فهرست مطالب

نشریه تحلیل های اقتصادی توسعه ایران
سال هشتم شماره 2 (پیاپی 22، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زهرا افشاری*، پونه بخشی پور صفحات 1-18

  در این مقاله به بررسی اثر نابرابری در توزیع درآمد (اندازه گیری شده توسط ضریب جینی و سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین) بر ساختار مالیاتی در دوره زمانی 1399- 1357 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت نابرابری با هر دو معیار اندازه گیری توزیع نابرابری درآمد، نسبت مالیات غیرمستقیم به GDP را افزایش داده است. ولی این اثر برنسبت مالیات مستقیم به GDP اثر منفی داشته است. در نتیجه نابرابری توزیع درآمد ساختار مالیاتی را از مالیات مستقیم به سمت مالیات غیرمستقیم سوق داده است.بنابراین نظام مالیاتی در ایران پیشرفته نبوده است و متکی بر مالیات های غیر مستقیم بوده است. این نتیجه با ساختار اقتصاد ایران قابل توجیه است. با توجه به نقش مهم اقتصاد زیرزمینی اخذ مالیات مستقیم آسان نیست و اتکا دولت به اخذ مالیات غیر مستقیم قابل توجیه است.

  کلیدواژگان: نابرابری درآمد، ساختار مالیات، ایران
 • یعقوب اندایش*، سید مرتضی افقه، قاسم عباس نژاد صفحات 19-44

  کشورهایی که دسترسی به دریا دارند و توانسته اند از این موقعیت و پتانسیل استفاده کنند، سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می نمایند که سبب توسعه این کشورها شده است. در کشور ما نیز استان های شمالی و جنوبی، از این پتانسیل برخوردارند. استان های شمالی با توجه به موقعیت آب و هوایی متفاوت، وجود خطه سرسبز و جنگلی و دسترسی قشر عظیم جمعیت، توانسته اند که پیشرفت های بیشتری در زمینه گردشگری داشته باشند. در جنوب کشور نیز جزیزه کیش، یک نمونه موفق در جذب گردشگر دریایی است. اما به رغم وجود 85 درصد از طول سواحل در جنوب کشور، استان های جنوبی، نتوانسته اند از این پتانسیل استفاده نمایند. یکی از این استان ها، خوزستان بوده، که به نسبت بقیه استان های ساحلی جنوبی، از دسترسی بهتری برخوردار است ولی نتوانسته به خوبی از امکانات استفاده نماید. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه استان خوزستان در بین استان های ساحلی جنوبی در گردشگری با تاکید بر گردشگری دریایی، و با بهره گیری از شاخص ها، زیرشاخص ها و مولفه های مختلفی برای مقایسه پتانسیل ها و ظرفیت های این استان ها و با استفاده از روش تاپسیس (TOPSIS)، در سال 1397 می باشد. نتایج برای این سال، حاکی از آن است که استان خوزستان در شاخص گردشگری دریایی بعد از استان هرمزگان، در جایگاه دوم قرار دارد و پس از آن، استان های بوشهر و سیستان و بلوچستان قرار می گیرند. استان خوزستان در شاخص دسترسی و شاخص جاذبه گردشگری غیردریایی در رتبه اول، در شاخص زیرساخت و شاخص تعداد گردشگران دریایی در رتبه دوم و در شاخص جاذبه گردشگری دریایی، دارای رتبه چهارم در بین چهار استان ساحلی جنوبی است. قابل ذکر می باشد که به دلیل محدودیت در دسترسی به آمار و اطلاعات سال های دیگر، دوره بررسی یک ساله در نظر گرفته شده است و نتایج، قابل تعمیم به سال های دیگر نیست.

