فهرست مطالب

ترویج علم - سال سیزدهم شماره 23 (پاییز و زمستان 1401)
 • سال سیزدهم شماره 23 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • اکرم قدیمی*، سمیه کریمی زاده اردکانی صفحات 11-38
  هدف

  هدف این مقاله، سنجش اعتماد عمومی به یافته های علمی، مراکز علمی و پژوهشگران در ایران است. با تخصصی‏شدن روزافزون علم و فناوری و نفوذ آن در زندگی روزمره و گسترش رسانه‏‏ ها و وسایل ارتباطی، آگاهی در‏باره پیامدهای توسعه علم و فناوری در بین گروه‏های اجتماعی توزیع شده و مردم به علم و فناوری و دستاوردهای آن با تردید بیشتری نگاه می‏کنند. در شرایط توزیع اجتماعی دانش، دانشمندان دیگر به تنهایی دانش و توان پیش‏بینی همه دلالت‏های اجتماعی نوآوری را ندارند؛ این تحول ارزیابی دلالت‏های اخلاقی علوم و فناوری را از انحصار دانشمندان خارج کرده است. پژوهشگران علم و جامعه با طرح پرسش‏های خاص خود می‏کوشند جنبه ‏های مختلف ارتباط مردم با علم و فناوری را توضیح دهند که چگونه می‏توان میزان اعتماد مردم به علم و فناوری را سنجید و آنان را در رشد و پیشرفت جامعه سهیم کرد.

  روش

  در این مطالعه از روش توصیفی و طرح پیمایشی بهره گرفته شده است. برای دستیابی به هدف، از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. روایی محتوایی و صوری پرسش نامه با استفاده از نظر متخصصان و بررسی ضریب توافق ایشان، انجام شد. همچنین از روش اندازه گیری روایی سازه ای مدل مفهومی (تحلیل عاملی تاییدی و بررسی شاخص های برازش) استفاده و برای پایایی سوالات و گویه های تهیه شده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

  یافته ها

  در مورد یافته های علمی، پاسخ‏دهندگان به موضوعات مرتبط با قوانین و مقررات علمی، تایید دیگر منابع، تایید دانشمندان دیگر و اینترنت اعتماد داشتند. در حالی که بررسی به وسیله افراد عادی و تایید رسانه‏ ها مورد اعتماد پاسخگویان نبود.‏ همچنین یافته‎ ها نشان داد که اکثریت جامعه‏،‏ به مراکز علمی اعتماد دارند.

  کلیدواژگان: اعتماد به علم، درک عمومی از علم، سنجش، پیمایش
 • نورا حائری، مهناز محمودی زرندی*، بهشید حسینی صفحات 39-58
  مقدمه

  رویکرد کل نگر، با درک رابطه میان تمام اجزای یک کل در طراحی، می تواند به طرز چشمگیری بر سلامت افراد در محیط های داخلی تاثیر بگذارد.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تولیدات علمی حوزه رویکرد کلنگر در فضاهای داخلی، با استفاده از پژوهش علم سنجی، روش توصیفی-تحلیلی و تکنیک هم رخدادی واژگان کلیدی، به ارزیابی منابع اطلاعاتی پایگاه داده ای اسکوپوس با بهره گیری از نرمافزار «وی.او.اس.ویویر» پرداخت.

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند که کلیدواژه های «بهره وری انرژی»، «کیفیت هوا»، «طراحی ساختاری»، «آسایش حرارتی»، «تهویه» و «انسان» در زمره پرکاربردترین واژگان بوده اند. واژگانی نظیر «کیفیت محیطی»، «چرخه زندگی»، «عایق حرارتی» و «هوای فضای داخلی» در دسته واژگانی بودند که در سال های اخیر بسیار استفاده شده اند. بیشترین تعداد تولیدات علمی در کشورهای آمریکا، انگلستان و دانمارک انجام شده بودند. نحوه رشد تولیدات علمی این حوزه از سال 1991-2021 صعودی بوده است، اما به طورکلی انتشارات این حوزه در بازه های زمانی متفاوت روندی سینوسی را طی نموده و در سال 2021، اوج انتشار تولیدات علمی این حوزه بوده است. در میان تولیدات علمی کشور ایران در این حوزه، دانشگاه علم و صنعت تهران با یک پژوهش و دو نویسنده، تنها دانشگاه ایرانی بود که در این زمینه به مطالعه پرداخته بود. همچنین مجلات پراستناد، پرتالیفترین نویسندگان و شبکه همکاری میان آنان نیز تحلیل شدند.

  نتیجه گیری و بحث : 

  نتایج این پژوهش، کمبود وسیع تحقیقات روانشناسی محیط در حوزه رویکرد کل نگر در طراحی فضاهای داخلی و نقش پررنگ شاخه های انرژی را در این حوزه نمودار ساختند و بر ضرورت مطالعات در ایران و همکاری میان رشته ای در میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در مطالعات آتی تاکید نمودند.

