فهرست مطالب

 • پیاپی 91 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سید قاسم سید هاشمی*، مجید محمود علیلو، شلاله حسین نژاد، بهناز حسین زاده خانمیری، معصومه اسماعیلی شهنا صفحات 1-11
  این پژوهش با هدف تعیین ارتباط علی و تحلیل خوشه ای و تابع تشخیص رفتارهای فزون کنشی جنسی، استفاده مشکل زا از پورنوگرافی و سلامت روانی در یک نمونه آنلاین ایرانی انجام شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه ی آماری شامل کلیه ی افراد فعال در سایت های شبکه های اجتماعی در سال 1397 بودند. حجم نمونه، 408 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی با پرسشنامه های آنلاین سلامت روانی (Veit & Ware, 1983)، استفاده مشکل زا از پورنوگرافی (Bőthe et al., 2018)، رفتار فزون کنشی جنسی (Reid, Garos, & Carpenter, 2011) صورت گرفت و داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، مدل یابی معادلات ساختاری، تحلیل خوشه ای و تحلیل تابع تشخیص مورد تحلیل قرار گرفت. مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود (RMSEA = 0.05, GFI = 0.96, CFI = 0.98, AGFI = 0.93; χ2/df = 2.29) و همه روابط به جز مسیر بهزیستی روانشناختی به استفاده مشکل زا از پورنوگرافی (306/0 p =، 07/0- β=) معنادار بودند. همچنین، نتایج تحلیل خوشه ای بر اساس متغیرهای رفتار فزون کنشی جنسی و استفاده مشکل زا از پورنوگرافی در حالت دو خوشه ای (دیسترس روانشناختی بالا و پایین) معنی دار بود (P < 0.001). نتایج تجزیه تابع تشخیص نشان داد که رفتار فزون کنشی جنسی و استفاده مشکل زا از پورنوگرافی دارای بالاترین توان در تمایزگذاری بین دو گروه از افراد با دیسترس روانشناختی بالا و پایین بودند (P < 0.001) که 9/65% افراد به درستی به وسیله این تابع تشخیص داده شدند و افراد دارای دیسترس روانشناختی بالا، بالاترین مقادیر میانگین را در تمام مولفه های رفتار فزون کنشی جنسی و استفاده مشکل زا از پورنوگرافی داشتند (5/63%، 61n=).
  کلیدواژگان: رفتار فزون کنشی جنسی، استفاده مشکل زا از پورنوگرافی، سلامت روانی، کاربران سایت های شبکه های اجتماعی، ایران
 • حمیده محمدی دهج، سمانه اسعدی*، اولیور رابینسون صفحات 12-22

  این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های شخصیتی، اهداف و برنامه های جوانان برای تغییر ویژگی های شخصیتی خود با توجه به تفاوت های جنسیتی انجام شد. در چارچوب طرحی توصیفی از نوع علی- مقایسه ای از بین تمامی دانشجویان 18 تا 25 ساله دانشگاه یزد تعداد 160 نفر به  روش نمونه گیری در دسترس به عنوان گروه نمونه در پژوهش شرکت داشتند. داده ها از طریق پرسشنامه ی 5 عامل بزرگ شخصیت (Costa & McCrae,1992) و اهداف تغییر آن به صورت اینترنتی و آنلاین جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزار Spss22  و با استفاده از آزمون های تی مستقل و خی دو مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان داد میانگین ویژگی توافق پذیری در کل گروه نمونه از سایر ویژگی ها بیشتر بود. نتایج آزمون T برای مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان و مردان نشان دهنده ی تفاوت معنادار در توافق پذیری (001/0=P) و گشودگی به تجربه (006/0=P) بود. در ارتباط با اهداف تغییر ویژگی های شخصیتی، مقدار خی دو بیانگر این بود که بین زنان و مردان در اهدافشان برای تغییر ویژگی های توافق پذیری (001/0= p)، گشودگی به تجربه (001/0= p) و مسیولیت پذیری (006/0= p) تفاوت معنادار وجود دارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت ویژگی های شخصیتی در عین پایداری نسبی، قابلیت تغییر داشته و تعریف اهداف تغییر و برنامه ریزی می تواند تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: تغییر ویژگی های شخصیت، اهداف، برنامه ها، جنسیت، جوانان
 • مهسا رزم گر، سید علی کیمیایی*، ایمان الله بیگدلی صفحات 23-37

  این پژوهش با هدف مقایسه ی اثربخشی مشاوره راه حل محور و مشاوره حمایتی مبتنی بر خوددلسوزی بر کنترل رفتار، سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی کودکان خیابانی پسر صورت گرفت. این تحقیق یک  مطالعه پژوهشی نیمه تجربی با گروه آزمایش و کنترل بود.  جامعه ی این پژوهش شامل کلیه ی کودکان خیابانی پسر واقع در مرکز نگهداری کودکان خیابانی و کار شهر مشهد سال 1397  بود. افراد نمونه به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل  (هرکدام 10 نفر)، در مجموع 30 نفر جایگزین شدند. برای انجام پیش آزمون و پس آزمون، از ابزارهای پرسشنامه ی سازگاری (Sinha & Singh, 1993) و پرسشنامه ی خودسنجی نوجوانان (YSR) (Achenbach & Rescorla,1991) استفاده  شد. گروه های آزمایش نیز به مدت 8 جلسه، هفته ای یک بار و هرجلسه به مدت 90 دقیقه مورد آموزش گروهی قرار گرفتند ولی گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. نتایج با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیری بررسی شد. نتایج نشان داد که بین آزمودنی های گروه های آزمایش که درمان راه حل محور و مشاوره حمایتی مبتنی بر خوددلسوزی را دریافت نموده اند و گروه کنترل در میانگین کنترل رفتار در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. (001/0<p).  اما در مورد انواع سازگاری کودکان، بین دو گروه از لحاظ معناداری در سازگاری تفاوتی مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: مشاوره راه حل محور، مشاوره حمایتی مبتنی بر خوددلسوزی، کودکان خیابانی پسر، سازگاری، کنترل رفتار
 • مریم افلاکی ناصری، محمدرضا زربخش بحری*، شهنام ابوالقاسمی، طاهر تیزدست صفحات 38-52

  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش درمان پاسخ محور و درمان ذهن خوانی بر کارکردهای اجرایی کودکان طیف اوتیسم انجام شد. روش تحقیق در این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه، کودکان  اوتستیک شهر لاهیجان بودند. نمونه تحقیق شامل 45 نفر از کودکان 6 تا 13 سال مبتلا به اوتیسم بودند که به شیوه تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه کارکردهای اجرایی بریف (Gioia, 2000)  بود که توسط والدین تکمیل شد. پس از اجرای پیش آزمون، کودکان اوتیسم به صورت تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) 15 نفره جایگزین شدند. سپس گروه آموزش مفاهیم ذهن خوانی به مدت 10 جلسه و گروه درمان پاسخ محور به مدت 7 جلسه تحت آموزش انفرادی قرار گرفتند. پس از اتمام مداخلات، پس آزمون به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس نشان داد درمان پاسخ محور و درمان ذهن خوانی بر کارکردهای اجرایی کودکان اوتیسم موثر است و درمان ذهن خوانی نسبت به آموزش درمان پاسخ محور در میزان مولفه های کارکردهای اجرایی  اثربخشی بیشتری دارد (01/0> P). نتیجه آزمون ال اس دی نشان می دهد بین اثربخشی درمان ذهن خوانی و پاسخ محور بر تنظیم رفتار (01/0>P) و نیز فراشناخت (01/0>P) کودکان تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد نمرات گروه های مداخله در مقایسه با گروه کنترل در مقیاس کارکردهای اجرایی  تغییرات معنی داری داشت. کارکردهای اجرایی پس از انجام مداخلات افزایش یافته و این افزایش در گروه ذهن خوانی بیشتر بوده است. استفاده از این دوروش به درمانگران، روانشناسان و مربیانی که در راستای آموزش به کودکان اوتستیک فعالیت می کنند پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: درمان پاسخ محور، درمان ذهن خوانی، کارکردهای اجرایی، کودکان، اوتیسم
 • هاجر براتی، سید حمیدرضا عریضی سامانی* صفحات 53-67

