فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 71، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • الهه اکبری، پروانه نظرعلی، رستم علی زاده*، ابوالفضل شکیبائی صفحات 1-9
  سابقه و هدف

  استرس اکسیداتیو یکی از مکانیسم های موثر در نورودژنراسیون و فرایند پیری سیستم عصبی می باشد. هدف این پژوهش تعیین تاثیر تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل تریپتوفان بر دفاع آنتی اکسیدانی آنزیمی و پراکسیداسیون لیپیدی در بافت مغز رت های سالمند تغذیه شده با غذای پرچرب بود.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق تجربی، 36رت نر ویستار سالمند (سن: 18ماه و میانگین وزن100±500گرم) به طور تصادفی در پنج گروه شامل کنترل غذای نرمال G1 (6n=)، غذای پرچرب G2 (6n=)، غذای پرچرب+تمرین G3 (8n=)، غذای پرچرب+مکمل G4 (8n=) و غذای پرچرب+تمرین+مکمل G5 (8n=)، قرار گرفتند. برنامه تمرین تناوبی هوازی روی تردمیل سه روز در هفته با سرعت 26-12 متر بر دقیقه و به مدت هشت هفته انجام شد. به هر رت در گروه های مکمل (G4 وG5) روزانه100میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مکمل تریپتوفان به صورت گاواژ داده شد. سطوح سوپراکسیددیسموتاز، مالون دی آلدهید و لاکتات دهیدروژناز سرم با استفاده از کیت و به روش الایزا اندازه گیری شد. داده ها به روش آزمون تی مستقل و MANOVA  در سطح معنی داری 05/0p< تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین دو گروه غذای نرمال و غذای پرچرب در هیچ کدام از فاکتورهای مورد مطالعه تفاوت معنی دار وجود ندارد،  همچنین اثر تعاملی تمرین و مکمل برای فاکتور وزن (441/0 = P)، وزن بافت مغز (78/0 = P)، نسبت وزن بافت مغز به وزن کل(47/0 = P)، MDA (13/0 = P)، SOD (55/0 = P) تفاوت معنی دار وجود ندارد اما برای فاکتور LDH  (05/0 = P) تفاوت معنی دار مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرین تناوبی هوازی با شدت بالا همراه با مصرف مکمل تریپتوفان تاثیر بر سیستم آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی در بافت مغز رت های سالمند ندارد.

  کلیدواژگان: تمرین، تریپتوفان، سیستم آنتی اکسیدان، غذای پرچرب، سالمندی
 • فرناز کاظمی اسفه، بهرام رشیدخانی، شاهده مصداقی بهاری، آرزو رضازاده سرابی* صفحات 11-21
  سابقه و هدف

  مطالعات اندکی رابطه دفعات رخداد خوردن(Eating Occations:EOs) و انرژی دریافتی از وعده و میان وعده و ابتلا به سندروم متابولیک را بررسی کرده اند. این مطالعه با هدف تعیین تعداد دفعات  EOsو انرژی دریافتی از وعده و میان وعده و رابطه آن با سندروم متابولیک در کارکنان 60- 20 سال پتروشیمی بندرماهشهر طراحی و انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 293 نفر ازکارکنان پتروشیمی بندرماهشهر به روش سرشماری انتخاب شدند. دریافت غذایی 3 روز]ثابت کار: 2روزکاری (روز1و2) و1روز استراحت (روز3) و نوبت کار: روز1روزکاری، روز2 شب کاری و روز3 استراحت[با پرسشنامه یادداشت غذای 24ساعته و خصوصیات جمعیت شناختی و اقتصادی- اجتماعی نوع شخصیت زمان -محور (chronotype) از طریق پرسشنامه های معتبر به دست آمد. رخداد خوردن (EOs) در این مطالعه، دریافت انرژی به مقدار 50 کیلوکالری یا بیشتر در هر ساعت از روز تعریف شد. تفاوت و رابطه تعداد دفعات EOs و انرژی دریافتی از وعده های اصلی و میان وعده ها با سندروم متابولیک به ترتیب از طریق آزمون من ویتنی و آنالیز رگرسیون لجستیک بررسی شد.

  یافته ها

  میانگین تعداد EOs در میانگین3 روز کارکنان نوبت کار بالاتر از ثابت کار بود (01/0p<). میانگین تعداد وعده اصلی در میانگین3 روز در کارکنان ثابت کار بیشتر از نوبت کار بود (001/0p<). میانگین کل انرژی دریافتی در روز 2 نوبت کاران بالاتر از ثابت کاران بود (01/0p<). انرژی دریافتی از وعده های اصلی در روز 3 (تعطیل) ثابت کاران بالاتر از نوبت کاران بود. انرژی دریافتی از میان وعده روز 2 و 3 و میانگین 3 روز نوبت کاران بیشتر از ثابت کاران بود (01/0p<). پس از تعدیل اثر مخدوشگرها، در نوبت کاران، احتمال ابتلا به سندروم متابولیک و اجزای آن در افراد دارای سهم انرژی دریافتی بالاتر از وعده های غذایی (اصلی و میان وعده) بالاتر بود. همچنین، یک واحد افزایش در تعداد دفعات EOs، تعداد وعده های اصلی و میان وعده ها با افزایش احتمال ابتلا به تری گلیسرید بالا و دور کمر بالا همراه بود. در ثابت کاران نیز، احتمال ابتلا به سندروم متابولیک و دور کمر بالا با افزایش تعداد دفعات EOs، تعداد میان وعده ها و سهم انرژی از وعده های اصلی و میان وعده ها، احتمال قند خون بالا با افزایش سهم انرژی از میان وعده ها، احتمال تری گلیسرید بالا و LDL-C بالا با افزایش در تعداد میان وعده ها و سهم انرژی از میان وعده ها همراه بود (05/0>p).

