فهرست مطالب

فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا
سال بیست و هفتم شماره 1 (پیاپی 119، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ابوالفضل مشکینی*، مسلم ضرغام فرد صفحات 1-24

  دستیابی به مسکن شایسته حق هر فرد است و همه کشورها آن را در دستور کار قرار داده اند. در ایران علی رغم تاکید بر مسکن شایسته در اصل 31 قانون اساسی اما همچنان حق به مسکن شایسته در عمل تحقق نیافته است. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال توسعه یک الگو برای دستیابی به حق به مسکن شایسته است. پژوهش بر مبنای یک روش کیفی هدایت شده است. از روش مدل سازی ساختاری تفسیری برای ارایه الگوی حق به مسکن شایسته و از تحلیل میک مک نیز برای خوشه بندی عوامل استفاده شده است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و جامعه آماری نیز متخصصان مسکن هستند. یافته ها نشان می دهند که عواملی نظیر 1) همگامی با ایدیولوژی و باورهای حاکم بر جامعه؛ 2) مناسبات مربوط به ساختار حکمروایی؛ 3) مناسبات مربوط به ساختار اجتماعی؛ 4) بهبود امنیت تصرف؛ 5) عدالت در تصرف؛ و 6) مقتضیات محلی بیشترین تاثیر را در تحقق حق به مسکن شایسته دارند. یافته های این پژوهش متولیان مسکن را نسبت به نحوه سیاستگذاری خود اگاه می کند و به آن ها متذکر می شود که باید در رویه خود تجدید نظر کنند. آنان به جای سیاستگذاری متمرکز باید به سیاستگذاری محلی (استانی سازی سیاست مسکن) روی آورند.

  کلیدواژگان: مسکن شایسته، حق به مسکن شایسته، ایران، مدلسازی ساختاری-تفسیری
 • اکبر اصغری زمانی، محمدعلی کوشش وطن*، محمد نعمتی، ندا نوبهار صفحات 25-63

  هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه میزان تحقق کاربری‏های اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی 1391 با وضعیت موجود آن در شهر تبریز به سال 1400 و همچنین عوامل موثر بر تغییرات کارکردی کاربری‏ها در محورهای چهارراه آبرسان تا منصور، خیابان 17 شهریور جدید، چهارراه حافظ تا ابوریحان و چهارراه ابوریحان تا نصف‏ راه است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‏های کاربردی بوده و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است. پیش ‏پردازش‏ های لازم بر روی داده ‏ها در نرم ‏افزارهای Exel و ArcMap صورت گرفت. در ادامه براساس داده‏ های حاصل از برداشت‏های میدانی و نقشه طرح تفصیلی، انطباق و عدم انطباق کاربری‏ها بررسی شد. جهت آشکارسازی تغییرات کاربری در وضعیت موجود نسبت به طرح تفصیلی از روش جدول متقاطع در نرم‏ افزار Terrest بهره گرفته شد. در ادامه میزان توافق نقشه ‏های کاربری طرح تفصیلی و وضعیت موجود با استفاده از آزمون مجذور کای در نرم ‏افزار SPSS بررسی شد. همچنین، به بررسی عوامل قانونی و آیین ‏نامه‏ ای موثر بر تغییرات کارکردی کاربری‏ها پرداخته شد. براساس تحلیل‏ها مشخص شد که میزان تحقق کاربری‏های طرح تفصیلی در محدوده‏های موردمطالعه در سطح پایینی قرار داشته و میزان بالایی از مغایرت‏های کارکرد با کاربری در محدوده‏های موردمطالعه وجود دارد. همچنین، در بین عوامل قانونی و آیین نامه ای مطالعه شده، بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‏ها، کمیسیون ماده صد و ماده پنج به ترتیب بیشترین نقش را در تغییرات کارکردی کاربری‏های محدوده‏ های مورد مطالعه داشته ‏اند.

