فهرست مطالب

پویش در آموزش علوم انسانی - پیاپی 31 (تابستان 1402)
 • پیاپی 31 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رعنا یعقوبی*، محمد عظیمی صفحات 1-24
  هدف از پژوهش حاضر، سنتز پژوهی تاثیر کیفیت خواب بر یادگیری دانش آموزان بود. روش پژوهش، در زمره تحقیقات کیفی، از نوع سنتز پژوهشی می باشد که برای نگارش آن از 6 مرحله سنتز پژوهی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی استفاده شده و برای بررسی مبانی نظری و عملی از اسناد علمی نگاشته شده در سال 2003 به بعد کمک گرفته شده است. بنابراین، مطالعات انجام شده در خصوص موضوع پژوهش طی سال های 1400- 1382در داخل کشور و 2020- 2004 در خارج از کشور به عنوان جامعه آماری از طریق پایگاه های داخلی و خارجی جست و جو شده و با بررسی های انجام گرفته و همچنین معیارهای ورودی تعیین شده 46 مقاله استخراج گردید که پس از انجام غربالگری سطح نخست 19 مقاله انتخاب و به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. در این راستا یافته هایی که به دست آمد در 5 طبقه تعاریف متغیرها، متغیر خواب، انواع یادگیری، عامل موثر بر یادگیری و تاثیر 2 متغیر بر هم قرار گرفت که هر کدام از این مضامین از جهات مختلف مورد کنکاش قرار گرفت. نتایجی که از این تحقیق حاصل شد بیان کننده این نکته بود که نداشتن اطلاعات کافی در زمینه خواب باعث اختلال در یادگیری دانش آموزان شده است بنابراین با توجه به این که خواب و یادگیری بسیار حیاتی هستند و یادگیری بهتر به کیفیت خواب مناسب بستگی دارد لازم است در این جهت اقدامات لازم برای افزایش آگاهی در زمینه خواب و یادگیری صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، یادگیری، سنتز پژوهی
 • عاطفه عبدی لیفکوئی*، علیرضا کریمی صفحات 25-47

  پژوهش حاضر، با هدف آینده پژوهی جایگاه خانواده در ایران قوی انجام گردید؛ این پژوهش، پس از 14 مصاحبه، به اشباع نظری رسید. مصاحبه به روش نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت. روش تحلیل آن، تحلیل محتوای مضمونی انتخاب شد. جامعه آماری را دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان استان تهران تشکیل دادند. نمونه گیری با استفاده از شیوه هدفمند انجام شد. جهت برخورداری پرسش های مصاحبه از اعتبار کافی، این پرسش ها به تایید چندین تن از اساتید رسید. تجزیه وتحلیل داده ها، با نرم افزار های آماری Excel و Spss انجام پذیرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، عوامل آسیب به فرزندآوری مادران شاغل در بدنه آموزش و پرورش، عبارت اند از : فضای مجازی مدیریت نشده برای کودکان در زمان حضور مادر در محل کار، عدم تربیت دینی کافی در مهدکودک ها، حجم کاری زیاد و ناتوانی مادر در تفکیک کار و مدرسه، مشکلات مرخصی مادران شاغل و انتقالی معلمان و نبود مشوق های لازم و مناسب جهت فرزندآوری زوجین فرهنگی جوان. علاوه برآن، آسیب ها و تبعات کاهش جمعیت کشور در آینده، به ترتیب شامل : کمبود نیروی دفاعی کشور، نیروی کارآمد صنعتی و نیروی انسانی با 46%، از کار افتادن کسب و کارها با 22%، فروپاشی نظام خانواده و پیری جمعیت، از بین رفتن مفهوم خاله، عمه و... در آینده و ناآشنایی فرزندان با این نسب ها، کاهش نشاط اجتماعی و نوآوری با 9% و بکارگیری اتباع خارجی در امور کشور و تضعیف دین و فرهنگ با 5% می شود.

