فهرست مطالب

 • پیاپی 85 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/18
 • تعداد عناوین: 11
|
 • داریوش عظیمی، حسین قمری گیوی*، علی رضایی شریف، علی شیخ الاسلامی صفحات 6-55
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی توانمندسازی مشاوران مدرسه و بر مبنای نظریه داده بنیاد و با به کارگیری روش مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد.

  روش

  بدین منظور تعداد 12 معلم، 14 مشاور مدرسه، 13 دانش آموز (در سطح استان اردبیل) به شیوه نمونه گیری هدفمند و تعداد 9 متخصص و استاد مشاوره (در سطح کشور) به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و داده ها تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری و پس از پیاده سازی متن مصاحبه ها و ورود اطلاعات به نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA، با کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج کدگذاری باز و محوری منجر به شناسایی 245 مفهوم و 17 مقوله محوری شد. همچنین، نتایج کدگذاری انتخابی نشان داد که مقوله هسته توانمندی مشاوران مدرسه است که تحت تاثیر شرایط علی (صلاحیت علمی، شغلی و اخلاقی)، شرایط مداخله گر (بلوغ عاطفی، خودکارآمدی، مهارت های حرفه ای و هماهنگی) و شرایط زمینه ای (بلوغ عقلی، هوش هیجانی، سلامت روان، مهارت های ارتباطی، سرسختی روانشناختی و شخصیت کاریزماتیک) در قالب راهبردهای توسعه سازمانی و فردی است که حاصل آن بهبود کارآمدی مشاوران مدرسه به صورت مستقیم و غیرمستقیم است.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش حاضر توصیه می شود از الگوی حاضر به منظور توانمندسازی مشاوران مدرسه و همین طور طراحی و تدوین برنامه های مختلف در جهت بهبود خدمات راهنمایی و مشاوره مدرسه استفاده شود.

  کلیدواژگان: مشاور، مشاوره مدرسه، توانمندسازی
 • سید محمدمهدی رئیس کرمی، شکیبا احمدی، حسین کشاورز افشار*، عباس رحیمی نژاد صفحات 56-87
  هدف

  این مطالعه با هدف شناخت عوامل موثر بر ادراک مدیران و معلمان از نقش مشاور مدرسه و تبیین جایگاه و اهمیت آن در چالش های پیش روی تثبیت نقش مشاوران مدارس انجام شد.

  روش

  روش تحقیق در این پژوهش مرور نظام مند و توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مقالات علمی- پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی در دهه اخیر بوده است. مقالات این مطالعه مروری از طریق جستجوی پایگاه های نورمگز، پایگاه اطلاعاتی جهاد دانشگاهی، مگ ایران، پرتال جامع علوم انسانی، الزیویر، سیج، تیلور و فرانسیس، اسپرینگر، وایلی و ام.دی. پی.آی به دست آمدند.

  یافته ها

  25 مقاله بر اساس معیار های ورود مطالعه وارد مرور نهایی شدند. این مقالات در قالب روش های اقدام پژوهی، پیمایشی، روش کیو، آزمایشی، گروه متمرکز، مصاحبه، پدیدارشناسی، همبستگی و گراندد تیوری صورت پذیرفته بود. واکاوی این پژوهش ها نشان داد سه دسته عوامل شامل عوامل مربوط به مدرسه و اجتماع، عوامل مربوط به معلمان و مدیران و عوامل مربوط به مشاوران در ادارک مدیران و معلمان از نقش مشاور مدرسه موثرند.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت عدم آگاهی مدیران و معلمان از نقش تحول یافته مشاوران مدارس از مهم ترین عوامل مربوط به ادارک متناقض معلمان و مدیران بوده و بهترین روش برای حل این مسیله وجود یک شورای مشاوره در هر مدرسه، متشکل از مدیر، معلمان و مشاور مدرسه است. این شورا با آگاه سازی مدیران و معلمان از نقش مشاور و پیگیری اهداف و برنامه مشاور مدرسه موجبات تثبیت نقش مشاور مدرسه فراهم کرده و فرایند تحقق اهداف آموزش وپرورش را تسهیل می کند.

  کلیدواژگان: مشاور مدرسه، هویت شغلی، مدیر مدرسه، معلم مدرسه، مرور سیستماتیک، نقش مشاور
 • اکرم مطهری نصب، کیومرث فرح بخش*، احمد برجعلی، نورعلی فرخی صفحات 88-127
  هدف

  این پژوهش با هدف تدوین و اعتبار یابی الگوی رضایت زناشویی در پاندمی ها و بررسی اثربخشی آن بر بهزیستی روان شناختی در دوره کرونا اجرا شد.

