فهرست مطالب

 • پیاپی 21 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدصادق صلوع برکاتی*، محمد حسینی صفحات 1-19

  رفتار اقتصادی دو جزء اساسی دارد: رفتار مصرفی و رفتار تولیدی رفتار مصرفی افراد (به معنای چگونگی مصرف کالا و نوع کالاهای مصرفی) تحت تاثیر چهار عامل است: نقدینگی فرد و قیمت کالاها و خدمات، دو عاملی هستند که رفتار مصرفی فرد را محدود می کنند. نیازهای فرد و نظام ترجیحات او دو عاملی هستند که فرد را به بروز رفتار مصرفی بر می انگیزند. به عبارت دیگر عامل اول و دوم حداکثر مصرف فرد و عامل سوم و چهارم حداقل مصرف او را تعیین می کنند. توجه به این نکته لازم است که نظام ترجیحات، در واقع، نماینده فرهنگ جامعه در فرد است که توسط ویژگی های شخصیتی منحصر به فرد او، تعدیل شده است. با در نظر گرفتن مفهوم کنش عقلانی و بر [به کار بردن کاراترین وسایل برای رسیدن به اهداف] و با توجه با این نکته مهم که فرهنگ یک جامعه، نقش مهمی در تعیین اهداف افراد آن جامعه دارد و الهام بخش شیوه ها و روش های حل مشکلات آنها می باشد، اهمیت فرهنگ جامعه در عقلانی بودن یا نبودن (یا به طور کلی میزان عقلانیت) رفتار مصرفی افراد جامعه روشن می گردد.

  کلیدواژگان: رفتار اقتصادی، مصرف، عقلانیت.فرهنگ
 • مهدیه کمیلی تبار*، بیژن وهاب زاده گردرودباری، محمد مهدوی کوچکسرایی صفحات 20-32

  هدف از این پژوهش بررسی نقش مولفه های منابع شغلی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان می باشد. پژوهش به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندارن تشکیل می دهند که بر اساس جدول مورگان 511 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های منابع شغلی روکزنویسکا و باکر (2016) و عملکرد سازمانی کاپلان و نورتن (2004) استفاده گردید. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد متغیر منابع شغلی به طور مثبت بر متغیر عملکرد سازمانی اثر معناداری دارد و مولفه های منابع شغلی به نام های خودمختاری، حمایت اجتماعی و بازخورد بر متغیر عملکرد سازمانی اثر معناداری دارند. در حالی که فرصت های رشد و توسعه و مربیگری تاثیر معناداری به لحاظ آماری بر عملکرد سازمانی نداشتند. عملکرد یکی از مهم ترین متغیرهای وابسته سازمانی است که متغیر منابع شغلی در تبیین آن نقش اندکی دارند.

  کلیدواژگان: منابع شغلی عملکرد سازمانی، اداره کل ورزش و جوانان
 • حسن امیریان، محمدباقر فرقانی اوزرودی * صفحات 34-47

  هدف از این تحقیق بررسی ارتباط کیفیت خدمات و آموزش کارکنان با میانجیگری تعهد سازمانی (مطالعه موردی: مجتمع رفاهی، ورزشی و آموزشی نفت محمود آباد) بود. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بوده و از لحاظ هدف کاربردی است و بر اساس میزان نظارت و درجه کنترل و گردآوری داده ها از نوع تحقیقات میدانی به شمار می رود. جامعه آماری کلیه کارکنان مجموعه آموزشی ورزشی نفت محمودآباد بود که بر اساس جدول مورگان 297 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های کیفیت خدمات (لیو، 2008)، آموزش کارکنان (دهار، 2014) و تعهد سازمانی (OCQ) (آلن و مایر، 1996) با مقیاس پنج ارزشی لیکرت استفاده گردید. برای بررسی تاثی مولفه ها از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شد. تحلیل ها با استفاده از نرم افزار 22SPSS انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد بین درک آموزش کارکنان و زیرمجموعه های آن (درک دسترسی به آموزش، منافع درک شده از آموزش) با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولیکن با درک حمایت آموزشی رابطه معنی داری ندارد. بین آموزش کارکنان با تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. بین تعهد سازمانی با کیفیت خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، آموزش کارکنان، تعهد سازمانی، کارکنان، مجتمع آموزشی و رفاهی
 • جانی پورتل زالی، صدیقه موسوی، عبدالحسین موسوی، سپیده خوشاب * صفحات 48-58

