فهرست مطالب

علوم زمین - پیاپی 128 (تابستان 1402)
 • پیاپی 128 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/28
 • تعداد عناوین: 16
|
 • شیوا فرنگی، زهرا اعلمی نیا*، محمد واحدی، حمزه صادقی سرخنی صفحات 1-24
  گرانیتوییدهای خاور کوه دم (شمال خاوری اصفهان) واقع در بخش باختری پهنه ایران مرکزی، به درون سنگ های آهکی کرتاسه زیرین، آتشفشانی های ایوسن زیرین و پی سنگ دگرگونی تزریق شده است. وجود یک ناهنجاری بسیار قوی در داده های مغناطیسی برداشت شده توسط پهپاد در مرکز محدوده، وجود کانی سازی قابل توجه مگنتیتی را اثبات می کند. ابعاد این ناهنجاری در حدود 200 متر در 100 متر بوده و واقع شدن در مرز واحدهای آهکی و نفوذی های گرانودیوریتی محدوده، می تواند نشان دهنده کانی سازی از نوع اسکارن باشد. دیگر ناهنجاری های مغناطیسی دیده شده شدت کمتری دارند و در ارتباط با کانی سازی ضعیف مگنتیتی هستند و یا محدود به سنگ های آتشفشانی بوده که کانی سازی ندارند. مجموعه ساده ماده معدنی شامل مگنتیت، هماتیت، اکسیدهای آهن و به ندرت پیریت همراه با کانی های گارنت، کوارتز، کلسیت، فلوگوپیت، اپیدوت و کلریت است. توده نفوذی گرانیتویید ایوسن زیرین طیفی وسیع از گرانیت وگرانودیوریت تا دیوریت است که بر اختلاط گسترده ماگمایی دلالت دارد. رخداد آهن با گرانیتوییدهایی قرابت دارد که ماهیت شوشونیتی داشته و از ماگماتیسم گسیختگی صفحه فرورونده در طی مراحل میانی فرورانش و در مراحل آغازین برخورد صفحات عربی و اوراسیا ایجاد شده اند. شواهد زمین شیمیایی درجه پایینی از ذوب بخشی اسپینل پریدوتیت فلوگوپیت دار در گوشته بالایی و ژرفای کمتر از 70 کیلومتر را برای تولید گرانیتوییدهای خاور کوه دم پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: گرانیتویید، شوشونیت، اسکارن آهن، حاشیه فعال قاره، انارک
 • هانیه کیایی، احمد کاظمی مهر نیا*، حمید ثمری، پیمان افضل، نازنین ظاهری عبده وند صفحات 25-42
  کانسار مس فتح آباد در استان خراسان رضوی، در فاصله 35 کیلومتری جنوب خاور شهرستان تربت حیدریه و بخش میانی کمربند آتشفشانی- نفوذی خواف -کاشمر بردسکن واقع شده است. کانه زایی رگه- رگچه ای متشکل از کانی های کالکوپیریت، پیریت، مگنتیت، کالکوسیت، بورنیت، کوولیت، مالاکیت و اکسیدهای آهن، به موازات گسل های فرعی منشعب شده از گسل اصلی درونه تشکیل شده است. در سامانه رگه ای محدوده فتح آباد، رگه های کوارتز، پیریت، کالکوپیریت و مگنتیت همراه با دگرسانی پروپیلیتیک در مرحله اولیه کانه زایی، رگه های کوارتز، پیریت، کالکوپیریت و مگنتیت همراه با دگرسانی سریسیتی در مرحله اصلی کانه زایی و رگه های کوارتز، پیریت و کالکوپیریت همراه با دگرسانی های رسی و اکسیدآهن و رگه های کلسیتی همراه با دگرسانی های سریسیتی، رسی و اکسیدآهن در مرحله پسین کانه زایی شناسایی شدند. روند یکسان الگوی تغییرات عناصر نادر خاکی و کمیاب رگه های کانه دار و سنگ های آتشفشانی میزبان نشان دهنده منشا ماگمایی- گرمابی عناصر است. غنی شدگی عناصر کمیاب، غنی شدگی نسبت LREE/HREE، مقادیر مثبت *Eu و مقادیر منفی *Ce، نشانگر شرایط احیایی و pH بالای سیال ماگمایی-گرمابی است . میانبارهای سیال با شوری (wt% NaCl equiv. 4/74 تا 13/9) و دمای پایین (oC 111 تا 192) نشانگر رقیق شدگی و اختلاط سیال ماگمایی-گرمابی با آب های جوی است.  مقادیر δ34S کانه کالکوپیریت (1/58- تا 2/86- ‰) نشانگر منشا ماگمایی گوگرد است. سیال ماگمایی-گرمابی گوگرددار و غنی از فلز رقیق شده با آب های جوی موجب آبشویی عناصر کمیاب، نادر خاکی و مس و نهشت آن ها به صورت رگه -رگچه های کوارتزی-کلسیتی کانه دار شده است. مطالعات زمین شناسی، زمین شیمی و ویژگی های سیال گرمابی کانه ساز رگه های کانه دار، نشانگر کانی سازی مس رگه ای اپی ترمال در کانسار فتح آباد است.
  کلیدواژگان: ''کانسار مس نوع رگه ای''، ''زمین شیمی، میانبارهای سیال''، ''ایزوتوپ گوگرد''، ''کانسار مس فتح آباد''، ''کمربند فلززایی، خواف -کاشمر-بردسکن''
 • ربابه معصومی*، یوسف رحیم سوری، حمایت جمالی، علی عابدینی صفحات 43-66
  هدف از این پژوهش، مطالعه زمین شیمیایی عناصر اصلی و ردیاب در سامانه دگرسانی محدوده کمر- گوو (جنوب هشتجین، استان اردبیل)، واقع در کمربند ماگمایی البرز باختری- آذربایجان می باشد. واحدهای سنگی منطقه شامل سنگ های آتشفشانی با ترکیب تراکی آندزیت بازالتی تا ریولیت و آذرآواری (کریستال، ویتریک توف) با سن ایوسن و الیگوسن هستند. این سنگ ها ماهیت کالک آلکالن و شوشونیتی داشته و به موقعیت زمین ساختی کمان پساتصادمی تعلق دارند. در منطقه کمر-گوو، پهنه های دگرسانی شامل، سیلیسی، سریسیتی (کوارتز + سریسیت + پیریت ± ایلیت ± روتیل)، سریسیت-آرژیلیک (کوارتز + سریسیت + کایولینیت + دولومیت)، آرژیلیک حدواسط (کوارتز + کایولینیت + ایلیت)، آرژیلیک پیشرفته (کوارتز + کایولینیت + آلونیت + دیاسپور ± آناتاز ± مسکوویت) و کلریتی (کوارتز +  کلریت + ایلیت) می شوند. الگوی توزیع عناصر اصلی و ردیاب بهنجار شده نسبت به ترکیب گوشته اولیه (BSE) و محاسبات تغییرات جرم (به روش فاکتور حجم) نشان می دهند که پهنه های دگرسانی سیلیسی و آرژیلیک پیشرفته، به مقدار بیشتری از عناصر،  تهی شده و الگوی توزیع عنصری متمایزی از سنگ مادر دارند. این در حالی است که در دگرسانی های کلریتی، آرژیلیک حدواسط و سریسیت-آرژیلیک، مقدار تغییر جرم عناصر، به نسبت کم بوده و الگوی توزیع عناصر، تقریبا مشابه سنگ مادر اولیه است. عناصر اصلی مانند Ca, Mg, Al, Na, Fe  (به ترتیب) تهی شده اند. تیتانیم تهی شدگی بسیار جزیی نشان می دهد. فسفر تثبیت شده و پتاسیم (غالبا) غنی شد ه است. عناصر ردیابی چون Zr, Nb, Sc, Th با کاهش جرم همراه شده اند. عناصری همچون Co, Cr, Ni, Rb، هر دو فرایند تهی شدگی و غنی شدگی را تجربه نموده اند. عناصر Sr, V  تهی شدگی نسبتا زیادی نشان می دهند. S, Sb و به ویژه As، غنی شدگی نشان می دهند. عناصر نادر خاکی سبک در مقایسه با عناصر نادر خاکی سنگین تهی شدگی بیشتری متحمل شده اند. عناصری مانند Pb, Zn و Cu، فقط در پهنه سیلیسی و سریسیت-آرژیلیک غنی شده اند. این پژوهش نشان می دهد که عواملی مانند pH سیال گرمابی و مجموعه کانی های سنگ ساز اولیه و حاصل از دگرسانی، سبب تفاوت در رفتار و تمرکز عناصر در پهنه های مختلف دگرسانی در محدوده کمر-گوو شده اند.
  کلیدواژگان: زمین شیمی، کانی شناسی، پهنه های دگرسانی، تغییرات جرم، محدوده کمر-گوو، زون طارم -هشتجین
 • سید محسن کشفی، سعید علیرضایی*، محمدرضا حسینی، ایرج رسا صفحات 67-92

