فهرست مطالب

 • سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 79، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/31
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مژده رضوانی کاشانی، سید حسین هاشمی*، مهدی محمدی صفحات 1-14
  سابقه و هدف

  با توجه به رشد و توسعه انواع فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در سرتاسر جهان، استفاده از خدمات دیجیتال به شکل گسترده ای در حال افزایش بوده و کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. صنایع فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتال مقادیر قابل توجهی از انرژی را به شکل های مختلف و نیز در بخش های متعددی مانند تولید، توزیع و استفاده از تجهیزات و خدمات مربوطه، مصرف می نمایند و در نتیجه باعث تولید آلاینده های مختلف از جمله گازهای گلخانه ای و انتشار آن ها در محیط زیست می گردند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی سازگاری زیست محیطی خدمات دیجیتال و صنعت فناوری اطلاعات ایران در بخش های میزبانی وب و خدمات ابری از طریق ارزیابی مرکز داده ای در شمال غرب ایران به عنوان نماینده ای از صنعت فناوری اطلاعات ایران در بخش های میزبانی وب و خدمات ابری می باشد.

  مواد و روش ها

  بدین منظور در این پژوهش ابتدا از طریق انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی منابع، جنبه های موثر فناوری اطلاعات بر محیط زیست و همچنین استاندارد های زیست محیطی مرتبط با مراکز داده شناسایی گشته و پس از آن، سرور های ایران سرور واقع در مرکز داده شمال غرب ایران مورد بررسی قرار گرفتند. در گام بعدی پس از برآورد میزان انرژی مصرفی و کربن دی اکسید تولیدی مرکز داده شمال غرب ایران (که دارای 319 سرور فعال می باشد)، معیارهای کارایی و سازگاری محیط زیستی این مرکز داده محاسبه گشته و در پایان هم از طریق تحلیل و جمع بندی نتایج حاصله، سازگاری زیست محیطی مرکز داده شمال غرب ایران به عنوان نماینده ای از صنعت فناوری اطلاعات ایران در بخش های میزبانی وب و خدمات ابری بررسی گردید.

  نتایج و بحث:

   نتایج میزان انرژی مصرفی و آلاینده های تولیدی مرکز داده شمال غرب ایران حاکی از آن است که این مرکز داده به طور متوسط، ماهانه 16/185 مگاوات ساعت انرژی الکتریکی مصرف نموده و در پی آن نیز 26/533 تن کربن دی اکسید در ماه تولید می نماید. همچنین مقادیر معیارهای اثربخشی استفاده از کربن (CUE1)، اثربخشی استفاده مجدد از انرژی (ERE2) و اثربخشی مصرف توان (PUE3) در این مرکز داده به ترتیب معادل 88/2، 03/4 و 03/4 کیلوگرم CO2 بر کیلووات ساعت بوده و مقادیر فاکتور استفاده مجدد از انرژی (ERF4) و ضریب انرژی سبز (GEC5) مرکز داده نیز برابر با صفر می باشد. این مقادیر بیانگر این هستند که انرژی مصرفی مراکز داده ایران از منابع انرژی تجدناپذیر تامین گشته و پس از مصرف در بخش های مختلف نیز در نهایت به صورت گرمای مازاد در محیط رها می گردد که خود برانگیزنده تولید و انتشار مقدار زیادی گازهای گلخانه ای از جمله CO2 در محیط بوده و آسیب های متعدد و جبران ناپذیری همچون آلودگی هوا، گرمایش جهانی، برهم خوردن اقلیم و غیره را بر محیط زیست وارد می نماید.

  نتیجه گیری

  جمع بندی کلی اطلاعات بدست آمده از بررسی جوانب مختلف سازگاری زیست محیطی مرکز داده شمال غرب ایران به عنوان نماینده ای از صنعت فناوری اطلاعات ایران در بخش های میزبانی وب و خدمات ابری و مقایسه آن با دیگر مراکز سبز دنیا، این مرکز داده معیارهای لازم برای مطابقت با استانداردهای زیست محیطی مربوط به مراکز داده سبز یا دوستدار محیط زیست را کسب نکرده و در نتیجه سازگاری چندانی در زمینه محیط زیست نداشته و فاصله زیادی با دیگر مراکز داده سبز دنیا دارد.