  کلیدواژگان: کاربری اراضی، طرح تفصیلی، مغایرت کاربری، کمیسیون ماده صد، تبریز
 • مرتضی توکلی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، مجتبی جعفری سیریزی* صفحات 64-102

  با توجه به تغییرات اقلیمی در دهه اخیر، تاب آوری در زمان مخاطرات مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل میزان تاب آوری روستاییان کشاورز در راستای مدیریت خشک سالی  و کاهش خسارات وارده آن به جامعه بهره بردار روستایی  است، پس از بررسی های متعدد در حوزه نظری تاب آوری و بررسی ابعادی که بیان کننده تاب آوری بودند برای سنجش میزان تاب آوری از ترکیب مدل مکانی کاتر و مدل اجتماع محور استفاده شد که به ابعاد تاب آوری و نقش کلیدی جوامع محلی اشاره دارد و ابعاد اجتماعی، نهادی، اقتصادی، کالبدی و اکولوژیکی به عنوان ابعادی کلی که تبیین کننده تاب آوری هستند، انتخاب شد. روش پژوهش به صورت کمی پیمایشی است و از روش های توصیفی، تحلیل و هم بستگی استفاده شده است. بدین منظور، شش روستا از دهستان سی ریز در شمال استان کرمان که در وضعیت خشک سالی شدید قرار دارند، انتخاب شد. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده است و با 286 نفر از سرپرستان خانوار روستایی از طریق پرسش نامه های ساخت یافته مصاحبه شده است. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون T تک نمونه ای و ضریب هم بستگی پیرسن تحلیل شد. نتایج پژوهش بر ضعیف بودن تاب آوری در تمامی ابعاد در این شش روستا تاکید دارد و اثرات خشک سالی را در این روستاها تشدید کرده و موجب خسارات بسیاری به روستاییان و به طور مشخص کشاورزان شده است.

  کلیدواژگان: تاب آوری، خشکسالی، مخاطرات طبیعی، سی ریز، کرمان
 • مراد کاویانی راد*، زکیه آفتابی، صدیقه موافق صفحات 103-131

  پیامدهای اجتماعی و سیاسی برخاسته از فروسایی محیطی، محیط زیست را در کانون مباحث سده بیست و یکم قرار داده است، به گونه‏ ای که نا‏امنی بوم شناسی و نابودی بن مایه ‏های زیست کره به عنوان بخشی از تهدیدهای غیرسنتی با جستار امنیت انسانی پیوند استواری یافته است. شهرستان تربت جام طی چند دهه گذشته درگیر یک رشته مسایل زیست محیطی بوده است. مقاله حاضر به تبیین سناریوهای محتمل فراروی محیط زیست این شهرستان می ‏پردازد. روش‏شناسی حاکم بر پژوهش، توصیفی تحلیلی است. درون داده‏ های مورد نیاز با روش کتابخانه ‏ای و میدانی گرد‏آوری و با بهره ‏گیری از نرم افزار‏‏های Micmac وScenario Wizard و مدل FARAS مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که از شانزده وضعیت احتمالی مربوط به چهار سناریو با سازگاری قوی، وضعیت‏هایی که مناسبات فراروی آینده محیط زیست شهرستان تربت جام را نامطلوب (در آستانه بحران و بحرانی) بیان می‏کنند، بیشترین وضعیت‏های احتمالی ممکن را دربر می‏گیرند. بر این پایه، راهبرد مدیریت پایدار تخصیص منابع کنونی و آینده زیست محیطی در وضعیت در آستانه بحران و راهبرد تعدیل قوانین و دیدگاه‏های کنونی نسبت به محیط زیست و بنیادهای زیست محیطی در سطح  کشور و متناسب با آن در سطح شهرستان تربت جام در وضعیت بحرانی، مناسب ترین راهبردها شناخته شد.

