فهرست مطالب

فصلنامه الهیات هنر
پیاپی 19 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • غلامرضا یوسف زاده*، محمدتقی یوسفی صفحات 5-20

  برای به دست آوردن هنر اسلامی توجه به نفس شناسی صدرا بسیار راهگشاست؛ در این چارچوب همان طوری که می بایست انسان را در سیر خلق و معادش (قوس نزول و صعود) شناخت؛ دو موضوع محوری در شناخت فلسفه هنر اسلامی خلق و ادراک اثر هنری (قوس نزول و صعود اثر هنری) می باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی باهدف بررسی نیمه اول دایره وجودی اثر هنری (خلق اثر هنری) در قالب «نظریه تنزیل» تنظیم شده است؛ در این نظریه گفته می شود اثر هنری ریشه در ملکوت و شاکله وجودی خالق خود دارد و ایده اولیه اثر هنری با پشت سر گذاشتن مراحل عقلی و صورت خیالی در ذهن با کنش بیرونی به امری محسوس و متجسد بدل می شود. این سیر نزولی به گونه ای است که سیری از اجمال به تفصیل را طی می کند وهر مرحله پایین تر نازله مرحله بالاتر خود است. این سیر نه تنها آشکارکننده قوت ها و ضعف های قوای ادراکی و تحریکی خالق خود است، بلکه ملکوت خالق خود را نیز آشکار می کند و نکته دیگر آنکه برای خلق اثر فاخر خالق اثر ضمن ضرورت داشتن مهارت لازم در تنزیل می بایست به استکمال نفس خود بپردازد چراکه هر خلق متناسب با مرتبه وجودی خالق خود صورت می پذیرد.

