فهرست مطالب

دانشکده دندان پزشکی اصفهان - سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 82، بهار 1402)
 • سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 82، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اللهیار گرامی، صدیقه شیخ زاده، میثم میرزایی، رضا قربانی پور * صفحات 1-8
  مقدمه

  هدف از این مطالعه، مقایسه ی روش های مختلف استفاده از انکوریج موقتی اسکلتی برای دیستالیزاسیون مولرهای ماگزیلا با روش آنالیز المان محدود بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، سه مدل مختلف المان محدود ساخته شده است که سه روش مختلف دیستالیزاسیون را نشان می دهد. در مدل 1، مینی اسکرو در ناحیه ی میانی کام وارد شده و به عنوان انکوریج اسکلتی برای حرکت دیستال مولرهای ماگزیلا اول و دوم استفاده شده است. در مدل 2، مینی اسکرو در باکال قرار دارد. در مدل 3، از پلیت پالاتالی برای دیستالیزاسیون مولر استفاده شده است.

  یافته ها

  در مدل 1 و 2، حرکت دیستالی هر دو مولر قابل مشاهده است. اما در مدل 3، مقداری حرکت مزیالی در کاسپ باکال مولر اول و هر دوکاسپ مولر دوم مشاهده شد. حداکثر میزان دیستالیزاسیون مولر اول و دوم در مدل 2 رخ داد.

  نتیجه گیری

  حداکثر جابجایی باکولینگوالی در مدل 1 مشاهده شد. حداکثر دیستالیزاسیون و تیپینگ مزیودیستالی مولر اول و دوم در مدل 2 رخ داد.

  کلیدواژگان: پیچ استخوانی، آنالیز المان محدود، انکوریج
 • آرش فندرسکی، محمد کتابی *، احسان رفیعی صفحات 9-19
  مقدمه

  حضور فاکتورهای رشدی و سایتوکین ها در پلاکت ها، نقش کلیدی در التهاب و ترمیم زخم ها دارند. از این رو Advanced-platelet rich fibrin و Leukocyte-platelet rich fibrin به عنوان محصولات پلاکتی در درمان های پریودنتال مورد استفاده قرار می گیرند. این مطالعه با هدف مقایسه ی اثر L-PRF و A-PRF بر روی میزان چسبندگی فیبروبلاست های لثه ای بر روی غشای کلاژنی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی تجربی- آزمایشگاهی (in vitro) که در زمستان 1399 در مرکز ذخایر ژنتیکی ایران انجام شد، غشاء به پنج قطعه 5×5 میلی متری تبدیل و در ته چاهک یک محیط کشت 5 چاهکی قرار داده شد. یک میلی لیتر A-PRF به دو چاهک و به دو چاهک دیگر نیز حجم وزنی مشابه A-PRF، از ماده ی L-PRF اضافه گردید. به طور کلی در مطالعه، 5 گروه اصلی (4 گروه آزمون و یک گروه شاهد) در نظر گرفته شد و در هر گروه، 6 نمونه و در مجموع 30 نمونه جهت تصویربرداری انتخاب گردید. به هر کدام از گروه ها، تعداد 104 سلول فیبروبلاست اضافه شد. چسبندگی سلولی توسط میکروسکوپ الکترونی پس از 24 ساعت از فیکساسیون بررسی شد. میزان چسبندگی با استفاده از آزمون های آماری ANOVA و Scheffe با سطح معنی داری (0/001 > p value) آنالیز گردید.

  یافته ها

  آزمون ANOVA اختلاف معنی داری بین میانگین تعداد فیبروبلاست های لثه ای چسبیده به غشا کلاژنی در حضور A-PRF، L-PRF (به ترتیب با میانگین 12/50 و 13/75) و گروه شاهد (با میانگین 4/67) نشان داد (0/001 > p value). بر اساس نتایج آزمون Scheffe، میانگین تعداد فیبروبلاست های لثه ای چسبیده به غشاء کلاژنی در حضور A-PRF و L-PRF اختلاف معنی داری از لحاظ آماری نداشت (0/05 < p value).

  نتیجه گیری

  افزودن لخته ی فیبرینی منجر به افزایش چسبندگی سلول های فیبروبلاست می شود هرچند از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین A-PRF و L-PRF در چسبندگی سلول های فیبروبلاست وجود نداشت.

