فهرست مطالب

مطالعات فرهنگی پلیس - سال دهم شماره 2 (پیاپی 37، تابستان 1402)

نشریه مطالعات فرهنگی پلیس
سال دهم شماره 2 (پیاپی 37، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید کمال الدین دولتخواه، اسدالله یاوری* صفحات 1-12
  هدف از این پژوهش، واکاوی سیر تکاملی از حقوق زیستی به حقوق اجتماعی و شهروندی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه تحلیل محتوا با نگاه نظام مند و همه جانبه به بررسی حقوق شهروندی در برنامه های شش گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران (1400 1396) می پردازد. نتایج نشان داد که برخورداری از محیط زیست شایسته، سالم و امن یک حق بشری محسوب می شود. در برنامه اول توسعه، کلیه طرح های عمرانی به صورت ملی اجرا گردید که این امر باعث ایجاد بسترهای لازم برای اجرای طرح های استانی در برنامه دوم شد. در برنامه دوم توسعه، حفظ جنگل ها و ممانعت از آلودگی آب و هوا به صورت سه تبصره حفاظت از منابع طبیعی با تاکید بر جنگل ها، تضمین بهره برداری از منابع و پیش گیری از آلودگی هوا و آب آورده شد. برنامه سوم توسعه موضوعات حفاظت از منابع طبیعی را دربرگرفت. برنامه چهارم توسعه اسناد بالادستی را مورد حمایت قرار داده است. در برنامه پنجم توسعه، مواد قانونی مربوط به آموزش همگانی و اطلاع رسانی محیط زیستی در سطح ملی و منطقه ای و جلوگیری از شکار بی رویه مطرح گردید. درنهایت، برنامه ششم توسعه، حق بر محیط زیست پایدار را به عنوان یک حق بشری و حقوق شهروندان در جامعه ایران نشان داد.
  کلیدواژگان: توسعه فرهنگی، حقوق زیستی، برنامه های توسعه، برنامه ریزی توسعه اجتماعی
 • مصطفی حسنی رستم آبادی، حاجیه رجبی فرجاد*، صدیقه طوطیان اصفهانی، محسن عامری شهرابی صفحات 13-23
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین سواد فرهنگی و پیش گیری ناهنجاری های فرهنگی انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، ازلحاظ روش، توصیفی- پیمایشی و با توجه به روش تجزیه و تحلیل داده ها و رابطه بین متغیرها، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه کارکنان شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران، به تعداد 346 نفر می شود که از میان آن ها به صورت تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران و با سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 183 نفر انتخاب شدند. ابزار اصلی مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بیست پرسشی ازپیش ساخته شده ای است که مشتمل بر پنج شاخص درک محتوایی پیام، اهداف پنهان پیام، گزینش آگاهانه پیام، نگاه انتقادی به پیام و تجزیه و تحلیل پیام است. ضمن این که به منظور سنجش ناهنجاری های فرهنگی، از پرسشنامه نه پرسشی مبتنی بر سه مولفه ارزش ها، آداب، رسوم و عرف بهره بردیم. داده های به دست آمده با استفاده از الگو سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درک محتوایی پیام، اهداف پنهان پیام، گزینش آگاهانه پیام، نگاه انتقادی به پیام و تجزیه و تحلیل پیام با پیش گیری ناهنجاری های فرهنگی رابطه دارد.
  کلیدواژگان: سواد فرهنگی، ناهنجاری های فرهنگی، سواد رسانه ای
 • طیبه زارعی*، احمد عباسی دره بیدی صفحات 25-37
  هدف پژوهش حاضر، طراحی و تدوین الگوی پاردایمی امنیت و صلح پایدار در پرتو فرهنگ مهدویت از نگاه متخصصان و استادان این حوزه است. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای است. داده های پژوهش، ازطریق نمونه گیری نظری و هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری با مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته گردآوری شده اند. یافته های پژوهش، شامل 187 مفهوم، 116 مقوله فرعی و 21 مقوله اصلی، با مقوله هسته امنیت سازی و صلح پایدار در فرهنگ مهدویت، با شرایط علی (4 مقوله)، زمینه ای (4 مقوله)، مداخله گر (4 مقوله)، راهبردی (5 مقوله) و پیامدها (4 مقوله) برساخت شدند. درنهایت، به منظور امینت سازی و صلح پایدار، لازم است تا تمام مولفه های اثرگذار با اتخاذ تدابیر و راه کارهای لازم، پیامدهای شایسته این امر مهم را فراهم سازند.
