فهرست مطالب

Foreign Language Teaching and Research - Volume:11 Issue: 45, Summer 2023
 • Volume:11 Issue: 45, Summer 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحات 1-9
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ارزیابی پویای گروهی (G-DA) بر درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی متوسط انجام شد. بدین منظور، از طریق آزمون مقدماتی زبان انگلیسی (PET) 140 نفر از زبان آموزان زن ایرانی زبان انگلیسی در چهار موسسه زبان انگلیسی اهواز مورد آزمون قرار گرفتند و 80 نفر از آنها با استفاده از نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. آنها از طریق ارزیابی پویا گروهی آموزش داده شدند. پس از انجام جلسات پیش آزمون و درمان، پس آزمون درک شنوایی به شرکت کنندگان داده شد و نمرات به دست آمده برای تشخیص رشد آنها از پیش آزمون تا پس آزمون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که ارزیابی پویای گروهی (G-DA) تاثیر مثبتی بر درک شنیداری شرکت کنندگان داشت. این یافته نشان می دهد که معلمان زبان انگلیسی ممکن است نیاز داشته باشند که تاثیر مثبت ارزیابی پویا بر بهبود درک شنیداری زبان آموزان زبان انگلیسی را در نظر بگیرند و فرصت های بیشتری برای تعامل برای آنها فراهم کنند. آنها همچنین ممکن است نیاز به ایجاد تغییر در مدل های سنتی ارزیابی درک شنیداری داشته باشند که بر کمی سازی روان سنجی عملکرد دانش آموزان تاکید دارد.
 • صفحات 11-23
  بخش عمده ای از تحقیقات در مورد استفاده از فناوری در یادگیری زبان انجام شده است و نتایج نشان داده است که محیط های چند رسانه ای و فرامتن در مقایسه با محیط های سنتی تر، دستاوردهای بیشتری در یادگیری زبان دارند. قبل از همه گیری کووید-19، آموزش آنلاین در سیستم آموزشی کشورهای مختلف از جمله ایران و ترکیه اهمیت چندانی نداشت. در واقع قبلا نیازی به آموزش آنلاین نبود. با این حال، در شرایط همه گیری، نیاز به کلاس های آنلاین و اهمیت آن ها در یادگیری زبان در همه جا فراگیرتر شد. بنابراین، با توجه به کمبود تحقیقات در مورد ادراکات نسبت به کارایی یادگیری مجازی، به ویژه کمبود کار تطبیقی روی این موضوع، محققان در مطالعه حاضر قصد داشتند تا به بررسی کاربردی بودن پلتفرم های آنلاین رایج در ایران و ترکیه بپردازند. یعنی Adobe Connect و Zoom. برای این منظور، در مجموع 10 استاد زبان انگلیسی (5 نفر ایرانی و 5 نفر ترکی) در جلسه مصاحبه شرکت کردند تا به بررسی عمیق نگرش آنها در پلتفرم های Zoom و Adobe Connect در مورد مسایل مربوط به مواد و منابع، آموزش و ارزیابی بپردازند. همانطور که نتایج مصاحبه نشان داد، اساتید دانشگاه های ترکیه و ایران، نظرات مشابهی در مورد پلتفرم های آنلاین داشتند و مزایایی مانند دسترسی آسان، جذابیت و کاربرد برای آموزش و یادگیری در کووید-19 را برشمردند. همچنین از معایب کم بودن تعامل و ارتباط، بی انگیزگی برای فراگیران غیرمنضبط و غیره بود. به طور کلی، بر اساس دیدگاه شرکت کنندگان، هر دو پلتفرم آنلاین از نظر مواد و منابع و همچنین آموزش مفید بودند. با این حال، از نظر ارزیابی، کنترل کمتری بر تقلب در آزمون ها داشتند. احزاب مختلف مانند معلمان، طراحان برنامه درسی و توسعه دهندگان مواد از نتایج این مطالعه بهره مند خواهند شد.