  عواطف در رفتار خرید افراد دخیل هستند و انتخاب کالاها را تحت تاثیر قرار می دهند. مقایسه درصد انتخاب کالای حد وسط در دو گروه عاطفه مثبت و منفی و گشودگی بالا و پایین نسبت به احساسات در دانشجویان هدف این پژوهش بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نامعادل و کاربندی معکوس بود. جامعه آماری همه دانشجویان رشته ی روانشناسی دانشگاه اصفهان در مقطع لیسانس و ارشد در کلیه گرایش ها بودند. یک نمونه 144 نفری از اعضای جامعه به صورت داوطلب انتخاب شدند و به مقیاس های عاطفه ی مثبت و منفی (Watson,Clark & Tellegen, 1988) فرم کوتاه و گشودگی نسبت به احساسات (Forgas & Ciarrochi,2001) پاسخ دادند. سپس به آنها خلق مثبت و  منفی القا شد. سپس این افراد از بین سه بسته کالا (دو بسته با خطر بالا و یک بسته کالای حد وسط) دست به انتخاب زدند. داده ها با استفاده از آزمونt  مستقل و تحلیل Logit تحلیل شد. پایایی آلفای کرونباخ ابزارها در حد مطلوب بود. یافته ها نشان داد که درصد انتخاب کالای حد وسط در بین افرادی که عاطفه مثبت دارند و افرادی که گشودگی بالا نسبت به احساسات دارند، بیشتر است. همچنین، تاثیر گشودگی به احساسات بر انتخاب کالا از سوی شرکت کنندگان توسط عاطفه مثبت و عاطفه منفی تعدیل می شود. براساس یافته ها فروشندگان می توانند با ایجاد عواطف مثبت (منفی) در خریداران، احتمال خرید کالای ایمن(با خطر بالا) را در آنان بالا برند و به اهداف فروش خود برسند.

  کلیدواژگان: انتخاب کالا، عاطفه مثبت و منفی، گشودگی به احساسات، دانشجویان لیسانس و ارشد روانشناسی
 • آرزو عبدی، فائزه سهرابی* صفحات 68-79

  هدف این پژوهش تعیین تاثیر سبک های اسنادی و خطاهای شناختی بر تمایل به خودکشی در بین جوانان تحصیلکرده 20 تا 35 ساله مراجعه کننده به مراکز سلامت روان تکاب بود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه جوانان تحصیلکرده (از دیپلم تا فوق لیسانس) در دامنه سنی 20 تا 35 سال مراجعه کننده به مراکز سلامت روان شبکه بهداشت شهر تکاب بود که در طرح غربالگری سال 1399 شرکت کرده بودند. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه گیری کوکران تعداد 255 مورد به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده پرسش نامه های خطاهای شناختی Migooni (2001)، سبک های اسنادی Seligman et al (1983) و مقیاس تمایل به خودکشی Orbach (1991) جمع آوری شد. نتایج آزمون فرضیات در سطح (05/0<p) به روش رگرسیون نشان داد که سبک های اسنادی و خطاهای شناختی به ترتیب 163/. و 348/. از واریانس تمایل به خودکشی در جوانان مراجعه کننده به مراکز سلامت روان شبکه بهداشت شهر تکاب را تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: سبک های اسنادی، خطاهای شناختی، تمایل به خودکشی، تحصیلکرده، جوانان
 • مهدی مظاهری تهرانی، محمدمسعود دیاریان*، فاطمه جوادزاده شهشهانی صفحات 80-92

  این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش والدگری امید محور بر خودکارآمدی والدینی مادران کودکان پیش دبستانی انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به همراه پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه  آزمایشی و کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مادران کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان در سال 1398 بود. نمونه آماری پژوهش شامل 30 نفر از مادران بوده که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده عبارتند از مقیاس خودکارآمدی مادران برکلی (نسخه دوم، 2005). شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه را در سه مرحله تکمیل کردند.  جلسات آموزش والدگری امید محور طی 10 جلسه 90 دقیقه ای برای آزمودنی های گروه آزمایش ارایه گردید . داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج حاصل حاکی از تاثیر آموزش والدگری امید محور بر افزایش خودکارآمدی والدینی و مولفه های پذیرش فرزند، ارزیابی مثبت فرزند، مسیولیت پذیری و خود مدیریتی مادران کودکان پیش دبستانی در مرحله پس آزمون و پایداری این تاثیر در مرحله پیگیری بود (05/0<p). این پژوهش می تواند جهت روانشناسان و مشاوران حوزه والدگری و نیز انتخاب نوع مداخله برای آموزش والدین مفید باشد.

  کلیدواژگان: والدگری، امید، خودکارآمدی والدینی، مادران، کودکان پیش دبستانی
 • سعیده هدایت، محمد نریمانی*، سیف الله آقاجانی، سجاد بشرپور صفحات 93-108

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سبک های والدگری بر اختلال سلوک (CD) با میانجی گری همدلی عاطفی و شناختی در دانش آموزان دوره متوسطه اول انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1399-1398 بود که تعداد 234 نفر از دانش آموزانی که بالاترین نمرات را در پرسشنامه علایم مرضی کودکان (فرم والد) (Gadow & Sprafkin, 2007) کسب کردند و دارای بیشترین نشانه های اختلال سلوک بودند، بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه والدگری آلاباما (Frick, 1991)، مقیاس بهره همدلی بارون-کوهن (Baron-Cohen & Wheelwrigh, 2004) را تکمیل کردند. برای پاسخگویی به فرضیه ها از مدلیابی معادلات ساختاری بر روی نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ضرایب مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم در مدل پژوهش معنادار هستند (001/0>P). طبق یافته های این پژوهش، سبک های والدگری کارآمد و ناکارآمد و همدلی عاطفی و شناختی بر اختلال سلوک اثر مستقیم و معنادار دارند و سبک های والدگری کارآمد و ناکارآمد نیز اثر مستقیم و معناداری بر همدلی عاطفی و شناختی دارند. همچنین سبک والدگری کارآمد (مولفه های والدگری مثبت و مشارکت پدر) و سبک والدگری ناکارآمد (مولفه های اقتدار، نظارت ضعیف و تنبیه بدنی) با میانجی گری همدلی عاطفی و شناختی بر اختلال سلوک دانش آموزان اثر غیر مستقیم دارد. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که ارتباط مناسب بین والد و کودک، دستیابی به نمویافتگی عاطفی را در فرد میسر ساخته و توانایی همدلی و رفتار جامعه پسند را در نوجوانان افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: اختلال سلوک، سبک های والدگری، همدلی عاطفی، همدلی شناختی، دانش آموزان دوره متوسطه اول
 • هادی ایزانلو، فاطمه شهابی زاده*، سید کاوه حجت، سید عبدالمجید بحرینیان صفحات 109-123