  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی، امنیت زیست محیطی، سناریو نگاری، شهرستان تربت جام
 • صالحه عرفانی، جعفر کامبوزیا، فاطمه آقامیر، حسین سرگزی، محمدرضا نظری، حسن اسماعیل زاده* صفحات 132-164

  فرسایش خاک در میان فرایندهای مختلف تخریب زمین، به عنوان مشکل عمده محیط زیستی شناخته شده است که باعث از بین رفتن خاک سطحی و مواد مغذی، کاهش حاصلخیزی و درنتیجه کاهش عملکرد محصول می شود. ارزیابی و تهیه نقشه ریسک و برآورد ارزش اقتصادی از دست رفته ناشی از اتلاف عناصر غذایی خاک می تواند زمینه لازم برای برنامه ریزی منطقی برای پیشگیری و کنترل فرسایش بادی را فراهم سازد. هدف این پژوهش، برآورد اقتصادی پیامدهای فرسایش بادی در تالاب هامون است که یکی از کانون های تولید گرد و غبار در دشت سیستان محسوب می شود. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است؛ در مرحله اول با استفاده از مدل IRIFR که یک مدل تجربی برای برآورد شدت فرسایش بادی است، به بررسی شدت فرسایش و تهیه نقشه کلاس های فرسایش (خطر)، و همچنین تعیین میزان تولید رسوب سالانه در تالاب هامون اقدام شده است. در مرحله دوم و مبحث اقتصادی، در دو بخش و با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از مرحله اول، با استفاده از دو روش ارزیابی ریسک و هزینه جایگزین، به تهیه نقشه ریسک، و ارزش اقتصادی ازدست رفته ناشی از اتلاف عناصر اصلی غذایی خاک در اثر فرسایش بادی در تالاب هامون اقدام شده است. یافته ها نشان می دهد که تالاب هامون دارای پنج کلاس خطر است که کلاس خطر کم با 41.15 درصد، بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است. در مبحث اقتصادی، از منظر نقشه ریسک تالاب، بیشترین شدت ریسک با 59.93 درصد در کلاس خیلی کم، 32.68 درصد در کلاس خیلی زیاد و 7.36 درصد نیز در سایر کلاس ها واقع شده است. میزان ارزش اقتصادی ازدست رفته عناصر اصلی خاک ناشی از فرسایش بادی در تالاب یادشده، معادل 994 میلیارد ریال برآورد شده است.

  کلیدواژگان: فرسایش بادی، مدل IRIFR، مدل ریسک، روش هزینه جایگزین، تالاب هامون
 • سارا رنجبر، یعقوب پیوسته گر صفحات 165-188

  باتوجه به اهمیت انسان و تعاملات وی در فضاهای شهری امروزه رویکرد مدیریت شهری سمت و سوی انسان مداری به خود گرفته است و بسیاری از فضاهای شهری با این رویکرد خلق می گردند. پیاده راه ها به عنوانی یکی از فعالترین و جوان ترین اعضای فضای شهری بستری مناسب جهت حضور پیاده گان در خود است. بنابراین این پژوهش قصد دارد براساس مولفه های کالبدی (عناصر طبیعی- عناصر انسان ساخت)، فعالیت و رویدادها (فعالیت های تفریحی، اجتماعی، مذهبی، روزمره و...) و مولفه های معنایی (هویت و حس تعلق، تداعی معانی) به بررسی، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی پیاده راه های مناطق شش و هشت شهر شیراز بپردازد. بعد از تکمیل پرسشنامه ها توسط جامعه نمونه، جهت استخراج آمار استنباطی ابتدا از طریق تکنیک آماری کولموگراف اسمیرنوف (K_S) استفاده شده؛ سپس در نرم افزار SPSS با توجه به پارامتریک بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه ای (One Sample T Test) و مقایسه میانگین داده ها اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس فرآیند پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات مشخص گردید که پیاده راه های منطقه شش (استاد شجریان، کسایی، بهشت) از نظر هدف برای گذران اوقات فراغت، از نظر زمان استفاده دایمی و از نظر کارکرد اصلی فضا عناصر اصلی فعالیت ها و تعاملات اجتماعی و سرگرمی و ورزش مورد استفاده قرار می گیرند و پیاده راه های منطقه هشت (احمدی، زندیه، اطراف ارگ کریمخانی) از نظر هدف جهت فعالیت های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، مذهبی، از نظر زمان استفاده دایمی و از نظر کارکرد اصلی فضا عنصر غالب اقتصادی، اجتماعی را شامل می شوند. با این توصیف لازم است تا ساماندهی و توسعه این پیاده راه ها با توجه به اهداف استفاده کنندگان و مزیت های نسبی صورت پذیرد. در این صورت میزان بازدهی و متعاقبا رضایتمندی از این فضاهای شهری بالاتر خواهد رفت.

