فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • افسانه زارع، حمیده حسینی، بهناز جعفری، سیاوش فریاد، اشکان فریاد، حمیدرضا زنده طلب، حمیدرضا بهنام وشانی، زهرا امامی مقدم* صفحات 1-11
  زمینه و هدف

  بیماری های پریودنتال و پوسیدگی دندانی از علل شایع از دست دادن دندانها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد. سواد سلامت از عوامل دخیل در ارتقاء سلامت دهان و دندان بوده و در این بین،  مادران نقش مهمی در تامین سلامت دهان و دندان کودکان خود دارند. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین تاثیرالگوی توانمند سازی خانواده محور بر سواد سلامت دهان و دندان مادران کودکان دبستانی انجام شد.

  روش‏ها:

   این مطالعه نیمه تجربی با مشارکت 60 نفر از مادران دارای کودکان دبستانی انجام شد. 4 جلسه برنامه منطبق با مراحل الگوی توانمندسازی بر اساس نیازسنجی در طول یک ماه در گروه آزمون به کار گرفته شد. پس از پایان مداخله و یک ماه بعد از اجرای برنامه، ابزار سواد سلامت دهان مجددا در اختیار گروه آزمون و کنترل قرار گرفت و تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی، دقیق فیشر و کای اسکویر دقیق آنالیز شدند.

  نتایج

  دو گروه از نظر متغیرهای جمعیت شناختی همگن بودند. قبل از مداخله میانگین نمره سواد سلامت در دو گروه تفاوت معنی دار نداشت (0/05<p)، اما بعد از مداخله میانگین نمره ابعاد درک مطلب، درک اعداد، گوش دادن، تصمیم گیری در گروه مداخله به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود. (0/05<p).

  نتیجه گیری

  آموزش براساس الگوی توانمندسازی خانواده محور سبب افزایش سواد سلامت دهان مادران کودکان دبستانی گردید.

  کلیدواژگان: سواد سلامت دهان، الگوی توانمندسازی خانواده محور، کودکان، والدین
 • زهرا غلامی*، محمدحسین احمدی ازغندی، مینا حسینی سبزواری، فریدون خضعلی صفحات 12-23
  زمینه و هدف

  آلاینده های آنتی بیوتیکی مشاهده شده در آب ها در سال های اخیر به یک نگرانی قابل ملاحظه تبدیل شده است. در این مطالعه، نانوجاذب مهندسی شده جدید برای حذف آنتی بیوتیک فلوروکینولونی از آب توسعه داده شد.

  روش ها

  نانوجاذب (IL@GCN@IL) با تثبیت یک مایع یونی دو کاتیونی بر روی بستری از گرافیت کربن نیترید (GCN)  تهیه شد. عملکرد این نانوجاذب تحت پارامترهای مختلفی مانند دوز جاذب، غلظت آنتی بیوتیک، زمان و دما مورد ارزیابی قرار گرفت. شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته  (GRNN) و روش سطح پاسخ (RSM) برای مدل سازی حذف استفاده شد.

  نتایج

  این نانوجاذب عملکرد جذب خوبی نشان داد، بطوریکه درصد حذف سیپروفلوکساسین (CPF) 96/23% بدست آمد. فرآیند جذب از مدل  سینیتیکی شبه مرتبه دوم و همدمای فرندلیچ پیروی می کرد که نشان دهنده یک فرآیند جذب شیمیایی ناهمگن است.

  نتیجه گیری

  این نانوجاذب قابلیت استفاده مجدد خوبی از خود نشان داد و می تواند کاندید ایده آل و  امیدوارکننده ای برای حذف آلاینده های آنتی بیوتیک از محلول های آبی باشد. به طور کلی، این مطالعه، پتانسیل نانوجاذب های مهندسی شده، را به عنوان جاذب های موثر برای حذف آلاینده های آنتی بیوتیکی از آب برجسته می کند که می تواند پیامدهای قابل توجهی برای تصفیه آب و حفاظت از محیط زیست داشته باشد.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، گرافیت کربن نیترید، مایعات یونی، شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته
 • ناهید نادری، شیما حیدری*، الهام عتباتی، عباسعلی رمضانی صفحات 24-30
  زمینه و هدف

