فهرست مطالب

کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی - سال یازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

نشریه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی
سال یازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نرگس حسامی*، حسین عساکره، کوهزاد رییسی پور صفحات 1-17

  تبخیر فرایند انتقال رطوبت از سطح زمین - منابع رطوبتی به جو می باشد. شناخت و ارزیابی تبخیر، یک بخش مهم در محاسبه بیلان آب و مدیریت صحیح منابع آب می باشد. از منظر اقلیمی، عوامل متعددی در فرایند تبخیر دخالت دارند که از مهم ترین آنها می توان به تابش و دمای هوا، سرعت باد و رطوبت نسبی اشاره کرد. تغییرپذیری تبخیر در مقیاس های زمانی مختلف به ویژه طی فرایند و روند گرمایش زمین، از جمله مظاهر در خور توجه تغییرات اقلیمی است. بررسی تغییرات دهه-ای تبخیر و فراسنج های موثر بر آن، نقش موثری در برنامه ریزی میان مدت و مدیریت منابع آب ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی تغییرات دهه ای تبخیر در ارتباط با فراسنج های موثر (دما، خشکی و حرکت هوا) بر این فراسنج می-باشد. بدین منظور از پایگاه داده های روزانه تبخیر، دما، رطوبت نسبی و باد، حاصل میان یابی ایستگاه های همدید، اقلیم شناسی هواشناسی و باران سنجی وزارت نیرو طی بازه زمانی 2018-1969 با تفکیک مکانی 4 × 4 کیلومتر استفاده شد. نتایج نشان داد فراسنج دما نسبت به سایر فراسنج ها نقش مهم تر و موثرتری بر فرایند تبخیر دارد، ولی میزان سهم این فراسنج از دهه اول (1978- 1969) به سمت دهه های انتهایی رو به کاهش است. رطوبت از میان عناصر جوی جایگاه دوم را به لحاظ تاثیر بر فرایند تبخیر دارد که بالعکس دما نقش آن از دهه های ابتدایی به سمت دهه انتهایی (2018-2009) رو به افزایش است. همین روند در مورد فرایند باد نیز تکرار شده و نقش آن از دهه اول (1978- 1969) به سمت دهه انتهایی (2018- 2009) رو به افزایش است.

  کلیدواژگان: تغییراقلیم، حوضه زاینده رود، رگرسیون چندمتغیره، فرایند تبخیر، وردایی
 • زینب دولتشاهی، مهری اکبری*، بهلول علیجانی، میثم طولابی نژاد صفحات 18-35

  این تحقیق با هدف بررسی انواع وارونگی و شدت آن ها در ایستگاه بیرجند به رشته تحریر درآمده است. در این پژوهش داده های رادیوسوند ایستگاه بیرجند برای ساعت 00 گرینویچ (5/3 محلی) طی سال های 2010 تا 2020 اخذ و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحلیل ها نشان داد که 1/11 درصد از وارونگی های شهر بیرجند از نوع تشعشعی، 4/12 درصد از نوع جبهه ای ، و 5/76 درصد از نوع فرونشینی می باشد. به دلیل نشست هوا در زیر پرفشار جنب حاره، سهم وارونگی های فرونشست بیشتر از انواع دیگر وارونگی می باشد. میانگین بلندمدت مقدار ضریب شدت وارونگی ها نشان داد که وارونگی جبهه ای با ضریب 044/0 بیشترین مقدار بوده است، اما بیشترین تعداد شدیدترین وارونگی ها از نوع وارونگی تشعشعی بوده است. از نظر رتبه شدت، وارونگی های شدید با 7/0 درصد و وارونگی های ضعیف با 92/0 درصد دارای کمترین و بیشترین فراوانی در شهر بیرجند بوده اند. همچنین نتایج همبستگی نشان داد که بین شدت وارونگی با دمای لایه وارونگی ارتباط مستقیم در سطح 95 درصد با ضریب 756/0، بین شدت وارونگی و ارتفاع، رابطه معکوس در سطح 95 درصد با ضریب 790/0- برقرار است. همچنین ارتباط بین ضخامت و شدت لایه وارونگی(با ضریب 639/0) نشان داد که با افزایش ضخامت لایه وارونگی، شدت وارونگی ها در بیرجند نیز بیشتر شده است چراکه دمای لایه نیز بیشتر بوده در نتیجه وارونگی شدیدتر شده است. همچنین بین شدت و فشار لایه وارونگی ارتباط مستقیم و معناداری در سطح 95 با ضریب 787/0 برقرار است.

  کلیدواژگان: وارونگی دمایی، ضخامت جو، شدت وارونگی، آلودگی، شهر بیرجند
 • زهرا افضلی گروه*، عیسی پیری، امیررضا خاوریان گرمسیری، احمد پوراحمد صفحات 36-50

  همه گیری بیماری های مسری مانند کووید-19 می تواند تاثیرات جبران ناپذیری بر سلامت و پیکر شهرها بگذارد که نیازمند اعمال محدودیت های هدفمند یا راهکارهای بهداشتی هوشمندانه تر است. ویژگی های پیکربندی فضایی شهر موجباتی را فراهم می آورد که در همه جای شهر شرایط انتقال یک بیماری مسری، همانند نباشد. هدف از پژوهش حاضر ارایه تصویری جامع از مسیرهای پر ریسک در شهر جیرفت از نظر سرایت بیماری کووید-19 با توجه به پیکربندی فضایی شهر است و پاسخ به این پرسش محوری است که جابه جایی شهروندان در چه محورهایی منجر به شکل گیری نقاط پرازدحام می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش از نقشه محوری، تکنیک چیدمان فضا به کمک نرم افزار دپس مپ و همچنین از تکنیک مشاهده به روش گیت، برای تحلیل استفاده شده است. یافته ها دلالت بر این دارند که در امتداد خیابان سعدی تا طالقانی، خطوط دارای اتصال (39) و هم پیوندی (2.71) زیاد هستند و در نتیجه قابلیت دسترسی و استفاده افراد از این معابر بیشتر است و بنابراین می توانند در گسترش و شیوع بیماری های واگیر تاثیرگذار باشند. همچنین نتایج حاصل از شاخص عمق نشان می دهد که خیابان های بلوار معلم، خیابان ابوذر، پرستار و مالک اشتر با عمق بالا (میانگین 5.40 و 5.34) از قابلیت ایزوله بیشتری برخوردار بوده و امکان سرایت بیماری در آنها کمتر است. در نتیجه می توان گفت مسیرهایی که دارای اتصال و هم پیوندی کمتر و قابلیت ایزوله بیشتری دارند، می توانند در کاهش همه گیری بیماریهای مسری تاثیرگذار باشند.