  ناحیه زاغ دره در مجموعه افیولیتی صوغان - آبدشت از کمپلکس آمیزه رنگین اسفندقه- فاریاب در جنوب خاوری زون سنندج- سیرجان، با رخنمون های گسترده از گدازه های مافیک-متوسط و یک توده نفوذی فلسیک معرفی می شود. سنگ های آتشفشانی، کالک آلکالن تا تولییتی و متالومین هستند و در نمودار بهنجارشده نسبت به کندریت، تهی شدگی نسبی در عناصر خاکی کمیاب سبک و الگوی کمابیش تخت برای عناصر خاکی کمیاب سنگین به نمایش می گذارند؛ نسبت La/Yb)N) برای بیشتر نمونه ها کمتر از یک است. سنگ های آتشفشانی زاغ دره، از نظر شیمیایی قابل مقایسه با مجموعه های آتشفشانی زون فرافرورانش هستند. توده نفوذی زاغ دره، بافت چیره پورفیری دارد که با درشت بلور های پلاژیوکلاز و کوارتز، و کمتر از آن هورنبلند، در خمیره ای کوارتز- فلدسپاتی خودنمایی می کند. نمونه های معرف از این توده، در نمودار نورماتیو An-Ab-Or در محدوده تونالیت-ترونجمیت قرار می گیرند. توده نفوذی زاغ دره، کالک آلکالن تا تولییتی و پرآلومین است و با غنی شدگی نسبی از Na2O و CaO و تهی شدگی از K2O و Rb و دیگر عناصر لیتوفیل با شعاع یونی بزرگ، و همچنین نسبت پایین K2O/Na2O و نسبت بسیار پایین Rb/Sr و تهی شدگی از عناصر خاکی کمیاب سبک LREE مشخص می شود که از ویژگی های معمول پلاژیوگرانیت های اقیانوسی است. نتایج حاصل و مقایسه آن با دیگر مجموعه های افیولیتی نشان می دهد که رخداد توده های پلاژیوگرانیتی با ویژگی های کانی شناسی و ژیوشیمیایی کمابیش مشابه، پدیده ای تکرارشونده در مجموعه های افیولیتی زون های فرافرورانش و همبسته با فرایندهای موثر در زایش و تحول این مجموعه ها است.

  کلیدواژگان: زاغ دره، افیولیت اسفندقه-فاریاب، پلاژیوگرانیت، تونالیت-ترونجمیت، زون سنندج-سیرجان
 • اشرف ترکیان*، سارا دامچین مشاک، زهره یارعلی، مریم سوری صفحات 93-110
  منطقه مورد مطالعه در شمال سنقر و در زون سنندج- سیرجان واقع شده است. شواهد صحرایی و سنگ نگاری نشان می دهد که سنگ های خروجی شمال بشیرآباد از تراکی داسیت تا تراکی آندزیت و (تراکی آندزیت بازالتی دگرسان شده) و در جنوب این منطقه از آندزیت تا تراکیت تشکیل شده است. بافت در آن ها به طور عمده پورفیری است. داده های ژیوشیمیایی فراوانی مجموع (Na2O+K2O)، غنی شدگی از عناصر بزرگ یون لیتوفیل و نادر خاکی سبک حاکی از آنست که این سنگ ها به سری آلکالن تعلق دارند. نمودار های عنکبوتی غنی شدگی از LREE و تهی شدگی HREE را نشان می دهند. الگو های موازی نمودارهای عنکبوتی در همه نمونه سنگ های آتشفشانی خاستگاه مشترک آن ها را تایید می کند. مطابق با الگوسازی فرایندهای ماگمایی، فرایندهای تبلور تفریقی، هضم و آلایش پوسته ای در تحولات ماگمای سازنده سنگ های مورد بررسی نقش مهمی داشته است. نمودارهای متمایزکننده جایگاه زمین ساختی سنگ های آتشفشانی بشیرآباد نشان دهنده ارتباط آن ها با کمان آتشفشانی مرتبط با فرورانش است که در یک محیط حاشیه فعال قاره ای توام با کشش های محلی شکل گرفته است.
  کلیدواژگان: سنقر، سنندج - سیرجان، آلکالن، مدل سازی، تبلور تفریقی، هضم
 • عبدالحمید انصاری* صفحات 111-134
  باتولیت چهارگنبد در سیرجان و در بخش جنوب خاوری پهنه ماگمایی ارومیه-دختر واقع شده است. این توده نفوذی با ترکیب اسیدی تا کمی حد واسط به داخل واحدهای آتشفشانی ایوسن تزریق شده است. گرچه بیشتر حجم ترکیبات سنگی، گرانودیوریت و مونزوگرانیت می باشد، با این حال، ترکیبات دیگر سنگی نیز شامل کوارتزدیوریت، تونالیت و سینوگرانیت موجود بوده و مرز تبدیل سنگ ها به یکدیگر تدریجی می باشد. ترکیب عمده سنگ میزبان گرانودیوریت و مونزوگرانیت است. این توده حاوی انکلاوهای میکروگرانولار مافیک متعدد با ترکیب دیوریت و مونزودیوریت می باشد. همچنین دایک های میکروگرانولار، توده مافیک را قطع کرده اند. انکلاوها عموما تماس ناگهانی با سنگ های میزبان دارند و از مجموعه کانی های آذرین تشکیل شده اند. وجود شواهد صحرایی مانند انکلاوهای میکروگرانولار مافیک با اشکال کروی تا بیضی، زنگوله ای و میله ای، وجود دایک های مافیک سین پلوتونیک و همچنین شواهد بافتی نشان دهنده عدم تعادل از قبیل حضور پلاژیوکلازهایی با منطقه بندی ترکیبی و سطوح تحلیلی مکرر و کوارتزهای اوسلی در انکلاوها، نشانه تغییرات شیمیایی و یا حرارتی مذاب در حین رشد بلور و شاهدی برای رخداد اختلاط ماگمایی هستند. انکلاوهای موجود در داخل توده گرانیتوییدی منطقه، در بیشتر عناصراصلی همچون Al2O3،CaO ،MgO ، Fe2O3، TiO2، P2O5 مقادیر بالاتری نسبت به سنگ میزبان نشان می دهند. از دید عناصر نادر خاکی (REE)، سنگ های گرانیتویید میزبان و انکلاوهای همراه، الگوهای  REE نسبتا تفریق یافته با الگوهای LREE شیب دار و MREE و HREE تخت به نمایش می گذارند. همچنین در الگوهای REE سنگ های مورد مطالعه، بی هنجاری منفی خفیفی در Eu مشاهده می شود که گویای دخالت پلاژیوکلاز در تشکیل و تحول سنگ های منطقه و یا تبلور آنها در شرایط فوگاسیته کم اکسیژن است. بر اساس نمودارهای تعیین محیط زمین ساختی-ماگمایی، کلیه نمونه های مورد مطالعه از منطقه چهار گنبد، در محدوده کمان های قوسی ناشی از فرورانش قرار می گیرند و ویژگی محیط های حاشیه فعال قاره ای را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: اختلاط ماگمایی، انکلاوهای میکروگرانولار مافیک، توده گرانیتوییدی چهارگنبد، کالک آلکالن، دایک های مافیک
 • حمید کریم زاده*، محمد رهگشای، ایمان منصف صفحات 135-154
  مطالعه سنگ شناسی پریدوتیت های مجموعه افیولیتی نهبندان مشخص کرد که پریدوتیت های کلاته شاهپوری، قدمگاه، لاه کوه، چشمه انجیر، بندان و زلفقاری از نوع هارزبورژیت و مناطق سفیدکوه و ناسفنده کوه از نوع لرزولیت هستند. نوع کلینوپیروکسن های موجود در پریدوتیت های این مجموعه عموما دیوپسید هستند. بررسی ژیوشیمیایی کلینوپیروکسن ها در نمودارهای #Mg در برابر  Al2O3, Cr2O3 و TiO2 و نمودارهای Ti در برابر Nd  Zr و Sr نشان می دهد که پریدوتیت های ناسفنده کوه، بندان، زلفقاری و سفیدکوه با درجه ذوب بخشی پایین، متعلق به جایگاه زمین ساختی آبیسال و حوضه پشت قوس هستند. ولی هارزبورژیت های کلاته شاهپوری و چشمه انجیر در جایگاه زمین ساختی بالای منطقه فرورانش و در حوضه جلوی قوس تشکیل شده اند و دارای درجه ذوب بخشی بالایی هستند. مطالعه عناصر ناسازگار LILE وHFSE  در نمودارهای عنکبوتی بهنجارشده نسبت به گوشته اولیه و همینطور بررسی عناصر REE بهنجارشده نسبت به کندریت در کلینوپیروکسن ها هم گویای این موضوع است، به طوری که لرزولیت های ناسفنده کوه و سفیدکوه و همینطور هارزبورژیت های قدمگاه، لاه کوه، بندان و زلفقاری با درجه تهی شدگی پایین با جایگاه زمین ساختی پشته های میان اقیانوسی بیشتر همخوانی دارند و هارزبورژیت های کلاته شاهپوری و چشمه انجیر نیز با درجه تهی شدگی بالا به منطقه فرورانش نزدیک هستند.
  کلیدواژگان: کانی شناسی، ژئوشیمی، کلینوپیروکسن، پریدوتیت، مجموعه افیولیتی نهبندان، خاور ایران
 • لیلا ملکی*، نعمت الله رشیدنژاد عمران، عبدالرحیم هوشمندزاده، جان کاتل صفحات 155-168

