فهرست مطالب

نشریه فرماندهی و کنترل
سال ششم شماره 3 (پیاپی 21، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی علیزاده، بهنام درستکاریاقوتی*، جلیل مظلوم، بهرنگ هادیان صفحات 1-11

  در فرماندهی و کنترل برای تصمیم گیری بهتر صحنه نبرد نیاز است تا داده های تمیز در اختیار سامانه قرار گیرد. در این راستا رادار روزنه مصنوعی یک رادار تصویر برداری است با قدرت تفکیک بالا است که برای تشخیص جزییات صحنه  نیاز به بهبود کیفیت و طبقه بندی این تصاویر مورد توجه قرار گرفته است. وجود نویز لکه به عنوان مهمترین عامل تخریب کیفیت تصویر بوده و نیاز است در مرحله پیش پردازش نسبت به کاهش اثر نویز لکه اقدام گردد. همچنین یکی از روش های مهم در  تفسیر تصاویر رادار SAR، طبقه بندی تصاویر بوده که کاربرد زیادی در بررسی تغییرات اهداف زمینی دارد زیرا رصد و پایش اهداف در فرماندهی و کنترل یک ابزار خوب محسوب می گردد. تعیین یک روش طبقه بندی با دقت مناسب برای تصاویر رادار SAR با قدرت تفکیک مکانی بالا یک هدف در این مقاله می باشد که الگوریتم های قدیمی در این زمینه مانند Kmeans، پرسپترون، SVM و MLP دارای قدرت تشخیص ضعیف و سرعت نامناسبی هستند. در نتیجه در این مقاله، هدف ارایه الگوریتمی توانمند برای بهینه سازی طبقه بندی اهداف زمینی رادار SAR به کمک روش پیشنهادی ترکیب شبکه کانولوشنی و الگوریتم ژنتیک می‎باشد که از طریق هواپیما، فضاپیما و یا ماهواره برای رصد نمودن اهداف زمینی ، اخذ شده است. در این مقاله در مرحله پیش پردازش پس از کاهش اثر نویز لکه بر روی تصاویر رادار SAR به کمک فیلتر Lee، به بررسی بهینه سازی طبقه بندی اهداف زمینی رادار SAR با روش پیشنهادی پرداخته که نتایج قابل قبولی بدست آمده است. شبکه پیشنهادی، از نظر دقت طبقه بندی تصاویر نویززدایی شده MSTAR با 99.33% بهتر از روش های دیگر عمل نموده است.

  کلیدواژگان: فرماندهی و کنترل، رادار روزنه مصنوعی، طبقه بندی تصاویر، شبکه کانولوشن، الگوریتم ژنتیک
 • حسن کولیوند، حجت وحدتی*، محمد حکاک، محسن عارف نژاد صفحات 12-33