  آرتریت روماتویید یک بیماری اتوایمیون و مزمن است که با یک پلی آرتریت التهابی مشخص می شود و ترجیحا مفاصل کوچک را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی عوامل از جمله سن بالا، فشارخون سیستولیک و میزان LDL ، ESR ،GFR در بروز بیماری‎های قلبی عروقی در این بیماران موثر می باشد. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سطح اسیداوریک سرم با شدت علایم بالینی بیماری در بیماران آرتریت روماتویید انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی داده های مورد نیاز از تمامی پرونده های بیماران مراجعه کننده به کلینیک های روماتولوژی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1399 جمع آوری گردید. متغیرهای مورد بررسی شامل سن، میزان ESR ، CRP،  RF، Anti ccp، سطح اسیداوریک سرم و میزان DAS28 بیماران بود. داده ها با کمک نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون های آماری من و تینی، کراسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل گردید. میزان خطا کمتر از 0/05 بود.

  نتایج

  در این مطالعه اکثریت افراد مورد مطالعه (74/4%) خانم و ما بقی آقا بودند. میانگین سن بیماران 14/36±47/25 بود. میانگین سطح اسیداوریک سرم بیماران 1/46 ±6/286 بود. برطبق نتایج ، بین سطح اسیداوریک سرم باشدت علایم بالینی بیماران رابطه ی معناداری وجود داشت (p=0/001    x2=17/271)

  نتیجه گیری

  با توجه به ارتباط بین سطح اسیداوریک سرم با شدت علایم بالینی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید، به نظر می رسد می توان از این شاخص به عنوان یک نشانگر تعیین شدت علایم بالینی بیماری در این مبتلایان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آرتریت روماتویید، اسیداوریک سرم، DAS28
 • ایمان سیدمحرمی، حسین کارشکی*، سید علی کیمیایی، مریم بردبار صفحات 31-42
  زمینه و هدف

  تعلیم و تربیت و رسیدن به موفقیت تحصیلی عامل حفاظتی نوجوانان و جوانان در برابر اثرات مضر وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایین است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی پدیدارشناختی در پی فهمی از مفهوم موفقیت تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان مناطق کم برخوردار بود.

  روش ها

  پژوهش حاضر با  رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناختی انجام شد. مشارکت کنندگان شامل 49 نفر بودند که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از الگوی هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. داده های جمع آوری شده در قالب مقولات و مفاهیم مرتبط با هر مقوله سازمان دهی شدند.

  یافته ها

  پس از تحلیل داده های مطالعه، 22 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی برای تعریف موفقیت تحصیلی حاصل شدند. بررسی تجربه های زیسته مشارکت کنندگان نشان داد چشم انداز مثبت تحصیلی، موانست به موفقیت، خلاقیت تحصیلی، سبک زندگی تحصیلی، برازندگی نقش و بستر پیشرفت مضامینی هستند که موفقیت تحصیلی در مناطق کم برخوردار را معنا می‎بخشند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج بدست آمده، ادراک دانش آموزان مناطق کم برخوردار نسبت به پدیده موفقیت تحصیلی متفاوت از تعاریف قبلی موفقیت تحصیلی بود و به فرایندی ذهنی، عاطفی و رفتاری شامل چشم انداز مثبت تحصیلی، موانست به موفقیت، رسیدن به خلاقیت تحصیلی، سبک زندگی تحصیلی، برازندگی در نقش و قرار گرفتن در بستر پیشرفت اشاره داشت.