 • صفحات 25-42
  تعامل و تعامل اخیرا به عنوان فعالیت های عملی در محیط های آموزشی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این مفهوم، این مقاله پژوهشی مطالعه کیفی با هدف بررسی نگرش ها و ادراکات عاطفی دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی نسبت به وظایف تعاملی خود نظارتی، خودتنظیمی و تمایل به برقراری ارتباط در یادگیری را بررسی کرد. بر این اساس، مطالعه به عنوان ارزیابی شخصیت، مصاحبه های نیمه ساختاریافته را با 40 دانش آموز در یک گروه آزمایشی و 40 دانش آموز در گروه کنترل برای بررسی باورهای انگیزشی دانش آموزان و نگرش آنها نسبت به وظایف تعاملی که بر عملکرد آنها در یادگیری تاثیر می گذارد و به آنها در برقراری ارتباط موفق کمک می کند، توسعه داد. . بر اساس تجزیه و تحلیل نگرشی به عنوان نتایج این مطالعه، با استفاده از نمونه مصاحبه رونویسی شده با کدگذاری (عصاره) به وضوح مشخص شد که دانش آموزان با وظایف تعاملی عمدتا از دانش آموزان با آموزش منظم بهتر عمل می کنند. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان داد که پیشرفت دانش آموزان از نظر انگیزه، خودمختاری و توانمندی بهبود یافته است که به یادگیری آنها کمک می کند. با این حال، این مطالعه نشان داد که معلمان می توانند صحبت های مشارکتی تحصیلی و همچنین رفتار اجتماعی-عاطفی دانش آموزان را در محیط های آموزشی و یادگیری خود افزایش دهند تا احساس امنیت، ریسک کردن و لذت بردن از اثرات سازنده را به اشتراک بگذارند.
 • صفحات 43-59

  اثر متقابل در روابط بین متخصصان و نویسندگان متون دانشگاهی در استفاده از نقل قول بعنوان یکی از ویژگی های مهم متنی ، نشان داده می شود. برای درگیر کردن متخصصان خارجی با متن نوشتاری، نویسندگان از افعال گزارشی که نقشهای گفتمانی متفاوتی را ایفا می کنند، استفاده می کنند. علاوه بر این، انتخاب افعال گزارشی توسط نویسندگان رشته های تحصیلی مختلف، متفاوت است. این تحقیق به بررسی نقش گفتمانی افعال گزارشی در علوم مختلف می پردازد. برای همین منظور، در مجموع 200 قسمت نتایج و بحث مقالات از چهار علوم مختلف که توسط ساینس دایرکت ارایه شده اند جمع اوری و بر اساس مدل تحلیلی هایلند (2002) بررسی وتحلیل شدند.علوم شامل زیستی، انسانی واجتماعی، سلامت و فنی و مهندسی می شوند. مدل تحلیلی ارایه شده توسط هایلند (2002) ، افعال را به طور کلی به سه نقش گفتمانی : تحقیقاتی، شناختی، و گفتمانی تقسیم می کند. نتایح نشان دادند که در فسمتهای بحث و نتایج مربوط به علوم زیستی از افعال گزارشی با نقش تحقیقاتی بیشتر استفاده شده است. در زمینه افعال گزارشی شناختی، این نوع از افعال در تمامی علوم بطور گسترده استفاده می شد که بیانگر احتیاط نویسندگان در بیان نتایج و بحث انها دارد. در مورد افعال گزارشی گفتمانی، افعالی مانند "فرض کردن" ، " نشان دادن"، و " پیشنهاد کردن" برای بیان شک و عدم اطمینان در بیان نتایج استفاده می شدند. نتایج بدست امده در این تحقیق می توانند به عنوان الگو برای نویسندگان تازه کار در علوم بررسی شده استفاده شوند و انها را با نحوه استفاده از افعال گزارشی توسط نویسندگان در رسته ها و علوم مرتبط اشنا کنند.