  کلیدواژگان: گردشگری دریایی، تاپسیس (TOPSIS)، رتبه بندی، استان خوزستان، جاذبه طبیعی و انسان ساخت
 • مهدی پدرام*، معصومه ترکمان احمدی، شادی لطفی صفحات 45-66

  اهمیت و جایگاه بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست. توفیق فعالین این بازار منوط به تسلط بر ساختار، فرصت ها و تهدیدهای آن و همچنین آگاهی از شیوه های تحلیل بازارهای مالی است. این پژوهش در این راستا سعی دارد در قلمرو زمانی پژوهش (ابتدای 1397 تا پایان 1398) و در چارچوب جامعه آماری پژوهش که کلیه ی شرکت های دو گروه نفتی و شیمیایی بورس تهران هستند، به بررسی مقایسه ای دو شیوه ی تحلیلی کانسلیم و ایچیموکو بپردازد. در این پژوهش ضمن شناسایی سهام برتر بر مبنای کانسلیم، به پس آزمایی استراتژی معاملاتی ایچیموکو و ارزیابی بازدهی آن پرداخته شده و در نهایت ضمن معرفی مدل کانسلیم تعدیل شده و متناسب با بورس تهران، به ارزیابی بازدهی استراتژی ترکیبی کانسلیم تعدیل شده و ایچیموکو پرداخته شده است. نتیجه کلی پژوهش به این شکل رقم خورد که بازدهی شیوه ی معامله گری ترکیبی کانسلیم تعدیل شده و ایچیموکو که نرخ معاملات موفق آن در این پژوهش دست کم 66 درصد بود، از شیوه سرمایه گذاری بر پایه کانسلیم، سودآورتر است. در این مطالعه معیارهای قیمت های بالاتر جدید، روند و جهت بازار و حمایت نهادهای پشتیبان که المان های تشکیل دهنده ی کانسلیم تعدیل شده هستند، به عنوان موثرترین شاخصه های شناسایی سهام برتر، شناخته شدند.

  کلیدواژگان: بورس اوراق تهران، تحلیل فنی، تحلیل بنیادی، ایچیموکو، کانسلیم
 • ثریا خدادادی، مصیب پهلوانی، رمضان حسین زاده* صفحات 67-86
  یکی از مهم ترین مسایل مربوط به محیط زیست، افزایش مصرف انرژی در فعالیت های اقتصادی است. انرژی جزو مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی به حساب می آید، اما رسیدن به توسعه پایدار، بدون در نظر داشتن مسایل زیست محیطی امکان پذیر نیست. انرژی از یک سو، نهاده تولید محسوب می شود که استفاده از آن برای رشد اقتصادی ضروری است و از سوی دیگر، مصرف انرژی، موجب انتشار گازهای گلخانه ای مانند دی اکسیدکربن و عدم دستیابی به توسعه پایدار می گردد. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شدت مصرف انرژی بر انتشار دی اکسیدکربن در استان های ایران طی سال های 96-1387 (آخرین اطلاعات موجود ترازنامه هیدروکربوری استانی) با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. پیش از تخمین مدل، ابتدا آزمون ریشه واحد لوین، لین، چو (LLC) جهت بررسی پایایی متغیرها، برآورد شده، و در ادامه، از آزمون هاسمن و آزمون های تشخیص والد و والد چندگانه برای انتخاب مدل مناسب استفاده به عمل آمده، و نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان داده است که شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت، اثر مثبت و مستقیم معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن مناطق داشته اند. همچنین شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه و تغییر ساختار استان ها، دارای اثرات غیرمستقیم (سرریزی) منفی بر انتشار دی اکسیدکربن استان ها می باشند.
  کلیدواژگان: انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی، اقتصادسنجی فضایی، توسعه پایدار
 • عارفه عبدالله زاده، اسماعیل صفرزاده* صفحات 87-110

  برنامه های آمایش سرزمین در سطوح ملی و منطقه ای، جهت دست یابی به توسعه، حفظ آراستگی و توازن منطقه ای و ارایه چارچوب عملیاتی برای هر استان در راستای تحقق راهبردهای توسعه ملی با رعایت کامل ملاحظات زیست محیطی و توانمندی های مناطق، بسیار راهگشا است. در میان اسناد آمایشی کشور، تدوین، مطالعه، بررسی و اجرای سند آمایش استان تهران به عنوان پایتخت کشور که مرکزیت اداری، سیاسی، اقتصادی، خدماتی، بازرگانی و نظامی نیز دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه جهت ارزیابی بخش اقتصادی سند آمایش استان تهران، با استفاده از آمارهای منطقه ای سال 1393، جدول داده-ستانده تک منطقه ای استان تهران به روش FLQ-RAS محاسبه شده است. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به یک سوال اساسی هستیم: آیا بخش های کلیدی معرفی شده در سند آمایش استان تهران با بخش های کلیدی استخراج شده از جدول داده- ستانده منطقه ای مطابقت دارند؟ نتایج حاکی از وجود تفاوت هایی میان بخش های کلیدی معرفی شده در سند آمایش استان با بخش های کلیدی استخراج شده در این پژوهش است؛ بنابراین، اگر برنامه های مدیریتی استان مبتنی بر سند آمایش استان تهران باشد، به جهت تفاوت های مزبور، هدفمند شدن فعالیت های اقتصادی و الویت گذاری مناسب در تخصیص منابع محدود صورت نخواهد گرفت و مشکلات ناشی از آن همواره استان را تهدید خواهد کرد.

