فهرست مطالب

کتاب قیم - پیاپی 28 (بهار و تابستان 1402)

مجله کتاب قیم
پیاپی 28 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • مهدی صفرزاده، مهدی مطیع*، امیر احمدنژاد صفحات 7-27
  در جامعه حجاز پیش از نزول، قوانینی وجود داشت که از برخی خصوصیات اعتقادی، اخلاقی و رفتاری ایشان نشات می گرفت. اما با نزول قرآن و شکل دهی قوانین اجتماعی، تحولی بنیادین در جامعه ایجاد شد. این پژوهش به شیوه اسنادی و توصیفی تحلیلی با بررسی آیات قرآنی مرتبط، به این سوال پاسخ داده است که قرآن کریم برای شکل دهی قوانین اجتماعی چه رویکردی در قبال خصوصیات جامعه پیش از نزول اتخاذ نمود که اصلاح و تغییر قوانین مورد پذیرش قرار گرفت. بدین منظور ابتدا خصوصیات موثر بر قوانین جامعه پیش از نزول مانند «حمیت»، «خرافه پرستی»، «تامین منافع» و «حاکمیت قدرت» تبیین گردیده و سپس به رویکردهای اصلاحی قرآن در قبال هر کدام از این خصوصیات همچون رواج وحدت، عقلانیت، انسانیت و عدالت پرداخته شده است. در پایان نیز، میزان التزام جامعه عصر نزول به قوانین جدید مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. اطلاع از این رویکرد قرآن در تغییر قوانین، می تواند مقدمه ای بر کشف الگوی قرآنی قانون گذاری در جوامع باشد.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، قانون، انگاره قانون، عصر نزول، تغییر قوانین
 • نرگس قاسمی فیروزآبادی*، سیده وحیده رحیمی، محمدکاظم رحمان ستایش صفحات 29-54

  چگونگی تغییر عمیق باور مشرکان عصر نزول از انکار سرسختانه معاد تا یقین به آخرت و استقبال از مرگ در راه خدا، سوالی در خور توجه است. چینش آیات محوری پیرامون معاد بر اساس ترتیب نزول، سبب دست یابی به فرایند این تحول و روش خاص قرآنی در نهادینه سازی باور معاد در جان اعراب است. براین اساس، این پژوهش به فرایند تحول آفرینی قرآن کریم در بعد معادباوری در سه مرحله دست یافته است. در اولین مرحله، قرآن کریم در نخستین سور مکی، با تعریف معاد و بیان اجمالی مباحث کلیدی پیرامون آن، از بعد انگیزشی جامعه را برای پذیرش حقانیت معاد آماده ساخته است. در دومین مرحله با ظهور مخالفت ها و شبهه افکنی ها، با ارایه احتجاجات روشن، به تخریب پایه های استدلالی مشرکان و تبیین و اثبات حقیقت معاد از بعد شناختی پرداخته است و در مرحله سوم بعد از دوران مدنی با تبیین نقش معاد باوری در رفتار مومنانه، در جهت تعمیق و عملیاتی ساختن معادباوری و تبیین کارکرد آن در حرکت ایمانی و رفتار سازی موحدانه گام برداشته است.

  کلیدواژگان: تحول آفرینی، انکار معاد، طرح معاد، تبیین معاد، تعمیق معاد باوری
 • محمدرضا امین* صفحات 55-73

  پیرامون واقع نمایی گزاره های قرآن دیدگاه هایی وجود دارد. این مقاله بررسی می کند که پیامدهای موضع گیری در قبال واقع نمایی این گزاره ها به مثابه مبنایی تفسیری، چیست؟ برای نیل به پاسخ، دو نکته را بررسی می کنیم: آیا موضع گیری در مورد واقع نمایی گزاره های قرآن، مبنایی تفسیری است؟ پیامدهای تفسیری این موضع گیری در مقام عمل چیست؟ در این رابطه سه موضع گیری کلی اصطیاد شد. ضمن تحلیل مبنای تفسیری و تطبیق آن با هر پاسخی به سوال از واقع نمایی، از رهگذر تطبیق مدعای هریک از دیدگاه ها بر آیات قرآن و تحلیل محتوای آنها و ارزیابی پیامدهای هر دیدگاه، روشن گردید که هریک در عرصه تفسیر و علوم قرآن، پیامدهایی دارند، که برخی از آنها به کل قرآن، و برخی به بخشی از گزاره های قرآن ناظر است. این پیامدها، دامن گیر مسایلی در تفسیر، علوم قرآن، علوم انسانی اسلامی، و علوم تجربی می شود. برخی از این پیامدها عبارتند از: امکان استخراج داده های متقن از قرآن برای استفاده در علوم انسانی اسلامی و علوم تجربی؛ پیامدهایی چالش برانگیز مانند بشری بودن قرآن و امکان همانندآوری قرآن و بطلان تحدی؛ عدم امکان اثبات معاد با گزاره های قرآن؛ و عدم امکان عبرت گیری از قصص قرآن؛ که ادله متقن بر بطلان آنها وجود دارد.