  کلیدواژگان: ایران قوی، آینده پژوهی، جوانی جمعیت، دانشجومعلمان، سیاست های کلی جمعیتی
 • ژیلا ده بزرگی* صفحات 49-69

  از موضوعات مهم در یادگیری زبان و ادبیات فارسی، آموزش دستور زبان است. هدف از این پژوهش، تحلیلی بر آموزش دستور زبان فارسی در دوره کارورزی و چگونگی تدریس آن از سوی دانشجومعلمان رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان است. برای تحقق این هدف، این پژوهش تاثیر اجرای طرح ها و اجراهای آموزشی با موضوع دستور را از منظر توسعه حرفه ای کارورزان رشته، مورد تامل قرار می دهد. لذا، از شیوه پژوهش کیفی به صورت مطالعه موردی، با استفاده از متن گزارش کارورزان و ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته بهره برده شد. نمونه گیری، هدفمند بود؛ هشت نفر از دانشجویان دختر ورودی سال های 91 و 92 مرکز آموزش عالی شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان تهران مشارکت داشتند. داده ها با روش «تحلیل محتوای مضمونی» مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج اولیه نشان داد که موضوع دستور زبان در اولویت نخست طراحی های آموزشی دانشجویان قرار نداشت؛ اما این اجراهای آموزشی فرصت های یادگیری دستور را برای فراگیران ایجاد کرد. چالش های کارورزان در تدریس مباحث دستور زبان: پایین بودن دانش مرتبط، عدم قابلیت، ناتوانی در به خدمت گرفتن مهارت های حرفه ای مناسب در تدریس دستور، عدم تطابق طراحی ها و اجراهای آموزشی با محتوای مباحث دستور بود. کارورزان، برای آموزش موضوعات دستور زبان، باید از فرصت های موجود در کارورزی بهره بیش تری ببرند.

  کلیدواژگان: دستور زبان فارسی، کارورزی، زبان و ادبیات فارسی، توسعه حرفه ای
 • حسن حاجی زاده اناری* صفحات 71-89

  آموزش اثبات حقانیت حضرت علی (ع) با رویکردهای علمی نهج البلاغه از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا بنابر روایات پیامبر (ص) شهر علم و حضرت علی (ع) دروازه آن، این خود مستلزم عصمت علمی آن حضرت است. نهج البلاغه حاوی نکات علمی بدیع است، هدف پژوهش بررسی حکمت منطبق با علم تجربی یا روش کتابخانه ای و تحلیل محتوای متن و عرضه نتایج آن به جامعه هدف (دانشجو معلمان و جامعه علمی) است. حضرت علی (ع) به زیبایی ساختار چشم، زبان، گوش و بینی انسان را تشریح کرده است. یکی از حکمت ها، حکمت شماره 7 نهج البلاغه می باشد که در آن امیرالمومنین (ع) توجه انسان را به ظرافت آفرینش او جلب می کند.. این پژوهش در صدد پاسخ اساسی به چند سوال است. آیا انسان با کمک بافت پیوندی می بیند؟ آیا انسان گفتار خود را مرهون بافتی ماهیچه ای است؟ آیا انسان با کمک استخوان می شنود؟ آیا انسان از شکافی تنفس می کند؟ با بررسی آناتومیک بدن انسان، از مفاهیم مطرح شده در حکمت 7 نتیجه می گیریم که بافت پیوندی نقش مهمی در قوای (بینایی،شنوایی و گویایی) دارد، ازاین رو امام (ع) به درستی به نقش آن در بینایی اشاره نموده اند.

