فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هادی اکبری، منصور صاحب الزمانی، محمد سیداحمدی صفحات 290-303
  سابقه و هدف

   با افزایش محبوبیت و تعداد شرکت کنندگان ورزش والیبال، میزان آسیب در این رشته ورزشی در حال فزونی است. با توجه به نبود دورنمای تحقیقی در زمینه آسیب های والیبال در ایران و روش های پیشگیری از آن، هدف این مطالعه بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه آسیب های والیبال در ایران جهت روشن شدن نیازهای تحقیقاتی آتی این زمینه می باشد.             

  روش کار

   جستجوی مقالات مرتبط از پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)، پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)، Google Scholar، Sciencedirect و PubMed با کلیدواژه های "آسیب والیبال"، "اپیدمیولوژی"، "شیوع"، "عوامل خطر زا"، "مکانیسم" و "پیشگیری" انجام شد. محدوده پوشش مقالات، مطالعات منتشر یافته تا 1/12/1400 بود.

  یافته ها

   در نتیجه جستجو بر اساس استراتژی این تحقیق در مجموع 21 مقاله بر اساس معیارهای ورود و خروج به مطالعه یافت شد که از این میان 17 مقاله عمدتا به مباحث اپیدمیولوژی و عوامل خطرزا و تنها 4 مقاله به بررسی استراتژی پیشگیری مربوط به آسیب های والیبال پرداخته بودند.

  نتیجه گیری

  اغلب مطالعات در زمینه آسیب های والیبال در ایران، به بحث های اپیدمیولوژی و ریسک فاکتورها پرداخته اند. در نتیجه علی رغم نیاز به انجام مطالعات جامع تر در زمینه اپیدمیولوژی، ریسک فاکتور و مکانیسم آسیب های والیبال، نیاز به پژوهش هایی که برنامه های پیشگیری برای آسیب والیبال را ارایه دهند و همچنین کارایی آن برنامه ها را ارزیابی کنند، بیشتر احساس می شود.

  کلیدواژگان: آسیب والیبال، اپیدمیولوژی، عوامل خطرزا، مکانیسم، پیشگیری
 • افشین محرمی خانقاه، سید کاظم موسوی ساداتی، عبدالرسول دانشجو صفحات 304-313
  سابقه و هدف

   از شایع ترین ناهنجاری ها در نوجوانان ناهنجاری های کایفوزیس و سر به جلو در است. در خصوص اینکه اثربخش ترین تمرینات برای اصلاح آن ها کدام هستند، توافق نظر وجود ندارد. از این رو هدف این تحقیق مقایسه اثربخشی 12 هفته تمرینات با رویکرد آکادمی ملی طب ورزشی آمریکا و رویکرد سنتی بر زاویه کایفوز و سر به جلو، در دانش آموزان پسر بود.

  روش کار

   تحقیق حاضر از نوع تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان 60 نفر از دانش آموزان 14 تا 17 سال پسر منطقه پنج آموزش پرورش شهر تهران دارای ناهنجاری کایفوزیس و سر به جلو بودند که بر اساس معیارهای ورود انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه گنجانده شدند. سن، قد و وزن شرکت کنندگان به ترتیب (0.74 ± 16.78)، (4.99 ± 1.74) و (4.10 ± 73.16) بود. شرکت در گروه اول تمرینات با رویکرد آکادمی ملی طب ورزشی آمریکا و شرکت کنندگان در گروه دوم تمرینات با رویکرد سنتی را به مدت دوازده هفته و هر هفته سه جلسه 45 دقیقه ای انجام دادند. به منظور بررسی اثربخشی تمرینات قبل و بعد از مداخله زاویه ی سر به جلو و کایفوز با استفاده از روش فوتوگرامتری و خط کش منعطف اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل کوواریانس و بنفرونی در سطح معنی داری p < 0.05 استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج حاکی از تغییرات تفاوت معنادار در میزان زاویه کایفوز و سر به جلو در هر دو گروه تمرینی در قبل و بعد از اعمال هر دو مداخله بود (p < 0.05). همچنین نتایج نشان داد تغییرات در گروه تمرینات با رویکرد آکادمی ملی پزشکی ورزشی آمریکا تفاوت معناداری با گروه تمرینات با رویکرد سنتی داشت.

