فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (پیاپی 6، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن سوهانیان حقیقی*، ایرج فیضی صفحات 1-31

  خانواده، یکی از ارکان و نهادهای اصلی جامعه است و بر این اساس مسایل و آسیب های مرتبط با حوزه خانواده از مهم ترین موضوعات در بررسی مسایل اجتماعی به شمار می رود. از جمله مهم ترین مسایل حوزه خانواده، بحث خشونت خانگی است و پیش از هر نوع تبیین و آسیب شناسی درباره علل خشونت خانگی، به توصیفی دقیق از وضعیت خشونت خانگی در جامعه هدف نیاز است. بر این اساس هدف از این پژوهش، ارایه توصیفی قابل تعمیم از وضعیت خشونت خانگی در بین اعضای خانواده ایرانی، به شکل کلی و در ابعاد مختلف (فیزیکی، روانی، کلامی، اقتصادی و جنسی) است. روش انجام پژوهش، تحلیل ثانویه داده های پیمایش ملی خانواده است که جامعه آماری آن، کلیه افراد بالای 15 سال در جامعه ایران در سال 1397 با حجم نمونه 5027 نفر با شیوه نمونه گیری تصادفی است که از این میان، 3815 نفر متاهل و 1212 نفر مجرد هستند. بر اساس یافته های این پژوهش، میزان شیوع شاخص کلی خشونت در میان زوجین، 81.1 درصد است و میانگین شدت آن برابر 9.06 در مقیاس 0 تا 100 است. همچنین میزان شیوع شاخص کلی خشونت در میان والدین و فرزندان، 84.5 درصد است و میانگین شدت آن برابر 13 در مقیاس 0 تا 100 است. در میان ابعاد مختلف خشونت بین زوجین، خشونت روانی با میزان شیوع 75.5 درصد و با میانگین شدت 14.42 دارای بیشترین شیوع و شدت است. همچنین در میان ابعاد مختلف خشونت بین والدین و فرزندان، خشونت روانی با میزان شیوع 81.6 درصد و با میانگین شدت 23.84 دارای بیشترین شیوع و شدت است.

  کلیدواژگان: خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی و خشونت کلامی
 • اکرم قلیچ خان، زهرا عبدلی صفحات 33-63

  خشونت خانگی علیه زنان نوعی رفتار پرخاشگرانه است که در روابط نزدیک و خانوادگی رخ می دهد. خشونت علیه زنان، یکی از خشن ترین نتایج نابرابری های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جوامع مختلف است که پیامدهای جبران ناپذیری را برای قربانی ایجاد می کند. به نظر می رسد که دسترسی به منابع در زنان شاغل، سبب تجربه خشونت در بین آنها شده و آنان نیز از خشونت خانگی مستثنی نیستند. مطالعات قابل توجهی در ارتباط با خشونت خانگی علیه زنان خانه دار شده، ولی در ارتباط با زنان شاغل، مطالعات محدود بوده است. هدف پژوهش حاضر، واکاوی تجربه خشونت خانگی و درک زنان شاغل از این خشونت در شهر تهران است. در بخش روش شناسی از روش کیفی و راهبرد نظریه زمینه ای استفاده شد. انتخاب مصاحبه شوندگان به صورت هدفمند بود و تعداد 12 زن شاغل به مدت بیش از سه ماه بررسی شدند. هفت مقوله اصلی و یک مقوله هسته از خلال کدگذاری داده ها استخراج شد. «چرخه اشتغال زنان و تجربه خشونت» به عنوان مقوله نهایی انتخاب گردید و در پایان مدل پارادایمی مستخرج از داده ها طرح شد. نتایج بیانگر آن است که زنان شاغل در شهر تهران، درکی متنوع از خشونت خانگی داشته، انواع این خشونت را تجربه می کنند. به نظر می رسد که نوع و میزان خشونت اقتصادی و اجتماعی در زنان شاغل، متفاوت از زنان خانه دار باشد.