  کلیدواژگان: بخش کلیدی، استان تهران، داده- ستانده منطقه ای، سند آمایش، حذف فرضی
 • علی تامرادی، ابراهیم عباسی*، زینب رضائی، رضا رستمی نیا صفحات 111-132
  در تمام کشورهای دنیا از جمله ایران، موضوع توسعه صادرات در راس اولویت ها و سیاست گذاری های اقتصادی دولت قرار دارد. دولت به عنوان اصلی ترین حامی اقتصاد هر کشور، می تواند نقش مهمی در حمایت شرکت ها به منظور تسهیل صادرات محصولات ایفا نماید. به همین دلیل، شرکت ها به ارتباطات سیاسی به عنوان یک مزیت رقابتی نگاه کرده و تمایل زیادی به برقرای ارتباطات سیاسی با دولت دارند تا از طریق این ارتباطات، بتوانند درآمد صادراتی خود را افزایش دهند. از این رو، پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر درآمد حاصل از صادرات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انجام شده است. نمونه مورد مطالعه پژوهش، شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سال های 1394 تا 1400 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی و به روش اثرات ثابت، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، "ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله مالکیت نهادی دولت" و "ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله سهامدار عمده وابسته به دولت"، تاثیر مثبت و معناداری بر درآمد حاصل از صادرات شرکت ها دارند. این بدان معنا است که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی، نسبت به سایر شرکت ها، در صادرات محصولات، موفق تر بوده و چنین شرکت هایی، درآمد صادراتی بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، درآمد حاصل از صادرات، سهامدار عمده وابسته به دولت، مالکیت نهادی دولت
 • سیمین عزیزمحمدی*، زهرا حمیدی دورباش صفحات 133-152

  جمعیت و نرخ باروری، به دلیل آنکه بر عرضه نیروی کار و تقاضای کل اقتصاد تاثیر می‎گذارد، از مهم ترین متغیرهای اقتصاد به حساب می آید. افزایش جمعیت، تاثیرات زیادی بر جنبه‎های مختلف زندگی مانند بازارها، محیط زیست، آموزش، اشتغال و نهایتا، رشد اقتصادی دارد. و از این رو، تنظیم آن به منظور تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی، از برنامه‎های دولت‎ها بوده است. به این منظور در این مقاله، تاثیر سیاست‎های دولت برای تنظیم خانواده در کنار سایر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ اجاره مسکن، نرخ مشارکت زنان، تحصیلات زنان، بر نرخ باروری کل بررسی شده است. این مطالعه، درباره داده‎های متغیرهای مذکور در بازه زمانی سال 1360 تا 1397 بوده که با رویکرد مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد، سال هایی که جهت گیری سیاست های تنظیم خانواده دولت در جهت کنترل باروری بوده، این سیاست ها موثر واقع شده و باروری در طی این سال ها کاهش یافته است. مشارکت زنان بر باروری، اثر منفی دارد. افزایش نرخ اجاره مسکن نیز به کاهش باروری منجر می‏شود و تحصیلات آموزش عالی زنان بر نرخ باروری از لحاظ آماری، معنادار است.