  روش

  در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته (در بخش کیفی، از روش نظام مند نظریه داده بنیاد و در بخش کمی، از روش نیمه آزمایشی و طرح تک آزمودنی از نوع AB) استفاده شد. مشارکت کنندگان پژوهش در بخش کیفی، 24 نفر از زنان متاهل25- 55 سال (12 نفر دارای رضایت زناشویی و 12 نفر فاقد رضایت زناشویی) بودند که با رعایت معیارهای لازم و روش نمونه گیری هدفمند تا مرز اشباع داده ها، انتخاب شدند. جامعه هدف در بخش کمی، زنان متاهل 25 تا 55 ساله دارای فرزند 6 تا 13 ساله شهر تهران بودند که تعداد 3 نفر از آنان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در مداخله شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، مقیاس رضایت زناشویی اینریچ (1993) و مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (1988) بود. داده ها در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مقایسه مداوم استراوس و کربین (در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی) و در بخش کمی، بر اساس شاخص های تحلیل دیداری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  تحلیل داده ها در بخش کیفی منجر به شناسایی 79 کد باز و 26 کد محوری و 4 کد انتخابی شامل «نیازهای ارتباطی؛ ویژگی های شخصیتی؛ عوامل اجتماعی و راهبردهای رفتاری» شد. پس از تلفیق مقوله ها، الگوی رضایت زناشویی در ایام کرونا، تدوین و روایی محتوای آن تایید شد. نتایج تحقیق در بخش کمی، اثربخشی مداخله مبتنی بر الگو بر بهزیستی روان شناختی را نشان داد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتیجه پژوهش حاضر می توان از الگوی استخراج شده، جهت انجام مداخلات مشاوره ای در حوزه های زوج و خانواده برای تسهیل انطباق پذیری با بحران های مشابه استفاده کرد.

  کلیدواژگان: همه گیری کرونا، رضایت زناشویی، بهزیستی روان شناختی، زوجین، تحلیل دیداری، نظریه داده بنیاد
 • نیلوفر تحقیقی احمدی، آسیه شریعتمدار*، حسین سلیمی بجستانی صفحات 128-161
  هدف

  تعامل والد - کودک و عواملی که به بهبود و ارتقای این تعامل منجر می شود، از زمینه های مهم و مورد علاقه پژوهشگران است. پژوهش حاضر به منظور تدوین برنامه آموزشی تعامل مثبت والد - کودک، مبتنی بر تجارب زیسته والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی انجام شد.

  روش

  این پژوهش از نوع کیفی است که با روش پدیدارشناسی انجام شده است. جامعه موردپژوهش شامل مادران دارای فرزند اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی به کلینیک های مشاوره مناطق 1 و 3 بهزیستی تهران در سال 1398 بود. نمونه گیری به صورت هدفمند و شامل مادرانی بود که دارای فرزند دچار اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی بودند. پس از اجرای پرسشنامه علایم مرضی کودکان CSI-4 (گادو و اسپرافکین 1997) و پرسشنامه تعامل والد-کودک (پیانتا 1994) بر این مادران، آن هایی که نمره بالاتر از میانگین آورده بودند، مورد مصاحبه نیمه ساختارمند قرار گرفتند و این روند تا رسیدن به یک اشباع نظری ادامه یافت. مصاحبه ها با روش هفت مرحله ای کلایزی تحلیل گردید.

  یافته ها

  با تطبیق مضامین فرعی به دست آمده ذیل این مضامین اصلی با ویژگی های مراحل تغییر پروچاسکا و نورکراس 1992 (ترجمه آوادیس یانس، 1399)، گام های برنامه تعامل مثبت والد-کودک تدوین شد. با تحلیل یافته های پژوهش، مضامین اصلی زیر به عنوان ویژگی های تجارب زیسته مادران دارای تعامل مثبت والد-کودک دچار اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی به دست آمد: مدیریت سطح انرژی کودک، نظارت بر تکالیف و مسیولیت ها، ارتباط حمایتی و سازمان یافته مادر و کودک و مدیریت شرایط وابسته به بیش فعالی.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت برنامه تدوین شده تعامل مثبت والد _کودک کاربردی است و مشاوران می توانند در کار با مادران دارای کودک دچار اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی، از این برنامه استفاده کنند.

