فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا براتی، بلقیس روشن*، شیرین پورابراهیم، فاطمه یوسفی راد صفحات 1-24

  پژوهش حاضر، با ارایه تحلیلی معنایی، به مطالعه میان فرهنگی استعاره های مجازبنیاد دست و پا در زبان های فارسی و انگلیسی می‏پردازد. روش پژوهش از نوع اکتشافی است و داده های آن شامل 32 عبارت استعاری متعارف حاوی بدن واژه های دست و پا برگرفته از اصطلاحات موجود در فرهنگ رایگان است که معادل فارسی آن ها براساس فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی-فارسی یک‏جلدی (حق شناس و همکاران، 1381) استخراج شده است. هدف پژوهش تبیین خاستگاه زیستی این استعاره ها در زبان‏های فارسی و انگلیسی براساس طب کل نگر است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تعدادی از عبارات استعاری مربوط به دست و پا برمبنای خاستگاه زیستی آن ها در طب کل نگر قابل بررسی و برخی نیز در اصل طرح واره ای و نمادین هستند و برحسب رویدادها و عملکردهای بدنی قابل‏مشاهده بیرونی شکل گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که اگرچه با وجود خاستگاه زیستی یکسان، مجازهای نسبتا یکسانی را در دو زبان فارسی و انگلیسی شاهد هستیم، اما الگوهای فرهنگی استعاره های متفاوتی را در آن‏ها به وجود آورده‏اند.