  نتیجه گیری

  یافته ها تاکید کننده اهمیت توجه به تغذیه در پرسنل نوبت کار از طریق آموزش و مداخلات تغذیه ای و شناخت عوامل خطر مرتبط با شرایط کار در کاهش خطر سندروم متابولیک و اجزای آن است.

  کلیدواژگان: رخداد خوردن، سندروم متابولیک، نوبت کاری، شرکت پتروشیمی بندر ماهشهر
 • علیرضا اثباتی، آرزو رضازاده سرابی، نسرین امیدوار، حسن عینی زیناب، آرزو حقیقیان رودسری*، روشنک روستایی صفحات 23-38
  سابقه و هدف

  مصرف لبنیات تحت تاثیر عوامل متعددی، از جمله دسترسی فیزیکی و اقتصادی و ترجیحات فرد قرار دارد. با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی می توانند منعکس کننده دیدگاه های کاربران آن باشند، این مطالعه با هدف تبیین دیدگاه های کاربران ایرانی اینستاگرام در مورد مصرف لبنیات انجام شد.

  مواد و روش ها

  داده های این مطالعه با رویکرد تحلیل محتوای کیفی جهت دار گردآوری شدند. جامعه مورد مطالعه شامل هشتگ هایی بود که در راستای اهداف مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند در اینستاگرام از ژانویه 2011 تا مارس 2021 گردآوری شدند. از نرم افزار MAXQDA برای کدگذاری و تحلیل محتوا استفاده شد. اعتبار داده ها با استفاده از معیارهای قابلیت اعتبار، انتقال، اعتماد و تایید ارزیابی شد.

  یافته ها

  در مجموع 782 پست با مشخصات ورود به مطالعه، گردآوری شدند. مهمترین مفاهیم شناسایی شده در پست های کاربران ایرانی اینستاگرام، عبارت بودند از: اثرات مثبت لبنیات در پیشگیری از بیماری ها و ضرورت مصرف آنها، ایمنی و کیفیت لبنیات و تقلبات موجود در آنها، معایب مصرف لبنیات در ایجاد بیماری ها و آسیب به محیط زیست و حیوانات و موانع مصرف لبنیات ازجمله گرانی و فقر مردم. برخی کاربران سعی در راهنمایی دیگران جهت مصرف لبنیات داشتند و به معرفی محصولات جدید صنعت لبنیات مانند لبنیات غنی شده یا پروبیوتیک پرداخته بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به استفاده وسیع و روزافزون کاربران از شبکه های اجتماعی، تولید محتوای علمی توسط متخصصان و کارشناسان، می تواند راه حل پیشنهادی مطالعه حاضر به منظور ارتقاء آگاهی کاربران این شبکه ها باشد. همچنین به دلیل اهمیت مصرف لبنیات، برگزاری برنامه های آموزشی متناسب با نیاز گروه های سنی در رسانه های کشور توصیه می شود. نتایج مطالعه حاضر می تواند در اتخاذ سیاست صحیح در مصرف لبنیات مورد استفاده سیاستگذاران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: لبنیات، اینستاگرام، کاربر، تحلیل محتوا، ایران
 • ابوذر لطفی وناشی، فاطمه قمری*، سمیه فرهمند، آمنه جمشیدی صفحات 39-49
  سابقه و هدف

  گیاهان دارویی به عنوان یکی از منابع مهم دارویی در جهان هستند. عفونت ادراری از رایج ترین عفونت های بشری و عفونت خون از عوامل مهم مرگ و میر در جهان است. مقاومت به آنتی بیوتیک ها در سال های اخیر به عنوان یک مشکل اساسی جهان مطرح است. گیاهان دارویی آنتی اکسیدان طبیعی هستند. بابونه دارویی، شاه تره گل ریز، سیاه دانه و مورد از مهم ترین گیاهان در طب سنتی می باشند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.

  مواد و روش ها

  گیاهان ابتدا توسط دستگاه آسیاب برقی پودر شده و سپس به روش ماسراسیون عصاره هیدروالکی آن تهیه و پس از الکل پراکنی، لیوفیلیز گردید و از آن سه غلظت 64، 160 و 220 میلی گرم در میلی لیتر تهیه شد. اثر ضد میکروبی به روش دیسک دیفیوژن و آنتی اکسیدان به روش DPPH بررسی شد.

  یافته ها

  بیشترین درصد مهار نسبت به دیسک دارویی جنتامایسین، برای گیاه مورد در برابر باکتری اشریشیاکلی (86 درصد) و سودوموناس آیروژینوزا (100درصد) بود و برای استافیلوکوکوس اوریوس نسبت به دیسک اریترومایسین نیز  100 درصد مشاهده شد. گیاه سیاه دانه بیشترین میزان اثر آنتی اکسیدانی (حدود 60 درصد) و مورد با 43 درصد کمترین میزان اثر آنتی اکسیدانی را داشت. با انجام تست GC-MS مشخص شد بیشترین ماده موثره در گیاهان مورد، سیاه دانه، شاه تره گل ریز و بابونه دارویی به ترتیب بنزنتریول (Benzenetriol) (97/30 درصد)، اکتادکادینوییک اسید (Octadecadienoic acid) (35/44 درصد)، پیران (Pyran) (26/13 درصد) و بنزوپیران (Benzopyran))24/50 درصد) بود.

