فهرست مطالب

فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا
سال بیست و هفتم شماره 2 (پیاپی 120، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اکبر اصغری زمانی، رضا کریمی* صفحات 1-27

  شهرها به عنوان واحدهای سیاسی، بازتاب کننده خطوط اصلی قدرت و نفوذ اقتصادی هستند. برهمین اساس می توان ادعا نمود که فضا در شهرها زاییده قدرت بوده و قدرت در شهرها از لایه های فضایی متنوع کالبدی، اقتصادی و اجتماعی تشکیل یافته است. به طوری که با شناخت و تحلیل الگوهای موجود در روابط بین قدرت و سازمان سیاسی در شهر، فضا و برنامه ریزی شهری، می توان زمینه را برای کارایی برنامه ریزی فضایی مهیا کرد. لذا پژوهش حاضر با مطالعه موردی مناطق شهری ارومیه در پی آن بوده تا با بهره گیری از شاخص های مذکور بتواند چیدمان کالبدی- اجتماعی قدرت در شهرها را تحلیل نماید. نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی می باشد و گردآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی (مراجعه به ادارات) صورت گرفته است. برای نیل به هدف تحقیق، تعداد 15 شاخص از بین عوامل متنوع انتخاب گردیده و در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی نسبت به آماده سازی لایه های اطلاعاتی، استانداردسازی و تحلیل آن ها اقدام شده است. سپس برای اینکه بتوان چیدمان فضایی قدرت را در مناطق پنج گانه شهر ارومیه تحلیل کرد، مدل SECA در نرم افزار Lingo با مقدار بهینه 64/0 و = 3 β  اجرا گردیده است. نتایج بدست آمده بیانگر بیش ترین قدرت در منطقه پنج به عنوان مناطق اعیان نشین (محدوده خیابان های دانشکده، کوی کهرم، کوی مهندسین، گلشهر و...) شهر ارومیه بوده به طوری که قطعات ویلایی، مجتمع های تجاری، آموزشگاه های نمونه غیرانتفاعی، بناهای نوساز با سازه مقاوم، سکونت افراد با جایگاه اجتماعی بالا نظیر پزشکان، صاحبان سرمایه، مهندسین، مجتمع های مسکونی و... در این محدوده واقع گردیده است.

  کلیدواژگان: چیدمان، فضا، قدرت، بازیگران، کالبدی- اجتماعی
 • سکینه خاتون نظام محله، محمدحسین رامشت*، محمدسعید جبل عاملی، سید اسکندر صیدایی صفحات 28-46

  تحول اجتماعی و ویرایش متن جوامع، بدون داشتن اهدافی خاص آن هم در سپهری معنایی که اصطلاحا به آن پارادایم گفته می شود؛ امکان پذیر نمی نماید. پارادایم "پیشرفت" که حاصل تامل ایرانیان در مواجه با پارادیم "توسعه " در یک قرن اخیر است؛ رفته رفته به درجه ای از بلوغ میل کرده که زمان فراهم آوردن زمینه های اجرای آن را طلب می کند. بدون تردید هر پارادایمی دارای ریشه های معرفتی، خاستگاه، دکترین و اهداف خاصی است و تحقق آن محتاج شکل گیری سه نظام یعنی نظام حکمرانی، علمی- فلسفی و فرهنگی است. پارادایم "پیشرفت"  را باید زبان ناملموس رفتاری انقلاب جامعه ایرانیان تفسیر کرد و حاصل کار محققان ایران، در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تدوین این زبان رفتاری به سندی راهبردی دانست. نتایح حاصل از فرایند طی شده در اندیشکده آمایش بنیادین که بر اساس روش تحلیل ژانت صورت گرفته نشان می دهد که:*پارادایم پیشرفت براساس پنج اصل یعنی تعادل فضایی، راستی و درستی، زیست پذیری و تاب آوری سرزمینی، هویت مکانی، و جمهور بدنبال دستیابی به فراورش مدنی است.
  * پارادایم پیشرفت درمقایسه با پارادایم توسعه دارای تنشی جوهری است.