  کلیدواژگان: غشاها، فیبرین غنی از پلاکت، فیبروبلاست ها
 • راضیه حسینی فر *، نیلوفر شادمان، رومینا حاجی زاده صفحات 20-27
  مقدمه

  بهداشت دهان و دندان، یکی از اجزای مهم سلامت محسوب شده و تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی افراد دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه ی بهداشت دهان و دندان، در سال 1399 صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی توصیفی- مقطعی، پرسش نامه توسط 240 دانشجوی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دانشکده ی دندان پزشکی در سال 1399تکمیل گردید و اطلاعات مربوط به سن، جنسیت، سنوات تحصیلی، تحصیلات والدین، آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دندان پزشکی در زمینه ی بهداشت دهان و دندان جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون خطی به روش گام به گام با استفاده از آزمون Baron، Kenny و Chi-square استفاده شد. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  48 درصد از دانشجویان، آگاهی بالا و 42 درصد، نگرش مناسب در زمینه ی بهداشت دهان و دندان داشتند. بین متغیرهای سن و نوع ورود به رشته ی دندان پزشکی و متغیرهای نگرش، آگاهی و عملکرد، رابطه ی معنی داری وجود نداشت (0/05 < p value). زنان و افرادی که والدین شان دندان پزشک بودند، بطور معنی داری عملکرد بهتری در زمینه ی بهداشت دهان و دندان داشتند. بین نگرش و آگاهی و همچنین آگاهی و عملکرد، ارتباط معنی داری وجود داشت (0/05 p value <).

  نتیجه گیری

  وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان در زمینه ی بهداشت دهان و دندان در سطح متوسطی قرار داشت و طراحی برنامه های منسجم برای بهبود این متغیرها در ارتقای عملکرد فردی و حرفه ای دانشجویان در این زمینه ضروری است.

  کلیدواژگان: نگرش، آگاهی، بهداشت دهان، دانشجویان
 • آذین فرزاد، هومان فخار *، فاطمه ابراهیم زاده، رامین مشرف، زهرا زارع بیدکی صفحات 28-35
  مقدمه

  تغییر رنگ ترمیم های کامپوزیت رزین، منجر به نارضایتی بیماران می شود. دهانشویه ی کلرهگزیدین، یکی از موادی است که موجب تغییر رنگ قابل مشاهده ی کامپوزیت رزین ها می شود. هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه ی میزان اثربخشی دو روش بلیجینگ خانگی و بلیچینگ استریپ بر نمونه های کامپوزیت رزین تغییر رنگ یافته با کلرهگزیدین 0/2 درصد بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی مداخله ای، تعداد 24 نمونه دیسک مانند از جنس کامپوزیت رزین Charisma Diamond ساخته شد. رنگ اولیه ی نمونه ها با استفاده از سیستم CIELab در اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. نمونه ها به مدت 2 هفته و 2 بار در روز و هر بار به مدت یک دقیقه در دهانشویه ی کلرهگزیدین 0/2 درصد قرار گرفتند. رنگ نمونه ها مجددا اندازه گیری شد. نمونه ها به 3 گروه (8 = n) تقسیم شدند. یک گروه به عنوان گروه شاهد در آب مقطر قرار گرفت. دو گروه بعدی تحث تاثیر بلیچینگ خانگی با ژل کارباماید پروکساید 20 درصد و استریپ Crest 3D white luxe قرار گرفتند. رنگ نمونه ها برای آخرین بار اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از ANOVA One-way آنالیز شدند (سطح معنی داری 0/05 = α).

  یافته ها

  میزان l، a و b در همه ی گروه ها با دهانشویه ی کلرهگزیدین افزایش یافت. البته تفاوت معنی دار آماری بین گروه ها مشاهده نشد (0/05 < P). پس از استفاده از تکنیک های بلیچینگ بر نمونه های رنگ گرفته توسط کلرهگزیدین 0/2 درصد میزان l، a و b کاهش یافت و تفاوت بین گروه ها از لحاظ آماری معنی دار بود(0/05 > P).