  نتیجه گیری

  علی رغم اثربخشی معنادار هر دو روش در بهبود متغیرهای مدنظر، تمرینات اصلاحی آکادمی ملی طب ورزشی آمریکا دارای اثربخشی بهتری بوده، لذا استفاده از این روش برای اصلاح این دو ناهنجاری توصیه می شود.

  کلیدواژگان: کایفوزیس، سر به جلو، تمرینات سنتی، تمرینات آکادمی ملی طب ورزشی آمریکا
 • رجبعلی حکم آبادی، حسین صادقی، فاطمه فصیح رامندی، علی کریمی صفحات 314-324
  سابقه و هدف

   حرفه آتش‎نشانی یکی از پرمخاطره‎ترین مشاغل به حساب می آید. استرس شغلی به عنوان عامل تاثیرگذار در افزایش خطر مشکلات روانی و جسمانی در محیط کار شناخته شده است. لذا هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط استرس شغلی با رفتار نا‎ایمن کارکنان آتش‎نشانی می باشد.

  روش کار

   پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بود که در سال 1398 در بین کارکنان یکی از مناطق آتش‎نشانی شهر تهران انجام گرفت. تعداد 62 نفر با استفاده از نمونه‎گیری تصادفی ساده به عنوان عناصر نمونه آماری انتخاب شدند. جهت ارزیابی شیوع رفتار نا‎ایمن و وضعیت استرس شغلی به ترتیب از یک چک لیست محقق ساخته و پرسشنامه استرس شغلی سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان استفاده گردید و آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و توسط آزمون های t- test مستقل و همبستگی پیر‎سن‎ انجام گرفت.

  یافته ها

   بیشترین رفتار نا‎ایمن مربوط به عدم استفاده از دستگاه تنفسی در حریق‎های کوچک بود. کمترین و بیشترین میزان استرس شغلی مربوط به بعد ارتباط و تقاضا به‎ترتیب برابر 8.83 و22.58 بود و میزان کل استرس شغلی برابر 107.29 بود. ارتباط معناداری بین رفتار نا‎ایمن و ابعاد استرس شغلی مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری

  میانگین نمره استرس شغلی در کلیه افراد مورد بررسی بالا بود. عدم استفاده از شلوار و آور‎کت حریق و عدم استفاده از تجربیات همکاران در زمان حریق و حادثه جزء رفتارهای نا‎ایمن کارکنان آتش نشانی بودند، لذا مدیریت باید آموزش‎ها و تمهیدات لازم را برای اصلاح این رفتارهای نا‎ایمن برای کارکنان آتش‎نشانی اتخاذ نماید.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، سازمان، رفتارهای ناایمن، آتش نشانان
 • مجید رضوان زاده، هانیه نیکومرام، محسن صادقی یارندی، مریم خلیلی، سید علیرضا سیدحاجی میرزاحسینی صفحات 325-335
  سابقه و هدف

   ماهیت شغل ماشین کاری، آن را جزء مشاغل ویژه، خطرناک و مهم طبقه بندی کرده است. توانایی انجام چنین شغلی علاوه بر داشتن دانش و مهارت لازم، نیازمند عملکرد قابل قبول جسمانی، فیزیکی و روانی افراد هست. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین وقوع حوادث با شاخص توانایی انجام کار و عملکرد تنفسی در بین مشاغل ماشین کاری یک صنعت تولید تجهیزات نیروگاهی انجام پذیرفت.

  روش کار

   مطالعه حاضر بر روی 142 نفر ماشین کار انجام پذیرفت. به منظور تحصیل داده ها از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک - شغلی محقق ساخته و شاخص توانایی انجام کار استفاده گردید. آزمون عملکرد ریوی با دستگاه اسپیرومتری بر اساس معیارهای انجمن قفسه صدری آمریکا انجام شد. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS21 استفاده شد.

