فهرست مطالب

تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی - سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی
سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ساناز حکمتی، سیده ام البنین قاسمیان*، حمید محمودی پور صفحات 1-12
  باکتری آیروموناس هیدروفیلا یک باکتری فرصت طلب است که با استفاده از گیاهان دارویی می توان موجب کاهش روند استفاده از داروهای شیمیایی و سنتزی جهت مهار رشد آن در مواد غذایی گردید. با توجه به خاصیت آنتی باکتریال سه گیاه بومادران، اسطوخودوس و آویشن، این مطالعه با هدف بررسی اثرات آنتی باکتریال و هم افزایی این سه گیاه علیه باکتری آیروموناس هیدروفیلا صورت گرفت. برای انجام این مطالعه ابتدا باکتری آیروموناس هیدروفیلا از نمونه های ماهی تهیه و با روش های بیوشیمیایی و PCR تایید گردید. سپس عصاره گیری به روش ماسراسیون انجام شد و میزان حساسیت باکتری های جدا شده به روش انتشار از دیسک در محیط کشت مولر هینتون بررسی گردید. همچنین حداقل غلظت مهاری گیاهان دارویی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده میزان شیوع باکتری آیروموناس هیدروفیلا 5 درصد بود. باکتری‎های جدا شده نسبت به همه آنتی بیوتیک های مورد بررسی مقاومت داشتند. کمترین غلظت مهاری و کمترین غلظت کشندگی مربوط به گیاه بومادران بود که نشان از اثرات آنتی باکتریال قوی تر آن نسبت به دو گیاه دیگر دارد. بیشترین غلظت کشندگی برای گیاه اسطوخودوس گزارش شد که این اختلاف نسبت به دو گیاه دیگر از نظر آماری معنی دار (05/0>p) بود. به طور کلی ردیابی میزان شیوع این عوامل بیماری زا در آبزیان در کنار بررسی میزان شیوع مقاومت دارویی و بکارگیری درمان های جایگزین همچون استفاده از گیاهان دارویی دارای خواص ضد میکروبی که بتواند بر مقاومت های دارویی غلبه نماید و از شیوع بیشتر این عوامل در صنعت پرورش آبزیان جلوگیری نماید ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آویشن شیرازی، آئروموناس هیدروفیلا، اسطوخودوس، بومادران، عصاره هیدروالکلی
 • مهدی راشکی، محمدرضا رخشانی* صفحات 13-20
  لپتوسپیروز بیماری مشترک بین انسان و دام است که می تواند در استخر، رودخانه، آب های سطحی، خاک های مرطوب لجن زارها و در هوای گرم زنده بماند. لپتوسپیروز می تواند مستقیما توسط تماس با ادرار اغلب جوندگان (موش صحرایی، روباه، راکون و غیره) از طریق خراش یا آسیب های جزیی و یا غیر مستقیم توسط آب و خاک آلوده به انسان منتقل شود. با توجه به اینکه کشت و رشد این باکتری وقت گیر است استفاده از حسگرهای تشدید پلاسمون سطحی با استفاده از ساختار فراماده روش مناسبی برای تشخیص سریع این بیماری است. از آنجا که باکتری لپتوسپیرا از طریق ادرار قابل شناسایی است، در این مطالعه از پنج نمونه ادرار حیوان جونده به عنوان ماده مورد حسگری در ساختار طراحی شده استفاده شده است. در ساختار پیشنهادی، فلز طلا به دلیل واکنش پذیری خیلی کم و عدم اکسید شدن به عنوان فلز پلاسمونی انتخاب شده است. منحنی های جذب برای بررسی حساسیت این افزاره به دست آمده و نتایج از نظر حساسیت، دقت تشخیص و ضریب کیفیت بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد این حسگر با حساسیت nm/RIU1315 و معیار شایستگی RIU-163 قابلیت تشخیص باکتری لپتوسپیرا را دارد.