  کلیدواژگان: انرژی، دوستدار محیط زیست، فناوری اطلاعات سبز، کارایی، مرکز داده
 • سجاد رحیمی مقدم*، خسرو عزیزی، حامد عینی نرگسه، سید احمد کلانتر احمدی صفحات 15-30
  سابقه و هدف

  کلزا یکی از مهم ترین گیاهان روغنی در سراسر دنیا می باشد. کشت این گیاه به علت درصد روغن بالای آن (حدود 40 تا 45 درصد روغن) می باشد. با این حال، در سال های اخیر سطح زیر کشت گیاه کلزا به علت کمبود آب کاهش پیدا کرده است. کاربرد ارقام مقاوم به خشکی و دارای کارایی مصرف آب بالا می تواند به توسعه سطح زیرکشت و افزایش تولید این گیاه کمک کند. بنابراین این مطالعه به منظور ارزیابی کارایی مصرف آب ارقام بهاره کلزا در اقلیم های گرم و معتدل انجام شد.

  مواد و روش ها

  هدف از این پژوهش بررسی ارقام مختلف به عنوان راهکاری برای افزایش تولید کلزا و بهبود کارایی مصرف آب این گیاه در اقلیم های مختلف در استان های خوزستان و لرستان بود. برای این هدف چهار شهرستان شامل دو شهرستان خرم آباد و کوهدشت در استان لرستان به عنوان اقلیم های معتدل و نیمه خشک و دو شهرستان دزفول و شوشتر در استان خوزستان به عنوان اقلیم های گرم و خشک انتخاب شدند. ابتدا داده های اقلیمی بلند مدت روزانه (شامل دمای کمینه و بیشینه، بارندگی و تابش روزانه) این شهرستان ها جمع آوری شد. ارقامی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند شامل Hyola308 (زودرس)، Hyola401 (متوسط رس) و RGS003 (دیررس) بودند. همچنین به منظور شبیه سازی رشد و عملکرد کلزا تحت مناطق مختلف از مدل APSIM-Canola استفاده گردید. در این مطالعه برای تمامی تجزیه های آماری و رسم شکل ها از نرم افزار OriginPro 9.1 استفاده شد.

  نتایج و بحث:

   نتایج این مطالعه نشان داد که صفات مورد بررسی (شامل عملکرد دانه، زیست توده، کارایی مصرف آب، وزن دانه، تبخیر و تعرق واقعی، میانگین دما در طول دوره رشد و طول دوره رشد کلزا) تحت تاثیر رقم و منطقه (نوع اقلیم) قرار داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده در مجموع آزمایش های بلند مدت شبیه سازی بالاترین مقدار عملکرد دانه و کارایی مصرف آب (به ترتیب 3037 کیلوگرم در هکتار و 9/6 کیلوگرم در هکتار بر میلی‎متر) در سطح رقم متوسط رس Hyola401 به دست آمد. همچنین نتایج مشخص نمود که مناطق معتدل و نیمه خشک نسبت به مناطق گرم و خشک مقدار عملکرد دانه، زیست توده و کارایی مصرف آب را به ترتیب 2507 کیلوگرم در هکتار، 10100 کیلوگرم در هکتار و 7/2 کیلوگرم در هکتار بر میلی‎متر افزایش می دهد. تیمار خرم آباد × Hyola401 به علت میانگین کمتر دما در طول دوره رشد (9/10 درجه سانتی گراد) و طول دوره رشد (9/224 روز) بیشتر، بالاترین مقدار کارایی مصرف آب، عملکرد دانه و زیست توده (به ترتیب 9 کیلوگرم در هکتار بر میلی‎متر، 4954 و 17943 کیلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص داد در حالی که کمترین مقدار صفات مذکور در تیمار دزفول × Hyola308 (به ترتیب 5 کیلوگرم در هکتار بر میلی‎متر، 1369 و 5514 کیلوگرم در هکتار) ثبت گردید.

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج نشان داد که توسعه کشت کلزا در مناطق معتدل می تواند در جهت افزایش تولید این گیاه در کشور و در راستای پایداری سیستم های کشت کلزا قرار گیرد. همچنین استفاده از یک رقم متوسط رس مانند Hyola401 در هر دوی اقلیم های معتدل و گرم می تواند از طریق تولید بیشتر به ازای آب مصرفی باعث افزایش کارایی مصرف آب و پایداری سیستم های تولید کلزا مورد توجه قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: APSIM-Canola، زیست توده، عملکرد دانه، مناطق نیمه خشک
 • حسین رحمانی*، سید داریوش مقدس صفحات 31-46
  سابقه و هدف

  گونه های غیربومی یکی از تهدیدهای مهم برای تنوع زیستی محسوب می شوند. برخی از گونه های ماهیان غیربومی اثرات سوء زیست محیطی داشته و به عنوان ماهیان مهاجم شناخته می شوند. رودخانه‏ های حوضه جنوبی دریای خزر که مامن و زیستگاه طیف وسیعی از ماهیان بومی و تجاری هستند. مدل های ارزیابی ریسک تهاجمی گونه های ماهیان غیربومی برای شناسایی گونه های غیربومی با توان بالای تهاجمی و به عنوان ابزاری برای کمک تصمیم گیران و سیاست گذاران استفاده می شود. هدف این تحقیق واسنجی و بررسی کارآمدی مدل  (AS-ISK) Aquatic Species Invasiveness Screening Kitدر ارزیابی خطر ریسک گونه های ماهیان غیربومی رودخانه های حوضه جنوبی دریای خزر است.