  نتیجه گیری

  گیاه مورد دارای بیشترین اثر ضد میکروبی و گیاه سیاه دانه دارای بیشترین اثر آنتی اکسیدانی می باشد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، انتشار دیسک، عفونت ادراری، عفونت خونی، گیاهان دارویی، DPPH
 • فاطمه زنده بودی، میترا مولایی پروری، امیرمحمد مرتضویان*، سارا سهراب وندی صفحات 51-59
  سابقه و هدف

  بیماری سلیاک یک بیماری خود ایمنی است که در اثر عدم تحمل به پروتیین گلوتن در انسان رخ می دهد. تحقیقات نشان داده است که پروبیوتیک ها از طریق تنظیم فرآیندهای التهابی و هیدرولیز پپتیدها در روده کوچک قادر به ایجاد سلامت در افراد مبتلا به سلیاک هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی توانایی ترکیب پروبیوتیک های بومی (یک سویه لاکتوباسیلوس و سه سویه بیفیدوباکتری) به همراه پاراپروبیوتیک های آن ها در هیدرولز پپتیدهای گلوتن انجام شد.

  مواد و روش ها

  مخلوط پروتیین گلیادین و پپتیدهای آن قبل و بعد از تیمار با پروبیوتیک ها در حضور و عدم حضور پاراپروبیوتیک ها  با استفاده از روش های الکتروفورز SDS-PAGE و ELISA مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمایشات نشان داد که  آنزیم های گوارشی انسان به تنهایی قادر به هیدرولیز پپتیدهای گلیادین نیستند و  گلیادین هیدرولیز شده با آنزیم های معده به خوبی به وسیله پروبیوتیک ها در حضور پاراپروبیوتیک ها هیدرولیز شد و اجزای مولکولی حاصل این تجزیه، پپتیدهای با وزن مولکولی بسیار پایین بودند که اثر سمی بر روده بیماران سلیاکی ندارند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که مخلوط پروبیوتیک های بومی ایران در حضور پاراپروبیوتیک ها ممکن است دارای نقش محافظت کنندگی در بیماران سلیاکی ایفا کنند.

  کلیدواژگان: پاراپروبیوتیک، پروبیوتیک ها، گلوتن گندم، بیماری سلیاک، هیدرولیز گلیادین
 • میلاد قربانی پور، زینب صادقی دهکردی*، علیرضا سازمند، امیر دارایی گرمه خانی، عباسعلی ساری صفحات 61-73
  سابقه و هدف

  عصاره ی بن سرخ و عصاره ی بهینه‎ی آن دارای خواص آنتی اکسیدانی می باشد. این مطالعه با هدف بهینه سازی شرایط استخراج عصاره ی گیاه بن سرخ، بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنولی حاصل از آن و نیز خاصیت کشندگی پروتواسکولکس های کیست هیداتید در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  عصاره ی گیاه بن سرخ در غلظت های مختلف اتانول 0، 50 و 100% و در زمان های 24، 48 و 72 ساعت استخراج گردید. بهترین شرایط استخراج عصاره ها با استفاده از روش سطح پاسخ تعیین و عصاره ی تهیه شده در شرایط بهینه برای آزمایشات انتخاب شد. در نهایت غلظت های 200، 400 و 600 ppm از عصاره ی استخراجی تهیه و تاثیر آن ها بر پروتواسکولکس ها در مدت زمان مواجهه 5، 15 و 30 دقیقه بررسی گردید.

  یافته ها

  افزایش زمان استخراج با میزان ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی عصاره ها ارتباط مستقیم و افزایش غلظت اتانول با این پارامترها رابطه عکس داشت. 100 میکرولیتر بر میلی لیتر عصاره ی بن سرخ (90/63 دقیقه) در غلظت آبی خالص توانست در زمان 30 دقیقه 100% پروتواسکولکس ها را غیرفعال نماید.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد عصاره ی آبی گیاه بن سرخ، می تواند سبب غیرفعال شدن پروتواسکولکس های کیست هیداتید در شرایط آزمایشگاهی شود.

  کلیدواژگان: عصاره بن سرخ، ویژگی های آنتی اکسیدانی، هیداتیدوزیس، بهینه سازی، اسکولکس کش
 • فاطمه مطوری، محمدامین مهرنیا*، حسین جوینده، محمد حجتی صفحات 75-88
  سابقه و هدف

  خلال سیب زمینی سرخ شده با وجود دارا بودن مقدار زیاد روغن و اثرات سوء آن بر سلامتی یکی از محصولات پرطرفدار در صنعت غذا می باشد. از این رو، کاهش جذب روغن در خلال های سیب زمینی، هدفی مهم در فرآوری آن می باشد. در این پژوهش به بررسی اثر استفاده از پیش تیمار مایکروویو بر جذب روغن و خواص کیفی خلال سیب زمینی طی سرخ کردن عمیق پرداخته شد.