  کلیدواژگان: فضای شهری، شبکه معابر، چیدمان فضا، COVID-19، شهر جیرفت
 • صمد فتوحی*، حسین نگارش، رقیه دلارام، مسعود سیستانی بدوئی، محمد ذبیحی نژاد صفحات 51-66

   کلوت ها و ریگ یلان مهم ترین پدیده های ژیومورفولوژیکی بیابان لوت هستند که در منطقه فعال فرسایشی هیدرو-ایولین و ایولین قرار داشته و هرساله دچار تغییرات ژیومورفولوژیکی قابل توجهی می شوند. در تحقیق حاضر با استفاده از RS و GIS اقدام به آشکارسازی سیکل فرسایش در محدوده کلوت ها، ریگ لوت و محدوده انتقال بین آن ها شده است. نتایج به دست آمده در فاصله زمانی یک ساله با استفاده از فن تداخل سنجی تفاضلی راداری بین داده های رادار ماهواره سنتینل1 نشان داد که در محدوده کلوت ها (منطقه برداشت)، بیشترین میزان حفر مربوط به نیمه شمالی این منطقه بوده که از قسمت های شمالی یعنی محدوده گسترش یاردانگ ها به میزان 4/2 سانتی متر تا قسمت های مرکزی به میزان 3/0 سانتی متر برداشت شده است. نیمه جنوبی این منطقه نیز به غیراز دالان های کلوت ها و سطوح هموار که محل انباشته شدن رسوبات است، تا 002/0 سانتی متر مورد حفر قرارگرفته است. در بیشتر قسمت های شمالی محدوده مرکزی (محدوده انتقال) فرآیند حفر رسوبات به میزان به 3/2 سانتی متر می رسد. اما در قسمت های جنوبی این محدوده، انباشته شدن رسوبات چشم گیر هست که حداکثر آن تا میزان 4 سانتی متر در جنوب شرق این محدوده قرار دارد. در محدوده ریگ لوت (منطقه نشست) نیز کاهش 4 سانتی متری ارتفاع تپه های ماسه ای در بخش های غربی و شمال غربی و همچنین افزایش 5 سانتی متری ارتفاع آن ها در قسمت های شرقی و بخصوص شمال شرقی چشم گیر بوده است. بنابراین افزایش ارتفاع هرم های ماسه ای روندی غربی- شرقی داشته که ارتفاع آن در قسمت های شرقی افزایش می یابد. بنابراین در منطقه موردمطالعه، سیکل فرسایش به صورت چرخشی در جهت عکس عقربه های ساعت به فعالیت خود ادامه می دهد.

  کلیدواژگان: بیابان لوت، ریگ یلان، ژئومورفولوژی، کلوت، تداخل سنجی راداری
 • محمدحسین سرایی*، مسلم قاسمی، میترا رستم زاده صفحات 67-85

  این پژوهش با هدف سنجش و ارزیابی راهبردی کیفیت حوزه 2 بافت تاریخی کرمان با رویکرد بازآفرینی سعی بر آن دارد که با روش تحقیق توصیفی و تحلیل محتوا (کمی و کیفی) و با بررسی اسناد و بیانیه های مربوط به بازآفرینی و پژوهش های انجام گرفته شده با این رویکرد، دیدی جامع از ابعاد و معیارهای آن داشته باشد. از اینرو روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و دارای ماهیت پیمایشی است و جمع آوری داده از طریق بررسی اسنادی و کتابخانه ای، پرسش نامه (از دیدگاه 50 نفر از مسیولان و ساکنین محدوده) انجام شده است. سپس داده ها در نرم افزار excel وارد و تحلیل شده و پس از آن با استفاده از مدل راهبردی Qspm مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار GIS درقالب شاخص های موثر بازآفرینی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از تکنیک راهبردی Qspm راهبرد و راهکارهای موثر بازآفرینی محدوده استخراج گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که حوزه 2 بافت تاریخی شهر کرمان قابلیت برخورداری از مزایای بازآفرینی را داشته و بازتوجه به جایگاهی که در شهر کرمان دارد می تون شاخص ها و مولفه های بازافرینی شهری را در آن پیاده سازی کرد. از اینرو راهبرد مستخرج در این زمینه راهبرد رسوخ در بازار و از نوع Wo در جهت کم کردن ضعف ها و استفاده از نقاط قوت می باشد.

  کلیدواژگان: بازآفرینی شهری، بافت های تاریخی، برنامه ریزی راهبردی، حوزه 2 بافت تاریخی کرمان
 • فاطمه خالقیان، علی شرقی* صفحات 86-102

  در تحلیل های معماری، بسترهای گرم و خشک یکی از انواع اکوسیستم های مورد توجه معماران منظر قرار گرفته است. این مناطق تقریبا یک سوم سطح زمین را تشکیل می دهند که در شرایط آب و هوایی، خاک، پوشش گیاهی، حیوانات و... متنوع هستند. با توجه به اینکه صنعت گردشگری بر اساس آمار سازمان های مرتبط رو به رشد است، بنابراین توجه به بسترهای فوق، شناخت جاذبه های گردشگری، مطالعه ویژگی ها و روش های بهره برداری از آن ها برای توسعه گردشگری کویر بسیار ضروری است. بر این اساس پژوهش حاضر با مرور ساختار یافته پژوهش های پیشین به دنبال تبیین رابطه چشم انداز عینی مناظر بیابانی و توسعه گردشگری در بسترهای گرم خشک و شناسایی عوامل موثر بر آن در جهت توسعه گردشگری می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد از بین مولفه های بصری چشم انداز بیابانی، تپه های ماسه ای به لحاظ شکل زمین و جاذبه های گردشگری، یکی از مهم ترین نمودهای آن می باشد، پوشش گیاهی در این مناطق از دیگر مولفه ها در چشم انداز بیابانی است که در زمینه گردشگری با توجه به متغیرهای، جاذبه ها، دیدگاه های طبیعی و گردشگری سلامت مورد توجه است. بافت و رنگ نیز در این مناطق به جهت ایجاد تنوع بصری و جذابیت های خاص این مناطق، از نظر اهمیت، در مرتبه های بعدی قرار دارند. بر این اساس ویژگی های چشم انداز بیابانی، به خصوص پارامترهای شکل زمین، پوشش گیاهی، بافت و رنگ در توسعه گردشگری نقش مهمی ایفا می کند که گسترش آن نیازمند مطالعات بیشتر در این زمینه می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه گردشگری، چشم انداز بیابانی، مطالعه ساختار یافته، مناطق گرم و خشک
 • مصطفی امیرفخریان*، سحر سفالگر صفحات 103-120