 • صفحات 61-73
  محیط یادگیری مجازی یک سیستم آموزشی می باشد که داننشجویانی که از نظر فیزیکی و زمانی از هم دور هستند در کنار هم جمع میکند. بطور چشمگیر، در یک محیط یادگیری مجازی سیستمهای ارتباطی تعاملی برای ارتباط فراگیران و مدرسان مورد استفاده قرار می گیرد. همین طور، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر روش تدریس مجازی در پیشرفت مهارت درک مطلب دانشجویان سال آخر رشته زبان بوده است. به همین منظور، از دانشجویان رشته مترجمی دانشگاه ازاد خوراسگان دو گروه کنترل و آزمایش بطور غیراحتمالی بر مبنای دسترسی انتخاب شدند. در واقع تعداد 30 نفر برای گروه کنترل و تعداد 30 دانشجو برای گروه آزمایش برگزیده شدند. موقعیتهای تدریس تعاملی زنده در گروه آزمایش مورد استفاده قرار گرفت در حالی که تمهیدات آموزشی غیرهمزمان در گروه کنترل اتخاذ گردید. بر اساس نتایج آزمون جفتی، دانشجویان گروه ازمایش که در موقعیتهای تدریس تعاملی زنده قرار گرفتند عملکرد بهتری در پایان تحقیق در مقایسه با شروع تحقیق داشتند. به علاوه، بر اساس آزمون مستقل نمرات پس آزمون دانشجویان گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود. بطور معلوم، نتایج این تحقیق میتواند کاربردهای عملی برای معلمان زبان، مدرسان انلاین، برنامه ریزان آموزش مجازی، توسعه دهندگان مواد آموزشی و طراحان چارت آموزشی داشته باشد.
 • صفحات 75-87
  پژوهش اضرر به ب رسرر تاث ی بازخورد معلمان در مقابل بازخورد ن م افزار Grammarlyب مهارت نگارش زبان اموزان ای ان زبان انگل یسر پ داخت .بدین منظور 60نف از زبان اموزان سرح متوسر اموزشرگا به عنوان شر تت تنند در این پژوهش انتخاب شررردند .از ابزارهای گ دآوری داد های پژوهش حاضررر ازمون تعیین سرررح ازمون ارزیاب نگارش زبان انگلیسر و پ سرش نامه بود .پس از همگن سرازی سرح زبان زبان اموزان توسر ازمون OQPTبمنظور اطمینان از اینکه همگ از مهارت ب اب در نگارش ب خوردار خواهند بود زبان اموزان بصرورت تصرادف در دو گ و 30نف ازمایشر و تنت ل ق ار گ فتند .قبل از آموزش زبان اموزان پیش آزمون نگارش گ فته شرد .سرسس ط د جلسره زبان اموزان در تلاس نگارش اموزش دیدند و بازخورد نوشرته های خود را از ط یق ن م افزار Grammarly و معلم در دو گ و ذت شرد دریافت ت دند .پس از پایان دور به زبان اموزان پس آزمون نگارش داد شد تا از نظ خحاهای نگارش مورد ب رس ق ار بگی ند .در نهایت نیز پ سرشرنامه ای به شر تت تنندگان گ و آزمایشر داد شرد تا دیدگا و درک آنان نسربت به روش بازخورد توسر ن م افزار Grammarly را بیان تنند .داد های جمع آوری شرد از مقایسره پیش آزمون و پس آزمون نشران داد ته اعضرای گ و آزمایشرر بهت از گ و تنت ل عمل ت دند به این معن ته ب نامه ن م افزار Grammarly ب توانای نوشررتاری زبان آموزان زبان انگلیسرر تاثی مثبت داشررت .نتایج ممکن اسرر ت پیامدهای ب ای معلمان زبان زبان آموزان و توسررعه دهندگان مواد داشته باشد
 • صفحات 89-107
  این مطالعه به بررسی رابطه احتمالی معنادار بین هوش هیجانی و توانش ترجمه دانشجویان ایرانی رشته مترجمی پرداخت. در مرحله اول، از روش غیر مدل سازی استفاده شد که در آن رابطه معنادار بین دو متغیر و همچنین نقش پیش بینی کننده هوش هیجانی برای صلاحیت ترجمه زبان آموزان از طریق تحلیل همبستگی و رگرسیون بررسی گردید. در این پژوهش از دو پرسشنامه هوش عاطفی برگرفته شده از بار -آن (1997) و توانش ترجمه برگرفته شده از علوی و قایمی (1392) استفاده شد. یافته های مرحله اول نشان داد که بین هوش هیجانی شرکت کنندگان و توانش ترجمه رابطه معناداری وجود دارد. در مرحله دوم، از رویکرد مدل سازی برای بررسی رابطه بین هوش هیجانی و توانش ترجمه از طریق مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار LISREL، رابطه معنی داری بین توانش ترجمه و هوش هیجانی یافته شد که یافته های اولین مرحله غیر مدل سازی را توجیه می کند. از آنجایی که ارتباط بین توانش ترجمه و هوش هیجانی به ندرت بررسی شده است ،یافته های تحقیق دارای اهمیت میباشند. نتایج نشان داد که هوش هیجانی به صورت قابل توجهی توانش ترجمه زبان آموزان را پیش بینی میکند. یافته ها کاربردهایی برای بهبود آموزش زبان دارند. مدرسان زبان انگلیسی می توانند هوش هیجانی زبان آموزان را برای توسعه یادگیری موفق ارتقا دهند. با استفاده از تکنیک های مفیدی مانند بحث، فعالیت های کار گروهی و پاسخ به پرسش نامه ها می توان هوش هیجانی زبان آموزان را به میزان قابل توجهی ارتقا داد و منجر به موفقیت ترجمه موثر شد.