  کلیدواژگان: نهج البلاغه، شگفتی های آفرینش، اعجاز علمی، بافت پیوندی، عصمت
 • علیرضا احمدی*، لیلی تمیمی، حمیدرضا نوری عیبلو صفحات 91-116

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایتمندی دانشجومعلمان کارورز از اجرای برنامه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان استان البرز می باشد. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته دانشجومعلمان کارورز بهره گرفته شده است. روایی پرسشنامه بصورت محتوایی توسط متخصصان و پایایی ان با روش الفای کرانباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. اعضای نمونه پژوهش، 103 نفر از کارورزان در پردیس های استان البرز بودند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش استنباطی از آزمون فریدمن، برای رتبه بندی گویه ها و ابعاد و به منظور ارزیابی ارتباط گویه ها با ابعاد، از روش تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد از نظر کارورزان، 22 عامل، در چهار بعد عوامل آموزشی، عوامل سازمانی، تعاملات و عوامل مرتبط با دانشجومعلمان، بر رضایتمندی پاسخگویان از اجرای برنامه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان البرز، موثر هستند.

  کلیدواژگان: کارورزی، رضایتمندی، دانشجومعلمان، دانشگاه فرهنگیان
 • مینو قنبری پناه*، زهرا شعبانی، فاطمه یارمرادی صفحات 117-139

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تعهد حرفه ای براساس خودکارآمدی و رفتار نوآورانه معلمان مدارس استثنایی لرستان به اجرا درآمد. روش پژوهش همبستگی از نوع پیش بین بود. جامعه آماری شامل معلمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی استان لرستان (294 نفر) بود. حجم نمونه 170 نفر براساس جدول مورگان و کرجسی (1970) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، انتخاب شد. ابزارهای پژوهش، پرسش نامه های تعهد حرفه ای (مایر، آلن و اسمیت، 1993)، خودکارآمدی (شرر، 1982) و رفتار نوآورانه (جانسن، 2000) بود. تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار (SPSS-20) با استفاده از روش های آمار توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره انجام شد. یافته ها نشان داد که در بین متغیرهای خودکارآمدی و رفتار نوآورانه، بیشترین میانگین مربوط به رفتار نوآورانه (47/3) و کمترین میانگین مربوط به خودکارآمدی (19/3) بود. بین خودکارآمدی و رفتار نوآورانه با تعهد حرفه ای رابطه معنادار و مستقیم وجود داشت. خودکارآمدی و رفتار نوآورانه می توانند تعهد حرفه ای معلمان را پیش بینی کنند. یعنی با افزایش خودکارآمدی و رفتار نوآورانه معلمان مدارس استثنایی، تعهد حرفه ای آنها بیشتر می شود. می توان نتیجه گرفت، بررسی خصوصیات شخصیتی معلمان و انتخاب شایسته آنها توسط مسیولان آموزش و پرورش باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تعهد حرفه ای، خودکارآمدی، رفتار نوآورانه، معلمان مدارس استثنایی
 • فتانه منصوری جمشیدی، عاطفه عبدی لیفکوئی* صفحات 141-158

  درمان وجودی، فلسفه ای در مورد روان درمانی است؛ که به افراد در تمام سطوح عملکرد شخصی شان مربوط می شود. درمان وجودی، در هر چیزی که انسان ها با آن سروکار دارند، جایی برای سخن گفتن دارد؛ آموزش و پرورش نیز، از جمله از مهم ترین نهادی ست که تمامی افراد جامعه، به نوعی با آن سروکار خواهند داشت؛ از سویی دیگر تدوین مبانی نظری سند تحول بنیادین یکی از اقدامات مهمی ست که، توسط وزارت آموزش و رورش صورت پذیرفته است؛ یکی از این مبانی، مبانی روان شناختی ست؛ لذا بررسی مبانی روان شناختی آن که نقش ویژه ای در روشن سازی تصویر حیات آدمی دارد، دارای اهمیت می باشد. پژوهش حاضر که به بررسی تطبیقی مبانی روان-شناختی تربیت رسمی و عمومی از منظر رویکرد وجودی می پردازد، به شیوه ی روش تحقیق تطبیقی بردی، به بررسی وجوه مشترک و متفاوت میان مبانی روان شناختی تربیت رسمی و عمومی و رویکرد وجودی پرداخته است. بررسی ها نشان می دهند که شباهت هایی میان این دو دیدگاه وجود دارد؛ از جمله اینکه در هر دو دیدگاه، تعاملات درونی و بیرونی فرد، جزو جدایی نا پذیر زندگی انسان هاست. همچنین اینکه افراد ضمن بی همتا بودن، در قبال انتخاب های خود مسیولیت اند. اما در مقابل، وجوه افتراقی چون تفاوت در نگاه به غایب انسان، تفاوت در نگاه به رشد افراد، تعارض در توجه به افراد با توانایی خاص و نوع نگاه به انگیزش، در این دو دیدگاه به خوبی مشهود است. در این راستا، نتایج این قبیل مطالعات، که به تطبیق اسناد بلادستی آموزش وپرورش با نظریه های روان درمانی می توانند در ارزیابی مبانی تربیت روانشناختی سندتحول بنیادین بر اساس نظریات درمان درمانی از قبیل وجودی، و استنتاج دلالت های تربیتی آن، مورد بهره برداری قرار گیرند.