  کلیدواژگان: فرهنگ مهدویت، امنیت، صلح پایدار، نظریه داده بنیاد
 • جواد پایدار* صفحات 39-56
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی مدیریت پیشگیری فرار از منزل با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انجام شد. این پژوهش، ازلحاظ راهبرد، اکتشافی و ازمنظر روش شناسی، پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) است. ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله کیفی، اسنادی، مطالعه پرونده های فرار و با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی، با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و درنهایت تحلیل مسیر معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج مبین آن است که مدیریت پیش گیری فرار از منزل با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، شامل 34 مفهوم پایه ای، 3 مفهوم سازمان دهنده و یک مفهوم فراگیر است. همچنین، مشخص شد که بارهای عاملی تمام گویه های هر 3 عامل پژوهش به جز گویه 13، عامل اقتصادی بیشتر از 4/0 به دست آمده و کفایت لازم را برای ماندن در پژوهش دارند و مقادیر بارهای عاملی آن ها مناسب و از برازش مطلوب برخوردار است. یافته ها نشان داد که مقدار R2 برای سه عامل فرهنگی (212/0)، اقتصادی (205/0) و اجتماعی (199/0) بیشتر از 19/0 و مقادیر Q2 برای سه عامل فرهنگی (337/0)، اقتصادی (326/0) و اجتماعی (236/0) بیشتر از 15/0 ب دست آمده اند، بنابراین می توان به برازش الگو از بعد ساختاری اعتماد کرد. براساس رتبه میانگین مولفه ها، مولفه فرهنگی با رتبه میانگین 24/2 بیشترین اهمیت را دارد و مولفه های اجتماعی(01/2) و اقتصادی(75/1)، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.
  کلیدواژگان: مدیریت پیش گیری، فرار از منزل، فرهنگ، جامعه، اقتصاد
 • امیررضا محمودی*، فرزین افروز، محدثه قوامی پور سرشکه صفحات 57-67
  این پژوهش، باهدف بررسی مولفه های فرهنگی در بروز قتل های زنجیره ای و نقش پلیس در فرهنگ سازی عمومی و کنترل آن انجام شده است. قتل های زنجیره ای، به عنوان یکی از معضلات اجتماعی موجب سلب امنیت و آرامش ذهنی و روانی جامعه می شود و با توجه به آثار سوء و مخربی که این گونه قتل ها بر سطح اجتماع و امنیت محیط می گذارند، استقرار بافت فرهنگی مثبت با نقش هنجارساز، ابزاری برای آگاهی بخشی یک اجتماع محسوب می گردد. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی مشخص شد که عوامل فردی و محیطی دو بخش مهم و اساسی علل رفتارهای مجرمانه هستند و فرهنگ به دلیل دارابودن نقش بسترساز برای توسعه هنجارهای حقوقی می تواند در کاهش عوامل جرم زا بسیار موثر واقع شود. علاوه بر این، نقش مثبت پلیس در رشد و توسعه مولفه های فرهنگی یک جامعه به هنجار می تواند تاثیرات مطلوبی درجهت تدابیر پیشگیرانه فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. همچنین، این نهاد قادر خواهد بود تا با شناخت علل و عوامل وقوع جرایم و به تبع آن با اجرای تمهیدات سیاست های کیفری و جرم زدایی با بهره گیری از علم جرم شناسی تا حدودی کنترل محیط را در دست بگیرد.