  کلیدواژگان: واقع نمایی، مبنای تفسیری، گزاره، علوم انسانی اسلامی، قرآن
 • مژگان شیریان زاد، اعظم پرچم*، الهام سیدان صفحات 75-90
  تصویر هنری یکی از مباحث حوزه زیبایی شناسی است که عناصر تشکیل دهنده یک متن ادبی را به منظور کشف زیبایی های آن بررسی می کند. تصاویر هنری انواعی دارد که ازجمله آن، تصاویر محسوسی است که برپایه حواس پنج گانه شکل می گیرد. در بین تصاویر هنری سوره واقعه، تصویر شنیداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از رهیافت های این پژوهش تبیین و آشکارکردن انواع تصاویر شنیداری سوره واقعه است که به سه صورت در این سوره نمود پیدا می کند: تصاویر شنیداری مبتنی بر آوا معنایی، تصاویر تداعی کننده اصوات و تصاویر گفت وگو با الفاظ دال بر شنیدن. آوامعنایی ها مستقیما از صفات حروف در واژگان و موسیقی بهره می برد. در تداعی کننده های اصوات و گفت وگوها، تصاویر شنیداری غیرمستقیم است؛ یعنی ابتدا صحنه با تفکر، برای مخاطب مجسم می شود و به دنبال آن صدا و تصویر شنیداری آن تداعی می گردد؛ این تصاویر مخاطب را در موضعی قرار می دهد که گویا صداهایی را می شنود. نتایج این بررسی نشان می دهد تصاویر شنیداری آوامعنایی در سوره واقعه به ترسیم حوادث هول انگیز قیامت و عذاب های جهنم مربوط است. در این تصاویر، حوادث قیامت به گونه ای به تصویر کشیده شده است که گویی مخاطب صدای مهیب آن را می شنود. تصاویر شنیداری تداعی کننده، به ترسیم بهشت مربوط است. گاهی تصاویر شنیداری در سوره واقعه بر اساس گفت وگوی بهشتیان و منکران معاد است که تصویری از حضور آنان در اجتماع ارایه می دهد. در این تصاویر از الفاظ دال بر شنیدن مثل «یقولون» و «یسمعون» استفاده شده است که این کلمات در کنار کلمات بعد از خود، تصویری شنیداری ارایه می دهد.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، سوره واقعه، تصاویر شنیداری، آوامعنایی، تداعی اصوات
 • هادی غلامرضائی، کاوس روحی برندق*، نصرت نیل ساز، محمود کریمی صفحات 91-110
  یکی از مباحث علوم قرآنی بحث قرایات است. گمان غالب این است که اختلاف قرایت محصول پس از زمان پیامبر خدا و نتیجه نبود دسترسی به حضرت است؛ از این رو، مسلمانان عصر نبوی در این زمینه با هم اختلافی نداشته اند. اما بر اساس روایات، صحابه حتی در عصر و مصر پیامبرخدا نیز با هم بر سر قرایت قرآن اختلاف داشته اند. این مقاله درصدد است با نگاهی تاریخی و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این روایات بپردازد؛ تا ضمن اشاره به پیشینه تاریخی این مسیله و انعکاس بخشی از زندگی پیامبرخدا و صحابه که مغفول مانده، نشان دهد که اختلاف صحابه در قرایت قرآن در عصر نبوی از چه کمیت و کیفیتی برخوردار بوده است. مطابق این تحقیق زمان اختلاف صحابه در اواخر حیات پیامبرخدا و بیش تر پس از فتح مکه بوده است. صحابه در اموری همچون لهجه، برخی از اضافات، نقل مترادفات و حتی شمار آیات یک سوره با هم اختلاف پیدا کرده اند و بیش تر این اختلاف ها حتی پس از مراجعه به پیامبرخدا نیز ادامه یافته است.
  کلیدواژگان: قرائات قرآن، اختلاف قرائت، اختلاف صحابه، سبعه احرف، قرآن در عصر پیامبر
 • محمد سلطانی رنانی* صفحات 111-129

  حضرت ابراهیم (علیه السلام) اسوه مومنان است. رفتار وگفتار آن پیامبر بزرگ با پدرخوانده اش، آزر وچگونگی دعوت وی به خداپرستی ومنع وی از بت ، وهمچنین با فرزندانش، به ویژه اسماعیل، بهترین نمونه برای رفتار پدر-فرزندی به ویژه در عرصه دعوت به باورها واحکام دینی است. با بررسی آیات وارد، نه ویژگی در ارتباط حضرت ابراهیم با آزر می یابیم: تاکید بر عاطفه خویشاوندی؛ طرح پرسش و دعوت به بازنگری؛ دعوت به اندیشه و دانش؛ بازگشت به فطرت پیراسته؛ حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل؛ و آن گاه معرفی خداوند به صفات مهربانی و پروردگاری. وچون آزر به تهدید ونامهربانی با ابراهیم سخن گفت، ابراهیم وی را به درود، کناره گیری ووعده آمرزش خواهی پاسخ داد. این ویژگی ها الگویی را ترسیم می کنند که مبتنی بر تاکید بر روابط خانوادگی در مسیر خیرخواهی ودعوت خردمحور وتدریجی به باورهای دینی است.آیات قرآنی ویژگی هایی را نیز در رفتار وگفتار ومنش ابراهیم با فرزندان ودودمانش آشکار می کند. محور این ویژگی ها، حرمت نهادن به شخصیت مستقل واختیار فرزند وهمراهی همیشگی ابراهیم با فرزند است که در جلوه هایی همچون مشورت با فرزند، مشارکت در تجربه ها، ودعا ودرخواست خیر متداوم برای فرزندان، آشکار می شود. این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای در کتاب های تفسیر قرآن، سیره و تاریخ؛ و تحلیل یافته ها برای دریافت مشخصه های الگوی رفتار پدر-فرزندی در سیره و سخن حضرت ابراهیم انجام گرفته است.

  کلیدواژگان: حضرت ابراهیم، رابطه پدر-فرزندی، دعوت به دین، ذبح اسماعیل
 • حمیدرضا حاجی بابایی، حسین هاشم نژاد، جعفر گل محمدی، مرضیه حسنی کبوترخانی* صفحات 131-155

  ترس یکی از مهمترین حالات و کیفیت های روح و روان بشر است که از طرفی موجب صیانت از نفس و بقای انسان می شود و از طرف دیگر ترس و صفت آن جبون یک موضوع اخلاقی است؛ لذا قسمی از آن می تواند ممدوح و قسمی دیگر می تواند مذموم باشد.هدف این پژوهش بررسی ترس مذموم و ارایه مدیریت آن از منظر قرآن در دو حیطه نظری (شناختی) وعملی (رفتاری-کنشی) است. از منظر قرآن، ترس از فقر، ترس از مرگ و ترس از غیر خدا، ترس مذموم است. در این نوشتار آیات مرتبط با ترس مذموم به روش کیفی تحلیل متون، شناسایی، استخراج، مقوله بندی و تحلیل شده است. برای اصطیاد مدیریت احساس ترس، از روش متعارف در علوم اسلامی و با رعایت ضوابط و قواعد تفسیر در فهم قرآن استفاده شده است. در حیطه نظری، مدیریت احساس ترس با ارتقاء شناخت و بینش از طریق تقویت ایمان، تعمق در توحید، حکمت الهی و توکل، تقویت و اصلاح نگرش هایی چون آزمون محور دانستن دنیا، مالکیت حقیقی خداوند، نگاه مثبت به مرگ قابل تحقق است. در حیطه عملی (رفتاری) با انجام اعمال و رفتارهای مبتنی بر مبانی دینی مانند صبر، انفاق و صدقه، زیارت قبور، نگارش وصیت نامه، غیرت می توان بر ترس های مذموم غلبه نمود. بر اساس این پژوهش بینش و نگرش های دینی، تقید به ایمان، اهتمام به فضایل اخلاقی و رفتاری در مدیریت ترس های مذموم بسیار موثر است.