  کلیدواژگان: کل نگر، علم سنجی، هم نویسندگی، هم رخدادی واژگان، کیفیت زندگی
 • زهرا اجاق* صفحات 59-82
  مقاله حاضر به منظور فهم ویژگی های ارتباطات بحران در ایران، چارچوب بندی همه گیری کووید 19 در رسانه ملی و شبکه اجتماعی اینستاگرام را مقایسه می کند. نحوه عملکرد رسانه ها بر درک عموم از وضعیت بحرانی و راهکارها اثرگذار است و هم سویی رسانه های رسمی و اجتماعی می تواند دستیابی به تعادل پس از بحران را تسهیل کند یا حفظ وضعیت عدم تعادل را شدت بخشد. این مقاله مبتنی بر چارچوب مفهومی لزوم تعادل اطلاعاتی برای گذر از بحران است و در سطح روش شناسی با رویکرد قیاسی و با استفاده از اجزاء چارچوب معرفی شده توسط انتمن و چارچوب های معرفی شده ستریت و نیسبت ماهیت چارچوب بندی در متون نمونه را آشکار می کند. یافته ها نشان دهنده حضور هشت چارچوب در تلویزیون هستند که شامل کرونای مهارپذیر در ایران، کرونای بحران زا در آمریکا و اروپا، هم ارزی عزاداری با سلامت، هم ارزی همه گیری با جنگ تحمیلی، همکاری مردم و مسیولان برای حل بحران، کشمکش، کنشورزی رسمی، و پیشرفت است. همچنین چارچوب ها در اینستاگرام عبارتند از کرونای مهارپذیر، جعبه پاندورا، مسیولیت فردی برای حل بحران، کشمکش، کنشورزی رسمی، و پیشرفت. چهار چارچوب در هر دو رسانه مشترک است. چارچوب های دو رسانه از نظر تصویرسازی از کنشگران جهت اسناد علی مسیولیت، ترویج عملکرد مثبت مسیولان و مهارپذیری وضعیت کارکرد مشابهی دارند اما هر چند که اینستاگرم در حال پرداختن به ابربحران کووید است در تلویزیون ابعاد سیاسی این ابربحران برجسته می شود.
  کلیدواژگان: کووید 19، اخبار ساعت 21 شبکه اول سیما، اینستاگرام، چارچوب بندی، ارتباطات بحران
 • فاطمه براتلو* صفحات 83-107
  این تحقیق با هدف شناخت و تحلیل ساختار فکری دانش شکل یافته در مطالعات کووید 19 در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی پس از ظهور و گسترش پاندمی کووید 19 به انجام رسیده-است . این پژوهش از حیث ماهیت توصیفی-کاربردی است. روش پژوهش حاضر فراترکیب بوده و در عمل ضمن اتخاذ رویکردی فرارشته ای از روش خوشه بندی سلسله مراتبی و ترسیم نمودار راهبردی بهره برده است. از این رو بدلیل استفاده از ابزارهای شناخته شده علم سنجی میتوان ان را در زمره پژوهش های علم سنجی نیز دید. جامعه آماری مورد مطالعه 38994 مقاله نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس درکشورهای پیشرو در نشر آثار علمی از پنج قاره طی بازه زمانی 2019-2021 بوده و به طور مشخص 25548 کلیدواژه در نرم افزارهای بیب اکسل، یوسی آی نت و اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفته اند. به موجب یافته ها محتوای حاصل از مجموع مطالعات غیرپزشکی با موضوع کووید 19 در نمونه مورد مطالعه از جهان علم در سه خوشه «بحران های در سایه بحران پاندمی کووید 19 (خوشه اول)»، «اخلاق، عدالت و مشارکت متعهدانه (خوشه دوم)» و «آموزش و زیرساخت های فناورانه (خوشه سوم)» قابل دسته بندی است. در این میان خوشه اول با جامعیت و گستردگی بالا، خوشه ای مهم و تاثیرگذار است. خوشه دوم و سوم نیز به عنوان حوزه هایی برجسته و نوظهور، دارای همبستگی درونی بالا و انسجام مطلوبی اند؛ بااین حال تا زمان مطالعه هیچ یک از خوشه ها به مرحله ی بلوغ و ثبات نرسیده اند.
  کلیدواژگان: ساختار فکری، نقشه علمی، رویکرد فرارشته ای، کووید 19 و علوم انسانی و اجتماعی، مطالعات علمی
 • جعفر بیک زاد* صفحات 107-130
  هدف

  جو حاکم بر سازمان نشان دهنده شیوه زندگی کارکنان یک سازمان است. هر چه جو سازمان به تقویت رفتارهای مثبت و مدنی در سازمان بپردازد، کارکنان رفتارهای مثبت بیشتری از خود نشان می دهند و سازمانی با جو روان شناختی مبتنی بر مدنیت که سبب ایجاد حس ارزش و احترام در کارکنان می شود، پدیدار خواهد شد. هدف اصلی پژوهش مدل سازی تاثیر جو روانشناختی بر تمدن سازمانی با نقش میانجی بلوغ منابع انسانی و سواد اطلاعاتی بود.