  کلیدواژگان: نرخ باروری، نرخ اجاره مسکن، برنامه تنظیم خانواده، نرخ مشارکت زنان، تحصیلات زنان
 • زهرا عزیزی*، فاطمه دارایی صفحات 153-172
  برخلاف تصور عموم که نابرابری درآمدی را تنها ناشی از تفاوت در توانایی ها و انگیزه افراد می دانند، تفاوت ساختار اقتصادی، اجتماعی و نهادی نیز عواملی مهم در ایجاد نابرابری درآمدی است. اقتصاد با ساختار تولید پیچیده و نهادهای توسعه یافته تر باعث می شود فرصت های بیشتری در آموزش و انتخاب شغل در اختیار افراد قرار گیرد و نابرابری درآمدی کاهش یابد. این پژوهش به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی و ساختار نهادی بر نابرابری درآمدی در چارچوب منحنی کوزنتس می پردازد. نمونه مورد استفاده در این پژوهش 43 کشور منتخب در حال توسعه بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش اقتصادسنجی پنل پویا استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که حکمرانی خوب و پیچیدگی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر نابرابری درآمدی داشته اند. این نتایج نشان می دهد که عوامل نهادی و ساختاری نیز تاثیر بسزایی بر نابرابری درآمدی در کشورهای درحال توسعه داشته اند
  کلیدواژگان: نابرابری درآمدی، حکمرانی خوب، پیچیدگی اقتصادی، کیفیت نهادی، ساختار تولید
 • شعله باقری پرمهر، ملیکا کافیان خیابانی* صفحات 173-186
  پایین نگهداشتن نرخ بیکاری، یکی از محورهای اصلی سیاست های مالی، بازار کار و سیاست پولی است. همچنین نرخ بیکاری، پیامدهایی بر چشم انداز رشد دستمزد، تورم و تولید ناخالص داخلی دارد. از این رو، دستیابی به سطحی از بیکاری که تورم در آن غیرشتابان باشد، از اهداف مهم و کلیدی سیاست گذاران اقتصادی به شمار می رود. در این مقاله، این فرضیه بررسی می شود که آیا نرخ «نایرو» در اقتصاد ایران طی سال های اخیر، در حال افزایش بوده، و اینکه آیا تلاش صرفا برای پایین نگهداشتن بیکاری و ایجاد سیاست هایی در جهت کاهش نرخ بیکاری، باعث ایجاد رکود اقتصادی و پدیده «هیسترزیس» شده است. برای این بررسی، با استفاده از مدل تغییرات زمانی در قالب الگوی فضا - حالت و به کمک متغیرهای تورم، تورم انتظاری، نرخ بیکاری و بهره وری طی سال های 99-1375 و با تواتر فصلی، نرخ نایرو برای اقتصاد ایران برآورد شد. نتایج، حاکی از آن است که نرخ نایرو طی سال های مورد بررسی، روندی نزولی را داشته، و متوسط برآورد نایرو طی سال های مورد بررسی، 6/11 درصد بوده است. از سوی دیگر، روند افزایشی نایرو در سال 1399 نسبت به سال گذشته، می تواند نشان از احتمال تجربه پدیده هیسترزیس در دهه آتی به واسطه تجربه سال ها رکود در اقتصاد کشور داشته باشد. افزایش نرخ مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت های بالقوه تولیدی در کشور نیز می تواند در پیشگیری از وقوع این پدیده موثر باشد.
  کلیدواژگان: نرخ بیکاری متناسب با تورم غیرشتابنده (نایرو)، هیسترزیس، تورم، بیکاری، مدل فضا - حالت
 • زهرا مشفق*، افسانه شرکت، علی اصغر بانویی صفحات 187-208

  نگاهی به آمارهای سری زمانی حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، نشان می دهد که در آینده نزدیک، برخی از بخش های اقتصادی وارد حساب های منطقه ای در استان های خاص کشور خواهند شد. به رغم آنکه ظهور بخش جدید در برخی از مناطق ایران نیز موضوعیت داشته، اما سنجش ظهور بخش جدید بر اقتصاد یک منطقه، تاکنون مورد توجه پژوهشگران داخلی کشور قرار نگرفته است. مثال بارز ظهور بخش جدید در اقتصاد یک منطقه، ساخت خطوط راه آهن شهری در استان گیلان است. در این راستا، سوال اصلی در این مطالعه آن است که اثرات بالقوه اقتصادی ورود بخش جدید راه آهن بر میزان تولید سایر بخش های استان گیلان به چه میزان خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال، تلاش شده تا آثار و تبعات اقتصادی- اجتماعی ورود بخش جدید راه آهن به اقتصاد استان گیلان در قالب دو رویکرد تقاضا به ستانده و رویکرد ستانده به ستانده همراه با مقایسه اشتغال زایی بخش های استان گیلان قبل و بعد از ورود بخش راه آهن، مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج، حاکی از آن است که با ورود بخش راه آهن، ستانده سه بخش «انبارداری و فعالیت های پشتیبانی»، «حمل ونقل جاده ای» و «سایر صنایع»، بیشترین افزایش را بین بخش های اقتصادی استان گیلان خواهند داشت. همچنین ظهور بخش راه آهن به اقتصاد استان گیلان، توان اشتغال زایی بخش های «خدمات مسافرتی»، «کشاورزی» و «حمل و نقل آبی» را به طور بالقوه، بیش از سایر بخش های اقتصادی استان افزایش خواهد داد.

