فهرست مطالب

نشریه ‪ آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده‬
سال هفتم شماره 2 (پیاپی 14، پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/15
 • تعداد عناوین: 5
|
 • آتوسا عبدالحسینی*، مهناز علی اکبری دهکردی، احمد علی پور صفحات 1-24
  زمینه

  افزایش بهزیستی روان شناختی مادران پشتوانه افزایش بهبود کارکرد آن ها در فرزند پروری و سبب کاهش رفتارهای نابهنجار فرزندان آن ها است. 

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله آموزشی مهارت های فرزند پروری مثبت و ایمن بر بهزیستی روان شناختی مادران دارای دختر نوجوان پرخاشگر انجام  شد.

  روش

  روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح  پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری مادران دارای  نوجوان دختر درگیر در پرخاشگری دبیرستان بوعلی سینا واقع در  منطقه یک شهر تهران بود. نمونه گیری از میان داوطلبان به صورت تصادفی ساده و گمارش آن ها در گروه های 15 نفری آزمایشی و کنترل به صورت تصادفی واجد جایگزینی انجام شد.  گروه آزمایش 8 جلسه 45 دقیقه ای مداخله آموزشی مهارت های فرزند پروری مثبت و ایمن (Alipour, Aliakbari Dehkordi & Barghi Irani, 2018) را دریافت کرد، ولی گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. برای گردآوری داده ها از ابزارهای بهزیستی روان شناختی ریف (1989)  و پرخاشگری باس و پری (1992)   بهره برداری شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر یک طرفه در نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحلیل آماری نشان داد که مداخله آموزشی مهارت های فرزند پروری مثبت و ایمن به طور معنی دار سبب  افزایش بهزیستی روان شناختی مادران دارای نوجوان  پرخاشگر گروه آزمایش در هم سنجی با  گروه کنترل در مرحله پس آزمون و آزمون پیگیری  بود.

  نتیجه گیری

  بر پایه یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که به کارگیری مداخله آموزشی مهارت های فرزند پروری مثبت و ایمن می تواند به عنوان یک مداخله روان شناختی کارآمد جهت  افزایش بهزیستی روان شناختی مادران دارای نوجوان  پرخاشگر آزموده شود.

  کلیدواژگان: فرزند پروری، مثبت و ایمن، بهزیستی روانشناختی، پرخاشگری، نوجوانان
 • مهتاب داوری چگنی، کورش گودرزی* صفحات 25-52

  عوامل پدیدآیی خانواده سالم گوناگون و شناسایی همبسته های شادکامی همسران به عنوان نمودی از این سلامت نقش بسزایی در تدوین راهبردهای اجتماعی متمرکز بر بهبود کارکرد خانواده دارد. هدف از پژوهش حاضر برآورد شادکامی بر پایه هوش معنوی و ویژگی های شخصیت بود. پژوهش توصیفی با طرح همبستگی بود. جامعه آماری دربرگیرنده همه آموزگاران خانم متاهل مقطع پیش دبستانی شهرهای خرم آباد و دوره چگنی بودند که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 102 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها دربرگیرنده پرسشنامه های شادکامی آرگیل (Argyle, 1989)، هوش معنوی (King, 2008) و ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (McCrae and Costa, 1985) بودند. تحلیل داده ها با به کارگیری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که میان مولفه بسط هشیاری هوش معنوی و ویژگی های شخصیتی برونگرایی و وظیفه شناسی با شادکامی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد از میان مولفه های هوش معنوی، مولفه بسط هوشیاری، برآورد کننده نیرومندتری برای شادکامی بوده و حدود 09/0 از واریانس نمرات آن را تبیین می کند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که از میان خرده ویژگی های شخصیت، برونگرایی و وظیفه شناسی، برآورد کننده های نیرومندتری برای شادکامی بوده و به ترتیب حدود 29/0 و 21/0 درصد از واریانس نمرات آن را تبیین می نمایند. نتایج به دست آمده نشان داد که مولفه های هوش معنوی و ویژگی های شخصیت آموزگاران پیش دبستانی در شادکامی آنان نقش دارند. ازاین رو جهت بهبود سطح شادکامی، می توان به ارزیابی و آموزش مولفه های هوش معنوی پرداخت و توجه ویژه ای به ویژگی های شخصیتی داشت.