  اقدام به خودکشی در بین دختران نوجوان بدلیل شناخت های منفی در حال افزایش است، بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر اندیشناکی در مقابل درمان شناختی مبتنی بر توجه آگاهی بر خود ارزیابی منفی و افکار خودکشی در بین دختران نوجوان 14 تا 19 سال، افسرده قدام کننده به خودکشی بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی، با پیش آزمون- پس آزمون و یک گروه کنترل بود. 33 دختر نوجوان که با مشکل اقدام به خودکشی به واحد اورژانس بیمارستان ثامن الایمه و امام حسن (ع) بجنورد از اول آبان تا پانزدهم اسفند 1398 مراجعه کرده بودند، پس از داشتن ملاک های ورود، به روش هدفمند انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در سه گروه (هر گروه 10 نفر) درمان شناختی رفتاری متمرکز بر اندیشناکی، شناخت درمانی مبتنی بر توجه آگاهی (10 جلسه انفرادی) و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های افسردگی (Beck & Steer, 1993) و احتمال خودکشی (Cull & Gill, 1989) بودند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد هر دو مداخله اثر معناداری بر کاهش خودارزیابی منفی و افکار خودکشی (05/0<p) داشته است و این اثر در طول دوره پیگیری دو ماهه نیز پایدار بوده است. بنابراین هر دو مداخله می توانند با شیوه های متفاوتی (کاهش اندیشناکی و افزایش توجه آگاهی) اما بدون برتری، سطح خود ارزیابی منفی و عقاید خودکشی را کاهش دهند، بنابراین استفاده از این دو مداخله در زمان افسردگی و در دوره بحران خودکشی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری متمرکز بر اندیشناکی، درمان شناختی مبتنی بر توجه آگاهی، افسردگی، خود ارزیابی منفی، افکار خودکشی، دختران 14-19 سال
 • آمنه خدمتیان، عبدالزهرا نعامی*، اقبال زارعی، علی خلفی صفحات 124-136
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش برنامه فزاینده بر سخت کوشی تحصیلی، شیفتگی تحصیلی و شکوفایی تحصیلی در دانش آموزان کلاس دوازدهم شهرستان میناب بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه دوازدهم شهرستان میناب در سال 1399 است، که  40 دانش آموز به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی ساده در دو گروه 20 نفری آزمایشی و کنترل گماشته شدند. هر دو گروه، مورد پیش آزمون، پس آزمون قرار گرفتند. برنامه آموزشی ذهن فزاینده از7 جلسه دو ساعته تشکیل شده بود. شرکت کنندگان گروه آزمایش مداخله دریافت نمودند، اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند و تنها مورد پیش آزمون، پس آزمون قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل  پرسشنامه سخت کوشی تحصیلی Clark (2017)، پرسش نامه شیفتگی تحصیلی Yuwanto (2013) و پرسشنامه شکوفایی تحصیلی Schreiner, Pothoven, Nelson & McIntosh (2009)می باشد. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها نشان داد که برنامه آموزش ذهن فزاینده منجر به افزایش سخت کوشی تحصیلی، شیفتگی تحصیلی و شکوفایی تحصیلی در گروه آزمایش شده است (p<0/05). بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود برنامه آموزش ذهن فزاینده به دانش آموزان آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: آموزش برنامه ذهن فزاینده، سخت کوشی تحصیلی، شیفتگی تحصیلی، شکوفایی تحصیلی
 • شهناز حبیبیان، اعظم مرادی*، سید حسن موسوی صفحات 137-150

  هدف این تحقیق تعیین اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر بهزیستی روانشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر بدسرپرست بود. طرح این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون  همراه با گروه گواه بود. نمونه این تحقیق شامل 33 نفر از دانش آموزان پسر بدسرپرست یک کانون شبانه روزی فرهنگی و تربیتی در شهرکرد در زمستان 1397 بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابتدا روی افراد گروه نمونه پرسشنامه های پیش آزمون شامل فرم کوتاه پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و همکاران Ryff’s Psychological Well-being (1989)  و فرم کوتاه پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا Social Adjustment (1939) اجرا شد، سپس افراد گروه نمونه به طور تصادفی به دو گروه مساوی آزمایشی و گواه واگذار شدند و سپس 9 جلسه آموزش گروهی خودکارآمدی برای اعضای گروه آزمایشی اجرا شد در حالی که افراد گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. پس از اتمام جلسات، پس آزمون با استفاده از همان پرسشنامه های پیش آزمون بر روی شرکت کنندگان اجرا شد. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان دهنده اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر بهزیستی روانشناختی (001/0<p) و سازگاری اجتماعی (001/0<p) نوجوانان پسر بدسرپرست بود.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، بهزیستی روانشناختی، سازگاری اجتماعی، نوجوان بدسرپرست
 • سلمان زارعی، خدیجه فولادوند* صفحات 151-162
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر عاطفه منفی و استرس ادراک شده در بیماران قلبی عروق کرونری انجام شد. روش پژوهش شبه ‏آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش بیماران قلبی عروق کرونری مراجعه کننده به بیمارستان جماران شهر تهران در سال 1397 بود که با روش نمونه گیری دردسترس 30 نفر از آن ها انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس عاطفه منفی دنولت (1998) و مقیاس استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983) استفاده شد. پس از اجرای پیش آزمون، مداخله (طرحواره درمانی) طی 10 جلسه 50 دقیقه ای برای گروه آزمایش ارایه گردید. پس از پایان برنامه طرحواره درمانی گروهی، از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون کواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای استرس ادراک شده (897/17=F) و عاطفه منفی (082/16=F) در سطح 01/0< P تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج پژوهش، کاربرد این روش درمانی در طرح ریزی مداخله های درمانی بیماران قلبی می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: استرس ادراک شده، بیماران قلبی عروق کرونری، طرحواره درمانی، عاطفه ی منفی
 • منیر السادات سیدکریمی، کریم افشاری نیا*، مختار عارفی صفحات 163-173
  هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش رویکرد هیجان مدار به شیوه گروهی بر افسردگی و بهزیستی اجتماعی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری  پژوهش «کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه هفده شهر تهران با مشکل اختلال در بهزیستی اجتماعی و افسردگی ناشی از خیانت همسر» در سال 1397 بود. نمونه مورد مطالعه شامل 20 نفر  در دو گروه 10 نفری (آزمایش و کنترل) بود. ابزار پژوهش پرسشنامه افسردگی (Beck, 1961) و پرسشنامه بهزیستی اجتماعی (Keys, 1998) بود. سپس افرادی که در گروه آزمایش قرار داشتند طی 10 جلسه طبق پروتکل رویکرد هیجان مدار (Ranjbar, 2014) تحت آموزش قرار گرفتند. پس از پایان آموزش ها، هر دو گروه دوباره ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس و بوسیله نر م افزار SPSS تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان دادند که آموزش رویکرد هیجان مدار به طور معناداری موجب کاهش افسردگی (00/0=p) و افزایش بهزیستی اجتماعی (00/0 =p) زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی شد.  توصیف هیجانات اولیه و ثانویه و توجه به هیجانات، دلایلی بود که موجب کاهش هیجانات منفی و اصلاح روابط تنش زا می شد.
  کلیدواژگان: رویکرد هیجان مدار، افسردگی، بهزیستی اجتماعی، زنان، خیانت زناشویی
 • ائلیاز برناک*، افسانه قنبری پناه، فریبا حسنی، رعنا محمدزاده اسماعیلی صفحات 174-186