  رفتار اقتصادی دو جزء اساسی دارد: رفتار مصرفی و رفتار تولیدی رفتار مصرفی افراد (به معنای چگونگی مصرف کالا و نوع کالاهای مصرفی) تحت تاثیر چهار عامل است: نقدینگی فرد و قیمت کالاها و خدمات، دو عاملی هستند که رفتار مصرفی فرد را محدود می کنند. نیازهای فرد و نظام ترجیحات او دو عاملی هستند که فرد را به بروز رفتار مصرفی بر می انگیزند. به عبارت دیگر عامل اول و دوم حداکثر مصرف فرد و عامل سوم و چهارم حداقل مصرف او را تعیین می کنند. توجه به این نکته لازم است که نظام ترجیحات، در واقع، نماینده فرهنگ جامعه در فرد است که توسط ویژگی های شخصیتی منحصر به فرد او، تعدیل شده است. با در نظر گرفتن مفهوم کنش عقلانی و بر [به کار بردن کاراترین وسایل برای رسیدن به اهداف] و با توجه با این نکته مهم که فرهنگ یک جامعه، نقش مهمی در تعیین اهداف افراد آن جامعه دارد و الهام بخش شیوه ها و روش های حل مشکلات آنها می باشد، اهمیت فرهنگ جامعه در عقلانی بودن یا نبودن (یا به طور کلی میزان عقلانیت) رفتار مصرفی افراد جامعه روشن می گردد.

  کلیدواژگان: رفتار اقتصادی، مصرف، عقلانیت.فرهنگ
 • کمیل نژاداکبر، ابوالقاسم علیپور بایی، اسوه حیدرنیا سماکوش * صفحات 59-70

  هدف از این پژوهش اولویت بندی مولفه های هوش سازمانی در کارکنان سازمان شهرداری بابل بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل مدیران و کارمندان شاغل کارکنان سازمان شهرداری بابل (154 نفر)، حجم نمونه آماری تمام شمار تعیین گردید. برای بررسی داده های تحقیق از آزمون t، پیرسون و برای اولویت بندی مولفه های تحت بررسی از آزمون آنتروپی شانون و نرم افزار آماری 22SPSS استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هوش سازمانی کارکنان با میانگین تجربی 38/3 از میانگین نظری82/2 بالاتر است. همچنین تفاوت معنی داری در سطح 01/0=α بین میانگین های نظری با میانگین های تجربی در تمامی مولفه های هوش سازمانی وجود دارد. تحلیل ابعاد مورد بررسی نشان داد که به ترتیب بینش راهبردی در اولویت اول، اتحاد و توافق در اولویت دوم، میل به تغییر در الولویت سوم و سرنوشت مشترک در اولویت آخر هوش سازمانی است. با توجه به یافته های پژوهش می توان از راهکارهای مورد استفاده کارکنان سازمان شهرداری بابل برای بهبود هوش سازمانی دیگر سازمان ها به عنوان الگو بهره گرفت.

  کلیدواژگان: هوش سازمانی، اولویت بندی، سازمان شهرداری
 • فرزاد رمضانی راد، مراد رستمی، فاطمه صمیمی * صفحات 71-81

  این پژوهش با هدف تعیین پیامدهای بکارگیری الگوی رفتاری DISC در بهینه سازی ارتباطات وجوآوری در حوزه کسب و کارها و ارایه راهکار انجام شد. شیوه پژوهش به صورت تحلیلی و با استفاده از مطالعه میدانی و مقاله های مختلف در ارتباط با میزان بهره وری، مشکلات محیط های کاری و متغیرهای گوناگون موثر بر روابط افراد در این محیط ها و همچنین تیپ های شخصیتی با توجه به مبانی نظری مدل DISC بود. برای نتیجه گیری و تحلیل اصلاعات با مقایسه پژوهش های مختلف و بازنگری در نتایج و یافته های آنان بر مبنای نظری و تجربی حاصل، به شکل فراتحلیل به جمع بندی اقدام گردید. در پایان این موضوع آشکار شد که استفاده از الگوی رفتاری DISC در بهبود و بهینه سازی عملکرد سازمان ها موثراست، در عین حال که عدم تخصص پژوهشگر می تواند آسیب جدی به نتیجه کار برند.

  کلیدواژگان: الگوی رفتاری DISC، کسب و کار، عملکرد سازمانی
|
 • Mohammadsadiq Tuloua Barkati*, Mohammad hosini Pages 1-19

  Economic behavior has two basic components: consumption behavior and production behavior. People's consumption behavior (in the sense of how to consume goods and the type of consumer goods) is influenced by four factors: a person's liquidity and the price of goods and services are two factors that limit a person's consumption behavior. . A person's needs and his preference system are two factors that motivate a person to show consumption behavior. In other words, the first and second factors determine the individual's maximum consumption and the third and fourth factors determine his minimum consumption. It is necessary to pay attention to the fact that the system of preferences is, in fact, a representative of the society's culture in the individual, which is modified by his unique personality traits. Considering the concept of rational action and [using the most efficient means to achieve goals] and considering the important point that the culture of a society plays an important role in determining the goals of the people of that society and inspires the methods and methods of solving their problems. is, the importance of the society's culture is clarified in the rationality or not (or in general, the level of rationality) of the consumption behavior of the members of the society.