  روش

  این پژوهش از نوع کاربردی، و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری کارکنان ستاد شرکت ملی نفت ایران بودند که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 327 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، 4 پرسشنامه استاندارد؛ جو روان شناختی کویز و دیکوتیز (1991)، تمدن سازمانی زرین نگار و همکاران (1397)، بلوغ منابع انسانی قلی پور و محمداسماعیلی (1393) و سواد اطلاعاتی نیک پور و همکاران (1390) می باشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای PLS3 و SPSS با روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که جو روانشناختی بر تمدن سازمانی و بلوغ منابع انسانی و سواد اطلاعاتی تاثیر دارد. همچنین تاثیر بلوغ منابع انسانی و سواد اطلاعاتی بر تمدن سازمانی تایید شد و نتیجه گرفته شد بلوغ منابع انسانی و سواد اطلاعاتی در تاثیر جو روانشناختی بر تمدن سازمانی نقش میانجی ایفا می کنند.

  اصالت/ارزش: 

  وجود جو روان شناختی مطلوب به اعضای سازمان کمک می کند که با طرح یک نقشه شناختی در ذهن خود، عملکردهای خوبی را در سازمان مورد بررسی قرار دهند. جو روان شناختی نگرش و رفتار کارکنان را به صورت مثبت تحت تاثیر قرار می دهد و مدیران باید جو روان شناختی مناسبی را در سازمان ایجاد کنند. کارکنان در چنین سازمانی فرصت یادگیری پیدا می کنند و این امر سبب تقویت توانمندی ها و افزایش سواد اطلاعاتی آنها می شود.

  کلیدواژگان: جو روان شناختی، تمدن سازمانی، بلوغ منابع انسانی، سواد اطلاعاتی، شرکت ملی نفت ایران
 • مژده سلاجقه*، معصومه حیدری پور صفحات 131-150
  هدف

  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهری، شهرستان بم است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش با استفاده از روش پژوهش توصیفی و علی و معلولی و از نظر با هدف با روش کاربردی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش اعضاء کتابخانه های عمومی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهری، شهر بم است که طبق آمار به دست آمده از اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان 3631 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان 180 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای است که شامل شاخص های توسعه فرهنگی با 38 سوال است. ضریب آلفای کرونباخ برای اعتبار پرسش نامه شاخص های فرهنگی، 86/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 23 استفاده گردید و از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد.

  نتایج

  بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به سطح معنی داری محاسبه شده (حداقل 05/0 = p) مشخص گردیده است که تفاوت معنی دار میان گویه های آموزش فرهنگی و هنری، هویت فرهنگی، تعمیم فرهنگ کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه و مبادلات فرهنگی نسبت به میانگین، نشان دهنده تاثیر مثبت کتابخانه های عمومی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهری بم در شاخص های توسعه فرهنگی است. با توجه به مقادیر بدست آمده، شرکت کنندگان در پژوهش، تاثیر کتابخانه های عمومی را در تعمیم فرهنگ کتاب خوانی کم می-دانند. بنابراین ضرورت مطالعه بیشتر و توجه کارشناسان و برنامه ریزان برای اتخاذ تصمیمات بهتر در نهاد احساس شده است. همچنین مقادیر میانگین مربوط به گویه های هویت فرهنگی نشان دهنده این بود که شرکت کنندگان ، تاثیر کتابخانه های عمومی را در تقویت هویت فرهنگی نسبت به سایر گویه ها بیشتر می دانند.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، توسعه فرهنگی، مناطق کمتر توسعه یافته
 • بختیار محمودپور* صفحات 153-175

  موزه کودکان، تاریخچه، اهمیت و ضرورتتغییر و تحولات سده نوزده و بیستم میلادی باعث توجه به کودکان و اهتمام به آموزش و تربیت آنها شد. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه، اهمیت و کارکرد موزه کودکان در تعلیم و تربیت کودکان با روش کتابخانه ای و تحلیل اسناد و مدارک انجام شده است و سعی در باز خوانی و تبیین موزه کودک به عنوان مراکز یادگیری اکتشافی و متفاوت از سایر مراکز کودک دارد در جهت رسیدن به این مهم با مرور بر تاریخچه تاسیس موزه کودکان اهمیت، ضرورت، تفاوت و جایگاه آنها را در سیستم آموزش اوان کودکی مرور کرده و به بازی به عنوان نقطه تفاوت و منحصر بفرد موزه کودکان با سایر مراکز مربوط به کودکان به طور ویژه پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که موزه های کودکان باتوجه به قرار گرفتن مبنای فعالیت ها درآنها براساس فراهم کردن شرایط برای یادگیری مبتنی بر اکتشاف، تعامل و بازی با سایر مراکز مربوط به کودک تفاوت دارند و جایگاه ویژه ای در برنامه درسی غیر رسمی دوران اوان کودکی دارند نهایتا با توجه به یافته های پژوهش توصیه های در جهت گسترش این گونه مراکز در کشور ما شده است. 

  کلیدواژگان: نظام آموزشی یادگیرنده محور، موزه کودکان، اوان کودکی، آموزش موزه ای، بازی
 • احمدرضا ورناصری*، هادی الهائی صفحات 176-200
  هدف

  ارایه و توضیح روش تحلیل روایت: مهم ترین (تعاریف، کاربردها، اهداف، نقات قوت و ضعف، ویژگی ها، روش فرآیند، روایی و پایایی) .