  کلیدواژگان: شناخت بدنمند، معنی شناسی شناختی، استعاره مجازبنیاد، طب کل نگر، فارسی، انگلیسی
 • شادی انصاریان، نگار داوری اردکانی* صفحات 25-38
  کارتون یکی از ابزارهای رسانه ای است که در بسیاری از روزنامه ها، مجلات، پایگاه های خبری اینترنتی و حتی شبکه های مجازی در حوزه ها و زمینه های مختلف منتشر می شود و نقش مهمی در بیان و انتقال مفاهیم گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره دارد. در کارتون ها از استعاره و آمیختگی مفهومی به عنوان فرآیندهای شناختی و ابزارهای ارتباطی-گفتمانی، استفاده وسیعی صورت می گیرد. این استعاره ها اغلب از نوع تصویری یا تصویری-زبانی هستند. در این پژوهش در چارچوبی تلفیقی از نظریه استعاره مفهومی (لیکاف و جانسون، 1980)، نظریه استعاره های چندوجهی (فورسویل، 1994، 1996، 2009) و نظریه آمیختگی مفهومی (فوکونیه و ترنر، 2002) به تحلیل انتقادی نمونه ای از کارتون های سیاسی منتشرشده در پایگاه خبری فارس پرداخته می شود. هدف از این تحلیل آن است که نقش و اهمیت استعاره و آمیختگی مفهومی در تحلیل انتقادی گفتمان کارتون های سیاسی ارزیابی گردد تا مشخص شود چگونه جنبه های شناختی، ارتباطی و گفتمانی استعاره ها در این نوع کارتون ها با هم در تعامل قرار می گیرند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تجلی استعاره «برجام بیمار است» که برگرفته از سخنرانی حسن روحانی است، موجب شکل گیری تناظرهای مفهومی متعددی بین دو فضای مفهومی «عمل جراحی» و «توافق برجام» در کارتون می شود و کارکرد استدلالی این استعاره به خوبی تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامی را موجه می سازد.
  کلیدواژگان: کارتون سیاسی، استعاره تصویری، استعاره چندوجهی، استعاره مفهومی، آمیختگی مفهومی، تحلیل انتقادی استعاره، زبان شناسی اجتماعی
 • عباسعلی آهنگر*، صدیقه زینلی دستوئی، سمیه میرکازهی صفحات 39-54
  انتظار می‏رود که تسلط اجتماعی مخاطب و نیز سن آزمودنی‏ها  بر کاربرد نوع و تعداد راهبردهای درخواست توسط گویشوران هر زبانی تاثیر‏گذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تسلط اجتماعی مخاطب بر کاربرد نوع و تعداد راهبردهای درخواست توسط دختران نوجوان و جوان گویشور بلوچی سرحدی بر اساس راهبردهای الگوی درک کنش های گفتاری میان‏فرهنگی بلام‏-کالکا، هاوس و کاسپر (1989) است. داده های پژوهش با استفاده از پرسش‏نامه تکمیل گفتمان و روش ایفای نقش توسط60 آزمودنی دختر جمع‏آوری شد. در این ‏راستا، همه راهبردهای درخواست به کار برده ‏شده بر ‏اساس الگوی پژوهش شناسایی، کدگذاری، توصیف و سپس با استفاده از آزمون خی‏دو تحلیل شدند. نتایج نشان داد رابطه‏ای معنادار بین تسلط اجتماعی مخاطب و سن آزمودنی‏ها در کاربرد نوع و تعداد راهبردها در هر دو روش تکمیل گفتمان (به جز موقعیت اجتماعی برابر با مخاطب) و روش ایفای نقش وجود ندارد. بعلاوه، پرکاربردترین نوع راهبرد‏های درخواست مربوط به «ضمیر»، «کنش تعدیلی»، «زمینه‏سازها» و «نشانگر ادب» بود. همچنین، افزایش میزان تسلط اجتماعی مخاطب نسبت به گوینده موجب به‏کارگیری راهبردهای ترکیبی بیشتر توسط آزمودنی‏ها شد. افزون‏بر‏این، راهبردهای جدیدی مانند گفتن «ماشاءالله»، «قسم‏خوردن» و «تعارف‏کردن» توسط آزمودنی‏ها استفاده گردید. بنابراین، یافته‏های پژوهش در تبیین راهبردهای جهانی و خاص میان‏فرهنگی-زبانی درخواست بر‏پایه الگوی پژوهش سهم دارد.
  کلیدواژگان: کنش‏گفتار، تسلط اجتماعی، راهبردهای درخواست، سن، بلوچی سرحدی، زبانشناسی اجتماعی
 • فاطمه عظیمی فرد* صفحات 55-66
  تغییرات اجتماعی و فرهنگی موجب تغییر رویکرد مردم به نامگذاری فرزندان می شود و تاثیر رسانه ها بر افکار عمومی آشکار است. در ایران نیز بسیاری از مجموعه های تلویزیونی بر روند نام گذاری فرزندان تاثیرگذارده اند؛ به اذعان مسیولان ثبت احوال، مجموعه هایی چون ستایش، مختارنامه، شهریار، و نرگس بر نامگذاری فرزندان اثر داشته اند. در این مقاله تلاش شده است با رویکرد توصیفی-تحلیلی نام های اشخاص در مجموعه های تلویزیونی شاخص رسانه ملی در دو دهه 80 و 90  شمسی به دو سبک طنز و اجتماعی بررسی شود. به این منظور، چهل مجموعه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. نام ها در این مقاله به پنج دسته ملی، مذهبی، عربی خنثی، قومی و فراملی تقسیم شدند. تحلیل داده ها نشان داد میزان کاربرد اسامی مذهبی و عربی خنثی در مجموعه های اجتماعی بیش از مجموعه های طنز است. در عین حال، گرایش به انتخاب اسامی ملی در هر دو سبک در حال افزایش است. همچنین رویکرد متفاوتی بین انتخاب اسامی زنان و مردان مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: نامگذاری اشخاص، نام شناسی، زبان شناسی اجتماعی-شناختی، مجموعه‎های تلویزیونی، زبانشناسی اجتماعی
 • کمال نصرتی هشی*، حمید احمدی هدایت، علی شیروانی شیری صفحات 59-71