  یافته ها

   میانگین شاخص توانایی انجام کار در نمونه مورد بررسی از ماشین کاران در طبقه خوب (44-37) قرار داشت و از میانگین شاخص توانایی انجام کار مشاغل مختلف در ایران و جهان پایین تر بود. نتایج عملکرد سیستم تنفسی (درصد FEV1/FVC) ماشین کاران با سابقه کار بیش از 5 سال نشان داد میانگین عملکرد سیستم تنفسی 95.8 درصد از جمعیت مورد بررسی کمتر از 85 درصد بود. در میانگین تعداد حوادث نمونه ها 65.9 درصد از جمعیت مورد بررسی، برابر یا کمتر از 3 حادثه داشتند. میانگین شدت حادثه 94.5 درصد از جمعیت مورد بررسی، برابر یا کمتر از 9 روز از دست رفته بود. ارتباط معنی داری بین شاخص توانایی انجام کار با عملکرد سیستم تنفسی و تعداد حوادث کلی یافت گردید (p < 0.05).

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که توانایی انجام کار ماشین کاران در سطح خوب بود و تعداد و شدت حوادث این گروه در حد پایین و کم مشخص گردید. نتایج نشان داد که شاخص توانایی انجام کار و عملکرد سیستم تنفسی، از جمله پارامترهای مهم و تعیین کننده فرکانس وقوع حوادث می باشد. در این راستا اندازه گیری شاخص توانایی انجام کار در معاینات قبل از استخدام و به کارگیری نتایج در مدیریت منابع انسانی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: ماشینکاری، شاخص توانایی انجام کار، عملکرد سیستم تنفسی، حوادث شغلی
 • زهره قربعلی، هانیه نیکومرام، ایرج محمدفام، فرهاد غفاری صفحات 336-348
  سابقه و هدف

   هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر اصلاح رفتارهای سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) کارکنان اجرایی شهرداری تهران بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اجرایی شامل کارکنان 137 و خدمات شهری در شهرداری تهران به تعداد حدود 1000 نفر بود.

  روش کار

   ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ادبیات پژوهش بود. تجریه و تحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی از جمله نمودارها، جداول و شاخصهای عددی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی از جمله آزمون های کولموگروف اسمیرونوف و روش های معادلات ساختاری و شاخص های برازش مدل از طریق نرم افزارهای آماری SPSS، Smart- PLS استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد از عوامل فردی قدرت رابطه بین نگرش نسبت به رفتار و اصلاح رفتار برابر 793/ 0، آگاهی و دانش برابر776 /0  و درک ریسک برابر 779/ 0 محاسبه شده است و از عوامل سازمانی قدرت رابطه بین تعهد مدیریت و اصلاح رفتار برابر  682/ 0، جو HSE سازمانی375 /0، فرهنگ HSE 0/710 و ارتباطات موثر 330/ 0، محاسبه شده است که مقدار قابل قبولی محسوب می شود و نشان می دهد بر اصلاح رفتار کارکنان اجرایی شهرداری تهران موثرند.

  نتیجه گیری

  از یک سو نیاز است که کارکنان مراحل فرایند ایمنی رفتاری و راهبرد آن را فراگرفته و از طرفی در سازمان بسترسازی برای مشارکت کل سیستم در فرایند ایمنی فراهم گردد که شناسایی عوامل تاثیرگذار بر اصلاح رفتار برای ارتقاء رفتار ایمن در سازمان ها، مقدمه ای برای انجام این مهم می باشد.

  کلیدواژگان: اصلاح رفتار، عوامل فردی، عوامل سازمانی، مدیریت محیط زیست، مدیریت HSE
 • رامین شادی، ناصر فقهی فرهمند، کماالدین رحمانی صفحات 349-363
  سابقه و هدف

   تضمین ایمنی در محیط کار یکی از وظایف اساسی سازمان دهندگان فرآیند کار یعنی کارفرمایان است. کارفرمایان باید کلیه خطرات و مزاحمت های شغلی مرتبط با کار انجام شده را که باعث بروز حوادث و بیماری های شغلی می شود محدود و از بین ببرند؛ بر همین اساس هدف این پژوهش تعیین روابط علی بین مولفه های موثر بر توسعه ایمنی و بهداشت شغلی بود.

