فهرست مطالب

رشد فناوری - پیاپی 74 (بهار 1402)
 • پیاپی 74 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا محمدخانی *، روح الله تولایی، امیرحسین محمدی نیا، مهدی فرمانی، اسماعیل لآلی صفحات 1-24

  هدف پژوهش حاضر، فراهم کردن بینشی غنی در خصوص عوامل موثر بر رشد تیم ها و استارت آپ ها در مراکز رشد دانشگاهی می باشد. در این پژوهش عوامل موثر بر رشد تیم ها و استارت آپ ها در مراکز رشد دانشگاهی با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم بررسی شد. ابتدا پس از بررسی ادبیات نظری و نظرهای خبرگان صنعت، متغیرهای موثر بر رشد تیم ها و استارت آپ ها شناسایی شدند و روابط علت ومعلولی میان این متغیرها ترسیم شد. سپس روابط ریاضی میان این متغیرها بر اساس روابط موجود در پیشینه تعیین شده و بر این اساس، در مرکز رشد واحدهای فناور و دانش بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع) در بازه زمانی سال های 1395 الی 1445 شبیه سازی شد. بعد از طراحی نمودارهای علت ومعلولی، شش سناریو برای رشد تیم ها و استارت آپ ها در مراکز رشد دانشگاهی تعریف گردید که عبارت اند از: سهم مرکز رشد از سود شرکت های موفق، اثر تعامل با شرکت های موفق در ارتقاء سطح فرهنگ کارآفرینی، اثر ارتباط موثر با شرکت های موفق در جذب حمایت های مالی برای واحدهای فناور، اثر تغییرات تعداد مراجعه کنندگان جهت ورود به مرکز بر سیستم، سیاست کنترل پذیرش و اثر حمایت های قانونی از واحدهای فناور بر سیستم. از میان شش سناریوی شبیه سازی شده، سناریوی پنجم یعنی سیاست کنترل پذیرش بیشترین تاثیر را در رشد تیم ها و استارت آپ ها در مراکز رشد دانشگاهی دارد. بنابراین می توان سیاست حفظ کیفیت خدمات، از طریق کنترل میزان واحدهای فناور ورودی به مراکز رشد را سیاستی اثرگذار و مهم خواند.

  کلیدواژگان: رشد تیم ها و استارت آپ ها، پویایی شناسی سیستم، نمودار حلقوی علت ومعلولی، شبیه سازی، مراکز رشد دانشگاهی
 • مریم دهنوی، محمود قربانی *، محمد کریمی، احمد زنده دل صفحات 25-34

  با توجه به تحولاتی که امروزه در درون و بیرون سازمان ها صورت گرفته نیاز سازمان به نوآوری، انعطاف پذیری و پویایی بیش از پیش احساس می شود. تیم سازی در سازمان با ترکیب واقعیت ها و دیدگاه های متفاوت برای ایجاد قابلیت های جدید، باعث نوآوری در سازمان ها می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تدوین مدل سازمان تیم محور با رویکرد نوآوری سازمانی انجام گرفته است. این پژوهش از نظر روش تحقیق آمیخته کمی و کیفی است، از نظر هدف اکتشافی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در خراسان رضوی بوده که بر اساس فرمول کوکران 108 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی به کمک نرم افزار آموس جهت میزان اعتبار مدل بهره گرفته شد. اجرای محاسبات لازم در نرم افزار ضمن تایید روابط بین متغیرهای مکنون در مدل ساختاری نشانگر این است که مقدار CFI برای مدل اندازه گیری مرتبه اول نوآوری و سازمان تیم محور و همچنین مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم به ترتیب برابر 903/0، 901/0 و 908/0 است که با توجه به اینکه بیشتر از 9/0 می باشد می توان گفت که داده ها به طور بسیار مناسبی برازش یافته است. با توجه به نتایج تحقیق می توان عنوان نمود که تمرکز بر متغیرهای سازمان تیم محور می تواند نوآوری سازمانی کارکنان را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: سازمان تیم محور، نوآوری سازمانی، تحلیل عاملی تاییدی، مراکز رشد، پارک علم و فناوری
 • وحید حاجی لو *، زهرا مقیمی صفحات 35-41