  در این پژوهش، واحدهای متابازیتی وگنایسی واقع در پشته گلمنده و کوه های زمان آباد (مجموعه دگرگونی بنه شورو، خاور ساغند، ایران مرکزی) مورد مطالعه سن سنجی اورانیم- سرب کانی زیرکن قرار گرفته اند. بر این اساس نمونه گارنت آمفیبولیت، سن 3/6±545/4 میلیون سال (1/7= MSWD)، نمونه گنایس کوارتز فلدسپاتی، سن 3/5± 541/3میلیون سال (0.26= MSWD)، نمونه آمفیبول- بیوتیت گنایس، سن 2/6±549/2 میلیون سال (0.28 = MSWD) و نمونه متاگابرو، سن 4/4±541/21 میلیون سال (1/8=MSWD) را نشان می دهند. بر اساس شیمی کانی، تمامی بلورهای زیرکن مورد بررسی، ماهیت ماگمایی، قاره ای و پوسته ای دارند. بنابراین، یافته های سنی یاد شده، به سن تبلور ماگمای والد گارنت آمفیبولیت، متاگابرو و گنایس ها نسبت داده می شود در حالی که در مطالعات پیشین، محدوده سنی 550 -530 میلیون سال ، به سن دگرگونی متابازیت ها و سن جایگزینی گرانیت مولد گنایس های منطقه تعبیر شده بود.

  کلیدواژگان: ایران مرکزی، ساغند، بنه شورو، دگرگونی، زیرکن، سن سنجی اورانیم-سرب
 • خاتون پیردادی، مریم آق اتابای*، عطیه اسحاقی صفحات 169-182
  زمین لرزه 1396 ازگله با بزرگای گشتاوری 7/3، که در شمال باختر کمربند زاگرس روی داد، با تعداد زیادی پس لرزه دنبال شده است. هیستوگرام نرخ ماهانه پس لرزه ها نشان می دهد که به جز چند ماه ابتدایی، توالی پس لرزه ای این زمین لرزه از قانون امری پیروی نکرده است. از این رو، برای بررسی الگوی زمانی این توالی لازم است از روش های پیچیده تری استفاده شود. در این پژوهش، از روش چندفرکتالی زمانی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که الگوی توزیع زمانی پس لرزه ها بدون توجه به بزرگای کمینه، دارای دو محدوده مقیاس بندی کوتاه و بلند تر است. به نظر می رسد که محدوده کوتاه به الگوی توزیع پس لرزه ها درون خوشه های کوچک تر، و محدوده بلند تر به الگوی توزیع خوشه ها در کل توالی پس لرزه ای مرتبط باشد. این نتایج حاصل از تحلیل طیف های چندفرکتالی، نشان می دهد که الگوی توزیع زمانی پس لرزه ها در محدوده بلندتر ناهمگن تر از محدوده کوتاه است. از سوی دیگر، با حذف پس لرزه های کوچک تر میزان ناهمگنی چندفرکتالی الگوی توزیع زمانی پس لرزه ها افزایش پیدا می کند. بنابراین، رویداد پس لرزه های بزرگ تر متعدد با بزرگای بیش از 5 باعث افزایش میزان ناهمگنی الگوی زمانی توالی پس لرزه ای شده است. همچنین، نتایج این پژوهش نشان می دهند که میزان ناهمگنی الگوی توزیع زمانی رویداد پس لرزه ها به الگوی توزیع مکانی پس لرزه ها مرتبط است.
  کلیدواژگان: زمین لرزه ازگله، چند فرکتال، پس لرزه، الگوی زمانی، توزیع ناهمگن
 • سید نعیم امامی*، صالح یوسفی صفحات 183-204

  حرکات تود ه ای در زمره خطرناک ترین حوادث طبیعی در مناطق کوهستانی به شمار می روند. پژوهش حاضر از مدل های یادگیری ماشین(ML)  برای تهیه نقشه حساسیت به حرکات توده ای در استان چهارمحال و بختیاری استفاده می کند. این مدل ها بر پایه مجموعه اطلاعات جامع 864 حرکت توده ای شامل جریان واریزه، زمین لغزش و ریزش سنگ در طول 42 سال گذشته (1356تا1397 خورشیدی) و همچنین 12 عامل موثر در رخداد این حرکات، مورد بررسی، آزمون و اعتبارسنجی قرارگرفته اند. نتایج اعتبارسنجی نشان می دهدکه روشRandom Forest) RF) جنگل تصادفی مناسب ترین مدل برای تهیه نقشه های حساسیت به حرکات توده ای است. افزون براین، روش های Multivariate Adaptive Regression Splines) MARS ،(Mixture Discriminant Additive) MDA) و BRT (Boosted Regression Trees) نیز نتایج نسبتا دقیقی ارایه داده اند. نتایج سطح زیر منحنی (AUC) برای اعتبارسنجی روش هایRF، MARS،MDA و BRT به ترتیب 0/968، 0/845، 0/828، و 0/765 است. برپایه نقشه حساسیت به حرکات توده ای تولید شده توسط مدل RF، 32 درصد از سطح استان در کلاس های حساسیت بالا و بسیار بالا شناسایی شده است. بیشتر مناطق در معرض خطر حرکات توده ای در باختر و مرکز استان چهارمحال و بختیاری واقع هستند. افزون براین، یافته های این پژوهش نشان می دهدکه ارتفاع، زاویه شیب، فاصله از جاده ها و فاصله از گسل ها عوامل بحرانی در وقوع حرکات توده ای هستند. نتایج این پژوهش رهیافتی را برای کاهش خسارات ناشی از خطرات طبیعی ارایه می کند.