  کلیدواژگان: شناسایی لپتوسپیروز، باکتری، حسگر زیستی، فراماده، حساسیت حسگر زیستی
 • علی اکبر طوسی، محسن نجیمی*، محمدجواد بهزادی شهربابک صفحات 21-28
  ورم پستان تحت بالینی یکی از معضلات شایع مزارع گاو شیری است که منجر به افت تولید و تحمیل خسارت اقتصادی به دامدار می شود. شناسایی پاتوژن های عامل ورم پستان تحت بالینی در هر منطقه برای پیشگیری و کنترل این معضل ضرورت دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان شیوع مولکولی باکتری استافیلوکوکوس اوریوس در ورم پستان تحت بالینی در مزارع شیری شهرستان نیشابور بود. تعداد 500 راس گاو شیری از 13 مزرعه واقع در نقاط مختلف شهرستان نیشابور وارد مطالعه شدند. نمونه شیر از تمام کارتیه ها گرفته شد و از نظر ابتلا به ورم پستان تحت بالینی با استفاده از آزمون ورم پستان کالیفرنیایی بررسی شدند. از کارتیه هایی که در آزمون ورم پستان کالیفرنیایی مثبت بودند مجددا نمونه شیر اخذ شد و از نظر آلودگی به استافیلوکوکوس اوریوس با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز بررسی شدند. از مجموع 500 راس گاو شیری مورد مطالعه (2000 کارتیه)، 94 (8/18 درصد) راس مبتلا به ورم پستان تحت بالینی بودند که آلودگی به استافیلوکوکوس اوریوس در 8 راس شناسایی گردید. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه میزان وقوع ورم پستان تحت بالینی و همچنین شیوع استافیلوکوکوس اوریوس در بین موراد ورم پستان تحت بالینی در مزارع شیری شهرستان نیشابور پایین است.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، آزمون ورم پستان کالیفرنیایی، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • لاله سعادت، مازیار جاجرمی، ندا اسکندرزاده*، رضا قنبرپور صفحات 29-39
  انگشت نگاری ژنتیکی سویه های باکتری اشریشیاکلی در یک زیستگاه می تواند کمک شایانی به درک ما از تنوع ژنتیکی و چرخش آنها در میزبان های مختلف کند. در این مطالعه، تعداد 48 نمونه مدفوع از 24 نوع گونه حیوان سالم در باغ وحش کرمان توسط سوآپ استریل جمع آوری شد. پس از جداسازی اشریشیاکلی، سویه ها با روش ERIC-PCR، انگشت نگاری ژنتیکی شده و الگوی باندهای به دست آمده از الکتروفورز با نرم افزار Gel Quest کالیبره و تجزیه و تحلیل شد. در گام بعد شباهت انواع ERIC با ترسیم درخت فیلوژنتیک توسط نرم افزار Cluster Viz با استفاده از الگوریتم UPGMA نشان داده شد. در این روش با قطع تشابه ≥90 درصد، 22 کلون مورد شناسایی قرار گرفت؛ الگوی ERIC جدایه های کبوتر با یک جدایه از طاووس، همچنین جدایه های شترمرغ با یک جدایه از طاووس، شباهت 100 درصدی داشت. جدایه های مرغ شاخدار، کاسکو و یک جدایه از شاه بوف با شباهت 100درصدی از نظر الگوی ERIC در کنار هم قرار گرفتند. همچنین جدایه های شتر و یک جدایه از شاه بوف شباهت 100 درصدی را در الگوی ERIC از خود نشان دادند. با توجه به اینکه چندین سویه جدا شده از میزبان های مختلف با گونه های متفاوت دارای شباهت 100 درصد در الگوی ERIC بودند، می توان نتیجه گرفت به علت نزدیک بودن این گونه های مختلف حیوانی در یک زیستگاه مانند باغ وحش، باعث شده است که این سویه ها در بین حیوانات مختلف در گردش باشد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، ERIC-PCR، باغ وحش
 • سارا نجفی قاقلستانی*، محمدعلی نجفی صفحات 40-51