  با توجه به حرکت فزاینده سازمان های کشور به سمت بهره مندی کامل از سیستم های اطلاعاتی، شناسایی عوامل موثر بر تقویت این سیستم ها برای بهبود کیفیت خدمات رسانی بسیار حایز اهمیت است. لذا این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر تقویت زیر ساخت های سیستم های اطلاعاتی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- اکتشافی است. جامعه تحقیق سازمان های دولتی کشور است که از بین خبرگان حایز شرایط خبرگی، تعداد 10 نفر جهت تشکیل پانل خبرگی انتخاب شدند. از بین کارکنان نیز تعداد 250 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق ترکیبی از روش های تصمیم گیری چند معیاره (فرایند تحلیل سلسله مراتبی)، معادلات ساختاری و سیستم استنتاج فازی است. پس از استخراج ابعاد و عوامل از ادبیات و پیشینه تحقیق، رتبه بندی عوامل موثر در قالب پنج بعد و 15 مولفه، با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره صورت گرفت. نتایج نشان داد زیر ساخت قانونی بیشترین همبستگی را با زیرساخت های سیستم های اطلاعاتی برقرار کرده است. همچنین در بین ابعاد، زیرساخت فناورانه دارای بیشترین اهمیت است. نتایج حاصل از استنتاج فازی نیز نشان داد مطلوب ترین حالت برای زیرسیستم های اطلاعاتی 698/0 با توجه به امکانات موجود است و ترکیب مطلوب برای این حالت زمانی حاصل می شود که عوامل ساختاری 724/0، عوامل سازمانی 58/0، عوامل حاکمیتی 569/0، عوامل اجتماعی 707/0، و عوامل آموزشی 468/0 باشد. لذا پیشنهاد می گردد متولیان امر برای تقویت زیرساخت های سیستم های اطلاعاتی کشور در گام نخست بر تقویت و توسعه ساختارها و حمایت از نوآوری های فناورانه متمرکز شوند.

  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعاتی، اجتماعی، سازمانی، ساختاری، حاکمیتی، آموزشی
 • مهران احتشامی، محمدحسن چراغعلی *، بیتا تبریزیان، مریم تیموریان سفیده خوان صفحات 42-60

  پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوب راهبرد تحول دیجیتالی صنعت حمل و نقل بار جاده ای با تمرکز بر فناوری اینترنت اشیاء و تحلیلگری داده از روش پژوهش علم طراحی استفاده می کند. این پژوهش برحسب هدف، بنیادی- کاربردی برحسب نوع داده، آمیخته از نوع اکتشافی؛ برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گردآوری داده ها و یا ماهیت و روش پژوهش، پیمایشی بود. جمع آوری داده ها در بخش کیفی با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعت حمل ونقل بار جاده ای ایران که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع انتخاب شدند، انجام شد. برای جمع آوری داده ها در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و نظرات 170 نفر از کارکنان این صنعت که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای گزینش شدند، اخذ شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با تکنیک دلفی، مرور ادبیات و کدگذاری انجام شد و در بخش کمی از آمار استنباطی، آزمون تی تک نمونه ای و مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و smartPLS استفاده شد. گام پنجم روش علم طراحی، با آزمون چارچوب راهبرد طراحی شده در شرکتی در صنعت مربوطه انجام شد. نتایج نشان داد راهبرد تحول دیجیتالی شامل دو راهبرد مدیریتی و عملیاتی است. همچنین پیامدها، عوامل اثرگذار، سازوکارها، تسهیل گرها و موانع در این چارچوب ارایه شد. براساس نتایج، از میان مولفه های چارچوب، راهبردهای مدیریتی نیازمند تقویت بیشتر هستند.