  کلیدواژگان: ترس، احساس ترس، خوف، مدیریت ترس، ترس مذموم
 • علی رضایی کهنمویی* صفحات 157-176

  در آیات شریفه 46 الی 49 سوره اعراف، گزارشی ویژه از برخی حقایق و وقایع اخروی در ارتباط با چند طیف انسانی، مطرح شده است؛ تحقیق حاضر بر آن است که با روش توصیفی تحلیلی، به این مسیله سه بخشی پاسخ دهد که: آیا این آیات، از واماندگان اخروی نیز سخن گفته اند؟ و در صورت مثبت بودن جواب، اولا با چه تعبیری به ایشان اشاره شده است؟ و ثانیا ایشان چه هویتی دارند؟ حاصل تحقیق آنکه، واماندگان اخروی، در این آیات شریفه، حضوری شاخص دارند، اما بر خلاف نظر جمهور اهل سنت، عنوان «اصحاب اعراف» ناظر بر ایشان نیست، بلکه با تعبیر «اصحاب الجنه» ای که هنوز وارد بهشت نشده و طمع بهشت و خوف جهنم دارند، از ایشان یاد شده است (و «اصحاب اعراف» اشاره به صدر نشینان صاحب منصب اخروی دارد). این واماندگان، اولا طیفی منتسب به جامعه اهل ایمان، ولی دارای ضعف در ایمان و عمل اند به نحوی که برآیند نهایی حسنات و سییاتشان برابر است. ثانیا از حیث اجتماعی، در زمره طبقه مستضعف هستند که طعم ظلم و تحقیر مستکبران کافر را چشیده اند. روایاتی از اهل بیت ع، در اشاره به حقایق مزبور، پیشتاز و به غایت ممتازند.

  کلیدواژگان: واماندگان اخروی، اصحاب اعراف، مومنان مستضعف، جایگاه تفسیری اهل بیت ع
 • ابوالفضل خوش منش، رامین طیاری نژاد*، محمود قاسمی قلعه بهمن صفحات 177-199
  مرجعیت قرآن کریم از تعابیر نوظهور حوزه مطالعات تفسیری به شمار می آید که ضمن وفاق اکثری بر اصل آن، رویکردهای متفاوتی درباره آن وجود دارد.این پژوهش درصدد است با روش تحلیل محتوای کیفی در استخراج مضامین و مقوله ها از بیانات آیت الله خامنه ای، گرانیگاه فکری ایشان در زمینه مرجعیت قرآن را کشف و ارایه نماید.یافته های تحقیق کاشف از عقیده آیت الله خامنه ای به «مرجعیت / امامت قرآن کریم» در فرایندهای حکمرانی، بنیان های دانشی و سبک زندگی است. این نظریه که بر مجموعه ای از مبانی «قرآن شناسی» (بر پایه پدیدارشناختی قرآن)، «انسان شناسی» و «دین شناسی» استوار است، در سه مقوله کلان و سیزده مولفه خرد سامان یافته است؛ «تدبر» دال مرکزی مقوله «الزامات مرجعیت قرآن» است که به موجب آن نظریه مرجعیت متکی به یک هویت واحد و جمعی شکل گرفته از آگاهی های انسجام یافته ای است که محصول مجموع نگری به قرآن است. تحلیل های کمی حاکی از این است که مایز اصلی نظریه آیت الله خامنه ای با دیگر نظریات مشابه در مقوله «چرایی مرجعیت قرآن»، یک «مایز روشی» است. «ظهور عمل دینی» در قواره اجتماع (کارایی / امتداد اجتماعی معرفت)، دال مرکزی این مقوله است که دیگر دال های شناور، حول آن مفصل بندی شده اند. این دال مرکزی، ره آورد «دانایی توام با عاطفه» (توامانی عقل و دل) است و قرآن کریم تنها منبع معرفتی است که در روش تعلیمی خود، دانایی را توام با جهات عاطفی انسان به قصد تحقق کارایی می آمیزد. نقش راهبردی سه گانه «تلاوت، استماع، تدبر» در ساختار معرفت قرآنی و تعلیمات دینی، از این رهگذر بازیابی می شود.
  کلیدواژگان: مرجعیت قرآن، آیت الله خامنه ای، تدبر، تلاوت، عمل دینی، عقل، عاطفه
 • روح الله نجفی* صفحات 201-213
  در فهم قصه های قرآن، تکیه بر معهودات زمانه نزول و پیشینه های تاریخی، اهمیتی وافر دارد. بررسی حکایت قرآنی «پراکندگی پسران یعقوب بر دروازه های چندگانه» نمونه ای بارز از این مدعا را نشان می دهد. بر وفق گزارش قرآن، چون پسران یعقوب رهسپار مصر شدند، سفارش پدر به ایشان آن بود که از یک دروازه، داخل مصر نشوند بلکه از دروازه‏های مختلف وارد شوند. از الفاظ قصه در قرآن معلوم نمی گردد که در پس این سفارش یعقوب، چه حکمتی نهفته بوده است. بیشینه اهل تفسیر، اجتناب از چشم بد مردمان را علت امر یعقوب معرفی کرده اند بی آن که به پیشینه قصه اشاره کنند. جمعی دیگر، حکمت سفارش یعقوب را در دوری از حوادث ناگوار متعارف جسته اند و بر آن شده اند که مشاهده اجتماع پسران بر دروازه واحد، می توانست بیم یا حسد حکومتیان یا مردمان عادی را بر ضد ایشان برانگیزد. تحقیق حاضر نشان می دهد که با قطع نظر از پیشینه قصه، وجه اخیر تعین دارد اما پیشینه تاریخی سفارش یعقوب در «میدراش رباه»، قول نخست را موید می دارد. افزون بر این، از «تلمود بابلی» فهمیده می شود که ورود به یک شهر غریب، موقعیتی است که آدمیان را در اثرپذیری از چشم بد آسیب پذیرتر می کند. از این رو، یعقوب نیز در سفارش قرآنی خود، بر این موقعیت، انگشت نهاده است.
  کلیدواژگان: چشم بد، فهم قرآن، پیشینه قصه، مصادر یهود، یعقوب، پسران یعقوب
 • محمدحسین فهیم نیا*، مهدی اسماعیل پور صفحات 215-232