  کلیدواژگان: تربیت رسمی و عمومی، سند تحول بنیادین، مبانی روانشناختی، درمان وجودی
 • مرتضی گلشنی گهراز*، عبدالحسین حیدری صفحات 159-182

  توجه به تربیت شهروندی در دانش آموزان، بسیار حایظ اهمیت است و یک برنامه کامل و جامع، در این زمینه، مورد نیاز است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان توجه، به موضوع تربیت شهروندی، در کتب مطالعات اجتماعی پایه های سوم و چهارم ابتدایی، اجرا شد. این پژوهش، توصیفی_تحلیلی بوده و با روش آنتروپی شانون است. جامعه آماری، کتب مطالعات اجتماعی پایه های سوم و چهارم ابتدایی، در سال تحصیلی 1401_1402، بود. نمونه آماری نیز، برابر با جامعه آماری، در نظر گرفته شد. همچنین، با استفاده از فهرست وارسی از ابعاد تربیت شهروندی، با 3بعد و 28مولفه، داده ها، جمع آوری شدند. نتایج تحلیل محتوای آنتروپی شانون، نشان داد، که از بررسی کتب مطالعات اجتماعی پایه های سوم و چهارم ابتدایی، از مجموع 118واحد شمارش شده، بعد دانش ویژه شهروندی با 48مورد، بیشترین و بعد مهارت ویژه شهروندی با 33مورد، کمترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. بیشترین ضریب اهمیت نیز با مقدار (338 / .)، مربوط به بعد دانش ویژه شهروندی و کمترین ضریب اهمیت با مقدار (324 / .) مربوط به بعد نگرش ویژه شهروندی بود. نتایج نشان داد، که میزان توجه به ابعاد و مولفه های تربیت شهروندی، در این کتب، متفاوت است و به بعضی ابعاد، کم توجه شده است. همچنین به صورت متعادل و متوازن به ابعاد و مولفه ها اشاره نشده است. در نهایت نیز، به جهت بهبود وضع کتب مطالعات اجتماعی سوم و چهارم ابتدایی از حیث توجه به تربیت شهروندی، پیشنهاداتی بیان شد.

  کلیدواژگان: مطالعات اجتماعی، شهروندی، تربیت شهروندی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی
 • رضوان سید رضائی، رضا معصومی نژاد* صفحات 183-206

  پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد ماهیت اجتماعی فرایند خود زیستی دینی دانش آموزان در برنامه درسی هدیه های آسمان دوره ابتدایی انجام شد. رویکرد پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا از نوع استقرایی بود. جامعه پژوهش کتاب هدیه های آسمان پایه ششم دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1402-1401 بود که با توجه به ماهیت موضوع تمامی دروس 17 گانه به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت اعتباربخشی به دقت و صحت داده ها از روش خودبازبینی محقق و توصیف غنی داده ها و برای پایایی داده ها از بررسی همزمان استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از فهرست وارسی و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا به شیوه کدگذاری استفاده شد. یافته های این تحقیق 5 مضمون اصلی 16 مضمون فرعی و 107مفهوم اولیه را در بر می گیرد که این شاخصه ها شامل نوع دوستی (تعامل گرایی، فردیت ستیزی، انسان شناسی)، مدنیت قانونی (تعهدگرایی، احکام شناسی، هویت پذیری اجتماعی)، جامعه شناسی دینی (رویکرد فرهنگی، فلسفه اجتماعی، تاریخ گرایی، سیاست ورزی دینی)، خودباروی اجتماعی (وحدت گرایی، تکامل گرایی، نگرش عملکردی)، بازآفرینی اجتماعی (اصلاح گرایی، تفکرگرایی، مرجعیت پذیری) می شود. نتایج نشان می دهد که به دلیل ماهیت تدریجی آموزش مهارت های اجتماعی و فرایند توجیه پذیری دینی آن، فرصت های یادگیری متنوعی در راستای شبیه سازی اجرای این قابلیت ها فراهم آورد و دانش آموزان را نسبت به منطق به کارگیری این نوع رفتارها آگاه سازد تا به موقعیت شناسی کیفیت استفاده از این عملکردهای اجتماعی دین محور دست یابند.

  کلیدواژگان: اجتماع پذیری، خود زیستی دینی، برنامه درسی، هدیه های آسمان
|
 • Rana Yaghoubi *, Mohammad Azimi Pages 1-24
  This study aimed to synthesize the effect of sleep quality on students' learning. The present research method is in the category of qualitative research and research synthesis type, for the writing of which six stages of synthesis research have been used. Domestic and foreign databases were used to collect information, and scientific documents were written in 2003 and later used to examine the theoretical and practical bases. Therefore, the studies carried out regarding the subject of the research during the years 2003-2021 inside the country and 2004-2020 abroad as a statistical population were searched through domestic and foreign databases and were carried out with investigations and also the criteria The determined input of 46 articles was extracted, after performing the first level screening, 19 articles were selected and considered as a statistical sample. In this regard, the findings obtained were put together in 5 categories of definitions of variables, sleep variable, types of learning, effective factor on learning, and the effect of 2 variables, and each of these topics was investigated from different aspects. The results obtained from this research indicated that not having enough information about sleep has disrupted students' learning, so considering that sleep and learning are very vital and better learning depends on proper sleep quality, it is necessary for this direction, necessary measures should be taken to increase awareness in the field of sleep and learning.
  Keywords: sleep quality, learning, synthesis research
 • Atefeh Abdi Lifkoei *, Alireza Karimi Pages 25-47

  The present study was conducted with the aim of future research of the family position in strong Iran; reached theoretical saturation after 14 interviews. Thematic content analysis was chosen as its analysis method. The statistical population of this research is made up of female student teachers of Farhangian University in Tehran province. Sampling was done using the purposeful sampling method. The sample volume was determined based on reaching the theoretical saturation level. In order for the interview questions to have sufficient credibility, not only one question was used, but several questions were used to understand the content. Also, these questions were confirmed by several expert professors. Data analysis was done with Excel and Spss statistical software after the completion of data collection. The results of the research indicate that, from the point of view of the female student teachers of Tehran province as the future mothers of the country, the factors that harm the childbearing of working mothers in the education sector are: unmanaged virtual space for children during attendance Mother at work, lack of sufficient religious education in kindergartens, high workload and mother's inability to separate work and school, problems of working mothers' leave and teacher's transfer and lack of necessary and suitable incentives for young cultural couples to have children. In addition, the damages and consequences of the country's population decrease in the future, respectively, include: the lack of the country's defense forces,

  Keywords: Strong Iran, Future studies, population youth, student teachers, general population policies
 • Zhila Dehbozorgi * Pages 49-69