  هدف پژوهش، تبیین نظریه بازی‏های زبانی ویتگنشتاین و لوازم روش شناختی آن در مطالعات تربیتی بود. در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش تحلیل مفهومی و استنتاجی، ابتدا به مطالعه نظریه بازی‏های زبانی ویتگنشتاین و قواعد آن پرداخته شد و سپس مجموعه‏ای از روش‏های سازگار با ماهیت پژوهش و ارزشیابی در مباحث علوم-تربیتی استخراج گردید. توجه به بافت اجتماعی و غلبه بر سلطه کمیت‏محوری در مسایل تربیتی، تحدید دامنه پژوهش و توجه به شبکه‏های در‏هم‏تنیده امور، تاکید بر تمییز در واکاوی مسایل تربیتی، تبعید خودخواسته، غلبه بر سوگیری‏ها، چگونه آموختن، تجربه عاملان تربیتی در بطن جامعه و در نهایت ترویج نگاه نقادانه و رهایی از عادت از جمله روش‏های مستخرج از نظریه بازی‏های زبانی بود. به طورکلی، طبق روش‏های بحث شده، می‏توان جمع‏بندی کرد که در بحث روش‏شناسی نمی‏توان از مراحل دقیق، ثابت و یکنواخت صحبت کرد که در همه شرایط به صورت یکسان به کار آید. همچنین می‏توان نتیجه گرفت که ویتگنشتاین با شناخت زبان و از دریچه آن به دنبال شناخت و حل مشکلات فلسفه و فهم حقیقی جهان پیرامون بود. در نتیجه با معرفی چستی زبان و کارکردهای آن به نسل نو، می‏توان فهم و افق دید آنها را به پدیده های جهان پیرامون ارتقاء داد.

  کلیدواژگان: ویتگنشتاین، نظریه بازی‏های زبانی، روش‏شناسی، تعلیم‏وتربیت، زبانشناسی اجتماعی
 • راضیه امیری*، محمدهادی فلاحی صفحات 73-85

  در برخی از طوایف ایل قشقایی، به‏جز زبان ترکی، زبانی منحصر به طایفه نیز به صورت قراردادی وجود دارد. این زبان را قشقایی ها «قوش دیلی» -زبان پرندگان- یا «اه یری دیل» -زبانی که دیگران قادر به فهم آن نباشند- می نامند. نوشتار حاضر، ضمن معرفی زبان رمزی طایفه سارویی از ایل قشقایی، به فرایندهای واژه‏سازی و برخی ویژگی‏های اجتماعی و کاربردی این زبان می‏پردازد. جمع آوری مواد زبانی به روش میدانی و با مصاحبه بر اساس پرسش نامه طرح ملی اطلس زبانی ایران پرمون (1385) صورت گرفت. برخی از واژه ها نیز در روند انجام مصاحبه افزوده شدند. سپس، داده ها با توجه به فرآیندهای واژه سازی و ویژگی های زبان مخفی کالوه (1388)، تحلیل شد. نتایج تحلیل تا حدود زیادی با ویژگی‏های مطرح‏شده توسط کالوه (1388) تطابق دارد. وجه تمایز اه یری دیل از ترکی قشقایی واژه های آن است. فرایندهای واژه سازی در این زبان شامل ابداع، قرض گیری و ترکیب است. نحوه قرارگیری عناصر جمله و همچنین وندها، حروف اضافه و اعداد مطابق با ترکی قشقایی است، اما افعال در این زبان از ترکیبی از واژه ای قراردادی و فعل همکرد یا معین ساخته می شود.

  کلیدواژگان: گویش شناسی، زبان رمزی، قوش دیلی، اه یری دیل، طایفه سارویی، ایل قشقایی، زبانشناسی اجتماعی
 • سارا واشقانی فراهانی، آزیتا عباسی* صفحات 95-107

  یکی از تفاوت های بین زنان و مردان تفاوت گونه زبانی آن ها است. لیکاف (1975) از جمله زبان‏شناسانی است که به بررسی گونه زبانی زنانه پرداخته است. از نظر لیکاف، رسانه یکی از فضاهایی است که می توان در آن زبان زنان را مورد بررسی قرار داد. اینستاگرام یکی از پرمخاطب ترین رسانه ها است و افراد بسیاری مانند نفوذگران در آن مشغول به کار هستند. یکی از نفوذگران زیبایی با نام تجاری صدف بیوتی به آموزش آرایش و تبلیغ محصولات آرایشی مشغول است. در پژوهش حاضر، براساس نظریه زبان و جنسیت لیکاف (1975) به بررسی گونه زبانی وی در ویدیوهای آموزشی و تبلیغاتی اش پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که از میان ابزارهای زبانی نظریه زبان و جنسیت لیکاف، این نام تجاری از تردیدنماهای واژگانی به میزان بیشتر استفاده می کند و استفاده از دستور فوق صحیح برای وی اهمیت کمتر دارد و در نتیجه به میزان کمتری استفاده می شود.