  انرژی و الگوی مصرف آن ازجمله موضوعات اساسی مرتبط با توسعه‏پایدار است. دریک شهر، بخش مهمی ازتفاوت در الگوی مصرف انرژی را فرم‏شهر و ویژگهای مکانی آن تبیین می‏کند. براین اساس، مطالعه حاضر درصدداست با تکیه بر روش های تحلیل فضایی، الگوی مصرف گاز در بخش خانگی شهر بیرجند را مورد سنجش قرار دهد. مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و متغیرهای تحقیق شامل 1) مصرف انرژی، 2) جمعیت، 3) کیفیت ‏ابنیه، 4) قدمت‏بنا، 5) وسعت قطعات، 6) نمای‏ ساختمان و 7) فرم شهری می‏باشد. محدوده مورد مطالعه نیز شامل 5353 قطعه مسکونی، در 5 محله شهر بیرجند باویژگیهای متفاوت کالبدی، اجتماعی-اقتصادی است. درگام اول پس از جمع‏آوری داده‏های مرتبط با مصرف گاز به‏ تفکیک واحدهای مسکونی، اقدام به تشکیل پایگاه‏اطلاعات‏مکانی درمحیط ArcGisگردید. همچنین در این پایگاه ویژگیهای کالبدی هر قطعه نیز جمع آوری شد. در ادامه با بهره ‏گیری از روش های آمارکلاسیک (ضریب همبستگی، تحلیل واریانس وآنتروپی‏شانون) و روش های آمارفضایی (نظیر مدلهای تراکمی، موران‏دوطرفه وخودهمبستگی فضایی)، اقدام به تحلیل یافته هاشد. نتایج نشان دادکه مصرف انرژی با متغیرهای قدمت‏ بنا، جمعیت و کیفیت ابنیه رابطه معکوس و با ضریب آنتروپی رابطه مستقیم دارد. این بدان معنی است که بافتهای نوساز، علاوه بر عمرکم و تراکم کمتر جمعیت، نتوانسته‏اند در کاهش مصرف انرژی اثرگذار باشند. دردیگرسو بافتهای ارگانیک با وجود جمعیت بالا، میزان‏کمتری از مصرف انرژی را نشان می‏دهند. این موضوع ضرورت توجه به فرایندهای نوسازی بافت و اثرگذاری آن بر مصرف انرژی را در مقایسه با بافت های با قدمت بالاتر نشان می‏دهد. از سوی دیگر مبین آن است که توجه به الگوهای مکانی مصرف، از جمله نکات کلیدی در اصلاح الگوی مصرف انرژی خواهد بود.

  کلیدواژگان: مصرف انرژی، تحلیل فضایی، فرم شهر، ویژگیهای کالبدی، شهربیرجند
 • اسماعیل نجفی، سعید زنگنه شهرکی*، کرامت الله زیاری، علی حسینی صفحات 121-142

  ارتقاء نقاط روستایی کوچک به شهر با استفاده از تغییرات در قانون تقسیمات کشوری که در سه دهه اخیر بشدت رشد یافته، باعث ایجاد طبقه ای جدید در کف نظام شهری کشور بنام خامشهر شده است. هدف از این پژوهش بررسی میزان توسعه شهری خامشهرها در سطح سازمان فضایی استان سمنان است تا مشخص شود که این طبقه شهری دارای چه وضعیتی از حیث رشد شاخص های شهری در سطح استان سمنان است. روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی تحلیلی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل هفت نقطه شهری استان سمنان است که علی رغم نرسیدن به حدنصاب جمعیتی به شهر تبدیل شده اند. داده های مورد نیاز پس از جمع آوری از منابع مختلف توسط آزمون های آماری موران، نزدیک ترین همسایگی، مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار و در نهایت آزمون IDW در نرم افزار GIS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. براساس یافته های آزمون مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار، اکثریت خامشهرهای استان از حیث جایگاه فضایی در قسمت شرقی و در جهت جنوب غربی به شمال شرقی واقع شده اند و با توجه به آزمون نزدیک ترین همسایگی که برابر با 1.34 است، توزیع خامشهرها در سطح استان سمنان از الگوی خاصی در پراکنش فضایی پیروی نمی کنند. از نظر سطح توسعه شهری نیز این شهرها در برخی شاخص ها از قبیل کالبدی چندان رشد نیافته اند ولی در امر مهاجرپذیری و اشتغال نسبتا موفق عمل نموده اند. بنابراین می-توان اینگونه نتیجه گیری کرد که خامشهرهای استان از نظر سطح توسعه شهری در بین دیگر شهرهای استان در جایگاه متوسط قرار دارند.

  کلیدواژگان: خام شهر، توسعه شهری، سازمان فضایی، استان سمنان
|
 • Narges Hesami *, Hossein Asakereh, Kohzad Raispour Pages 1-17
  Introduction

  Evaporation is the process of transferring moisture from the earth's surface - the water bodies to the atmosphere. Recognition and evaluation of evaporation is an important part in calculating water balance and proper management of water resources. From a climatic point of view, several factors are involved in the evaporation process, the most important of which are radiation and air temperature, wind speed and relative humidity. Evaporation variability at different time scales, especially during the process of global warming trends, is one of the considerable manifestations of climate change. Investigating the decadal changes in evaporation and the associated effective parameters play an effective role in the medium-term planning and management of water resources. The main purpose of current study is to analysis the decadal changes of evaporation in relation with the effective parameters (temperature, humidity, and wind) on the parameter.