  کلیدواژگان: پارادایم، پیشرفت، تفسیر، تحلیل ژانتی، توسعه
 • رستم صابری فر*، محمدعلی داوریا صفحات 47-73

  یافته های تجربی نشانگر آن است که زباله گردی یکی از خطرناک ترین و غیرانسانی ترین فعالیت ها محسوب می شود. به همین منظور، راهکارهای متعددی در این زمینه مطرح و بعضا به کارگرفته شده  است. ولی به دلیل این که ارزیابی دقیقی در این زمینه انجام نشده، هنوز هم در مناطق و شهرهای مختلف، انواعی از این روش ها، به شیوه آزمون و خطا مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی تلاش می کند این سیاست ها و رویکردها را اولویت بندی نماید. بنابراین، ابتدا روندهای کنونی شناسایی شده و با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان، اولویت و جایگاه آنها در بین سایرین مشخص گردیده است. داده های اصلی از نمونه ای به حجم 30 نفر از خبرگان این حوزه، گردآوری و مطابق نظر همین افراد، وزن دهی و امتیازدهی شد. داده های مورد نیاز با پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. پرسشنامه مورد استفاده، به لحاظ روایی توسط صاحب نظران همین حوزه و پایایی آن بر اساس مدل آلفای کرونباخ (83/0) تعیین اعتبار شد. همچنین داده های گردآمده با استفاده از مدل سوارا تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در میان سیاست های تدابیر اجتماعی، اقدامات انتظامی، برنامه های وضعی و رویکردهای کنترلی-حذفی، مورد اخیر جایگاه بالاتری را به خود اختصاص می دهد. وضعیت راهبردهای مطرح در هر یک از این سیاست ها نیز نشان داد که توجه به طرف تقاضا بیش از رویکردهای عرضه نگر، در کنترل و ساماندهی زباله گردی اثربخش است.

  کلیدواژگان: زباله گردی، سیاست ها، راهبردها، رویکردهای تقاضا محور، مشهد
 • آیت رشنوفر، صفر قائدرحمتی*، سید علی علوی، حامد عباسی صفحات 74-105

  با توجه به رشد شهرنشینی درگستره محیطی، مساله محیط زیست و دست یابی به پایداری زیست محیطی شهر امری ضروری است. بنابراین هدف مقاله حاضر شناسایی و خوشه بندی پیشران های موثر بر توسعه زیست محیطی شهر خرم آباد با رویکرد  فضایی راهبردی است. روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی- پیمایشی بوده که فرایند تجزیه و تحلیل آنها در دو بخش صورت گرفته است. در بخش اول جهت تحلیل توسعه فضایی شهر، در قالب نرم افزار ArcGIS 10.2 و   ENVI تغییرات کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه طی یک دوره 31 ساله مورد ارزیابی قرار گرفته و در بخش دوم جهت شناسایی پیشران های توسعه زیست محیطی شهر خرم آباد، از روش پیمایشی (پرسشنامه ای) در قالب نمونه گیری هدفمند استفاده شده که بر اساس آن 62 عامل موثر بر آینده زیست محیطی شهر خرم آباد در 5 بعد کلی (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، نهادی و مدیریتی، زیست محیطی و کالبدی) گردآوری گردید. این عوامل در قالب یک ماتریس متاقطع 62 *62  در نرم افزار میک مک مورد تحلیل ساختاری  قرار گرفته که از میان آنها 10 پیشران کلیدی با تاثیرگذاری بالا مشخص شد. نتایج این پژوهش نشان داد که ارتقاء میزان پایداری زیست محیطی در شهر خرم آباد و شهر هایی همانند آن با عنایت به گستردگی ابعاد زیست محیطی، در گرو  استفاده از تفکر بلندمدت و گذار از ملاحظات زودگذر با نگاه به اصول توسعه پایدار است، تا در قالب یک برنامه ریزی فضایی -راهبردی و مشارکت محور، بتوان به توسعه زیست محیطی مناسب دست یافت.