  کلیدواژگان: زنان، شادکامی، ویژگی های شخصیت، هوش معنوی
 • ماندانا نیکنام*، محمدجواد محمدنژاد صفحات 53-80

  زندانی بودن ممکن است مایه کاهش احساس شادی و نشاط در روابط فرد و تعاملات خانوادگی وی گردد و زمینه ساز درماندگی آموخته شده و بی رمقی زناشویی شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری بر بی رمقی زناشویی و درماندگی آموخته شده زوجین مراجعه کننده به مرکز مراقبت پس از برون رفت از زندان مرکزی اصفهان بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی، با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده همه زوجین مراجعه کننده به مرکز مراقبت پس از برون رفت از زندان مرکزی اصفهان در سال 1399 بودند که از میان آنان 18 زوج دارای شرایط حضور در پژوهش به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش (9 زوج) و کنترل (9 زوج) جایگزین گردیدند. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه هر جلسه 120 دقیقه تحت مداخلات زوج درمانی شناختی-رفتاری قرار گرفتند درحالی که گروه کنترل در فهرست انتظار قرار داشتند. ابزارهای جمع آوری داده ها دربرگیرنده پرسشنامه های درماندگی آموخته شده Quinless & Nelson (1988) و بی رمقی زناشویی Pinnes (1996) بود. تجزیه وتحلیل داده ها با به کارگیری تحلیل کوواریانس انجام شد. برآیندها نشان داد که تفاوت معناداری میان دو گروه آزمایش و کنترل در درماندگی آموخته شده و بی رمقی زناشویی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که مداخله شناختی-رفتاری بر کاهش درماندگی آموخته شده و کاهش بی رمقی زناشویی زوجین تاثیر مثبت دارد (05/0>p). یافته های این پژوهش کارایی زوج درمانی شناختی-رفتاری را درباره درماندگی آموخته شده و بی رمقی زناشویی زوجین نشان می دهد و بنابراین پیشنهاد می شود روانشناسان و درمانگران از این روش جهت بهبود درماندگی آموخته شده و بی رمقی زناشویی زوجین استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: زوج درمانی شناختی-رفتاری، بی رمقی زناشویی، درماندگی آموخته شده، زوجین، زندان
 • سیده طیبه خدابخشی، علی اصغر اصغرنژادفرید* صفحات 81-114

  با شیوع جهانی ویروس کووید -19، بسیاری از کشورها برای مهار شیوع بیماری اقدام به قرنطینه کردند و ارتباطات آنلاین، سهم جدی تری در میان سبد کوشش های روزانه افراد بازی کرد.  به منظور شناسایی شرایط زندگی در دوران قرنطینه برای نوجوانان ذیل دیدگاه علوم اعصاب هیجانی، به بررسی عوامل کاهش آسیب پذیری نوجوانان در وابستگی به اینترنت پرداختیم. برای این هدف شرایط کلی خانه، ارتباطات، کوشش های خانوادگی و سلامت روان والدین در میان نوجوانان مبتلابه کم توجهی-فزون کنشی که بیش از دیگران در معرض خطر وابستگی به اینترنت شناخته شده بودند، موردبررسی نهاده شد. از میان مراجعین انستیتو روان پزشکی تهران در پاییز 1400، 55 نوجوان (11-19 ساله) با تشخیص کم توجهی-فزون کنشی تحت درمان نمونه گیری و روایی تشخیص با نسخه آزمون کانرز والدین  (Shahabian& et al, 2007) چک شد. سپس اطلاعات نخستین خانوادگی و پرسشنامه های ، وابستگی به اینترنت یانگ (Alavi & et al, 2010) و کوشش های خانوادگی  برگرفته از HBSC (Korcz& et al, 2020) توسط نوجوان و پرسشنامه سلامت روان گلدنبرگ (ebrahimi& et al, 2007) توسط والدین تکمیل شد و نتایج با به کارگیری spss 21 آزمون تی و همبستگی پیرسون مورد تجزیه تحلیل نهاده شد.  همبستگی وابستگی به اینترنت را به ترتیب -0.528  با کوشش های خانوادگی، 0.412  با سلامت روان مادر و 0.332 با سلامت روان پدر برآورد کردند. تعداد فرزندان یا همشیرهای با قرابت سنی (زیر 5 سال فاصله)، درآمد، وضعیت منزل و سن والدین از دید آماری میان دو گروه دچار و غیر دچار وابستگی به اینترنت تمایزی را نشان نداد.  گنجاندن کوشش های گروهی با اعضای خانواده، می تواند جایگزینی شایسته برای تعاملات قفل شده در قرنطینه باشد. افزون بر آن شرایط روانی مناسب والدین، می تواند احتمال ابتلای نوجوانان مبتلابه کم توجهی-فزون کنشی را به وابستگی به اینترنت کاهش دهد.