  کلیدواژگان: زمین لغزش، هوش مصنوعی، پهنه بندی، جنگل تصادفی
 • احمد عباس نژاد* صفحات 205-222
  هدف این مطالعه، تعیین موقعیت زمین ریخت شناختی (ژیومورفولوژیکی) شهرهای ایران و ارزیابی خطر زلزله، سیل، نشست زمین و چشم انداز آن ها بر اساس معیارهای زمین ریخت شناسی بوده است. بدین منظور،210 شهر با جمعیت بیش از حدود 50،000 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. برای مطالعه، از تصاویر گوگل ارث و ماهواره ای، عکس های هوایی، نقشه های زمین ریخت شناسی و زمین شناسی و، در صورت نیاز، بازدید میدانی استفاده شد. براساس آن، تعداد شهرهایی که بخشی یا تمام آن ها روی مخروط افکنه ها، کفه ها، پادگانه ها، ناودیس ها، سطوح کوهپایه ای، تاقدیس ها و دلتاها قرار دارند، به ترتیب 103، 34، 26، 39، 27، 8 و 11 مورد است، و تنها دو شهر روی مخروط آتشفشانی، یک شهر صخره ای و یک شهر تالابی شناسایی شدند. همچنین، 158 شهر عمدتا روی یک عارضه و مابقی روی دو عارضه واقع شده اند. تعداد شهرهای در معرض خطر زیاد زلزله و سیل به ترتیب  82  و 90 مورد و تعداد شهرهای مستعد به نشست سطحی و قناتی به ترتیب 60 و 47 مورد است. افزون بر این، 52 شهر دارای چشم انداز خوب و 71 شهر دارای چشم انداز یکنواخت می باشند. بیشتر شهرهای ایران با خطر سیل از نوع مجرایی درگیر می باشند. شهرهای با خطر زیاد سیل به طور عمده در جنوب باختر، شمال و شمال باختر کشور قرار دارند. در بیشتر موارد، میزان خطر سیل در حد متوسط ارزیابی شده است.  بر خلاف سایر نقاط کشور، بسیاری از شهرهای مرکز و خاور ایران، کم و بیش با خطر نشست سطحی و نشست قناتی روبه رو هستند. سهم شهرهای در معرض خطر زلزله به میزان کم، متوسط و زیاد به ترتیب 12 % ، 49 % و 39 % می باشد. بیشترین تمرکز شهرهای با چشم انداز خوب در باختر کشور است. شهرهای مخروط افکنه ای به طور عمده در پایکوه های البرز و در استان های خراسان ، کرمان، سیستان و بلوچستان، مرکزی و آذربایجان قرار دارند. تعداد زیادی از شهرهای ناودیسی در استان فارس دیده می شوند. ولی بیشتر شهرهای کوهپایه ای در باختر کشور واقع شده اند.
  کلیدواژگان: جایگاه زمین ریخت شناختی شهر، خطر زلزله، خطر سیل، خطر نشست زمین، شهرهای ایران، چشم انداز شهری
 • محمود شرفی*، مهدی جعفرزاده، ئارام بایت گل، راضیه لک صفحات 223-238

  دریاچه ارومیه که یک فرورفتگی زمین ساختی در شمال باختر ایران است، سالانه دریافت کننده مقادیر زیادی رسوبات فرسایش یافته از ساختارهای زمین شناسی اطراف این دریاچه است. در نتیجه خشکسالی های متوالی سال های اخیر، این رسوبات مستعد ایجاد بادرفت در معرض فرسایش بادی قرار گرفته و بنابراین یک منشا مهم برای انتشار رسوبات در طی توفان های گرد و غبار است. در این پژوهش، رسوبات حاشیه جنوبی و باختری دریاچه پلایایی ارومیه از جنبه تعیین سنگ منشا مورد مطالعه قرار گرفته اند. رسم نمودارهای دوتایی مانند نسبت Th/Co به La/Sc و TiO2 به Al2O3 و مقایسه نسبت عناصر کمیاب مانند La/Sc, Th/Sc, La/Co, Th/Co و Cr/Th بیانگر منشا سنگ های آذرین عمدتا فلسیک و بعضا بازیک برای این رسوبات است. رسم نمودار های عنکبوتی برای عناصر اصلی و کمیاب موجود در رسوبات مورد مطالعه، فقیر شدگی آنها نسبت به V Sc, Cr, و Ni و غنی شدگی Sr و Th را نشان می دهد که وجود سنگ منشا اسیدی و بعضا مافیک تا اولترامافیک را تایید می کند. ژیوشیمی عناصر اصلی از طریق قرار دادن مقادیر  SiO2 در برابر مجموع Al2O3  K2O, و Na2O و همچنین مقدار اندیس شیمیایی هوازدگی، شرایط آب و هوایی خشک را در زمان رسوب گذاری رسوبات دریاچه ارومیه نشان می دهد.