  کلیدواژگان: نظریه تنزیل، خلق هنری، فلسفه هنر اسلامی، صدرالمتالهین
 • مهرداد امیری*، موسی سبزی، شهرام رهنما صفحات 21-36
  عصر قاجار را شاید بتوان یکی از برجسته ترین اعصار سیاسی- هنری کشورمان قلمداد کرد. هنر این دوره اگرچه در بعضی جهات با هنر دوره صفویه دارای پیوستگی بوده و وجوح آن محرز است، اما سبک خاص هنر قاجار به لحاظ زیبایی شناسی دارای مختصات و ویژگی های خاص خود است که در اغلب هنرهای مرسوم آن زمان تجلی یافته است. در این میان نقاشی، بویژه هنر دیوار نگاره را می توان یکی از نمودهای اساسی آن دانست. در این دوره غالبا دونوع دیوار نگاره صورت یافته است؛ صورت اول، دیوار نگاره های درباری- رسمی که موضوع عمده ی آنها تصاویری از شاهان، شاهزادگان و ندیمان و حوادث اطراف آنها بوده و صورت دوم؛ دیوار نگاره های مذهبی- آیینی بوده که عمده موضوعاتشان پرداختن به تصاویر و وقایع بزرگان تشیع و به طور خاص واقعه کربلا بوده است، به این گروه از نقاشان، نقاشان مکتب قهوه خانه اطلاق می شود . این آثار در جامعه ی آن زمان از طرفی تجلی اعتقادی مردم این عصر به شمار می رفته و از سوی دیگر بازتابی سیاسی از شیعی بودن حکومت آن عصر محسوب می شده است.پژوهش حاضر با فرض گرفتن تاثیرات سیاسی، تاریخی و اجتماعی عصر قاجار تلاش دارد به شیوه ایی توصیفی- تحلیلی از یک سو به معرفی اهمیت و ارزش دیواره نگارهای عصر قاجار بپردازد و از سوی دیگر تاثیرات اجتماعی و اعتقادی آن را بر روی اعتقادات عمومی تبیین و تشریح نماید.
  کلیدواژگان: دیوار نگاره، مکتب قهوه خانه، نقاشی های درباری، عاشورا
 • ناهید جعفری دهکردی*، مریم آستانه صفحات 37-64
  قرآن ابن بواب یکی از نسخ گرانمایه در تاریخ هنر اسلامی موجود در کتابخانه چستربیتی دوبلین ایرلند است که توسط خوشنویس و مذهب بنام قرن پنجم هجری" ابوالحسن علاء الدین علی بن هلال" مشهور به "ابن بواب" به رشته تحریر درآمده است. از آنجا که این کتاب مقدس حاوی نخستین نمونه های تذهیب قرآن می باشد، نگارندگان جستار حاضر تلاش دارند با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی 171 نقش مایه تذهیبی از آن نسخه و نقش مایه های 7 بنای اولیه اسلامی به روش توصیفی - تحلیلی، بپردازند و در پاسخگویی بدین پرسش برآیند که: نقوش تذهیبی قرآن ابن بواب، از چه طرح ها و الگوهای هنری تاثیر پذیرفته اند؟ نگارندگان پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده های کتابخانه‎ای و اسنادی، بدین نتیجه رسیدند که باتوجه به این که ابن بواب قبل از کتابت و تذهیب، به کار تزیین معماری می پرداخته، نقوش تذهیب مورد استفاده وی نیز سابقه در پیشیه قبلی او داشته و ماخوذ از آرایه های معماری سده های نخستین اسلامی اند. نمونه های طرح های به کاربرده او را می توان در محراب عباسی بغداد، رقه، سامرا، مسجد جامع اصفهان، مسجد نایین، مسجد نه گنبد بلخ و سیمره دید. این امر نشان می دهد که نخستین آرایه های تذهیب اسلامی، از آرایه های معماری تاثیر پذیرفته است.
  کلیدواژگان: قرآن ابن بواب، تذهیب، گچ بری، نقوش تزیینی، ترنج
 • حمید تلخابی*، سید محمدحسین نواب، منصور براهیمی صفحات 65-80
  نمایش آیینی تعزیه از سویی ریشه در واقعه ی عاشورا و نمایش دادن روایت های گوناگون آن وقایع، و از سوی دیگر از منظر اجرا منبعث از فرهنگ و نمایش ایرانی است. این نمایش با شکوه، در بافت های فرهنگی دوره ی قاجار به ویژه در دوره ناصری، موفق شد برای مردم در بالاترین مرتبه نمایشی باشد اما پس از این دوره تا به امروز، آیینی و نمایشی بودن آن به تدریج کم فروغ شده است. از این حیث در عرصه ی پژوهش و اجرا باید گام های جدیدی برای احیای ظرفیت ها و وجوه تماشایی تعزیه برداشته شود. یکی از مطالعات اجرایی و آیینی جدید، نظریه ی «تیاتر حضور» پال وودراف است که در برآورده کردن هدف تماشا کردن و تماشایی بودن، جایگاه ویژه ای دارد. این نوشتار با تکیه بر آرای پال وودراف، به صورت توصیفی تطبیقی در صدد پاسخگویی به این پرسش است که تیاتر حضور در نمایش تعزیه چگونه متجلی می-شود؟ نتایج برآمده از پژوهش نشان می دهد که نمایش آیینی تعزیه در برخی اجراها به مثابه ی تیاتر حضوری است که از هم آمیزی دو هنر «تماشا کردن» و «تماشایی شدن» در کردار مشترک، تجربه ی مشترک و لحظه ی مشترک تعالی، به فراسوی تیاتر، نایل می آید.
  کلیدواژگان: واقعه ی عاشورا، تعزیه، تئاتر حضور، پال وودراف
 • محسن موسوی* صفحات 82-108

  ظهور و بروز آیین مسیحیت، تنها در مسایل کلامی و فلسفی نبود، بلکه هنر نیز، یکی از عرصه هایی بود که مسیحیت می توانست آموزه های خود را در این بستر عرضه نماید. این مسیله در بدو امر، در مسیحیت قرون وسطی با استفاده از شمایل، نماد ها و نشانه ها و در ادامه با ظهور هنر کارولینژی ، رومانسک و ساخت باسیلیک ها و ساختمان های عظیمی همچون کلیسا های جامع گوتیک، در نیمه ی نخست سده ی دوازدهم م.، تحقق یافت. نقاشی، پیکر تراشی و معماری، سه رکن بنیادین این ظهورات بودند، که در خدمت ساخت کلیسا های جامع (کاتدرال ها)، قرار گرفتند. کلیساهای دوره گوتیک، به عنوان هنری مقدس، نمونه اعلی و بارز تجلی و ظهور آثار هنری در بخش انتهایی قرون وسطی هستند که کانونی برای تجمیع همه هنرهای تجسمی به طور مستقیم و ادبیات و موسیقی به طور غیر مستقیم، بودند. این بنا ها امتزاجی از معنویت و زیبایی شناسی مذهبی آموزه های مسیحی، به عنوان امری مثالی و استعلایی و توجه انسان به پدیده های طبیعی به عنوان روی کردی تجربی بودند. این مقاله بر آن است که با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش، پاسخ دهد که مفاهیم و مبانی زیبایی شناختی آموزه های مسیحی قرون وسطی، چه تاثیری در شکل بخشی به الگوهای ساختاری و عناصر تزیینی در معماری کلیساها در سبک گوتیک، داشته اند؟واژگان کلیدی: قرون وسطی، زیبایی شناسی ، هنر های تجسمی، گوتیک، آموزه های مسیحی