  نتیجه گیری

  همه ی نمونه ها به وسیله ی دهانشویه ی کلرهگزیدین 0/2 درصد تغییر رنگ یافتند. پس از استفاده از تکنیک های بلیچینگ، میزان بازگشت رنگ در بلیچینگ خانگی و بلیچینگ استریپ بیشتر از گروه شاهد بود.

  کلیدواژگان: تغییر رنگ دندان، کامپوزیت رزین، دهانشویه ی کلرهگزیدین، بلیچینگ
 • فروز کشانی *، سید امیر فرزام، محمدعلی صدیق، عاطفه اسفندپور، کوثر رفیعی صفحات 36-44
  مقدمه

  ادنتوژنیک کراتوسیست، نوعی کیست تکاملی ادنتوژنیک با رفتار کلینیکی تهاجمی و احتمال عود بیشتر از سایر کیست های ادنتوژنیک است. هدف از این پژوهش، توجیه رفتار بیولوژیک ادنتوژنیک کراتوسیست با مقایسه ی بیان ژن پروتیین p53 به عنوان القاگر آپوپتوز به روش ایمونوهیستوشیمیایی در آملوبلاستوما و ادنتوژنیک کراتوسیست بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی تجربی- آزمایشگاهی، 14 ادنتوژنیک کراتوسیست و 15 آملوبلاستوما از بلوک های پارافینه ی بخش پاتولوژی دانشکده ی دندان پزشکی قزوین در سال 94-1393 استخراج و پس از تایید، تحت رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی قرار گرفتند و سپس از لحاظ شدت و نحوه ی رنگ آمیزی بررسی شدند. در نهایت داده ها با استفاده آزمون های آماری Kruskal–Wallis و Mann–Whitney تجزیه و تحلیل شد (0/05 < p value).

  یافته ها

  در میان نمونه های آملوبلاستوما، در 86/7 درصد بیان نشاگر p53 مشاهده گردید (77 درصد بیان ضعیف و 33 درصد بیان متوسط- 84/ 6 درصد به صورت کانونی 15/4 درصد به صورت منتشر). در میان نمونه های ادنتوژنیک کراتوسیست در 4/71 درصد بیان نشانگر p53 مشاهده شد (80 درصد ضعیف، 20 درصد متوسط- 50 درصد کانونی و 50 درصد منتشر) بودند. بین ادنتوژنیک کراتوسیست و آملوبلاستوما از نظر شدت و نحوه ی انتشار نشانگر p53 اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (0/05 < p value).

  نتیجه گیری

  بیان نشانگر p53 در تومور آملوبلاستوما و ادنتوژنیک کراتوسیست تقریبا یکسان بوده و احتمالا رفتار تهاجمی ادنتوژنیک کراتوسیست به خاطر افزایش بیان ژن p53 جهش یافته در سلول های اپی تلیالی ادنتوژنیک می باشد و ممکن است تا حدی رفتار بیولوژیک ادنتوژنیک کراتوسیست را توجیه نماید.

  کلیدواژگان: آملوبلاستوما، ادنتوژنیک کراتوسیست، ژن p53، ایمونوهیستوشیمی
 • سهیلا دریساوی، شادیه مولایی، ناهید احمدیان یزدی، حسام پایون * صفحات 45-53
  مقدمه

  مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی محیط آموزشی دانشکده ی دندان پزشکی از دیدگاه دانشجویان دندان پزشکی اردبیل بر اساس مدل DSLES انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی توصیفی- مقطعی، 197 دانشجوی پیش بالینی و بالینی دانشکده ی دندان پزشکی اردبیل مشغول تحصیل در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه DSLES نسخه ی 48 سوالی استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T-test انجام پذیرفت (سطح معنی داری 0/05 > p value).