  کلیدواژگان: خشونت خانگی، زنان شاغل، تجربه خشونت، پیامدهای خشونت و استراتژی ها
 • سارا تهمنش، باقر ساروخانی، اکبر تهمنش صفحات 65-93

  همسرگزینی و ازدواج اروتیک، یکی از شیوه های همسرگزینی است که با تغییرات اجتماعی و تغییر کارکردهای خانواده در حال افزایش است. در چنین شیوه ای، بدن و سرمایه بدنی مورد توجه بوده، همسران بر اساس جذابیت های مربوطه وارد بازار ازدواج می شوند. داده های آماری نشان می دهد که طی دهه های اخیر، میزان مشارکت والدین در فرایند انتخاب همسر و همسرگزینی کاهش یافته است. به نظر می رسد که تغییرات فرهنگی اجتماعی و اشاعه الگوهای جدید همسرگزینی و به ویژه فردگرایی از علل این تغییرات است. هدف اصلی مقاله حاضر، آسیب شناسی شیوه همسرگزینی بر اساس ظاهر و علاقه فردی (ازدواج اروتیک) بر ناپایداری خانواده با تاکید بر عوامل فرهنگی- اجتماعی است. نظریه کارکردگرایی ساختاری، رابطه ناب گیدنز و نظریه نوسازی، تبیین کننده مدل نظری تحقیق است. این مطالعه با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته به مصاحبه با 180 نفر زن نمونه متقاضیان طلاق پرداخته که به شیوه اروتیک ازدواج کرده و در سه ماهه چهارم سال 1400 به مجتمع قضایی خانواده شماره 2 تهران مراجعه کرده بودند و به این ترتیب به جمع آوری داده پرداخت. یافته ها نشان می دهد که 86% از پاسخگویان در سه سال اول زندگی مشترک دریافتند که قادر به ادامه آن نیستند. 41.7% هنگام ازدواج اصلا با والدین مشورت نکرده و بر اساس تصمیم های فردی و بدون مشورت با دیگران به همسرگزینی پرداخته اند. بیش از نیمی از پاسخگویان (52%) در نخستین سال پس از ازدواج به جدایی و طلاق می اندیشیدند. یافته ها نشان می دهد که ماهیت ازدواج اروتیک به همراه افزایش فردگرایی و کاهش اقتدار والدین و مدرنیته از مهم ترین عوامل ناپایداری آن است. به نظر می رسد که با تداوم تغییرات اجتماعی و فردی، جامعه ایران در آینده با افزایش ناپایداری خانواده مواجه باشد.

  کلیدواژگان: پایداری خانواده، ازدواج اروتیک، طلاق، فردگرایی و آسیب شناسی همسرگزینی اروتیک
 • اعظم ده صوفیانی صفحات 95-129

  امروزه رسانه ها جزیی جدایی ناپذیر از زندگی مردم هستند. افراد به شنیدن و دیدن مسایل اجتماعی از طریق رسانه ها علاقه دارند تا از خطراتی که زندگی-شان را تهدید می کند، آگاه شوند. مستندهای اجتماعی، فرصتی برای اطلاع رسانی و آگاه سازی از مسایل اجتماعی هستند و از طرف دیگر، عرصه ای را برای نمایش مسایل و مشکلات کشور در رسانه های خارجی فراهم می کنند. در برنامه «آپارات» که هر هفته از شبکه بی بی سی فارسی پخش می شود، مستندهای بسیاری از ایران به نمایش درمی آید. در پژوهش حاضر به دنبال این هستیم که در فیلم های مستند برنامه آپارات بی بی سی فارسی، چه تصویری از ایران بازنمایی می شود؟ به این منظور، سه فیلم «و عنکبوت آمد»، «حراج کلیه ایرانی» و «روزهای بی تقویم» با روش نشانه شناسی اجتماعی و رهیافت «ایدما» بررسی و تحلیل شد. بر اساس یافته ها، موضوعات اصلی فیلم های مستند برنامه آپارات درباره ایران عبارتند از زنان و کودکان با مضمون فرودستی مطلق؛ دین و مذهب به عنوان عامل مشکلات جامعه و ترکیب شده با خرافات؛ نهادها و دستگاه های حکومتی ناکارآمد و ضعیف؛ فرهنگ و آداب و رسوم بیانگر جامعه ای بسیار سنتی و متحجر؛ و قوانین مبهم و متناقض. این موضوعات عمدتا به شکل عینی گرایانه بازنمایی نشده اند و مسایل مورد مناقشه و تناقض به نمایش درآمده است و قابلیت های مستند اجتماعی به کار رفته تا مسایل و تناقض ها برجسته تر شود. در کل به جای مطرح کردن مسیله و حل آن، رویکرد تنش محور وجود دارد. مجموعه موضوعاتی که در این سه مستند به آن پرداخته شده، مسایلی است که در پژوهش های پیشین نیز به صورت جداگانه مورد توجه قرار گرفته است: مسیله زنان، مسیله دین، مسیله قوانین و مسیله حکومت. البته در این مستندها، مسیله فرهنگ و آداب و رسوم نیز اضافه می شود و گفتمان ضدیت و تقابل با نظام جمهوری اسلامی در این شبکه، نه تنها با برنامه های خبری و تحلیلی، بلکه در قالب مستند و با روایتی کاملا باورپذیر نیز ادامه می یابد.