  کلیدواژگان: قتل های زنجیره ای، مولفه های فرهنگی، پلیس، فرهنگ سازی
 • الهام ایزدی*، مهرداد مشکین فام صفحات 69-76
  هدف این پژوهش، بررسی مواد زبانی تابلوهای هدایت مسیر شهری و راهنمای شهر همدان است. زیرا، این تابلوها ابزار ارتباطی بسیار کارآمد به حساب می آیند و نماد فرهنگی جامعه هستند. به منظور نیل به این هدف، به طور تصادفی تصویر صد مورد از این تابلوها در شهر همدان جمع آوری شد و مواد زبانی آن ها از سه دیدگاه نگارش، ترجمه و تطبیق مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تنها 38% مواد زبانی تابلوهای شهری و راهنما درست هستند. اما، در 25% موارد، این تابلوها مشکل تطبیق دارند، در 21% آن ها ایرادهای ترجمه ای مشاهده می شود و در 16% آن ها خطاهای نگارشی وجود دارد؛ بنابراین، اصلاح و تهیه این دست تابلوها نیازمند بازنگری است.
  کلیدواژگان: تابلوهای شهری، تابلوهای راهنما، فرهنگ، زبان شناسی اجتماعی
|
 • Sayyed Kamalaldin Dolatkhah, Asadollah Yavari * Pages 1-12
  The aim of this research is to investigate the evolutionary process from biological rights to social and citizenship rights in Iran''s economic, social, and cultural development programs. The present study deals with the citizenship rights in the six development programs of the Islamic Republic of Iran (2017-2021) using the descriptive-analytical and content analysis method with a systematic and comprehensive view. The results of the research illustrated that enjoying a decent, healthy, and safe environment is considered as a human right. In the first development program, all construction plans were implemented nationally, which created the necessary foundations for the implementation of provincial plans in the second program. In the second development program, the preservation of forests and prevention of air and water pollution were given in the form of three notes on the protection of natural resources with an emphasis on forests and ensuring the exploitation of resources and prevention of air and water pollution. In the third development program, the issues of natural resources protection were included. In the fourth program, the development of upstream documents has been supported. In the fifth development program, the legal articles related to public education and environmental information at the national and regional level, prevention of illegal hunting, and economic valuation of natural resources have been implemented from the fourth development program. Finally, the sixth development program emphasized on the right of a sustainable environment as a human right and the rights of citizens in Iranian society.
  Keywords: Cultural development, biological rights, development programs, Social Development Planning
 • Mostaf Hasanirostamabadi, Hajieh Rajabi Farjad *, Sedigheh Tootian, Mohsen Ameri Shahrabi Pages 13-23
  This paper investigates the relationship between cultural literacy and the prevention of cultural anomalies. The research is applied in terms of purpose, descriptive-survey in terms of method, and correlational in terms of data analysis method. The statistical population for this study was all employees of the four channel of the Islamic Republic of Iran TV, totaling 346 people. A sample of 183 employees was selected randomly using Cochran's formula and with a confidence level of 95%. The main tool used in this research was a twenty-question questionnaire that includes five indices of understanding the content of the message, hidden goals of the message, conscious selection of the message, critical look at the message, and analysis of the message. Additionally, a nine-question questionnaire based on the three components of values, manners, and customs was used to measure cultural anomalies. The obtained data were analyzed using structural equation modeling and Smart-PLS software. The results indicate that understanding the content of the message, the hidden goals of the message, the conscious selection of the message, a critical look at the message, and the analysis of the message are related to the prevention of cultural anomalies.
  Keywords: cultural literacy, cultural anomalies, message analysis, informed message selection
 • Tayebeh Zareie *, Ahmad Abasidarehbidy Pages 25-37
  The aim of this research is to design and codify a paradigm model of lasting peace and security in the light of Mahdaviyat culture from the viewpoint of experts and professors of the field. The research method is qualitative and based on contextual theory. Research data were collected through theoretical and purposeful sampling until reaching theoretical saturation using in-depth and semi-structured interviews. The findings of the research include 187 concepts, 116 sub-categories, and 21 main categories, with the core category of security and lasting peace in the culture of Mahdaviyat, with causal conditions (4 categories), background (4 categories), interventionist (4 categories), strategic (5 categories), and consequences (4 categories) were created. Finally, in order to build security and lasting peace, it is necessary for all the influencing components to provide the appropriate consequences of this important matter by adopting the necessary measures and solutions.