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: قرون وسطی، زیبایی شناسی، هنر های تجسمی، گوتیک، آموزه های مسیحی
 • محمد عشایری منفرد صفحات 109-130

  یکی از لوازم نقش آفرینی زنان در هنرهای نمایشی، این است که چهره آنها به اقتضای فیلم نامه با گریم های مختلفی به نمایش درآید. هنجارهای اجتماعی، فرهنگی، ایدیولوژیک و... به صورت یک بازدارنده درونی و الزام های اجتماعی یا حکومتی به عنوان یک بازدارنده بیرونی، ممکن است هنرمندان را وادار به رعایت بایسته هایی بکند. یکی از این عوامل، احکام شرعی مربوط به حجاب است.باوجود چنین عاملی، به طور خاص درباره پوشیدن کلاه گیس به جای روسری یا دیگر سرپوش های شرعی این پرسش بوجود می آید که حکم شرعی پوشاندن موهای طبیعی زن به وسیله کلاه گیس چیست؟ این تحقیق برای رسیدگی به این پرسش با روش های فقهی، این فرضیه را بررسی می کند که کلاه گیس اگر عرفا مصداق زینت باشد یا با شباهت زیاد به موی طبیعی موجب بازنمایی موی طبیعی خود زن باشد، نباید در هنرهای نمایشی مورداستفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: کلاه گیس، سینما، هنرهای نمایشی، فقه، زینت، حجاب
 • ابوالقاسم علیدوست، مصطفی دری صفحات 131-148

  «فقه هنر» یکی از ابواب نوپدید فقهی است. گرچه برخی مسایل آن در کتب فقهی مطرح شده است؛ اما طرح آن به عنوان یک باب فقهی، سابقه چندانی ندارد. پیش از پرداخت به مسایل این باب فقهی، مناسب است از فلسفه آن سخن گفته شود. در این نوشتار به سه مطلب اساسی در فلسفه فقه هنر سخن پرداخته می شود. ابتدا چیستی «فلسفه فقه هنر» و سپس چالش های مهم پژوهش در فقه هنر، از قبیل تبویب نامناسب، عدم استفاده از خبرگان در موضوع شناسی و مصداق شناسی، تسرع در بیان حکم فقهی مسایل نوپدید و در نهایت، چند نکته اساسی درباره روش حل مسایل فقه هنر طرح و بررسی می شود که عبارت اند از: تفسیر دوسویه قرآن و روایات، استخراج عنوان پایه موضوع مسیله و پیامدگرایی یا اسم گرایی.

  کلیدواژگان: فلسفه مضاف، فقه هنر، فلسفه فقه هنر، روش شناسی، روش حل مسئله، پیامدگرایی در فقه، اسم گرایی در فقه
 • سید محسن قائمی خرق صفحات 150-172

  در «حقوق هنر»، صاحبان «رفتارهای نمایشی» در جلوه های عمومی مانند تیاترها، به عنوان موضوع حقوق و تکالیف مطرح هستند. حق شهرت سینماگران و ماهیت آن در «حکومت دینی» از منظر فقهی-حقوقی و همسو با کارویژه های حکومت دینی، محور اصلی نوشته حاضر است. سوال اساسی درباره ماهیت حقوقی و فقهی حق بر شهرت سینماگران در حکومت دینی؛ اعم از آنکه شهرت ناشی از فعالیت در رسانه دولتی باشد یا در سایر رسانه ها است و اینکه مبتنی بر این ماهیت، سهم حکومت دینی در این حق بر شهرت چیست و چنانچه بتوان سهمی برای حکومت دینی درنظر گرفت، بر چه اساس و با چه ملاحظاتی خواهد بود. اساسا حق حکومت دینی بر سینماگران، محدود به این قبیل هنجارها نیست و «ماهیت حقوق خصوصی-عمومی» حقوق هنر و رسانه، ایجاب می کند، تاثیر حکومت دینی بر سعه و ضیق حقوق این رسته از هنرمندان بر اثر نمایشی خود (ازجمله در قالب ممنوعیت تصویری سینماگران و یا حمایت مالی و معنوی از سینماگران) نیز در مرحله بعد بررسی شود. همچنین این نوشتار در «الزامات حکومتی»، با عنایت به «حقوق سینماگر»، گستره و ماهیت این حق را نیز درنظر خواهد داشت. این الگو با ویژگی هایی که شرح داده شد، با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تفهم اجتهادی از منابع فقهی و «مطالعات کتابخانه ای» انجام شده است. این گونه بررسی، می تواند هدف «حمایت» از حق شهرت سینماگران را در ضمن حمایت از شهرت آثار سینمایی و صیانت از حقوق جامعه بستر و نیز حکومت را محقق کند. بر این اساس مالیت و مالکیت حق بر شهرت فهم می شود و براساس آن، امکان نظارت بر آثار سینمایی و نیز درج برخی شروط محدودیت فعالیت در قراردادهای سینمایی قابل توجیه است.