  یافته ها

  نتایج تحلیل 7 مولفه ی محیط آموزشی بر اساس پرسش نامه ی DSLES نشان داد که به ترتیب میانگین و انحراف استاندارد روابط بین دانشجویان (0/50 ± 2/18)، سازمان دهی برنامه ی آموزشی (0/49 ± 2/16)، تناسب فعالیت های آموزشی با اهداف آموزشی (0/46 ± 1/81)، توجه به دغدغه های دانشجویان (0/49 ± 1/70)، توسعه ی فعالیت های یادگیری و فوق برنامه (0/47 ± 1/66)، انعطاف برنامه ی آموزشی (0/43 ± 1/61) و جو عاطفی (0/41 ± 1/54) می باشد. همچنین میانگین و انحراف استاندارد در کل پرسش نامه (محیط آموزشی) برابر (0/30 ± 1/82) برآورد گردید. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در وضعیت محیط آموزشی دانشکده ی دندان پزشکی اردبیل از دیدگاه دانشجویان دندان پزشکی اردبیل بر اساس جنسیت وجود ندارد (0/05 < p value)؛ اما تفاوت معنی داری بر اساس دوره ی آموزشی پری کلینیک و کلینیک وجود داشت (0/05 > p value).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پیشنهاد می شود، توجه بیشتری به انعطاف پذیری در محتوای برنامه ی درسی و همچنین به راهای ارتباطی بیشتر بین دانشجویان و مسوولین دانشکده جهت پاسخ به دغدغه های آن ها اندیشیده شود.

  کلیدواژگان: آموزش دندان پزشکی، محیط، برنامه ی درسی
 • ساناز ضیائی، ریحانه فقیهیان، آرمیتا والی سیچانی، ندا صفری دهاقانی * صفحات 67-77
  مقدمه

  مهم ترین هدف از آماده سازی فضای کانال ریشه، پاک سازی کانال ریشه می باشد. استفاده از وسایل روتاری، افزون بر آسان کردن آماده سازی فضای کانال، به پاک سازی بهتر آن کمک می کنند. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی نگرش و عملکرد دندان پزشکان کودکان ایران در مورد استفاده از فایل های روتاری در پالپکتومی دندان های شیری بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی توصیفی- مقطعی در سال 1399، تعداد 150 متخصص دندان پزشکی کودکان شاغل در ایران وارد مطالعه شدند. پرسش نامه توسط 148 نفر تکمیل شد. اطلاعات دموگرافیک و نگرش و عملکرد دندان پزشکان کودکان ایران در مورد استفاده از فایل های روتاری در پالپکتومی دندان های شیری جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون Chi-Square در سطح معنی داری 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  در مطالعه ی حاضر 45/6 درصد افراد از فایل های روتاری استفاده می کردند. در حالی که 55/8 درصد از دندان پزشکان گزارش کردند که مهم ترین مزیت فایل های روتاری در مقایسه با فایل های دستی، کاهش زمان کار است، 62/2 درصد از دندان پزشکان گزارش کردند که مهم ترین عیب استفاده از فایل های روتاری در مقایسه با فایل های دستی در دندان های شیری، قیمت زیاد فایل های روتاری و تجهیزات لازم می باشد. در این مطالعه، 85 درصد از دندان پزشکان اعلام کردند که برای هر دو دندان شیری E و D از فایل های روتاری استفاده می کنند.

  نتیجه گیری

  به طور کلی بر اساس نتایج مطالعه ی حاضر، میزان شیوع کلی استفاده از فایل های روتاری در پالپکتومی دندان های شیری در متخصصین دندان پزشکی کودکان شاغل در ایران برابر 45/6 درصد می باشد.

  کلیدواژگان: نگرش، عملکرد، دندان پزشکی کودکان، پالپکتومی
 • محمدمصطفی آقامحسنی *، سید علی جعفریان محمدی صفحات 78-89
  مقدمه

  استفاده از فتودینامیک تراپی در علم پزشکی، یک رویکرد نسبتا جدید با پیشینه ای قدیمی است. در این روش می توان با استفاده از نور به غیر فعال سازی و تخریب سلول ها و میکروارگانیسم ها پرداخت. در درمان های دندان پزشکی، فتودینامیک تراپی می تواند در بسیاری از جنبه های درمانی مانند درمان بیماری های لثه، ضایعات دهانی و پیش بدخیم و درمان ریشه موثر باشد. فتودینامیک تراپی در ابتدا به عنوان یک درمان ضدعفونی معرفی شد اما امروزه با پیشرفت های مختلف در این بخش، به یک روش درمانی امیدوارکننده تبدیل شده است.