 • صفحات 109-120
  فرض بر این است که ارزیابی پویا مبتنی بر وب به پیشرفت خود ادامه خواهد داد و نقش عمیقی در آموزش خواهد داشت. در این راستا، طراحی ترکیبی متوالی توضیحی برای بررسی تاثیر ارزیابی پویا مبتنی بر وب بر استقلال فراگیران انتخاب شد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 60 نفر از زبان آموزان مرد زبان انگلیسی در دبیرستان به صورت غیرتصادفی انتخاب و بر اساس روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه ارزیابی پویا مبتنی بر وب و گروه کنترل قرار گرفتند. از پرسشنامه خودمختاری فراگیران به عنوان ابزار جمع آوری داده ها برای پیش آزمون و پس آزمون در خودمختاری استفاده شد. دانش آموزان دبیرستانی از طریق یک وب طراحی شده بر اساس سطح و الزامات دانش آموزان در دستور زبان در معرض DA مبتنی بر وب قرار گرفتند، با این حال، فراگیران گروه کنترل دستور زبان را با روش سنتی یا متعارف آموزش آموختند. بر اساس نتایج آزمون Mann-Whitney U، نمرات خودکارآمدی فراگیران در DA مبتنی بر وب در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است. پلت فرم و روش های به کار گرفته شده در این مطالعه نتایجی را ایجاد می کند که برای رشته آموزش زبان دلگرم کننده است و می تواند نتایج انگیزشی را در آینده ایجاد کند.
 • صفحات 121-137
  دراین تحقیق تاثیر ارزیابی متناوب استاد برپیشرفت موضع قدرتمند دانشجویان زبان انگلیسی ایرانی در نوشتار آکادمیک در طی آزمایش نیمه تجربی بررسی شد. به این منظور 3 کلاس کامل نگارش پیشرفته از میان دانشجویان مترجمی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) انتخاب شد و دانشجویلن کلاسها امتحان تعیین سطح آکسفورد دادند و از هر کلاس 35 نفر از دانشجویانی که نمرات متوسط همگن داشتند انتخاب شدند وبه طور تصادفی در دو گروه آزمایش ویک گروه کنترل قرار گرفتند.درابتدای ترم در هر 3 کلاس پیش آزمون نوشتاری برگزار شد و به 2 کلاس گروه های آزمایش محقق تدریس نوشتاری خاصی داشت و برای گروه کنترل تدریس نوشتاری معمولی داشت. در طول ترم هر سه کلاس پنج امتحان نگارش دادند و در آخر ترم گروه ها امتحان پس آزمون دادند. نتایج نشان داد که ارزیابی متناوب همزمان استاد و همکلاسان برپیشرفت موضع قدرتمند دانشجویان زبان انگلیسی ایرانی در نوشتار آکادمیک موثرترین حالت بود.
 • صفحات 139-150
  هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل سیاسی و اجتماعی در پذیرش تغییر در شخصیت اصلی داستان دیگر آرامشی نیست اثر چینو اچه به می باشد. پژوهشگر بر آن است تا در چارچوب نظریه دلوز، تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی را بر قلمروزدایی و پذیرش تغییر یا عدم تغییر و فرد گرایی به تصویر کشد. مقاله حاضر بر روی رمان دیگر آرامشی نیست نوشته چینوا آچه به تمرکز دارد تا کشف کند که چگونه شدن و تغییر هویت در سراسر رمان رخ می دهد و چگونه شخصیت اصلی رمان در حال گذر از تغییر و ساختارزدایی است که حاصل عوامل مختلفی می باشد. ژیل دلوز از مهم ترین فیلسوفان پساساختارگرای معاصر است که اندیشه های او معرف زدودن هرگونه ساختار و مرکزیت است. دلوز "شدن" را انقلابی می داند که انسان را به زندگی جدید و تفکر جدید وا می دارد. . رویکرد فردیت هر نوع سلسه مراتب را از بین می برد و وجود هیچ اصل متعالی را برای تبیین هستی نمی پذیرد. برخلاف آن، رویکرد قلمروزدایی هستی را یک ساختار ناشناخته می داند که باید کشف شود. می توان نتیجه گرفت که هویت شخصیت اصلی داستان همواره به دلیل عوامل مختلف اجتماعی و سیاسی در حال تبدیل و شدن می باشد.