  Data and Methods

  To this end, daily databases of evaporation, temperature, relative humidity and wind speed, with a spatial separation of 4 × 4 km, obtained from stations (synoptic, climatology and rain gauge) data interpolation for the period 1969-2018 were used. In order to check the changes of the studied variables, the spatial average daily distribution of each variable for the whole period and for the five decades studied was estimated and analyzed. In addition, multivariate standard regression was used to track changes in the role and importance of each of the three climatic parameters studied (humidity, wind and temperature) over the decades of evaporation. first, each of the variables is standardized in relation to their mean and standard deviation as follows:Then the following regression model was used for K the independent variable to justify the spatial variation of evaporation ( ):

  Results and Discussion

  In Zayandehrood catchment, with increasing altitude, decreasing temperature and consequently reducing annual evapotranspiration can be observed. As altitude decreases from northwest to southeast, climatic elements such as heat and evaporation increase and some others such as humidity and precipitation decrease. And the cold and humid climate is gradually giving way to the hot and dry climate. The lowest average temperature is observed in the northwest of the basin and mountainous areas And the temperature rises to the southeast of the range. Therefore, we see areas with lower temperature, less evaporation and vice versa Which can be deduced from the high correlation (0.9) of these two parameters. This relationship is reversed in the case of moisture. That is, the highest relative humidity is observed in the northwest of the study area; Towards the southeast, the humidity decreases. After temperature, the moisture element has the highest correlation with the evaporation meter (0.79). The relationship between wind speed and evaporation is lower but more direct than other parameters. In the western half of the study area, its amount is less and in the eastern half of the basin, its speed increases.Also, The results showed that the temperature parameter has a more important and effective pattern on the evaporation process than other parameters, but the share of this parameter has been decreasing since the first decade (1978-1969) towards thelast decade. Humidity have ranks second among atmospheric elements in terms of its effect on the evaporation process that converse to temperature plays an increasing role from the early decades to the final decade (2019-2009). The same trend is repeated for the wind and its role is increasing from the first decade (1978-1969) to the last decade (2018-2019).

  Conclusion

  In this study, an attempt was made to use multivariate regression, Analyze the relationship between these parameters and the evaporation parameter in the period 2018-1969 And determine the most important parameter affecting evaporation in the study area. Then, the changes of decades of the relationship between these three variables and evaporation were discussed. Based on the general characteristics of this basin, it was found that the temperature and wind in the end parts of the basin is higher than the northern parts. Similarly, the rate of evaporation is lower in the northern half and higher in the southern half Conversely, the amount of moisture in the northern parts of the study area is higher than the southern parts. The results also show that The most effective parameter in relation to evaporation is the temperature parameter. This relationship was significant at 95% confidence level in the whole basin. . Moisture of the second share and Wind has the last category in the evaporation process. Research findings also showed The role of temperature is declining from the first decade to the last decade and Conversely, the share of humidity and wind is increasing.

  Keywords: Climate Change, zayandeh roud basin, multivariate regression, Evaporation process, Variation
 • Zeynab Dolatshahi, Mehry Akbary *, Bohlool Alijani, Meysam Toulabi Nejad Pages 18-35
  Introduction

  The ambient air temperature in the troposphere usually decreases with increased altitude (per 1000 meters increases the height of 5 to 6 degrees Celsius), but sometimes with increased air temperature, which is called temperature or inversion inversion. Temperature inversion occurs when a layer of hot air is above cold air adjacent to the Earth. In this case, air stability is created and instead of increasing temperature height to a few hundred meters above Earth with increased height. We will increase temperature. The importance of temperature inversion phenomenon is doubled when examining the effects of temperature inversion phenomenon. The phenomenon of temperature inversion is important because it causes fumation. This phenomenon occurs when the sun's radiation is unstable in the vicinity of the surface for a short time after sunrise, then combined with the scattered material in the nightly layer, causing the scattered material to return to the surface. . As a result, the concentration of pollutants increases sharply and the phenomenon of fiomia is created.

  Methodology

  In this study, the daily data of the radio atmosphere above the Birjand Synoptic Station (Table 1) for 00 Greenwich (3.5 local) over the last 11 years (2010 to 2020) to 11 km high from Earth from Vioming University He got. Indicators used include thermodynamic indices such as SI, LI, KI and TT and potential temperature. Also of other data used in this study, radiosvand transmitted information including inversion height from ground to meter (ZBASE), inversion height from ground to meter (ZTOP), base temperature in base and inversion layer to degree Selicius (TBASE), the temperature difference between the base and the top of the inversion layer to the grade of silicius (DTINV) is the height difference between the base and the apex of inversion to meter (DZINV) and the pressure in the base (PBSE) and the inversion layer (PTOP) from Relationships (1 and 2) are calculated First calculated using the relationship (1) the potential of the ceiling and the floor of the inversion layer of the relationship (1)Θ: Potential temperature to Kelvin grade T: Temperature to Kelvin P: Air pressure to hectopaskal After calculating the potential temperature of the ceiling and floor of the inversion layer using the relationship (1), we have calculated the intensity of temperature inversion using relationship (2) on a monthly, seasonal and annual time scale. Relationship (2):Δθ Difference of the temperature potential and the base of inversion to the grade of Kelvin Δz thick layer of inversion to meter Z station height to hectometry

  Results and Discussion

  The results showed that the average annual temperature inversion phenomenon at Birjand Station was about 90 cases per year, as it may not occur in different heights in some days, about 11.1 % of the radiation temperature inversion, front. A 12.4 %, and the other 76.5 % is related to temperature inversion of subsidence. Due to the air session underneath, the share of subsidence inversions is more than other types of inversion. The results showed that the highest average inversion layer in Birjand was formed in 2010 and 2015 at 9 ° C. The highest annual temperature of the inversion is related to the inversion of subsidence, which is due to the subsidence of the air subcutaneous air subcutaneous in the upper layers of the atmosphere and the high temperature on the ground. In terms of annual altitude, the highest height of the inversion layer occurred in 2019 with 4490 meters. In terms of thickness of the inversion, the inversion of the type of subsidence with 207 and the radiation with 145 meters form the thickest and the thinnest layer of inversion. Results of the average inversion layer pressure in Birjand showed that 2014 and 2015 were formed with about 870 miles and 2019 with 592 milligrams. Among the types of inversion, the most severe inversion of the front was 0.044 % and then subsidence with 0.030 %. In terms of the intensity of severe inversion with 0.7 % and poor inversions with 0.92 % were the lowest and the highest in Birjand. In fact, the inversions of the city of Birjand are poor because of their physiographical and geographical properties.