  کلیدواژگان: جدول داده- ستانده منطقه ای، ورود بخش جدید، بخش راه آهن، استان گیلان
 • میرحسین موسوی*، مریم گرشاسبی صفحات 209-230
  با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، قسمت اعظم هزینه های دولت از این ناحیه تامین می شود. برونزا بودن تغییرات قیمت نفت، درآمدهای نفتی را با نوسانات زیادی مواجه می کند. این نوسانات، می تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد. در این مقاله، با استفاده از روش بهینه یابی و رویکرد الگوی تعادل عمومی، تابع عکس العمل دولت به منظور بررسی تاثیر شوک قیمتی نفت بر رفتار مالی دولت استخراج، و برای برآورد این تابع، از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده با به کارگیری داده های سری زمانی سالانه طی دوره 97-1348 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات و نوسانات قیمت نفت بر رشد سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت داشته و همچنین وجود عدم تقارن، به کاهش رشد سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی منجر می شود.
  کلیدواژگان: سیاست مالی، نوسانات قیمت نفت، الگوی تعادل عمومی پویا، روش خودگرسیون با وقفه و به کار گیری های توزیعی گسترده
 • عذرا بخشی جوزم، زهرا نصراللهی* صفحات 231-256
  رشد اقتصادی و تلاش جهت بهبود سطح کیفیت زندگی در طول دهه های گذشته، با افزایش تقاضا برای بهره برداری و استخراج هر چه بیشتر منابع طبیعی، به بهره برداری غیراصولی و افراطی از محیط زیست و درنتیجه، لطمات زیاد و گاه جبران ناپذیری به محیط زیست منجر شده، به نحوی که دستاوردهای اقتصادی حاصل از رشد اقتصادی، تحت الشعاع این خسارت ها قرار گرفته است. توسعه پایدار با تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، سعی در تعدیل تبعات منفی ناشی از تاکید مطلق بر اهداف اقتصادی در فرایند توسعه دارد. با توجه به اینکه، توسعه پایدار در دستور کار کشورها قرار گرفته است، در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه نوآوری، کارآفرینی و توسعه پایدار پرداخته و با توجه به هدف تحقیق، این فرضیه که نوآوری و کارآفرینی بر توسعه پایدار، تاثیر مثبت دارند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه، تاثیر نوآوری و کارآفرینی بر توسعه پایدار برای استان های ایران طی دوره زمانی 1385 تا 1390 به روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، نشان می دهد که کارآفرینی، دارای تاثیر مثبت و معنی داری در سطح احتمال 90 درصد است. اثر نوآوری و ارزش افزوده بخش صنعت بر توسعه پایدار، معنی دار نیست. درصد شهرنشینی، دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر توسعه پایدار بوده و شدت انرژی، تاثیر منفی و معنی داری بر توسعه پایدار داشته است.
  کلیدواژگان: نوآوری، کارآفرینی، توسعه پایدار
|
 • Zahra Afshari *, Pouneh Bakhshipour Pages 1-18

  In this article, the impact of income inequality (measured by both the Gini coefficient and the share of the ( top) wealthiest ten percent to the poorest ten percent) on tax structure in Iran in the period of 1978-2020 by using the ARDL model is investigated. The results showed that both in the short and long term, income inequality (both measures of income inequality) has increased the ratio of indirect taxes to GDP. While its impact on the direct tax ratio was negative. Therefore, income inequality leads to the turning of the tax capacity from direct taxes to indirect taxes. Therefore, the tax system in Iran has not been progressive and relies on indirect taxes. This result can be justified by the structure of Iran's economy, which is not easy to collect direct taxes due to the underground economy and tax evasion and the government is relying on indirect taxes to earn income.