  کلیدواژگان: حقوق هنر، حق بر شهرت، حکومت دینی، رفتارهای نمایشی، حقوق سینماگر
 • محمدمهدی مقدادی صفحات 174-202

  هنرهای نمایشی از تنوع، فراگیری و محبوبیت فراوانی برخوردارند و سهم زیادی از اوقات فراغت را به خود اختصاص می دهند. این گونه آثار امروزه، با اهداف و رویکردهای مختلف و در سطح وسیعی تولید و پخش می شوند و بخش عظیمی از بینندگان آنان، کودکان و نوجوانان اند که اغلب تحت تاثیر محتوای این آثار قرار می گیرند و در موارد زیادی به علت خشونت، افراط و بدآموزی موجود در آن آثار، روح لطیف شان آسیب دیده و دچار انحراف و زیان های جبران ناپذیری می شود. آموزه های دینی که همواره بر حفظ، تکریم و تربیت شایسته کودکان و بازداری آنان از انحراف و کج روی تاکید دارد، تولید و پخش این نوع آثار را برای کودکان ممنوع می شمرد. اما مهم، شناسایی معیارها و گستره این ممنوعیت و محدودیت است. در نوشتار حاضر با مراجعه به نصوص و قواعد فقهی، این مسیله تبیین و تحلیل شده و پس از بیان مضرات آثار نمایشی زیان بار برای کودکان، مبانی و قلمرو منع تولید و پخش این گونه آثار برای کودکان از دیدگاه فقه اهل بیت (ع) بررسی شده و همچنین تولید و پخش آثار نمایشی زیان بار برای کودکان از دیدگاه مقررات بین المللی و داخلی موردمطالعه و نقد قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: آثار نمایشی، کودک، خشونت، اضرار به کودک، کرامت، تربیت، مصلحت
 • مهدی داودآبادی فراهانی صفحات 204-226

  اجتهاد در معناشناسی، منهج شناخته شده ای است که شیخ انصاری ره در فرایند مفهوم شناسی الفاظ، اصطلاحات و درنهایت، استنباط احکام فقهی از آن استفاده می کند. شناخت روش اجتهاد، مبانی و پایه های فکری این فقیه، می تواند در فهم موضوعات فقهی، راهگشا باشد. با کنکاش در کتب فقهی شیخ، می توان به روش منضبط اجتهادی در شیوه تعریف مفاهیم، اصطلاحات و موضوعات فقهی دست یافت. در سنت اجتهادی وی، روش پلکانی در مواجهه با الفاظ، عناوین و مصطلحات فقهی، وجود دارد که دارای چند مرحله اصلی استظهار لغوی، تعریف اصطلاحی و کشف دیدگاه شارع در مورد الفاظ، رجوع به عرف و سرانجام تحلیل مفهومی، شناخت معنا و مصداق موضوع است. فقیه در این مرحله اجتهادی با کاربست قواعد اصولی و فقهی، به تحلیل معنای الفاظ و موضوعات فقهی می پردازد و تعریفی از عناوین ارایه می دهد که گاه متفاوت با دیدگاه اهل لغت، عرف و حتی نصوص است. نگارنده با استفاده از روش توصیفی و تحلیل مفهومی و کاربست اجتهاد در معنا، به این نتیجه رسیده که «تصویر» در سینما به عنوان یک طیف نوری است که روی پرده منعکس می شود و امتداد تابش نور و انعکاس پی درپی تصاویر ثابت، نوعی توهم حرکت را ایجاد می نماید و این نظام ادراکی مخاطب است که حرکت را انتزاع می کند. تبیین این معنا از تصویر سینمایی، تلقی روشنی از این موضوع، نزد فقیه شکل می دهد که نه تنها در موضوع شناسی که در حکم شناسی نیز کارگشا خواهد بود.