  مواد و روش ها

  سیب زمینی پس از خریداری تا 24 ساعت قبل از شروع آزمایشات در سردخانه بالای صفر درجه (4 درجه سانتی گراد) نگهداری شد. پیش تیمار مایکروویو با توان ها (200، 300، 400 و 500 وات) و زمان های (2، 4 و 6 دقیقه) اعمال گردید و فرآیند سرخ کردن در دماهای 160 و 180 درجه سانتی گراد انجام گرفت. در نهایت محتوای رطوبت، میزان جذب روغن، مولفه های رنگی، سختی بافت، چروکیدگی و آزمون حسی نمونه ها ارزیابی گردید.

  یافته ها

   اعمال پیش تیمار مایکروویو تاثیر معنی دار بر محتوای رطوبت، روغن جذب شده، شاخص های رنگی و سختی بافت داشت (05/0>P) و بر چروکیدگی خلال های سیب زمینی بی تاثیر بود (05/0<P). در بین تیمارهای مختلف، بیشترین تغییرات در توان 500 وات و زمان 6 دقیقه در دماهای 160 و 180 درجه سانتی گراد (105/8 و 11 درصد) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد که در توان ها و زمان های بالاتر شدت کاهش جذب روغن افزایش یافت و می توان گفت استفاده از مایکروویو، پیش تیمار مناسب، آسان و در دسترس برای کاهش محتوای روغن و بهبود خواص کیفی خلال سیب زمینی می باشد.

  کلیدواژگان: جذب روغن، خلال سیب زمینی، سرخ کردن عمیق، مایکروویو
 • فاطمه احمدی، آتنا صادقی، سعید بشارتی، پروانه صفاریان، الهه تاجدین، پرویز اولیا، رضا محمد صالحی، نوید سعیدی، فرشته فانی، غلامرضا پولاد فر، محمد رهبر، پریسا اسلامی، مسعود آل بویه* صفحات 89-96
  سابقه و هدف

  آلودگی مواد غذایی به سروتیپ های بیماریزای اشرشیا کلی شیگا توکسیژنیک (STEC) می تواند سبب ایجاد اسهال و بیماری های حاد در مصرف کنندگان شود. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سروتیپ های STEC در نمونه های سبزیجات شهر تهران صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 97 نمونه سبزیجات از مناطق 22 گانه شهر تهران طی تیر ماه 1397 الی اسفند ماه 1397 مورد بررسی قرار داده شد. جهت شناسایی سویه های STEC از روش استاندارد غنی سازی و کشت در محیط اختصاصی و انجام PCR  جهت تایید حضور ژن های stx1 و stx2 استفاده گردید. همچنین حضور ژن های  eae و ehxA درتمامی جدایه هایSTEC ارزیابی شد. تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن برای پانزده آنتی بیوتیک انجام  گرفت و  الگوی مقاومت چند دارویی (MDR) تعیین شد.

  یافته ها

  STEC  در 4/14 درصد نمونه ها جداسازی گردید (stx1+، stx2+ و  stx1+/stx2+به ترتیب در 8، 1 و 5 درصد از جدایه ها) و حضور ژن های eae در 1% و ehxa در 2% از جدایه های STEC نشان داده شد. بیشترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های سولفامتوکسازول (100%)،  اریترومایسین (33/73%) و تتراسیکلین (7/85 %) و کم ترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های مروپنم و ایمی پنم/سفتازیدیم (0  و 7%) تعیین گردید.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر وجود آلودگی به سبزیجات به STEC دارای الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه را در شهر تهران تایید نمود. انجام مطالعات تکمیلی بر نمونه های انسانی می تواند این ارتباط را روشن تر بسازد.

  کلیدواژگان: اشرشیاکلی شیگاتوکسیژنیک، سبزیجات، مقاومت دارویی، فاکتورهای بیماریزایی، تهران
 • مریم حمزه ای، لاله رومیانی* صفحات 97-110
  سابقه و هدف

  اسانس های گیاهی، ترکیبات روغنی فرار و آروماتیکی هستند که به دلیل دارا بودن مواد ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی قوی، به عنوان مواد نگهدارنده طبیعی، مورد توجه قرار گرفته اند. از این رو در این مطالعه تاثیر استفاده از نانوامولسیون اسانس گل پر (Heracleum persicum) بر ماندگاری ناگت میگو مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  ترکیبات شیمیایی اسانس گل پر توسط کروماتوگرافی گازی مورد ارزیابی قرار گرفت. تاثیر افزودن نانوامولسیون اسانس گل پر حاوی غلظت های 0، 5/0، 1 و 2 درصد بر ماندگاری ناگت میگو طی 15 روز نگهداری و در دمای یخچال بررسی شد. پارامترهایTBA  (شاخص تیوباربیتیوریک اسید)، PV (پراکسید)،  FFA (اسیدهای چرب آزاد)، TVB-N (مجموع بازهای نیتروژنی فرار)، بار باکتریایی کل (TVC) و شاخص های رنگ نمونه ها ارزیابی شد.