  نگهدارنده های شیمیایی اثرات زیان باری بر سلامت انسان دارند، به همین دلیل امروزه سعی شده تا ترکیبات طبیعی مانند اسانس ها به عنوان جایگزین مورد توجه قرار گیرند. تنش شوری ازجمله تنش های مهم محیطی است که بر اجزاء اسانس و خواص آن تاثیرگذار است. هدف از این تحقیق ارزیابی اثر ضد باکتریایی اسانس ریحان به دست آمده تحت تاثیر تنش شوری است. در این پژوهش تنش شوری در 5 سطح شامل کنترل (dc/m 3/0)، 5/1، 3، 5 و ds/m 8 در شرایط گلخانه ای بر گیاه ریحان اعمال و اثر آن بر عملکرد وزن تر برگ و اسانس و نیز اجزاء اسانس بررسی گردید. همچنین خواص ضد باکتریایی اسانس به دو روش چاهک و میکرودایلوشن در برابر استافیلوکوکوس اوریوس، لیستریا منوسیتوژنز، باسیلوس سریوس، اشریشیاکلی، پسودوموناس آیروژنزا و سالمونلا انتریکا ارزیابی شد. افزایش تنش شوری تا سطح ds/m 8 باعث کاهش عملکرد وزن تر برگ در هر بوته (تا 2/142 درصد) و افزایش مقدار اسانس ریحان (تا 1/54 درصد) گردید (p˂0.05). همچنین با افزایش تنش شوری برخی ترکیبات مانند لینالول (8/4 درصد) و جرماکرن (2/44 درصد) افزایش و اجزاء اوجنول (8/40 درصد) و آلفا-کادینول (7/34 درصد) کاهش یافتند. نمونه های اسانس ریحان در تمام سطوح شوری در برابر باکتری های هدف اثر ضد میکروبی نشان داد. این خصوصیت تحت تاثیر نوع باکتری و سطح شوری قرار داشت. باسیلوس سریوس مقاوم ترین و سالمونلا انتریکا حساس ترین باکتری در برابر اثرات ضد میکروبی اسانس ریحان بودند. افزایش قدرت ضد باکتریایی اسانس ریحان در سطوح شوری ≥ dc/m 0/3 مشاهده گردید، که می تواند برای کاربرد موثرتر در برابر باکتری های بیماری زا لحاظ شود.

  کلیدواژگان: اجزاء اسانس، رشد باکتری، عملکرد، میکرودایلوشن
 • سعید عابدی*، غزال پور محمد حسینی، گلنوش رضایی زاده صفحات 52-63
  بروسلوز یک بیماری مشترک بین انسان و دام با توزیع جهانی و با روند صعودی می باشد. کنترل بروسلوز در انسان به کنترل بیماری حیوانی بستگی دارد. با وجود این که تاکنون واکسن تایید شده ای برای بروسلوز در انسان وجود ندارد، تلاش های زیادی برای ساخت واکسن هایی با کارایی بالا و عوارض جانبی پایین برای حیوانات صورت گرفته است. واکسن های زنده ضعیف شده ارزان تر و موثرتر از سایر واکسن ها هستند اما می توانند موجب افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی، تداخل با آزمایش های تشخیصی سرولوژیکی و افزایش حدت در حیوان شوند. واکسیناسیون حیوانات با واکسن های موجود در بازار ممکن است باعث بیماری شود و در برخی شرایط اثربخشی پایینی دارند. واکسن های حاوی پروتیین نوترکیب یا DNA کدکننده آنها می توانند جایگزین مناسبی برای واکسن های مرسوم باشند، زیرا می توانند موجب کاهش عوارض ناخواسته شوند. انتخاب آنتی ژن مناسب که سیستم ایمنی را به خوبی تحریک کند در تهیه این واکسن ها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه مروری با بررسی واکسن های نوترکیبی که بر مبنای پروتیین های نوترکیب و DNA ساخته شده اند، تلاش شده است تا نقاط قوت و ضعف آنها و چشم انداز جدید واکسیناسیون بر علیه بیماری بروسلوز روشن تر شود. مطالعه حاضر با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Google scholar، PubMed و SID تا سال 2021 میلادی به تحقیقات جدید در مورد پروتیین نوترکیب و واکسن های DNA علیه بروسلوز پرداخته است. با توجه مزیت ها و معایب واکسن های معمول و جدید بروسلوز، واکسن های نوترکیب و DNA، پس از گذراندن مراحل تحقیقات در حیوانات بزرگ، می توانند راهکار مناسبی برای جلوگیری از پیشرفت بروسلوز باشند.