  کلیدواژگان: روش پدیدارشناختی، موفقیت تحصیلی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایین
 • زهرا هادی زاده طلاساز، خدیجه میرزایی نجم آبادی*، فاطمه محمدزاده، حبیب الله اسماعیلی صفحات 43-54
  زمینه و هدف

  توانمندی روانشناختی بازتابی از درک کارکنان در مورد کنترل محیط کاری می باشد و از نظر روانی نیروی ایجادکننده انگیزش بوده که توان عملکردی آنها را افزایش میدهد. این متغیر در برخی از مشاغل سنجیده شده است، اما با توجه به متفاوت بودن شرایط شغلی می تواند نتایج مختلفی داشته باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط توانمندی روانشناختی با عملکرد و رضایت شغلی در ماماهای شاغل در بیمارستان های علوم پزشکی مشهد انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه ی توصیفی همبستگی با مشارکت 85 ماما انجام شد. داده های مطالعه از طریق فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه های توانمندی روانشناختی اسپریتزر، رضایت شغلی مینه سوتا وعملکرد شغلی پترسون جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات در نرم افزار spss نسخه 19 و با استفاده از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن،رگرسیون،کروسکال والیس و من ویتنی انجام شد. سطح معناداری P کمتر از0/05 منظور گردید.

  نتایج

  میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه 8/1 ±31//33 بود. بین توانمندی روانشناختی، رضایت شغلی و عملکرد شغلی به ترتیب ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشت (0/491, rs= 0/001p<)،  (0/6, rs= 0/001p<). همچنین بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی ارتباط مستقیم و معنادار مشاهده گردید (0/6, rs= 0/001p<). از بین تمام مولفه های توانمندی روانشناختی، تنها متغیر احساس معناداری و موثر بودن با تغییرات نمرات رضایت شغلی و عملکرد شغلی رابطه معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  توانمندسازی روانشناختی، احساس معناداری و موثر بودن به عنوان پیشبین هایی برای رضایت و عملکرد شغلی بودند. تلاش برای بهبود توانمندسازی پرسنل و در نظر گرفتن راهکارهایی برای افزایش احساس معناداری و موثر بودن می تواند یک استراتژی ارزشمند توسط مدیران در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: توانمندی شغلی، رضایت مادران، عملکرد شغلی
 • محمد خمرنیا، مهدیه بختیاری، محمدحسن امیری مقدم، فاطمه جوادی، فاطمه صفدری ادیمی، مصطفی پیوند* صفحات 55-64
  زمینه و هدف

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترویج تغذیه با شیر مادر را یکی از راهبرد های مهم برای رشد و بقای کودکان بیان کرده است.  این مطالعه با هدف تبیین تجارب مادران از چالش های تغذیه شیرخواران از شیر مادر در جنوب شرق ایران انجام شده است.

  روش‎ها: 

  این مطالعه کیفی در سال 1401 در شهر زاهدان، با بالاترین نرخ تولد در کشور، انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل مادران دارای فرزند زیر یکسال بود که به هر دلیلی از شیر خود برای تغذیه کودک استفاده نمی کردند بود. افراد به روش نمونه‎گیری هدفمند وارد مطالعه شده و نمونه‎گیری تا زمان اشباع داده ها انجام گردید. جمع آوری داده به صورت مصاحبه در پایگاه های سلامت و با استفاده از راهنمای سیوالات انجام شد.  جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده گردید.

  یافته‏ ها:

    تحلیل داده ها منجر به پدیدار شدن چهار مضمون اصلی و 17 طبقه شامل: 1. عوامل مرتبط با مادر (شامل طبقات بیماری مادر، ویژگی های جسمی و ارثی، سوء تغذیه مادر، استفاده از دارو، عدم دوشیدن شیر مادر، خرافات و دلایل مذهبی)، 2. عوامل مرتبط با نوزاد (شامل طبقات بیماری نوزاد و عدم تمایل نوزاد به مصرف شیر مادر)، 3. عوامل مرتبط با خانواده (نداشتن وقت کافی، داشتن دو شیر خوار همزمان، فاصله ی زیاد بین دو بارداری و دوری نوزاد از مادر) و 4. ویژگی های شیرخشک (شامل طبقات وابستگی نوزاد به شیر خشک در استفاده مقطعی، وزن دهی بیشتر به نوزاد و بیدار نشدن نوزاد در شب)  شد.

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر حاکی از تاکید بیشتر به مسیله آموزش و دادن آگاهی به مادران شیرده می باشد. آگاهی مادران شیرده از فواید و علل الخصوص مضررات عدم شیردهی می تواند نقش مهمی در ادامه تغذیه انحصاری نوزاد داشته باشد.