  Conclusion

  The correlation results also showed that there was a direct and significant relationship between the intensity of inversion and the inversion layer temperature at 99 %. That is, the higher the temperature of the inversion layer, the greater the inversion of inversion and vice versa. But there is a significant relationship between the inversion intensity and the height of the layer at 95 % probability level. This reverse relationship indicates that whenever the inversion layer occurred at the lower altitude, the inversion of inversion has also increased; But the relationship between the thickness and intensity of the inversion layer showed that with the increase in the thickness of the inversion layer, the inversion of inversion in Birjand also increased as the layer temperature was higher as the inversion was more severe. There is also a direct and significant relationship between the intensity and pressure of the inversion layer at 95 % so that with increased pressure, the inversion will increase. In general, the city of Birjand is under the tranquility of the tropical climate because of its specific location, which is also on the roads of 120 -day Sistan, so it will be weak if inversion occurs.

  Keywords: temperature inversion, atmospheric thickness, inversion intensity index, Pollution, Birjand city
 • Zahra Afzali Goruh *, Isa Piri, AmirReza Khavarian-Garmsari, Ahmad Pour Ahmad Pages 36-50
  Introduction

  The urban network paths, as the major part of the urban body, are the main spaces of movement and interaction of people with each other, have increased the risk of exposure to pathogens through close contacts between people and levels in daily life, and highlighted its role in the spread of epidemic diseases. According to the theory of space syntax, the way spaces are linked in the city affects the citizens' movement patterns so that it leads to the production of specific social logic. Then, the theory presented a model that can analyze urban spatial structure by representing, computability, and interpreting space, identifying the pattern of citizens' movement, and determining the crowded parts in the segment scale of streets, and contribute to crisis management to achieve a more precise identification of high-risk parts in the city Using the theory of space syntax, the present study selected the city of Jiroft as a sample to display the application of the theory. The reason to select Jiroft as the sample was that is it monocentric and all human activities and movement and nodes are concentrated in the city center.

  Methodology

  The present study was applied research in terms of purpose, and descriptive-analytical in terms of nature and method. A part of theoretical information was collected using documents and reports as well as the bibliographic method. The research area, based on the purpose and subject, was the city of Jiroft. An axial map is used as the unit of analysis of the data table and includes the structure of a set of urban open spaces based on the longest view and access. In the next step, the axial map was entered UCL Depth Map 10 to analyze the space syntax. According to this method, the parameters of macro integration, local integration, and depth should be presented for the analysis of physical factors of the city structure.

  Discussion and Results

  The present study aimed to discuss the connectivity and permeability of urban tissues and their integration, i.e. the possibility of people's presence in the space, with the COVID-19 epidemic. The results showed a significant relationship between them. To this end, urban streets and spaces were extracted from the 2020 basic map of Jiroft.The integration map showed that the extension of the axial streets along Pasadarn Boulevard to the streets of Amirkabir, Vahdat, Dr. Shari'ati, and then to the streets of Shahid Shafa, Komiteye Emdad, Beat, Keshavarzi Rejaei, Taleghani, Takhti Jonubi, Janbazan, and Doulat is the most accessible and thus the most interconnected paths in this area, and the people are more likely to use these paths more than other paths due to their specific uses in the area; therefore, it plays the most important role in the spread of this epidemic disease and can be mentioned as a street with the high integration.The results also showed that the streets of Saadi, Azadi, Takhti Jonubi, and Taleghani have the most connection. These axes are the main configuration of the city and are the most-used parts of the city due to more connections with other parts, indicating high permeability in these axes with consequences such as the higher prevalence of epidemic diseases. Finally, the analysis results of depth showed that isolated spaces and axes from the city have a low integration, due to the isolation from the main axes of the neighborhood and greater depth, resulting in isolated spaces with a lower level of prevalence than other areas. therefore, it plays the most important role in the spread of this epidemic disease and can be mentioned as a street with the high integration.

  Conclusion

  The model of space syntax theory provides us with a tool to precisely analyze the city spatial structure, crowded areas, and it helps crisis management to achieve a better identification of high-risk parts. It can be said that the old tissue of Jiroft, which is located in the center of the city and the vast majority of doctors have set up their offices on this part, has narrow streets with very high traffic load due to the daily shopping centers, market, business centers, and government offices located on the other side the street. Relying on the principle of the effect of urban spaces on the prevalence of the epidemic, the present study indicated that health strategies can be implemented much intelligently in the city by identifying the crowded areas of the city, and the focus on these areas can weaken the chain of transmission of the epidemic disease among individuals and reduce the incidence of the disease.

  Keywords: Urban Space, street network. Space syntax, COVID-19, Jiroft city
 • Samad Fotuhi *, Hossain Negaresh, Roghayeh Delaram, Masoud Sistani Bdoui, Mohamad Zabihi Nzhad Pages 51-66
  Introduction

  Soil erosion is a phenomenon that is carried out by the wear and tear of soil on the surface of the earth and its transfer to another place by water or wind processes. This process has caused the emergence of many geomorphological forms and landforms in the world (Shayan and Zare, 2011). The extent of the world's reservoirs is large and these areas have active dynamics due to the instability of sands and undergo many geomorphological changes in a short period of time. There are many wind landforms of compression and erosion type in Lut desert. These geomorphological and geological phenomena are one of the most important natural attractions of the Lut plain and desert, which can be said to be rare or unique in the world. Landforms such as huge sand dunes and pyramids, which are unique in their kind in the world, have a very high ability to attract different tourists, including adventure tourists, scientific tourists, educational tourists, and other tourists (Maqsoudi et al. 2004). In this research, the Dayvis erosion cycle has been investigated in the Lut desert geoforms using differential radar interferometric techniques and the collection and deposition points have been revealed.

  Methodology

  In order to reveal the harvesting, transportation and sedimentation areas of the Lut desert world heritage, the radar data of Sentinel 1 satellite and the digital model at a height of 30 meters have been used for software processing. The radar technology that has been provided thanks to the rapid development of space technology (Ferretti et al., 2007) has been done with the radar interferometric method (DInSAR). In this research, we also used Landsat 8 satellite images to prepare a map of the study area, ASTER satellite digital elevation model (DEM) with a resolution of 30 meters to prepare a hypsometric map and radar processing, vector layers of geoscience databases, and windfalls of synoptic stations located around the study area. It has wind direction and speed information; it is also prepared from the National Meteorological Organization. Information processing has also been done in SNAP and GIS software.