  یافته ها

  ترکیبات اصلی اسانس گل پر شامل بوتانوییک اسید 29/43 درصد، سیکلوپروپان 14/14 درصد، متیل بوتان 50/5 درصد و هگزانوییک اسید 27/5 درصد بودند. پس از پوشش دهی ناگت میگو با نانوامولسیون حاوی درصدهای مختلف اسانس گل پر pH تیمارهای مختلف، اختلاف معنی داری نداشتند (05/0<P). همچنین، طی 15 روز نگهداری سرد، پارامترهایTBA ، PV،  FFA، TVB-N و TVC نمونه ناگت میگو روند افزایشی را نشان دادند. کمترین میزان این شاخص ها در پایان زمان نگهداری در نمونه پوشش داده شده با نانوامولسیون اسانس گل پر با غلظت 2 درصد مشاهده شد (05/0>P). شاخص رنگ b* با افزایش درصد اسانس کاهش پیدا کرد، ولی شاخص های L* و a* تغییرات معنی داری نداشتند (05/0P>). تیمار نانوامولسیون 2 درصد اسانس گل پر با اختلاف معنی دار در مقایسه با شاهد بالاترین کارایی را در افزایش ماندگاری ناگت میگو نشان داد (05/0>P).

  نتیجه گیری

  استفاده از نانوامولسیون حاوی 2 درصد اسانس گل پر منجر به تاخیر افتادن فساد در ناگت های میگو شد و توانست  ماندگاری ناگت میگو را نسبت به شاهد و سایر تیمارها تا 3 روز افزایش دهند.

  کلیدواژگان: نانوامولسیون، اسانس گل پر، ماندگاری، ناگت میگو
 • سمیه رنجبرشمسی، انوشه شریفان*، مژگان امتیازجو، مریم مصلحی شاد صفحات 111-120
  سابقه و هدف

  در حال حاضر میوه های فرآوری شده به عنوان یکی از اقلام پرطرفدار در کشور مصرف می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر جلبک های سارگاسوم ایلیسیفولیوم، اولوا لاکتوکا و گراسیلاریا کورتیکابر خواص فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی میوه های فرآوری شده می باشد.

  مواد و روش ها

  فرمولاسیون جدید با افزودن غلظت های مختلف (5/1 و 3 درصد) جلبک به میوه فرآوری شده (آلوچه) تولید شد. ویژگی های فیزیکوشیمیایی (رطوبت، خاکستر، pH، اسیدیته، SO2، ترکیب اسید آمینه و بافت)، میکروبی (شمارش کلی، کلیفرم ها، اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اوریوس، باکتری های مقاوم به اسید، کپک و مخمر) و حسی (رنگ، طعم، بافت و پذیرش کلی) نمونه های تلفیقی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میزان رطوبت، خاکستر، خاکستر نامحلول، pH، اسیدیته، نمک و انیدرید گوگرد در نمونه های مختلف محدوده استاندارد ملی ایران است. هفده اسید آمینه که شامل اسیدهای آمینه ضروری و غیر ضروری مانند اسید آسپارتیک، اسید گلوتامیک، سرین، هیستیدین، گلیسین، تریونین، آرژنین، آلانین، پرولین، تیروزین، والین، متیونین، سیستین، ایزو لوسین، لوسین و فنیلان بودند، شناسایی شد. آلودگی میکروبی نمونه ها در طول نگهداری کاهش یافت. جمعیت کلیفرم ها، باکتری های مقاوم به اسید، کپک ها و مخمر در نمونه های مختلف تفاوت معنی داری نشان ندادند (05/0p<).

  نتیجهگیری

  افزودن جلبک تاثیر منفی بر خواص حسی و فیزیکو شیمیایی و میکروبی میوه های فرآوری شده ندارد، در برخی موارد موجب بهبود ویژگی های مورد مطالعه بوده و فرآورده نهایی مطابق با استاندارد ملی ایران می باشد. در نتیجه می توان از آنها در فرمولاسیون محصولات فراسودمند استفاده کرد.

  کلیدواژگان: فرمولاسیون، ماکرو جلبک، میوه های فرآوری شده
|
 • E Akbari, P Nazarali, R Alizadeh*, A Shakibaee Pages 1-9
  Background and Objectives

  Oxidative stress is one of the effective mechanisms in neurodegeneration and aging process in central nerve system. The aim of this study was to investigate effects of aerobic exercises with tryptophan supplementation on enzymatic antioxidant defense and lipid peroxidation in brain tissues of elderly rats fed with high-fat diets.

  Materials & Methods

  In this experimental study, 36 elderly male Wistar rats (age of 18 months and mean weight of 500 g ±100) were randomly divided into five groups including normal food control, G1 (n = 6); high-fat food, G2 (n = 6); high-fat food and exercise, G3 (n = 8), high-fat food and supplement, G4 (n = 8); and high-fat food, exercise and supplement, G5 (n = 8). Aerobic interval training program was carried out on treadmill including three days per week at speeds of 12–26 m/min for eight weeks. Each rat in the supplemented groups (G4 and G5) was administrated with 100 mg of tryptophan supplement per kilogram of body weight daily via gavage. Serum levels of superoxide dismutase, malondialdehyde and lactate dehydrogenase were assessed using kits and enzyme-linked immunosorbent assay. Data were analyzed using independent t-test and MANOVA test at p < 0.05.

  Results

  Results showed no significant differences between the two groups of normal and high-fat foods for the highlighted factors as well as interactive effects of exercise and supplementation for weight factor (p = 0.441), brain tissue weight (p = 0.78), ratio of brain tissue weight to total weight (p = 0.47), malondialdehyde (p = 0.13), superoxide dismutase (p = 0.55) with no significant differences. However, significant differences were observed for LDH (p = 0.05).