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، کیفی و هدف اصلی آن تبیین الگوی آموزش سرمایه انسانی فرماندهی و کنترل با رویکردی پژوهش محور است. پژوهش حاضر به روش تحلیل مضمون با رویکردی تلخیصی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق (جامع) با خبرگان، اجرا و منجر به طراحی مدل شده است. مصاحبه به صورت نیمه سا ختاریافته فردی و کانونی(در دو مرحله) انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان یک مرکز تربیت و آموزش نظامی، آشنا به مبانی فرماندهی و کنترل و آموزش های پژوهش محور می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری انتخابی هدفمند در ابتدا تعداد 12 نفر بعنوان نمونه خبرگان اولیه تحقیق، مشخص و سپس داده های لازم جمع آوری شد؛ در طول مصاحبه خبرگان جدیدی شناسایی شدند که در مجموع با حجم نمونه 17 نفر، مصاحبه صورت گرفت و اشباع نظری حاصل شد. برای تعیین روایی از روش مثلث سازی (سه سویه نگری) منابع داده ها یعنی از منابع سه گانه اساتید/ اعضای هیات علمی، کارشناسان و معاونان استفاده شد. هدف مثلث سازی غلبه بر سوگیری های ذاتی است که ناشی از بکارگیری یک منبع، یک روش، یک مشاهده گر و یا یک تیوری در مطالعات است. برای تعیین پایایی از توافق میان دو کدگذار(ارزیاب) یا توافق درون موضوعی استفاده شد و میزان پایایی با استفاده از فرمول، 79 درصد محاسبه شد که چون از 60 درصد بالاتر بوده؛ پس قابلیت اعتماد کدگذاری ها مورد تایید قرار گرفت. به استناد تجمیع آراء نظرات خبرگان دانشگاهی و پس از پیاده سازی مفاهیم حاصل از مطالعات کتابخانه ای و متن مصاحبه ها، تم گذاری(تحلیل موضوعی) انجام که در مرحله اول، تعداد 80  مضمون پایه احصاء گردید؛ سپس در مرحله بعد با ادغام مضامین مشابه و حذف مضامین تکراری، مضامین پایه به تعداد 36 مضمون رسید که در قالب 4 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که الگوی آموزش سرمایه انسانی فرماندهی و کنترل با رویکرد پژوهش محوری بر مبنای 4 مضمون سازمان دهنده شامل عوامل آموزشی با 10، عوامل پشتیبانی با 5 ، عوامل اداری و اجرایی با 14 و عوامل فرهنگی با 7 مضمون پایه، بنیان نهاده می شود.

  کلیدواژگان: آموزش پژوهش محور، سرمایه انسانی، فرماندهی و کنترل، الگوی آموزش
 • بهروز تسلیمی کار*، یاسر شهبازی، رضا جهانفر، هادی فیضی صفحات 34-55

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل جنگ های اخیر بیانگر این واقعیت می‎باشد که تمام تیورسین‎های نظامی، از ناهمترازی به‎عنوان اصلی ‎ترین و مهم‎ترین مشخصه محیط جنگ‎های آینده یاد می‎نمایند و معتقدند که در چنین محیطی، کشورهای مهاجم در اولین موج حمله، با به‎کارگیری حجم انبوهی از تسلیحات و امکانات مدرن و دقیق، سعی در نابودی حداکثری تجهیزات پدافندی کشور هدف دارند تا با کسب و حفظ برتری هوایی، سایر نیروهای مهاجم بتوانند در فضایی عاری از تهدید، اهداف خود را دنبال نموده و به پیروزی دست یابند. از سوی دیگر، با توجه به موقعیت برتر ژیوپلیتیکی، ژیواستراتژیکی، ژیواکونومیکی و غیره ج. ا. ایران، شاهد تهدیدات مستمری علیه ج. ا. ایران هستیم و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این کشور همواره در صف اول تهدیدات قرار داشته است. در چنین شرایطی، لازم است با روشی مدون و مشخص نسبت به ارتقاء قابلیت دفاع موفق در برابر دشمنان ناهمتراز پرداخت. نوع تحقیق حاضر، کاربردی - توسعه‎ای و رویکرد آن آمیخته با روش توصیفی - تحلیلی است. داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) گرد‎آوری گردیده که اطلاعات به‎ دست آمده کیفی به‎ روش تحلیل محتوا و اطلاعات به‎ دست آمده کمی با استفاده از نرم ‎افزار تحلیل داده‎ های کمی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‎اند. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی با «آلفای کرونباخ» محاسبه گردیده است. در نهایت، از یافته‎ های تحقیق الگوی راهبردی دارای دو بعد زمان غیر جنگ (شامل 11 مولفه) و زمان جنگ (شامل 8 مولفه)، احصاء و ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: الگوی راهبردی، پدافند هوایی نوین، جنگ ناهمتراز
 • حمید تربتی فرد*، یاسر نوروزی، مجید شیخ محمدی صفحات 56-83