  «انذار و تبشیر» از واژگان پرکاربرد در سیره تبلیغی انبیاء الهی هستند. سوال پژوهش حاضر آن است که از نگاه قرآن کریم چه نسبتی بین انذار و تبشیر در مقام عمل و اجرا وجود دارد؟ مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش، به بازخوانی قرآن کریم با این نگاه و با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نگاه قرآن در مقام عمل، از میان سه فرض احتمالی، یعنی هم زمانی انذار و تبشیر، مقدم بودن تبشیر بر انذار و بالعکس، انذار تقدم رتبی بر تبشیر دارد. زیرا برای دست یابی به بشارت های خداوند، لازم است انذارها در انسان اثر بگذارد همچنین انبیاء الهی نیز در قرآن به عنوان منذر تبلیغ را انجام داده اند. در چند آیه ای هم که در آن ها بشارت بر انذار مقدم شده موضوعشان یکسان نیست. به عبارت دیگر، انبیاء الهی نسبت به جریان مجرم، منذر و نسبت به جریان مومن، مبشر بودند.

  کلیدواژگان: تبلیغ (دعوت)، انذار، تبشیر
 • محمدرضا شریفی نسب*، علی حسن بیگی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی صفحات 233-250

  واژه «سوره» یکی از واژگان مشهور در آیات قرآن کریم از جمله آیات تحدی است که در آن برای اثبات اعجاز قرآن کریم و رسالت پیامبر اکرم (ص)، به هماوردی یک یا ده سوره تحدی شده است. در تفسیر مقصود از واژه «سوره» در آیات قرآن کریم بین مفسران و قرآن پژوهان اختلاف نظر وجود دارد. بررسی دیدگاه های مختلف در این رابطه نشان می دهد در یک برآیند کلی، دو دیدگاه اصلی در این زمینه وجود دارد؛ برخی واژه «سوره» در قرآن کریم را به معنای "بخش مستقل و طایفه ای از آیات" دانسته اند و برخی آن را به معنای "مجموعه کامل آیات آغاز شده با بسم الله" (سوره کامل) تفسیر کرده اند. در پژوهش حاضر مستندات هر دو دیدگاه گردآوری شده و با ارزیابی این ادله، این نتیجه حاصل شده است که مستندات دیدگاه تفسیر «سوره» به معنای "بخش و طایفه ای از آیات" دارای ضعف است و توان اثبات مدعا را ندارند؛ بر این اساس، تفسیر این واژه به معنای متداولش یعنی "مجموعه کامل آیات آغاز شده با بسم الله"، مناسب ترین وجه تفسیری دانسته شده است.

  کلیدواژگان: مفهوم شناسی، مفردات، واژه، سوره، بخش، متداول
 • عبدالهادی فقهی زاده، شادی نفیسی، سینا اسمعیل زاده* صفحات 251-268
  تفسیری که شیخ طوسی در قرن پنج هجری و در بغداد نوشته، ویژگی های خاص و منحصر به فردی دارد که آن را از تفاسیر شیعی متفاوت، و به تفاسیر اهل سنت شبیه تر کرده است؛ تا جایی که به سبب بعضی از این ویژگی ها انتقاد فیض کاشانی را متوجه خود ساخته و برخی دیگر را به این نتیجه رسانده که شیخ طوسی در نگارش تفسیر خود شیوه ای مبتنی بر تقیه را پیش گرفته است؛ چنان که در دوران معاصر نیز بعضی از مستشرقان این تفسیر را تفسیری معتزلی دانسته اند. حال آنکه با ملاحظه مجدد آرای تفسیری شیخ طوسی و روش او در بیان این آرا و همچنین با آگاهی از برخی نظرات موجود در دوره تالیف، این نتیجه به دست می آید که شیخ طوسی تفسیر خود را بر مبنای جدال احسن و عمدتا برای مخاطب عامه نوشته است. این مقاله بر آن است، با ذکر شواهد و قراین موجود در تفسیر تبیان، به اثبات این مدعا بپردازد.
  کلیدواژگان: تفسیر تبیان، ابن جریر طبری، رجعت، نسخ
 • علی محمدی آشنانی، احسان دباغ* صفحات 269-288
  بر اساس آیه 34 سوره ابراهیم: «و آتاکم من کل ما سالتموه...»، همه دعاها و درخواست های انسان از خداوند، به صورت پیشینی، مورد توجه خداوند قرار گرفته است. از آنجا که برخی از دعاها، مورد اجابت قرار نمی گیرد، پرسش آن است که کدامین گونه تقاضای ان سان از خداوند، از پیش برآورده شده است؟ پژوهش حاضر، به روش تحلیلی- انتقادی، ضمن بررسی سیاق، بخش ها، مفردات و ترکیب آیه، مدلل ساخته که سیاق آیه در مقام امتنان و ذکر نعمت های الهی است؛ «آتاکم» ماضی به معنای برآوردن پیشینی یا حتمی، «من» بیانیه و «کل» به معنای همه نه اغلب و «ما» موصوله یا مصدریه و «سالتموه» درخواست های تکوینی مربوط به مرتبه وجودی یا به زبان حال و استعداد است؛ بدینسان خداوند تمام نیازهای وجودی ابعاد گوناگون انسان را از پیش، تامین نموده؛ چنان که اجابت درخواست های به لسان حال و استعداد را از قبل مقرر فرموده است؛ ولی دعاهایی که زبانی باشد، با شرایطی و به هر میزان که به زبان حال و استعداد نزدیک شود، به اجابت نزدیک تر شده و تحقق می یابد؛ براین اساس، عدم اجابت برخی از تقاضاهای مقالی بندگان، نمی تواند قرینه ای برای تغییر معنای حقیقی الفاظ آیه شده، یا کلیت، پیشینی بودن و حتمیت آن را، خدشه دار سازد.
  کلیدواژگان: برآورده شدن دعا، قرآن کریم، تفاسیر فریقین، زبان تکوین، مرتبه وجودی انسان، لسان حال و استعداد
 • زهرا قاسم نژاد، سیده هانیه مومن* صفحات 289-304
  یکی از قوانین مطرح شده در قرآن کریم که در بسیاری از آیات اعم از آیات اخلاقی، حقوقی، اجتماعی، طبیعی و... به صورت مستقیم و غیرمستقیم بدان اشاره شده، قانون علیت است. اقسام مختلف این قانون چون علت فاعلی و غایی، مادی و صوری و... در آیات قرآن قابل بررسی و شناسایی است. از جمله ی این آیات در حوزه ی طبیعت که در مقام بیان قانون علیت می باشد و در آن صراحتا به علت غایی اشاره شده، آیات دلالت کننده بر ثبوت زمین به واسطه ی کوه ها می باشد که مکررا در سوره های نحل، انبیاء و لقمان مطرح شده اند. سیری در تفاسیر قرآن، پیرامون آیات مذکور حاکی از آنست که درک مفسران عصرهای مختلف، بویژه مفسران پیشین نسبت به این دسته از آیات با درک مفسران اخیر متفاوت است. دانشمندان علوم قرآنی در مقام بیان علت این اختلافات تفسیری، عوامل گوناگونی را مطرح نموده اند؛ اما در میان این عوامل، به گفتمان ها که به صورت ناخودآگاه بر فهم مفسر از آیات قرآن اثر می گذارند، کم تر توجه شده است. در مقاله ی حاضر تلاش برآنست سیر تحول آراء مفسران در مفهوم «ثبات زمین به واسطه ی کوه ها» با تاکید بر نقش گفتمان ها در این تحولات بررسی گردد. نتایج حاکی از آنست که شکل گیری چهار گفتمان اخباریگری، اجتهادی، تاویل گرایی، علم گرایی و گفتمان زبانی در طول تاریخ موجب تحول در فهم و تفاسیر مفسران ذیل آیات مورد بحث گردیده است.
  کلیدواژگان: تفسیر قرآن، علیت، گفتمان، کوه ها، رواسی، ثبات زمین
 • نجمه نجم*، مهدی مهریزی، محمدعلی مهدوی راد صفحات 305-322