  کلیدواژگان: فناوری، راهبرد تحول دیجیتال، اینترنت اشیاء، تحلیلگری داده
 • طاهره تشیعی نژاد، محسن قدمی *، محمدتقی ضیایی بیگدلی، حمیده رشادت جو، مریم خلیلی عراقی صفحات 61-69

  هدف از این پژوهش ارایه مدل تحلیل محتوایی بومی شده چهار ستون مدیریت دانایی براساس رویکرد تغییر مستمر در بانک توسعه صادرات می باشد. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری در حیطه تحقیقات کاربردی می‏باشد. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و خبرگان نظری است. خبرگان نظری، شامل اساتید دانشگاهی است که در زمینه مدیریت دانایی صاحب نظر می باشند. خبرگان تجربی، نیز شامل مدیران با تجربه بالای 15 سال در بانک توسعه صادرات هستند. برای نمونه گیری از روش های غیراحتمالی و به صورت هدفمند استفاده شده است. فرایند نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت 11 خبره در این مرحله شرکت کرده اند. با استفاده از تحلیل کیفی، تعدادی مفاهیم استخراج و کدگذاری شاخص ها انجام پذیرفت. در ادامه روند پژوهش و بخش کمی آن، با اجرای تکنیک دلفی فازی در 3 دور مبادرت به غربالگری و اعتبارسنجی معیارهای حاصل از تحلیل کیفی پژوهش شد. در ادامه جهت شناسایی روابط مدل بومی شده چهار ستون مدیریت دانایی براساس رویکرد تغییر مستمر و جهت انعکاس روابط درونی میان معیارها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری1 استفاده گردید. با استناد به تجزیه و تحلیل داده ها در بخش مدل سازی ساختاری- تفسیری، مدیریت دانایی سطح اول یا وابسته است. متغیرهای رهبری سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری سازمانی، یادگیری سازمانی سطح دوم هستند. متغیر تغییرات مستمر سطح سوم است. در نهایت نیز متغیرهای شایستگی شخصی، الگوهای ذهنی، چشم انداز مشترک، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی در سطح چهارم قرار دارند. در نهایت مولفه های بومی شده مدیریت دانایی و تغییر مستمر به همراه مدل تدوین گردید.

  کلیدواژگان: تغییر مستمر، مدیریت دانایی، مدل بومی شده، مدل تحلیل محتوایی، مدل سازی ساختاری- تفسیری
 • یوسف سپهری آزاد، مرتضی موسی خانی *، علی داوری صفحات 70-87

  با عنایت به اینکه شکاف قابل توجهی در مفهوم سازی اکوسیستم کسب وکار دیجیتال با رویکرد آموزش الکترونیکی وجود دارد، این مقاله یک چارچوب مفهومی اکوسیستم کسب وکار الکترونیکی آموزشی در عصر دیجیتال را با تلفیق دو مفهوم: اکوسیستم کسب وکار دیجیتال و اکوسیستم یادگیری دیجیتال (آموزش الکترونیکی) معرفی نموده و به منظور طراحی و تبیین مدل اکوسیستم کسب وکار دیجیتال با رویکرد آموزش الکترونیکی به اجرا درآمده است، لذا این پژوهش از نظر جهت گیری، بنیادی و از نظر هدف، اکتشافی است و با به کارگیری رویکرد توصیفی- همبستگی برای مرحله کمی به تحلیل داده ها می پردازد. در این پژوهش، مدل مفهومی با جمع بندی نظریات با استفاده از روش های مرورکتابخانه ای، نظرات خبرگان و با بررسی مطالعات صورت گرفته در کسب وکارهای دیجیتال و آموزش الکترونیکی (آموزش مجازی)، ابعاد، عوامل و مولفه های تاثیرگذار بر طراحی مدل اکوسیستم کسب وکار دیجیتال با رویکرد آموزش الکترونیکی، انتخاب و استخراج شده و برای طراحی پرسشنامه، شاخص های مربوطه و مدل مفهومی پیشنهادی استفاده گردیده است. در بخش یافته های استنباطی و آزمون فرضیه ها، از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. در این پژوهش به کمک نرم افزار SmartPLS2 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. حداکثر سطح خطای آلفا جهت آزمون فرضیه ها 05/0 در نظر گرفته شد.که در نتیجه چارچوب اکوسیستم کسب وکار دیجیتال با رویکرد آموزش الکترونیکی در عصر دیجیتال مبتنی بر ابعاد و مفاهیم: فناوری (زیرساخت ها)، عوامل فرهنگی و اجتماعی، افراد (استعدادها)، سواد اطلاعاتی، دولت و قوانین و مقررات، شبکه ها و تعاملات، ذینفعان (بازارها و مشتریان)، عوامل محیطی، سرمایه، مساعدت های مالی، عوامل تجاری، عوامل سازمانی، عوامل آموزشی، نوآوری، پشتیبانی، ارزشیابی معرفی می گردد.