  روش کار

   این تحقیق از منظر هدف، کاربردی- توسعه ای بوده و از منظر روش انجام کار آمیخته مبتنی بر روش های کیفی و کمی محسوب می گردد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های تولیدی شهر تبریز بوده که برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تم، تحلیل عاملی تاییدی و دیمتل فازی استفاده شد.

  یافته ها

   یافته های پژوهش در بخش تحلیل تم نشان می دهد که مولفه های موثر بر توسعه ایمنی و بهداشت شغلی در هفت تم اصلی و سی و هشت تم فرعی دسته بندی می گردد. همچنین مقادیر ریشه میانگین مجذور باقی مانده ها کمتر از 05/0، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد کمتر از 09/0، شاخص نیکویی برازش و شاخص برازندگی تطبیقی بزرگتر از 9/0 و خی دو بهنجارشده کوچک تر از 3 برای تمامی مدل های تاییدی محاسبه شده بود که نشان دهنده مناسب بودن  دسته بندی تم های فرعی بر اساس تم های اصلی و تایید تم های اصلی بوده است. نتایج دیمتل فازی نیز نشان می دهد که سه مولفه اصلی سازمان و مدیریت، اقدامات مدیریتی و مکانیزم نظارت و اجرا در گروه علت و تاثیرگذار قرار می گیرند. سایر مولفه های اصلی نیز در گروه معلول و تاثیرپذیر قرارگرفته اند.

  نتیجه گیری

  مدیران شرکت های تولیدی می توانند با تقویت مولفه های سازمان و مدیریت، اقدامات مدیریتی و مکانیزم نظارت و اجرا نسبت به بهبود و توسعه برنامه های ایمنی و بهداشت شغلی در شرکت اقدام کرده و باعث کاهش حوادث گردند.

  کلیدواژگان: ایمنی و بهداشت شغلی، تحلیل تم، دیمتل فازی
 • ابوالقاسم محمد رحیمی، علی اصغر نورسته، محمد متقی طلب صفحات 364-375
  سابقه و هدف

   ترس از سقوط باعث کاهش استقلال و افزایش وابستگی در سالمندان می شود و زمینه ساز پیامد های منفی از جمله کاهش انجام کار های روزمره زندگی (ADL)، کاهش فعالیت های فیزیکی و کیفیت زندگی پایین تر می شود. از این رو هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر 8 هفته تمرینات عملکردی و تعادلی بر ترس از سقوط و کیفیت زندگی سالمندان بود.

  روش کار

   پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی (مداخله ای) با طرح پیش آزمون، پس آزمون بود. برای این پژوهش از تعداد 60 سالمند بالای 65 سال استفاده شد که به صورت تصادفی و انتخاب کد هایی که از قبل توسط همکار پژوهشی در برگه های مخصوص نوشته شده بود به روش دو سویه کور در دو گروه تمرینات عملکردی (30نفر) با میانگین سنی 66 و تمرینات تعادلی (30 نفر) با میانگین سنی 65 قرار گرفتند. دو گروه، تمرینات را برای هشت هفته و هر هفته سه جلسه 1 ساعته انجام دادند. برای اندازه گیری ترس از سقوط از فرم بین المللی ترس از سقوط (FES-I) و برای بررسی کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی لیپاد استفاده شد. آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد. برای تعیین اختلاف بین پیش آزمون و پس آزمون، بین گروهی و درون گروهی به ترتیب ازT  مستقل و T وابسته در سطح معناداری p < 0.05 استفاده شد.