  کلیدواژگان: اجتهاد در معنا، تصویر سینمایی، موضوع فقهی، شیخ انصاری
 • علی نهاوندی صفحات 228-252

  منظور از وجوهات شرعی، خمس و زکاتی است که شارع مقدس منابع و مقدار آن را بنابر مصلحت هایی وضع نموده است. در این تحقیق سخن در آن است که آیا می توان خمس و زکات را در تولید آثار هنری، رسانه ای و سینمایی که محتوای دینی دارند، استفاده نمود؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی-اجتهادی تلاش می کند به این سوال، پاسخ فقهی دهد که آثار هنری، رسانه ای و سینمایی دارای محتوای دینی، می تواند در زمره یکی از مصارف مشخصه وجوهات شرعی قرار گیرند. در بحث زکات عنوان «سبیل الله» عنوان عامی است که برخی از فقها، منظور از آن را جهاد و تجهیز نیروی نظامی دانسته اند؛ و برخی دیگر، عام بودن آن را درنظر گرفته و هر امری را که سبب تبلیغ و ترویج دین، تعظیم شعایر الهی و مصالح و منافع عام مسلمانان در آن وجود داشته، «مجاز» در مصرف می دانند. البته ازآنجایی که خمس اختصاص به منصب نبوت و امامت دارد، در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط باید مجوز مصرف و میزان آن در آثار سینمایی را صادر کند. چه بسا فقیه حاکم، اولویت های دیگری برای مصارف خمس و زکات درنظر گرفته باشد و آن اولویت بر آثار سینمایی و هنری، تقدم داشته باشد.

  کلیدواژگان: خمس، زکات، وجوهات شرعی، آثار هنری، آثار سینمایی
 • سید رضی موسوی گیلانی* صفحات 253-265

  بی تردید هر اثر هنری که می خواهد عنوان اسلامیت را به خود بگیرد باید سازگار با چارچوب فقه و اخلاق باشد و رعایت حریم و الگوهای فقه و اخلاق در آن الزامی است اما پرسش پیش روی ما این است که در یک اثر تصویری و نمایشی تا چه مقدار باید به این دو مفهوم الهیاتی وفادار ماند و در کجا و تحت چه شرایطی با رعایت نکردن قلمرو و حدود آن دو مقوله، یک اثر نمایشی قابلیت دینی و اسلامی یا به تعبیر دیگر مشروعیت دینی خود را در تولید، نمایش و دیدن از دست میدهد. آیا در یک اثر نمایشی، نقطه ثقل و اساسی، روایت و داستان است و باید داستان مبتنی بر اندیشه های دینی و اسلامی باشد و در صورتی که داستان ضد اعتقادات یا اخلاقیات دینی باشد آن اثر عنوان دینی بودن را از دست می دهد؟ یا اینکه قالب و فرم روایت گری و داستان مورد تاکید است و فراتر از داستان باید به جنبه های شکل گیری و ظاهری آثار نمایشی توجه نمود که در این صورت باید فقه و آداب دینی را در ساخت و تولید آن و در بازیگری و نمایش اثر هنری مورد لحاظ قرار داد؟ این مقاله به دنبال این است که جایگاه هر یک از آن دو مفهوم پیشین را بر اساس ارایه دو مدل و الگو در آثار نمایشی بررسی کرده و بر اساس نظریه پردازی در این عرصه، میزان توجه به فقه را در آثار نمایشی در قالب و فرم تصویرگری (الگوی اول)  و توجه به اخلاق و اعتقادات را در محتوای داستان و روایت (الگوی دوم) مورد تبیین و ارزیابی قرار دهد.

  کلیدواژگان: فقه، اخلاق، هنرهای نمایشی، روایت گری، بازیگری
|
 • Gholamreza Uosfzadeh *, Mohammad Taqi Yosofi Pages 5-20

  Focusing on Mulla Sadra’s psychology paves the way for understanding various issues in Islamic art. In this respect, one should perceive humans from the perspective of creation and restoration (The Arcs of Descent and Ascent). Therefore, the main two subjects in studying the philosophy of Islamic art are to discuss the creation and perception of a work of art (i.e. The Arcs of Descent and Ascent of a work of art). Employing a descriptive-analytical method, I aim to explore the first half of the ontological circle of a work of art (i.e. the creation of a work of art) in terms of “the theory of descent”. According to this theory, a work of art originates in the divine power and the existential basis of the artist. So, the process of creating a work of art begins from his/her imagination and ends in an object in the corporeal world. This process can be described from summary to detail and each lower level is the descended degree of the upper. In this respect, the process not only shows the weak or strong points of the power of comprehension of the artist but also indicates his/her divine power. Therefore, along with the necessary skills, an artist needs to train his/ her soul because the act of creation of a work of art is intrinsically dependent on the existential degree of the artist.