  کلیدواژگان: دریاچه ارومیه، خاستگاه، سنگ منشا، اندیس دگرسانی، عناصر اصلی و فرعی
 • پریسا محمدی، عباس قادری*، علیرضا عاشوری صفحات 239-258
  ناحیه جلفای آذربایجان یکی از مهمترین مناطق شناخته شده در حاشیه جنوبی اقیانوس پالیوتتیس است که توالی رسوبی دریایی پیوسته ای از گذر پرمین به تریاس را در خود جای داده است. لایه های جلفای پایینی و بالایی در برش چینه شناسی قره گز (جنوب جلفا) با 5/41 متر ستبرا، با وجود آن که دربردارنده ردیف رسوبات کامل و غنی از سنگواره ای در این بازه زمانی می باشند، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. پژوهش حاضر به مطالعه زیای بازوپایان لایه های جلفا در این منطقه می پردازد. در این مطالعه، 11 جنس و 21 گونه از راسته های Athyridida، Orthotetida، Orthida، Productida، Spiriferida و Terebratulida شناسایی شده اند که همگی معرف ایالت زیستی کاتایسین برای این ناحیه از پالیوتتیس باختری می باشند. بر این اساس، چهار زیست پهنه مختلف شامل Araxilevis intermedius Zone، Araxilevis intermedius-Permophricodothyris ovata Interval zone، Permophricodothyris ovata Zone و Transcaucasathyris araxensis Zone معرفی شده اند که گویای سن ووچیاپینگین برای توالی مورد مطالعه می باشند. این زیست پهنه ها تطابق خوبی با دیگر برش های چینه شناسی ناحیه جلفا در کوه های علی باشی و زال، برش دورآشام در قفقاز جنوبی، سازند همبست در ناحیه آباده و سازند نسن در البرز مرکزی نشان می دهند و گویای اهمیت این بازوپایان در انجام تطابق زیستی در مقیاس منطقه ای در بازه زمانی پرمین پسین هستند.
  کلیدواژگان: بازوپا، پرمین، تریاس، جلفا، لوپینگین، ووچیاپینگین
 • فرشته سجادی، فیروزه هاشمی یزدی*، حسین هاشمی صفحات 259-282
  پالینومورف های متنوعی شامل میوسپورها، سیست داینوفلاژله ها، پوسته داخلی فرامینیفرها، آکریتارک ها و اسپورهای قارچ با حفظ شدگی بسیار خوب در نهشته های سازند دلیچای در برش چینه شناسی یونجه زار، شمال شرق تهران، البرز مرکزی، وجود دارد. در پالینوفلورای مورد مطالعه 40 گونه اسپور (متعلق به 29 جنس)، 18 گونه پولن (منتسب به 10 جنس) و 54 گونه داینوفلاژله (متعلق به 28 جنس) شناسایی شد. باتوجه به گسترش چینه شناسی شناخته شده میوسپورهای Klukisporites variegatus, K. scaberis, Concavissimisporites verrucosus, C. pricei, Osmundacidites senectus and Striatella spp. سن ژوراسیک میانی برای این رسوبات تعیین شد. یک پالینوزون تجمعی برپایه میوسپورها Klukisporites variegatus-Araucariacites australis-Cerebropollenites macroverrucosus Assemblage Zone شناسایی شد. با مطالعه داینوسیست های شاخص، پالینوزون های Cribroperidinium crispum Total Range Biozone (باژوسین پسین)، Dichadogonyaulax sellwoodii Interval Biozone (باتونین-کالووین پیشین)، Ctenidodinum continuum Interval Biozone (کالووین پیشین- میانی) و Subzone a (باتونین پیشین- میانی) شناسایی شدند. همچنین داینوفلاژله های شاخصی مانند Cribroperidinium crispum, Meiourogonyaulax valensii, Carpatodinium predae, Ctenidodinium combazii و Compositosphaeridium polonicum نیز شناسایی شدند که در مجموع داینوسیست ها و میوسپورهای فوق سن ژوراسیک میانی (باژوسین پسین - کالووین میانی) را برای سازند دلیچای تایید می نمایند. گیاهان والد میوسپورهای موجود در رسوبات مورد مطالعه، به ترتیب فراوانی، به سرخس ها (69%)، مخروطیان (15%) و پتریدواسپرموفیت ها (7%)، سیکادوفیتا (5%)، لیکوفیتا (2%) و ژینکوفیت ها و بریوفیتا (1%) تعلق دارند. با توجه به فراوانی نسبی و تنوع میوسپورهای مربوط به سرخس ها (69% با 19 جنس)، می توان نتیجه گرفت که سرخس ها در ترکیب پوشش گیاهی اطراف محیط رسوبی نهشته های مورد مطالعه، فراوان تر از بقیه گیاهان بودند که حکایت از غلبه آب و هوای گرم تا نیمه گرم با رطوبت بالا در زمان تشکیل نهشته های مورد مطالعه می نماید. مطالعه اقلیم دیرینه با استفاده از مدل اکوگروه های اسپورومورفی نشان از نسبت بالای اسپورومورف های warmer/cooler و نسبت پایین اسپورومورف های drier/wetter دارد که تاییدی دیگر بر آب و هوا یادشده است. حضور داینوفلاژله های شاخص آب های گرم تا معتدل مانند Gonyaulacysta centriconnata, G. jurassica, Nannoceratopsis pellucida, Tubotuberella apatela, Ctenidodinium continuum, Pareodinia halosa, P. ceratophora و موقعیت جغرافیایی ایران در نقشه های پالیوژیوگرافی در ژوراسیک میانی، نیز نشان دهنده چیرگی این نوع آب و هوا است.
  کلیدواژگان: پالینوستراتیگرافی، پالئواکولوژی، باژوسین - کالووین، اکوگروه های اسپورومورفی، سازند دلیچای، البرز مرکزی
 • علی جلالی، حامد یاراحمدزهی*، مهران آرین، عبدالله سعیدی، سید محسن آل علی صفحات 283-298

  برش شیشتو در شمال طبس و در مجاورت روستای شیشتو قرار دارد. توالی های ژیلین و آسلین سازند زلدو به ستبرای 60 متر به پنج واحد سنگی تقسیم شده اند که  شامل ماسه سنگ، ماسه سنگ آهکی، شیل، سنگ آهک ماسه ای و سنگ آهک فوزولینیددار می باشد. مرز پایینی نهشته ها با ناپیوستگی فرسایشی بر روی نهشته های  سازند آبشنی قرار گرفته است. مرز زبرین این نهشته ها با سازند تیغ معدنو به سن ساکمارین و پیوسته است. اجتماعی از فوزولیندهای ژیلین و آسلین در برش مورد مطالعه مانند Ruzhenzevites-Rauserites-Triticites  که در بالاترین بخش سنگ نهشته های آشکوب ژیلین نواحی دارواز، فرگانا، اورال جنوبی، حوضه دونتسک و کارنیک آلپ، انارک، البرز مرکزی و زون سنندج- سیرجان شناسایی شده و همچنین گونه های مختلف Sphaeroschwagerina,  Pseudoschwagerina و Likharevites که گویای سن آسلین هستند، نشان دهنده پیوستگی مرز کربنیفر-پرمین در برش مورد مطالعه و هم ارزی قابل مقایسه با سایر پهنه های ساختاری-رسوبی ایران از جمله ایران مرکزی (سازند زلدو)، البرز (گروه دورود) و زون سنندج- سیرجان (سازند وژنان) می باشد. هم ارزی یاد شده حکایت از پیشروی  دریا در پهنه های ساختاری- رسوبی مختلف ایران در اواخر کربنیفر و ابتدای  پرمین دارد.