  Keywords: Mahdaviyat culture, Security, lasting peace, Data-based Theory
 • Javad Paydar * Pages 39-56
  The present study aims to examine the preventive management of running away from home according to cultural, social, and economic approaches. The research employs an exploratory strategy and a mixed-methodology approach, combining qualitative and quantitative methods. Qualitative data was collected through document analysis, case studies of runaway incidents, in-depth and semi-structured interviews, while quantitative data was collected through researcher-made questionnaire. Thematic analysis was used for the qualitative data and exploratory and confirmatory factor analysis and path analysis of structural equations were used for the quantitative data. The results indicate that the management of running away from home with a cultural, social, and economic approach involves 34 fundamental concepts, 3 organizing concepts, and one comprehensive concept. The factor loadings of all items of the three factors (cultural, social, and economic) were found to be greater than 0.4, except for item 13 (economic factor), and were deemed sufficient and relevant to the research. The findings also showed good model fit, with R2 values for cultural, economic, and social factors being above 0.19 and Q2 values being above 0.15. Based on the mean ranks of the components, the cultural component was found to be the most significant (average rank of 2.24), followed by the social (2.01) and economic (1.75) components.
  Keywords: preventive management, running away from home, Culture, Society, Economy
 • Amirreza Mahmoudi *, Farzin Afrooz, Mohadeseh Ghavami Pour Sereshkeh Pages 57-67
  This study was conducted with the purpose of examining the cultural elements involved in the incidence of serial murders, as well as the role of police in public culturalization and controlling it. Serial murders, being a social problem, pose a threat to the security and mental well-being of society. Given the detrimental and destructive effects that such murders can have on society and the security of the environment, the establishment of a positive cultural context with a normative role is a valuable tool for promoting awareness and community cohesion. Through a descriptive-analytical approach, this research has identified individual and environmental factors as the two primary causes of criminal behavior. Culture can play a pivotal role in reducing the factors that contribute to crime by providing a platform for the development of legal norms. Furthermore, police''s positive contribution to the growth and development of the cultural components of a good society can have a significant impact on cultural and social preventive measures. By understanding the causes and factors of criminal activity, the police can gain a degree of control over the environment and implement policies that promote decriminalization and reduce crime, using criminology as a tool.
  Keywords: Serial Murders, cultural components, Police, cultural promotion
 • Elham Izadi *, Mehrdad Meshkinfam Pages 69-76
  This research aims to examine the linguistic materials of direction and guide signs in Hamedan city. These signs are highly efficient communication tools and represent the cultural symbols of society. To achieve this aim, a hundred images of these signs were randomly collected in Hamedan city, and their linguistic materials were analyzed from three perspectives of writing, translation, and adaptation. The results illustrate that only 38% of the linguistic materials in urban signs and guides are correct. However, in 25% of cases, these signs have adaptation problems, while in 21% of cases, translation errors are observed, and in 16% of cases, there are writing errors. Therefore, correcting and revising these signs and guides requires review and improvement.This research aims to examine the linguistic materials of direction and guide signs in Hamedan city. These signs are highly efficient communication tools and represent the cultural symbols of society. To achieve this aim, a hundred images of these signs were randomly collected in Hamedan city, and their linguistic materials were analyzed from three perspectives of writing, translation, and adaptation. The results illustrate that only 38% of the linguistic materials in urban signs and guides are correct. However, in 25% of cases, these signs have adaptation problems, while in 21% of cases, translation errors are observed, and in 16% of cases, there are writing errors. Therefore, correcting and revising these signs and guides requires review and improvement.
  Keywords: Direction signs, Guide signs, Culture, sociolinguistics