  کلیدواژگان: بروسلوز، واکسن، پروتئین نوترکیب، واکسن های DNA
 • رضا راه چمنی*، سمیرا نوری، جواد بیات کوهسار صفحات 64-75
  مقاومت آنتی بیوتیکی و عوارض جانبی از مشکلات درمان بیماری های باکتریایی توسط آنتی بیوتیک ها است و با توجه به داشتن اثر ضد باکتریایی، اسانس گیاهان دارویی جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها هستند. باکتری های اشریشیاکلی، استافیلوکوک اوریوس و استرپتوکوک آگالاکتیه هر کدام باعث بیماری هایی در انسان و دام می شوند ولی هر سه باکتری از عوامل اصلی بیماری ورم پستان گاو نیز هستند. لذا این مطالعه به منظور بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس های نعنا و پونه علیه این باکتری ها و مقایسه آنها با آنتی بیوتیک های لینکواسپکتین، جنتامایسین و آموکسی سیلین/کلاولونات انجام شد. شناسایی ترکیبات شیمایی اسانس ها به روشGC/MS  انجام شد. حداقل غلظت بازدارنده رشد (MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) اسانس ها به روش رقیق سازی لوله ای و حساسیت باکتری به اسانس ها و آنتی بیوتیک ها با استفاده از دیسک دیفیوژن تعیین گردید و تاثیر اسانس ها بر منحنی رشد باکتری ها در ساعت های 0، 6، 10 و 24 مطالعه شد. مهم ترین ترکیبات نعنا کارون (02/63 درصد)، لیمونن (48/24 درصد) و پونه پولگون (16/48 درصد)، اکالیپتول (57/14 درصد) بودند. از نظر MIC و MBC اثر نعنا بر هر سه باکتری مشابه یا قوی تر از لینکواسپکتین و اثر پونه بر استرپتوکوک آگالاکتیه قوی تر از لینکواسپکتین بود ولی در دیسک دیفیوژن اثر ضد باکتریایی نعنا و پونه بر استافیلوکوک اوریوس نسبت به جنتامایسین تفاوت معنی داری نداشت اما علیه دو باکتری دیگر اثر ضد باکتریایی کمتری از جنتامایسین و آموکسی سیلین/کلاولونات داشتند. در منحنی رشد، غلظت Sub-MIC اسانس ها در ساعت 24 باعث کاهش معنی دار تعداد اشرشیاکلی شد. به طور کلی هر دو اسانس اثر ضد باکتریایی قابل قبولی داشتند ولی اثر ضد باکتریایی اسانس نعنا قوی تر از پونه بود.
  کلیدواژگان: بیماری های باکتریایی، گیاهان دارویی، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • زهره پورحسین، لیلا اسدپور*، هادی حبیب الهی، سیده طوبی شفیقی صفحات 76-84
  گوشت مرغ ، به عنوان یکی از مهم ترین منابع پروتیینی در جهان، میزان بالایی از آلودگی به اشریشیاکلی را نشان می دهد، که می تواند به طور گسترده ای مقاومت آنتی بیوتیکی را انتشار دهد. هدف از این مطالعه بررسی مقاومت به کولیستین و آمینوگلیکوزیدها در اشریشیاکلی های جداشده از طیور گوشتی است. در این بررسی 122 جدایه اشریشیاکلی از قلب و کبد مرغ های 20 تا 45 روزه با علایم بالینی کلی باسیلوس در سال 1400 جمع آوری گردید. سویه های مقاوم به آمینوگلیکوزید وکولیستین به ترتیب توسط روش دیسک دیفیوژن و تعیین MIC شناسایی شدند. سپس حضور ژن های 1-mcr،2- mcr، 3- mcr، aph(3′)- IIa، aac(3)-IIa و ant(3′′)-Ia در جدایه ها به روش PCR بررسی گردید. از 122جدایه مورد بررسی، 35 جدایه (68/28 درصد) به نیومایسین سولفات، 1 جدایه (82/0 درصد) به جنتامایسین مقاوم بود. همه جدایه ها به آمیکاسین، توبرامایسین و استرپتومایسین حساسیت نشان دادند و 5 جدایه (10/4 درصد) مقاوم به کولیستین بودند. در ردیابی ژن های mcr توسط روش PCR، هیچ یک از ژن های مورد بررسی شناسایی نشد اما ژن های aph(3′)- IIa، aac(3)-IIa و ant(3′′)-Ia به ترتیب در 41/25، 77/23 و 88/36 درصد جدایه ها شناسایی شدند. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر کاهش حساسیت اشریشیاکلی های جداشده از جوجه های گوشتی به آمینوگلیکوزید وکولیستین می باشد. گسترش این مقاومت ها هشدار جدی در زمینه کاهش گزینه های درمانی، در درمان کلی باسیلوس و خطر انتقال ژن های مقاومت به فلور میکروبی انسان می باشد.