  شرح مقاله: 

  با توجه به یافته های مختلف این مطالعه، فتودینامیک تراپی می تواند در درمان بیماری های لثه و درمان ریشه به عنوان یک عامل کمکی و نیز پروسه ای کم تهاجمی، مفید واقع شده و نتایج درمان را بهبود بخشد. همچنین از فتودینامیک تراپی می توان در درمان ضایعات پیش بدخیم و سطحی در ناحیه ی سر و گردن و نیز جهت تشخیص اولیه ی ضایعات پیش بدخیمی که پتانسیل تبدیل شدن به بدخیمی را دارند استفاده کرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به پیشرفت های اخیر در خصوص استفاده از فتودینامیک تراپی در درمان های دندان پزشکی، امروزه می توان در بسیار از پروسه های درمانی از این روش به عنوان یک درمانی کمکی استفاده نمود. جهت اینکه بتوان از فتودینامیک تراپی به تنهایی جهت درمان های دندان پزشکی استفاده کرد، همچنان به مطالعات بیشتری نیاز است.

  کلیدواژگان: فتودینامیک تراپی، مواد حساس به نور، عوامل ضد باکتریایی، ایمپلنت های دندانی
|
 • Alahyar Gerami, Sedegheh Sheikhzadeh, Meysam Mirzaie, Reza Ghorbanipour * Pages 1-8
  Introduction

  The purpose of this study was to compare different methods used for maxillary molars distalization with Temporary Anchorage Devices (TADs) with a Finite Element Analysis (FEM) method.

  Materials and Methods

  In this study, three different finite element models were constructed to represent three different methods of distalization. In model 1,a mini screw was inserted in the midpalatal area and used as a skeletal anchorage for the distal movement of the first and second maxillary molars. Model 2 was designed based on the insertion of mini screw in the buccal area. In model 3,a palatal plate was used for molar distalization.

  Results

  IIn this study, three different finite element models were constructed to represent three different methods of distalization. In model 1,a mini screw was inserted in the midpalatal area and used as a skeletal anchorage for the distal movement of the first and second maxillary molars. Model 2 was designed based on the insertion of mini screw in the buccal area. In model 3,a palatal plate was used for molar distalization.

  Conclusion

  In model 1 and model 2, distal movement of both molars occurred, but in model 3, some mesial movement was seen in buccal cusp of the first molar and both cusps of the second molar. Maximum distalization of the first and second molar occurred in model 2.

  Keywords: Bone screw, Finite element analysis, Anchorage
 • Arash Fendereski, Mohammad Ketabi *, Ehsan Rafiee Pages 9-19
  Introduction

  Growth factors and cytokines in the platelet play a major role in the progression of inflammation and healing processes, therefore A-PRF and L-PRF as platelet drive ingredients are widely used in periodontal treatments. The purpose of this study is to compare the effect of A-PRF and L-PRF on the number of gingival fibroblasts adhered to collagen membrane.

  Materials and Methods

  In this In-vitro study conducted in winter of 2021 at the Iranian biological resource center, the membrane was cut into five pieces (5x5 mm) and placed at the bottom of a 5 well plate. 1 milliiiter of (A-PRF) was added to two wells in each group. And a similar amount of L-PRF was added to two wells in the other two groups. The last well was left A-PRF or L-PRF free. Gingival fibroblasts were seeded in all the wells. Cell adhesion was evaluated by means of a Field Emission Scanning Electron Microscope after 24 hours of incubation. The Data were analyzed by, one way and two-way ANOVA and Scheffe test (p value < 0.001).

  Results

  Based on ANOVA there was a statistically significant difference In the A-PRF + group and L-PRF+ group (12.50 and 13.57) compared to the control group (4.67) (p value < 0.001).and Scheffe analysis showed no statistically significant difference between A-PRF+ or L-PRF+ groups (p value = 0.307).

  Conclusion

  A-PRF and L-PRF are both effective in the adhesion of fibroblasts cells to collagen membranes, although there is no difference between A-PRF and L-PRF in the adhesion of fibroblast cells to collagen membranes.

  Keywords: Guided Tissue Regeneration, collagen membrane, Cell Adhesion, PRF, fibroblast
 • Razieh Hoseinifar *, Niloofar Shadman, Romina Hajizadeh Pages 20-27
  Introduction

  Oral and dental health is a crucial aspect of overall health and has a great impact on the quality of life. The aim of this study was to evaluate the knowledge, attitude and performance of dental students of Kerman University of Medical Sciences in the field of oral and dental health.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, a questionnaire was completed by 240 dental students of Kerman University of Medical Sciences and information about age, gender, years of education, parents' education, knowledge, attitude and performance of dental students in the field of oral and dental health were collected. To analyze the data, Pearson correlation coefficient and linear regression step by step method using Baron and Kenny test and Chi-square test. The level of significance was set at a p value < 0.05.