  Keywords: Income Inequality, tax structure, Iran
 • Yaghoub Andayesh *, Seyed Morteza Afghah, Ghasem Abasnezhad Pages 19-44

  Marine tourism attracts a lot of tourists every year for the countries that have access to the sea and have been able to use this opportunity and potential, and has led to the development of these areas. In Iran, the northern and southern provinces also have this potential. The northern provinces have been able to make more progress in the field of tourism due to the different climatic conditions, the existence of green and forested areas and the access of a large population. In the south of the country, Kish Island is a successful example in attracting sea tourists. 85% of the length of the coast is in the south of the country, the southern provinces have not been able to use this potential. One of these provinces is Khuzestan, which has better access than the other southern coastal provinces, but has not been able to use it well. This study aims to investigate the position of Khuzestan among the southern coastal provinces in tourism with emphasis on marine tourism, from various indicators, sub-indicators and components to compare the potentials and capacities used in these provinces and using the method TOPSIS benefits.The results show that Khuzestan is in the second place after Hormozgan province and then Bushehr and Sistan and Baluchestan provinces are located. Khuzestan ranks first in the access and non-marine tourism attraction , second in the infrastructure index and number of marine tourists and fourth in the marine tourism attraction index among the four southern coastal provinces.

  Keywords: Marine Tourism, Topsis, Khuzestan province, Natural, Man-Made Attraction
 • Mahdi Pedram *, Masoumeh Tourkaman Ahmadi, Shadi Lotfi Pages 45-66

  The success of capital market investors depends on their mastery of market structure, opportunities and threats, also knowledge of financial market analysis methods. This study, in the time domain of the research (2017 to 2018) and in the statistical population of the research, which is all the companies of the two petroleum and chemical groups of the Tehran Stock Exchange, tries to compare the two analytical methods of CANSLIM and Ichimoku. In this research, while identifying the top stocks based on CANSLIM, the back testing of the Ichimoku trading strategy and its profitability evaluation has been done, and finally, while introducing the adjusted CANSLIM model and appropriate to the Tehran Stock Exchange, the profitability of the combined strategy of adjusted CANSLIM and Ichimoku has been evaluated. The general result of the research was that the profitability of the combined trading method of adjusted CANSLIM and Ichimoku, whose win rate in this research was at least 66%, is more profitable than the investment method based on CANSLIM. In this study, the criteria of new higher prices, market direction, and the institutional sponsorship, which are the constituent elements of adjusted consensus, were recognized as the most effective indicators for identifying superior stocks.

  Keywords: Tehran Stock Exchange, Technical analysis, Fundamental analysis, Ichimoku, CANSLIM
 • Sorayaa Khodadadi, Mosayeb Pahlavani, Ramezan Hosseinzadeh * Pages 67-86
  One of the most important issues related to the environment is the increase in energy consumption in economic activities. On the one hand, energy is a major production input that is necessary for production and economic growth. On the other hand, energy consumption causes the emission of greenhouse gases and also air pollutants such as carbon dioxide. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the direct and indirect effects (spillovers) of energy consumption intensity on carbon dioxide emissions in the provinces of Iran during 2008-2017 using the model of spatial econometrics. Before estimating the model, at first the Levin, Lin, Chou (LLC) unit root test was estimated to evaluate the stationarity of the variables, then after performing the Hausman test and multiple Wald and Wald diagnostic tests used to selection of best model. The results of model have shown that energy intensity, per capita GDP and population of regions have had a significant positive and direct effect on carbon dioxide emissions in the regions. Also, energy intensity, per capita GDP and change in the structure of the provinces have had indirect effects on the production of the provinces
  Keywords: carbon dioxide emissions, Energy Consumption, spatial econometrics, Sustainable Development
 • Arefeh Abdollahzadeh, Esmaeel Safarzadeh * Pages 87-110