  کلیدواژگان: شیرمادر، شیر مصنوعی، نوزاد، مطالعه کیفی، چالش
 • رقیه قنبرپور جویباری، امیر امامی زیدی، فرشته عراقیان مجرد، هادی درویشی خضری، محمدعلی حیدری گرجی* صفحات 65-76
  زمینه و هدف

  کووید- 19 به عنوان یک بیماری پاندمیک، درمان اختصاصی اثبات شده ای ندارد. پیش بینی وضعیت مددجو و درمان های پیشگیرانه در کمک به بهبودی بیماران کمک شایانی می کند، لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر استفاده از ابزار MEWS در پیش بینی مرگ و میر در اثر بیماری کووید- 19 انجام شد.

  روش‎ها: 

  این مطالعه با جستجو در پایگاه های اطلاعات علمی فارسی مانند SID, Magiran, Iran medex,  با کلید واژه ‎های مرگ و میر، سیستم هشدار زودرس اولیه ی اصلاح شده، کووید- 19، پیش گیری، ویروس کرونا و برای مطالعات منتشر شده به زبان انگلیسی از کلید واژه های MEWS Score, Mortality, Predicting, covid19, corona virus, modify early warning score درپایگاه های Scopus, PubMed، Web  of science،  Science Directو همچنین در نهایت  Google Scholar استفاده شده است. جهت جستجوی مقالات، محدودیت سال اعمال نشد. معیار خروج شامل مقالات مروری و مقالات فاقد متن کامل بود.

  نتایج

  از مجموع 45 مقاله جستجو شده، 15 مقاله وارد مطالعه شد. یافته ها نشان داد، استفاده از ابزار MEWS در هنگام پذیرش مبتلایان به کووید- 19، در پیش بینی وضعیت بالینی مددجو و سیر بیماری وی، همچنین تخمین پروسه درمانی اتخاذ شده و اثربخشی آن کمک موثری می نماید.

  نتیجه گیری

  با استفاده مناسب و آموزش کاربردی این ابزار به پرستاران و پیگیری درست آنان، رسیدگی به موقع و پایش مناسب علایم بالینی می توان مرگ و میر  ناشی از کووید- 19را تا حد بالایی پیش بینی نمود.

  کلیدواژگان: مرگ و میر، MEWS، سیستم هشدار زودرس اولیه ی اصلاح شده، کووید- 19
 • نرجس حشمتی فر، عباس حیدری* صفحات 77-90
  زمینه و هدف

  مراقبت تسکینی رویکرد مفیدی برای غلبه بر علایم بیماری و ارتقاء کیفیت زندگی در مبتلایان به بیماری مزمن انسدادی ریه است. این مراقبت به اندازه کافی در عمل اجرا نمی شود یا صرفا برای بیماران مبتلا به سرطان انجام می شود. علاوه بر این چالش های زیادی درباره این مفهوم وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مفهوم مراقبت تسکینی در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه انجام شد.

  روش‎ها:

   مطالعه حاضر با رویکرد واکر و آوانت  در هشت مرحله با جستجو مطالعات از پایگاه های معتبر با استفاده از کلیدواژه های Palliative care"","chronic obstructive pulmonary disease","integrated palliative care", "COPD"  انجام شد. معیارهای ورود مقالات معتبر انگلیسی بین سال های 2000 تا2022 بود. در نهایت 9 مقاله مرتبط با مفهوم، مورد تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  مراقبت تسکینی در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه مفهوم پیچیده و چند بعدی است. ضعف تدریجی و پیشرونده ناشی از بیماری مزمن، اقدامات درمانی غیر موثر، وابستگی جسمانی به مراقبت از خود، ترس از مرگ و جدایی قریب الوقوع از اعضای خانواده، رنج جسمی، روحی و روانی، نیاز به مراقبت تسکینی را برای این بیماران و خانواده آن ها ضروری می سازد، در نتیجه نیاز به حمایت مستمر از تیم چند رشته ای تا هنگام مرگ و پس از آن را می طلبد.