  کلیدواژگان: تعامل مثبت، تجارب زیسته، کودکان، مادران، اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی
 • مژگان پور دل*، ملیکا سفید رود، معصومه ولی پور، مونا مبینی صفحات 162-191
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی رویکرد راه حل محور و  درمان متمرکز بر شفقت بر نظم جویی شناختی هیجانی  و اختلال استرس پس از ضربه در زنان سرپرست خانوار انجام گرفت.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری شامل زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهر تهران در نیمه اول سال 1399 بود. 36 نفر از زنان سرپرست خانوار به روش نمونه گیری تصادفی ساده  به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 12 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس اختلال استرس پس از ضربه می سی سی پی کن (2006) و پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون (2002)  بود. شرکت کنندگان گروه آزمایش جلسات مشاوره راه حل محور گرانت (2011) و درمان متمرکز بر شفقت گیلبرت (2010) را به مدت 8 جلسه دریافت کردند. علاوه بر آماره های توصیفی، از تحلیل کواریانس و مقایسه زوجی بنفرونی برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آنالیز داده ها نشان داد که درمان راه حل محور و درمان متمرکز بر شفقت بر نظم جویی شناختی هیجانی و اختلال استرس پس از ضربه در زنان سرپرست خانوار موثر است (01/0>P). تفاوت بین درمان راه حل محور و درمان متمرکز بر شفقت بر نظم جویی شناختی هیجانی مثبت و اختلال استرس پس از ضربه غیرمعنادار ولی در متغیر تنظیم شناختی هیجانی منفی تفاوت معنادار وجود دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این پژوهش مداخلات رویکرد راه حل محور و  درمان متمرکز بر شفقت در بهبود نظم جویی شناختی هیجانی و اختلال استرس پس از ضربه موثر است و از این دو رویکرد می توان برای کاهش تنظیم هیجان سازش نایافته و اختلال استرس پس از ضربه زنان سرپرست خانوار استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان راه حل محور، درمان متمرکز بر شفقت، نظم جویی شناختی هیجانی، اختلال استرس پس از ضربه، زنان سرپرست خانوار
 • سمیه محمدی تیله نویی، محمدعلی رحمانی*، شهره قربان شیرودی صفحات 192-211
  هدف

  زوجین متقاضی طلاق دارای مشکلات فراوانی در روابط زناشویی خود هستند و یکی از روش های موثر در بهبود ویژگی های مرتبط با زندگی زناشویی، روش آموزش با رویکرد تلفیقی است. پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر روج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر ارزش ها و پذیرش روانشناختی در زوجین متقاضی طلاق انجام شد.

  روش

  روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین متقاضی طلاق ارجاع شده از دادگستری شهرستان بهشهر به مراکز مشاوره طرف قرارداد طرح کاهش طلاق در 6 ماهه دوم سال 1398 بود. در این کارآزمایی بالینی 32 نفر (16 زوج متقاضی طلاق) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 16 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. مداخله زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی (لیو و مک کی، 2012) در 14 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی برای گروه آزمایش اجرا شد. ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه پذیرش و عمل (بوند و همکاران، 2011) و پرسشنامه ارزش های شخصی (شوارتز، 2002) بود. تحلیل داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی  به طور معناداری منجر به بهبود پذیرش و عمل و ارزش ها در زوجین متقاضی طلاق در مرحله پس آزمون شده است (05/0<P).  

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش بیانگر موثر بودن زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر ارزش ها و پذیرش روانشناختی در زوجین متقاضی طلاق بوده است.

  کلیدواژگان: زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش، تعهد- طرح واره، پذیرش و عمل، ارزش، طلاق
 • فاطمه بیراک، فریده دوکانه ای فرد*، پانته آ جهانگیر صفحات 212-239
  هدف

  هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود رضایت زناشویی بود.

  روش

  روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه شاهد می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه سعادت آباد در سال 1400 تشکیل دادند. برای نمونه گیری ابتدا به صورت در دسترس با همه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره امین پژوه و مرکز مشاوره بینش مصاحبه شد. پس از انجام مصاحبه مبنی بر خودافشاگری زناشویی، 47 زوج دارای تعارض تشخیص داده شدند که همه داوطلب شرکت در جلسات درمانی بودند. از میان آن ها 32 زوج به صورت تصادفی در گروه آزمایش (16 زوج) و کنترل (16 زوج) گمارش شدند. برای آزمون فرضیه از تحلیل کوواریانس در محیط  شد.

  یافته ها

  همان طور که در جدول 11-4 ملاحظه می شود نسبت F تحلیل کواریانس برای عمکرد خانواده   (2/26=F و 001/0=P)، و برای رضایت زناشویی (3/37=F و 001/0=P)، به دست آمدند. این یافته ها نشان می دهند که در متغیرهای وابسته   شامل عملکرد خانواده و رضایت زناشویی بین گروه های گواه و آزمایش  تفاوت معنی دار دیده می شود. بنابراین، فرضیه اصلی پژوهش در سطح (001/0) تایید می شوند. اندازه مجذور اتا نشان می دهد که 31 درصد از تغییرات درون گروهی به وسیله آموزش راهبردهای مدیریت هیجان بر رضایت زناشویی تبیین می شود، همچنین آموزش راهبردهای هیجان مدار توانسته است، بین کلیه خرده مقیاس های رضایت زناشویی، بجز خرده مقیاس حل تعارض، تاثیر معناداری ایجاد کند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها می توان گفت راهبردهای مدیریت هیجان بر رضایت زناشویی تاثیر دارد در نتیجه از این آموزش می توان در مداخلات زوج درمانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: راهبردهای مدیریت هیجان، زوج درمانی، رضایت زناشویی
 • حدیثه رضایی، هاجر فلاح زاده*، لیلی پناغی صفحات 240-265