  Keywords: The Theory of Descent, creation of a work of art, philosophy of Islamic art, Mulla sadra, The Arcs of Descent, Ascent
 • Mehrdad Amiri *, Musa Sabzi, Shahram Rahnama Pages 21-36
  The Qajar period is conceived as one of the most distinguished political and artistic eras of Iran. Qajar art, in some aspects, is in adherence with Safavid art. However, Qajar art developed into distinct aesthetic characteristics that find expression in most of the common artworks of this period such as wall paintings. Two types of wall paintings were common during this period: First, official-court wall paintings depict the figures of kings, princes, servants, and royal events. Second, the ritual-religious wall paintings whose main subjects are the images of the Shia nobles especially the tragedy of Karbala. These types of wall paintings are called Ghahveh-Khaneh (literally Coffee House) school. In Qajar society, these types of paintings were considered artworks that were the manifestation of the people’s religious beliefs; on the other hand, it was the political reflection of the Shia attitude toward the authorities of that era. Assuming the political, historical, and social impressions of the Qajar era, this research aims to explore the importance and value of the Qajar wall paintings through the descriptive analytical method as well as clarify and describe its social and religious effects on public beliefs.
  Keywords: Wall Paintings, Ghahveh-Khaneh School of painting, Painting, Believes
 • Nahid Jafari Dehkordi *, Maryam Astaneh Pages 37-64
  The Qur'an of Ibn al-Bawwāb is one of the finest illuminated manuscripts in existence preserved at the Chester Beatty Library in Dublin. It is transcribed by Ali ibn-Hilal, Abu'l-Hasan, the leading calligrapher and illuminator of the fifth century, known as Ibn al-Bawwāb. The copy contains the earliest examples of patterns of an illuminated Qur'an manuscript. Thus, the present paper aims to compare the Qur'an's 171 illuminated patterns with seven motifs of early Islamic monuments. Studying a descriptive-analytical method, we seek to address the raised question: What motifs of Islamic arts have mostly influenced the patterns in Ibn al-Bawwāb's Qur'an ?    Analyzing qualitative data entails reading a large number of transcripts and looking for similarities or differences, the authors conclude that since Ibn al-Bawwāb worked as a home decorator before beginning book illumination and calligraphy, his patterns in illumination are derived from his earlier architectural designs which were inspired by the decorative motifs of early Islamic architectures such as al-Abbasi alter in Baghdad, Raqqa, Samarra, Jāme' Mosque of Isfahān, the Jāmeh Mosque of Nā'īn, Noh Gonbad Mosque (Mosque of Nine Cupolas) in Balkh, and Seymareh. Therefore, the earliest Islamic illumination patterns are inspired by the architectural decorative motifs of the early Islamic centuries.
  Keywords: The Qur'an of Ibn al-Bawwāb, Illumination, Stucco, decorative Motifs, Cartouche
 • Hamid Talkhabi *, Seyyed Mohammad Hossein Navab, Mansour Barahimi Pages 65-80
  The ritual performance of Ta'ziyeh, on the one hand, has its roots in the event of Ashura and shows the various narrations of those events, and on the other hand, from the perspective of performance, originates from Iranian culture and drama. This glorious play, in the cultural contexts of the Qajar period, especially in the Nasserite period, succeeded in being the highest level of drama for the people, but after this period until today, its ritual and theatricality have gradually faded. In this regard, in the field of research and implementation, new steps must be taken to revive the capacities and spectacular aspects of ta'ziyeh. One of the new executive and ritual studies is Paul Woodruff's theory of "Presence Theater", which has a special place in fulfilling the purpose of watching and being spectacular. This article, based on the views of Paul Woodruff, descriptively-comparatively seeks to address the question of how the theater of presence in the play ta'ziyeh is manifested? The results of the research show that the ritual performance of ta'ziyeh in some performances is a presence theater that goes beyond the theater by combining the two arts of "watching" and "being watched" in a common action, a common experience and a common moment of transcendence. , Achieves.
  Keywords: The tragedy of Ashura, ta'ziyeh, theater of presence, Paul Woodruff
 • Mohsen Mousavi * Pages 82-108