  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیک، گوشت مرغ، اشریشیاکلی، طیورگوشتی
 • مسعود مددی، زهره مشاک*، غلامرضا شاه حسینی صفحات 85-94
  آبزیان از جمله ماهی ها همواره جز فسادپذیرترین منابع پروتیینی بوده اند. برای افزایش مدت زمان نگهداری این منابع راه های زیادی از جمله پرتوتابی وجود دارد. در این مطالعه اثر پرتوتابی با پرتو گاما روی بار میکروبی و میزان کل ازت فرار گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا گوشت این گونه ماهی با دزهای 5/1، 5/2 و 5/3 کیلوگری پرتوی گاما پرتوتابی شده و متعاقبا به یخچال در دمای 4 درجه سلسیوس منتقل گردید. طی روزهای اول، هفتم و چهاردهم پس از پرتوتابی (پس از انتقال به یخچال) میزان کل باکتری و میزان ازت کل فرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با استفاده از دزهای مختلف پرتوتابی گاما میزان بار میکروبی و میزان ازت کل فرار تا حد زیادی کاهش می یابد. در بین دزهای پرتوتابی شده دز 5/3 کیلوگری بیشترین کاهش این شاخص‎ها را نشان داد، اما با توجه به این که بین گروه 5/2 و 5/3 کیلوگری اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت، دز 5/2 کیلوگری به عنوان دز مناسب برای پرتوتابی ماهی قزل آلای رنگین کمان و نگهداری متعاقب آن در شرایط یخچالی پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: ازت کل فرار، پرتوتابی گاما، ماهی قزل آلای رنگین کمان، میزان کل باکتری ها
 • کامل عموزاده آرائی، هما محمدی فرد، محمد اسدی* صفحات 95-106
  ورم پستان که از التهاب غده پستانی ناشی می شود، شایع ترین و پرهزینه ترین بیماری می باشد که گاوهای شیری در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. درمان ورم پستان در دوران شیردهی دام به دلیل مخاطرات آلودگی شیر به آنتی بیوتیک در گاوهای شیرده توصیه نمی شود. در این پژوهش از گیاه اوجی (Pulegium Mentha) برای درمان ورم پستان تحت بالینی گاو هلشتاین استفاده شد. بدین منظور 50 راس گاو هلشتاین مبتلا به ورم پستان تحت بالینی با میانگین سنی 5/4 سال و در اواسط مرحله شیرواری با میانگین تولید 7/2±20 انتخاب شدند. پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تیمار و بیست و پنج تکرار انجام شد که تیمارها به صورت: 1- شاهد (بدون تزریق اسانس اوجی به کارتیه پستان) 2- تزریق 5 میلی لیتر اسانس اوجی در هر کارتیه پستان. همچنین تغییرات در میزان تولید شیر، ترکیبات شیر و شمارش سلول های سوماتیک و نتایج کشت باکتریایی پیش از آغاز درمان و تا 18 روز بعد از خاتمه ی درمان، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد، تزریق اسانس اوجی به کارتیه پستان سبب بهبود میانگین میزان تولید شیر، کاهش سلول های سوماتیک، افزایش درصد پروتیین، چربی و لاکتوز شیر گاوها شد (05/0P)، هرچند از نظر حذف کلی عفونت های داخل پستانی بین تیمار اوجی و شاهد اختلاف معنی داری وجود نداشت. به طور کلی نتایج بررسی حاضر نشان داد که می توان از اسانس اوجی در درمان ورم پستان تحت بالینی گاوها استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اسانس اوجی، تولید شیر، گاو هلشتاین، ورم پستان
|
 • Sanaz Hekmati, Seyedeh Ommolbanin Ghasemian *, Hamid Mahmoodipour Pages 1-12
  Aeromonas hydrophila bacteria is an opportunistic bacterium that can reduce the use of chemical and synthetic drugs by using medicinal plants to inhibit its growth in food. Considering the antibacterial properties of three plants, Yarrow, Lavender and Thyme, this study was conducted with the aim of investigating the antibacterial and synergistic effects of these three plants against Aeromonas hydrophila bacteria. In this study, Aeromonas hydrophila bacteria was first prepared from fish samples and confirmed by biochemical and PCR methods. Then extraction was done by maceration method and the sensitivity of isolated bacteria was checked by disk diffusion method in Mueller Hinton culture medium. Also, the minimum inhibitory concentration of medicinal plants was investigated. According to the results, the prevalence of Aeromonas hydrophila bacteria was 5%. The isolated bacteria were resistant to all the investigated antibiotics. The lowest inhibitory concentration and the lowest lethal concentration were related to the yarrow plant, which shows its stronger antibacterial effects than the other two plants. The highest lethality concentration was reported for lavender plant, and this difference was statistically significant compared to other two plants (p<0.05). In general, tracking the prevalence of these pathogens in aquatic animals, along with investigating the prevalence of drug resistance and using alternative treatments such as the use of medicinal plants with antimicrobial properties that can overcome drug resistance and prevent the further spread of these factors in the aquaculture industry It seems necessary.