  هدف پژوهش حاضر پیش بینی آزار دیدگی در روابط زناشویی بر اساس الگوهای ارتباطی و ترس از صمیمیت در زنان متاهل بود.روشپژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. به این منظور 300 زن متاهل شهر تهران که به روش نمونه گیری دردسترس و هدفمند انتخاب شده بودند به پرسشنامه های الگوهای ارتباطی (کریستنس و هیوی، 1990) ترس از صمیمیت (دسکاتنر و تلن، 1991) و همسرآزاری (قهاری، عاطف وحید و یوسفی، 1384) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نتایج نشان داد که بین خرده مقیاس مرد متوقع/ زن کناره گیر با همسرآزاری رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. (r=%236.P≤000)همچنین بین خرده مقیاس های زن متوقع/ مرد کناره گیر (r=%324P≤0/01) مرد متوقع/ زن کناره گیر (r=%131P≤0/05) و سازنده متقابل (r=%214P≤0/01) با ترس از صمیمیت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. مولفه های خرده مقیاس سازنده متقابل (r=%194P≤0/001) و مرد متوقع/زن کناره گیر (r=%236.P≤000) توان پیش بینی همسرآزاری را داشتند.- نتیجه گیری می توان گفت الگوهای ارتباطی مرد متوقع/ زن کناره گیر و سازنده متقابل در رابطه زوجین می توانند چالشی ایجاد کنند که باعث همسر آزاری در رابطه شود.

  کلیدواژگان: الگوهای ارتباطی، ترس از صمیمیت، آزار دیدگی در روابط زناشویی
 • صالح صالحی*، انیس خوش لهجه صدق صفحات 266-285
  هدف

  سالمندی دوره ی اجتناب ناپذیری از زندگی هر فرد است که با پیشرفت علم و بهبود شرایط بهداشتی، تعداد سالمندان در جوامع مختلف رو به افزایش است و همچنین شناخت و واکنش صحیح نسبت به این دوره از زندگی میتواند موجب بهبود کیفیت زندگی شود. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت زندگی سالمندان بر اساس امید به زندگی و  تاب آوری انجام گرفت.  .  

  روش

  روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود  و جامعه آماری تحقیق حاضر را سالمندان خانه های سالمندان تمام وقت شهر تهران در سال 1400 تشکیل می داد که به روش نمونه گیری خوشه ای 250 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه امید به زندگی اشنایدر، مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون استفاده می شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد  که امید به زندگی  تا 6/30 درصد و تاب آوری  تا 5/37 درصد از واریانس کیفیت زندگی را تبیین  می کنند.

  نتیجه گیری

    می توان گفت به منظور افزایش کیفیت زندگی سالمندان، زمینه رشد و ارتقا سطح امید به زندگی و تاب آوری این قشر از جامعه فراهم شود

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سالمندان، امید به زندگی، تاب آوری
 • زینب بهرامی، رضوان صالحی*، ذبیح الله کاوه فارسانی صفحات 286-321
  هدف

  با توجه به شیوع آسیب های شغلی در مشاغل یاری رسان هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب های شغلی مددکاران اجتماعی بود.

  روش پژوهش:

   این مطالعه به شیوه ی کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون انجام شد. جامعه ی پژوهش کلیه مددکاران اجتماعی شهر شهرکرد بود که تعداد 17 نفر از مددکاران به روش نمونه گیری هدفمند با اشباع نظری داده ها انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون شبکه ای آتراید-استرلینگ استفاده شد.

  یافته ها

  مددکاران اجتماعی آسیب های شغلی را در سه مضمون فراگیر آسیب های درون فردی، آسیب های بین فردی و آسیب های فرافردی تجربه می کنند. آسیب های درون فردی شامل دو مضمون آسیب های عاطفی-هیجانی (اضطراب، افسردگی عمومی، فرسودگی و خشونت) و آسیب های جسمانی بود. در حوزه ی آسیب های بین فردی مضامین شامل: سرریزی مشکلات شغلی به خانواده، مشکلات ارتباطی با مددجویان (فروپاشی مرز کاری و شخصی با مددجویان، ناتوانی در مدیریت پرتوقعی مددجویان و مشکلات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مددجویان)، مشکلات مربوط به عدم تعهد سازمانی (احساس تبعیض وجدان‎گرایی پایین همکاران) و مشکلات مربوط به خط و مشی سازمان (تغییر و تنوع خط و مشی سازمان و مغایرت خط و مشی سازمان با نیازهای مددجویان) بود. آسیب های فرافردی نیز شامل مضامین مشکلات مربوط به ماهیت شغل (حجم زیاد کار، چالش زیاد کار)، مشکلات مربوط به شرایط کاری (سروصدای زیاد، ارگونومی نامناسب و آلودگی محیط کاری)، مشکلات مالی و رفاهی و تداخل مشکلات محیط زندگی با وظایف شغلی بود. بر اساس یافته های موجود می توان نتیجه گرفت که مددکاری اجتماعی شغلی بسیار پرچالش و مددکاران اجتماعی از جمله آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند که در حیطه های مختلفی مشکلات زیادی را تجربه می کنند و سازمانهای زیرربط با استفاده از مشاوران و روانشناسان شغلی و برنامه ریزی همه جانبه می توانند در جهت کاهش این آسیبها به آنان کمک کنند.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی شغلی، مددکاران اجتماعی، تحلیل مضمون
 • امیرصالح امین جعفری، پریسا نیلفروشان*، محمدرضا عابدی صفحات 322-351
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انطباق پذیری مسیر شغلی و اشتغال پذیری با میانجی گری متغیرهای خودکارآمدی کاریابی، ادراک پیچیدگی و آمادگی برای شانس در میان بیکاران ایرانی بود.