|
 • Mahshid Ghenaat, Fariba Rahimi Esfahani *, Sajad Shafiee, Mehrdad Sepehri Pages 1-9
  This study aimed to examine the impact of Group Dynamic Assessment (G-DA) on the listening comprehension of Iranian intermediate EFL learners. To this purpose, through the Preliminary English Test (PET) 140 Iranian EFL female learners in four English Language Institutes of Ahvaz, Iran, were tested, and 80 of them were selected as the sample of the study using convenience sampling. They were taught through group dynamic assessment. After the pretest and treatment sessions, the participants were given the listening comprehension post-test and the resultant scores were statistically analyzed to detect their development from pretest to post-test. The obtained results revealed that Group Dynamic Assessment (G-DA) had a positive impact on the participants’ listening comprehension. This finding implies that EFL teachers may need to consider the positive impact of dynamic assessment on EFL learners’ listening comprehension improvement and provide them with more opportunities to interact. They may also need to create a change in the traditional models of listening comprehension assessment which emphasize psychometric quantification of students' performances
  Keywords: EFL learners, Group Dynamic Assessment, Listening comprehension
 • Shirin Akbarzadeh, Parviz Alavinia *, Mehdi Sarkhosh Pages 11-23
  Prior to Covid-19 pandemic, online education was given little importance in the educational system of different countries, including Iran and Turkey. Actually, previously there was no need for online education. However, in pandemic situation the need for online classes and its significance in language learning became more ubiquitous. Thus, in view of the paucity of research on perceptions toward the efficacy of virtual learning, particularly the sheer dearth of comparative work on the issue, the researchers in the current study intended to investigate the practicality of commonly used online platforms in Iran and Turkey, i.e. Adobe Connect and Zoom. To this end, a total of 10 EFL professors (5 Iranian and 5 Turkish) participated in the interview session to deeply investigate their attitudes on the platforms of Zoom and Adobe Connect as regards issues related to materials and resources, instruction, and assessment. As the results of the interview showed, both Turkish and Iranian university professors had similar ideas towards the online platforms and they listed some merits such as easy access, attractiveness, and applicability for teaching and learning in Covid-19. Also, the demerits were low interaction and communication, being demotivating for non-disciplined learners, and so on. In general, based on the participants’ points of view, both online platforms were useful in terms of materials and resources as well as instruction; however, they had less control on cheating of tests, in terms of assessment. Different parties such as teachers, syllabus designers and materials developers will benefit from the outcomes study.
  Keywords: Assessment, instruction, Materials, Resources, Virtual Learning Platforms
 • Fereshteh Abkhoo, Roya Baharlooie *, Hadi Salehi, Omid Tabatabaei Pages 25-42
  Engagement and interaction have recently been considered practical activities essentially in educational settings. Due to the importance of this notion, this research paper reviewed the qualitative study aimed to find out the evaluation of Iranian EFL students’ emotional attitudes and perceptions towards interactive tasks on self-monitoring, self-regulation, and willingness to communicate in learning. Accordingly, the study as personality assessment developed the semi-structured interviews with 40 students in an experimental group and 40 students in a control group to explore students’ motivational beliefs and their attitudes towards interactive tasks influencing their performance in learning and assisting them to communicate successfully. Based on the attitudinal analysis as the results of this study, using the Transcribed Interview Sample with coding (an extract) clearly identified that students with interactive tasks mainly outperformed those with regular instruction. Furthermore, the findings of the research indicated that students’ achievement was improved in terms of their motivation, autonomy, and empowerment as contributed to their learning. However, this study revealed that teachers could increase the academically collaborative talk as well as social-emotional behavior of students in their teaching and learning environments to share feeling safe, taking risks, and enjoy constructive effects.