  روش گردآوری:

   مرور و مطالعه اسناد و منابع اطلاعاتی از کتاب و مقالات فارسی و انگلیسی

  یافته ها

  روایت گویی فعالیت بسیار مهم است، زیرا روایت ها به افراد کمک می کند تا تجربیاتشان به صحنه هایی معنادار از یک داستان تبدیل شوند. این امر مستلزم استفاده از روش های استدلال فرهنگی و ارایه محتوا است.روایت یک طرح اساسی برای پیوند دادن رویدادهای انسانی است که ترکیبی قابل درک را ایجاد می کند. روایت پژوهی از دو منظر طرح پژوهش و خروجی یک پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. طرح تحقیق برای گردآوری و تحلیل روایت افراد از تجربیاتشان در طول زندگی استفاده شده است و خروجی تحقیق به بیان تحقیق پژوهشی اشاره دارد که به صورت داستانی به مخاطب ارایه می شود. یکی از مهم ترین تفاوت های قوم نگاری با پژوهش روایی این است که هدف مردم نگاری بررسی و درک فرهنگ و معنای آن بر اساس مشارکت کنندگان مختلف (رفتار، ارزش، طرز تفکر و...) است. در حالی که در تحقیق روایی، هدف آن شناخت تجربیات فردی و معنای آنهاست. داده های روایی مانند انواع مختلف داستان ها به روش های مختلفی از جمله مصاحبه های نیمه ساختاریافته، زمینه های کامپیوتری، مکالمات نوشتاری، روش های قوم نگاری، و زمینه های کاربردی مانند درمان جمع آوری می شوند.مطالعات روایت زندگی راهی قانع کننده برای آزمایش فرضیه ها ارایه می کند، زیرا آنها پویایی های روان شناختی غنی در زندگی انسان را نشان می دهند.

  نتیجه گیری

  تحلیل روایی به عنوان یک روش کیفی برای پیشبرد تحقیقات اجتماعی، به طور فزاینده ای مورد استفاده محققان علوم اجتماعی و سایر حوزه ها قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: تحلیل روایت، روایت پژوهشی، نطریه تحلیل روایت، روایت شناسی، روش شناسی
 • صفورا شیرین نوش*، فاطمه احمدی کلاته احمد، بهناز علیمیرزایی صفحات 201-242

  این تحقیق به تحلیل محتوای کتاب درسی فیزیک برای شاخه های فنی و حرفه ای و کار دانش (فیزیک فنی) از نظر سطح خوانایی می پردازد. نوع تحقیق کاربردی است و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. به منظور تعیین سطح خوانایی کتاب فیزیک فنی از روش های تحلیل محتوای کمی گانینگ، فلش و مک لافلین استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام محتوای کتاب است و نمونه های آماری آن به روش تصادفی انتخاب شده اند. با بررسی نتایج اولیه تحقیق توسط اساتید زبان و ادبیات فارسی و فیزیک، اعتبار نتایج نهایی تایید شده است. نتایج حاکی از آن است که سطح خوانایی کتاب فیزیک فنی طبق روش گانینگ مناسب برای سال های اول دانشگاه و طبق روش مک لافلین تقریبا مناسب برای پایه یازدهم تحصیلی است. همچنین، روش فلش خوانایی کتاب فیزیک فنی را از نظر سطح کلاسی مناسب برای پایه یازدهم تحصیلی و از نظر میانگین تعداد هجاها و متوسط طول جمله ها مناسب سال های پایانی دانشگاه برآورد می کند. در واقع، روش های مورد استفاده در این مقاله سطح خوانایی کتاب فیزیک فنی و حرفه ای وکاردانش را بالاتر از سطح تحصیلی پایه دهم تعیین می کنند. بنابراین با توجه به اهداف نظام آموزشی فنی و حرفه ای، ویژگیهای فراگیران این نظام و نقش کتابهای درسی در رسیدن به اهداف آموزشی قصد شده، پیشنهاد می شود که سطح خوانایی محتوای کتاب فیزیک فنی مورد بازنگری قرارگیرد.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، کتاب فیزیک فنی، روش گانینگ، روش فلش، روش مک لافلین
 • عبدالمناف نظری، نادر سلیمانی*، حمید شفیع زاده صفحات 219-242
  پژوهش حاضر باهدف سناریوپردازی آینده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فقیر (ازنظر مالی) با استفاده از آینده پژوهی انجام شد. روش مورداستفاده در این پژوهش برنامه ریزی مبتنی بر سناریو است که در هشت گام طراحی و پیاده شده است. روش گردآوری داده در این پژوهش کیفی و با استفاده از مصاحبه، پنل خبرگی و پیمایش دلفی است. 20 نفر از خبرگان دارای دانش تخصصی و یا تجربه عملی به عنوان اعضای گروه مشارکت کننده در پژوهش به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. همچنین، از نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های این پژوهش در دو بخش ارایه شده است. بخش اول شامل شناسایی و دسته بندی مولفه های کلیدی، پیش ران ها و عدم قطعیت های مرتبط است. چهار پیشران ایجاد انگیزه به دانش آموزان از سوی معلمان و مدیران، وجود مشاوران متخصص در مدارس مناطق محروم، بهبود زیرساخت های آموزشی در مناطق محروم و پیگیری پیشرفت تحصیلی از سوی معلمان و مدیران، در این بخش تعیین شده و روابط اثرگذاری و اثرپذیری میان مولفه ها تحلیل شده است. بخش دوم به شناسایی و توصیف سناریوهای محتمل و سازگار بر اساس پیشران ها و عدم قطعیت های ذی ربط، پرداخته است؛ بنابراین با بهبود انگیزه در دانش آموزان فقیر، اثربخشی مناسب مشاوران تحصیلی در مدارس، توسعه زیرساخت های مدارس در مناطق محروم و همچنین پیگیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان توسط معلمان، می توان انتظار پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فقیر را داشت.
  کلیدواژگان: سناریوپردازی، فقر، انگیزه تحصیلی، زیرساخت ها
 • معصومه آینه*، مهدی حسین پور، محمدعلی مختاری، محسن اعظمی صفحات 243-258
  هدف