  کلیدواژگان: چینه نگاری زیستی، فوزولینیدها، سازند زلدو، ایران مرکزی
 • عبدالوهاب کاظمی، نصرالله عباسی* صفحات 299-318
  سازند آغاجاری  به سن میوسن تا پلیوسن در شمال استان خوزستان و در برش خاور گتوند از توالی ماسه سنگ، سیلت سنگ و مارن به رنگ سرخ تا قهوه ای به ستبرای 788 متر می باشد. در بخش میانی این سازند، ردپاهای فراوانی از مهره داران یافت شد که شامل ردپای پرندگان کوچک جثه کنار آب زی (Gruipeda dominguensis,  Aviadactyla media)،  ردپای جفت سمان (Lamaichnum  alfi,  Lamaichnum isp.,  Pecoripeda satyri, , .,Pecoripeda isp) ردپای سگ سانان (.Canipeda isp) و ردپای خزندگان بزرگ  (Hatcherichnus sanjuanensis) است. ردپای جفت سمان بیشترین فراوانی را در میان ردپاهای یافت شده، دارند. با وجود چنین ردپاهایی، برای نخستین بار زیست شتران و کروکودیل ها در حوضه زاگرس اثبات می شود. گوناگونی اثرجنس ها یا اثرگونه ها در برش مورد مطالعه نشان می دهد که تنوع زیستی مهره داران میوسن در این منطقه  نسبت به سایر مناطق زاگرس یا کشورهای همجوار بیشتر بوده است.
  کلیدواژگان: مهره داران، ردپا، میوسن، زاگرس، سازند آغاجاری
|
 • Shiva Farangi, Zahra Alaminia *, Mohammad Vahedi, Hamzeh Sadeghisorkhani Pages 1-24
  The studied area is located in N-Sonqor and in the Sanandaj-Sirjan zone. Field relationships and petrographic evidence show that volcanic rocks of the north of Bashirabad comprise of trachydacite to trachyandesite (and altered basaltic trachyandesite) and in the south of this area, it consists of andesite to trachyte. Their texture is mainly porphyry. Geochemical data {total abundance of (Na2O+K2O), enrichment of large lithophile ion elements and rare light earth elements) indicate that these rocks belong to the alkaline series. Spider diagrams show enrichment in LREE and depletion HREE, and parallel patterns in all volcanic samples confirm their common origin. According to modeling magmatic processes, fractional crystallization, assimilation and crustal contamination have played an important role in the magma forming the studied rocks. The discriminating diagrams the tectonic setting the Bashirabad volcanic rocks indicate their subduction-related volcanic arc that was formed in an active continental margin environment with local tensions.
  Keywords: Granitoid, Shoshonite, iron skarn, Continental active arc, Anarak
 • Hanieh Kiaei, Ahmad Kazemi-Mehrnia *, Hamid Samari, Peyman Afzal, Nazanin Zaheri-Abdehvand Pages 25-42
  The Fatehabad Cu deposit is located in the Khorasan Razavi province, 35 km SE of the Torbat-e Heydariyeh and in the Khaf-Kashmar-Bardaskan metal belt. The vein and veinlet mineralization consist of chalcopyrite, pyrite, magnetite, chalcocite, bornite, covellite, malachite and iron oxides associated with siliceous-sericite, argillite and propylitic alteration in the volcanic rocks formed parallel to the sub-faults that branch off from the Dorouneh fault. The similar pattern of REE and trace elements in the mineralized veins and associated volcanic rocks suggests an magmatic-hydrothermal origin of the ore elements. In the vein system of Fathabad district, quartz, pyrite, chalcopyrite, and magnetite veins with propylitic alteration in the early stage of mineralization, quartz, pyrite, chalcopyrite and magnetite veins with sericite alteration in the main stage of mineralization and quartz, pyrite and chalcopyrite veins were identified along with argillic and iron oxide alterations. Calcite veins along with sericite and iron oxide alterations were also identified in the late stage of mineralization. The enrichment of trace, LREEs/HREEs ratio, positive Eu anomalyand negative Ce anomaly, indicate reducing conditions and a high pH of the mineralized fluids. Fluid inclusion studies with low salinity (13.9 to 4.74 wt% NaCl eqv.) and low temperature (111 to 192 oC) indicate dilution and mixing of the sulfur- and element-rich magmatic-hydrothermal fluid with meteoric water, leading leaching and precipitation of trace, rare and copper elements. The δ34S isotopes values (-1.58 to -2.86‰) in the chalcopyrite minerals indicate the magmatic origin of sulfur. The geology, geochemistry, and fluid inclusions evidences indicate that the Fathabad Cu deposit is belong to epithermal style mineral systems.
  Keywords: ''vein type Cu deposit, Geochemistry'', '' fluid inclusions'', ''Sulfur isotope'', ''Fathabad Cu deposit'', Metallogenic belt'', Khaf-Kashmar-Bardaskan''
 • Robabeh Masoomi *, Yousef Rahimsouri, Hemayat Jamali, Ali Abedini Pages 43-66
  The aim of this research is the geochemical study of the major and trace elements of the alteration systems in the Kamar-Gov district (south of Hashtjin, Ardabil province). The rock units of  the studied area include volcanic rocks with the composition of basaltic-trachy andesite to rhyolite and crystal vitric-tuff with Eocene and Oligocene age. These rocks have calk alkaline and shoshonitic affinity and belong to post-collisional arc tectonic setting. In the Kamar-Gov district, the alteration zones include silicic, sericitic (quartz + muscovite + pyrite ± illite ± rutile), sericite-argillic (quartz + sericite + kaolinite + dolomite), intermediate argillic (quartz + kaolinite + illite), advanced argillic (quartz + kaolinite + alunite + diaspore ± anatase ± muscovite), and chloritic (quartz + chlorite + illite). The distribution pattern of the normalized-BSE major and trace elements and the mass change calculations (volume factor method) show that the silicic and advanced argillic alteration zones have more elemental depletion and different distribution patterns from the parent rock. However, chloritic, intermediate argillic, and sericite-argillic alterations have relatively little mass change and almost similar distribution patterns to the primary parent rock. The major elements like Ca, Mg, Al, Na, and Fe have frequently depleted. Ti shows slight depletion. K has frequently enriched. Trace elements such as Zr, Nb, Sc, and Th have mass reduction. Co, Cr, Ni, and Rb have experienced depletion and enrichment processes. Sr and V show relatively high depletion. Sb, S, and As (chiefly) have enriched. LREEs have depleted more than HREEs. Elements like Pb, Zn, and Cu only in the siliceous and sericite-argillic zone show enrichment. This research shows that factors like pH of hydrothermal fluid and primary rock-forming and secondary minerals resulting from alteration have caused differences in the behavior and concentration of elements in different alteration zones in the Kamar-Gov district.
  Keywords: Geochemistry, Mineralogy, Alteration Zones, Mass changes, Kamar-Gov district, Tarom-Hashtjin zone
 • Seyed Mohsen Kashfi, Saeed Alirezaei *, Mohammad Reza Hosseini, Iraj Rasa Pages 67-92

  The Zaghdareh area in the Esfandagheh-Faryab ophiolitic complex, southern Sanandaj-Sirjan belt, embraces extensive outcrops of mafic-intermediate lava flows and a felsic intrusive body. The volcanic rocks are calc-alkaline to tholeiitic, metaluminous, and distinguished by depletions in light rare earth elements and relatively flat patterns for heavy rare earth elements in chondrite-normalized diagram; the (La/Yb)N ratio is lower than unity for most samples. The chemical attributes for the Zaghdareh volcanic rocks are comparable to those developed in suprasubduction zones. The Zaghdareh intrusive body is distinguished by abundant plagioclase and quartz, and subordinate hornblende, phenocrysts in quartz-feldspar rich matrix. Representative samples from the intrusion plot in the trondhjemite-tonalite fields in the normative An-Ab-Or diagram. The intrusion is calc-alkaline to tholeiitic, peraluminous, and marked by enrichments in Na2O and CaO and depletions in K2O, Rb, and most other LILEs, as well as low K2O/ Na2O ratios, very low Rb/Sr ratio, and distinct depletions in light rare earth elements, which are typical of the oceanic plagiogranites. Results from this study and a comparison with other ophiolitic suites in Iran suggest that the occurrence of plagiogranites is a recurring feature associated with the development and evolution of ophiolitic suites in suprasubduction zones.