  روش

  داده ها در این پژوهش از طریق نمونه گیری داوطلبانه و بر روی یک نمونه ی 719 نفری از بیکاران ایرانی گردآوری شد. داده ها با استفاده از تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. جمع آوری داده ها از طریق مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی، مقیاس خودکارآمدی کاریابی، شاخص ادراک پیچدگی، شاخص آمادگی برای شانس و مقیاس اشتغال پذیری انجام شد.

  یافته ها

  نتایج  نشان داد ضریب تاثیر انطباق پذیری مسیر شغلی بر خودکارآمدی کاریابی (001/0>p و 75/0= γ)، ادراک پیچیدگی (001/0>p و 64/0= γ) و آمادگی برای شانس (001/0>p و 88/0= γ) به لحاظ آماری معنادار است. علاوه براین، ضریب تاثیرخودکارآمدی کاریابی (001/0>p و 39/0= β)، ادراک پیچیدگی (001/0>p و 17/0 = β) و آمادگی برای شانس (001/0>p و 6/0= β) براشتغال پذیری بعنوان متغیر وابسته ی درون زا از نظر آماری معنادار است. همچنین انطباق پذیری مسیر شغلی با اشتغال پذیری به طور غیرمستقیم از طریق این متغیرها رابطه داشت.

  نتیجه گیری

   به طور کلی، با توجه به یافته این پژوهش مبتنی بر وجود رابطه غیر مستقیم بین انطباق پذیری مسیر شغلی و اشتغال پذیری، بایستی خاطر نشان کرد که برای افزایش اشتغال پذیری نه تنها توجه به انطباق پذیری ضروری است بلکه توجه به راهبردهای افزایش خودکارآمدی کاریابی، ادراک پیچیدگی مبتنی بر سیستم تفکر باز و نیز افزایش آمادگی برای شانس اهمیت دارد.

  کلیدواژگان: اشتغال پذیری، انطباق پذیری مسیرشغلی، ادراک پیچیدگی، آمادگی برای شانس، خودکارآمدی کاریابی
|
 • Dariush Azimi, Hossein Ghamari Givi*, Ali Rezaeisharif, Ali Sheykholeslami Pages 6-55
  Aim

  The current research was conducted with the aim of developing a model for empowering school counselors based on grounded theory and using semi-structured interview method.

  Methods

  For this purpose, the number of 12 teachers, 14 school counselors, 13 students (locally from Ardabil province) were selected through purposeful sampling and the number of 9 counseling experts and professors (nationally) were selected by snowball sampling and the data were collected until theoretical saturation was reached. After transcribing the text of the interviews and entering the information into the MAXQDA qualitative data analysis software, they were analyzed with open, central and selective coding.

  Findings

  The results of open and axial coding led to the identification of 245 concepts and 17 core categories. Also, the results of selective coding showed that the core category of school counselors' ability is influenced by causal conditions (scientific, professional and moral competence), intervening conditions (emotional maturity, self-efficacy, professional skills and coordination) and background conditions (intellectual maturity, emotional intelligence, mental health, communication skills, psychological toughness and charismatic personality) in the form of organizational and individual development strategies, which result in improving the efficiency of school counselors directly and indirectly.

  Conclusions

  According to the findings of the present research, it is recommended to use the present model in order to empower school counselors, as well as design and develop different programs to improve school guidance and counseling services.

  Keywords: Counselor, School Counseling, Empowerment
 • Seyyed MuhammadMahdi Reiskarami, Shakiba Ahmadi, Hosein Keshavarz Afshar*, Abbas Rahiminezhad Pages 56-87
  Aim

  This study was conducted to identify the factors affecting principals' and teachers' perceptions of the school counselor's role and explain its position and importance in the challenges of establishing the role of school counselors.

  Methods

  The research method in this research is systematic and descriptive literature review. The statistical population of this study includes all valid scientific-research articles published in domestic and foreign journals in recent decades. The articles of this systematic review were found by searching the databases of Noormags, SID, Magiran, Ensani.ir Elsevier, Sage, Taylor and France, Springer, Wiley and M.D.P.I.

  Finding

  25 articles were finalized based on the inclusion criteria of the study. These articles were conducted in the form of action research methods, field research, Q method, experimental, focus group, interview, phenomenology, correlation, and grounded theory. The analysis of these studies showed that three categories of factors, including factors related to school and community, factors related to teachers and principals, and factors related to counselors are effective in the perception of principals and teachers of the role of school counselor.