  هدف اصلی پژوهش ارایه مدل کارآفرینی سازمانی بر قابلیت های فناورانه اینترنت اشیاء با رویکرد داده بنیاد در نظام آموزش عالی (دانشگاه رازی استان کرمانشاه) است.

  روش شناسی پژوهش: 

  روش اجرای پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته از نمونه انتخاب شده انجام شده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش اشباع نظری انجام شد و 15 نفر به عنوان نمونه ازکارکنان اداری دانشگاه انتخاب شدند. انتخاب طبق فرایند گلوله برفی پیش رفت و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. روش تحلیل داده ها به صورت کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و همچنین ملزومات انجام هر یک از مراحل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  عوامل موثر در ارایه مدل کارآفرینی سازمانی بر قابلیت های فناورانه اینترنت اشیاء با رویکرد داده بنیاد در نظام آموزش عالی عبارتند از: عوامل سازمانی، سرمایه انسانی، سرمایه فکری، کارآفرینی سازمانی، عوامل فردی، عوامل رفتاری، ساختار سازمانی، قوانین و مقررات، عوامل محیطی، دولت، دانشگاه ها و مراکز پژوهش، مشاوران و پژوهشگران برجسته، پیاده سازی استراتژیک، موفقیت و ایجاد ارزش جدید برای سازمان های کارآفرین.

  بحث و نتیجه گیری

  کارآفرینی سازمانی در دانشگاه ها و تبدیل آن به یک ارزش اقتصادی بایستی به عنوان یکی از سیاست های دانشگاهی برای ورود بیشتر دانشگاه ها به این لحاظ شود. زیرا اگر عوامل سازمانی منطبق و در راستای تسهیل فعالیت های کارآفرینانه جهت گیری داشته باشند، کارآفرینی در دانشگاه ها بیشتر مورد علاقه خواهند بود.

  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی، اینترنت اشیاء، نظریه داده بنیاد و دانشگاه
 • کیوان الستی* صفحات 259-286

  نظریه علی مکانیکی تبیین علمی که توسط وزلی سمن، از فلاسفه علم بسیار مشهور، در سال 1984 مطرح شد، یکی از مدلهایی است که به عنوان جانشین برای مدل دیدگاه رایج تبیین علمی (یعنی تبیین قیاسی قانونی کارل همپل که به دلیل حذف علیت بسیار مورد توجه تجربه گرایان بود) ارایه شده است. سمن که در ابتدا نظریه آماری تبیین را مطرح کرده بود، برای پاسخگویی به تعدادی از مثال های نقض، همانند مثال نقض مشهور باران و فشارسنج، دیدگاه جدیدی را مطرح میکند که برخلاف دیدگاه کارل همپل، و هم راستا با سنت ارسطویی، مبتنی بر علیت و آشکار کردن ساختار علی (نه رویدادها بلکه) فراگردها است. او برای شرح رویکرد خاصش به تبیین علمی، نیاز به معیاری دارد تا بوسیله آن فراگردهای علی را از غیرعلی تشخیص دهد. اولین معیاری که سمن معرفی میکند مبتنی بر این واقعیت است که فراگردهای علی قادر به انتقال علامتی هستند که بر بخشی از ساختار آن فراگرد نقش میبندد. اما این معیار همیشه قادر به تشخیص درست فراگردهای علی از غیر علی نیست. در این مقاله ابتدا نظریه ی سمن را توضیح داده و سپس با تمرکز بر معیار خاص او برای تشخیص فراگردهای علی، معایب و مزایای نظریه او را مورد بررسی قرار می دهیم.

  کلیدواژگان: فراگرد، تعامل علی، معیار انتقال علامت، شرطی های خلاف واقع
|
 • Akram Ghadimi *, Somayeh Karimizadeh Ardakani Pages 11-38
  Purpose

  The purpose of this article is to measure public trust in scientific findings, scientific centers and researchers in Iran. With the increasing specialization of science and technology and its influence in everyday life and the expansion of media and communication tools, awareness about the consequences of the development of science and technology is distributed among social groups and people are aware of science and technology and its achievements. They look with more doubt. In the conditions of social distribution of knowledge, scientists alone do not have the knowledge and ability to predict all the social implications of innovation; This evolution has taken the evaluation of moral implications of science and technology out of the monopoly of scientists. Researchers of science and society try to explain different aspects of people's relationship with science and technology by posing their own questions, how to measure people's trust in science and technology and make them contribute to the growth and development of society, did.