  Keywords: Interactive task, Self-monitoring strategy, Self-regulation strategy, Willingness to communicate strategy
 • Fereshteh Dehghan, Hossein Saadabadi Motlagh, Seyed Foad Ebrahimi * Pages 43-59

  The interaction between the writers and the experts while using citations is one of the main features of academic texts. For the integration of external experts into the text, writers usually use reporting verbs, which seem to function differently. Furthermore, selecting reporting verbs (RVs) by the researchers of disciplines seems to vary. This paper explored the functions of RVs across sciences. To this end, 200 “Results and Discussion” section of RAs from the four sciences, namely Life Sciences, Social Sciences and Humanities, Physical Sciences and Engineering, and Health Sciences were gathered and used as the data, and their functions of RVs were analyzed based on Hyland’s framework (2002). Hyland (2002) considered three basic RV types based on their function, including research, cognitive, and discourse acts, subsequently dividing each category into several subcategories. The results showed that the writers in Life Sciences used more research acts in comparison to the other disciplines. In terms of cognition acts, the rates of tentative verbs were high in all sciences since the researchers tried to report the results with caution as they were uncertain about the findings. The results approved this claim, indicating the high frequency of tentative verbs under the category of discourse acts, across disciplines using verbs like hypothesize, indicate, and suggest to show doubt with different rates. The obtained results can guide novice writers of the above-mentioned four disciplines to advance an authorial perspective and adjust to the expert conventions of the relevant research areas.

  Keywords: Functions of RVs, Reporting Verbs, Result, Discussion Section, Research Articles
 • Javad Akbari, Hossein Heidari Tabrizi *, Azizeh Chalak Pages 61-73
  Virtual learning has been defined as any system of education and instruction that brings together participants who are separated by geographical distances or time. Significantly, in a virtual learning environment, interactive telecommunications systems are utilized to connect learners, resources, and instructors. As such, the present study sought to investigate the possible effect of a synchronous virtual learning environment on the reading comprehension of undergraduate EFL university students. To this end, from the population of students majoring in English translation at Islamic Azad University, Isfahan, Iran, one control group, and one experimental group were non-probabilistically selected based on their availability. Indeed, thirty students were chosen for the control group and thirty students were nominated for the experimental group. Live interactive teaching rooms were utilized in the experimental group during the term, whereas asynchronous instructional practices were adopted in the control group within the study. According to the results of paired samples t-test, the experimental group, which was instructed by live interactive teaching rooms over the term, progressed at the end of the period as compared to the beginning of the term. Moreover, the independent samples t-test showed that the students' scores on the post-test in the experimental group were higher than that of the control group. Evidently, the results of the present study may have practical implications for EFL teachers, online instructors, distance education programmers, materials developers, and syllabus designers.
  Keywords: Asynchronous Virtual Learning Environment, distance education, Live Interactive Teaching Rooms, reading comprehension, Synchronous Virtual Learning Environment
 • Hoda Sistani, Omid Tabatabaei * Pages 75-87
  Among four language skills, writing is a complex and demandingcognitive process.Writing is an important tool in evaluationwhere English proficiency needs to be assessed. The present study aimed to explore the impact of feedback provided by Grammarly Software compared to teachers’ feedback on the writing ability of Iranian EFL learners. Through the nonrandom sampling method, 60 intermediate male and female EFL learners were selected, then they were randomly assigned to two main groups: the experimental and control group. The participants were administered the Oxford Placement Test (OQPT), Pretest of Essay Writing, Grammarly software program, Posttest of Essay Writing, and an attitude questionnaire in ten sessions. The data gathered from the comparison of pretest and posttest revealed that the experimental group members outperformed those in the control group, meaning that the Grammarly software program positively affected the EFL learners' writing ability. The results might have implications for language teachers, learners, and materials developers.