  Conclusion

  It can be concluded that the lack of awareness by principals and teachers about the evolving role of school counselors is one of the most important factors related to the contradictory perceptions of teachers and principals and the best way to solve this problem is to have a counseling council in each school. By informing principals and teachers about the role of the counselor and following the goals and program of the school counselor, this council will stabilize the role of the school counselor and facilitate the process of achieving the goals of education.

  Keywords: School counselor, Job identity, School principal, School teacher, Systematic review, Counselor role
 • Kiiumars Farahbakhsh, Akram Motaharinasab*, Ahmad Borjali, Noorali Farrokhi Pages 88-127
  Aim

  This research was conducted with the aim of developing and validating the model of marital satisfaction in pandemics and investigating its effectiveness on psychological well-being being during the coronavirus pandemic.

  Methods

  In this research, a mixed research method was used (in the qualitative part, the systematic method of grounded theory and in the quantitative part, the semi-experimental method and single-subject method with AB design). The research participants in the qualitative part were 24 married women (12 with marital satisfaction and 12 without marital satisfaction) who were selected by following the necessary criteria and the purposive sampling method until data saturation was reached. The target population in the quantitative section was married women aged 25 to 55 with children aged 6 to 13 in Tehran, 3 of whom were selected by purposive sampling and participated in the intervention. The data collection tool in the qualitative part was a semi-structured interview, and in the quantitative part, The ENRICH Marital Satisfaction (EMS) Scale (1993) and Ryff Psychological Well-being (PWB) Questionnaire (1988). The data were analyzed in the qualitative part, using the Strauss and Corbin constant comparison analysis method (in three stages of open, axial and selective coding and in the quantitative part, based on visual analysis indicators.

  Findings

  Data analysis in the qualitative section led to the identification of 79 open codes and 26 axial codes and 4 selective codes including: “communication needs; Personality characteristics; social factors and behavioral strategies". After integrating the categories, the model of marital satisfaction during the coronavirus pandemic was developed and its content validity was confirmed. The results of the research in the quantitative part showed the effectiveness of the model-based intervention on psychological well-being.

  Conclusion

  Based on the results of the present research, the extracted model can be used to conduct counseling interventions in the fields of couple and family to facilitate adaptation to similar crises.

  Keywords: Corona, marital satisfaction, psychological well-being
 • Niloofar Tahghighi Ahmadi, Asie Shariatmadar*, Houseen Salimi Bejstani Pages 128-161

  Parent-child interaction and the factors that lead to the improvement and promotion of this interaction are among the important and favorite fields for researchers. The present study was conducted to develop a curriculum for positive parent-child interaction, based on the lived experiences of parents of children with ADHD. This research is of qualitative type which has been done using phenomenological methodology. The study population consisted of mothers with children having attention deficit hyperactivity disorder who referred to counseling clinics in welfare districts 1 and 3 of Tehran during the year 2020 who had first-hand experience of the phenomenon. Purposeful sampling included mothers with children with attention deficit hyperactivity disorder. After administering the CSI-4 Child Symptoms Questionnaire (Gado and Sprafkin 1997) and the Parent-Child Interaction Questionnaire (Pianta 1994) to these mothers, those who scored above average were interviewed in a semi-structured interview and this process continued until a theoretical saturation was reached. Interviews were analyzed using the seven-step Claysian method. By adapting the obtained sub-themes below these main themes with the characteristics of the stages of change of Prochaska and Norcross 1992 (translated by Avadis Jans, 1399), the steps of the positive parent-child interaction program were developed. By analyzing the research findings, the following main themes were identified as characteristics of lived experiences of mothers with positive parent-child interaction with attention deficit-hyperactivity disorder: Managing the child's energy level, monitoring tasks and responsibilities, supportive and organized mother-child relationship and situation management dependent on hyperactivity. According to the obtained results, it can be concluded that the developed program of positive parent-child interaction is practical and counselors can use this program in working with mothers with children with attention-deficit/ hyperactivity disorder.

  Keywords: Positive Interaction, Lived Experiences, Children, Mothers, Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • Mojgan Pourdel*, Melika Sefid Rood, Masoumeh Valipour, Mona Mobayeni Pages 162-191
  Aim

  The aim of this study was to compare the effectiveness of solution-focused approach and compassion-focused therapy on emotional cognitive regulation and post-traumatic stress disorder in female-headed households.

  Methods

  The research method was quasi-experimental having pre-test and post-test with a control group. The statistical population included female-headed households who referred to the Welfare Center of Tehran province in 2021. Thirty-six female-headed households were selected through simple random sampling and randomly assigned to three groups of 12 (two experimental groups and one control group). The research instruments were Mississippi (2006) Post Traumatic Stress Disorder Scale and Garnfsky, Grich & Spinhaven (2002) Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Participants in the experimental group received Grant’s (2011) Solution-focused counseling sessions and Gilbert’s (2010) Compassionate Therapy sessions, both for 8 sessions. In addition to descriptive statistics, analysis of covariance and Benferoni pair comparison were used to analyze the data.