  Keywords: Zaghdareh, Esfandagheh-Faryab ophiolite, plagiogranite, Tonalite-Trondhjemite, Sanandaj-Sirjan zone
 • Ashraf Torkian *, Sara Damchin-Mashak, Zohreh Yarali, Maryam Souri Pages 93-110
  The studied area is located in N-Sonqor and in the Sanandaj-Sirjan zone. Field relationships and petrographic evidence show that volcanic rocks of the north of Bashirabad comprise of trachydacite to trachyandesite (and altered basaltic trachyandesite) and in the south of this area, it consists of andesite to trachyte. Their texture is mainly porphyry. Geochemical data {total abundance of (Na2O+K2O), enrichment of large lithophile ion elements and rare light earth elements) indicate that these rocks belong to the alkaline series. Spider diagrams show enrichment in LREE and depletion HREE, and parallel patterns in all volcanic samples confirm their common origin. According to modeling magmatic processes, fractional crystallization, assimilation and crustal contamination have played an important role in the magma forming the studied rocks. The discriminating diagrams the tectonic setting the Bashirabad volcanic rocks indicate their subduction-related volcanic arc that was formed in an active continental margin environment with local tensions.
  Keywords: Sonqor, Sanandaj - Sirjan, Alkaline, Modeling, Fractional Crystallization, assimilation
 • Abdolhamid Ansari * Pages 111-134
  The Chahargonbad batholite is located  close to Sirjan and southeast of Urumieh-Dokhtar magmatic zone. The batholite's composition is acidic to intermediate that is intruded into the Eocene volcanic rocks. Although the main volume of these rocks consisted of granodiorite and monzogranite, this mass contains numerous mafic microgranular enclaves with a combination of diorite and monzodiorite. Also, microgranular dykes have cut the mafic mass.  Existence of field evidence such as mafic microgranular enclaves with spherical to oval shapes, bell and rod shaped mafic microgranular enclaves, the presence of synplutonic mafic dykes, as well as textural disequilibrium evidences indicate the absence of plagioclase with oscillatory zoning and repeated analytical levels, and Osley quartz in the presence of enclaves. As they grow, they are minerals and evidence for magmatic mixing. Enclaves show higher values than the host rock in most of the basic elements, such as Al2O3, CaO, MgO, Fe2O3, TiO2, P2O5. The elements (REE), host granite rocks and associated enclaves show relatively differentiated REE patterns with sloping LREE patterns and flat MREE and HREE patterns. Based on the tectonomagmatic environment determination diagrams, all samples from the Chahargonbad (studied area) are located in the arc island setting due to subduction and show the characteristic of active continental margin setting.
  Keywords: Magma mixing, Mafic microgranular enclaves, Chahargonbad granitoid mass, Calcalkalan, Mafic dykes
 • Hamid Karimzadeh *, Mohammad Rahgoshay, Iman Monsef Pages 135-154
  The petrographical examination of peridotites of the Nehbandan ophiolitic complex revealed that the peridotites of Kalateh Shahpouri, Qadamgah, Lah-Kouh, Cheshmeh anjir, Bandan, and Zolfaghari were of harzburgite type and Sefid-Kouh and Nasfandeh-Kouh were of lherzolite type. Generally, the types of clinopyroxenes in the peridotites of this complex were diopside. The geochemical investigation of clinopyroxenes in Mg# vs. Al2O3, Cr2O3, and TiO2 graphs and Ti vs. Nd, Zr, and Sr graphs shows that the peridotites of Nasfandeh-Kouh, Bandan, Zolfaghari, and Sefid-Kouh with a low degree of partial melting belong to the Abyssal tectonic setting and back-arc basin.on the other side, the harzburgites of Kalateh Shahpouri and Cheshmeh anjir were formed in the Supra-subduction zone tectonic setting and fore-arc basin and have a high degree of partial melting. The study of incompatible elements, LILE and HFSE in spider diagrams normalized to the primary mantle and as well as the study of REEs in spider diagrams normalized to the chondrite for clinopyroxenes confirm this issue. Therefore, Nasfandeh-Kouh and Sefid-Kouh lherzolites as well as Qadamgah, Lah-Kouh, Bandan, and Zolfaghari harzburgites with a low degree of depletion were more consistent with the Mid-oceanic ridgestectonic setting, and the harzburgites of Kalateh Shahpouri and Cheshmeh anjir were close to the Supra-subduction zone tectonic setting with a high degree of depletion.
  Keywords: Mineralogy, Geochemistry, Clinopyroxene, Peridotite, Nehbandan ophiolitic complex, Eastern Iran
 • Leila Maleki *, Nematollah Rashid Nejad-E-Omran, Abdolrahim Houshmandzadeh, John Cottle Pages 155-168

  In this article, metabasic and gneissic rocks of Gelmandeh and Zamanabad mountain (Boneh-Shurow complex, Saghand region) have been used for U-Pb dating. Analyses of zircon crystals yielded concordant U–Pb ages with weighted mean 206Pb/238U ages of 545.4 ±3.6 Ma (MSDW=1.7) for garnet amphibolite, 541.2 ± 4.4 Ma (MSDW=1.8) for metagabbro, 541.3 ±3.5 Ma (MSDW=0.26) for quartz-feldspatic gneiss and 549.2 ± 2.6 Ma (MSDW=0.28) for amphibole- biotite gneiss. The studied zircon crystals has continental, crustal nature and show a strong affinity to magmatic zircons in Chondrite-normalized patterns. The ages that approximately ranges between 541-549 Ma are interpreted as the Crystalline age of the garnet amphibolite and gneissic parental magma. These ages previously assumed as the timing of peak-metamorphism of the Boneh-Shurow garnet-amphibolite and emplacement ages for the granitic precursor of gneissic rocks.

  Keywords: Central Iran, Saghand, Bonehshoruw, metamorphism. zircon. U-Pb zircon dating
 • Khatoun Pirdadi, Maryam Agh-Atabai *, Attieh Eshaghi Pages 169-182
  The 2017 Ezgeleh earthquake (Mw: 7.3), which occurred in the northwest of the Zagros, was followed by many aftershocks. The histogram of the monthly rate of aftershocks shows that, except for the first few months, the aftershock sequence did not follow the Omori law. Therefore, it is necessary to use more complex methods to investigate the aftershock sequence. In this research, the temporal multifractal method was used. The obtained results show that the temporal pattern of aftershocks has two short and long-scaling ranges. It seems that short and long ranges are related to the distribution of aftershocks within smaller clusters and the pattern of clusters in the aftershock sequence, respectively. These result showed that the pattern in the longer range is more heterogeneous than the shorter one. On the other hand, by removing the smaller aftershocks, the heterogeneity increases. It seems that the occurrence of several more significant aftershocks with a magnitude of more than 5 has caused an increase in the heterogeneity of the temporal pattern of the aftershock sequence. The results also show that the degree of inhomogeneity of the occurrence time of aftershocks is related to the spatial distribution pattern of aftershocks.
  Keywords: The Ezgeleh earthquake, Multifractal, Aftershock, Temporal pattern, Heterogeneous distribution
 • Sayed Naeim Emami *, Saleh Yousefi Pages 183-204

  Mass movements are among the most dangerous natural hazards in mountainous regions. The present study employs machine learning (ML) models for mass movement susceptibility mapping (MMSM) in Iran based on a comprehensive dataset of 864 mass movements which include debris flow, landslide, and rockfall during the last 42 years (1977–2019) as well as 12 conditional factors. The results of validation stage show that RF (random forest) is the most viable model for mass movement susceptibility maps. In addition, MARS (multivariate adaptive regression splines), MDA (mixture discriminant additive), and BRT (boosted regression trees) models also provide relatively accurate results. Results of the AUC for validation of produced maps were 0.968, 0.845, 0.828, and 0.765 for RF, MARS, MDA, and BRT, respectively. Based on MMSM generated by RF model, 32% of study area is identified to be under high and very high susceptibility classes. Most of the endangered areas for mass movement are in the west and central parts of the Chaharmahal and Bakhtiari Province. In addition, our findings indicate that elevation, slope angle, distance from roads, and distance from faults are critical factors for mass movement. Our results provide a perspective view for decision makers to mitigate natural hazards.

  Keywords: Landslide, Artificial intelligence, Zoning, Random forest
 • Ahmad Abbasnejad * Pages 205-222
  The purpose of this study is: to determine the geomorphological setting; to assess earthquake, flood, and subsidence hazards, as well as to evaluate the landscape of Iranian urban areas, based on geomorphological criteria. To access the aim, 210 cities, each one having more than 50,000 population, were investigated. In this study, Google Earth and satellite pictures, aerial photographs, and geological and geomorphological maps were used and, if needed, field investigations were undertaken. This study showed that the number of urban areas totally or partly lie on alluvial fans, flat surfaces, terraces, synclines, piedmonts, anticlines, and deltas are 103, 34, 26, 39, 27, 8, and 11 cases, respectively. The numbers on volcanic cones, cliffs, and wetlands are only 2, 1, and 1 cases, respectively. Also, 158 cases lie only on one landform and the remaining 52 cases predominately lie on two kinds of landforms. There are 82 and 90 cities at the high threat of earthquake and flood and the numbr of cities at the threat of surficial and qanat subsidence are 60 and 47 cases, respectively. The urban areas with uniform and good landscapes are 71 and 52 cases, respectively. The presented table demonstrates the geomorphological settings; the earthquake, flood and subsidence hazard levels and the landscape status of the 210 studied urban areas.
  Keywords: Geomorphological setting of city, earthquake hazard, Flood hazard, subsidence hazard, Iranian cities, Urban landscape
 • Mahmoud Sharafi *, Mahdi Jafarzadeh, Aram Bayet-Goll, Razieh Lak Pages 223-238

  The Urmia Lake, which is a tectonic depression in the northwest of Iran, has received a lot of eroded sediments of the geological records of the lake watershed. Because of the constant drought in the recent years, sediments have been subjected to the wind erosion and thus are an important source for local and regional emission during dust storms. In this research the south and west sediments of the Urmia playa lake have studied on the parent rock issue. Bivariate plots such as Th/Co versus La/Sc and TiO2 versus Al2O3 and comparison proportion of the trace elements such as La/Sc, Th/Sc, La/Co, Th/Co and Cr/Th display mainly the felsic and partly basic rocks source for the studied sediments. Major and trace spider plots of the studied sediments display their depletion with respect to Sc, V, Cr, Ni and enrichment with respect to Th and Sr, confirm mainly a felsic and partly mafic and ultramafic source rocks. Geochemistry of the major elements shows the dry climatic conditions during deposition of Urmia Lake sediments, suggested by bivariate plots of SiO2 against the sum of Al2O3, K2O and Na2O as well as the amount of chemical index of weathering.