  کلیدواژگان: پیاده مداری، پیاده راه، خاطره جمعی، یادآوری معانی، شهر شیراز
|
 • Abolfazl Meshkini*, Moslem Zarghamfard Pages 1-24

  Access to decent housing is the right of every person and all countries have put it on their agenda. In Iran, despite the emphasis on decent housing in Article 31 of the Constitution, the right to decent housing has not been realized in practice. Therefore, the current research seeks to develop a model to achieve the right to decent housing. The research is guided by a qualitative method. The structural-interpretive modeling has been used to present the model of the right to decent housing, and the mix-and-match analysis has been used to cluster the factors. The sampling method is purposeful and the statistical population is housing experts. The findings show that factors such as 1) keeping pace with the ideology and beliefs of the society, 2) relationships related to the governance structure, 3) relationships related to the social structure, 4) improving the security of possession, 5) justice in possession and 6) local requirements have the greatest influence in realizing the right to decent housing. The findings inform the housing trustees about their policies and remind them that they should reconsider their procedures. Instead of centralized policymaking, they should turn to local policymaking (provincialization of housing policy .

  Keywords: Adequate housing, Right to adequate housing, Interpretative-structural modeling, Iran
 • Akbar Asghari Zamani, MohammadAli Koushesh Vatan*, Mohammad Nemati, Neda Nobahar Pages 25-63

  This research aims to study the degree of realization of land uses as recommended in "Tabriz Detailed Plan 2012" and its current situation in Tabriz. Also, it intends to identify the factors affecting the functional changes of land uses at "Abrasan -Mansour", "17Shahrivar Jadid St.", "Hafez-Abu Reyhan", and "Abu Reyhan-Nesferah" corridors. This research is an applied research that has resorted to a descriptive-analytical method. Excel and ArcMap were used for data pre-processing. The compliance and non-compliance of land uses were investigated based on the data obtained from the survey and the detailed plan map. The cross-tabulation was used in TerrSet to detect changes in land use patterns in the current state compared to the detailed plan. Then, the realization between Tabriz Detailed Plan 2012 and the current state was investigated using the chi-square test in SPSS software. Also, the legislation factors influencing the functional changes of land uses were considered. The results showed that the rate of realization of the detailed plan’s recommended land uses in the studied areas is at a low level. Also, there is a high degree of discrepancy between the function and land use. In the legislation factors, paragraph 24 of Article 55 of the Law on Municipalities, Article 100, and Article 5 Commissions have played the most significant role in the functional changes of land uses, respectively.

  Keywords: Land use, Detailed plan, Land use conflicts, Commission maddeh 100, Tabriz
 • Morteza Tavakoli, AbdulReza Rokanuddin Eftekhari, Mojtaba Jafari Sirizi* Pages 64-102

  Due to climate change in recent decades, resilience in times of crisis has become the focus of researchers. The aim of the current research is to analyze the resilience of rural farmers in the wake of drought management and the reduction of damage incurred to the rural community. After investigating numerous studies in the theoretical field of resilience and examine the characteristics expressing the resilience to measure, a combination of the spatial and community-oriented models were used which refer to the dimensions of resilience. Further, the key role of local community as well as social, institutional, economic, physical and ecological dimensions are selected to explain resilience. The research method is quantitative - survey and descriptive, analytical and correlational methods have been used. For this purpose, six villages were selected from Siriz rural district in the north of Kerman province, which are in severe drought condition. Among the 1118 households of the statistical population, using the Cochran formula, a sample size of 286 households was studied. The sampling method in this random research is simple and 286 heads of rural households were interviewed through structured questionnaires. The obtained data were analyzed using one-sample T-test, and correlation coefficient. The results emphasize the weak resilience in all aspects in these 6 villages where the effects of draught intensified and caused a lot of damage to the villagers and specifically to the farmers.