  یافته ها

   در مقایسه درون‏گروهی در هر دو گروه بین مقدار میانگین ترس از سقوط و کیفیت زندگی در سالمندان در پیش ‏آزمون و پس‏ آزمون تفاوت معنی داری مشاهده شد (P = 0.001) ولی در مقایسه بین‏ گروهی در پیش آزمون (P = 0.884) و پس آزمون (P = 0.566) ترس از سقوط و پیش آزمون (P = 0.507) و پس آزمون (P = 0.603) کیفیت زندگی تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این مطالعه به نظر می رسد تمرینات عملکردی و تعادلی هر دو می توانند باعث کاهش ترس از سقوط و افزایش کیفیت زندگی سالمندان شوند. به نظر می رسد که چون بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد؛ از هر دو نوع تمرین می توان برای کاهش ترس از سقوط و افزایش کیفیت زندگی سالمندان استفاده کرد. با این حال برای نتیجه گیری نیاز به مطالعات بیشتر و با نمونه های زیادتر می باشد.

  کلیدواژگان: ترس از سقوط، کیفیت زندگی، افراد سالخورده، تمرینات عملکردی، تمرینات تعادلی
|
 • Hadi Akbari, Mansour Sahebozaman, Mohammad Seyedahmadi Pages 290-303
  Background and Aim

  With the increasing popularity and number of participants in volleyball, the extent of the injury is increasing. Due to the lack of prospects for research in the field of volleyball injuries in Iran and ways to prevent them, the purpose of this review study was to clarify the future research needs in the field of volleyball injuries in Iran.

  Methods

  To identify the research, databases such as SID, Magiran, Noormags, Google Scholar, ScienceDirect, and PubMed using the keywords “volleyball injury”, “epidemiology”, “risk factors”, “mechanism”, “prevention protocol” were used. It was articles published until 20 February 2021.

  Results

  Finally, according to the research strategy, 21 articles remained eligible for the study. Among these 17 articles were mainly epidemiologic and relevant to risk factors and only 4 articles related to injury prevention strategy.

  Conclusion

  Most studies in the field of volleyball injuries in Iran were epidemiologic and relevant to risk factors. As a result, the need for more comprehensive epidemiological studies and studies conducted to investigate the mechanism of injury and especially research that provides volleyball injury prevention programs along with their evaluation felt.

  Keywords: Volleyball Injury, Epidemiology, Risk Factors, Mechanism, Prevention
 • Afshin Moharami Khanghah, Seyed Kazem Mousavisadati, Abdolrasoul Daneshjo Pages 304-313
  Background and Aim

   Kyphosis and forward head posture (FHP) is one of the most common abnormalities in the upper extremity among adolescent students. There is no agreement on which exercise methods can be the most effective approach in the correction of these abnormalities. The purpose of this study was to compare the effect of the 12 weeks of exercise based on the American Academy of sports medicine (NASM) approach and based on the traditional approach on the kyphosis angle and FHP in male adolescent students.

  Methods

   The current study was of an experimental type with a pre-post-test design with a control group. The participants were 60 male students aged 14 to 17 years old from the 5th educational district of Tehran with kyphosis and forward head deformity, who were selected, based on the inclusion criteria, and randomly included in three groups. The age, height, and weight of the participants were (16.78 ± 0.74), (1.74 ± 4.99) and (73.16 ± 4.10), respectively. The group of the traditional exercises did the exercise based on the traditional approach and the American NASM group did exercise based on this approach for 12 weeks and three 45-minute sessions each week. Before and after intervention exercises, kyphosis and FHP were measured using flexible rulers and photogrammetry. ANCOVA and Bonferroni were used to analyze the data.

  Results

   Both groups showed significant improvement before and after the training in dependent variables (p < 0.05). The results also showed further improvement in interested variables in the training group with the approach of the NASM compared to the traditional approach group.

  Conclusion

   Both approaches are effective in correcting these abnormalities, but corrective exercises based on the NASM are more effective in correcting these abnormalities, and it is recommended to use this approach to correct kyphosis and FHP.