  این پژوهش با هدف یافتن تاثیر سندرم استکهلم بر اختلال استرس پس از حادثه با میانجی گری روش های مقابله ای در زنان تحت خشونت خانگی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمام زنان متاهل تحت خشونت خانگی بین سنین 18 تا 60 سالی بوده است که به مراکز بهزیستی، اورژانس اجتماعی، دادگاه عمومی خانواده شعبه 1 و تعدادی از مراکز خدمات مشاوره روانشناختی استان تهران مراجعه کرده و اقدام به تکمیل پرسشنامه ها نمودند. در این پژوهش برای جمع آوری نمونه ها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده. ابزار جمع آوری اطلاعات عبارت بود از: مقیاس سندرم استکهلم (Graham et al. 1995)، مقیاس شهروندی اختلال استرس پس از سانحه میسیسیپی (Keane et al. 1987) ، پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس Endler and Parker, 1990  و پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان (Tabrizi et al. 2012) . در این پژوهش برای تحلیل داده ها از مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد سندرم استکهلم به صورت مستقیم بر اختلال استرس پس از حادثه در زنان تحت خشونت خانگی  تاثیر می گذارد. همچنین نتایج نشان دادند که بین سندرم استکهلم و اختلال استرس پس از حادثه و با میانجی گری روش های مقابله ای در زنان تحت خشونت خانگی تاثیر غیرمستقیم معنادار وجود دارد.

  کلیدواژگان: سندرم استکهلم، اختلال استرس پس از حادثه، روش های مقابله ای، زنان تحت خشونت خانگی، خشونت علیه زنان
 • زهرا ترک زاده آرانی، رضا جعفری هرندی*، سوسن بهرامی صفحات 187-207
  پژوهش حاضر با هدف مدل یابی رابطه ی ساختاری هویت تحصیلی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری راهبردهای یادگیری خودتنظیم و باورهای انگیزشی در دانش آموزان انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی دوم نواحی چهارگانه ی آموزش و پرورش شهر قم به تعداد 21940 نفر که در سال تحصیلی 2018-19 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داد. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است. بدین صورت که ابتدا چهار ناحیه ی آموزش و پرورش شهر قم را چهار خوشه در نظر گرفته سپس از هر ناحیه یک مدرسه و از هر مدرسه سه کلاس انتخاب شد. در نهایت، حجم نمونه ی این پژوهش بر اساس جدول کرجسی، مورگان و کهن و با توجه به حجم جامعه شامل 378 نفر از دانش آموزان بود. در این پژوهش از ابزار پرسش نامه (پرسش نامه ی منزلت های هویت تحصیلی (Was & Isaacson, 2008) و پرسش نامه ی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (Pintrich & Degroot, 1990) که به روش 5 گزینه ای لیکرت طراحی شده است) جهت جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای هویت تحصیلی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم و باورهای انگیزشی استفاده شد و در مورد متغیر عملکرد تحصیلی میانگین نمرات نیم سال دوم دانش آموزان به کار گرفته شد. کلیه ی تحلیل های آماری با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (Structural equation modeling with partial least squares approach) انجام گرفته است. یافته ها بیان گر تاثیر مثبت و معنادار هویت تحصیلی بر عملکرد تحصیلی به صورت مستقیم است. از سوی دیگر تاثیر هویت تحصیلی بر عملکرد تحصیلی به صورت غیر مستقیم و با میانجی گری راهبردهای یادگیری خودتنظیم و باورهای انگیزشی نیز مثبت و معنادار است.
  کلیدواژگان: باورهای انگیزشی، دانش آموزان دختر، راهبردهای یادگیری خودتنظیم، عملکرد تحصیلی، متوسطه ی دوم، هویت تحصیلی
 • رضوان همائی*، اعظم طبیب زاده صفحات 208-219

  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاری بهزیستی روان شناختی  بر اساس تنیدگی والدگری و نشخوار فکری با نقش میانجی تاب آوری خانواده در مادران کودکان استثنایی بود. روش پژوهش رابطه ای از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه مادران کودکان استثنایی (نابینا، ناشنوا، اوتیسم و فلج مغزی) شهر اهواز در سال 1398 به تعداد 3562 نفر بودند.123  نفر از آنها به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های بهزیستی روان شناختی (Reef,1989)، و تنیدگی والدگری (Abidin,1992)، نشخوار فکری (Nolen, Hoxma & Morrow, 1991) و تاب آوری خانواده (McCubbin & Thompson, 1986) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل مسیر انجام شد. نتایج نشان داد تاب آوری خانواده در رابطه بین تنیدگی والدگری و بهزیستی روان شناختی مادر نقش میانجی را ایفا می کند (01/0 <p). همچنین تاب آوری خانواده در رابطه بین نشخوار فکری و بهزیستی روان شناختی مادر نقش میانجی را دارد (05/0 <p).

  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، تنیدگی والدگری، نشخوار فکری، تاب آوری خانواده
 • فاطمه دادگریان سرشکی، زینب ربانی*، اعظم مقدم صفحات 220-231
  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر معنویت در کار بر عملکرد شغلی به واسطه رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان آموزش فنی و حرفه ای استان البرز بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آن را کلیه کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز تشکیل دادند. نمونه ای به تعداد 175 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شده و به سوالات پرسشنامه های معنویت در محیط کار (Milliman et al, 2003) رفتار شهروندی سازمانی (Konovsky & Organ, 1996) و عملکرد شغلی (Paterson, 1992) پاسخ دادند. رابطه بین متغیرها در قالب مدلی طراحی و به روش تحلیل مسیر بررسی شد. نتایج آزمون مدل نشان داد، داده ها با مدل پیشنهادی پژوهش برازش دارند و فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر این که مولفه های معنویت در کار به واسطه رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان اثر غیرمستقیم دارند (P<0.05)، تایید شد. علاوه بر آن برخی از مولفه های معنویت در کار بر عملکرد شغلی، اثر مستقیم و مثبت داشتند. همچنین اثر مستقیم رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی مثبت و معنادار به دست آمد (P<0.05). بنابراین نتیجه می شود احساس درونی یک فرد از کار با معنا و هدفمند، ارتباط و پیوند عمیقش با دیگران و مفهوم و معنای متعالی تری از اصول اخلاقی، باورهایی هستند که موجب می شود فرد شغل خود را در راستای رشد و تعالی خویش ببیند و با تمایل درونی وظایف کاری خود را انجام دهد. همچنین معنویت در کار موجب افزایش حس صمیمت و همدلی نسبت به همکاران، وجدان کاری بیشتر و ضابطه مندی فرد در رابطه با قوانین شده و با تاثیر مثبت در انجام وظایف و ارتباط با همکاران منجر به افزایش کارایی و اثر بخشی کارکنان در سازمان می گردد.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد شغلی، معنویت در کار، کارکنان
 • سودابه بساک نژاد* صفحات 232-241