  کلیدواژگان: زبان شناسی اجتماعی، جنسیت، مشخصه های زبانی زنانه، نفوذگر زیبایی، نام تجاری، اینستاگرام
|
 • Zahra Barati, Belghis Rovshan *, Shirin Pourebrahim, Fatemeh Yousefi Rad Pages 1-24

  The present research provides a cross-cultural study about hand and foot metonomy-based metaphors in Persian and English by means of a semantic analysis. The research method is exploratory and its data includes 32 conventional metaphorical expressions containing hand and foot body terms which are taken from the idioms of The Free Dictionary, and their Persian equivalents are extracted based on Farhang Moaser One-Volume Millennium English-Persian Dictionary (Haghshenas et al., 2002). The research objective is to explain the biological motivation of the metaphors on the basis of holistic medicine. The research findings show that a number of the metaphorical expressions related to hands and feet can be investigated based on their biological origin in the holistic medicine, and the others are schematic and symbolic and formed according to externally visible events and bodily functions. The results indicate that, regarding the same biological origin, we can see relatively similar metonymies, while cultural patterns have created different metaphors in both Persian and English.

  Keywords: Embodied Cognition, Cognitive Semantics, Metonymy-based Metaphor, Holistic Medicine, Persian, English
 • Shadi Ansarian, Negar Davari Ardakani * Pages 25-38
  Cartoons are media tools published in many newspapers, magazines, Internet news websites and even virtual networks on various fields and themes. They play an important role in expressing and mediating different political, social, economic and cultural concepts. Conceptual metaphor and blending, as cognitive processes and communicative-discursive tools, are frequently used in cartoons. These metaphors are often pictorial or verbal-pictorial. The present study investigated a sample of political cartoons published in Fars news agency based on the framework of Conceptual Metaphor Theory (Lakoff & Johnson, 1980), Multimodal Metaphor Theory (Forceville, 1994, 1996, 2009) and Conceptual Blending (Fauconnier & Turner, 2002). The aim of the study is to analyze the role and importance of conceptual metaphor and blending in political cartoons to determine how cognitive, communicative and discursive aspects of metaphors interact with each other in these cartoons. The results of the research show that the metaphor ‘JCPOA is a patient’ adopted from Hassan Rouhani’s speech may give rise to several conceptual mappings between the two conceptual spaces of ‘surgery room’ and ‘JCPOA agreement’ and the argumentative function of this metaphor may well justify Iran's decision to reduce its commitments under JCPOA.
  Keywords: political cartoon, pictorial metaphor, multimodal metaphor, conceptual blending, conceptual metaphor, Critical Metaphor Analysis, sociolinguistics
 • Abbas Ali Ahangar *, Seddigheh Zeynali Dastuyi, Somayyeh Mirkazehi _ Pages 39-54
  The adressee’s social dominance as well as the age of the subjects are among the factors influencing the use of type and number of request strategies by the speakers of any language. The purpose of the present research is to study the effect of the adressee’s social dominance on the type and number of request strategies employed by adolescent and young female Balochi Sarhaddi speakers based on the components of Blum-Kalka, House and Kasper's (1989) Cross Cultural Speech Act Realization Project model. Research data were collected from 60 female subjects through discourse completion test and role play. In this regard, all request strategies employed were identified, coded, described and then analyzed by Chi-square test. The results showed there was not a significant relationship in the use of type and number of strategies in DCT and role play between the addressee´s social dominance and the age of the subjects (except when the interlocutors have equal status). Moreover, the most commonly used types of strategies were pronouns, hedged performatives, grounders, and politeness markers. Also, increasing the addressee's social dominance towards the speaker resulted in using more complicated strategies by the subjects. Furthermore, new strategies such as saying "Mashaalla", "swearing" and "complimenting" were used by the subjects. Therefore, the research findings contribute to the explanation of universal and specific cross cultural-linguistic strategies based on the research model.
  Keywords: Speech act, Social dominance, Request strategies, Age, Sarhaddi Balochi, sociolinguistics
 • Fatemeh Azimifard * Pages 55-66
  Social and cultural changes have affected people's taste to naming their children. There is no doubt about the impact of media on public opinion. In Iran, many television series have influenced the process of naming children in Iranian families, and according to Civil Registry Officials, series such as Setayesh, Mukhtarnameh, Shahryar, and Narges have influenced the naming of children. The present article is an attempt to analyze the names of characters in leading IRIB television series of the national media in the 2000s and 2010s in two comedy and social genres with a descriptive-analytical approach. The names in this article are divided into five categories: national, religious, neutral Arabic, ethnic and transnational. Results shows that the use of religious and neutral Arabic names in social series is more than comedy series. Nevertheless, the tendency to select national names in both series is increasing. Moreover, different approaches were found in the choice of names between men and women.
  Keywords: Names of Persons, Onomastic, Socio-cognitive linguistics, TV series, sociolinguistics
 • Kamal Nosrati Heshi *, Hamid Ahmadi Hedayat, Ali Shiravani Shiri Pages 59-71