  امروزه مراکز اقتصادی مانند پالایشگاه ها ، مراکز سیاسی مانند مجلس،دولت، قوه قضاییه و مراکز نظامی مانند پادگان ها، و می توانند مورد حملات ریزپرنده های جاسوسی و یا انتحاری قرار گیرند. برای کشف و شناسایی این تهدید، سامانه ها و روش های متنوعی پیشنهاد شده است. ازآنجایی که این موضوع یک رقابت بین دو گروه مدافع و مهاجم می باشد، عوامل متعددی در تصمیم گیری این دو گروه، رویکرد عملیاتی آن ها و انتخاب بهینه تجهیزات، موثر می باشد. ما در این تحقیق با استفاده از نظریه بازی ها در بر اساس مدل گراف توانسته ایم، در گام اول با در نظر گرفتن 2 پارامتر هزینه و بودجه در تجهیز میدان جنگ الکترونیک و نیز برد عملیاتی سامانه ها در دو سناریوی مستقل با لحاظ تجهیزات طرفین و ترجیحات بازیگران این صحنه نبرد، وضعیت های تعادل را بر اساس نظریه بازی ها پیش بینی نماییم. در گام دوم با ترکیب این دو مولفه و اعمال هم زمان تاثیر پارامترهای تصمیم گیری در یک تابع هزینه، وضعیت نهایی کشف و شناسایی ریزپرنده را پیش بینی و با در نظر گرفتن شرایط واقعی، فرآیند تصمیم گیری صحیح برای فرماندهان صحنه نبرد جنگ الکترونیک را مدل سازی می نماییم. نتایج نشان میدهد اعمال اثر دو پارامتر همزمان هزینه و برد عملیاتی نتایج کاملا متقاوتی با تصمیم های تک بعدی دارد.همچنین تابع هزینه نیز میتواند در تغییر نتایج موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: تصمیم سازی، ریزپرنده، کشف و شناسایی، نظریه بازی ها، وضعیت تعادل
 • حسین سهلانی* صفحات 84-104

  امروزه گوشی های تلفن همراه به یک پدیده ی جهانی تبدیل شده اند و جامعه مجازی با صدها میلیون کاربر را پدید آورده اند. امکانات و برنامه های مختلف سبب تمایل به استفاده از این تجهیزات بیش از گذشته گردیده و متقابلا جرایم مربوط به این حوزه هم با افزایش چشمگیری روبرو بوده طوریکه تقریبا در تمام پرونده ها آثاری از این گوشی ها دیده می شود،  لذا در راستای استنادپذیری ادله دیجیتالی استخراجی از گوشی های تلفن همراه جهت کشف آثار جرایم الزاماتی مطرح می گردد که سبب استانداردسازی روال استخراج ادله و آینده نگری جهت دستیابی به این الزامات می گردد. ارایه راهبردهای آینده نگر در حوزه استنادپذیری، مستلزم شناخت هر چه بیشتر این علم و اولویت دهی آن ها می باشد که هدف این تحقیق ارایه چارچوبی است که بتواند در وهله اول این الزامات را مدون، شناسایی، تبیین و اولویت دهی کند و سپس راهکارهایی را برای آینده نگری این الزامات ارایه دهد. برای دستیابی به این الزامات با تعدادی از خبرگان مراکز علمی و اجرایی با تحصیلات حداقل کارشناسی و چندین سال فعالیت مرتبط با این حوزه مصاحبه صورت گرفت که پس از انجام مصاحبه ها، اشباع نظری حاصل شد. روش پژوهش این تحقیق، به صورت ترکیبی، کمی و کیفی بوده که داده های این پژوهش از مطالعات کارهای پیشین، تجربه کاری مولفین و همچنین از طریق مصاحبه عمیق با 12 نفر از خبرگان اصلی در مرحله کیفی و 20 نفر از خبرگان میانی در مرحله کمی حاصل گردید، به طوریکه با جمع آوری و کدگذاری اطلاعات در جهت شناسایی الزامات استنادپذیری ادله استخراجی به ارایه یک چارچوب مفهومی برای این الزامات پرداخته شد که مولفین توانستند یک چارچوب کاربردی در هشت بعد اصلی شاخص های مربوط به حین استخراج ادله، بررسی بدافزارها، مجوزهای دسترسی به گوشی، برنامه های داخل گوشی، سخت افزار دستگاه همراه، چگونگی استخراج، محتوای ادله استخراج شده و آموزش افراد با 66 مولفه ارایه کنند که بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین الزام، شاخص های مبتنی بر مجوزهای دسترسی به گوشی با بار عاملی 88.60% شناسایی شد که درنهایت با توجه به وضعیت موجود سازمان های مسیول در حوزه استنادپذیری ادله دیجیتال برای دستیابی به الزامات اکتساب شده پیشنهاد هایی در مقاله اعلام گردید.