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه مشکلات روان شناختی در دختران نوجوان با و بدون مادر مبتلا به سرطان پستان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کل دختران نوجوان بین 13 تا 18 سال مراجعه کننده به  بخش آنکولوژی بیمارستان آموزشی درمانی بیمارستان گلستان اهواز در سال 1396 بود و  کل دختران نوجوان بین 13 تا 18 سال شهر اهواز بودند که  مادر سرطانی نداشتند.  به روش نمونه گیری در دسترس 57 آزمودنی برای گروه والد مبتلا (با میانگین سنی 31/16) و 57 نفر برای گروه فاقد والد مبتلا (با میانگین سنی 02/16) مشخص گردیدند و به پرسشنامه های جهت گیری منفی نسبت به مشکل (Robichuad & Dogus, 2005) مقیاس ناامیدی  (Beck et al., 1974)و مقیاس استرس ادراک شده (Chohen et al., 1983) پاسخ دادند. تحلیل یافته ها   با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که  تفاوت معنی داری بین جهت گیری منفی نسبت به مشکل و نومیدی بین دو گروه وجود دارد (05/0<p) به طوری که دختران دارای والد سرطانی جهت گیری نسبت به مشکل و نومیدی بیشتری برخوردار بودند  اما در متغیر استرس ادراک شده تفاوت معنی داری بین دو گروه دختران نوجوان با والدین سرطانی و بدون والد سرطانی نبود (9/0  =p). نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل روانشناختی در دختران نوجوان دارای والد مبتلا به سرطان باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مشکلات روان شناختی، دختران نوجوان، مادر سرطانی
 • الهه شفایی، سید حمید آتش پور* صفحات 242-250

  این پژوهش با هدف مقایسه طرحواره های آسیب زای اولیه در زنان مبتلا به اختلالات شخصیت و زنان عادی شهر اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه؛ زنان مبتلا به اختلالات شخصیت مرزی، نمایشی، وسواسی، وابسته و اجتنابی و زنان بهنجار در سال 1398 بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند استفاده شد، به این صورت که 60 نفر از زنان 20 تا 40 ساله مبتلا به اختلالات شخصیت مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان و 60 نفر از افراد سالم صورت هدفمند انتخاب و پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه طرحواره های آسیب زای اولیه (Young, 1998) بود. داده ها به روش تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین طرحواره های آسیب زای اولیه در بین زنان مبتلا به اختلالات شخصیت مرزی، نمایشی، وسواسی، وابسته و اجتنابی با زنان عادی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>P). بدین صورت که افراد مبتلا به اختلالات شخصیت نسبت به افراد عادی، دارای نمرات بالاتر در مولفه های بریدگی و طرد، خودمختاری و عملکرد مختل، دیگرجهت مندی، بازداری و گوش به زنگی بیش از حد و محدودیت های مختل بودند. بر اساس این نتایج، لازم است که به فرایندهای روان شناختی، اجتماعی، هیجانی و خانوادگی افراد مبتلا به اختلال شخصیت توجه و با بکارگیری روش های مداخله ای مناسب همچون طرحواره درمانی، به سلامت روان شناختی آنان کمک شود.

  کلیدواژگان: طرحواره های آسیب زای اولیه، اختلالات شخصیت مرزی، نمایشی، وسواسی، وابسته، اجتنابی، زنان
 • سعیده محرابی، سحر خانجانی وشکی* صفحات 251-260

  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی خانواده درمانی بوین بر آزار عاطفی زنان متاهل شهرستان الیگودرز بود. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده شهرستان الیگودرز در سال 1398 بود. روش نمونه گیری از نوع داوطلبانه بود و 30  زن به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (15 نفر) و آزمایش (15 نفر) جایگزین شدند. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه آزارعاطفی (Barahimi, 2008) استفاده شد. برای گروه آزمایش، 8 جلسه خانواده درمانی بوین به مدت 90 دقیقه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرم افزار SPSS24 استفاده شد. نتایج نشان داد که خانواده درمانی بوین برکاهش آزار عاطفی زنان موثر بوده است (05/0>P). همچنین خانواده درمانی بوین بر ابعاد آزار عاطفی (آزارکلامی، غفلت، سلطه گری و محدودیت اجتماعی) زنان موثر بود (05/0>P). بنابراین می توان این درمان را به عنوان روش مناسبی جهت کاهش آزار عاطفی زنان در مراکز مشاوره مورد استفاده قرار داد.

  کلیدواژگان: خانواده درمانی بوئن، آزار عاطفی، زنان متاهل
|
 • Seyed Ghasem Seyed Hashemi *, Majid Mahmoud Aliloo, Shalaleh Hosseinnezhad, Behnaz Hosseinzadeh Khanmiri, Masoumeh Esmaeili Shahna Pages 1-11
  The purpose of this study was to determine the structural relationships, cluster and discriminant function analysis of hypersexual behaviors, problematic pornography use and mental health in an Iranian online sample. The research design was descriptive-correlational and the statistical population included all people active in social networking sites in during 2019 year. Sample size, 408 people were selected via convenience sampling. Data collection by online survey questionnaire of Mental Health Inventory (Veit & Ware, 1983), Problematic Pornography Consumption Scale (Bőthe et al., 2018), and Hypersexual Behavior Inventory (Reid et al., 2011), and data were analyzed using Pearson correlation coefficient, structural equation modeling, cluster and discriminant function analysis. The suggested model consists of suitable fitness with the data (RMSEA = 0.05, GFI = 0.96, CFI = 0.98, AGFI = 0.93; χ2/df = 2.29), and all relationships except the path of psychological well-being to the problematic pornography use were significant (β = -0.07, p = 0.306). Also, the results of cluster analysis based on hypersexual behavior and problematic pornography use in two clusters (high and low psychological distress) were significant (P <0.001). Discriminant analysis results showed that hypersexual behavior and problematic pornography use had the highest power in distinguish between two groups of people with high and low psychological distress (P<0.001), and 65.9% of people were correctly detected by this function. Individuals with high psychological distress had the highest mean values in all components of hypersexual behavior and problematic pornography use (n = 61, 63.5%).
  Keywords: hypersexual behavior, problematic pornography use, mental health, social networking site users, Iran
 • Hamide Mohammadi Dehaj, Samaneh Asaadi *, Oliver Rabinson Pages 12-22

  The purpose of this study was to investigate personality traits, goals and plans of young people to change their personality traits with respect to gender differences. Within the framework of a causal-descriptive design, among 18 to 25-year-old students of Yazd University 160 people using the available sampling method as a sample group in the study. To collect data, the. The big five inventory-Trait change inventory (BFI-TGI) ( Big Five Inventory-Trait change Goal Inventory) (Costa & McCrae,1992) was used online. Data were analyzed by Spss22 using t-test and chi-square test methods.data analysis showed that the mean of agreeableness trait in the whole sample group was higher than other traits. The results of t-test to compare the personality traits of men and women showed a significant difference in agreement (P = 0.001) and openness to experience (P = 0.006). Also In relation to the goals of changing personality traits, the chi-square value indicated that there is a significant difference between men and women in their goals for changing the traits of agreement (P = 0.001), openness to experience (p = 0.001) and conscience (p = 0.006). In general, it can be concluded that personality traits, while relatively stable, can be changed and the definition of change goals and planning can be effective.