  Teaching Persian grammar is the one of important subjects in learning Persian language and literature. The purpose of this research is to analyze the teaching of Persian grammar in the internship period and how it is taught by student teachers in the field of teaching Persian language and literature at Farhangian University. To achieve this goal, this research considers the effect of the implementation of instructional projects from the perspective of the professional development of interns in the field. For this purpose, a qualitative research method was used in the form of a case study, using the text of interns' reports and a semi-structured interview tool. Sampling was purposeful; eight incoming female students of 1991 and 1992 of Shahid Bahonar Higher Education Center of Farhangian University of Tehran participated. The data were analyzed using the "thematic content analysis" method. The preliminary results showed that the topic of Persian grammar was not in the first priority of students' educational plans; But these educational designs and implementations were able to create some opportunities to learn grammar for their learners. However, interns faced challenges in teaching grammar topics independently; The lack of relevant knowledge, lack of ability, inability to employ appropriate professional skills in teaching grammar, mismatch of educational designs and implementations with the content of grammar topics were among these. Interns should take more advantage of the opportunities available in the internship to teach grammar subjects; Interns should take more advantage of the opportunities available in the internship to teach grammar subjects.

  Keywords: Persian grammer, internship, Persian language, literature, Professional Development
 • Hassan Hajizadehanari * Pages 71-89

  The teaching of proving the reliability of Hazrat Ali (AS) with the scientific approaches of Nahj al-Balagha is of special importance; Because according to the narrations of the Prophet of Madinah and Hazrat Ali (AS) as its gate, this requires his scientific infallibility. Nahj al-Balaghah contains novel scientific points, the purpose of the research is to investigate wisdom according to experimental science or library method and analyze the content of the text and present its results to the target community (students, teachers and the scientific community). . Hazrat Ali (AS) has beautifully explained the structure of human eye, tongue, ear and nose.Can a person see with the help of tissue? Does man owe his speech to muscle tissue? Can humans hear with the help of bones? Does a person breathe through a gap? By examining the anatomy of the human body, we conclude from the concepts presented in Hikmat 7 that the connective tissue plays an important role in the faculties (sight, hearing and speech), therefore, Imam (a.s.) correctly pointed out its role in vision.

  Keywords: Nahj al-Balagha, wonders of creation, scientific miracle, connective tissue, infallibility
 • Alireza Ahmadi *, Leyli Tamimi, Hamidreza Nouri Eibloo Pages 91-116

  The purpose of this study is to identify and rank the factors which affecting the satisfaction of internship student-teacher interns from the implementation of the internship program at Farhangian University of Alborz Province. The research method that utilized is descriptive-survey and to collect Required information for this study, a researcher-made questionnaires have been used for apprentice students.The content validity of the questionnaire was evaluated by experts and its reliability was evaluated by Cronbach's alpha method. The sample members were 103 interns. Data analysis was performed in two parts: descriptive and inferential analysis. In the inferential part of Friedman test, confirmatory factor analysis was used to rank items and dimensions and to evaluate the relationship between items and dimensions The results showed that 22 factors, in four dimensions of educational factors, organizational factors, interactions and factors related to student-teachers, are effective on respondents' satisfaction with the internship program at Alborz Farhangian University.

  Keywords: internship, Satisfaction, Teacher-students, Farhangian University
 • Minoo Ghanbari Panah *, Zahra Shabani, Fateme Yarmoradi Pages 117-139

  The present study was carried out with the aim of predicting professional commitment based on self-efficacy and innovative behavior of teachers of special schools in Lorestan. The correlation research method was predictive. The statistical population included primary school teachers of exceptional schools in Lorestan province (294 people). The sample size of 170 people was selected based on the table of Morgan and Karjesi (1970) with stratified random sampling method. The research tools were professional commitment questionnaires (Mayer, Allen and Smith, 1993), self-efficacy (Sherrer, 1982) and innovative behavior (Johnson, 2000). Data analysis was done by SPSS-20 software using descriptive statistics, Spearman's correlation coefficient and multivariate regression. The findings showed that among the variables of self-efficacy and innovative behavior, the highest mean was related to innovative behavior (3.47) and the lowest mean was related to self-efficacy (3.19). There was a significant and direct relationship between self-efficacy and innovative behavior with professional commitment. Self-efficacy and innovative behavior can predict teachers' professional commitment. That is, with the increase in self-efficacy and innovative behavior of exceptional school teachers, their professional commitment increases. It can be concluded that the investigation of the personality characteristics of teachers and their appropriate selection by the education authorities should be considered.