  کلیدواژگان: رهیافت فضایی راهبردی، تحلیل ساختاری، پیشران های توسعه زیست محیطی، پسکرانه ای شهر
 • یوسف قویدل*، مرضیه کارزانی، منوچهر فرج زاده صفحات 106-124

  هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل آماری تغییرات زمانی فراوانی ماهانه وقوع دماهای کشنده بالای 50 درجه ی سانتی گراد (TU50c[1]) در نیم کره ی شمالی است. به این منظور از داده های باز تحلیل شده مربوط به بیشینه دمای دو متری سطح زمین در بازه زمانی 73 ساله 1948 تا 2020 استفاده شده و پس از تنظیم، به صورت سری زمانی ماهانه مورد تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه از روش های تحلیل آمار توصیفی، تحلیل روند خطی و آزمون ناپارامتری من کندال به منظور بررسی تغییرات زمانی فراوانی وقوع استفاده شده است. در طول دوره 73 ساله مطالعاتی تعداد 9553 روز با دمای حداقل 50 درجه سانتی گراد و بیشتر شناسایی و مختصات آنها استخراج شد. بررسی توزیع فراوانی روزانه وقوع TU50c نیمکره شمالی نشان داد که ماه های می و ژانویه به ترتیب دارای بیشترین فراوانی وقوع هستند. همچنین بیشترین روند افزایشی در فراوانی وقوع دماهای کشنده در ماه های مارس،آوریل، جولای و آگوست مشاهده شدند. از لحاظ توزیع مکانی، منطقه ای که بیشترین فراوانی و شدیدترین TU50c در آن به ثبت رسیده مربوط به محدوده ای واقع در آفریقا خصوصا سودان، غرب آسیا (بین عراق، جنوب غرب ایران، کویت و عربستان) و هندوستان در شبه قاره هند هستند و در آمریکا نیز وقوع این دماها نادر نیست. بالاترین و شدیدترین دماهای ثبت شده در دهه پنجم و در فاصله زمانی 1988 تا 1998 به وقوع پیوسته است. [1] معادل Temperatures Above 50 C به معنای دمای بالای 50 درجه سانتیگراد، به سبب جلوگیری از تکرار در این پژوهش از اختصار  TU50c استفاده گردید.   [1] Temperatures Above 50 C=دمای بالای 50 درجه سانتیگراد، به سبب جلوگیری از تکرار در این پژوهش از اختصار  TU50c استفاده گردید.

  کلیدواژگان: دمای کشنده، داده های بازتحلیل شده، فراوانی وقوع، روند تغییرات زمانی، نیمکره شمالی
 • امین امینی کاشانی*، اصغر مولائی، محمدتقی پیربابایی صفحات 125-160

  با توجه به ویژگی های منحصر به فرد شهرهای زیارتی، شهرسازی در بافت اینگونه شهرها تحت تاثیر حضور مکان مقدس، همواره با چالش هایی همراه بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین شاخص های اثرگذار بر الگوی بافت شهرهای زیارتی با توجه به ظرفیت گردشگری این گونه شهرها است و قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که "چه قواعد و ملاحظاتی در برنامه ریزی شهرهای زیارتی با توجه به شاخص های تبیین شده می بایست مورد توجه قرار گیرند؟". این پژوهش از منظر هدف کاربردی-توسعه ای بوده و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و به منظور گردآوری داده ها از روش مطالعات اسنادی-کتابخانه ای بهره گرفته شده است. با توجه به شناخت ویژگی های الگوی بافت اغلب شهرهای زیارتی، نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در برنامه ریزی های مربوط به تغییر و توسعه در بافت این شهرها، می بایست شاخص های اثرگذار تبیین شده و مورد توجه تصمیم سازان و برنامه ریزان قرار گیرند. همچنین مداخلات با ارزیابی های همه جانبه، متناسب با ژنوم اینگونه شهرها و در نظر گرفتن حقوق زایران و مجاوران صورت پذیرد. در پژوهش حاضر 19 شاخص اثرگذار بر الگوی بافت شهرهای زیارتی شامل حریم و قلمرو، مرکزیت، محصوریت، سلسله مراتب، چشم انداز مطلوب، تناسب فضاهای مذهبی، تناسب فضاهای فرهنگی-تفریحی، تناسب فضاهای اقامتی، تناسب فضاهای خدماتی-زیرساختی، تناسب شبکه دسترسی، توجه به بافت پیرامون بقاع متبرکه، توجه به تاب آوری زیست محیطی، سبک زندگی اسلامی، هویت دینی، دستیابی به معنویت، ایمنی و امنیت، آموزش، سرمایه اجتماعی-فرهنگی و تعاملات اجتماعی شناسایی و به تبع آن قواعد و ملاحظات مهم در برنامه ریزی و توسعه شهرهای زیارتی با توجه به شاخص های تبیین شده ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: شهرسازی، شاخص های اثرگذار، تغییر و توسعه، الگوی بافت، گردشگری
|
 • Akbar Asghari Zamani, Reza Karimi* Pages 1-27