  مواد و روش ها

  از ابزار ارزیابی ریسک تهاجمی آبزیان (AS-ISK) برای ارزیابی گونه های ماهیان غیربومی که ممکن است توان بالای مهاجم شدن در رودخانه های حوضه جنوبی دریای خزر را داشته باشند استفاده شده است. 15 گونه از ماهیان غیربومی موجود در منطقه ارزیابی ریسک ارزیابی شدند که 14 گونه آن موجود و یک گونه آن به عنوان گونه افق در منطقه ارزیابی ریسک بودند . با استفاده از روش های آماری اعداد ریسک حاصل از ارزیابی ریسک توسط هر ارزیاب با هم مقایسه شدند. حد آستانه مدل با روش آنالیز منحنی راک تعیین شد. همچنین برای تطابق اقلیمی منطقه ارزیابی ریسک و گستره بومی ماهیان غیربومی از سیستم طبقه بندی اقلیمی Köppen-Geiger استفاده شده است.

  نتایج و بحث: 

  ارزیابی ریسک گونه های ماهیان غیربومی در منطقه ارزیابی منجر به شناسایی 73% گونه ها به عنوان ماهیان با توان بالای تهاجمی شد. بیشترین عدد ریسک در مدل AS-ISK برای گونه هایCarassius auratus  و Carassius gibelio و کمترین برای Anguilla anguilla به دست آمد. تفاوت معنی داری از نظر آماری بین متوسط عدد ریسک دو ارزیاب وجود نداشت. حدآستانه برای AS-ISK و ارزیابی ریسک اصلی مدل (BRA) به ترتیب 5/9 و 5/11 به دست آمد. سطح زیر نمودار منحنی راک برای مدل AS-ISK %100 بود که از نظر آماری، بیانگر کارآمدی مدل در ارزیابی ریسک گونه های ماهیان غیربومی در منطقه ارزیابی ریسک بوده است. 11 گونه از 15گونه ماهی غیربومی به عنوان گونه های با توان بالای تهاجمی (مهاجم) و بقیه به عنوان گونه غیرمهاجم در رودخانه های حوضه جنوبی دریای خزر شناسایی شدند. فاکتور اطمینان برای ارزیابی های گونه ها از 64% تا 73% متفاوت بود. تمام گونه های اولویت بندی مدیریتی شدند و در سه فهرست سیاه، خاکستری و سفید قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  مدل  AS-ISKبرای شناسایی گونه های ماهیان غیربومی که ممکن است در رودخانه های حوضه جنوبی دریای خزر مهاجم شده یا شوند کارآمد بوده و می توان از این مدل برای اولویت بندی مدیریتی آن ها بر اساس میزان ریسک و به عنوان ابزاری علمی در حمایت از مدیران حفاظت، تصمیم گیران و سیاست گذاران طرح های توسعه آبزی پروری در منطقه ارزیابی ریسک استفاده نمود.

  کلیدواژگان: غربالگری خطر، AS-ISK، گونه مهاجم، دریای خزر
 • صادق پرتانی*، آسیه نوروزی صفحات 47-64
  سابقه و هدف

  آلودگی منابع پذیرنده آب در محل های دفن پسماند، مهم ترین خطر دفن زباله ها بر محیط زیست است. از این رو این پژوهش با دربرگیری شناخت ویژگی های منابع و آلاینده ها و محیط های تحت تاثیر آلودگی و نوع آن، ریسک اکولوژیکی (جامعه انسانی، فون و فلور طبیعی) را شناسایی نموده و تاثیرات آنها را با اولویت بندی جامع بررسی کرده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کاربردی تلفیقی، طی یک فرآیند گام به گام و مرحله ای و با استفاده از اطلاعات و آمار موجود (از نظر زمانی و پهنه مکانی تحت تاثیر) شامل نمونه هایی از غلظت عناصر و ترکیبات شیمیایی و فیزیکی آلاینده با منشا پسماند شهری و فعالیت های ناشی از دفن زباله، تمامی انواع ریسک هایی که باید به آن ها واکنش نشان داد شناسایی و سهم هریک از موثرها، اثرات و متاثرها بدست آمد. برنامه Axure RP برای ترسیم نمودارهای محاسبات سطح ایمنی، خطر و بعد و فاصله آنها و تحلیل ریسک مورد استفاده قرار گرفت.