  Discussion and results

  In order to reveal the harvesting, transportation and sedimentation areas of the Lut desert world heritage area, the differential radar interferometry method was used between 2019 and 2020 and the radar data of the Sentinel 1 satellite, which is of C-Band type and has the penetration of radar waves with a wavelength equal to the frequency of 405 5 GHz is used. According to the outputs, the phase difference between the two data in the Kluts has a negative trend and it is quite noticeable that it shows the erosibility of the Kluts, which is caused by the winds of the region.It should be noted that due to the resistance of Lut block to the internal forces of the earth, the effect of faults in the height changes in the bedrock of Lut block and the area of the Kluts is very small and the observed changes are only due to wind erosion. After the unwrapping process, the unwrapped layer is converted into a displacement layer and then georeferenced. The final map of the vertical displacement of Lute Kluts was drawn in a general and classified manner, which shows many changes during a year. But in general, the northern parts of Klut have more erosion resistance due to high wind speed and high erosion power. The yardangs in the northwest parts of Kluts can be a proof of this statement. Therefore, most of the area of Klots is eroding every year and these sediments have been accumulated in many parts of Rig Yalan. Middle Hamada can be considered as a transition range. In order to investigate the dominant processes in the creation of geomorphological complications in Lut, synoptic data were analyzed at Shahdad, Nehbandan and Nusratabad stations, and the gulbads of the region were drawn. According to the winds of the region, the erosion trend of the Klots from the northwest to the southeast shows a significant trend in wind erosion.

  conclusion

  Since Lot is the most important natural work of the country that has been registered globally, investigating its geomorphological complications is also one of the research priorities. These surveys allow for accurate knowledge and information about the conditions and characteristics of the region. Among these, Kluts and Rig Yalan are the most important geomorphological phenomena of Lot, which were investigated in this research. Kluts and Rig Yalan are located in the hydro-eolian region and are always subject to significant geomorphological changes. According to the investigations carried out in this research, it was found that there is an erosion cycle in the area of Klut. Rig Yalan and Middle Hamada. In the area of Kluts, the highest amount of digging was observed in the northern and central parts. In the northern part of the Middle Hamada, which was referred to as the transfer zone, it shows the digging of sediments, but in the southern parts of this region, we have sediment accumulation. In different parts of Lut sand, which is known as the sedimentation area, the accumulation of sediments has been different, so that in the western and western parts, the height of the sand pyramids has decreased, but in the eastern and especially the northern parts. The east shows the increase in height and accumulation of sediments. According to the mentioned contents, the erosion cycle in this range is rotational and in the counterclockwise direction. Among the articles that have been worked in Lut and can be cited as a confirmation of this research, is the article Thermal cyclone of Lut, Yemen, in which he mentions the existence of a thermal cyclone in Lut and the air flow in this cyclone is opposite. The hands of the clock say.

  Keywords: Lut desert, radar interferometry, Rig Yalan, Geomorphology, Klut
 • MohammadHossein Saraei *, Moslem Ghasemi, Mitra Roostamzadeh Pages 67-85

  Researcher studies show that most of the lands in this area, which has a population equivalent to the population of a neighborhood, are allocated to service uses, especially trans-local industrial uses that produce environmental and noise pollution and are not compatible with residential use. given. Since the mentioned land uses attract non-local population to this area, it reduces social security in urban spaces and as a result prevents the presence and continuation of indigenous residents in urban spaces and the formation of social interactions and explains the concept of neighborhood as a unit. Faces social cohesion in this area. On the other hand, the lack of an identifying public space, such as a neighborhood center that provides residents with cultural, commercial services, is also evident. The location of this area in the outskirts of the city and its proximity to the ring road, provides sufficient incentives to increase industrial land use and car repair in this area, which has caused significant barren lands in this area that if not controlled and Development guidance, there is an opportunity for the growth of such uses. The concentration of industrial and workshop uses (warehouses and repairs), especially in the western blocks and adjacent to Moftah Boulevard, which are inactive in night life, in addition to reducing night security for residents, has also reduced the vitality of the residential environment. On the other hand, the existence of trans-local uses incompatible with housing along with the lack or absence of cultural and recreational uses (parks, cultural centers and cultural centers and even mosques or reliance) that can meet the leisure needs of children, the elderly and young people, from One of the problems in this area is to improve the quality of life of its residents. In area 2 of the historical context, three main axes of activity (in Shahid Rajaei streets, Daneshjoo boulevard and Shahid Mofteh street) with an urban functional scale have created three strong physical and functional edges for the area. Although the buildings of the uses located in these activity axes have visual transparency and some of them occupy a part of the sidewalk space, but due to the unattractiveness of the uses in creating motivation for wandering and the continuation of pedestrian movement in the axis, a special type The pattern of purchasing and using the services of these uses (since the establishment of high-traffic uses for pedestrians are scattered along the axes, the reference is made in the form of short stops by vehicle), the mentioned axes lack vitality and It is a sign of the dynamism of the urban life of the inhabitants. According to the perceptions made in the second area of 1978, that is, equivalent to %67.84 of the buildings in the second area can be maintained. After that, restored buildings with 69 units and equal to % 95.2 percent and demolished buildings with 12 buildings and equivalent to %51.0 percent were in the second and third ranks. In terms of area, maintainable buildings with %44.68 in the first place and restored buildings with %17.2 and demolished buildings with %53.0 are in the next ranks. In the southern and eastern blocks of District 2, where the predominant use is residential and has parts with fine grain size and high occupancy level, the mass is dominant. But in the western and northern part of the basin, which often have industrial or workshop work, due to their low level of occupation, space is overrun. Components and important physical elements of the texture in the study area, a few elements such as the high school on the edge of Jihad Boulevard and the green space of the northeast corner of the area, are connected by a communication network within the texture, in a coherent network. In this area, the main north-south route due to its proximity to the industrial area also acts as a separator of the industrial sector in the western half and the residential sector in the eastern half of the texture and in addition to the road is important as a separating edge. In the study area of area 2, the streets surrounding the area, which are straight and arterial streets, have acted as an edge and have caused the separation of this area from other urban areas. The consecutive trees that can be seen along the path of some of these streets, including Shahid Rajaei Street, play an important role in defining these edges. Nodes in the study area have either been obtained from the accumulation of specific land uses or have been formed from the intersection of several important roads. One of these important nodes has been formed in the vicinity of Milad Noor Middle School. Among the mental signs at the level of District 2, we can mention the middle school and some of the industrial uses in it, especially in the western half of the district, as well as Laden Park, which is used from time to time. Lack of public open spaces, inadequate quality of roads, inadequate quality of buildings, existence of numerous abandoned spaces in the texture, is one of the most important physical problems in this area of the worn texture of Kerman. However, the existence of undeveloped lands and suitable land capacities in this area have provided suitable opportunities for the development of open and green spaces and the development of neighborhood services and the implementation of development stimulus projects in this area. In the framework of the ossification system of the area, a strong communication axis that traverses the length of the constituency and connects the belt axis to Daneshjoo Boulevard, connects the spatial physical elements (constituent elements of ossification) of the constituency like a rosary thread.