  Cities as a political unit reflect the main lines of power and economic influence. With the same reason it can be argued that urban spaces are a source of power that consists of diverse physical, economic and social spatial layers. In other words, by recognizing and analyzing the existing patterns in the relationship between power and political organization in the city, urban space and planning, can provide the basis for the efficiency of spatial planning. Therefore, the present research, by studying five zone of the city of Urmia, has sought to analyze the physical-social arrangement of power in the cities by using the mentioned indicators.  The research is applied in nature and the method used is descriptive-analytical and the data are collected through library and field (refer to the departments) studies. In order to accomplish the goal, 15 indicators were selected from various factors, and standardized and analyzed through the geographic information system software. Then, in order to be able to analyze the spatial arrangement of power in the five regions of Urmia, the SECA model was implemented in Lingo software with the optimal value of 0.64 and β= 3. The obtained results show that the most power is in Panj, a residential zone of Urmia. In a way that the area consists of villas, commercial complexes, non-profit model schools, newly built buildings with resistant structures, residence of people with high social status such as doctors, capital owners, engineers, residential complexes.

  Keywords: Arrangement, Space, Power, Actors, Physical-Social
 • Sakineh Khatoon Nezammahalleh, MohammadHossein Ramesht*, MohammadSaeed Jabalameli, Seyed Eskandar Seydaiy Pages 28-46

  Social transformation and redaction of text related to the society is not possible without having specific goals that is called a paradigm in the semantic sphere. The “Progress” paradigm evolved during the past century by the attempts of Iranian scholars in their confrontation with “development” paradigm that has reached its maturity but requires time to provide the necessary ground for its implementation. Undoubtedly, every paradigm has epistemological foundations, origins, doctrine, and particular goals whose accomplishment needs three systems of governance, philosophical-scientific and cultural systems. The Progress paradigm should be interpreted as intangible behavioral language of Iranian revolution. Formulation of the behavioral language is considered as a strategic planning by Iranian scholars through in the Center of Islamic-Iranian progress pattern. The results of the process carried out, based on Jeanette's analysis method, show that: The paradigm of progress is an attempt to formulate the ideals of the Iranian revolution in the form of a strategic document. The paradigm of progress is based on five principles, namely spatial balance, truth and correctness, livability and territorial resilience, spatial identity, and the precedence seeking to achieve civil process. The progress paradigm has an essential tension compared to the development paradigm

  Keywords: Paradigm, Development, Interpretation, Janet analysis, Progress
 • Rostam Saberifar*, Mohammadali Davaryar Pages 47-73

  Practical experiments indicate that garbage collection is considered to be one of the most dangerous and inhuman activities. Due to many social implications involved, few people are willing to accept the risk of entering and organizing this field of activity. This is why, several solutions have been proposed and sometimes implemented, still in different regions and cities, all kinds of methods are used by trial and error. This research tries to prioritize these policies and approaches using a descriptive and analytical method. Accordingly, first the current trends are identified and the more effective ones are ranked using expert opinions. The main data was collected from a sample of 30 people and weighed and scored based on their opinions. The required data was obtained through a questionnaire that was validated by experts from the same field and its reliability was determined based on Cronbach's alpha model (0.83). The data were analyzed using the SWARA method. The results showed that among the policies of social measures, disciplinary, situational and control-elimination programs had a higher position. The status of the proposed strategies in each of these policies also showed that the attention to the demand side is more effective in controlling and organizing garbage collection than supply-oriented approaches.