  کلیدواژگان: اکوسیستم، کسب وکار الکترونیکی، اکوسیستم دیجیتال، اکوسیستم کسب وکار دیجیتال، اکوسیستم یادگیری، اکوسیستم یادگیری دیجیتال
 • منصور امینی، صادق صیادی * صفحات 88-99

  تجارت الکترونیکی به مفهوم بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی در فرایند انجام کسب وکارهای نوین می باشد. این نوع از تجارت به عنوان محل پیوند فناوری ها با بازار کسب وکار موجب ایجاد یک بازار پایدار برای اشتغال گروه های مختلف شده است. برای انجام برخی کسب وکارهای مدرن ابزارهای الکترونیکی جدیدی ابداع شده اند که آن ها را با سایر مشاغل متفاوت می سازند. عامل های هوشمند که به عنوان ابزار برای شرکت های فناوری محور عمل می نمایند وظیفه ی قیمت گذاری پویای محصولات و خدمات این شرکت ها را بر عهده دارند. در این مدل قیمت گذاری که اغلب کاملا بدون مداخله ی اپراتور انسانی و به صورت خودکار (هوشمند) انجام می گیرد، ابزارهای الکترونیکی با تجزیه وتحلیل عوامل مختلفی به قیمت گذاری می پردازند. هدف این پژوهش بررسی وضعیت و آثار حقوقی این مدل قیمت گذاری در شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند حمل ونقل می باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است. مدل قیمت گذاری پویا در مقایسه با مدل سنتی، دارای مزایا و معایبی است؛ مزایا: 1- شفافیت در اعلام هزینه ها 2- سبب تسهیل و تسریع در ارایه خدمات حمل ونقل می گردد 3- موجب کاهش هزینه ها می شود. معایب: 1- اختیار مطلق شرکت در تعیین و پرداخت هزینه ها نسبت به رانندگان 2- عدم امکان و پیش بینی نظارت بر طراحی و عملکرد اپلیکیشن های شرکت هایی که از این مدل قیمت گذاری استفاده می نمایند 3- فقدان قوانین و مقررات متناسب و اختصاصی برای تخلفات احتمالی. بر اساس یافته های این پژوهش، قوانین و مقررات موجود برای رفع چالش ها و مقابله با تخلفات احتمالی در رابطه با مدل قیمت گذاری پویا کافی نبوده و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و تدوین راهکارهای مناسب در این زمینه ضروری است.

  کلیدواژگان: قیمت گذاری پویا، عامل های هوشمند، حقوق فناوری، حمل ونقل هوشمند، تجارت الکترونیکی
|
 • Mohammadreza Mohamadkhani *, Ruhollah Tavallaei, Amirhossein Mohammadinia, mahdi farmani, Esmail laali Pages 1-24

  The purpose of this study is to provide a rich insight into the factors affecting the growth of teams and startups in Academic Development Centers. In this study, the factors affecting the growth of teams and startups were investigated using the system dynamics approach. At first, after reviewing the theoretical literature and the experts’ opinions, Variables affecting the growth of teams and startups were indentified and causal relationships among these variables were depicted. Then, the mathematical relations among these variables were determined and, accordingly, the study system was simulated at growth centre of technician and knowledge based units at Imam Hussein comprehensive university during the period 2016 to 2066. After designing the cause and effect diagrams, six scenarios for the growth of teams and startups were defined, which are: The growth center's share of the profits of successful companies, The effect of interaction with successful companies in promoting the level of entrepreneurial culture, The effect of effective communication with successful companies in attracting financial support for technology units, The effect of changes in the number of clients to enter the center on the system, Admission control policy and The effect of legal protections of technology units on the system. Of the six simulated scenarios, the fifth scenario has the greatest impact on the growth of teams and startups in Academic Development Centers. Therefore, the policy of maintaining the quality of services through controlling the amount of technology units entering the growth centers can be considered an effective and important policy.