  Keywords: urban regeneration, historical contexts, strategic planning, area 2 of Kerman historical context
 • Fatemeh Khaleghian, Ali Sharghi * Pages 86-102
  Introduction

  Today, tourism is one of the main factors of economic progress and growth in developed countries as well as in developing countries. New trends in tourism have gradually turned some places into tourist destinations, Among the deserts that are of interest to tourists today. Considering that most of Iran is covered by arid and desert areas, accurate and systematic recognition of dry areas and ways to utilize them, it is essential for the country's economic and social development. one of the simplest ways is to use the ecotourism and geotourism features of these lands. The development of tourism activities in these areas requires special attention because if it becomes unbridled tourism, it can damage the natural structure and even the cultural characteristics of the inhabitants of these areas. The landscape for the person who perceives it as an observer is visually identifiable with structural features, which call it an objective perspective. Therefore, this study by systematically examining the background of the subject and describing and analyzing its content with the aim of explaining the role of desert tourism and tourism development in arid areas, identifying and explaining reliable methods for tourism growth and development in these areas through desert landscape. Finally, it describes the gaps in the research topic. In addition, this study seeks to answer the following questions. What are the characteristics of the desert landscape? How can a desert landscape develop tourism in hot and dry areas?

  Methodology

  The present study is a Systematic review that refers to a purposeful study. Therefore, in order to achieve the proposed goals, the content of previous research has been analyzed and described. For this purpose, three databases (Google Scholar, ScienceDirect, SID) and ResearchGate commercial social network with appropriate keywords, Search by title and keywords from 1992 to 2022 (articles published in the last 30 years), By identifying the researchers and their initial and main studies in this field, as well as before and after their references, 69 articles were extracted and reviewed.

  Results and discussion

  According to the study of hot and dry beds in the field of visual landscape and its impact on tourism development in these areas, in examining the morphological patterns of these areas, visual components such as water, shadow, topography and slope can be identified in the crest line and trough line pattern. therefore in the formation of these deserts, wind is known as one of the important causes of soil erosion in these areas. From the surface displacement of particles by wind and their accumulation creates sand dunes that have a variety of visual qualities, Also, due to sudden rains in these areas, water erosion is very severe in these areas. Various effects due to water and wind erosion are observed in desert areas, the most important of which are the Yardang deserts. Limited water resources that have created vegetation in different patterns, they are known as tourist attractions, it can also be effective in the field of scientific tourism and health through biological knowledge and identification of medicinal plants. Visual texture is seen in the study of the Earth's crust in various forms from micro to macro, horizontal, vertical, soft and hard, the soft form of sand dunes that create tranquility in these areas, the footprints created by the movement of animals and reptiles on the sand dunes, etc. can bring visual diversity in the field of tourism Color is also one of the important variables in these areas in order to create visual diversity and special charms of these areas; considering it can be effective in determining the time to visit the sand dunes of these areas as well as in designing and choosing colors for buildings and desert camps.

  Conclusion

  Due to the tourist attraction in the hot and dry areas, tourism is of great importance for the development of these spots. This study focuses on the specifications of hot and dry areas and identifies the components of the desert landscape in order to Explanation on the relationship between tourism development and these regions characteristics. The research findings and the factors that influenced this in previous studies show that, Sand dunes are one of the Important images of wind erosion in terms of land shape in addition to tourist attractions and visual diversity. Vegetation and its types in these areas are other components in the discussion of desert landscape that can be effective in the field of health and scientific tourism. Visual texture in the earth's crust of these areas has been studied, which can be created in various forms and create unique physical conditions in these areas. Color recognition is also associated with creating visual diversity in these areas. Reasonable utilization and arrangement of structure and color can be crucial factor for landscape aesthetics in landscape design and planning in the future. Finally, the shape of the earth and its morphological patterns have had the greatest impact on the development of tourism in these spots. Therefore, hot and dry areas, especially deserts and arid areas, have many natural and tourism potentials, which, if used properly, can create a great economic, social and cultural change in the country. Considering that attraction in all its forms, including natural, historical and cultural, is the main pillar of the tourism industry and indeed the main purpose of travel, knowing it is of great importance. Accordingly, the identification of tourist attractions, especially natural factors in desert areas, still needs further investigation, therefore, conducting detailed studies on the characteristics of these attractions, exploitation techniques, creating appropriate infrastructure, identifying the motivation of tourists in choosing These places and their use in advertising and marketing messages, as well as the promotion of planning and management aspects, with the aim of developing this emerging industry in these areas is very important.

  Keywords: Tourism Development, desert landscape, Systematic review.Hot, dry landscape
 • Mostafa Amirfakhrian *, Sahar Sofalgar Pages 103-120