  Keywords: Aeromonas hydrophila Lavender, Achillea millefolium, hydroalcoholic extract, Zataria multiflora Boiss
 • Mahdi Rashki, Mohammad Reza Rakhshani * Pages 13-20
  Leptospirosis is a common disease between humans and animals that can survive in swimming pools, rivers, surface waters, moist soils, swamps, and hot weather. Leptospirosis can be transmitted to humans directly through contact with the urine of most rodents (rats, foxes, raccoons, etc.) by scratches or minor injuries, or indirectly through contaminated water and soil. Considering that the cultivation and growth of this bacterium is time-consuming, the use of surface plasmon resonance sensors using metamaterial structure is a suitable method for rapid diagnosis of this disease. Ordinary, leptospirosis bacteria can be detected by urine. In this article, we apply five rodent urine samples as the sensing material in the designed biosensor. In the proposed structure, gold metal has been chosen as a plasmonic metal due to its resistant against air oxidation. To check the sensitivity of this device and the results, we find absorption curves and analyze them in terms of sensitivity, detection accuracy, and quality factor. The results show that this sensor can detect leptospirosis bacteria with a sensitivity of 1315nm/RIU and a figure of merit (FOM) of 63RIU-1.
  Keywords: Detection of Leptospirosis, Bacteria, Biosensors, metamaterial, Biosensor Sensitivity
 • Ali Akbar Toosi, Mohsen Najimi *, Mohammad Javad Behzadi Shahrbabak Pages 21-28
  Subclinical mastitis is one of the common problems of dairy farms, which leads to a decrease in production and economic damage to the farmers. Identification of the pathogens causing subclinical mastitis in each region is necessary to prevent and control this problem. The aim of this study was to investigate the molecular prevalence of Staphylococcus aureus bacteria in subclinical mastitis cows in dairy farms of Neyshabur city. A total of 500 milking cows from 13 dairy farms located in different parts of Neyshabur city were included in the study. Milk samples were taken from all quarters and checked for subclinical mastitis using the California mastitis test. Milk samples were taken from the quarters that were positive in the California mastitis test, and evaluated for contamination with Staphylococcus aureus using polymerase chain reaction. Out of 500 dairy cows studied (2000 quarters), 94 (18.8%) had subclinical mastitis, and Staphylococcus aureus infection was detected in 8 cows (8 quarter). Based on the results of this study, the occurrence rate of subclinical mastitis as well as the prevalence of Staphylococcus aureus among subclinical mastitis cows in dairy farms of Neyshabur city is low.
  Keywords: Staphylococcus aureus, California mastitis test, Polymerase Chain Reaction
 • Laleh Saadat, Maziar Jajarmi, Neda Eskandarzade *, Reza Ghanbarpour Pages 29-39
  Genetic fingerprinting of Escherichia coli strains in one habitat can significantly help our understanding of genetic diversity and circulation in different hosts. In this study, 48 stool samples were collected from 24 healthy zoo animal species in Kerman zoo by sterile swab. After the isolation of Escherichia coli, the strains were genetically fingerprinted by the ERIC-PCR method, and the bond patterns obtained from electrophoresis were calibrated and analyzed with Gel Quest software. In the next step, the similarity of ERIC templates was determined by drawing a phylogenetic tree by Cluster Viz software using the UPGMA algorithm. In this method, 22 clones were identified with a ≥95% similarity cutoff; The ERIC pattern of pigeon isolates had 100% similarity with a peacock isolate, and the ERIC pattern of ostrich isolates had 100% similarity with one peacock isolate. The isolates of horned chicken, casco, and one isolate of the tawny owl were grouped together with 100% similarity in terms of ERIC pattern. Also, camel isolates and one isolate from a tawny owl showed 100% similarity in the ERIC pattern. Considering that several strains isolated from different hosts with different species had 100% similarity in the ERIC pattern, it can be concluded that due to the proximity of different animal species in the same habitat such as a zoo, these strains circulated among different animals.