  Christianity did not only reflect in theological and philosophical issues but also its teachings find expression in art. This view, was first, developed in medieval Christianity by using icons, symbols, and signs as well as the advent of Carolingian and Romanesque art and the construction of basilicas and huge buildings such as Gothic cathedrals in the first half of the 12th century. Painting, sculpture, and architecture are the three main fundamentals, representing the above elements, which were used to build cathedrals. Gothic churches, as a divine art, are the most recognizable and magnificent architectural examples of the late middle ages encompassing various artworks and a center for the collection of all visual arts directly and literature and music indirectly. These buildings were a combination of spirituality and religious aesthetics of Christian teachings as a superior and transcendent matter and human attention to natural phenomena as an experimental approach. Thus, this article aims to address the question, how did aesthetic concepts and principles of medieval Christian teachings impress the formation of the structure and decorative patterns in the architecture of Gothic churches?

  Keywords: Medieval ages, aesthetics, Visual Arts, Gothic style, Christian Teachings
 • Muhammad Ashayeri Monfared Pages 109-130

  One of the pieces of equipment used for women’s role-playing in the performing arts is for their faces to be displayed with various makeup products/forms of makeup as required by the film script. Social, cultural, and ideological norms as internal deterrents and societal and governmental demands as external deterrents may force actors/artists to comply with certain requirements/requisites. One of these factors that may act as an internal deterrent for a Muslim actress and as an external deterrent for an Islamic government are the laws pertaining to hijab. Due to the existence of such factors, specifically about wearing wigs instead of headscarves or other Islamic head coverings/veils, the question arises as to what the Islamic ruling about covering a woman's natural hair using wigs is? In order to address this query with jurisprudential methods, this article investigates the possibility/hypothesis that if wigs are religiously an example of adornment or cause the displaying of the woman’s own natural hair due to being too similar to natural hair, they should not be used in the performing arts.

  Keywords: Wigs, Cinema, performing arts, Jurisprudence, adornment, Hijab
 • Abolqasem Alidoust, Mostafa Dorri Pages 131-148

  The jurisprudence of art is one of the new branches of Islamic jurisprudence. Although some of its issues have been discussed in related jurisprudence books, studying it as one of the issues of jurisprudence has been poorly known. Before dealing with the topic, it is necessary to discuss its philosophy. Thus, in this paper we seek to explore the three main subjects of the philosophy of jurisprudence of art; first, we study the essence of “the philosophy of jurisprudence of art”. Then we explain the important challenges of investigating jurisprudence of art such as unappropriated sectioning, not using experts in studying subjects and cases, and alacrity in expressing the jurisprudence of newly emerged issues. Finally, we discuss the method of solving problems in the jurisprudence of art namely the two-sided interpretation of the Quran and Hadith, extracting the basic title of the subject, and consequentialism or nominalism.

  Keywords: philosophy, the jurisprudence of art, philosophy of jurisprudence of art, methodology, problem-solving method, consequentialism in jurisprudence, nominalism in jurisprudence
 • Seyyed Mohsen Qaemi Khargh Pages 150-172

  The “law of art” is the right to discipline and regulate the work of professional performers in conventional art forms such as theater. In this paper, I aim to explore the right of fame for filmmakers and actors in terms of the principles of a religious government and from the perspective of Islamic juridical-legal views. Focusing on the juridical-legal aspects of the fame of actors and actresses in a religious government, Regardless of the fame earned from public or private media, the questions raised what is the role of religious government in the “law of art”? And if the role is conceived, on what legal basis this role is defined? Basically, the relationship between the government and filmmakers is not limited to the right to fame. Reviewing the public-private rights in the law of art and media leads to investigating issues such as the legal ban of the filmmakers and actors or their spiritual and financial support. Taking into consideration the legal rules, liability, and the law of the artist, the present inquiry aims to discuss the basis and development of the law. In this regard, I presented a model based on a descriptive-analytical method of studying juridical literature. Studying the issue can pave the way to clarify the purpose of supporting the rights of filmmakers and actors, as well as the fame of the movies, society, and the government. Moreover, this study shows the legal aspects of the government's observation and legal conditions for the limitation of the filmmakers and actors in their movie contracts.