  مسلمانان از دیرباز تالیفاتی در علوم قرآن داشته اند که از نخستین جامع نگاری ها فضایل القرآن ابوعبیدقاسم بن سلام است. سوال اصلی آن است که نگارش فضایل القرآن متاثر از چه عوامل بنیادینی بوده و رتبه عوامل به چه صورت قابل تحلیل است؟ این تحقیق از طریق یک روند منظم و استقرای تحلیلی؛ داده های تحلیلی را در مورد «جریان سازبودن فضایل القرآن»، «رابطه و تعامل فضایل القرآن با کتب هم عصر آن» و «عوامل موثر بر نگارش فضایل القرآن» برای دانش پژوهان رشته علوم قرآن بیان کرده است. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و از تکنیک کدگذاری و مقوله بندی استفاده شده است. رویکرد ابوعبید در مواجهه با تجمیع احادیث علوم قرآن به دلیل تخصص و تبحر او در علم حدیث، اجتهادی و نقادانه بوده است. عوامل تاثیرگذار درونی در نگارش فضایل القرآن نقش آفرینی بیشتری داشته و عوامل بیرونی بر نگارش آن به دلیل حریت، تخصص و تسلط نویسنده تاثیر کمتری داشته است. مقوله قدمت، ساختار و کارکرد کتاب، عوامل فرهنگی اجتماعی، زمینه ای، شخصیت فردی و همنشینان ابوعبید قاسم بن سلام، شهرت، داشتن کتاب تک نگاری علاوه بر کتاب جامع، شخصیت علمی و اخلاقی ابوعبید، بیشترین تا کمترین تاثیر را در جریان سازی کتاب ایفا کرده اند.

  کلیدواژگان: فضائل القرآن، جامع نگاری، تاریخ علوم قرآن، ابوعبیدقاسم بن سلام
 • مجتبی شکوری*، فاطمه حاجی اکبری صفحات 323-345

  شناخت ویژگیهای شخصیتی بزرگان دینی، یکی از حوزه های پژوهشی مهم در مطالعات مربوط به ادیان و مذاهب محسوب میشود. متدینان همواره شخصیتهای برجسته دینی را به عنوان الگوی رفتاری برگزیده و سعی میکنند انطباق حداکثری بین رفتار خود و بزرگان دینی ایجاد نمایند. از میان نظریات متعددی که در حوزه روانشناسی برای توصیف روانی شخصیت انسانها معرفی شده، نظریه سنخهای روان شناختی یونگ که بعدها توسط مایرزبریگز و بریگز به صورت تیپهای 16گانه ی شخصیتی توسعه یافت، به عنوان چارچوب نظری این تحقیق برای شناخت دقیق تر شخصیت حضرت علی بن ابیطالب (ع) انتخاب شده است. علیرغم آنکه تالیفات متعددی مخصوصا در سده اخیر به بررسی شخصیت ایشان پرداختها ند، اما در هیچ یک از این پژوهش ها، این نظریه به عنوان چارچوب نظری تحقیق انتخاب نشده و از این نظر، تحقیق حاضر اولین اثر از این سنخ محسوب میشود. در این تحقیق، بیانات امام علی (ع) در کتاب نهج البلاغه با روش تحلیل محتوا بررسی و مشخص شده که شخصیت ایشان به کدام سویه در طیفهای «درونگرایی - برونگرایی»، «حسی - شهودی»، «منطقی - احساسی» و «ساختارمند - انعطاف» گرایش بیشتری داشته است. یافته های تحقیق ما را به این نتیجه میرساند که امام علی (ع) احتمالا دارای شخصیتی درونگرا، شهودی، منطقی و ساختارمند بودند و شخصیت ایشان از نظر ادبیات تیپشناسی، به تیپ شخصیتی معمار (INTJ) نزدیکتر است.