  Method

  In this study, we used descriptive method and survey design. To achieve the goal, a multi-stage cluster sampling method was used. The data collection tool was a questionnaire. The content and form validity of the questionnaire was done by using experts' opinion and checking their agreement coefficient. Also, the method of measuring the structural validity of the conceptual model (confirmatory factor analysis and examination of fit indices) was used, and Cronbach's alpha coefficient was used for the reliability of the prepared questions and items.

  Findings

  Regarding scientific findings, the respondents trusted issues related to scientific rules and regulations, confirmation of other sources, confirmation of other scientists, and the Internet. While the review by ordinary people and the confirmation of the media were not trusted by the respondents, the findings also showed that the majority of the society trusts

  Keywords: trust in science, general understanding of science, Measurement, Survey
 • Nora Haeri, Mahnaz Mahmoody Zarandi *, Behshid Hosseini Pages 39-58
  Introduction

  The holistic approach, by understanding the relationship between all the components of a whole in the design, can significantly affect the health of individuals in indoor environments. In this research, holistic's approach in indoor spaces is being evaluated through scientific productions.

  Methodology

  Using scientometric research, descriptive-analytical method and co-occurrence technique of keywords, Scopus database information sources have been evaluated using VOSViewer software.

  Findings

  The findings showed that the keywords "energy efficiency", "air quality", "structural design", "thermal comfort", "ventilation" and "human" were among the most widely used words and words such as "environmental quality", "life cycle", "thermal insulation" and "indoor air" were among the terms that have been used extensively in recent years. Most scientific productions were conducted in the United States, the United Kingdom and Denmark. The growth of scientific productions in this field in different time periods has gone through a sinusoidal process and in 2021, the peak of scientific publications has been. Among the scientific productions of Iran in this field, Tehran University of Science and Technology with one research and two authors was the only Iranian university that had studied in this field. High-cited journals and authors, and the authorship network map between them were also analyzed.

  Conclusion and Discussion

  The results of this study highlighted the widespread lack of environmental psychology research in the field of holistic approach in interior design and the prominent role of energy sub-sectors in this field and stressed the need for studies in Iran and interdisciplinary cooperation between developed and developing countries in future studies.

  Keywords: Holistic, Scientometrics, Co-author, Co-occurrence keywords, Quality of Life
 • Zahra Ojagh * Pages 59-82
  In order to understand the characteristics of crisis communication in Iran, this article compares the framing of the Covid-19 epidemic in the TV News and the Instagram. The way the media works has an effect on the public understanding of the crisis and its solutions. the alignment of the official and social media can facilitate the achievement of balance after the crisis or intensify the maintenance of the imbalance. This article is based on the conceptual framework of the necessity of information balance to overcome the crisis with an inductive approach. It applies the components of the framework introduced by Entman and the frameworks introduced by Setreet and Nisbet to reveal the frames in sample texts. The findings show the presence of eight frames on television, which include the controllable corona virus in Iran, the crisis-causing corona virus in America and Europe, equating mourning with health, equating epidemic with imposed war, cooperation of people and officials for Solving crisis, conflict, formal acivism, and progress. Also, the frames on Instagram are containment corona, Pandora's box, individual responsibility to solve the crisis, conflict, official activism, and progress. Four frameworks are common to both media. The frames of the two media have a similar function in terms of portraying the actors for causal attribution of responsibility, promoting the positive performance of the officials, and controlling the situation. But even though Instagram is dealing with the covid megacrisis, television is using this megacrisis for political and propaganda purposes.
  Keywords: COVID-19, TV news, Instagram, Framing, crisis communication
 • Fateme Baratlo * Pages 83-107
  This research was done with the aim of identifying and analyzing the intellectual structure of knowledge formed in the field of social studies after the emergence and spread of the Covid-19 pandemic. This research is descriptive-applied in nature. The method of the present research is ultra-composite and in practice, while adopting a trans-discipline approach, it has benefited from the hierarchical clustering method and drawing a strategic diagram. Therefore, due to the use of known scientometric tools, it can also be seen as scientometric research. The statistical population of the study was 38,994 articles indexed on the Web of Science website in the leading countries in publishing scientific works from five continents during the period 2019-2021, and a total of 25,548 keywords were analyzed in Bibexel, ucinet, and SPSS software. Examining the content of these studies in three clusters: "Multiple dimensions of crises in the shadow of the Covid-19 pandemic crisis (first cluster)", "Ethics, justice and persuasive participation in society (second cluster)" and "Education and technological infrastructure (third cluster) »Was categorized and registered. The first cluster with high comprehensiveness and breadth is an important and effective cluster. The second and third clusters, as prominent and emerging domains, have high internal correlation and good cohesion; However, none of the clusters have reached the stage of maturity and stability.
  Keywords: Intellectual Structure, Scientific map, interdisciplinary approach, humanities, Social, Covid -19
 • Jafar Beikzad * Pages 107-130
  Purpose

  The atmosphere of the organization reflects the lifestyle of the employees of an organization. The more atmosphere of the organization reinforces positive and civic behaviors in the organization, the more positive behaviors the employees show and the organization will emerge with a psychological atmosphere based on civility that creates a sense of value and respect in employees. The main purpose of this study was to model the effect of psychological climate on organizational civilization with the mediating role of human resource maturity and information literacy. The present study was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method.