  کلیدواژگان: ادله دیجیتال، موبایل فارنزیک، الزامات استنادپذیری، استناد پذیری ادله، ابزار های فارنزیکی
 • علی طیبی*، امید علی نیکنام، مهدی محمد نژاد صفحات 105-126

  به طور قطع، مدیریت بحران اصلی ترین عامل مدیریت راهبردی سازمان است. به طوری که پیش از پیگیری هر گونه اهداف بلند، مدیریت بحران برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر یک سازمان لازم است. اساسا  برای سازمان هایی که در معرض بحران قرار دارند، آمادگی بیشتری در برابر  بحران  اهمیت زیادی دارد. مدیریت بحران موثر نیازمند یک رویکرد نظام مند و منظم است که باید مبتنی بر هوشیاری، حساسیت مدیریتی و یک درک خوب از اهمیت برنامه ریزی دقیق و آمادگی سازمانی باشد. هدف این پژوهش، طراحی الگو فرهنگ سازمانی در مدیریت بحران با رویکرد آمیخته است، به بیان دیگر این تحقیق پاسخ به این سوال است که،  الگو فرهنگ سازمانی در مدیریت بحران کدام است؟ می باشد.
   این تحقیق با رویکرد کاربردی و روش پیمایشی و به صورت آمیخته(کمی، کیفی) تدوین شده است. در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات موردنیاز داده های حاصل از بررسی کتاب و نشریات علمی درزمینه موضوع تحقیق، ابتدا طبقه بندی و پردازش و درنهایت مورد قضاوت محقق قرار گرفته است.
  جامعه آماری این تحقیق، شامل مدیران آشنا به موضوع فرهنگ سازمانی و مدیریت بحران به طور خاص (مدیران شاغل در واحد های منابع انسانی، بازرسی، واحد های مدیریت بحران ، ایمنی و بهداشت کار) است. حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی و 150 نفر تعیین شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرهنگ ادهوکراسی و فرهنگ خانواده به ترتیب،  بیشترین تاثیر را در مدیریت بحران در صنعت را دارند.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، مدیریت بحران
|
 • Pages 1-11

  In command and control, it is necessary to provide clean data to the system for better decision-making in the battle scene. In this regard, artificial aperture radar is an imaging radar with high resolution, which needs to improve the quality and classification of these images to recognize the details of the scene. The presence of speckle noise is the most important factor in image quality degradation, and it is necessary to reduce the effect of speckle noise in the pre-processing stage. Also, one of the important methods in interpreting SAR radar images is the classification of images, which is very useful in examining the changes in ground targets, because the observation and monitoring of targets in command and control is considered a good tool. Determining a classification method with appropriate accuracy for SAR radar images with high spatial resolution is a goal in this article, as the old algorithms in this field such as Kmeans, Perceptron, SVM, and MLP have poor detection power and inappropriate speed. As a result, in this article, the aim is to present a powerful algorithm for optimizing the classification of SAR radar ground targets with the help of the proposed method of combining convolutional network and genetic algorithm, which can be obtained through airplanes, spacecraft or satellites to observe ground targets. has been In this article, in the pre-processing stage, after reducing the effect of speckle noise on SAR radar images with the help of the Lee filter, the optimization of the classification of SAR radar ground targets with the proposed method has been obtained, and acceptable results have been obtained. The proposed network has performed 99.33% better than other methods in terms of classification accuracy of denoised MSTAR images.