  Conclusion

  It seems that high-intensity interval training with tryptophan supplementation does not include effects on antioxidant system and lipid peroxidation in brain tissues of elderly rats.

  Keywords: Exercise, Tryptophan, Antioxidant system, High-fat foods, Aging
 • F Kazemi Esfeh, B Rashidkhani, Sh Mesdaghi Bahari, A Rezazadeh* Pages 11-21
  Background and Objectives

  A few studies have assessed associations between the number of eating occasions (EOs) and energy intake from meals and snacks with metabolic syndrome. The aim of this study was to investigate EOs and energy intake from meals and snacks and their relationships with metabolic syndrome in 20–60 year-old employees of Bandar Mahshahr Petrochemical Company, Bandar Mahshahr, Iran.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, 293 petrochemical workers were selected using census method. Food record were collected for three days [fixed workers:two days of working days (Days 1 and 2) and one day of rest (Day 3); and shift workers:one day of working (Day 1), one night shift working (Day 2) and one rest day (day 3). Demographic and socioeconomic information and chronotype were collected using valid questionnaires. In this study, eating occasion was defined as energy intake of 50 kcal or more per hour of the day. Differences and associations between the number of EOs  and the portion of energy from the main meals and snacks with metabolic syndrome were investigated using Mann-Whitney test and logistic regression analysis, respectively.

  Results

  The mean and standard deviation of the number of eating occasions of shift workers were significantly higher than fixed workers (p < 0.01) and the meals frequency of fixed workers were significantly higher than shift workers (p < 0.01). The mean and standard deviation of total energy intake at Day 2 (night working) of shift workers were significantly higher than fixed workers (p < 0.01) and energy intake of meals at Day 3 of fixed workers were significantly higher than shift workers and energy intake from snacks at Days 2 and 3 and average of 3 days of shift workers were significantly higher than fixed workers (p < 0.01). After adjusting for the effects of confounders, shift workers with a higher proportion of energy intake from meals (main meals and snacks) were more likely to suffer from metabolic syndrome and its complications. Furthermore, one unit increase in the number of EOs, meals and snacks was associated with increasing the chance of hypertriglyceridemia and high waist circumference. In fixed workers, possibility of metabolic syndrome and high waist circumference was increased with the increases in the number of EOs  and snack and energy intake of meals and snacks. Moreover, the likelihood of hyperglycemia was rised with an increase in the portion of energy intake from snacks. Chances of hypertriglyceridemia and high LDL-C was increased with increasing in the number of snacks and energy intake of snacks (p < 0.05). 

  Conclusion

  This study revealed the importance of paying attention to nutrition in shift workers through training and nutritional interventions and diagnosing the risk factors linked to working conditions in decreasing risks of metabolic syndrome and its complications.

  Keywords: Eating occasions, Metabolic syndrome, Shiftwork, Mahshahr Port Petrochemical Company
 • AR Esbati, Arezoo Rezazadeh, N Omidvar, H Eini Zeinab, A Haghighian-Roudsari*, R Roustaee Pages 23-38
  Background and Objectives

  Dairy consumption is affected by several factors, including physical and economic accesses and individual preferences. Considering that social networks can reflect views of their users, this study was carried out to explain perspectives of Iranian Instagram social media users regarding dairy product consumption.

  Materials & Methods

  Data were collected using directed qualitative content analysis approach. Studied areas included hashtags that were collected based on the objectives of the study with the purposeful sampling method on Instagram, January 2011 to March 2021. The MAXQDA software was used for content coding and analysis. Validity of data was assessed using criteria of validity, transferability, trust and confirmation.

  Results

  A total of 782 posts with desired characteristics were collected. The most important themes identified in the posts of Iranian Instagram users included positive effects of dairy products in preventing diseases, necessity of consuming dairy products, safety and quality of dairy products, frauds in dairy products, disadvantages of consuming dairy products in causing diseases and harming the environment and animals and obstacles to dairy consumption such as high prices and poverty of the people. Some users tried to guide others to consume dairy products and introduced new products of dairy industries such as enriched dairy products and probiotics.

  Conclusion

  Considering broadly increasing use of social networks, production of scientifically sound contents by experts can be the major suggestion of the present study to improve awareness of the users of these networks. Due to the importance of dairy consumption, it is recommended to set educational programs according to the needs of different age groups in the country's media. Results of the present study can be used by the policymakers in adopting right policies on dairy consumption.

  Keywords: Dairy consumption, Instagram, Users, Content analysis, Iran
 • A Lotfi Vanashi, F Ghamari*, S Farahmand, A Jamshidi Pages 39-49
  Background and Objectives

  Medicinal plants are some of the most important sources of medicine in several countries. Urinary tract infection is one of the most common infections and blood infection is an important cause of death worldwide. Antibiotic resistance has increased as a fundamentally global problem that needs appropriate alternatives. Fumaria parviflora Lam, Myrtus communis L., Matricaria recutita L. and Nigella sativa L. are some of the most important plants in traditional medicine.

  Materials & Methods

  First, plants were powdered using electric grinder and then the hydroalcoholic extract was prepared using maceration method. After dispersing alcohol, this was lyophilized and three concentrations of 64, 160, and 220 mg/ml were prepared. Antimicrobial effects were assessed using disk diffusion method and antioxidants were investigated using DPPH method.