  Keywords: change, Personality traits, goals, Plans, young adults
 • Mahsa Razmgar, Seyed Ali Kimiaei *, Imanollah Bigdeli Pages 23-37

  The aim of this study was Effectiveness comparison of solution-focused and supportive counselling based on self-compassion effects on control of behavior and emotional, social and educational adjustment for male street children. This study was a quasi-experimental research study with experimental and control groups. The population of this study includes all street children of Mashhad street children center (2018). Samples were randomly assigned to two experimental groups and one control group (10 people each), a total of 30 people. Sinha & Singh's Adjustment Questionnaire (1993) and Youth Self Report (YSR) (1991) were used to perform pretest and posttest.  The experimental groups were trained in groups for 8 sessions, once a week and for 90 minutes in each session. The results of analysis of covariance showed that there was a significant difference between the training groups who received solution-focused and supportive counseling based on self-compassion and the control group in the control of behavior (P>0/001). But none of the two educational methods could affect them in relation to the types of adjustment.

  Keywords: solution-focused, self-Compassion, male street children, adjustment, control of behavior
 • Maryam Aflaki Naseri, Mohammadreza Zarbakhsh Bahri *, Shahnam Abolghasemi, Taher Tizdast Pages 38-52

  This study aimed to compare the effect of training pivotal response treatment principles and training Theory of mind principles on executive functions in kids with autism disorder. The method was half- experimental with pre-test, post-test with control group. The statistical population consisted children with autism disorder in Lahijan city. After assessing, 45 child between 6-13 years old were chosen and then randomly divided into three groups of 15, two intervention groups and a control group.Data collection tool was BRIFF executive functions questionnaire which was completed by parents For the first intervention group, the Pivotal response treatment in 7 sessions and for the second group Theory of Mind principals were taught in 10 sessions and the control group did not receive any training.At the end of training post-test was conducted. Data were analyzed using multivariate covariance (MANCOVA) analysis. The findings showed that intervention groups were significantly different in the post-test, compared to the control group in executive function. The rate of executive functions incerease after intervention and the size of this increase was higher in the theory of mind training group. The result showed that theory of mind training has great effect than PRT training on increasing self-differentiation (P<0/01). The result of LSD test shows the difference between the effectiveness of mind reading and response-oriented therapy on behavior regulation (P <0.01) and metacognition (P <0.01) in children. There is a statistically significant. The results showed that the scores of the intervention groups were significantly different from the control group in the scale of executive functions. Executive functions increased after the interventions and this increase was more in the mind reading group. Findings showed that mind reading training has a greater effect on increasing executive functions than response therapy training. The use of these two methods is recommended to therapists, psychologists and educators who work to educate children with autism.

  Keywords: pivotal response treatment, theory of mindtraining, executive functions, children, autism
 • Hajar Barati, Seyed HamidReza Oreyzi Samani * Pages 53-67

  Emotions are involved in people's shopping behavior and influence the choice of goods. This research aimed to the comparison of the percentage of medium product selection in the two groups of positive and negative affect and high and low openness to feelings in students.The research method was quasi-experimental with the reversed-treatment non-equivalent control group design. The statistical population was all undergraduate and graduate students of psychology at the University of Isfahan in all fields. A sample of 144 population members was selected as volunteers and responded to positive affect, negative affect scale (PANAS)(Watson,Clark & Tellegen, 1988), short-form, and openness to feeling scale(Forgas & Ciarrochi, 2001). Then they were induced with positive and negative moods. These subjects then chose from three goods packages (two packages with high risk and one package with medium risk). Data were analyzed by independent t-test and logit analysis. The Cronbach's alpha reliability of the tools was satisfactory. Findings indicated that the percent choice of medium goods is higher in subjects with positive affect and high openness to feel. Also, the effect of openness to feeling on the selection of goods by participants is moderate with positive and negative affect. According to findings, sellers can increase the probability of buying safety (high risk) goods in buyers by inducing positive (negative) effects and achieve their selling goals.

  Keywords: goods choice, positive affect & negative affect, openness to feeling, undergraduate, graduate students in psychology
 • Arezo Abdi Dorbash, Faeze Sohrabi * Pages 68-79

  The aim of this study was the determination of the effect of attributional styles and cognitive errors on suicidal tendency among 15-35 years old educated youth referring to Tekab mental health centers. The research method in this study was descriptive-correlational type. The statistical population of the study was all educated young people (from diploma to master of science degree) in the range of 20 to 35 years referring to the mental health centers of Takab health network that participated in screening plan in 2020. 255 cases were selected using the Cochran's sampling volume determination formula by simple random sampling method. Data were collected by using Cognitive Error Questionnaire (2001), Seligman's documentary styles Questionnaire (1983) and Orbach Suicide scale (1981).The results of the hypotheses test by regression method showed that attributional styles and cognitive errors can explain respectively 0/163 and 0/348 from the variance of suicidal tendencies among youth referring to mental health centers in Tekab city health network (p<0/05).

  Keywords: attributional styles, Cognitive Errors, suicidal attitude, educated, Youth
 • Mehdi Mazaheri Tehrani, MohamadMasoud Dayarian *, Fatemeh Javadzadeh Shahshahani Pages 80-92

  The aim of this study was to determine the effect of hope center parenting training on parental self-efficacy of mothers of preschool children. The research method was quasi-experimental, pre-test-post-test and follow-up with experimental and control groups. The statistical population of the study was preschool children s mothers in Isfahan in 2020, of which 30 mothers were screened through accessible sampling. Finally, 30 mothers randomly assigned to the experimental group(15 mothers) and the control group(15 mothers). The applied instruments included Instructional Hope Center Parenting Package(researcher-made) and Berkekeys Self-efficacy Questionary(second version, 2005). Participants in both groups completed Berkekeys Qelf-efficacy Questionary in three stages. Data were analyzed by repeated measures analysis of variance in spss software. The results indicated the effect of the hope center parenting on the score of positive parental self-efficacy in the post-test stage and the stability of this effect was in the follow-up stage. These results suggest evidence that training of the hope center parenting to increase parental self-efficacy in mothers. This research can be useful for psychologists and counselors in the field of parenting and choosing the type of intervention to educate parents.

  Keywords: parenting, hope, parental self- efficacy, mothers, Preschool Children
 • Saeede Hedayat, Mohammad Narimani *, Seyfollah Aghajani, Sajjad Basharpoor Pages 93-108

  The aim of this study was to investigate the effect of parenting styles on conduct disorder (CD) mediated by emotional and cognitive empathy in junior high school students. The statistical population included all male high school students in Kermanshah in the academic in 2020-2021, which was 234 students who obtained the highest scores in the pediatric symptoms questionnaire (parent form) (Gadow & Sprafkin, 2007) and They had the most symptoms of conduct disorder, were selected as a sample group based on multi-stage cluster sampling method, and participants completed the Alabama΄s parenting styles (Frick, 1991), the Baron-Cohen empathy quotient scale (Baron-Cohen & Wheelwrigh, 2004). Structural equation modeling on LISREL software was used to answer the hypotheses. The results of data analysis showed that direct and indirect path coefficients are significant in the research model (P <0.001). According to the findings of this study, efficient and inefficient parenting styles and emotional and cognitive empathy have a direct and significant effect on conduct disorder and efficient and inefficient parenting styles also have a direct and significant effect on emotional and cognitive empathy. Also, effective parenting style (positive parenting components and father participation) and inefficient parenting style (components of authority, poor supervision and corporal punishment) mediate emotional and cognitive empathy on students' conduct disorder indirectly. Based on the results of this study, it can be concluded that proper communication between parent and child enables the person to achieve emotional development and increases the ability to empathy and community friendly behavior in adolescents.