  Keywords: command, control, Synthetic aperture radar, Classification of images, Convolution network, Genetic algorithm
 • Hasan Koolivand, Hojat Vahdati*, Mohammad Hakak, Mohsen Arefnezhad Pages 12-33

  This research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of research method and its main purpose is to explain the model of command and control human capital training with a research-oriented approach. The present research was carried out by thematic analysis method with a summarizing approach and using library studies and semi-structured in-depth (comprehensive) interviews with experts and led to the design of the model. The interview was conducted in a semi-structured individual and focal way (in two stages). The statistical population of this research includes the experts of A military education and training center, who are familiar with the basics of command and control and research-oriented trainings, using the purposeful selective sampling method, initially 12 people as a sample of experts. The beginning of the research was determined and then the necessary data was collected; During the interview, new experts were identified, and a total of 17 people were interviewed and theoretical saturation was achieved. To determine validity, triangulation (triangulation) of data sources was used, i.e. from the three sources of professors/faculty members, experts and assistants. The purpose of triangulation is to overcome the inherent biases that result from using a source, a method, an observer or a theory in studies. To determine the reliability, the agreement between two coders (evaluator) or intra-subject agreement was used, and the reliability rate was calculated using the formula, 79%, which is higher than 60%; So the reliability of coding was confirmed. Based on the summation of the opinions of academic experts and after implementing the concepts obtained from the library studies and the text of the interviews, thematic analysis was carried out, and in the first stage, 80 basic themes were counted; Then, in the next stage, by merging similar themes and removing duplicate themes, the basic themes reached the number of 36 themes, which were classified into 4 organizing themes. The results of this research showed that the command and control human capital training model with a research-oriented approach is based on 4 organizing themes, including educational factors with 10, support factors with 5, administrative and executive factors with 14 and cultural factors with 7 themes. The foundation is established.

  Keywords: research-oriented education, human capital, command, control, education model
 • Behrooz Taslimikar*, Yaser Shahbazi, Reza Jahanfar, Hadi Feyzi Pages 34-55

  The results of the analysis of the recent wars show the fact that all the military theorists refer to asymmetry as the main and most important characteristic of the environment of future wars and believe that in such environment, the attacking countries in the first wave of attack, by using a large amount of modern and accurate weapons and facilities, aim to destroy the country's defense equipment as much as possible so that by gaining and maintaining air superiority, other attacking forces can in an atmosphere free from threats, Pursue your goals and achieve victory. On the other hand, due to the superior geopolitical, geostrategic, geoeconomic, etc. position c. A. Iran has witnessed continuous threats against J. A. We are Iran and after the victory of the Iranian Islamic Revolution, this country has always been at the forefront of threats. In such a situation, it is necessary to pay with a codified and specific method to improve the capability of successful defense against unequal enemies. The present type of research is applied-developmental and its approach is mixed with descriptive-analytical method. The data was collected by two library and field methods (interviews and questionnaires), and qualitative information obtained by content analysis method and quantitative information obtained by using quantitative data analysis software were analyzed. have taken The validity of the questionnaire was calculated through content validity and reliability with Cronbach's alpha. Finally, from the findings of the research, the strategic model with two dimensions of non-war time (including 11 components) and war time (including 8 components) has been calculated and presented.