  Method

  The statistical population was the employees of the headquarters National Iranian Oil Company. The statistical sample size was estimated at 327 people using the Cochran's formula and were selected by stratified random sampling. Data collection tool, 4 standard questionnaires; The psychological climate of Quiz and Dekotiz (1991) is the organizational civilization of Zarrinagar et al. (1397), the maturity of human resources of Gholipour and Mohammad Ismaili (2014) and the information literacy of Nikpoor et al. (2011). The research hypotheses were tested using PLS3 and SPSS software by structural equation modeling.

  Findings

  The results showed that the Psychological Climate has an effect on organizational civilization and the maturity of human resources and information literacy. Also, the effect of human resource maturity and information literacy on organizational civilization was confirmed and it was concluded that human resource maturity and information literacy play a mediating role in the effect of psychological climate on organizational civilization.

  Originality: 

  Psychological climate positively affects the attitude and behavior of employees, and managers must create a suitable psychological climate in the organization. Employees in such an organization get the opportunity to learn and this strengthens their capabilities and increases their information literacy.

  Keywords: psychological climate, Organizational Civilization, Human Resource Maturity, Information Literacy, National Iranian Oil Company
 • Mozhdeh Salajegheh *, Masomeh Heydaripour Pages 131-150
  Aim

  The purpose of this study is to study the impact of public libraries on the cultural development of less developed areas and urban margin of Bam city.

  Research Method

  The research method is descriptive and causal research method. The statistical population of this research is members of public libraries of less developed areas and urban margins of Bam city, according to statistics obtained from Kerman Public Libraries General Directorate, the total population of libraries are 3631 persons. Based on Morgan table 180 persons are selected by cluster random sampling method. The research instrument was a researcher-made questionnaire included two-point Likert- type cultural development indices. The coefficient alpha of the questionnaires was 0.86. The obtained data were analyzed using descriptive statistics and SPSS 23 software was used for data analysis.

  Conclusion

  Based on the obtained results and considering the calculated significance level (p = 0.05), it was found that there is a significant difference between cultural and art education items, cultural identity, generalization of library culture and per capita increase. The study of cultural exchanges over the middle has shown the impact of the public libraries of less developed areas and the urban margins of Bam on cultural development properties. Given the values found, members of the public libraries underestimate the generalization of reading culture, so the need for further study and the attention of experts and planners to make better decisions in the institution has been felt. The mean values for cultural identity items also indicated that members of public libraries found it more effective to enhance cultural identity than other items.

  Keywords: Public libraries, cultural development, Less developed areas
 • Bakhtiyar Mahmoudpour * Pages 153-175

  Changes and developments of the 19th and 20th centuries caused pay more attention to children and their education. In the contemporary period, findings of psychological studies and cognitive sciences have confirmed the great importance of learning and education in the sensitive and vital period of childhood and its impact on the formation of personality and the successes of adulthood. For this reason, the efforts of the educational system and parents should be focused on this. era and provide an active, rich environment to enrich the experiences and learning of children. Children's museums have a special place in the informal curriculum of early childhood due to the difference from other centers related to children and the basis of activities in them based on providing conditions for learning based on discovery, interaction and play. By reviewing the history of the establishment of the children's museum, the importance, necessity, difference and their place in the early childhood education system have been reviewed, and the game as a point of difference and uniqueness of the children's museum with other centers related to children has been specially discussed. Finally, by reviewing the goals of children's museums, he makes recommendations for the expansion of such centers.

  Keywords: Learner-centered educational system, children's museum, Early Childhood, museum education, play
 • Ahmadreza Varnaseri *, Hadi Alhaei Pages 176-200
  Objective

  To present and explain the method of narrative analysis: the most important (definitions, applications, objectives, strengths and weaknesses, characteristics, methods, validity and reliability) Collection.

  method

  Reviewing and studying documents and information sources from Persian and English books and papers.

  Results

  Activity narration is very important since narratives help people turn their experiences into meaningful scenes of a story. This requires the use of cultural reasoning methods and content presentation. Narrative is a basic design for linking human events that creates an understandable combination. Narrative research has been considered from two perspectives: the research design or the output of a research. The research design was used to collect and analyze people's narratives of their experiences during life, and the output of the research refers to the expression of research research that is presented to the audience in a story-like manner. One of the most important differences between ethnography and narrative research is that the purpose of ethnography is to study and understand its culture and meaning based on different participants (behavior, value, way of thinking, etc.). While in narrative research, its purpose is to know individual experiences and their meaning. Narrative data such as different types of stories are collected in a variety of ways, including semi-structured interviews computer contexts, written conversations, ethnographic methods, and applied contexts such as therapy.Life Narrative Studies provide a compelling way to test hypotheses because they reveal rich psychological dynamics in human life.