  نتیجه گیری

  تعریف مفهومی به دست آمده از مراقبت تسکینی در بیماران انسدادی مزمن ریه، می تواند به تیم سلامتی در شناخت بیشتر این مفهوم در جهت ایجاد آسایش و رفاه بیمار و خانواده از طریق کنترل و تسکین علایم، بهبود کیفیت زندگی و نهایتا مرگ با عزت کمک نماید.

  کلیدواژگان: تحلیل مفهوم، مراقبت تسکینی، بیماری مزمن انسدادی ریه، عملکرد پرستاری، واکر و آوانت
|
 • A. Zare, H.Hosseini, BJafari, S. Faryad, A.Faryad, H.Zendehtalab, H.Behnam Vashani, Z.Emami Moghadam* Pages 1-11
  Background and aim

  Periodontal diseases and dental caries are common causes of tooth loss in developing countries such as Iran. Health literacy is one of the factors involved in promoting oral health and in the meantime, mothers have an important role in ensuring the oral health of their children.Therefore, this study was conducted to investigate the effect of family-centered empowerment model on oral health literacy of primary school mothers.

  Methods

  This semi-experimental study was conducted with the participation of 60 mothers with primary school children. 4 sessions of the program according to the stages of the empowerment model based on needs assessment were used in the test group during one month. After the end of the intervention and one month after the implementation of the program, the oral health literacy tool was given to the test and control group again and completed. Data were analyzed using SPSS version 16 software and independent t, Mann-Whitney, Fisher's exact and chi-square statistical tests.

  Results

  The two groups were homogeneous in terms of demographic variables. Before the intervention, the mean score of health literacy in the two groups was not significantly different (p<0.05), but after the intervention, the mean score of reading comprehension, number comprehension, listening, and decision making in the intervention group was significantly higher than the intervention group. It was control. (P<0.05).

  Conclusion

  Education based on the family-centered empowerment model increased the oral health literacy of mothers of primary school children.

  Keywords: Oral health literacy, family-centered empowerment model, children, parents
 • Z. Gholami *, M, .Ahmadi Azqhandi, M.Hosseini Sabzevari, F . Khazali Pages 12-23
  Background & Aim

  Antibiotic contaminants observed in waters have become a significant concern in recent years. In this study, a new engineered nanosorbent was developed to remove fluoroquinolone antibiotic from water

  Methods

  Nanoabsorbent (IL@GCN@IL) was prepared by immobilizing a bi-cationic ionic liquid on a substrate of graphitic carbon nitride (GCN). The performance of this nanoabsorbent was evaluated under various parameters such as adsorbent dose, antibiotic concentration, time and temperature. Generalized regression neural network (GRNN) and response surface method (RSM) were used to model the removal.

  Results

  This nanoabsorbent showed a good absorption performance, so that the removal precentage of ciprofloxacin (CPF) was 96.23%. The adsorption process followed the Freundlich isothermal pseudo-second-order kinetic model, indicating a heterogeneous chemisorption process

  Conclusion

  This nanoabsorbent showed good reusability and can be an ideal and promising candidate for removing antibiotic pollutants from aqueous solutions. Overall, this study highlights the potential of engineered nanosorbents as effective adsorbents for the removal of antibiotic contaminants from water, which can have significant implications for water treatment and environmental protection.

  Keywords: Antibiotic, carbon nitride graphite, ionic liquids, generalized regression neural network
 • N. Naderi, SH.Heydari *, E.Atabati, A.Ramezani Pages 24-30
  Background and aim

  Rheumatoid arthritis is a chronic autoimmune disease characterized by an inflammatory polyarthritis that preferentially affects small joints. Some factors such as old age, systolic blood pressure and LDL, ESR, GFR are effective in the occurrence of cardiovascular diseases in these patients. The present study was conducted with the aim of determining the relationship between serum uric acid level and severity of clinical symptoms in rheumatoid arthritis patients.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, the required data were collected from all the files of patients referred to rheumatology clinics of Birjand University of Medical Sciences in 2019. The investigated variables included age, ESR, CRP, RF, Anti ccp, serum uric acid level and DAS28 level of the patients. Data were analyzed with the help of SPSS version 22 software and statistical tests of Mann and Tiny, Kraskal-Wallis and Spearman's correlation coefficient. The error rate was less than 0.05.

