshjan city. The sampling method in the qualitative phase was purposive and the sample size with theoretical saturation was determined as 15. In the quantitative phase, cluster sampling method was applied and 210 people were selected. The data collection tool were semi-structured interviews and Scherer questionnaire. The themes were analyzed through step-by-step analysis of variance using SPSS 23 software.

  Results

  The findings indicated that the methods of evaluation in electronic and traditional education were different from eight dimensions. The methods were implemented in two groups including: The process-oriented and the result-oriented. The highest average score of academic self-efficacy was obtained from the evaluation method based on participation and the lowest was obtained from the objective evaluation method.

  Conclusion

  Based on the findings, applying multiple assessment and process-oriented methods could best increase academic self-efficacy in the second-year elementary students.

  Keywords: Academic Evaluation Methods, E-learning, Academic Self-Efficacy
 • Fatemeh Moghaddam, Narges Arsalani, Ladan Naseh, Maryam Ahmadi, Fatemeh Taghlili, Masoud Fallahi- Khoshknab* Pages 73-81
  Background

  Most of the countries use comparative researches to review and modify the curricula in the face of external developments. The present study was conducted with the aim of investigating the similarities and differences between Iran and Case Western Reserve's nursing curriculum in the state of Ohio, USA.

  Methods

  The current comparative descriptive study was conducted in 2022 at the University of Social welfare and Rehabilitation Sciences and, using the model of Bardi comparative studies. The data were analyzed in four stages: description, interpretation, juxtaposition and comparison. According to the mentioned method, the latest version of Iran's nursing bachelor's program (approved in 2013) was obtained from the website of the Ministry of Health and Case Western Reserve University's nursing bachelor's program from the website of that university. Data analysis was done by putting together elements of the programs and comparing their strengths and weaknesses.

  Results

  Employing clinical nurses as trainers or implementing a perceptorship program, how to enter the field, how to enter the labor market, seminars and problem solving projects, providing courses such as courses based on the needs of society and the population, as well as the role of graduates, expected outcomes. In addition, diversity in general subjects was one of the main differences between the two curricula.

  Conclusion

  In order to improve writing skills and critical thinking, it is necessary to consider content such as seminars and problem-solving projects, as well as to diversify general courses and considering the characteristics of the population and relevant diseases in Iran, to consider the inclusion of courses that match the conditions. Take Patient-centered care, evidence-based practice, use of technology, and finally knowledge and skills in health policy are important consequences that should be given more attention.

  Keywords: Comparative Study, Curriculum, Bachelor of Nursing, USA, Iran