  Keywords: Escherichia coli, ERIC-PCR, Zoo
 • Sara Najafi Ghalestani *, Mohammad Ali Najafi Pages 40-51

  Chemical preservatives have harmful effects on human health, for this reason, natural compounds such as essential oils (EOs) are being considered as alternatives. Salinity stress (SS) is one of the important environmental stress that affects EOs components and its properties. The purpose of this research is to evaluate the antibacterial effect of basil (Ocimum baslicum L.) EO obtained under SS. salinity at 5 levels including control (0.3 dc/m), 1.5, 3, 5 and 8 ds/m was applied to basil plant in greenhouse conditions. Leaf weight and EO yield, also the EO components were evaluated. Also, antibacterial properties of EO by agar-well diffusion and microdilution method were evaluated against Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Escherichia coli, Pseudomonas aerogenes and Salmonella enterica. Increasing the salinity stress up to 0.8 ds/m level, decreased the yield of leaf weight per plant (up to 142.2%) and increased the amount of EO content (up to 54.1%). Also, with the increase in SS level, some compounds such as linalool (4.8%) and germacrene (44.2%) increased, and eugenol (40.8%) and α-cadinol (34.7%) components decreased. Basil EOs showed antimicrobial effect against the target bacteria at all salinity levels. This characteristic was influenced by the type of bacteria and salinity level. Bacillus cereus was the most resistant and Salmonella enterica the most sensitive bacteria against the antimicrobial effects of basil EO. An increase in the antibacterial power of EOs was observed at salinity levels ≥ 0.3 dc/m, which can be considered for more effective use against pathogenic bacteria.

  Keywords: essential oil components, Bacterial growth, Yield, Microdilution
 • Saeid Abedi *, Ghazal Pourmohammad Hosseini, Golnoosh Rezaeizadeh Pages 52-63
  Brucellosis is a common disease between humans and animals with global distribution and an increasing trend. The control of brucellosis in humans depends on the control of the animal disease. Although there is no approved vaccine for brucellosis in humans, many efforts have been made to develop vaccines with high efficiency and low side effects for animals. Live attenuated vaccines are cheaper and more effective than other vaccines, but they can increase antibiotic resistance, interfere with serological diagnostic tests, and increase virulence in animals. Vaccination of animals with commercially available vaccines may cause disease and, in some cases, have low efficacy.  Vaccines containing recombinant protein or their coding DNA can be suitable alternatives to the conventional vaccines, because they can reduce unwanted side effects. Choosing the suitable antigen that stimulates the immune system is very important in the preparation of these vaccines. In the present study, by observing the new recombinant vaccines that are made based on recombinant proteins and DNA, it has been tried to clarify their strengths and weaknesses and the new perspective of vaccination against brucellosis. There is currently no approved vaccine for brucellosis in humans. In addition, the control of brucellosis in humans depends on the control of the animal disease. This review article searches Google scholar, PubMed, and SID databases for new research on recombinant protein and DNA vaccines against brucellosis until 2021. Considering the advantages and disadvantages of common and new brucellosis vaccines, recombinant and DNA vaccines, after conducting the research stages in large animals, can be a suitable approach to prevent the progress of brucellosis.
  Keywords: Brucellosis, Vaccine, Recombinant protein, DNA Vaccines
 • Reza Rahchamani *, Samira Noori, Javad Bayat Kouhsar Pages 64-75
  Antibiotic therapy of bacterial diseases has some side effects including antibiotic resistance. There is need to investigate new and natural antibacterial agents because of various side effects of antibiotics. According to antibacterial effects, essential oils (EOs) are suitable alternatives. Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae cause various diseases in human and animals. Also, these three bacteria are major bovine mastitis-causing bacteria. So, this study investigated antibacterial activity of Mentha piperita (peppermint) and Mentha pulegium (pennyroyal) essential oils in comparison with lincospectin, gentamicin and amoxicillin/clavulanate antibiotics on these bacteria. Gas chromatography/mass spectrometry was used for the analysis of EOs. Antibacterial effects of the EOs on bacteria were evaluated with minimum bactericidal concentration (MBC), minimum inhibitory concentration (MIC), disk diffusion method, and time- kill assay in tryptic soy broth (TSB). Major components of peppermint EO were carvone (63.02%) and limonene (24.48%), and those of pennyroyal EO were pulegone (48.16%), eucalyptol (14.57%). According to MIC and MBC results, the antibacterial activity of peppermint was the same or higher than lincospectin and pennyroyal effect on Streptococcus agalactiae was higher than lincospectin. The inhibition zone of peppermint and pennyroyal had no significant difference with gentamycin but the effects of two EOs against the other two bacteria were lower than gentamycin and amoxicillin/clavulanate. Sub-MIC concentrations of oils decreased Escherichia coli count at 24 h. Generally, the essential oil of peppermint and pennyroyal had a significant antibacterial effect and the effect of peppermint was higher than pennyroyal.