  Findings

  The results of data analysis showed that the differences between the three groups in the variables of adaptive emotion regulation (F=30.61, P <0.001), uncompromising emotion regulation (F=22.73, P<0.001) and post-traumatic stress disorder (F=37.45, P <0.001), is significant. There is no significant difference between solution-focused therapy and compassion-focused therapy on the regulation of compromised emotion and post-traumatic stress disorder, but there is a significant difference in the non-compromised variable.

  Conclusion

  The findings of this study shows that solution-focused therapy and compassion-focused therapy were both effective in improving cognitive emotion regulation and stress disorder (PTSD), and of the two approaches can be used to reduce emotional regulation and post-traumatic stress disorder in female-headed Households.

  Keywords: Solution-focused Therapy, Compassion-focused Therapy, Emotional Cognitive Regulation, Post-Traumatic Stress Disorder, Female-Heads of Household
 • Somayeh Mohammadi Tileh Noii, MohammadAli Rahmani*, Shohreh Ghorban Shirudi Pages 192-211
  Aim

  Divorce-seeking couples have many problems in their marital relationships, and one of the effective methods in improving the characteristics related to marital life is through offering a combined-approach educational method. The present study was conducted in order to determine the effect of combined therapy based on acceptance and commitment and schema therapy on values ​​and psychological acceptance in couples applying for divorce.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with a pre-test/post-test design with a control group. The statistical population included all couples applying for divorce who were referred from Behshahr City Court to counseling centers dedicated to the Divorce Reduction Program, during the second 6 months of 2018. In this clinical trial, 32 people (16 couples applying for divorce) were selected through available sampling method and were randomly divided into two groups of 16 individuals (treatment and control groups). Combined couple therapy intervention based on acceptance and commitment and schema therapy (Liu and McKay, 2012) was implemented in 14 ninety-minute sessions in a group format (treatment group). Research tools included acceptance and action questionnaire (Bond et al., 2011) and personal values ​​questionnaire (Schwartz, 2002). Data analysis was done by multivariate covariance analysis.

  Findings

  The results showed that integrated couple therapy based on acceptance and commitment and schema therapy has significantly led to the improvement of acceptance and practice and values ​​in couples applying for divorce in the post-test stage (P<0.05).

  Conclusion

  The results of the research show the effectiveness of integrated couple therapy based on acceptance and commitment and schema therapy on values ​​and psychological acceptance in couples applying for divorce.

  Keywords: Integrated couple therapy based on acceptance, commitment-schema, Acceptance, Action, Values, divorce
 • Fatemeh Birak, Farideh Dokaneei Fard*, Pantea Jahangir Pages 212-239
  Aim

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of teaching emotion management strategies based on Emotional Focus Therapy approach on improving marital satisfaction.

  Methods

  The present study is a quasi-experimental study. The statistical population of this study consisted of all couples who referred to counseling centers in Saadatabad region in Tehran during the year 2021. For sampling, all couples interviewed were selected through convenient sampling and had referred to Amin Pajooh and Binesh Counseling Centers.  After conducting an interview based on marital self-disclosure, 47 couples were identified as conflicted, all of whom volunteered to attend treatment sessions. Among them, 32 couples were randomly assigned to the experimental group (16 couples) and the control group (16 couples). To test the hypothesis, analysis of covariance was done using SPSS-22 software.

  Findings

  According to table 4-11, the proportion of F covariance analysis for family functioning (P=0/001 and F=26/2) and for marital satisfaction (P=0/001 and F=37/3) were obtained. The results of the study showed that there was a significant difference in marital satisfaction during pre-test, post-test and follow-up. Eta squared size shows that 31% of intra-group changes can be explained by receiving training in emotion management strategies on marital satisfaction.  

  Conclusion

  According to the findings, it can be said that emotion management strategies have an effect on marital satisfaction. As a result, this training can be used in couple therapy interventions.

  Keywords: Emotion management strategies, Couple therapy, Marital satisfaction
 • Hadise Rezaee, Hajar Falahzade*, Laili Panaghi Pages 240-265
  Aim

  The purpose of this study was to predict being abused in close relationship based on communicational patterns and fear of intimacy in married women. The method of this research is descriptive-correlational.

  Methods

  This study was a correlation study, in which 300 married women in Tehran were selected through convenience sampling and they completed the Communication Patterns Questionnaire – short form (CPQ- SF) (Christense & Heavy, 1990), Fear of intimacy scale (Descatner & Thelen, 1991), and the Spouse abuse questionnaire (Gahary, Atefvahid & Yoosefy, 2006). The data was analyzed using Pearson correlation and regression.