  کلیدواژگان: ایران، بازنمایی، بی بی سی فارسی، مستند اجتماعی و نشانه شناسی اجتماعی
 • بهزاد همتی، علیرضا کریمی، فریبا همتی صفحات 131-169

  پدیده فساد اداری در دنیای امروز به ویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. این پدیده، آسیب های جبران ناپذیری بر سرعت حرکت چرخ توسعه در جامعه وارد کرده، اعتماد و سرمایه اجتماعی را در جامعه تضعیف می کند و نهادهای اجتماعی را از انجام رسالت ها و وظایف خاص خود به دور می سازد. از این رو در این پژوهش تلاش شد تا مسیله فساد اداری، عوامل زمینه ساز و سازوکارهای رخداد فساد در شهرداری تهران و نحوه تعامل عوامل موثر در بروز فساد اداری و ماندگاری آن بررسی و کاوش شود. برای رسیدن به اهداف پژوهش، راهبرد روشی استفاده شده، طرح اکتشافی بود. در این راستا محقق از روش ترکیبی یا تلفیقی استفاده کرده است، به این صورت که بخش اول با روش کیفی گراندد تیوری با استراتژی استقرایی- اکتشافی بوده است. نتایج به دست آمده از گراندد تیوری در مرحله دوم که بخش کمی بوده، از طریق ابزار پرسشنامه و با روش پیمایش ارزیابی شده است. بر اساس یافته های پژوهش، بروز فساد اداری در شهرداری تهران ناشی از یازده عامل اصلی زمینه ساز فساد است. در بخش «به چه میزان در شهرداری وجود دارد»، بیشترین میزان وجود فساد مربوط به زمینه اخذ رشوه در مراحل نقشه ریزی و صدور پایان کار با میانگین 4/01 بوده است. در بخش «به چه میزان خودتان یا همکارانتان با این پدیده مواجه بوده اید»، بیشترین میزان مواجهه مربوط به عامل اهمال کاری و صدور حسن انجام کار و نبود نظارت با میانگین 2/95 بوده است.

  کلیدواژگان: فساد اداری، ساختار سازمانی فسادخیز، فرهنگ سازمانی فسادزده، محمل های فسادزا، گراندد تئوری، فساد
 • اختر شیری * صفحات 171-196