  Spatial planning programs at the national and regional levels are very helpful in achieving development, maintaining the balance of the regions and providing an operational framework for each province in order to implement national development strategies (of course, with full consideration of environmental considerations and regional capabilities). Among the country's spatial planning documents, the compilation, study, review and implementation of the Spatial planning document of Tehran province as the capital of the country, which also has administrative, political, economic, service, and commercial centers, is of great importance. In this study by using of 1393 regional statistics, a regional input-output coefficients for Tehran province is calculated based on FLQ-RAS method. In this research, we seek to answer an important question: Do the key sections introduced in the Tehran province Spatial planning document correspond to the key sections extracted from the regional data-output table? The results indicate that there is a difference between the key sections of the provincial Spatial planning document and the sections extracted in this study; Therefore, despite the existence of theoretical and practical shortcomings in Spatial planning in Iran, Even if the province's Spatial planning are based on a planning document, Due to these differences, Targeting economic activities and proper prioritization will not be done in allocating limited resources, and the resulting problems will always threaten the province.

  Keywords: Key Sector, Tehran province, Regional Input-Output, Spatial Document, Extraction
 • Ali Tamoradi, Ebrahim Abbasi *, Zeinab Rezaei, Reza Rostaminia Pages 111-132
  The issue of export development is the first priority of the government’s economic policies in all countries in the world, including Iran. As the main supporter of any country’s economy, government may play a key role in supporting corporations to facilitate the export of their products. Accordingly, corporations consider political connections as a competitive advantage and they are keen to establish political connections with the government so that they can enhance their export earnings. Hence, the current study has been aimed at investigating the effect of political connections on companies exports incomes of firms in Tehran Stock Exchange. The study sample consists of 150 firms listed on Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2019. To test the research hypotheses, multivariate regression model with panel data has been used by random effect method. The results of testing the research hypotheses reveal that in Tehran Stock Exchange, political connections measured by state institutional ownership and political connections measured by a major state-owned shareholder have a significant positive effect on corporate export Incomes. I.e., in exporting products, corporations with political connections are more successful than the other firms are, and such companies have higher export incomes.
  Keywords: Political Connections, Companies Exports Incomes, Major Shareholder in State, Institutional Ownership of State
 • Simin Azizmohamadi *, Zahra Hamidi Durbash Pages 133-152

  Population and fertility rates are one of the most important economic variables since they affect the aggregate labor supply and demand. Population growth has many influences on different aspects of life, such as markets, environment, education, employment, and finally economic growth. In this paper, we investigate the effect of economic variables such as per capita production, housing rent, family planning, women's participation rate. This study investigates the data of the variables in period of 1360-1395 about Iran which has been done by ARDL method. The results show that per capita income has a negative effect on fertility. The women's education and participation should be interpreted along with other factors, because alone are not good explanations for the total fertility rates. In these years when the government imposed a family planning programme, fertility rates have declined. The house rent rate also has unclear impact on fertility rate, because fertility rate is high when house rental rate is low, but when house rental rate is high, the fertility rate doesn't decrease.

  Keywords: Fertility Rate, Housing Rental Rate, Family Planning, Sparticipation Rate, Women', Seducation
 • Zahra Azizi *, Fatemeh Daraei Pages 153-172
  Contrary to the public perception that income inequality is due to differences in individuals' abilities and motivations, differences in economic, social, and institutional structures are also important factors in generating income inequality. The complex-structured economies and more developed institutions provide individuals with more opportunities for education and job choice and reduce income inequality. This study investigates the effect of economic complexity and institutional structure on income inequality within the Kuznets curve. The sample used in this study was 43 developing countries during the period of 2015-2002 and dynamic panel econometric method was used to analyze the data. The results indicate that good governance as a proxy for institutional quality, and economic complexity have had a significant negative impact on income inequality in developing countries. These results show that institutional and structural factors, as two other dimensions of development, have also had a significant impact on income inequality in developing countries.
  Keywords: Income Inequality, Good Governance, Economic Complexity, Institutional Quality, Production structure
 • Shole Bagheripormehr, Melika Kafiyan Khiyabani * Pages 173-186
  Keeping the unemployment rate low is one of the main axes of fiscal policy, labour market and monetary policy. Unemployment also has implications for the outlook for wage growth, inflation and GDP. Therefore, achieving a level of unemployment where inflation is slow is one of the important and key goals of economic policy makers.This article examines the hypothesis that NAIRU rate has been rising in recent years and whether efforts to simply keep unemployment low and policies to reduce unemployment have led to recession and hysteria. For this study, using the model of temporal changes in the form of space-state model and white the help of inflation, expected inflation, unemployment rate and productivity during the years 1997-2021, the NAIRU rate for the Iranian economy was estimated. The results indicate that the NAIRU rate has experienced a downward trend over the years under review. The average NAIRU estimate for the years under review was 11.6 percent.
  Keywords: NAIRU, Hysteresis, Inflation, Unemployment, State-space model
 • Zahra Moshfegh *, Afsaneh Sherkat, AliAsghar Banouei Pages 187-208