  Keywords: Automated writing feedback, Grammarly, L2 learners, second language writing
 • Narjes Ghafournia * Pages 89-107
  The study scrutinized the probable significant relationship between Emotional Intelligence (EI) and Translation Competence (TC) in the Iranian students of Translation Studies. The first stage of the study followed a conventional statistical approach, in which the significant relationship between the variables as well as the predicting role of emotional intelligence for translation competence of the participants was examined through Pearson correlation and linear regression analyses. Two questionnaires of emotional competence, derived from Bar-On (1997), and translation competence, derived from Alavi and Ghaemi (2013), were utilized in the study. The findings of the initial phase revealed the significant relationship between the participants’ emotional intelligence and translation competence. In the second stage, modeling approach was employed to probe the relation between emotional intelligence and translation competence through structural equation modeling, using LISREL. The results demonstrated a significant relationship between EI and TC, justifying the results of the first non-modeling stage. The findings are of significance as the association between translation competence and emotional intelligence has been scarcely explored. Moreover, the relation between two variables was deeply explored through using non-modeling as well as modeling approach, adding the novelty of research. The results reflected that emotional intelligence plays a significant role in predicting the language learners’ translation competence. The results have some implications for language teaching. Language teachers can promote language learners’ emotional intelligence to reach successful learning outcomes. Through using useful techniques such as discussion, group-work activities, answering questionnaires, the learners' emotional intelligence can be significantly improved, leading to effective translation achievement.
  Keywords: emotional intelligence, Translation competence, structural equation modeling, LISREL, Translation Studies students
 • Abolfazal Fathi, Mortaza Asalrasouli *, . Davud Kuhi Pages 109-120
  It is assumed that web-based dynamic assessment will continue to thrive and have a profound role in pedagogy. In this regard, explanatory sequential mixed-methods design was selected to consider the effect of web-based dynamic assessment on learners' autonomy. To this end, a sample of 60 male EFL learners at high school were chosen at non-random and categorized into two groups of web-based dynamic assessment and the control group based on the convenience sampling method. the learners’ autonomy questionnaire was used as a data gathering tool for pretest and posttest in autonomy. The high school students exposed to web-based DA via a designed web based on the level and requirements of the students in grammar, however, the learners in the control group learned the grammar by the traditional or conventional method of instruction. Based on the results of Mann-Whitney U test, the learners’ autonomy means scores in web-based DA increased in comparison to those of the control group. The platform and methods employed in this study produce results that are encouraging for the field of language instruction and could produce motivational outcomes in the future. The pedagogical implications of the study
  Keywords: learners' autonomy, Teachers’ authority, ZPD, web-based dynamic assessment
 • Katayoun Eghtesadi, Ehsan Rezvani *, Bahram Hadian Pages 121-137
  This quasi-experimental study aimed to investigate the effects of dynamic assessment employed by teachers on promoting Iranian EFL learners’ stances in academic writing. For this purpose, three intact writing classes were selected by convenience sampling from BA students of English translation at Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University. The Quick Oxford Placement Test (QOPT) was administered to them, and those whose scores matched the intermediate band score of QOPT were selected. In general, 35 homogeneous students were selected from each class and randomly assigned into two experimental groups and one control group. A writing test was administered to all groups as the pre-test at the onset of the semester. The experimental groups were taught by the researcher and passed five different quizzes during the semester. The three groups were post-tested at the end of the semester. The results illustrated that both teacher and peers’ dynamic assessment effectively improved Iranian EFL learners’ stance in academic writing.
  Keywords: academic writing, Dynamic Assessment, Teacher’s Assessment, Peer Assessment
 • Maryam Sadeghi, Fatemeh Azizmohammadi *, Mozhgan Yarahmadi Pages 139-150
  The main purpose of this essay is to investigate the role of becoming through political and social factors among the main character’s changing identity in Achebe’s No Longer at Ease. The researcher intends to depict the effects of political factors on the re-territorialization and territorialization of the main character through the framework of Deleuze’s theory. The current essay focuses on No Longer at Ease by Chinua Achebe to discover how becoming and transformation of identity take place throughout the novel and how the main character of the novel is going through constant change and becoming which are the result of different forces. Moreover, the researcher intends to investigate the character’s desires that result in the becoming process of identity deriving from social and capitalist factors in society. Since Deleuze and Guattari’s distinctive definition of literature investigates how minor literature is produced in the dominant narratives of major literature, it can critically assist the present research to discuss that Achebe prepares the ground for indigenous, anticolonial voices in his novel No Longer at Ease. It can be concluded that the main character of Achebe’s No Longer at Ease is in flux due to different forces, and his identity goes through constant becoming.
  Keywords: Achebe, Deleuze, Guattari, Becoming, Re-territorializing, Territorializing, desire