  پژوهش حاضر برای بررسی اعتماد اجتماعی در کارایی کارکنان و مدیران شهرداری منطقه 15 شهر تهران انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق پیمایشی است که داده‏ها از طریق پرسشنامه محقق‏ساخته گردآوری شده است. پرسشنامه بر اساس نظریه گیدنز و چهار سنخ اعتماد اجتماعی بنیادی، بین‏شخصی، انتزاعی و تعمیم‏یافته، شاخص‏سازی شد. جامعه آماری بر اساس آمار شهرداری تهران، 982 نفر (856 کارمند، 118 مدیر و 8 معاون) بودند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 276 و با احتساب خطای نمونه، 302 پرسشنامه تکمیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که 26 درصد از تغییرات کارایی کارکنان و مدیران شهرداری با متغیر اعتماد اجتماعی قابل تبیین است. به جز اعتماد بین‏شخصی، سایر سنخ‏های اعتماد به صورت مستقیم، متغیر وابسته را تبیین می‏کردند. در بررسی روابط مشاهده شد که دین داری با کارایی کارکنان رابطه معناداری ندارد و با کارایی مدیران، رابطه‏ای معکوس دارد. احساس امنیت و قانون‏گرایی در کارایی کارکنان تاثیر بیشتری نسبت به مدیران داشت. اعتماد بین‏شخصی به خویشاوندان با کارایی مدیران، رابطه مستقیم و معناداری داشت که بیانگر اقتدار غیر عقلانی در سیستم‏های مدیریتی است. اعتماد انتزاعی به نهادهای اجتماعی و افراد حقوقی در کارایی کارکنان و مدیران معنادار بود. هر چهار سنخ از اعتماد اجتماعی، رابطه معناداری با کارایی کارکنان و مدیران نشان داد که قوی‏ترین رابطه مربوط به اعتماد تعمیم‏یافته و ضعیف‏ترین رابطه مربوط به اعتماد بین‏شخصی بود.

  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، کارایی، اعتماد بنیادی، اعتماد انتزاعی و اعتماد تعمیم ‏یافته
|
 • Mohsen Sohanian Haghighi *, Iraj Faizi Pages 1-31

  Family is one of the main social institutions and therefore, issues related to the family are considered the most important social issues. Domestic violence is the more important family problems. The purpose of this study is to provide a generalizable description of the situation of domestic violence among Iranian family members, in general and in different dimensions of violence (physical, psychological, verbal, economic and sexual). The statistical population in this study is all people over 15 years old in the Iranian society in 1397 (2018) and the sample size is 5027 people, of which 3815 are married and 1212 are single. According to the results total index of the prevalence of violence between couples is 81.1% and its average intensity is 9.06 on the scale. of 0 to 100. Also, total index of the prevalence of violence between parents and children is 84.5% and its average severity is 13 on the scale. of 0 to 100. Among the various dimensions of domestic violence between couples, psychological violence with a prevalence of 75.5% and an average intensity of 14.42 has the highest prevalence and severity. Also, among the various dimensions of domestic violence between parents and children, psychological violence with a prevalence of 81.6% and an average intensity of 23.84 has the highest prevalence and severity.

  Keywords: Domestic violence, physical violence, psychological violence, sexual violence, economic violence
 • Akram Ghelichkhan, zahra abdoli Pages 33-63

  Domestic violence against women is a type of aggressive behavior that occurs in close family relationships. Domestic violence against women is one of the harshest results of cultural, social and economic inequalities in different societies, that has irreparable consequences on the victom. it seems that working women are no exception to the experience of this type of violence and access to resources has caused they face domestic violence. The purpose of this study is to qualitatively analyzing the experience of domestic violence of working women and women's perception of this violence in Tehran. In the methodology section; Qualitative methodology and grounded theory (GT) strategy were applied. The interviewees were selected purposefully and 12 employed women for more than three months were examined. 7 main categories and one core category were extracted through data encoding. Physical violence, psychological violence, sexual violence, economic violence, social violence, verbal violence, psychological stress. The results show that working women in Tehran have a diverse perception of domestic violence and experience different types of violence. It seems that type and amount of economic and social violence are different among working women and housewives.

  Keywords: Domestic Violence, Working Women, Experience of Violence, Consequences of Violence, Strategies
 • Sara Tahmanesh, bagher sarokhani, Akbar Tahmanesh Pages 65-93