  Keywords: Hyperkyphosis, Forward head posture, Traditional approach, American Academy of sport, Medicine approach
 • Rajabali Hokmabadi, Hossein Sadeghi, Fatemeh Fasih Ramandi Pages 314-324
  Background and Aim

  Firefighting is one of the most dangerous jobs. Occupational stress is known as an effective factor in increasing the risk of mental and physical problems in the workplace. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between job stress and unsafe behavior of firefighting employees.

  Methods

  The present study was a descriptive-analytical type conducted in 2020 among the staff of one of the firefighters in Tehran. 62 people were selected as statistical samples using simple random sampling. In order to assess the prevalence of unsafe behavior and occupational stress, a researcher-made checklist and Health and Safety Executive (HSE) occupational stress questionnaire were used, respectively, and data analysis was performed using SPSS21 software and independent t-test and Pearson correlation tests.

  Results

  The most unsafe behavior was related to not using the respiratory system in small fires. The lowest and highest levels of job stress related to the relationship between communication and demand were 8.83 and 22.58, respectively, and the total level of job stress was 107.29. No significant relationship was observed between unsafe behavior and job stress dimensions.

  Conclusion

  The average score of occupational stress was high in all the examined people. Failure to use pants and fire wear and failure to use the experiences of colleagues during fire and accident were a part of the unsafe behaviors of the fire department employees, so the management unit should adopt the necessary training and measures to correct these unsafe behaviors for the fire department employees.

  Keywords: Job stress, Organization, Unsafe behavior, Firefighter
 • Majid Rezvanizadeh, Hanieh Nikomaram, Mohsen Sadeghi-Yarandi, Maryam Khalili, Seyed Alireza Seyed Haji Mirzahosseini Pages 325-335
  Background and Aim

  The nature of machining jobs has classified it as one of the special, dangerous, and important jobs. The ability to do this job, in addition to having the necessary knowledge and skills, requires acceptable physical, physical, and mental performance of people. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the relationship between the occurrence of accidents with the work ability index and respiratory performance in a power plant equipment manufacturing industry.

  Methods

  The present study was conducted on 142 machine workers. In order to collect data, researcher-made demographic-occupational information questionnaires and workability indexes were used. A pulmonary function test was performed with a spirometry device based on the standards of the American Thoracic Society. In order to analyze the data, SPSS21 statistical software was used.

  Results

  The study samples' mean WAI was in the good category (37-44). The results of respiratory function (% FEV1 / FVC) in the workers with more than five years of experience showed that an average of 95.8% of the study population had a respiratory function of below 85%. The mean number of occupational accidents was 65.9% of the study population was reported to have equal to or less than three accidents. In the study sample, the average accident severity (days lost) was 94.5% of the population had equal to or less than nine days lost due to the accidents. The relationship between the WAI, respiratory system function, and occupational accidents was significant (p < 0.05).

  Conclusion

  The Work Ability Index in the machinery workers was within a reasonable range, and the number and severity of their occupational accidents were low. Further studies should be conducted on these indicators and respiratory function. Also, it is recommended that the workability be examined during the pre-employment process and the results are applied in the human resources management.

  Keywords: Machinery, Work Ability Index, Respiratory System Function, Occupational Accidents
 • Zohreh Ghorbali, Hanieh Nikoomram, Iraj Mohammadfam, Farhad Ghaffari Pages 336-348
  Background and Aim

  Apart from the economic costs associated with high accident rates, the occurrence of major work-related injuries may also have a serious impact on the internal and external credibility of the organization and its activities and services/products. It seems that the cause of an accident cannot be simply related to a specific action performed by an individual, but rather due to the interaction of different individual and organizational conditions. The purpose of this study was to investigate the effect of individual and organizational factors on the improvement of health, safety, and environmental (HSE) behaviors of the executive staff of Tehran Municipality. The statistical population of this study was executive staff, including 137 staff and municipal services in Tehran Municipality with a number of about 1000 people.

  Methods

  The data collection tool in this study was a researcher-made questionnaire based on the research literature. To investigate the effect of individual and organizational factors on improving employee behavior, the structural equation technique was used using Smart-Pls software.