  کلیدواژگان: تیپ شخصیتی معمار، INTJ، درونگرایی، نهج البلاغه، شخصیت امام علی (ع)
|
 • Mahdi Safarzadeh, Mahdi Motia *, Amir Ahmadnezhad Pages 7-27
  In Hejaz society before the revelation, there were laws that originated from some of their religious, moral and behavioral characteristics. But with the revelation of the Qur'an and the formation of social laws, a fundamental change took place in society. This study, by documentary and descriptive-analytical methods, by examining the related Qur'anic verses, has answered the question of what approach the Holy Qur'an took to the characteristics of society before the revelation in shaping social laws, which was accepted to amend and change the laws. For this purpose, first the characteristics affecting the laws of society before the revelation such as "protection", "superstition", "securing interests" and "rule of power" are explained and then the corrective approaches of the Qur'an to each of these characteristics such as the prevalence of unity, rationality, Humanity and justice are addressed. Finally, the degree of commitment of the society at the time of revelation to the new laws has been examined and explained. Knowing this Qur'anic approach to changing laws can be a prelude to discovering the Qur'anic pattern of legislation in societies.
  Keywords: The Holy Quran, the law, the idea of ​​the law, the age of revelation, the change of laws
 • Narges Ghasemi Firooz Abadi *, Seyyede Vahide Rahimi, MohammadKazem Rahman Setayesh Pages 29-54

  How to profoundly change the beliefs of the polytheists of the age of revelation, from the stubborn denial of the resurrection to the certainty of the Hereafter and the acceptance of death in the way of God, is a question worthy of attention. The arrangement of the central verses about the resurrection according to the order of revelation leads to the achievement of the process of this transformation and the specific Qur'anic method in institutionalizing the belief in the resurrection in the souls of the Arabs. Accordingly, this study has achieved the process of transformation of the Holy Quran in the dimension of resurrection in three stages. In the first stage, the Holy Quran in the first surah of Makkah, by defining the resurrection and briefly stating the key issues around it, has prepared the society to accept the legitimacy of the resurrection in terms of motivation. In the second stage, with the emergence of opposition and skepticism, by presenting clear protests, he has destroyed the reasoning bases of the polytheists and explained and proved the truth of the resurrection from a cognitive point of view. In believing behavior, he has taken a step towards deepening and operationalizing equanimity and explaining its function in the movement of faith and monotheistic behavior.

  Keywords: Transformation, Resurrection Denial, Resurrection Plan, Resurrection Explanation, Deepening Resurrection Belief
 • MuhammadReza Amin * Pages 55-73

  There are stances on reality-representing. This article deals with consequences of these stances as a tafsir base. First, two preparatory and supplementary points will be examined: a) Is stance-adopting on Quranic statements' reality-representing a tafsir base? b) What is/are consequences of stance-adopting on Quranic statements' reality-representing? As to Quranic statements' reality-representing, five stances were founded and it was found out that each of them has consequences in tafsir. Consequences of some of them affect the Quran as a whole, but some other stances affect parts of Quranic statements, and some of them affect a number questions in Quran's Sciences, in Islamic Humanities as well as in Science. Some of these different consequences are: the possibility of deriving Quranic stable data for Islamic Humanities and Science, the Quran's being human-written, the possibility of imitating the Quran, impossibility of using Quranic reasons for resurrection, impossibility of learning lessons of Quranic narratives.

  Keywords: Reality-Representing, Tafsir Base, Statement, Islamic Humanities, The Quran
 • Mozhgan Shiryanzad, Azam Parcham *, Elham Saiedan Pages 75-90
  In this research, we study and analyze some of the audio images of Sura Waqi'a. Imagery is one of the most important issues in the field of aesthetics. In this field, the elements in a literary text are studied so that its beauties will be found and the text will be understood and analyzed better. Visual images put the reader in a position where he or she seems to hear images.To conduct this research, we have used a descriptive-analytical method and collected library information. The results of this study show that in the verses of Sura Waqi'a, twenty eight verses have visual images which serves the subject and purpose of the scene. Presenting different situations creates a set of scenes in the mind of the reader and makes him or her think and compare and make religious facts tangible for him or her. These images also bring together artistic and religious functions in an integrated context.
  Keywords: The Holy Qur', an, Sura Waqi', audio images, semantic sound, imagery elements, association of sounds
 • Hadi Gholamrezaii, Nusrat Nilsaz, Mahmoud Karimi Pages 91-110
  One of the important topics in Quranic sciences is the discussion of different readings of the Quran .Many people think that Muslims' differences in reading the Qur'an began after the death of the Prophet of God .According to this belief, the reason for this difference is the lack of access of Muslims to the Prophet; Hence, Muslims did not differ in reading the Qur'an during the life of the Prophet of God. But according to the hadiths, Muslims disagreed over reading the Qur'an even at the time and place of the Prophet's life. This article wants to study these hadiths from a historical point of view with a descriptive-analytical method. First, describe the historical background of Muslims' differences in reading the Qur'an. Secondly, to determine the quantity and quality of the differences between Muslims in reading the Qur'an in the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his innocent family). According to this article, the time of Muslims' disagreement over reading the Qur'an was late in the life of the Prophet of God and mostly after the conquest of Mecca. The Companions differed on matters such as accent, some additions, quotation of synonyms, and even the number of verses of a surah. Most of these differences have continued even after referring to the Prophet.
  Keywords: Quran recitations, differences in reading the Qur', an, differences in the Companions, seven letters, the Qur', an in the time of the Prophet
 • Mohammad Soltani Renani * Pages 111-129

  Prophet Abrahim is a pattern of believers. The behavior and speeches of the great messenger with his godfather, Azer, and his invitation to God and his ban on idols, as well as his children, especially Ismail, are the best examples of father-child behavior, especially in the field of inviting religious beliefs and ordinances.By studying the verses entered, we do not know the characteristics of Abraham's relationship with Azer. These characteristics are combined with kinship affinity, inviting to thought and knowledge, returning to the ultimate instinct, the wisdom of reasoning to eliminate the probable loss, and then introducing God to the attributes of kindness and lordship.And the Azar threats and unkindness spoke to Abraham, Abraham him to step down and promise of peace and sought forgiveness replied. And the analysis of Quranic verses reveals eleven features in Abraham's behavior and speeches with his children and his dynasties.The focus of these features is Abraham's constant companionship with his children, which is manifested in such effects as consultation with the child, participation in experiences, and the continued.