  Keywords: Growth of Teams, Startups, System Dynamics, Causal Loop Diagram, Simulation, Academic Development Centers
 • maryam dehnavi, Mahmoud Ghorbani *, Mohammad Karimi, ahmad zendedel Pages 25-34

  Due to the changes that have taken place inside and outside organizations today, the organization needs to be more innovative, flexible and dynamic. Team building, by combining different realities and perspectives to create new capabilities, leads to innovation in organizations. The present study aims to investigate and develop a team-based organization model with an organizational innovation approach. This research is exploratory In terms of purpose. Also, a combination of quantitative and qualitative research method is used. Moreover, data collection tools are questionnaires and interviews. The statistical population was all employees of incubators and science and technology parks in Razavi Khorasan, that 108 employees were selected as a sample based on Cochran's formula. Data analysis was performed by confirmatory factor analysis using Amos software to validate the model. Performing the necessary calculations in the software while confirming the relationships between the latent variables in the structural model indicates that CFI value for the first-order measurement model of innovation and team-based organization Also, the second-order factor analysis model is equal to 0.903, 0.901 and 0.908, respectively. Given that it is more than 0.9, we can say that the data is very well fitted. According to the research findings, it can be conducted that focusing on variables of team-oriented organization can increase the organizational innovation of employees.

  Keywords: Team-based Organization, Organizational Innovation, Confirmatory Factor
 • Vahid Hajilo *, zahra moghimi Pages 35-41

  Considering the increasing movement of the country's organizations towards the full benefit of information systems, it is very important to identify the factors affecting the strengthening of these systems to improve the quality of service delivery. Therefore, this research has been carried out with the aim of investigating the effective factors on strengthening the infrastructure of information systems. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-exploratory in nature. The research community is the government organizations of the country, and 10 people were selected to form the expert panel from among the experts who have the qualifications. Among the employees, 250 people were selected as a statistical sample by simple random sampling. The research method is a combination of multi-criteria decision-making methods (hierarchical analysis process), structural equations and fuzzy inference system. After extracting the dimensions and factors from the literature and the background of the research, the ranking of the effective factors in the form of five dimensions and 15 components was done using the multi-criteria decision making method. The results showed that the legal infrastructure has established the highest correlation with the infrastructure of information systems. Also, among the dimensions, the technological infrastructure is the most important. The results of fuzzy inference also showed that the most favorable state for information subsystems is 0.698 according to the available facilities, and the optimal combination for this state is achieved when structural factors are 0.724, organizational factors are 0.58, governance factors are 0.569, social factors are 0.707, and educational factors are 0.468. Therefore, in order to strengthen the infrastructure of the country's information systems, it is suggested that the officials focus on strengthening and developing structures and supporting technological innovations in the first step.

  Keywords: Information Systems, Culture, Management, Technology, Law, Education
 • Mehran Ehteshami, Mohammad Hasan Cheraghali *, Bita Tabrizian, Maryam Teimourian sefidehkhan Pages 42-60

  The current research aims to design the framework of the digital transformation strategy of the road freight transportation industry, focusing on Internet of Things technology and data analytics, and uses the research method of design science. This research is fundamental-applied in terms of data type, mixed in exploratory type; According to the time of data collection, it was cross-sectional and according to the method of data collection or the nature and method of the research, it was a survey. Data collection in the qualitative part was done with semi-structured interviews with 20 experts from universities and the road freight transportation industry of Iran who were selected using the purposive sampling method and the principle of saturation. A researcher-made questionnaire was used to collect data in quantitative part and the opinions of 170 employees of this industry who were selected using Cochran's formula and stratified sampling method were obtained. Data analysis was done in the qualitative part with Delphi technique, literature review and coding. In the quantitative part, inferential statistics, one-sample t-test, structural equation modeling, and SPSS and smartPLS software were used. The fifth step of the design science method was done by testing the designed strategy framework in a company in the relevant industry. The results showed that the digital transformation strategy includes two managerial and operational strategies. Also, the consequences, influencing factors, mechanisms, facilitators and obstacles were presented in this framework. Based on the results, among the components of the framework, management strategies need to be further strengthened.