  Results

  The results showed that individual factors (attitude towards behavior, awareness, knowledge, and perceived risk) and organizational factors (management commitment, HSE atmosphere, HSE culture, and effective communication) are effective in improving the behavior of the Tehran Municipality executive staff. As a result.

  Conclusion

  It is necessary for employees to learn the steps of the behavioral safety process and its strategy, and on the other hand, the organization should provide a platform for the whole system to participate in the safety process.

  Keywords: Environment management, HSE management, behavior modification, individual factors, organizational factors, urban management, Safety promotion
 • Ramin Shadi, Naser Feg-hi Farahmand, Kamaleddin Rahmani Pages 349-363
  Background and Aim

   Ensuring safety in the workplace is one of the basic duties of the organizers of the work process, i.e. employers. Employers must limit and eliminate all occupational hazards and disturbances related to the work done that cause occupational accidents and diseases. Based on this, the aim of this research was to determine the causal relationships between the factors affecting the development of occupational safety and health.

  Methods

   From the point of view of the goal, this research is applied development, and from the point of view of the method of doing mixed work, it is considered based on qualitative and quantitative methods. The statistical population of this research includes all manufacturing companies in Tabriz city, and two questionnaires were used to collect data. Fuzzy DEMATEL is used.

  Results

   The findings of the research in the theme analysis section show that the components affecting the development of occupational health and safety are classified into seven main themes and 38 subthemes. Also, the residuals' root mean square values are less than 0.05. The root mean square of the estimation error is less than 0.09. The goodness of the fit index and the comparative excellence of the fit index is greater than 0.9, and the normalized chi-square is less than 3 for all the verification models, Which indicates the appropriateness of categorizing sub-themes based on the main themes and confirming the main themes. Fuzzy DEMATEL also shows that the three main components of organization and management, management measures, and the mechanism of supervision and implementation are placed in the group of cause and effect. Other main components are also included in the disabled and affected groups.

  Conclusion

   Managers of manufacturing companies can improve and develop occupational health and safety programs in the company and reduce accidents by strengthening the components of organization and management, management measures, and monitoring and implementation mechanisms.

  Keywords: Occupational health, safety, Theme analysis, Fuzzy DEMATEL
 • Abolghasem Mohammad Rahimi, AliAsghar Noraste, Mohammad Mottaghitalab Pages 364-375
  Background and Aim

  Fear of falling reduces the independence and dependence of the elderly and leads to negative consequences such as reduced activities of daily living (ADL), reduced physical activity, and lower quality of life. Therefore, the aim of this study was to compare the effect of 8 weeks of functional and balance exercises on the fear of falling and the quality of life of the elderly.

  Methods

  The current research was semi-experimental (interventional) with a pre-test and post-test design. For this research, a total of 60 elderly individuals over the age of 65 were randomly selected using codes that were pre-written by a research colleague on special sheets. The participants were divided into two groups: functional exercises (30 people) with an average age of 66, and balance exercises (30 people) with an average age of 65. Two groups performed the exercises for eight weeks, with three 1- hour sessions each week. The International Form of Fear of Falling was used to measure the fear of falling, and the Lipad Quality of Life questionnaire assessed the quality of life. Data analysis was done with SPSS software, version 23. Independent t-tests and dependent t-tests were used to determine the difference between the pre-test and post-test, between groups and within groups, respectively, at a significant level of p < 0.05.

  Results

  Intra- group comparison in both groups showed a significant difference between the mean fear of falling and quality of life in the elderly in the pre-test and post-test (P = 0.001). However, in the comparison between groups in the pre-test (P = 0.884) and post-test (P = 0.566), fear of falling, and in the pre-test (P = 0.507) and post-test (P = 0.603), quality of life was not significantly different between the two groups.

  Conclusion

  According to the findings of this study, it seems that functional and balance exercises reduce the fear of falling and increase the quality of life of the elderly.

  Keywords: Fear of falling, quality of life, elderly, functional exercises, balance exercises