  Keywords: Urmia Lake, Provenance, Source rock, Alteration index, Major, minor elements
 • Parisa Mohammadi, Abbas Ghaderi *, Ali Reza Ashouri Pages 239-258
  The Julfa region in East Azerbaijan Province exhibits one of the best continuous marine sedimentary successions across the Permian to Triassic boundary. The present study is focused on the brachiopod contents of the Julfa beds in Qareh-Goz section (41.5 m thickness) in the south of Julfa. This study is led to the determination of 11 genera and 21 species of the orders Athyridida, Orthotetida, Orthida, Productida, Spiriferida, and Terebratulida, all representing the Cathaysian bioprovince for this area in the Western Paleotethys. Accordingly, four Wuchiapingian biozones, including Araxilevis intermedius Zone, Araxilevis intermedius-Permophricodothyris ovata Interval zone, Permophricodothyris ovata Zone, and Transcaucasathyris araxensis Zone, have been detected. These biozones correlate well through the other stratigraphic sections of the Julfa area in the Ali Bashi and Zal Mountains, Dorasham section in the Transcaucasia, Hembast Formation in the Abadeh area, and Nesen Formation in the central Alborz, approving the potential of these brachiopods in biocorrelation at a regional scale in the Late Permian.
  Keywords: Brachiopods, Permian, Triassic, Julfa, Lopingian, Wuchiapingian
 • Fereshteh Sajjadi, Firoozeh Hashemi Yazdi *, Hossein Hashemi Pages 259-282
  Reasonably diverse and very well-preserved palynomorphs including miospores, dinoflagellate cysts, foraminiferal test linings, acritarchs (sensu lato) and fungal spores occur in the Dalichai Formation, Yonjehzar, northeastern Tehran, central Alborz. The assemblages embrace 40 species of spores (assigned to 29 genera), 18 species of pollen (distributed among 10 genera) and 54 species of dinoflagellates (assigned to 28 genera). According to the presence of such miospores species with known worldwide stratigraphic distribution as Klukisporites variegatus, K. scaberis, Concavissimisporites verrucosus, C. pricei, Osmundacidites senectus and Striatella spp. the host strata are conceivably dated as Middle Jurassic. Based on the stratigraphic distribution of miospores, Klukisporites variegatus-Araucariacites australis-Cerebropollenites macroverrucosus Assemblage Zone is recognized. Presence of some index dinoflagellate species led to identification of four biozones in the Dalichai Formation. These include in ascending order, Cribroperidinium crispum Total Range Biozone (late Bajocian), Dichadogonyaulax sellwoodii Interval Biozone (Bathonian - early Callovian), Ctenididinium continuum Interval Biozone (early - middle Callovian) and Subzone a (early - middle Bathonian). Co-ccurrence of dinoflagellate cysts with known vertical ranges, viz., Cribroperidinium crispum, Meiourogonyaulax valensii, Carpatodinium predae, Ctenidodinium combazii and Compositosphaeridium polonicum suggests a Middle Jurassic age (late Bajocian to middle Callovian) for the host strata corroborates the available miospores-based biostratigraphy. The miospores are attributed to the Pterophyta (69%), Coniferophyta (15%), Pteridospermophyta (7%), Cycadophyta (5%), Lycophyta (2%), Ginkgophyta and Bryophytes (1%). Considering the relative abundance of fern spores (69%) and their morphological diversity (19 genera), it can be concluded that fern and fern-allies dominated the coastal vegetation around the sedimentary environments of the studied strata and that they flourished under a warm climate with notable humidity. The study of paleoclimate using the Sporomorph EcoGroups model shows a high ratio of warmer/cooler sporomorphs and a low ratio of drier/wetter sporomorphs, which is another confirmation of this type of climate. Presece of such warm water dinoflagellate cysts as Gonyaulacysta centriconnata, G. jurassica, Nannoceratopsis pellucida, Tubotuberella apatela, Ctenidodinium continuum, Pareodinia halosa, P. ceratophora, paleogeographic reconstruction and geographical location of Iran in the Middle Jurassic supports the generalization proposed.
  Keywords: palynostratigraphy, Paleoclimatology, Bajocian- Callovian, Sporomorph EcoGroups, Dalichai Formation, Central Alborz
 • Ali Jalali, Hamed Yarahmadzahi *, Mehran Arian, Abdollah Saidi, Seyed Mohsen Aleali Pages 283-298

  The Shishtou section is located in the north of Tabas Ghezelin and Asselian sequences of Zaladou formation with 60 m thickness are divided into five units, includes sandstone, limestone, shale, sandy limestone and limestone. The lower boundary of the Gzhelian deposits with disconformity on top of the Moscovian deposits of the Abshani formation. The upper boundary of these deposits with the Tighe-Madanou formation is continuous. The assemblages of fusulinids in the Shishtou section such as Ruzhenzevites-Rauserites-Triticites are identified in the upper part of Gzhalian previously reported from equal deposits in Darvaz, Fergana, Southern Urals, Donetsk and Carnic of Alps, as well as, Central Iran, Central Alborz and Sanandaj-Sirjan zones. Also, different species of Sphaeroschwagerina, Pseudoschwagerina and Likharevites, which illustrate the Asselian age, represent the Carboniferous-Permian boundary in the studied section and allow for comparability with other structural-sedimentary zones of Iran, including Central Iran , Central Alborz (Doroud Group) and Sanandaj-Sirjan zone. This equivalence expresses the transgressive of sea level in different parts of Iran in the late Carboniferous and early Permian periods. In Shishto section  15 genera ,35 species and 2 subspecies of Fusulins have been identified, some of which are reported for the first time from Iran.

  Keywords: Biostratigraphy, Fusulinids, Zaladou formation, Central Iran
 • Abdolvahab Kazemi, Nasrollah Abbassi * Pages 299-318
  Agha Jari Formation (Miocene-Pliocene, 788 m) comprises alternations of sandstone, siltstone, and marl in red to brown color layers in the east Gotvand, north Khuzestan province, southwest Iran. Numerous vertebrate footprints have been found in the middle part of the Formation, which includes footprints of wetland small bird (Aviadactyla media, Gruipeda dominguensis), artiodactyls (Lamaichnum alfi, Lamaichnum isp., Pecoripeda satyri, Pecoripeda isp.), canids (Canipeda isp.) and large reptiles (Hatcherichnus sanjuanensis). Frequency of artiodactyl imprints are more than the other footprints. These footprints proof the living of camels and crocodiles in the Zagros basin for the first time. The ichnotaxa diversity of the footprints in the studied section is more than the other reports of Agha Jari Formation in Iran and its stratigraphic equivalent in the adjacent countries.
  Keywords: Vertebrate, Footprint, Miocene, Zagros, Agha Jari Formation