  Keywords: Technology, Digital Transformation Strategy, Internet of Things, Data Analytics
 • Tahereh TashayoieNejad, Mohsen Ghadami *, Mohammad Taghi Ziae Bigdeli, hamide reshadatjoo, Maryam Khaliliaraghi Pages 61-69

  The purpose of this study is to present a localized content analysis model of four pillars of knowledge management based on the continuous change approach. This study is the practical research in terms of orientation. The statistical population includes academic experts and theoretical experts. Theoretical experts include university professors who are knowledgeable in the field of knowledge management. Experimental experts also include managers with more than 15 years of experience in the Export Development Bank. Non-probabilistic and purposeful methods have been used for sampling. The sampling process continued and finally 11 experts participated in this stage. Using qualitative analysis of grounded theory, a number of concepts of extraction and coding of indicators were performed. Following the research process and its quantitative part, by performing the fuzzy Delphi technique in 3 rounds, the criteria obtained from the qualitative analysis of the research were screened and validated. Then, ISM method was used to identify the relationships of the localized model of the four pillars of knowledge management based on the continuous change approach and to reflect the internal relationships between the criteria. Based on data analysis in the structural-interpretive modeling section, knowledge management (WM) is first level or dependent. The variables of organizational leadership (OL), organizational culture (OC), organizational technology (OT), organizational learning (LO) are the second level. The variable of continuous change (CC) is the third level. Finally, the variables of personal competence (SC), mental patterns (MP), shared vision (SV), team learning (TL), systemic thinking (ST) are in the fourth level.

  Keywords: Continuous Change, Knowledge Management, Localized Model, Content Analysis Model, Structural-Interpretive Modeling
 • usef sepehriazad, morteza mosakhani *, Ali Davari Pages 70-87

  Given that there is a significant gap in the conceptualization of e-learning business ecosystem with e-learning approach, this paper introduces a conceptual framework of e-learning business ecosystem in the digital age by combining two concepts: digital business ecosystem and e-learning ecosystem. In order to design and explain the model of digital business ecosystem, the e-learning application has been implemented. Therefore, this research is fundamental in terms of orientation and exploratory in terms of purpose, and uses a descriptive-correlation approach to analyze the data for a quantitative stage. In this study, a conceptual model was developed by summarizing theories using library review methods, expert opinions and by reviewing studies conducted in digital businesses and e-learning (virtual education), dimensions, factors and components affecting the design of digital business ecosystem model. E-learning has been selected and extracted and the relevant indicators and the proposed conceptual model have been used to design the questionnaire. In the inferential findings and hypothesis testing section, the confirmatory factor analysis technique and the structural equation modeling technique were used. In this study, data were analyzed using SmartPLS2 software. The maximum alpha error level for testing the hypotheses was considered 0.05. As a result of the framework of the digital business ecosystem with the e-learning approach in the digital age based on dimensions and concepts: technology (infrastructure), cultural and social factors, individuals (talents), Information literacy, government and regulations, networks and interactions, stakeholders (markets and customers), environmental factors, capital, financial assistance, business factors, organizational factors, educational factors, innovation, support, evaluation are introduced.

  Keywords: Ecosystem, E-business, Digital Ecosystem, Digital Business Ecosystem, Learning Ecosystem, Digital Learning Ecosystem
 • Mansour Amini, Sadegh Sayyadi * Pages 88-99

  E-commerce means using electronic tools in the process of doing new business. This type of business, as a link between technologies and the business market, has created a stable market for the employment of different groups. Some modern businesses have developed new electronic tools that make them different from other businesses. Intelligent agents, which act as tools for technology-driven companies, are responsible for the dynamic pricing of their products and services. In this pricing model, which is often done completely without the intervention of human operators and automatically (intelligently), electronic tools price by analyzing various factors. The purpose of this study is to investigate the status and legal effects of this pricing model in companies providing intelligent transportation services. The present article has been done by analytical-descriptive and library methods. Dynamic pricing model has advantages and disadvantages compared to traditional model; Advantages: 1- Transparency in Costs Declaration, 2- Facilitates and Accelerates the provision of Transportation Services, 3- Reduces Costs. Disadvantages: 1- Absolute authority of the company in determining and paying costs to drivers, 2- Impossibility and unpredictability of monitoring the design and performance of applications of companies that use this pricing model, 3- Lack of appropriate and specific laws and regulations for possible violations. Based on the findings of this study, the existing regulations are not sufficient to address the challenges and possible violations in relation to the dynamic pricing model, and it is necessary to review and amend the regulations and formulate appropriate solutions in this regard.

  Keywords: Dynamic Pricing, Intelligent Agents, Technology Law, Intelligent Transportation, Electronic Commerce