  Keywords: garbage collection, policies, strategies, demand-oriented approaches, Mashhad
 • Ayat Rashnofar, Safar Rahmati*, Seyed Ali Alavi, Hamed Abbasi Pages 74-105

  With the ever-increase in urbanization, the environment and its sustainability has become an essential issue in the urban domain. This article aims to identify and cluster drivers affecting the environmental development of Khorramabad city using a strategic-spatial approach. Data were collected through a documentary survey and analyzed in two parts. In the first, land use changes over 31 years were evaluated using geographic information system software ArcGIS 10.2 and ENVI. The second, the paper identified environmental development drivers using a survey method (questionnaire) in the form of targeted sampling, in which, 62 factors affecting the environmental future of Khorramabad city were collected in 5 general dimensions (economic, socio-cultural, institutional and managerial, environmental, and physical). These factors were then structurally analyzed in the form of a 62x62 meta-intersection matrix using MIC MAC software, and finally 10 key drivers with high impact were identified. The findings showed that improving the level of environmental sustainability of Khorramabad city and other cities depends on adopting a long-term strategy with a view on the principles of sustainable development and passing short-term considerations. In short, a suitable environmental development can be achieved with   the spatial-strategic and participation-oriented planning.

  Keywords: Strategic spatial approach. structural analysis. Propulsion of environmental development. hinterland of the city
 • Yousef Ghavidel*, Marziye Karzani, Manuchehr Farajzadeh Pages 106-124

  This paper intends to identify and statistically analyze monthly changes in the lethal temperature above 50 degrees Celsius (TU50c) in the Northern Hemisphere. For this purpose, the reanalyzed data related to the maximum temperature up to two meters of the earth's surface was used during the period of 73 years from 1948 to 2020, and after adjustment, analyzed on a monthly basis. Descriptive statistics analysis methods, linear trend analysis and non-parametric Mann-Kendall test are used for evaluating the frequency of such occurrences. During the 73-year study period, 9553 days with minimum temperature of 50 degrees Celsius were identified and their coordinates were extracted. Examining the daily frequency of TU50c in the Northern Hemisphere showed that the months of May and January have had the highest frequency, respectively. Also, the highest increasing trend in the number of fatal temperatures was observed in the months of March, April, July and August. In terms of location, the region that could record the highest frequency and the most intense TU50c was related to Africa especially Sudan, West Asia (between Iraq, Southwest of Iran, Kuwait and Saudi Arabia) and India in the Indian subcontinent. Moreover, these temperatures are not rare in America either; but TU50c has not been reported in Europe and East Asia. The highest and most intense temperatures occurred in the fifth decade, between 1988 and 1998.

  Keywords: Lethal temperatures, trend analysis, reanalysis data, Northern Hemisphere
 • Amin Amini Kashani*, Asghar Molaei, MohammadTaghi Pirbabaei Pages 125-160

  Urban planning of pilgrimage cities has always been associated with challenges due to their unique characteristics and under the influence holy places present there. The main goal of the current research is to explain the indicators influencing the texture pattern of pilgrimage cities, considering the tourism capacity there. This research is applied-developmental in terms of purpose and has been conducted with the descriptive-analytical method. Also, in order to collect data, the method of document-library studies has been used. The results show that in the planning related to change and development in the context of pilgrimage cities, effective indicators should be explained and taken into consideration by decision-makers and planners, and interventions should be made with comprehensive evaluations, appropriate to the genome of such cities and considering the rights of pilgrims and neighbors. In the current research, 19 indicators affecting the texture pattern of pilgrimage cities include privacy and domain, centrality, enclosure, hierarchy, desirable landscape, appropriateness of religious spaces, cultural-entertainment spaces, residential spaces, service-infrastructure, access network, the context around the holy place, environmental resilience, Islamic lifestyle, religious identity, spirituality, safety and security, education, and social interactions were identified. Then, the important rules and considerations in the planning and development of pilgrimage cities were presented based on the explained indicators.

  Keywords: Urban planning, effective indicators, change, development, texture pattern, tourism