  Keywords: Prophet Ibrahim, father-child relationship, invitation to religion
 • Hamidreza Hajibabaeei, Hosein Hashemnezhad, JaFar Golmohammadi, Marziye Hassani Kabootarkhani * Pages 131-155

  From the perspective of the Quran, fear of poverty, fear of death and fear of non-God, fear is reprehensible. The purpose of this study is to investigate reprehensible fear and present its management from the perspective of the Quran in three areas: cognitive, emotional, and behavioral. In this study, verses related to reprehensible fear were qualitatively analyzed, identified, extracted, categorized and analyzed. For the study of fear management, the conventional method in Islamic sciences was used in accordance with the rules and regulations of interpretation in understanding the Quran. In the cognitive realm, managing the feeling of fear can be achieved by promoting cognition and insight through strengthening faith, meditation on monotheism, divine wisdom, and trust. In the emotional realm, strengthening the attitude based on hope. Testing the world, the true ownership of God, a positive view of death, is effective and in the behavioral realm by performing actions and behaviors based on religious principles such as patience, charity. And almsgiving, visiting, graves, seeking martyrdom, and writing a will can overcome reprehensible fears. According to this study, religious insights and attitudes, adherence to faith, commitment to moral and behavioral, virtues are very effective in managing reprehensible fears

  Keywords: Fear&rdquo, &rdquo, Fear Feeling&rdquo, fear management&rdquo, reprehensible fear&rdquo
 • Ali Rezaei Kahnamoei * Pages 157-176

  In verses 46 to 49 of Surah Al-A'raf, there is a report on some of the facts of the Hereafter in relation to several human spectrums, including the Companions of A'raf; The present study intends to answer the three-part question With descriptive-analytical method Are the undecided people in the Hereafter also among the spectrums mentioned in these verses? And if the answer is yes, firstly, how have the noble verses mentioned them, and secondly, what is their identity? It should be said that undecided people have a significant presence in these verses And the " Ashab al-Jannah" refer to them in verse 46 (who have not yet entered Paradise and are unaware of their final Paradise). But in terms of identity, firstly, they are attributed to the community of believers, but they are weak in faith and action, and the result of their virtues and evils is equal. Secondly, they are among the deprived and oppressed class who have tasted oppression and humiliation by the arrogant. In terms of comparison, it should be said that the teachings of the Ahl al-Bayt school are much more accurate in this regard.

  Keywords: Wandering people in the Hereafter, Companions of A', raf, feeble believers, Interpretive status of Ahl al-Bayt
 • Abolfazl Khosh Manesh, Ramin Tayyarinejhad *, Mahmood Ghasemi Ghalehbahman Pages 177-199
  The authority of the Holy Quran is one of the emerging interpretations in the field of interpretive studies, which, while most agree on its principle, there are different approaches to it.This research seeks to discover and present the intellectual base of Ayatollah Khamenei in the field of Quranic authority by using the method of qualitative content analysis in extracting themes and categories.Kashif's research findings are based on Ayatollah Khamenei's belief in the "authority / Imamate of the Holy Quran" in governance processes, the foundations of knowledge and lifestyle. This theory, which is based on a set of principles of "Quranology" (based on the phenomenology of the Quran), "anthropology" and "theology", is organized into three major categories and thirteen micro components; "Meditation" is the central signifier of the category of "requirements for the authority of the Qur'an", according to which the theory of authority relies on a single and collective identity formed from the cohesive consciousness that is the product of a collection of the Qur'an. Quantitative analysis indicates that the main difference between Ayatollah Khamenei's theory and other similar theories in the category of "why the Qur'an is referenced" is a "methodological difference". The "emergence of religious practice" in the context of society (efficiency / social extension of knowledge) is the central signifier around which other floating signs are articulated.
  Keywords: Quranic authority, Ayatollah Khamenei, Contemplation, recitation, religious practice, Intellect, Emotion
 • Ruhallah Najafi * Pages 201-213
  In understanding the stories of the Qur'an, relying on audiences' mental records and historical background is of great importance.The study of the Qur'anic story about the "scattering of Jacob's sons on the multiple gates" shows a clear example of this claim.According to the Qur'an, when the sons of Jacob left for Egypt, their father instructed them not to enter Egypt through one gate but to enter through different gates. It is not clear from the words of the story in the Qur'an, what wisdom was behind this order of Jacob.Most commentators have introduced avoiding the evil eye as the wisdom of Jacob's words without referring to the background of the story.Others have sought the wisdom of Jacob's order in avoiding natural misfortunes, believing that watching the gathering of boys at the single gate could arouse the fear or envy of the rulers or the common people against them.The present study shows that regardless of the background of the story, the recent theory is superior, but the historical background of Jacob's order in "Midrash Rabbah" confirms the first theory.In addition, it is understood from the Babylonian Talmud that entering a strange city is a situation that makes people more vulnerable to being affected by the evil eye. Hence, Jacob also emphasized this situation in his Qur'anic order.
  Keywords: Evil Eye, Understanding the Qur', an, Background of story, Jewish sources, Jacob, Sons of Jacob
 • MohammadHosein Fahimnia *, Mahdi Esmailpoor Pages 215-232

  "Warning and preaching" are among the most used words in the prophetic biography of divine prophets. The question of the present research is that, from the perspective of the Holy Quran, what is the relationship between warning and preaching in terms of action and implementation? In order to answer this question, the present article deals with the rereading of the Holy Quran with this perspective and using library sources in a descriptive-analytical way. The findings of the research show that from the point of view of the Qur'an in terms of action, among the three possible assumptions, i.e. the simultaneity of warning and tidings, the precedence of tidings over warning, and vice versa, warning has rank precedence over tidings. Because in order to reach God's good news, it is necessary for the warnings to have an effect on humans, and the divine prophets also preached in the Qur'an as warnings. In some verses where the good news is preceded by the warning, the subject is not the same. In other words, divine prophets were warnings to the criminal stream and evangelists to the believing stream.

  Keywords: Advocacy, warning, evangelism
 • Mohammadreza Sharifinasab *, Ali Hasanbagi, Ebrahim Ebrahimi, Alireza Tabibi Pages 233-250

  The word "surah" has been one of the famous words in the Holy Quran and it is used in the verses that are challenged to one or ten surahs to prove the miracles of the Holy Quran and the mission of the Holy Prophet (PBUH). There is a difference between commentators and Quran researchers in the interpretation of the word "Surah" in the verses of the Holy Quran. Examining different views in this regard shows that in a general result, there are two main views in this field. Some of the words "Surah" in the Holy Quran have been considered to mean "an independent and sectarian part of the verses" and some have interpreted it as "a complete collection of verses beginning with Bismillah" [Complete surah].In the current research, using the library method, the documents of both views have been collected and by evaluating these evidences, it has been found that the documents of the interpretation of "Surah" meaning "a section and group of verses" are weak and do not have the power to prove the claim. . Based on this, the interpretation of this word in its usual meaning, i.e. "a complete collection of verses beginning with Bismillah", is considered the most suitable way.