  Keywords: Resilience, drought, natural hazards, Syriz, Kerman
 • Morad Kaviani Rad*, Zakeyeh Aftabi, Sadegheh Movafegh Pages 103-131

  The social and political consequences of environmental degradation have placed the environment at the center of debated in the 21st century. In such a way that ecological insecurity and the destruction of biosphere resources as part of non-traditional threats have been firmly linked with the search for human security. The city of Torbat Jam has been encountering with environmental issues for the past few decades. This article explains the possible scenarios for the environment of this city. The methodology governing the research is descriptive-analytical in nature. The required inputs have been collected by library and field studies and analyzed using Micmac and Scenario Wizard software and FARAS model. The results showed that out of 16 possible situations related to four scenarios with strong compatibility, the situations that express the future relations of the environment of Torbat Jam negatively (on the verge of crisis) are the most possible ones. On this basis, the sustainable management strategy of current and future environmental resource allocation in the situation on the verge of crisis and the strategy of adjusting the current laws and views towards the environment and environmental foundations at the country level and in accordance with it at the level of the city of Torbat Jam in the critical situation, the most appropriate strategies were identified.

  Keywords: Strategic management, environmental security, Scenario writing, Torbat Jam city
 • Saleheh Erfani, Jafar Kamouzia, F .Aghamir, Hossein Sargazi, MohammadReza Nazari, HASSAN ESMAEILZADEH* Pages 132-164

  Among the various processes of land degradation, soil erosion is known as a major environmental problem that causes the loss of topsoil and nutrients, reduces fertility, and thus decreases in crop yield. Evaluating and preparing a risk map and estimating the lost economic value due to the loss of soil nutrients can provide the basis for rational planning to prevent and control wind erosion. The aim of this research is to estimate the economic consequences of wind erosion in the Hamoon wetland, which is considered as one of the centers of dust production in the Sistan plain. This research has been done in two stages; first, using the IRIFR model, which is an experimental model to estimate the intensity of wind erosion, an attempt has been made to investigate the erosion intensity, prepare a map of erosion classes (danger), as well as determine the amount of annual sediment production in Hamoon wetland. In the second stage and the economic discussion on the topic, in two parts and using the information obtained from the first stage, using two methods of risk assessment and alternative cost, to prepare a risk map, and the economic value lost due to the loss of the main nutritional elements of the soil action has been taken due to wind erosion in the proposed region. The findings show that Hamoon lagoon has five risk classes in which, the low-risk class has the largest area with 41.15 percent. In terms of economics, from the point of view of the risk map, the largest area of ​​the wetland includes the intensity of risk with 59.93 percent in the very low class, 32.68 percent in the very high class, and 7.36 percent in other classes. The amount of lost economic value of the main soil elements due to wind erosion in the mentioned wetland is estimated to be 994 billion Rials.

  Keywords: wind erosion, IRIFR model, risk model, replacement cost method, Hamon wetland
 • Sara Ranjbar, Yaghub Peyvastehgar Pages 165-188

  Considering the importance of humans and their interactions with urban spaces, today, there is a human-oriented approach to urban management and the same has led to the creation of many urban spaces. Sidewalks, as one of the most active and youthful aspects of the urban space, are a suitable platform for the presence of pedestrians. As such, this research aims to analyze and classify the existing sidewalks of the sixth and eighth districts of the city of Shiraz based on their physical components (natural and man-made elements), activities and events (recreational, social, religious, everyday activities, etc.) and semantic components (identity and sense of belonging, association). After completing the questionnaires by the sample population, the Kolmograph Smirnov (K_S) statistical technique was used to extract inferential statistics, , and then the acquired data were analyzed in the SPSS software, due to the parametric nature of the data from the One Sample T-Test and the average comparison. The research findings showed that the sidewalks of District 6 (Ostad Shajarian, Kesai, Behesht) have permanent use in terms of spending leisure time and are main space in terms of social interactions, entertainment and sports whereas; the sidewalks of District 8 (Ahmadi, Zandiyeh, around the Karimkhani Citadel) are permanent in terms of economic-social and cultural-religious activities, and in terms of their main function, they include the dominant economic and social elements. With this description, it is necessary to organize and develop these sidewalks according to the users’ motives and relative advantages that would subsequently uplift the satisfaction with respect to this type of urban spaces.

  Keywords: Walking circuit, walking path, collective memory, remembering meanings, Shiraz city