  Keywords: The law of art, the right of fame, Religious Government, theatrical performances, the right of Filmmakers
 • MuhammadMehdi Meghdadi Pages 174-202

  Performing arts include various types of production and have been growing in popularity among people, so they spend a considerable amount of their leisure time watching them. This type of art is produced to peruse a variety of aims and the majority of its target- audiences are teenagers and young children. The violence of drama productions can damage the innocent views of children and have serious negative consequences in their life. Therefore, religious teachings, which care for children's nobility and their spiritual and moral training, prohibit the production of offensive and violent programs. The important issue raised here is how to articulate the legal principles for such prohibition. Thus, in this paper, I aim to explore and analyze the issue in terms of jurisprudence. In this regard, I discuss the bad effects of offensive media on children as well as the principles and foundations of the prohibition of the production and airing of offensive programs according to Islamic fiqh. Finally, I criticize the national and international codes on the issue.

  Keywords: Drama productions, Children, Violence, harming children, nobility, Training, the best interest
 • Mahdi Davoudabadi Farahani Pages 204-226

  Reasoning (Ijtihad) in terms of semantics is a well-known method that Sheikh al-Ansari developed in his conceptualization of words, terms, and reasoning fiqhi rules. Knowing his method of reasoning as well as his intellectual basis and foundations can pave the way for understanding fiqhi issues. Through exploring the books of Sheikh al-Ansari, one can perceive his systematic method of reasoning in defining concepts, terms, and fiqhi subjects. In his tradition of reasoning, there is a step-by-step method for dealing with words, titles, and fiqhi terms. The method includes several stages: signifying the words, defining the terms, exploring the state of Islam, referring to common sense, and finally conceptual analyzing and understanding the meaning and examples of the subject. In this respect, by employing the principles of usul and fiqh, a jurist can analyze the meaning of the words and fiqhi subjects and present definitions of terms, which are sometimes different from the definitions reflected in the linguists' views, common sense, or texts. Employing a descriptive-analytical method and reasoning in semantics, I conclude that cinematic "image" is produced when light rays shine onto the movie screen. The rapid succession of still images creates a peculiar effect that causes a kind of illusion and audiences perceive motion. So, this is the audience's mind that infers motion from the changing pattern of light in the retinal image. Clarifying this issue can provide a clear picture for jurists to understand the fiqhi problems and decree fiqhi rules.

  Keywords: Reasoning based on Semantics, Cinematic image, fiqhi issues, Shaykh al-Ansari
 • Ali Nahavandi Pages 228-252

  In Islam, legal payments refer to khums and zakat whose scope and sources are determined according to the state of Islam. Now, the question raised can khums and zakat be used for drama productions with the religious theme. The present study seeks to address the question in terms of fiqhi views and analytical- ijtihadi method. In zakat, the phrase fī sabīli llāhi (literally means "for the sake of Allah") is a general term that some jurists interpret in a way that zakat is dedicated to using for the benefit of the fighters in jihad or buying military equipment. Others, however, interpret the term broadly as a religious cause which can include Islamic missionary works as well as works in the service of Muslims. khums was always collected by Islam prophet and Imams directly, during the period of occultation, however, the share of the Present Imam must be used for the causes with which the most learned and trustworthy mujtahid would agree. If such a mujtahid agrees the legal payments can be used for media and drama productions. Perhaps, the mujtahid permits to use of khums and zakat for other priorities.

  Keywords: Khums, Zakat, Legal payments, Artworks, Drama productions
 • Seyyed Razi Mousavi Gilani * Pages 253-265

  Undoubtedly, any work of art that wants to take the title of Islam must be compatible with the framework of jurisprudence and ethics, and it is necessary to respect the privacy and patterns of jurisprudence and ethics in it, but the question before us is to what extent should He remained faithful to these two theological concepts, and under what conditions, by not respecting the territory and limits of those two categories, a dramatic work loses its religious and Islamic ability, or in other words, its religious legitimacy in production, display and viewing. In a dramatic work, is the narrative and the story the main point of gravity, and should the story be based on religious and Islamic ideas, and if the story is against religious beliefs or morals, does the work lose its religious title? Or that the format and form of narration and story is emphasized, and beyond the story, attention should be paid to the aspects of the formation and appearance of dramatic works, in which case, jurisprudence and religious customs should be taken into account in its construction and production, and in the acting and presentation of the artwork. gave This article seeks to examine the position of each of those two previous concepts based on the presentation of two models and models in dramatic works and based on theorizing in this field, the amount of attention to jurisprudence in dramatic works in the format and form of illustration. first model) and pay attention to ethics and beliefs in the content of stories and narratives (second model) to explain and evaluate.

  Keywords: Jurisprudence, Ethics, performing arts, narration, acting