  Keywords: economic behavior, consumption, rationality, culture
 • Mahdieh Kamili Tabar*, Bijan Vahabzadeh Gerderodbari, Mohammad Mahdavi Kochsaraei Pages 20-32

  The purpose of this research is to investigate the role of job resource components on improving the organizational performance of the employees of the General Directorate of Sports and Youth. The research was done by descriptive-correlation method. The statistical population of this research consists of all the employees of the General Directorate of Sports and Youth of Mazandaran province, based on Morgan's table, 511 people were selected as a sample in a simple random manner. To collect data, Rocznowska and Bakker (2016) job resource questionnaires and Kaplan and Norton (2004) organizational performance questionnaires were used. Statistical analysis was done using SPSS version 22 software. The results of the analysis of the findings showed that the job resources variable has a positive and significant effect on the organizational performance variable, and the components of job resources such as autonomy, social support and feedback have a significant effect on the organizational performance variable. While opportunities for growth and development and coaching did not have a statistically significant effect on organizational performance. Performance is one of the most important dependent variables of the organization, and job resources have a small role in explaining it.

  Keywords: Job Resources, Organizational Performance, General Directorate of Sports, Youth
 • *Hassan Amirian, Mohammad Baqer Furqani Ozroudi Pages 34-47

  The aim of this study was Relationship between Service Quality and Training of Employees (Instruction of Personnel) Mediated by Organizational Commitment in Sports and Educational Complex Oil Mahmoud Abad. This research is descriptive-Correlation research and purpose of applied and is the type of field research. The population of all employees was set sports training Mahmudabad oil were selected based on Morgan table as the sample of 297 students. In order to collect data, questionnaires quality of service (Liu, 2008), employee training (Dhar, 2014) and organizational commitment (OCQ) (Allen & Meyer, 1996) was used a Likert scale. The role of mediator was used to determine the structural equation modeling and mediation regression analysis and Pearson test. Were analyzed using the software SPSS22 and application analysis of moment structures (AMOS). The results showed a significant positive correlation exists between the understanding of staff training and its affiliates (perceived access to education, understanding of educational support, perceived benefits of education) and organizational commitment. There is a significant relationship between organizational commitments of Training of Employees. There is a significant relationship between organizational commitment and service quality. The mediating role of organizational commitment will be fully explained by components of the review.

  Keywords: Quality of Service, Training of Employees, Organizational Commitment, Employee, welfare, educational complex
 • Sepideh Khoshab*, Johnny Portelszali, Sediqah Mousavi, Abdul Hossein Mousavi Pages 48-58

  One of the most important needs in human societies and the concern of people in every field is the issue of meritocracy. Since meritocracy is indicative of components such as efficiency, effectiveness and productivity, the aim of this research is to determine relative meritocracy in organizations based on these three functional and obvious components. Therefore, after collecting information from the considered areas, 11 organizations (government and private) were finally selected for performance evaluation. The names of these organizations will remain confidential according to the obligations of the researchers. It is clear that according to the existing modeling, the DEA (data envelopment analysis) technique should be used. Using mathematical modeling and Lingo software, the findings show that only two organizations number 2 and 11 have been able to maintain their stability and procedure in the matter of meritocracy

  Keywords: Meritism, efficiency, DEA
 • Asveh Heydarnia Samakosh*, Kamil Nejadakbar, Abulqasem Alipour Bayi Pages 59-70

  The purpose of this research was to prioritize the components of organizational intelligence in the employees of Babol Municipality. The current research is descriptive and was conducted in the field. The statistical population includes managers and employees of Babol Municipal Organization (154 people), the total statistical sample size was determined. Pearson's t-test was used to check the research data, and Shannon's entropy test and SPSS22 statistical software were used to prioritize the components under investigation. The findings of this research show that the organizational intelligence of employees with an experimental average of 3.38 is higher than the theoretical average of 2.82. Also, there is a significant difference at α=0.01 level between the theoretical averages and the experimental averages in all components of organizational intelligence. The analysis of the studied dimensions showed that strategic insight is the first priority, unity and agreement is the second priority, desire for change is the third priority, and common destiny is the last priority of organizational intelligence. According to the findings of the research, it is possible to use the solutions used by the employees of the Babol Municipal Organization to improve the organizational intelligence of other organizations as a model.

  Keywords: Organizational Intelligence, Prioritization, Municipal Organization
 • Fateme Samimi*, Farzad Ramezani Rad, Murad Rostami Pages 71-81

  This research was carried out with the aim of determining the consequences of using the DISC behavioral pattern in optimizing communication in the field of business and providing a solution. The research method is analytical and using field studies and various articles related to the level of productivity, the problems of working environments and various variables affecting the relationships of people in these environments as well as personality types according to The theoretical basis of the DISC model was In order to draw conclusions and analyze improvements by comparing different researches and reviewing their results and findings based on theoretical and experimental results, a meta-analysis was used to summarize. At the end of this issue, it became clear that the use of the DISC behavioral pattern is effective in improving and optimizing the performance of organizations, while the lack of expertise of the researcher can seriously damage the results of the work.

  Keywords: DISC behavioral model, business, organizational performance