  Results

  In this study, the majority of subjects (74.4%) were women and the rest were men. The average age of the patients was 47.25±14.36. The mean serum uric acid level of the patients was 6.286±1.46. According to the results, there was a significant relationship between the serum uric acid level and the clinical symptoms of the patients (P=0.001, X2=17.271).

  Conclusion

  Considering the relationship between serum uric acid level and severity of clinical symptoms in patients with rheumatoid arthritis, it seems that this index can be used as an indicator to determine the severity of clinical symptoms in these patients.

  Keywords: Rheumatoid arthritis, serum uric acid-DAS28
 • I. Seyyed moharrami, H.Kareshki *, S. Kimiaei, M .Bordbar Pages 31-42
  Background & Aim

  Education and achieving academic success is the protective factor of teenagers and young people against the harmful effects of low socio-economic status. The current research was based on qualitative phenomenological method in order to understand the concept of academic success from the point of view of students with low socio-economic status, parents and teachers of disadvantaged areas.

  Methods

  The current research was conducted with a qualitative approach and a phenomenological method. The participants included 49 people who were selected by purpose-based sampling. The data collection method was semi-structured interview. To analyze the data, the seven-step Claysey model was used. The collected data were organized in the form of categories and concepts related to each category.

  Findings

  After analyzing the data of the study, 22 subthemes and 6 main themes were obtained to define academic success. Examining the lived experiences of these activists showed that the academic positive perspective, attachment to success, academic creativity, academic lifestyle, role competence and the achievement context are the themes that give meaning to academic success in less privileged areas.

  Conclusion

  Based on the obtained results, the perception of less privileged students towards the phenomenon of academic success was different from the previous definitions of academic success and it is a mental, emotional and behavioral process including the academic positive perspective, attachment to success, academic creativity, academic lifestyle, role competence and being in the achievement context.

  Keywords: perceptions, academic success, low socio-economic status
 • Z.Hadizadehtalasaz, KH.Mirzaii Najmabadi *, F. Mohammadzadeh, H. Esmaeili Pages 43-54
  Background & Aim

  Psychological empowerment is a reflection of the employees' understanding of the control of the work environment and psychologically it is a motivating force that increases their performance. This variable has been measured in some jobs, but due to different job conditions, it can have different results. Therefore, this study was conducted with the aim of determining the relationship between psychological ability and performance and job satisfaction in midwives working in Mashhad Medical Sciences Hospitals.

  Methods

  This descriptive correlational study was conducted with the participation of 85 midwives. Study data were collected through demographic information form and Spritzer psychological ability, Minnesota job satisfaction and Patterson job performance questionnaires. Data analysis was done in spss software version 19 and using Kolmogorov-Smirnov, Spearman correlation coefficient, regression, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests. The significance level of P was less than 0.05.

  Results

  The results of this research showed that the average age of the participants in the study was 33.31 ± 8.1. In general, there was a positive and significant relationship between psychological ability, job satisfaction and job performance (0.491, rs=p<0.001), (0.6, rs=p<0.001). Also, there was a positive and significant relationship between job satisfaction and job performance (0.6, rs=p<0.001). There was a significant relationship between all the components of psychological capability, satisfaction and job performance, but the regression result showed that among the components of psychological capability, only the variable of feeling meaningful and effective had a significant relationship with changes in job satisfaction and job performance scores.
  The mean age of the participants in the study was 33.31 ± 8.1. There was a direct and significant relationship between psychological ability, job satisfaction and job performance (0.491, rs=p<0.001), (0.6, rs=p<0.001). Also, a direct and significant relationship was observed between job satisfaction and job performance (0.6, rs=p<0.001). Among all the components of psychological ability, only the variable of feeling meaningful and effective had a significant relationship with changes in job satisfaction scores and job performance.

  Conclusion

  Psychological empowerment, feeling meaningful and effective were predictors for job satisfaction and performance. Trying to improve the empowerment of employees and considering solutions to increase feeling meaningful and effective can be considered a valuable strategy by managers.