  Results

  The highest percentage of inhibition for the Myrtus was against Escherichia coli bacteria (86%) and Pseudomonas aeruginosa (100%) compared to gentamicin and 100% resistance was observed for Staphylococcus aureus compared to erythromycin. Nigella sativa included the highest antioxidant effect (nearly 60%) and Myrtus with 43% had the lowest antioxidant effect. Using Gas chromatography-mass spectrometry, it was detected that the most effective substances in Myrtus, Nigella sativa, Fumaria parviflora and Matricaria respectively were benzotriol (30.97%), octadecadienoic acid (44.35%), pyran (13.26%) and benzopyran (50.24%).

  Conclusion

  Myrtus plant includes the most antimicrobial effects and Nigella sativa includes the most antioxidant effects.

  Keywords: Antioxidant, Diffusion disk, Blood infection, Urinary tract infections, Herbal medicine, DPPH
 • F Zendeboodi, M Molaei Parvari, A M Mortazavian*, S Sohrabvandi Pages 51-59
  Background and Objectives

  Celiac disease is an autoimmune illness that occurs due to the body intolerance to gluten protein in humans. Research have shown that probiotics can promote health in people with celiac disease through regulating inflammatory processes and hydrolyzing peptides in the small intestine. The present study was carried out to investigate ability of a mixture of native Iranian probiotics (one strain of Lactobacillus spp. and three strains of bifidobacteria) with their paraprobiotic cells in hydrolysis of gluten peptides.

  Materials & Methods

  Gliadin protein mixture and its peptides before and after treatment with probiotics in presence and absence of paraprobiotics were analyzed using sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis and enzyme-linked immunosorbent assay.

  Results

  Results of the experiments showed that human digestive enzymes could not hydrolyze gliadin peptides and gastric hydrolyzed gliadin was well decomposed by the probiotics in presence of paraprobiotics. Moreover, low-molecular weight components achieved with no toxic effects in celiac patients.

  Conclusion

  Results of the current study revealed that the mixture of native Iranian probiotics in presence of their paraprobiotics might play protective roles in celiac patients.

  Keywords: Viable, non-viable probiotic cells, Wheat gluten, Celiac disease, Gliadin hydrolysis
 • M Ghoranipour, Z Sadeghi Dehkordi*, A Sazmand, A Daraei Garmakhany, Abbas Sari Pages 61-73
  Background and Objectives

  Allium jesdianum and its extract include antioxidant effects. The aim of this study was to optimize extraction conditions of Allium jesdianum to assess antioxidant characteristics of the extracts and its phenolic compounds as well as assessing in vitro protoscolicical effects of the extracts.

  Materials & Methods

  Extracts of Allium jesdianum were prepared using various ethanol concentrations of 0, 50 and 100% at various extraction times of 24, 48 and 72 h. The optimal extract conditions were estimated using response surface methodology and the optimized extract was chosen for the experiments. Then, concentrations of 200, 400 and 600 ppm were prepared to assess their protoscolicical effects after the parasite exposure for 5, 15 and 30 min.

  Results

  Increases in the extraction time were positively correlated with increases in phenolic compound concentrations and antioxidant characteristics of the extracts. However, increasing ethanol concentrations included inverse effects on the two parameters. Moreover, 100 µl/ml aqueous extract of Allium jesdianum (63.90 min) inactivated 100% of protoscoleces after 30 min of exposure.

  Conclusion

  Results showed that aqueous extracts of Allium jesdianum could inactive protoscoleces of hydatid cysts in vitro.

  Keywords: Hydatidosis, Allium jesdianum, Optimum extraction, Scolicide
 • F Matori, MA Mehrnia*, H Jooyandeh, M Hojjati Pages 75-88
  Background and Objectives

  Potato fried, despite their large proportions of oil and adverse effects on health, are one of the most popular products in the food industry. Therefore, decreasing oil absorption during frying can be an important goal of French fries processing. In this study, effects of microwave pretreatment on oil absorption and qualitative characteristics of potato fries during deep frying were investigated.

  Materials & Methods

  Potatoes were stored in refrigerators at temperatures higher than zero (4 ℃ ) for 24 h before beginning the experiments. Microwave pretreatment was used with powers of 200, 300, 400 and 500 W and times of 2, 4 and 6 min and the frying process was carried out at temperatures of 160 and 180 ℃ . Furthermore, moisture content, oil absorption, color component, texture hardness and, shrinkage of the samples were assessed as well as sensory evaluation of the samples.

  Results

  Microwave pretreatment included significant effects on moisture content, absorbed oil, color indices and texture hardness of the samples (p < 0/05) with no effects on shrinkage (p > 0/05). Of various treatments, the greatest effect was observed with the power of 500 W for 6 min at 160 and 180 ℃  (8.105 and 11%).

  Conclusion

  Results showed that at higher powers and times, the intensity of decreases in oil absorption increased. It can be concluded that use of microwave is an appropriate, easy available pretreatment to decrease oil content and improve quality characteristics of potato fries.