  کلیدواژگان: وابستگی به اینترنت، سلامت روان والدین، کوشش های خانوادگی، کم توجهی-فزون کنشی
 • سمیه ناصریان*، علیرضا جعفری صفحات 115-142
  زمینه

  بروز اختلالات روان شناختی و اضطراب به دنبال شرایط اپیدمی، از عوارض روان شناختی بحران کووید-19 است. تشخیص وضعیت سلامت روان و میزان بروز اختلالات روان شناختی در گروه بازنشستگان در طی دوران همه‏‏گیری کووید-19 حایز اهمیت است.

  هدف

  هدف پژوهش حاضر اثربخشی مداخله آموزشی تفکر مثبت بر اضطراب دوره کووید 19 و خودکارآمدی و ساماندهی شناختی هیجان در بانوان بازنشسته میان 50 تا 75 سال در شهرستان سوادکوه بود.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری دربرگیرنده بانوان بازنشسته البرز مرکزی سال 1401 در استان مازندران بودند. از میان این بانوان 30 نفر از کسانی که اضطراب بیشتری داشتند به روش نمونه‏ گیری هدفمند انتخاب شدند. به طور تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از مقیاس های اضطراب بیماری کرونا (Alipur, 2018)، پرسشنامه ساماندهی شناختی هیجان (Garnefsky,  Kraaij, & Spinhoven, 2002) و مقیاس خودکارآمدی عمومی (Schweitzer & Jerusalem, 1979)  استفاده شد. در تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS23 از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. روش مداخله پژوهش به صورت آموزش مهارت تفکر مثبت توسط پژوهشگر طی 10 جلسه 5/1 ساعته برای 10 هفته متوالی انجام گرفت. محتوای آموزشی به کاربرده بر اساس کتاب تفکر مثبت و مثبت‎ گرایی کاربردی نوشته (Quilliam, 2007) و کتاب کودک خوش بین نوشته‏ ی (Seligman et al, 2006) انتخاب و برنامه آموزشی بر اساس آن طرح‏ ریزی شد.

  یافته ‏ها:

   نتایج نشان داد که 2/98 درصد از تغییرات اضطراب دوره کرونا و 3/99 درصد از تغییرات خودکارآمدی و 9/98 درصد از تغییرات ساماندهی شناختی هیجان تحت تاثیر مداخله به دست آمده است.

  نتیجه‎ گیری:

   نتایج نشان داد با توجه به اینکه در سطح معنی‏داری مربوط به دوره پیش آزمون و پس آزمون، تمامی سطوح معنی‏داری از 5 درصد کوچک‏تر به دست آمده است، ازاین رو می‏توانیم با 95 درصد اطمینان ادعا نماییم آموزش تفکر مثبت بر کاهش اضطراب دوره کرونا و خودکارآمدی و ساماندهی شناختی هیجان در بانوان بازنشستگان موثر است.