  Keywords: Job Empowerment, Maternal Satisfaction, Job Performance
 • M. Khammarnia, M. Bakhtiari, M.Amiri Moghadam, F.Javadi, F.Safdari Adimi, M.Peyvand * Pages 55-64
  Background and aim

  The Ministry of Health, Treatment and Medical Education at Iran has stated that the promotion of breastfeeding is one of the important strategies for the growth and survival of children. This study was conducted with the aim of explaining mothers' experiences of infants breastfedding challenges in southeast Iran.

  Methods

  This qualitative study was conducted in Zahedan with the highest birth rate in the iran in 2023. Interviews were conducted with women who referred to health centers and had children under one-year-old and had stopped breastfeeding. participants were included in the study by purposeful sampling method. Sampling was done until data saturation. The content analysis method was used to analyze the data.

  Findings

  Data analysis led to the emergence of four main themes and 17 classes including: 1. Factors related to the mother (including classes of mother's illness, physical and hereditary characteristics, mother's malnutrition, use of medicine, lack of breastfeeding, superstitions and religious reasons), 2. Factors related to child (including child’s illness and the child’s unwillingness to consume breast milk), 3. Factors related to the family (including not having enough time, having two infants at the same time, a long interval between two pregnancies and the distance of the child from the mother) and 4. the characteristics of the infant formula (including infant's dependency on milk powder in intermittent use, giving more weight to the infant and not waking the infant at night).

  Conclusion

  The findings of the present study indicate more emphasis on the issue of education and giving more awareness to mothers. mothers' awareness about Breastfeeding could play an important role in continuing the exclusive feeding of the child.

  Keywords: Breast feeding, Artificial milk, Infant, Qualitative study, Challenges
 • R. Ghanbarpur, A.Emami Zeydi, F.Araghian Mojarad, H. Darvishi Khezri, M.Heidari Gorji * Pages 65-76
  Background and aim

  As a pandemic disease, Covid-19 has no proven specific treatment. Predicting the patient's condition and preventive treatments are helpful in helping patients recover, so this study was conducted with the aim of investigating the effect of using the MEWS tool in predicting mortality due to covid-19 disease.

  Methods

  This study was conducted by searching Persian scientific databases such as SID, Magiran, Iran medex, with the keywords of mortality, modified early warning system, covid-19, prevention, corona virus and for studies published in in English, the keywords MEWS Score, Mortality, Predicting, covid19, corona virus, modify early warning score are used in Scopus, PubMed, Web of Science, Science Direct and finally Google Scholar. The year limit was not applied to search for articles. Exclusion criteria included review articles and articles without full text.

  Results

  From the total of 45 searched articles, 15 articles were included in the study. The findings showed that the use of the MEWS tool during the admission of patients with covid-19 helps in predicting the patient's clinical condition and the course of his disease, as well as estimating the adopted treatment process and its effectiveness.

  Conclusion

  With the proper use and practical training of this tool to nurses and their proper follow-up, timely treatment and proper monitoring of clinical symptoms, the mortality caused by covid-19 can be predicted to a high extent.

  Keywords: mortality, MEWS, modified early warning system, covid-19
 • N.Heshmati Far, A. Heidary* Pages 77-90
  Background and aim

  Palliative care is a useful approach to overcome the symptoms of the disease and improve the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease. This care is not implemented sufficiently or it is only implemented in cancer patients. The current study aimed to analyze the concept of palliative care in patients with chronic obstructive pulmonary disease.

  Method

  The present study was conducted with the Walker and Avant approach in eight steps by searching for studies from reliable databases using the keywords "palliative care", "chronic obstructive pulmonary disease", "integrated palliative care", "COPD". The inclusion criteria of accurate english articles were between 2000 and 2022. Finally, 9 articles related to the concept were analyzed.

  Results

  Palliative care is a complex and multidimensional concept in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Due to progressive weakness caused by chronic disease, Ineffective treatment, Inability to take care of oneself, Fear of death And separation from the family, physical, emotional and psychological problems require palliative care for the patients and their families.

  Conclusion

  The conceptual definition of palliative care in patients with chronic obstructive pulmonary disease can help healthcare providers to better understand this concept for the well-being of the patient and family through the relief of symptoms, improvement of quality of life and finally death with dignity.

  Keywords: Concept analysis, palliative care, chronic obstructive pulmonary disease, nursing practice, Walker, avant