  Energy and its consumption pattern are among the basic issues related to sustainable development in urban areas.Today, an important part of research in the field of urban studies focuses on this issue. Meanwhile, in countries such as Iran, due to the cheapness of energy consumption, this issue has received less attention from planners. In a city, an important part of the difference in the energy consumption pattern is explained by the city form and its spatial characteristics. Therefore, paying attention to spatial analysis models and methods can help to understand this issue. Spatial analysis models help the role of spatial differences in energy consumption by using tools and software related to spatial database. Therefore, the present study aims to measure the pattern of gas consumption in the domestic part of Birjand city by relying on spatial analysis methods. The study is descriptive-analytical and research variables include 1) energy consumption, 2) population, 3) building quality, 4) building age, 5) parts size, 6) building facade and 7) urban form. The studied area also includes 5353 residential plots in 5 neighborhoods of Birjand city with different physical, socio-economic characteristics. These neighborhoods include "Zafar", "Bazar", "Sarab", "Edari" and "Resalat". which are located in the north, west, south and east of Birjand city. In the first step, after collecting data related to gas consumption by residential units in each of the studied localities, a spatial database was created in ArcGis. Also, the physical characteristics of each piece were collected in this database. The research variables include gas consumption by 5353 residential plots in the target areas on one hand and physical variables related to the characteristics of each plot including size, building quality, building age, building facade and also the population living in each residential unit on the other hand. In addition to this, the compression index was also considered as an index of texture form, as another variable related to the subject. Further, by using classical statistical methods (correlation coefficient, analysis of variance and Shannon's entropy) and spatial statistical methods (such as density models, two-way Moran and spatial autocorrelation), the findings were analyzed. The results obtained at two macro levels (at the level of all neighborhoods) and local (at the level of residential plots in each neighborhood) are prepared in the form of maps, charts and tables, and finally, by putting the prepared layers together, the data is combined. with each other and the final conclusion was reached The results showed that energy consumption has an inverse relationship with the variables of building age, population and building quality, and a direct relationship with the entropy coefficient. This means that new tissues, in addition to their short lifespan and lower population density, have not been able to be effective in reducing energy consumption. On the other hand, despite the high population, organic tissues show a lower amount of energy consumption. This issue shows the necessity of paying attention to tissue renewal processes and its effect on energy consumption compared to older tissues. On the other hand, it shows that paying attention to the spatial patterns of consumption will be one of the key points in improving the energy consumption pattern. It is not possible to optimize energy consumption and modify the consumption pattern, regardless of the characteristics and spatial differences (even in urban scales). This issue is especially visible in big cities that show a high variety of living patterns and lifestyles. Therefore, setting a single pattern for them is not a good job. As in this study, spatial analysis accurately showed the spatial differences in energy consumption and the different status of physical indicators in each of the target neighborhoods in Birjand city. The general result of this study shows that an important part of the differences in the consumption pattern is explained by the spatial differences. Therefore, the modification of the consumption pattern is an issue that is achieved under the synergy of various specialties. Part of which is related to the understanding of spatial patterns. In this regard, setting up and completing the location database of subscribers and identifying consumption patterns is perhaps one of the most important basic measures, in order to move in the direction of the optimal consumption pattern. In such a way that during this preparation, an accurate picture of energy consumption in different sectors and its relationship with other issues will be clarified. In order to obtain a detailed analysis of consumption and its pattern in its shadow, and adjust appropriate frameworks for each area in line with optimal energy consumption. کلیدواژه ها [English]

  Keywords: energy consumption, Spatial Analysis, city form, physical characteristics, Birjand city
 • Esmaeil Najafi, Saeed Zanganeh Shahraki *, Karamat Allah Ziyari, Ali Hosseini Pages 121-142
  Introduction

  During the last century, the process of urbanization accelerated; So that along with the massive migration of villagers to the cities, small rural areas were also upgraded to new cities. The process that first started in developed countries and then from the 1950s onward, it was also given a lot of attention in developing countries. In Iran, during a period of 60 years, the number of cities in the country has increased from 199 cities in 1335 to 1243 cities in 1395. The intensity of this trend has been such that after the Islamic revolution, the number of cities has increased more than 3.05 times. Considering this issue, it can be said that in the past few years, the development of small towns, by upgrading villages to cities, has been considered as one of the main policies to improve the quality of life in rural areas of Iran, and with this purpose, large number of rural centers have been upgraded to cities. Semnan province is not exempted from this rule and the increasing trend of cities in the province has always been upward during the last few decades and has reached 20 cities in 1395 census from 4 cities in 1335 census. Considering the high number of villages that have been converted into cities in Semnan province, this research has led to the answer to the question that what is the process of urban development in the premature cities class in the spatial organization of Semnan province?

  Methodology

  The current research is of an applied type and according to the investigated components, the approach governing it is descriptive-analytical. Data collection is done in the form of library and documents and through the sources and information of the general population and housing census of 1395, the statistical yearbook of 1399, as well as the information of the Semnan governorate has been collected and analyzed. The statistical population of the research includes 7 urban points of Semnan province, which according to the last census have a population of less than five thousand people and are ranked among the premature cities of the province. In this research, an attempt is made to analyze and investigate the spatial distribution of premature cities in the province by using Moran's models, the nearest neighbor test, the standard deviation ellipse and the center of the mean, and then using the IDW tool in the GIS software to The analysis of the position of premature cities in the urban space organization of the province is discussed.

  Discussion and Results

  The method of distribution of premature cities based on the nearest neighbor test and Moran's index is located in the yellow part of the diagram. Therefore, based on the obtained data, the premature cities of the province did not follow a specific pattern of being clustered or scattered, but their distribution method was random. In the average center test, the central point of the premature cities is located in the middle of the two premature cities of Royan and Amiriyeh. the standard deviation is drawn from southwest to northeast according to the location of premature cities. Regarding the indicators of urban development, the physical condition of premature cities in the province is very weak in the field of apartment building, and all seven premature cities have the lowest amount of apartment building in the entire province. premature cities of the province are weak in terms of strengthening buildings and using metal and concrete frames, and they mostly have the least use of building frames in their buildings compared to other cities of the province, so that all seven premature cities of the province are in the cold part of the map. have been taken and displayed in yellow. In terms of social indicators, the premature cities of the province are weak in terms of literacy and the percentage of illiteracy is still high in them, but they have been somewhat successful in accepting immigrants and have been able to attract the immigrant population in their area of influence to some extent. premature cities have a better employment situation than other cities in the province. Because according to the map, the best situation in terms of employment is related to the two cities of Kohn-Abad and Kalateh-Roudbar, both of which, as premature cities of the province, have the lowest unemployment rate in the entire province.

  Conclusion

  In terms of position, premature cities have a dual position in terms of physical, economic and social parameters among other cities of the province. In such a way that in terms of physical indicators, such cities have not yet developed much, and the creation of skeletons and apartment buildings in such cities is not very popular due to the low price of land compared to other cities, and in this respect, premature cities class is not in a good place, but in the matter of accepting immigrants and also the level of employment in these cities, they are in an average situation, and premature cities that are far from other relatively developed cities in the province and have a wider sphere of influence have been able to some extent in attracting Immigrants from their surrounding region and also creating employment in various fields should be successful to some extent due to their political-administrative role. In the end, it can be concluded that the premature cities class has an average position in the urban network of the province and considering that the majority of the premature cities class of the province have been promoted from the village to the city due to being the center of the district, with the role of Various, despite their small population, have been successful to some extent.

  Keywords: premature cities, Urban Development, Spatial Organization, Semnan Province