  Results

  48% of students had high knowledge and 42% had a positive attitude towards oral and dental health. There was no significant relationship between the variables of age and type of entry into dentistry and the variables of attitude, knowledge and practice (p value > 0.05). Women and those whose parents were dentists had significantly better oral and dental health performance. There was a significant relationship between knowledge and performance and between attitude and knowledge (p value < 0.05).

  Conclusion

  The status of students' oral and dental health knowledge, attitude and performance are moderate and It is essential to develop effective programs to improve these variables to enhance the individual and professional performance of students in this field.

  Keywords: Attitude, Knowledge, Oral health, Students
 • Azin Farzad, Hooman Fakhar *, Fatemeh Ebrahimzadeh, Ramin Mosharraf, Zahra Zarebidaki Pages 28-35
  Introduction

  Discoloration of resin composite restorations cause patient dissatisfaction. Chlorhexidine mouthwash is an agent that causes significant discoloration of resin composite. The aim of this study was to investigate and compare the effectiveness of two methods of home bleaching and strip bleaching on resin composite samples that are discolored by 0.2% chlorhexidine.

  Materials and Methods

  In this in-vitro experimental study number of 24 disc-shaped samples were fabricated from Charisma Diamond resin composite. The initial color of samples was measured by CIE Lab system in spectrophotometer. The samples were immersed in the 0.2% chlorhexidine mouthwash for 2 weeks twice a day for 1 minute each time. The color of the samples was measured again. Samples were divided into 3groups (n = 8). One group was placed in distilled water as the control group. The next two groups were exposed to the effects of home bleaching with 20% carbamide peroxide gel and Crest 3D white luxe white strip. The color of the samples was measured for the last time. Data were analyzed with One-way ANOVA (α = 0.05).

  Results

  The amount of l, a and b increased by 0.2% chlorhexidine mouthwash in all groups. However, no statistically significant difference was observed between the groups (p value > 0.05). After using bleaching techniques on samples were discolored by 0.2% chlorhexidine mouthwash, l, a and b decreased and the difference between the groups was statistically significant (p value < 0.05).

  Conclusion

  All of the samples were discolored by 0.2% chlorhexidine mouthwash. After using the bleaching techniques, the rate of color return in home bleaching and strip bleaching was higher than the control group.

  Keywords: Tooth discoloration, Composite resins, Mouthwashes, Chlorhexidine, Bleaching
 • Forooz Keshani *, Seyed Amir Farzam, Mohammad Ali Seddigh, Atefe Esfandpour, Kosar Rafiei Pages 36-44
  Introduction

   Odontogenic keratocyst (OKC), which is a developmental cyst has aggressive clinical behavior and its recurrence possibility is higher than other odontogenic cysts. The aim of this study was estimate biologic behavior of OKC with p53 immunohistochemistry comparison, as a tumor suppressor between OKC and ameloblastoma.

  Materials and Methods

   In this experimental study, paraffin blocks of 14 OKC and 15 ameloblastoma, were collected from oral pathology department Qazvin University. After confirmation of H&E slides, they were stained immunohistochemically. Then the IHC slides were observed in terms of intensity and staining pattern. Finally, data were analyzed with Wilcoxon and Man-Whitney test (p value < 0.05).

  Results

   In 86.7 % of ameloblastoma with positive expression p53 marker, 77% were weak expression and 33% were moderate expression. Among positive staining samples 84.6% were focally and 15.4% were scattered. In the case of OKC 11.4% indicated p53 marker that 80% showed weak expression and 20% showed moderate expression. 50% were focally and 50% were scattered. These findings support was not significially different between intensity and pattern of p53 marker between ameloblastoma and OKC (p value > 0.05).

  Conclusion

   Expression of p53 was similar in ameloblastoma and OKC. Probably, high expression of p53 in odontogenic epithelial cells was one of the reasons for the OKC aggressive behavior. This findings vindicate biologic behavior of OKC.