  کلیدواژگان: تفکر مثبت، اضطراب، خودکارآمدی، ساماندهی شناختی هیجان
|
 • Atosa Abdul Husseini*, Mahnaz Ali Akbari Dehkordi, Ahmad Alipour Pages 1-24
  Background

  Increasing the psychological well-being of mothers guarantees an increase in their performance in parenting and reduces the abnormal behaviors of their children.

  Objective

  This study aimed to investigate the effect of the educational intervention of positive and safe parenting skills on the psychological well-being of mothers with an aggressive adolescent girl.

  Method

  The method of the present study was experimental with a pre-test and post-test design with the control group and a one-month follow-up test. The statistical population of mothers with an aggressive adolescent girl who studied at Bu Ali Sina High School located in district one of Tehran. Sampling among the volunteers was done by simple random and their assignment in experimental and control groups of 15 persons was done randomly with replacement. The experimental group received 8 sessions of 45 minutes of positive and safe parenting skills training intervention (Alipour, Aliakbari Dehkordi & Barghi Irani, 2018), but the control group did not receive any intervention. To collect data, Riff's psychological well-being scale (1989) and Bass and Perry's aggression scale (1992) were used. Data were analyzed using one-way repeated measures analysis of variance in SPSS software. The

  results

  The results of statistical analysis showed that the educational intervention of positive and safe parenting skills significantly increased the psychological well-being of mothers with aggressive adolescents in the experimental group compared to the control group in the post-test and follow-up stages.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it can be concluded that the use of educational intervention of positive and safe parenting skills can be tested as an effective psychological intervention to increase the psychological well-being of mothers with aggressive adolescents.

  Keywords: parenting, positive, safe, psychological well-being, aggression, adolescents
 • Mahtab Davari Chegani, Kourosh Goodarzi* Pages 25-52
  Background

  The purpose of this research was to estimate happiness based on religious beliefs, spiritual intelligence, and personality traits.

  Method

  The current research is quantitative and fundamental and was carried out using the correlation analysis method. The statistical population included all married female preschool teachers in Khorram Abad and Dora Chegani cities, 102 of whom were selected as a sample using the available sampling method. Data collection tools included Argyle's happiness (1989), King's (2008) spiritual intelligence, and McCrae and Costa's (1985) personality traits. Data analysis was done using Pearson's correlation coefficient and multiple regression analysis. The

  results

  The results of the correlation coefficient showed that there is a direct and significant relationship between the component of developing awareness of spiritual intelligence and the personality traits of extroversion and conscientiousness with happiness. The results of multiple regression analysis showed that among the components of spiritual intelligence, the expansion of consciousness component is a stronger estimator for happiness and explains about 0.09 of the variances of its scores. Also, the results of multiple regression analysis showed that among the sub-characteristics of personality, extroversion, and conscientiousness are stronger estimators for happiness and explain about 0.29 and 0.21 percent of the variance of its scores, respectively.

  Conclusion

  The obtained results showed that the components of spiritual intelligence and personality traits of preschool teachers play a role in their happiness. Therefore, in order to improve the level of happiness, it is possible to assess and train the components of spiritual intelligence and pay special attention to personality traits.

  Keywords: happiness, personality traits, religious beliefs, spiritual intelligence, women
 • Mandana Niknam*, MohammadReza Mohamadnezhd Pages 53-80
  Background

  Being a prisoner may reduce the feeling of joy and happiness in a person's relationships and family interactions and lead to learned helplessness and marital Burnout.

  Objective

   This study aimed to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral couple therapy on marital burnout and learned helplessness of couples referring to the care center after leaving Isfahan Central Prison.

  Method

   The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest and control group. The statistical population of the study included all couples who were referred to the care center after leaving Isfahan Central Prison in 2021, from which 18 couples with the conditions to participate in the study were selected and randomly selected in the experimental group (9 couples) And control (9 couples) was replaced. The experimental group underwent cognitive-behavioral couple therapy interventions for 9 sessions each session for 120 minutes, while the control group was on the waiting list. Data collection tools included the Quinless & Nelson (1988) Helplessness Questionnaire and the Pinnes (1996) Marital Burnout Questionnaire. Data analysis was performed using analysis of covariance. The

  results

  The results showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in learned helplessness and marital burnout. Findings showed that cognitive-behavioral intervention has a positive effect on reducing learned helplessness and reducing marital burnout in couples (p<0.05).