  Keywords: Oil absorption, Potato fries, Deep frying, Microwave
 • F Ahmadi, A Sadeghi, S Besharati, P Saffarian, E Tajedini, P Owlia, R Mohammadsalehi, N Saidi, F Faani, Gh Pooladfar, M Rahbar, P Eslami, M Alebouyeh* Pages 89-96
  Background and Objectives

  Contaminated foods with Shiga toxigenic serotypes of Escherichia coli (STEC) can cause diarrhea and severe diseases in consumers. The aim of this study was to investigate frequency of Shiga toxigenic Escherichia coli serotypes and their antibiotic resistance patterns in vegetable samples from Tehran, Iran.

  Materials & Methods

  In this study, a total of 97 vegetable samples from 22 urban areas of Tehran, Iran, were investigated, July 2018 to March 2019. To identify Shiga toxigenic Escherichia coli strains, standard method of enrichment and culture in selective media and polymerase chain reaction for verifying presence of stx1 and stx2 genes were used. Presence of eae and ehxA genes was investigated in Shiga toxigenic Escherichia coli isolates. Antibiotic resistance was assessed using disk diffusion method for 15 antibiotics and the multidrug resistance phenotype was assessed.

  Results

  Shiga toxigenic Escherichia coli strains were isolated in 14/4% of vegetable samples (stx1, stx2, stx1/stx2 of 8, 1 and 5%, respectively). Presence of eae and ehxA genes was shown in 1 and 2% of Shiga toxigenic Escherichia coli isolates, respectively. The highest resistance was detected to trimethoprim-sulfamethoxazole (100%), erythromycin (73.33%) and tetracycline (85.7%) and the lowest against meropenem (0%) and imipenem/ceftazidime (7/7%).

  Conclusion

  In this study, contamination of vegetables with multidrug resistant Shiga toxigenic Escherichia coli was verified in Tehran, Iran. Further studies on human samples can clarify this contamination.

  Keywords: Shiga toxigenic Escherichia coli, Vegetables, Antibiotic resistance, Virulence factors, Tehran, Iran
 • M Hamzehie, L Roomiani* Pages 97-110
  Background and Objectives

  Plant essential oils are volatile aromatic oil compounds that have been addressed as natural preservatives due to their strong antibacterial and antioxidant characteristics. In this study, effects of using Heracleum persicum essential oil nanoemulsion on the shelf life of shrimp nuggets were investigated.

  Materials & Methods

  Chemical compounds of Heracleum persicum essential oil were assessed using gas chromatography. Effects of H.persicum essential oil nanoemulsion containing concentrations of 0, 0.5, 1 and 2 % on the shrimp nugget shelf life stored for 15 days were assessed at refrigerator temperature. The parameters assessed included thiobarbituric acid index, peroxide value, free fatty acids, total volatile basic nitrogen, total viable count and sample color indicators.

  Results

  The major compounds of the H.persicum essential oil include 43.29% butanoic acid, cyclopropane 14.14%, methylbutane 5.50% and hexanoic acid 5.27%. After coating the shrimp nuggets with H.persicum essential oil nanoemulsion, pH of various treatments included no significant differences (p> 0.05). During 15 days of cold storage, thiobarbituric acid index, peroxide value, free fatty acids, total volatile basic nitrogen and total viable count increased. The lowest levels of these indices were observed at the end of the storage time in samples with 2% concentration of H.persicum essential oil nanoemulsion (p< 0.05). The color index of b* decreased by increasing the essential oil percentage, but the indices of L* and a* were not significant (p> 0.05). The 2% H.persicum essential oil nanoemulsion treatment showed the highest efficiency of increases in shrimp nuggets (p < 0.05).

  Conclusion

  Shrimp nuggets in 2% essential oil nanoemulsion treatment included the permissible limit of consumption until Day 9 and this treatment was able to increase shelf life of the nuggets for three further days, compared to the control and other treatments.

  Keywords: Nanoemulsion, Herakleum persicum, Shelf life, Shrimp nuggets
 • S Ranjbar Shamsi, A Sharifan*, M Emtyazjoo, M Moslehishad Pages 111-120
  Background and Objectives

  The objective of this study was to investigate effects of Sargassum ilicifolium, Ulva lactuca and Gracilaria cortica algae on physicochemical, microbial and sensory characteristics of processed fruits (plums).

  Materials & Methods

  The novel formulation was prepared by adding various concentrations (1.5 and 3%) of algae to the processed fruit (plums). Physicochemical (moisture, ash, pH, acidity, SO2, amino acid composition and texture), microbial (total count and coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, acid-resistant bacteria, mold and yeast counts) and sensory (color, taste, texture and overall acceptance) characteristics of consolidated samples were assessed using SPSS statistical software.

  Results

  Results showed that the moisture content, ash, insoluble ash, pH, acidity, salt and sulfur anhydride in various samples were in the range of national standards of Iran. The moisture content decreased while pH increased during the storage. Seventeen amino acids including essential and non-essential amino acids such as aspartic acid, glutamic acid, serine, histidine, glycine, threonine, arginine, alanine, proline, tyrosine, valine, methionine, cysteine, isoleucine, leucine and phenylalanine were identified. Microbial contamination of the samples decreased during storage. Escherichia coli and Staphylococcus aureus counts were not reported in the samples. Coliforms, acid-resistant bacteria, mold, and yeast populations of various samples did not include significant differences (p ˃ 0.05).

  Conclusion

  Addition of algae does not include negative effects on sensory, physicochemical and microbial characteristics of the processed fruits. Sometimes, it improves the highlighted characteristics and the final product is in accordance with the national standards of Iran.

  Keywords: Formulation, Algae, Processed fruits