  Keywords: Ameloblastoma, Odontogenic keratocyst, Gene p53, Immunohistochemistry
 • Soheila Darisavi, Shadieh Molaei, Nahid Ahmadian Yazdi, Hesam Paivan * Pages 45-53
  Introduction

  The aim of this study was to evaluate the educational environment of the School of Dentistry from the perspective of Ardabil dental students based on the DSLES model.

  Materials and Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 197 pre-clinical and clinical students participated who studied in Ardabil Dentistry School in 2022. A 48-item DSLES questionnaire was used to collect data. Data analysis was performed using descriptive statistics and T-test.

  Results

  The results of the analysis of 7 components of the educational environment based on the DSLES questionnaire showed the results as followings: the mean and standard deviation of student-student (2.18 ± 0.50), the organization of the educational program (2.16 ± 0.49), meaningful experience (1.81 ± 0.46), supportiveness (1.70 ± 0.49), breadth-interest (1.66 ± 0.47), flexibility (1.61 ± 0.43) and emotional climate (1.54 ± 0.41). Also, the mean and standard deviation in the whole questionnaire (educational environment) were estimated to be (1.82 ± 0.30). The results also showed that there is no significant difference in the educational environment of Ardabil Dental School from the perspective of Ardabil dentistry students based on gender (p value > 0.05); But there was a significant difference based on pre-clinic and clinic training course (p value < 0.05).

  Conclusion

  Based on the results, it is suggested that more attention should be paid to flexibility in the content of the curriculum and also to more communication channels between students and faculty officials to respond to their concerns.

  Keywords: Dental education, Environment, Curriculum
 • Sanaz Ziaei, Reyhaneh Faghihian, Armita Vali Sichani, Neda Safari Dehaghani * Pages 67-77
  Introduction

   The most important goal behind preparing root canal is to clean the root canal. Using rotary instruments facilitate the preparation of root canal, and also it helps a better cleaning of the canal. The present study aimed to evaluate the attitude and performance of pediatric dentists about using rotary files in primary dental pulpectomy in Iran.

  Methods and Materials: 

  The present study is a cross-sectional and descriptive study conducted in 150 Iranian pediatric dentists in 2020. The questionnaires were completed by 148 dentists. The demographic data and the practice and attitude of Iranian pediatric dentists to using rotary files in the pulpectomy of primary teeth were collected. Data were analyzed using Chi-square test with significant level less than 0.05.

  Results

  In the present study 45.6% of the participants used rotary files. While 55.8% of dentists reported that the most important advantage of rotary files compared to manual files is the reduction of working time, 62.2% of dentists reported that the most significant disadvantage of using rotary files compared to manual files in deciduous teeth is the high price of rotary files and necessary equipment. In this study 85% of the dentists reported using rotary files for both E and D deciduous teeth.

  Conclusion

   Overall, based on the findings of the present study, the total prevalence of using rotary files in the pulpectomy of primary teeth among Iranian pediatric dentists is 45.6%.

  Keywords: Attitude, Performance, Pediatric dentistry, Pulpectomy
 • Mohammad Mostafa Aghamohseni *, Seyed Ali Jafarian Mohammadi Pages 78-89
  Introduction

   The use of photodynamic therapy is a relatively new approach in medical science with an old background. In this method, it is possible to use light to inactivate and destroy cells and microorganisms. In dental treatments, it can be effective in many aspects of treatment, such as the treatment of gum diseases, oral and premalignant lesions, and root canal treatment. Initially introduced as an anti-infective treatment, photodynamic therapy has become a promising treatment method due to various advances in this field.

  Description: 

  According to the various findings of this study, photodynamic therapy can be useful as an adjuvant treatment of gum diseases and root canal treatment as as it is a minimally invasive process and can improve the treatment outcomes. Additionally, it can be used in the treatment of premalignant and superficial lesions in the head and neck region, as well as for early diagnosis of premalignant lesions with the potential to become malignant.

  Conclusion

   According to the recent advances regarding the use of photodynamic therapy in dental managements, today this method can be used as an adjuvant treatment in many dental procedures. In addition, further studies are needed to show the use of photodynamic therapy as an independent treatment in dental managements.

  Keywords: Photodynamic therapy, Photosensitizer, Anti-bacterial agents, Dental implants