  Keywords: conduct disorder, Parenting styles, affective empathy, cognitive empathy, high school students
 • Hadi Izanloo, Fatemeh Shahabizadeh *, Seyed Kaveh Hojjat, Seyed Abdolmajid Bahrainian Pages 109-123

  Suicide attempt is on the rise among adolescent girls due to negative cognitions, so the aim of this study was to investigate the effect of Rumination-Focused Cognitive Behavioral Therapy (RFCBT) versus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) on negative self-evaluation, and suicidal ideation among depressed girls adolescents aged 14 to 19 attempting suicide. This study was a quasi-experimental design with pre-test and post-test with a control group. Thirty-three depressed adolescent girls attempting suicide who were referred to the emergency department of Samen Al-Aeme and Imam Hassan Hospitals in Bojnourd from October 23, 2019 to March 5, 2020, after having the inclusion criteria, were selected with targeted sampling method, then randomly divided into three groups of rumination-focused cognitive behavioral therapy, mindfulness-based cognitive therapy (10 individual sessions) and control. The research tools included Depression Inventory-2 (Beck & Steer, 1993) and Suicide Probability Scale (Cull & Gill, 1989). Findings obtained from Analysis of covariance showed that both interventions had a significant effect on reducing negative self-evaluation and suicidal ideation at the time of post-test (p <0.001) and follow-up (p <0.05), and this effect was stable during the two-month follow-up period. Therefore, both interventions can reduce negative self-evaluation and suicidal ideation in different ways (decreased rumination and increased mindfulness) but without superiority, so it is recommended to use these two interventions in times of depression and in times of suicidal crisis.

  Keywords: rumination-focused cognitive behavioral therapy, mindfulness-based cognitive therapy, Depression, negative self-evaluation, suicidal ideation, adolescent girls aged 14 to 19
 • Amene Khedmatian, Abdulzahra Naami *, Eghbal Zarei, Ali Khalafi Pages 124-136
  The aim of this study was to investigate the effect of growth mindset intervention on academic grit, academic flow and academic thriving in twelfth grade students in Minab city. The statistical population of this study is all the twelfth grade students of Minab city in 1399, 40 students were randomly assigned to the experimental and control groups of 20 as a sample of the study. Both groups were subjected to pre-test, post-test and. The growing mind training program consisted of 7 two-hour sessions. The participants in the experimental group received an intervention, but the control group did not receive any intervention and only underwent pre-test, post-test and. The research instruments include the Clark Academic grit Questionnaire (2017), Yuwanto (2013) Academic flow Questionnaire, and Schreiner, Pothoven, Nelson & McIntosh (2009) Academic thriving Questionnaire. Data were analyzed using analysis of covariance and analysis of variance; The results showed that the growth mindset intervention has led to increased academic grit, academic flow and academic thriving in the experimental group (p < 0.05 ). Based on the results, it is suggested that a growing mind training program be taught to students.
  Keywords: teaching the growing mind program, academic hard work, academic fascination, Academic Flourishing
 • Shahnaz Habibian, Azam Moradi *, Hasan Mousavi Pages 137-150

  The purpose of this study was examining the effect of self-efficacy group training on psychological well-being, and social adjustment in maladaptive adolescent boys.The research design was pre-test and post-test with control group. The sample of this study consisted of 33 maladapted male students of a cultural and educational boarding hub selected by purposeful sampling. First, the pre-test questionnaires were implemented, including the short form of Ryff’s Psychological Well-being Questionnaire (1989) and the short form of the California Social Adjustment Questionnaire (1939). Subjects were then randomly assigned to experimental and control groups. Then the experimental group received self-efficacy group training, but the control group not received intervention. After the intervention sessions, post-test was administered for two groups. Data were analyzed using univariate analysis of covariance. The results of analysis of covariance showed significant difference between the post-test hope scores (P<0.001); and social adjustment (P< 0.001) of the two groups of malevolent adolescent boys.

  Keywords: self-efficacy training, psychological well-being, social adjustment, abandoned boys
 • Salman Zarei, Khadijeh Fooladvand * Pages 151-162
  The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of schema therapy on negative affect and perceived stress in coronary heart patients. The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test with control group. The statistical population of the study consisted of all coronary heart patients referring to Jamaran hospital in Tehran in 2018 which were selected by purposeful sampling method. 30 of them were selected and randomly assigned into two groups of experimental (15 subjects) and control (15 subjects). Data were collected using the Denollet Negative Affect Inventory (1998) and Cohen et al. Perceived Stress Scale (1983). After the pre-test, intervention (Schema Therapy) was given to the experimental group in 10 sessions with duration of 50 minutes. At the end of group Schema Therapy program, post-test was taken from both groups. Data were analyzed using multivariate covariance test. The findings showed that by controlling the effect of the pretest between the means of the posttest for the experimental and the control group, there was a significant difference between the variables of perceived stress (F=17/897) and negative affect (F=16/082) at P<0/01 level. Based on the results of the present study, the application of this method can be useful in planning therapeutic interventions in cardiovascular.
  Keywords: perceived stress, coronary heart patients, Schema Therapy, negative affect
 • Monirosadat Seyedkarimi, Karim Afsharriniya *, Mokhtar Arefi Pages 163-173
  This study aimed to investigate the effectiveness of training of emotionally focused Therapy in a group way on depression and social well-being of women affected by marital infidelity. The method of this study was quasi-experimental with pretest-posttest design with a control group. The statistical population of this study was "all women referring to counseling centers in 17th district of Tehran in2019 with problem of social well-being and depression due to infidelity".  The study sample consisted of 20 participants divided into two groups (experimental and control). Both groups completed Beck Depression Inventory (BDI-I I) (1961), and Keys Social Welfare Questionnaire (1998). Subjects in the experimental group were then trained for ten sessions according to the Emotional Approach Protocol (Ranjbar, 1393). After training, both groups were re-evaluated. Data were analyzed using analysis of covariance through SPSS software. The findings of the study showed that the training of emotionally focused approach significantly reduced depression (p=0/000) and increased social well-being (p=0/000) of women affected by marital infidelity. Describing primary and secondary emotions and paying attention to emotions, were reasons to reduce negative emotions and overcome stressful relationships.
  Keywords: emotionally focused approach, Depression, social well-being, Marital infidelity
 • Elyaz Bornak *, Afsaneh Ghanbari Panah, Fariba Hassani, Rana Mohammadzadeh Esmaeili Pages 174-186

  The aim of this study was to find the effect of Stockholm syndrome on post-traumatic stress disorder (PTSD) with mediation of coping strategies in battered women. Samples were collected from all married women within age range between 18 to 60 years and victims of domestic violence who have referred to Health Centers, Social Emergency, Public Family Court-Bench 1 and number of Psychology and Counseling Centers of Tehran Province to fill in the questionnaires. Accessible sampling method was used in this research work. The research tools consisted of: Stockholm Syndrome Scale (Graham et al. 1995), Civilian Mississippi Scale Test for PTSD (Keane et al. 1987), Coping Inventory for Stressful Situations (Endler and Parker, 1990) and questionnaire of domestic violence against women (Tabrizi et al. 2012). A structural equation modeling has been used in the present research in order to analyze data. The results showed that Stockholm syndrome directly affects PTSD in battered women. The results also showed that there is a significant indirect effect between Stockholm syndrome and PTSD mediated by coping methods in battered women. Finally, findings revealed that there is an indirectly meaningful relationship between “Stockholm syndrome and PTSD” with mediation of coping mechanisms in battered women.