  A close look at the time series of the regional accounts of the statistical center of Iran suggests that in the near future, some economic sectors will enter the regional accounts of particular provinces. Despite the fact that the emergence of a new sector in some regions of Iran has been also highlighted, the investigation of the emergence of a new sector in a region has not yet been considered by domestic researchers. A clear example of the emergence of a new sector in a region is the construction of the city railway tracks in the province of Gilan. In this context, the main question of this article is that what are the potential economic impacts of the entry of the new railway section on the output of other parts of Gilan province? in order to answer the abovementioned question, we evaluate the socioeconomic consequences of the entry of new railway section into the Gilan province in the form of two approaches of demand-to-production and production-to-production, as well compare the job creation of Gilan province before and after the entrance of railway section. The results demonstrate that with the entrance of the railway section, the output of the two sections of “Warehousing and Support activities”and“land and Pipeline Transportation” will have are the largest increase in the economic sectors of the Gilan province. Also, it will potentially increase job creation potential of “gas and water supply”, “water transportation”, “travel services” and “basic metals”more than other economic sectors of the province.

  Keywords: Input-Output Regional Table, The Entrance of New Section, Railway Sector, Gilan Province
 • Mirhossein Moosavi *, Maryam Garshasbi Pages 209-230
  According to state of the economy and single product much government spending is financed from oil revenues. Since the changes in oil prices stems from exogenous developments and economic authorities outside of the control of oil revenues is also a great deal of volatility. These fluctuations can have a variety of consequences.In a dynamic general equilibrium framework, this paper attempts to drive a fiscal policy reaction function (in term of government expenditure). The data are analyzed in this study - which is for the period 1969-2018 and annual basis. I study the fiscal implications of (a) the anticipated change oil price, (b) the growing volatility of oil price, (c) the observed positively skewed oil price. The result show that a robust positive long run effect of favorable oil price shocks. Also, the asymmetry of oil price shocks is to reduce the growth of government spending.The most important policy advice of this article is that policymakers, using the successful experiences of other oil countries, to establish an institution such as a savings and investment fund, to prevent direct shocks to the domestic economy and the negative effects of oil price instability. Reduce GDP and government revenues.
  Keywords: fiscal policy, Dynamic General Equilibrium, oil price shock, ARDL
 • Ozra Bakhshi Jozam, Zahra Nasrollahi * Pages 231-256
  Economic growth and efforts to improve the welfare during the past decade with the increasing demand for more exploitation and extraction of natural resources lead to exploitation and extreme environment and therefore many and sometimes irreparable damage to the environment.Sustainable development by integrating economic, social and environmental goals, tried to dampen the negative consequences caused by the absolute emphasis on economic objectives in the development process. In fact sustainable development is seen that in addition to economic, social and environmental dimensions of development will also be considered. With respect to sustainable development planning, it is important to identify the factors affecting it.This study investigates the relationship between innovation, entrepreneurship and sustainable development, and the hypothesis that entrepreneurship has a positive impact on sustainable development, is evaluated. In this study, the impact of innovation and entrepreneurship in sustainable development for the provinces of Iran during the period from 1385 to 1390 was analyzed using panel data. The results show that the effect of entrepreneurship on sustainable development at the level of 90 percent is positive and significant. Innovation and value added of the industrial sector coefficients is not significant. Urbanization has a positive and significant impact on sustainable development and energy intensity has a significantly negative impact on sustainable development.
  Keywords: Innovation, entrepreneurship, Sustainable Development