  Erotic courtship and marriage as a type of mate selection increasing due to social changes and change in family functions. In this type of mate selection attention focused on body and physical capital and accordingly spouses enter to marriage market. Statistical data indicates parents’ role decrease in mate selection processes. It seems that socio- cultural changes and diffusion of new marriage patterns, as well as individualism caused such variation. The main objective of present article is to pathology of erotic courtship and marriage on family instability with emphasis on socio- cultural elements. The structural functionalism theory, Gidden’s pure relationship and modernization theory explain the theoretical model of research. Survey method applied for data collection. A sample of 180 female divorce applicants whom had erotic mate selection referring to Family Judicial Complex No. 2 in Tehran in the fourth quarter of the year 1400 (2021-2022) interviewed. Finding indicate 86% of respondents, realized that they could not continue it as soon as first three years of common life. 41.7% without consulting parents or any other person and based on individual decision get married. The findings show that the most important factors of family instability are nature of erotic marriage along with increasing individualism and decreasing parental authority as well as modernity. It seems that with the continuation of social and individual changes, Iranian society will face an increase in family instability in the future.

  Keywords: Family instability, erotic marriage, divorce, individualism, Pathology of Erotic marriage
 • azam deh soufiyani Pages 95-129

  Today, media is an integral part of people's lives. People are interested in hearing and seeing social issues through the media in order to be aware of the dangers that threaten their lives. Social documentaries are an opportunity to inform and raise awareness about social issues, and on the other hand, they provide an arena for showing the country's issues and problems in foreign media. The main question in the current research is, what image of Iran is represented in documentaries about Iran does the BBC Persian program broadcast? Social semiotics method and the "Idema" approach applied as the research method three films "And the Spider Came", "Iranian Kidney Auction" and "It's always late for freedom" were analyzed. According to the findings, the main topics of the documentary films of the Aparat program about Iran are women and children with the theme of absolute inferiority; Religion as the cause of society's problems and combined with superstitions; Inefficient and weak government institutions; culture and customs express a very traditional and petrified society. The discourse of opposition and confrontation with the Islamic Republic in this network, not only in news and analytical programs but also continues in the form of a completely believable narrative documentaries.

  Keywords: BBC Persian, Iran, Representation, Social Documentary, Social Semiotics
 • behzad hemati, alireza karimi, fariba hemati Pages 131-169

  The phenomenon of administrative corruption in today's world, especially in developing countries, has been raised as one of the most important obstacles to the progress of society. This phenomenon has caused irreparable damage to the speed of the development wheel in society, weakens trust and social capital in society, and keeps social institutions away from fulfilling their specific missions and duties. Therefore, in this research, an attempt was made to explore the issue of administrative corruption, underlying factors and mechanisms of the occurrence of corruption in Tehran municipality, and the interaction of the effective factors in the occurrence of administrative corruption and its persistence. The methodological strategy applied was mix method, so that the first part was based on the qualitative method of grounded theory with an inductive-exploratory strategy. The results obtained from grounded theory were evaluated through the questionnaire tool and survey method. According to the findings, the incidence of administrative corruption in Tehran municipality is caused by eleven main factors. In the "To what extent is it in the municipality" section, the highest level of corruption was related to bribery in the stages of planning and issuing the completion of work with an average of 0.4. In the section "To what extent have you or your colleagues encountered this phenomenon", the highest exposure was related to the factor of procrastination and lack of supervision with an average of 2.95.

  Keywords: administrative corruption, corrupt organizational structure, corrupt organizational culture, agents of corruption, grounded theory of corruption
 • Akhtar Shiri* Pages 171-196

  The present study was conducted to investigate of social trust in the efficiency of employees and managers of municipalities in the 15th district of Tehran. Applied survey method used to data collection. The questionnaire was indexed based on Giddens' theory and four types of basic, interpersonal, abstract and generalized social trust. The statistical population based on the statistics provided by Tehran Municipality was 982 people (856 employees, 118 managers and 8 deputies) and the sample size was estimated to be 276 people using Cochran's formula and 302 questionnaires were completed taking into account the sample error. The results showed that 26% of the changes in the efficiency of employees and municipal managers can be explained by the social trust variable. Apart from interpersonal trust, other types of trust directly explained the dependent variable. In the study of relationships, it was observed that religiosity has no significant relationship with employee efficiency is inversely related to managers' efficiency. All four types of social trust showed a significant relationship with the performance of employees and managers that the strongest relationship was related to generalized trust and the weakest relationship was related to interpersonal trust.

  Keywords: social trust, efficiency, fundamental trust, abstract trust, generalized trust