  Keywords: Stockholm syndrome, post-traumatic stress disorder, Coping Strategies, battered women, Violence against women
 • Zahra Torkzadeh Arani, Reza Jafari Harandi *, Susan Bahrami Pages 187-207
  The purpose of this study was to model the structural relationship between academic identity and academic performance by mediating self-regulated learning strategies and motivational beliefs in students. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of method. The statistical population of this study consisted of 21940 female high school students in the four education districts of Qom who were studying in the 2018-19 academic year. The sampling method in the present study is multi-stage cluster sampling. Thus, first, the four education districts of Qom were considered as four clusters, then one school was selected from each district and three classes from each school. Finally, the sample size of this research was based on Krejcie, Morgan and Kohan table and according to the size of the population, it included 378 students. In this study, the questionnaire (questionnaire of academic identity status questionnaire (Was & Isaacson, 2008) and self-regulated learning strategies questionnaire (Pintrich & Degroot, 1990), which was designed by 5 Likert method, was used) Self-regulated learning strategies and motivational beliefs were used to collect data related to academic identity variables, and the average scores of students in the second semester were used for the academic performance variable. All statistical analyzes have been performed by structural equation modeling with partial least squares approach. Findings indicate a positive and significant effect of academic identity on academic performance directly. On the other hand, the effect of academic identity on academic performance indirectly and mediated by self-regulated learning strategies and motivational beliefs is also positive and significant.
  Keywords: motivational beliefs, female students, self-regulated learning strategies, Academic Performance, Secondary High School, Academic identity
 • Rezvan Homaei *, Azam Tabib Zadeh Pages 208-219

  The purpose of the present study was to determine the structural model of psychological well- The purpose of the present study was to determine the structural model of psychological well-being based on parental stress and rumination with the mediating role of family resilience in mothers of exceptional children. The research method was correlational and structural equation model. The statistical population of all mothers of exceptional children (blind, deaf, autistic and cerebral palsy) in Ahvaz in 1398 was 3562 people. 123 of them were selected by available sampling method. Data were collected using the Psychological Well-being Scale (Reef, 1989), Parenting Stress Index (Abidin, 1992), Rumination Scale (Nolen, Hoxma & Morrow, 1991), and Family Resilience Inventory (McCubbin & Thompson, 1986). Data were analyzed using path analysis of AMOS 23 software the results showed that there was an indirect relationship between parental stress and psychological well-being with the mediating role of family resilience (p 0.01), and between rumination with psychological well-being with the mediating role of family resilience (p 0.05).

  Keywords: psychological well-being, parental stress, rumination, Family Resilience
 • Fatemeh Dadgarian Sereshki, Zeinab Rabbani *, Azam Moghadam Pages 220-231
  The main purpose of this study was to investigate the effect of spirituality at work on job performance by mediating of organizational citizenship behavior among the employees of the technical and vocational education organization in Alborz province. The research design was descriptive-correlational. The population consisted of all employees of the General Directorate of Technical and Vocational Education of Alborz Province. A sample of 175 people was selected by single-stage cluster sampling. They completed the Spirituality Questionnaire in the Workplace (Milliman et al., 2003), Organizational Citizenship Behavior (Konovsky and Organ, 1996) and Job Performance (Paterson, 1992). The collected data were analyzed by structural equation method using LISREL software. The results showed that some components of spirituality at work have an indirect effect on employees' job performance by mediating of organizational citizenship behavior (P<0.05). In addition, some components of spirituality at work directly had positive effect on job performance. Also, the organizational citizenship behavior had directly positive and significant effect on job performance (P<0.05). Thus, a person's inner sense of meaningful work, connection with others and higher meaning of moral principles are the truth, correctness, and goodness of the beliefs that coduct person to his job. Also, spirituality at work increases the sense of intimacy and empathy towards colleagues, more work conscience and discipline in the rules, and with a positive impact on performing tasks and relation with colleagues, it leads to increased efficiency and effectiveness of employees in the organization.
  Keywords: spirituality at work, Organizational Citizenship Behavior, job performance, Employees
 • Soodabeh Bassak Nejad * Pages 232-241

  The aim of this study was to compare the Psychological Problems in Adolescent Girls with and without Breast Cancer Mothers. This study was a comparative research. The statistical population consisted of all adolescent girls between the ages of 13 to 18 years who referred to the oncology ward of Golestan Hospital of Ahvaz for 6 months as a companion mother with cancer and all adolescent girls between 13 to 18 years Ahvaz city without cancer mother. Using convenience sampling, 57 adolescent girls were identified for the group with the cancer parent (mean age 16/31) and 57 for the without cancer parent group (mean age 16.02). In order to collect information, NOPQ (Robichuad & Dogus, 2005), Hopelessness Scale (Beck & et al., 1974) and Pecieved Stress Scale (Chohen et al., 1983) was used. The results of analysis of variance indicated that there was a significant difference between negative orientation problem and hopelessness between two groups (p<0.05) that is girls with cancer mother had high Negative Orientation to Problem Questionnaire and hopeless than girls without cancer mother but in perceived stress, there was no significant difference between two groups of adolescent girls with and without cancer parents (p = 0.9). The results of this study suggest that psychological factors in adolescent girls with a parent with cancer should be addressed.

  Keywords: psychological problems, Adolescent girls, cancer mother
 • ELAHEH SHAFAEI, Hamid Atashpuor * Pages 242-250

  The aim of this study was to compare early maladaptive schemas in women’s suffering from personality disorders and normal women’s in Isfahan. The research method was descriptive comparative causal. The statistical population of the study includes two groups; Women with borderline personality disorders were dramatic, obsessive, dependent, and avoidant, and normal women in year 2019. In this study, purposive non-probabilistic sampling method was used, in which 60 women aged 20 to 40 years with personality disorder referred to counseling centers in Isfahan and 60 healthy individuals were purposefully selected and answered the research questionnaires. The assessment tool included a questionnaire of early traumatic schemas (Young, 1998). Data were analyzed by multivariate analysis of variance The results showed that there was a significant difference between primary traumatic schemas among women with borderline, dramatic, obsessive, dependent and avoidant personality disorders with normal women (P <0.01).Thus, people with personality disorder had higher scores than normal people in the components of cut and rejection, autonomy and dysfunction, other directionality, inhibition and excessive ringing and impaired constraints. Based on these results, it is necessary to pay attention to the psychological, social, emotional and family processes of people with personality disorder and to help their psychological health by using appropriate intervention methods such as schema therapy.

  Keywords: primary traumatic schemas, borderline, dramatic, obsessive, dependent, avoidant personality disorders, Women
 • Saeedeh Mehrabi, Sahar Khanjaniveshki * Pages 251-260

  This study was carried out to purpose the effectiveness of Bowen's Family Therapy on the emotional abuse of married women in the city of Aligudarz. The research method was quasi‑experimental with a pretest–posttest and control group design.The study population included all married women visiting consultation centers in the city of Aligudarz during year 2019. The sampling method was nonrandom voluntary sampling used to select 30 participants who were then randomly divided in to experiment and control groups (15 individuals each). The research tool was the emotional abuse questionnaire (barahimi, 2008). The experiment group participated in 8 sessions of bowen's family therapy, each lasting 90 min. Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) method was used to analyze the data via SPSS24. The result showed that Bowen's Family Therapy has been effective on the reducing emotional abuse women (P < 0/05). Also, Bowen's Family Therapy has been effective on the dimensions of emotional abuse women (verbal abuse, negligence, domination and social constraint) (P < 0/05). Therefore, this therapy can be used as a suitable method to reduce women's emotional abuse and solve marital problems in counseling centers.

  Keywords: bowen's family therapy, emotional abuse, married women