  Findings

  Study showed that there was a significant positive relation between female demands, male withdrawal, and being abused (r=%236; P≤000). Also there was a significant positive relation between male demanding, female withdraws (r=%324; P≤0/01), female demand, male withdraw (r=%131; P≤0/05), positive interaction pattern (r=%214; P≤0/01), withdraw with fear of intimacy. Positive interaction pattern (r=%194; P≤0/001) and female demand, male withdraw pattern (r=%236; P≤000) predicted being abused.

  Findings

  As a result, it can be said that the communication pattern of female demand, male withdraw and positive interaction pattern of a couple's relationship can create a challenge that causes spousal abuse.

  Keywords: Communicational patterns, Fear of intimacy, being abused
 • Saleh Salehi*, ANIS Khoshlahjeh Sedgh Pages 266-285
  Aim

  Aging is an inevitable period of every person's life. With the advancement of science and the improvement of health conditions, the number of elderly people in different societies is increasing, and the correct recognition and response to this period of life can improve the quality of life. The current research was conducted with the aim of predicting the quality of life of the elderly based on life expectancy and resilience.

  Methods

  The current research method was a correlational-descriptive and the statistical population of the current research consisted of the elder individuals living in Tehran's nursing homes full-time in 1400, who were selected by cluster random sampling. To collect data, Snyder's life expectancy questionnaire, World Health Organization's short quality of life scale, and Connor and Davidson's resilience scale were used. The data were analyzed using stepwise regression analysis.

  Findings

  The results of stepwise regression analysis showed that life expectancy explains up to 30.6% and resilience up to 37.5% of the variance of quality of life.

  Conclusion

  It can be said that in order to increase the quality of life of the elderly, the growth and improvement of the level of life expectancy and resilience of this segment of the society should be provided.

  Keywords: Quality of life, Elderly, Hope for life, Endurance
 • Zeynab Bahrami, Rezvan Salehi*, Zabihollah Kaveh Farsani Pages 286-321
  Aim

  Considering the prevalence of career problems in the helping professions, the aim of the present study was to investigate the career problems of social workers.

  Methods

  This qualitative study was conducted using thematic analysis approach. The population included all the social workers of Shahrekord city, 17 of whom were selected through purposeful sampling until theoretical data saturation was reached. For collecting the information, semi-structured interviews were used. Atride-Sterling network theme analysis method was used to analyze the data.

  Findings

  Social workers perceive career problems in three overarching themes: Intrapersonal problems, interpersonal problems and transpersonal problems. Intrapersonal problems included two organizing themes of emotional-sentimental problems (anxiety, general depression, burnout and violence), and physical problems. In the field of interpersonal problems, the themes of the organizer include: career problems transfer into the family and home, communication problems with clients (collapse of work and personal boundaries with clients, inability to manage clients' high expectations and cultural, educational and social problems of clients), problems related to lack of organizational commitment (feeling of discrimination and low conscientiousness of colleagues), problems related to the policy of the organization (change and diversity of the policy of the organization and the contradiction of the policy of the organization with the needs of clients). The reports of the social workers in the context of transpersonal problems also indicated that the problems related to the nature of the job (high volume of work, high challenge of work), problems related to working conditions (high noise, inappropriate ergonomics and pollution of the work environment) financial and welfare problems and the interference of living environment problems with job duties were the factors that led to career problems in this profession.

  Conclusion

  Based on the research findings, it can be concluded that social work is a very challenging job and social workers are among the most vulnerable groups of society who experience many problems in various fields, where the involved related organizations can help them reduce these problems by using career counselors and psychologists, in addition to better comprehensive planning

  Keywords: Career problems, Social worker, Thematic analysis
 • Amirsaleh Aminjafari, Parisa Nilforooshan*, MohammadReza Abedi Pages 322-351
  Aim

  The purpose of the current study was to investigate the mediating role of job search self-efficacy, complexity perception, and luck readiness variables in the relationship between career adaptability and employability among Iranian job seekers.

  Methods

  Data gathered using volunteer sampling and recruited a sample of 719 Iranian job seekers. The data was analysed using structural equation modeling. They were administered Career Adapt-Abilities Scale, Job Search Self-Efficacy Scale, Complexity Perception Index, Luck Readiness Index, and Employability Scale.

  Finding

  The results showed that the effect coefficients of career adaptability on job search self-efficacy (γ = 0.75 and p< 0.001), complexity perception (γ = 0.64 and p< 0.001), luck readiness (γ = 0.88 and p< 0.001), were statistically significant. Furthermore, the effect coefficients of job search self-efficacy (β = 0.39 and p< 0.001), complexity perception (β = 0.17 and p< 0.001), and luck readiness (β = 0.6 and p< 0.001) on employability, as an endogenous dependent variable, were statistically significant. Career adaptability was also indirectly related to employability through these variables.

  Conclusion

  In general, according to the findings of this study based on the existence of an indirect relationship between career adaptability and employability, it should be noted that in order to increase employability, it is necessary not only to pay attention to adaptability, but also to strategies for increasing job search self-efficacy, perception of complexity based on an open thinking system, and readiness for luck.

  Keywords: Employability, Career adaptability, Complexity perception, Luck readiness, Job search self-efficacy