  Keywords: Antibiotic Resistance, Bacterial disease, Medicinal plant
 • Zohreh Pouhossein, Leila Asadpour *, Hadi Habibollahi, Tooba Shafighi Pages 76-84
  Chicken meat, as one of the most important sources of protein in the world, shows a high rate of contamination with Escherichia coli, which can widely spread antibiotic resistance. The aim of this study was to investigate the resistance to colistin and aminoglycosides in E. coli isolated from broilers. In this study, during 2021, a total of 122 E. coli isolates were collected from the heart and liver of 20- to 45-day-old chickens with clinical signs of colibacillosis. Aminoglycosides and colistin resistant strains were identified by disk diffusion and MIC determination, respectively. Subsequently, the presence of mcr-1, mcr-2, mcr-3, aph (3′)-IIa, aac (3) -IIa and ant (3″)-Ia genes in the isolates was analyzed by PCR. Out of 122 isolates, 35 isolates (28.68%) were resistant to neomycin sulfate and 1 isolate (0.82%) was resistant to gentamicin. All isolates were sensitive to amikacin, tobramycin and streptomycin and 5 isolates (4.10%) were resistant to the colistin. In the detection of mcr genes by PCR method, none of the studied genes were identified, but aph (3′) -IIa, aac (3) -IIa and ant (3″)-Ia genes were detected in 25.41%, 23.77% and 36.88% of isolates respectively. The results of this study indicate a decrease in the sensitivity of poultry isolated E. coli to aminoglycosides and colistin. The spread of such resistant isolates is a serious warning about the reduction in treatment choices of colibacillosis and indicates the risk of transmission of resistance genes to the human microbial flora.
  Keywords: Antibiotic Resistance, Chicken Meat, Escherichia coli, aminoglycoside, Colistin
 • Masoud Madadi, Zohreh Mashak *, Gholamreza Shahhoseini Pages 85-94
  Aquatics, including fish, have always been one of the most perishable protein sources. For increasing storage time of the resource there are several ways including radiation.  The effect of gamma irradiation was investigated on the microbial load and total volatile nitrogen of fish meat rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). At the beginning of these experiment, the fish meat is irradiated by 1.5, 2.5 and 3.5 KGry radiation doses and subsequently transferred to the refrigerator at 4°C. During the first, seventh and fourteenth days after irradiation (after transfer to the refrigerator) the total amount of bacteria and total volatile nitrogen was investigated. The results indicated a greatly reduction of amount of bacterial load and total volatile nitrogen by the use of various doses of gamma irradiation. Among the irradiated doses, 3.5 KGry showed the greatest decrease in these parameters, but considering that there was not huge difference between 2.5 and 3.5 KGry in the reduction, thus 2.5 KGry gamma irradiation is selected as a suitable dose for rainbow trout irradiation and subsequent storage in the refrigerator.
  Keywords: rainbow trout, Gamma irradiation, Total bacterial count, Total volatile nitrogen
 • Kamel Amozadeh Araee, Homa Mohammadi Fard, Mohammad Asadi * Pages 95-106
  Mastitis, which is caused by inflammation of the mammary gland, is the most common and costly disease that affects dairy cows around the world. Treatment of mastitis during lactation is not recommended due to the risks of milk contamination with antibiotics in lactating cows. In this research, (Pulegium Mentha) plant was used to treat subclinical mastitis in Holstein cows. For this purpose, 50 Holstein cows with subclinical mastitis with an average age of 4.5 years and in the middle of the lactation stage with an average production of 20±2.7 were selected. The research was conducted in the form of a completely randomized design with two treatments and twenty-five repetitions, which treatments were: 1- control (no injection of Oji essential oil into the breast area) 2- injection of Oji essential oil into the breast area. The results of the present study showed that the injection of Oji essential oil into the mammary gland improved the average amount of milk production, reduced somatic cells, and increased the percentage of protein, fat and lactose in cows' milk (P<0.05). However, there was no significant difference between the Oji treatment and the control in terms of total elimination of intramammary infections. In general, the results of the study showed that Oji essential oil can be used in the treatment of subclinical mastitis in cows.
  Keywords: Holstein Cow, Mentha pulegium, Milk production, mastitis