  Keywords: Conceptology, Vocabulary, Word, Surah, the part, common
 • Abdolhadi Feghhizadeh, Shadi Nafisi, Sina Esmaeilzadeh * Pages 251-268
  The Quranic exegesis which has been authored in the fifth century AH in Baghdad by Shaykh al-Ṭaʾifah, the great Shīʿa scholar, has specific and unique characteristics that have made it distinguished from other Shīʿa exegeses and brought it closer to Sunni ones. Such features have attracted the criticism of Faiz Kāshāni and have led others to the conclusion that Shaykh Ṭūsī has written his exegesis under Taqiyya, whereas some others in the contemporary era have viewed it as a Muʿtazilite exegesis. Nonetheless, a review of Shaykh Ṭūsī’s exegetical opinions and his method of interpretation, as well as with the knowledge of some of the views available in the writing period, shows that Shaykh has written his work based on the manner of “Jidal aḥsan” and it is mostly addressed to Sunnis. This paper aims to corroborate this claim by citing existing pieces of evidence and clues in the Tibyan exegesis.
  Keywords: Tibyan exegesis, Ibn Jarir Ṭabari, Rajʿah, Naskh
 • ALI Mohammadi Ashnani, Ehsan Dabbagh * Pages 269-288
  According to verse 34 of Surah Ibrahim; " And Allah bestowed upon you all that You asked Him...", all the requests of man from God have been taken into consideration and answered by God in advance. Since some prayers go unanswered, the question is: what kind of human request to God has already been granted?The present study, by analytical-critical method, while examining the context, sections, words and composition of the verse, has argued that the context of the verse is in the position of gratitude and mention of divine blessings; The past tense "bestowed upon you" means to satisfy the a priori or the definite, the "from" means the statement, and the "whole" means all not often, and the "that" means connected and "you asked Him" is genetic requests are related to existential status or to the inner language and language of talent; In this way, God has already provided all the existential needs of the various dimensions of man; As He has predetermined the fulfillment of requests in the inner language and talent; But prayers that are only verbal, with certain conditions and to the extent that they approach the inner language and talent, become closer to fulfillment and are realized. Accordingly, the non-fulfillment of some of the verbal requests of the servants cannot be symmetrical to change the true meaning of the words of the verse, or its totality, a priori and certainty.
  Keywords: The fulfillment of request, The Holy Quran, the interpretations of the two groups, the language of creation, the order of human existence, the language of status, talent
 • Zahra Ghasemnejad, Seyede Hanieh Momen * Pages 289-304
  One of the laws mentioned in the Holy Quran, which is mentioned in many verses of the Quran, is the law of causality. Among these verses in the field of nature are the verses that indicate the stabilization of the earth by means of mountains, which have been repeatedly mentioned in the surahs of Nahl, Anbiya and Loghman. A look at the interpretations of the Qur'an regarding the mentioned verses indicates that the understanding of the commentators of different eras, especially the previous commentators, towards this group of verses is different from the understanding of the recent commentators. Quranic scholars have suggested various factors in expressing the cause of these interpretive differences; But among these factors, less attention has been paid to discourses that subconsciously affect the interpreter's understanding of Qur'anic verses. In the present article, an attempt is made to examine the evolution of the views of commentators on the concept of "stability of the earth through the mountains" by emphasizing the role of discourses in these developments. The results indicate that the formation of four discourses of journalism, ijtihad, hermeneutics and scientism throughout history has led to a change in the understanding and interpretations of the commentators of the following verses.
  Keywords: Interpretation of the Quran.Causality, Discourse, mountains, ravaasi, stability of the earth
 • Najmeh Najm *, Mehdi Mehrizi, MohammadAli Mahdavirad Pages 305-322

  Muslims have been writing about Quranic studies for a long time. Kitab Fada’il-al-Qur’an by Abu Ubaid al-Qasim bin Salam is one of the earliest in-depth Comprehensive sources. The main research question was what underlying causes affected the composition of Fada’il-al-Qur’an, and how can the relative importance of those aspects be analyzed? Analytical data on the “influence of Fada’il-al-Qur’an,” “the interaction and relationship of Fada’il-al-Qur’an with other books in its era,” and “factors influencing the writing process of Fada’il-al-Qur’an” was presented using an orderly procedure and analytical induction. Coding and categorization were employed to collect data for this qualitative study. Due to his proficiency and competence in hadith studies, Abu Ubaid aggregated the hadiths of the Quranic studies using ijtihad and critical perspectives. Due to the author’s Freedom, expertise, and proficiency, internal elements had a greater impact on the writing process of Fada’il-al-Qur’an than external ones. The book’s history, structure, and purpose, as well as Abu Ubaid al-Qasim bin Salam’s social background, personality, and companions, as well as his reputation and monograph in addition to having a comprehensive book, and academic and ethical personality of Abu Ubaid all played a role respectively in making Fada’il-al-Qur’an an influential book in hadith studies.

  Keywords: Fada’il-al-Qur’an, Comprehensive sources, History of Quranic Studies, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam
 • Mojtaba Shakouri *, Fatemeh Hajiakbari Pages 323-345

  Recognition of personality traits of religious leaders is one of the important research areas in the study of religions and sects. Religious people always choose prominent religious figures as a model of behavior and try to create maximum harmony between their behavior and religious elders. Among the many theories introduced in the field of psychology to psychologically describe human personality, Jung's theory of psychological types, which was later developed by Meyer Briggs and Briggs as 16 personality types, was chosen as the theoretical framework for this study to better understand the personality of Ali ibn Abi Talib (AS). Although many writings, especially in the last century, have examined his personality, but in none of these studies, this theory has not been selected as a theoretical framework for research, and in this regard, the present study is the first work of its kind. In this research, the statements of Imam Ali (AS) in the book Nahj al-Balaghah have been examined by content analysis method and it has been determined that his personality in the spectrums of "introversion-extraversion", "sensing-intuition", "thinking - feeling" and "judgment-perception" which side was he more inclined to? The findings of our research lead us to the conclusion that Imam Ali (AS) probably had an “introverted”, “intuitive”, “thinker” and “judger” personality and his personality is closer to the architectural personality type (INTJ) in terms of typological literature.

  Keywords: Architect personality type, INTJ, Introversion, Nahj al-Balaghah, Imam Ali personality