  Conclusion

  The findings of this study show the effectiveness of cognitive-behavioral couple therapy on learned helplessness and marital burnout of couples and therefore it is suggested that psychologists and therapists use this method to improve the learned helplessness and marital burnout of couples.

  Keywords: cognitive-behavioral couple therapy, marital burnout, learned helplessness, couples, prison
 • Seyyed etayyebe Khodabakhshi, Aliasghar Asgharnejad* Pages 81-114
  Background

  With the global spread of the Covid-19 virus, many countries started quarantine to control the spread of the disease, and online communication played a more serious role in people's daily activities.

  objective

  To identify the living conditions during quarantine for teenagers under the theory of emotional neuroscience, we investigated the factors of reducing the vulnerability of teenagers to internet addiction. For this purpose, general home conditions, communication, family activities, and parental mental health were examined among adolescents with ADHD who were known to be more at risk of Internet addiction.

  Method

  Among the clients of Tehran Institute of Psychiatry in the fall of 1400, 55 teenagers (11-19 years old) with the diagnosis of hyperactivity/concentration deficit were treated, sampling and validity of diagnosis with the Connors parent test (1978) checked. The basic family information and questionnaires, Internet addiction Young (1998) and family activities (2008) taken from HBSC by the adolescent and Goldenberg mental health questionnaire (1979) It was completed by parents and the results were analyzed using T-test and Pearson correlation.

  Findings

  The correlation of internet addiction was estimated as -0.528 with family activities, 0.412 with the mother's mental health, and 0.332 with the father's mental health. Other components, such as the number of children or siblings with close age (under 5 years apart), income, home status, and age of parents, did not statistically differentiate between the two groups with and without Internet addiction.

  Conclusion

  The inclusion of collective activities with family members can be a suitable alternative to locked interactions in the Corona quarantine.

  Keywords: internet addiction, parents' mental health, family activities, attention deficit hyperactivity disorder
 • Somayeh Naserian*, Alireza Jafari Pages 115-142
  Background

  The occurrence of psychological disorders and anxiety following epidemic conditions is one of the psychological complications of the Covid-19 crisis. It is important to diagnose the state of mental health and the incidence of psychological disorders in the group of retirees during the covid-19 epidemic.

  Objective

  The present study aimed to investigate the effect of educational intervention of positive thinking on corona disease anxiety, self-efficacy, and cognitive regulation of emotion in retired women between 50 and 75 years old in Swadkoh city.

  Method

  The research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population included retired women from Alborz Central in 2022 in Mazandaran province. Among these women, 30 people who had more anxiety were selected by purposeful sampling and were randomly assigned to the experimental group (15 people) and the control group (15 people). Corona disease anxiety scales (Alipur, 2018), cognitive regulation of emotion questionnaire (Garnefsky,  Kraaij, & Spinhoven, 2002), and general self-efficacy scale (Schweitzer & Jerusalem, 1979) were used to collect data. Two methods of descriptive and inferential statistics were used in data analysis with SPSS23 software. The intervention method of the research was carried out in the form of teaching positive thinking skills by the researcher during 10 sessions of 1.5 hours for 10 consecutive weeks (twice a week). The educational content used in the research was selected based on the book Positive Thinking and Applied Positivism (Quilliam, 2007) and the book The Optimistic Child by (Seligman et al, 2006), and the educational program was planned based on it.

  Findings

  The results showed that 98.2% of the corona disease anxiety And 99.3% of self-efficacy changes and 98.9% of cognitive regulation of emotion changes were obtained from educational intervention of positive thinking.

  Conclusion

  The results showed that according to the significance level related to the pre-test and post-test periods, all the significance levels were less than 5%, so we can claim with 95% confidence that positive thinking training is effective in reducing the anxiety of the Corona period and self-efficacy and cognitive regulation of emotion in the retirees' women.

  Keywords: positive thinking, anxiety, self-efficacy, cognitive regulation of emotion