  Keywords: Professional Commitment, self-efficacy, innovative behavior, exceptional school teachers
 • Fataneh Mansourijamshidi, Atefeh Abdi Lifkoei * Pages 141-158

  Existential therapy is a philosophy of psychotherapy; , relating to individuals at all levels of their personal functioning. Existential therapy has a place to speak in everything that human beings deal with; Education is also one of the most important institutions that all members of society will deal with in some way; On the other hand, the development of the theoretical foundations of the document of fundamental change is one of the important measures that has been taken by the Ministry of Education in recent years; One of these principles is psychological principles; Therefore, it is important to study its psychological foundations, which have a special role in illuminating the image of human life. The present study, which comparatively examines the psychological foundations of formal and general education from the perspective of existential approach, has examined the common and different aspects between the psychological foundations of formal and general education and the existential approach through the method of comparative comparative research. Studies show that there are similarities between the two views; among other things, in both views, the internal and external interactions of the individual are an integral part of human life. Also, people are unique and responsible for their choices. On the other hand, different aspects such as differences in looking at the absent human being, differences in looking at the growth of individuals, conflict in paying attention to people with special abilities and the type of looking at motivation, can be seen in these two perspectives.

  Keywords: Formal, General Education, document of fundamental change, psychological foundations, Existential Therapy
 • Morteza Golshani Gehraz *, AbdulHossein Heydari Pages 159-182

  The current research was conducted with the aim of investigating the level of attention paid to the issue of citizenship education in the social studies books of the third and fourth grades of elementary school. This research is descriptive-analytical and uses the Shannon entropy method. Sociostatistics was the social studies textbooks of the third and fourth grades of elementary school in the academic year of 1401-1402. The statistical sample was considered equal to the statistical population. Also, data were collected using a checklist of dimensions of citizenship education, with 3 dimensions and 28 components. The results of Shannon's entropy content analysis showed that, from the review of social studies books of the third and fourth grades, out of a total of 118 units counted, the dimension of special citizenship knowledge with 48 items was the most and the dimension of special citizenship skills with 33 items was the least frequent. The highest coefficient of importance with the value (.338) was related to the special knowledge dimension of citizenship and the lowest coefficient of importance with the value (.324) was related to the dimension of special citizenship attitude. The results showed that the amount of attention paid to the dimensions and components of citizenship education in these books is different, and some dimensions have been given little attention. Also, dimensions and components are not mentioned in a balanced way.

  Keywords: Social Studies, Citizenship, citizenship education, Third grade, Fourth grade
 • Rezvan Seyyed Rezaei, Reza Masouminejad * Pages 183-206

  The present study was conducted with the aim of Analyzing the dimensions of the social nature of the religious self-life process of students in the curriculum of the hedyehhaie aseman in the elementary school. The qualitative research approach was inductive content analysis. The research community was the book hedyehhaie aseman in the sixth grade of elementary school in the academic year of 1401-1402, and according to the nature of the subject, all 17 subjects were selected as samples. In order to validate the accuracy and correctness of the data, the researcher's self-review method and the rich description of the data have been used, and for the reliability of the data, simultaneous review has been used. A checklist was used to collect data, and a content analysis method was used to analyze the data.The findings of this research include 5 main themes, 16 sub-themes and 107primary concepts, which include altruism (interactionism, anti-individualism, anthropology), legal civility (obligationism, jurisprudence, social identifiability), religious sociology (approach cultural, social philosophy, historicism, religious politics), social self-reliance (unitarianism, evolutionism, functional attitude), social recreation (reformism, contemplativeism, referentialism). The results show that due to the gradual nature of education social skills and the process of its religious justification, it provides various learning opportunities in the direction of simulating the implementation of these capabilities and makes students aware of the logic of using these types of behaviors in order to achieve the situational quality of the use of these religion-oriented social functions.

  Keywords: sociability, religious self-life, curriculum, hedyehhaie aseman