  Conclusion

  Narrative Narrative analysis as a qualitative methodology for advancing social research has been increasingly used by researchers in social sciences and other fields.

  Keywords: Research Narrative, Narrative Analysis, Narratology, methodology
 • Safoura Shirinnoush *, Fatemeh Ahmadi Kalateh Ahmad, Behnaz Alamirzaii Pages 201-242

  This research analyzes the content of physics textbooks for technical and professional branches and work and knowledge (technical physics) in terms of readability. Type of research is applied and it was done in a descriptive-analytical method. In order to determine the readability level of the technical physics book, Gunning, Flash and McLaughlin quantitative content analysis methods were used. The statistical population of the research is the entire content of the book of technical physics and the samples are randomly selected. By reviewing the preliminary results of the research by professors of Persian literature and physics, the validity of the final results was confirmed. The results indicate that the readability of the book according to Gunning method is at the level of the first years of university and according to the methods of McLaughlin, it is around the eleventh grade. Also, the Flash method in terms of the class level of the technical physics textbook at the eleventh-grade level. In terms of the average number of syllables in one hundred words and the average length of sentences, the Flash method predicts the book to be suitable for the final years of university. In fact, the methods used in this article determine the level of readability of the technical and professional physics book higher than the 10th grade level. Therefore, according to the goals of the technical-professional education system, the characteristics of the learners of this system and the role of textbooks in achieving the intended educational goals, it is suggested that the readability level of the content of the technical physics book be reviewed.

  Keywords: content analysis, technical physics book, Gunning method, Flash Method, Mc Laughlin method
 • Abdolmanaf Nazari, Nader Soleimani *, Hamid Shafizadeh Pages 219-242
  The present study aimed to identify and analyze the scenario for the future academic achievement of poor students (financially) using futures research. The method used in this research is scenario-based planning, which is designed and implemented in eight steps. The method of data collection in this study is qualitative and using interviews, expert panel and Delphi survey. 20 people of experts with specialized knowledge or practical experience were selected as members of the group participating in the research by snowball. Also, Micmac software and Scenario Wizard have been used to analyze the data. The findings of this study are presented in two parts. The first part involves identifying and categorizing key components, drivers, and related uncertainties. The four drivers of motivation for students by teachers and principals, the presence of expert counselors in schools in disadvantaged areas, the improvement of educational infrastructure in disadvantaged areas and the pursuit of academic achievement by teachers and principals, are identified in this section and the relationship between effectiveness and effectiveness. The components are analyzed. The second part identifies and describes possible and compatible scenarios based on the propulsions and related uncertainties. Therefore, by improving the motivation of poor students, the appropriate effectiveness of school counselors in schools, the development of school infrastructure in disadvantaged areas, as well as the pursuit of students 'academic progress by teachers, we can expect poor students' academic achievement.
  Keywords: Scenario Planning, Poverty, Academic motivation, infrastructure
 • Masoumeh Ayeneh *, Mahdi Hosseinpour, MohammadAli Mokhtari, Mohsen Aazami Pages 243-258

  Goal: 

  The main purpose of this research is to present an organizational entrepreneurship model on the technological capabilities of objects with data approach of the foundation in higher education system (razi university of Kermanshah).

  Methodology

  The research method is semi- structured interviews with selected sample. The sampling method was purposeful and with theoretical saturation method and 15 people and were selected as sample of the administrative staff of the university. Selection was carried out according to the snowball procedure and continued until theoretical saturation. Data were analyzed using open coding, axial coding and selective coding and also the requirements for each stage of analysis.

  Finding

  Effective factors in providing organizational entrepreneurship model on the technological capabilities of objects with data approach of foundation in higher education system are; organizational factors, human capital, intellectual capital, individual factors, behavioral factors, government structure, government, university and research centers, strategic implementation, success and creating new value for entrepreneurial organization.

  Results

  organizational entrepreneurship in university and its transformation into an economic value should be considered as one of the university policies for further admission of universities. Because if the organizational factors are in compliance with entrepreneurial activities, entrepreneurship in universities will be more interested.

  Keywords: Organizational Entrepreneurship, Internet of Things, data theory foundation, university
 • Keyvan Alasti * Pages 259-286

  The Causal Mechanical model of scientific explanation , which was firstly proposed by one of the most famous philosophers of science, Wesley Salmon, is an alternative model presented for Hempel's Deductive Nomothetic Model of scientific Explanation, i.e. D-N Model . Salmon, who initially proposed the statistical model of explanation, in order to respond to a number of Hempel’s counter examples , such as the famous raining and falling barometer , in contrary to Karl Hempel's, and in accord with Aristotelian tradition, proposed a new model of scientific explanation based on causality. In order to describe his approach to scientific explanation, he used a method for distinguishing causal processes from pseudo processes . The method introduced by Salmon is based on the fact that causal processes are capable of transmitting a Mark. But the method is not always able to correctly distinguish causal from pseudo processes. In this article , I firstly describe Salmon's idea and his famous model, then by focusing on his method for detecting causal processes, I examine the advantages and disadvantages of his theory.

  Keywords: Process, Causal Interaction, Counterfactual conditionals