  Keywords: Strategic model, modern air defense, unequal war
 • Pages 56-83

  Today , economic centers such as refineries, political centers such as parliament, government, judiciary and military centers such as barracks can be attacked by spy or suicide Mini-drones. Various systems and methods have been proposed to detect and identify this threat. Since this issue is a competition between two groups of defenders and attackers, several factors are effective in the decision-making of these two groups, their operational approach and the optimal selection of equipment. In this research, by using the game theory based on the graph model, we have been able to, in the first step, by considering the two parameters of cost and budget in equipping the electronic warfare , as well as the operational range of the systems in two independent scenarios, considering the equipment of the parties and the preferences of the actors. Predict the battle scene and the equilibrium situations based on game theory.In the second step, by combining these two components and simultaneously applying the influence of the decision parameters in a cost function, we predict the final state of detection and identification of the Mini drone and, taking into account the real conditions, we model the correct decision-making process for the commanders of the battlefield of electronic warfare. The results show that the simultaneous effect of two parameters, cost and operating range, have completely opposite results with one-dimensional decisions. Also, the cost function can be effective in changing the results

  Keywords: Decision making, micro-bird, detection, identification, game theory, equilibrium state
 • Hossein Sahlani* Pages 84-104

  Today, mobile phones have become a global phenomenon and have created a virtual community with hundreds of millions of users. Facilities such as the ability to make voice and video calls, send text and multimedia messages, use different programs, etc., have caused the desire to use these devices more than before, on the other hand, crimes related to this field have also increased, therefore, in order to be able to use digital evidence extracted from mobile phones to discover the traces of crimes, requirements are raised that cause the standardization of the evidence extraction procedure. Presenting strategies in the mobile digital evidence requires knowing as much as possible the features related to the citation of the mobile digital evidence and then prioritizing them. The purpose of this research is to provide a model for these requirements which able to identify, explain and prioritize these requirements in the first place and then provide solutions for these requirements. In order to achieve these requirements, interviews were conducted with a number of experts of scientific and executive centers with at least bachelor's education and several years of activity related to this field. The research method is quantitative and qualitative way, and the data of this research is from studies of previous works, the work experience of the authors, and also through in-depth interviews with 12 of the main experts in the qualitative stage and 20 of the intermediate experts in the quantitative stage. By collecting information to identify the citation requirements of extractive evidence, was addressed the main question of the research, which was to provide a conceptual model for these requirements. Indicators related to the examination of malware, phone access permissions, program-based challenges,  hardware problems, how to extract evidence, content of evidence extraction and training expert which present with 66 components, that the most important requirement is phone access permissions with 88.60%. Finally according to the current situation of the responsible organizations in the field of mobile digital forensic to achieve requirements can be considered some suggestions in paper.

  Keywords: Mobile forensics, mobile digital evidence, digital forensic evidence, digital forensic tools, requirements of mobile forensics
 • Ali Tayebi*, Omid Niknam, Mahdi Mohhammad Nejad Pages 105-126

  Certainly, crisis management is the main factor of strategic management of the organization. So that before pursuing any lofty goals, crisis management is necessary to ensure the stability and continuous success of an organization. Basically, for organizations that are exposed to crisis, more preparedness against crisis is very important. Effective crisis management requires a systematic and orderly approach that must be based on vigilance, managerial sensitivity and a good understanding of the importance of detailed planning and organizational preparation. The purpose of this research is to design the model of organizational culture in crisis management with a mixed approach, in other words, this research is the answer to the question, what is the model of organizational culture in crisis management? is.
   This research was compiled with a practical approach and a survey method in a mixed (quantitative, qualitative) way. In this research, after collecting the required information, the data obtained from the review of books and scientific publications in the field of the research subject, firstly classified and processed and finally judged by the researcher.
  The statistical population of this research includes managers who are familiar with organizational culture and crisis management in particular (managers working in human resources, inspection, crisis management, occupational safety and health units). The sample size was determined by random sampling and 150 people. The results of the research show that the adhocracy culture and the family culture, respectively, have the greatest impact on crisis management in the industry.

  Keywords: organizational culture, crisis management