  This study aims to investigate Wittgenstein’s language games theory and its methodological implications in educational studies. This qualitative research utilized a conceptual analysis and inductive method to review the related literature. In this study, first, Wittgenstein's language games theory and the nature of its rules were studied. Then, a set of methods consistent with the nature of research and evaluation in the fields of education science was extracted. Among the methods extracted from the theory of language games were paying attention to the social context and overcoming the dominance of quantity in educational issues, limiting the scope of research and paying attention to the interwoven networks of affairs, emphasizing distinction in the analysis of educational issues, self-imposed exile, overcoming biases, how to learn, learning the experience of educational agents in the heart of the society and finally promoting a critical view and getting rid of the habit. In general, it can be concluded that it is impossible to speak of precise, constant, and uniform steps in the methodological discussion in the same way in all situations. It can also be concluded that Wittgenstein sought to solve the problems of philosophy and the true understanding of the world by understanding the language. New generation understanding of the world can be enhanced by introducing the nature of language and its functions.

  Keywords: Wittgenstein, Language Games Theory, methodology, Education, sociolinguistics
 • Razie Amiri *, MhammadHadi Fallahi Pages 73-85

  In some tribes of Qashqai, apart from the Turkish language, there is also a conventional language. Qashqais call this language "Qoush Dili" (the language of birds) or "Ayiri Dil" (a language that others cannot understand). In this research, while introducing the coded language of Sarui clan of Qashqai, we investigate the word-making processes and some social and practical features of this language. The data were collected through field method, interview, and a questionnaire. The questionnaire was adopted from National Language Atlas Plan of Iran Permon (2006). Then, the data were analyzed according to the processes of word formation and the characteristics of Calvet’s (2009) secret language. The results were largely consistent with the proposed features of Calvet. The distinguishing feature of Ayiri Dil from Qashqai Turkish is its words. Vocabulary processes in this language include invention, borrowing, and synthesis. The results of the analysis largely agree with the characteristics proposed by Kalveh (2008). The distinguishing feature of Ayerri Dale from Qashqai Turkish is its words. Word formation processes in this language include invention, borrowing and combination. The arrangement of sentence elements as well as verbs, prepositions, and numbers is in accordance with Qashqai Turkish. The verbs in this language are made of a combination of conventional words and auxiliary verbs.

  Keywords: dialectology, Coded language, Qoush Dili, Ayiri Dil, Sarui Clan, Qashqai Turkish, dialect, sociolinguistics
 • Sara Vasheghany Farahany, Azita Abbasi * Pages 95-107

  One of the differences between men and women is their language variety. Lakoff (1975) is one of those linguists who studied women's language. To Lakoff’s, media is one of the areas that women's language can be investigated. Instagram is one of the most popular media where many people including influencers promote their work. Sadaf Beauty is one of those influencers who shares beauty tutorial videos and beauty product review videos in her business page. In this research, her lect is analyzed based on Lakoff’s language and gender theory. Among Lakoff's gender-based language features, this business page uses lexical hedges to a greater extent and uses hyper-correct grammar to a lesser extent.

  Keywords: sociolinguistics, Gender, Women’s Language Features, Beauty Influencer, Personal Brand, Instagram