  نتایج و بحث: 

  نتایج نشان داد ریسک اکولوژیک منابع پذیرنده در اطراف مرکز دفن بجنورد به عنوان مرکز منتخب استان خراسان شمالی در دامنه ریسک اکولوژیک کم قرار گرفته است. ریسک بیولوژیک ناشی از فلزات سنگین در حد متوسط بوده، و ریسک چرخه غذایی انسانی و پوشش جانوری و گیاهی در رتبه کم و بدون تهدید برای چرخه غذایی می باشد. شاخص ریسک آلودگی عوامل موثر در محاسبه برای خاکچال بجنورد با شرایط اجرایی جاری معادل 81%Rm= برآورد شد. وضعیت این ریسک در دامنه بالای خطرات و در مرز مخاطرات قرار گرفته است.

  نتیجه گیری

  با توجه به شناسایی و تحلیل انواع ریسک در اطراف خاکچال بجنورد، نقشه های هم ریسک، هم خطر و هم ایمن ترسیم شد که در نتیجه آن کانون های آسیب پذیر شناسایی و جهت کنترل و حفاظت از آن ها برنامه ریزی صحیح می تواند صورت گیرد. در واقع طراحی نقشه هم ریسک و منابع بالقوه و بالفعل آلودگی، نوع آلاینده و محیط هدف و تحت تاثیر با در نظر گرفتن دامنه زمانی می تواند مدیریت کیفی منابع را به شدت ارتقا داده و بانک اطلاعاتی موجود در کشور و استان را تکمیل وآماده برنامه ریزی های بلندمدت نماید.

  کلیدواژگان: منابع پذیرنده آب، خاکچال بجنورد، آلودگی ناشی از پسماند، نقشه هم ریسک، نقشه هم خطر
 • ناهید احمدی، حسین مصطفوی*، خسرو پیری، حسین زینی وند صفحات 65-86
  سابقه و هدف

  گرچه آب عنصر اصلی توسعه پایدار به شمار می رود، اما پروژه های سدسازی در راستای مدیریت منابع آب در سال های اخیر نتوانسته است تعادل میان مصارف انسانی و نیاز آبی اکوسیستم های طبیعی را به گونه ای حفظ کند که ضمن بهره برداری با اهداف اجتماعی و اقتصادی، حیات  پایدار سیستم های رودخانه ای نیز تضمین شود. این پژوهش کوشیده است در حوضه بالادست سد جیرفت به عنوان ناحیه کلیدی تامین آب در نیمه غربی حوضه آبخیز جازموریان که به نام هلیل رود نیز شناخته می شود، نسبت به درک اثرات هیدرولوژیک و پیامدهای اکولوژیک ساخت سدها اقدام نماید.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش معنادار بودن روند تغییرات بلند مدت متوسط آبدهی سالیانه در رودخانه های محدوده مطالعات در محل ایستگاه های هیدرومتری سلطانی، بافت، هنجان، میدان، قلعه ریگی، کناروییه و حسین آباد و نیز تغییرات متوسط بارندگی سالانه در ایستگاه های باران سنجی متناظر با مناطق فوق در بازه زمانی 38 ساله (98-1360) با استفاده از آزمون من-کندال بررسی شده و سپس 33 پارامتر هیدرولوژیکی (بر اساس آمار دبی روزانه جریان در ایستگاه حسین آباد در بازه زمانی مذکور) به عنوان شاخص نیازهای اکولوژیک (که متاثر از سدهای مخزنی بافت و جیرفت است) با استفاده از رویکرد محدوده تغییرپذیری و نرم افزار IHA در دو دوره قبل و بعد از احداث سدها مورد تحلیل قرار گرفته اند.

  نتایج و بحث:

   بر اساس آزمون من-کندال، متوسط آبدهی سالیانه در رودخانه های بالادست مخزن سد جیرفت در طول 38 سال گذشته در سطح 95 و 99 درصد افت معنادار دبی داشته اند، اما روند تغییرات متوسط بارندگی سالیانه در همین بازه جز در یک ایستگاه (هنجان) معنادار نبوده است که این تفاوت ناشی از اثرات منفی ساخت سدها است و توسط خروجی مدل IHA نیز تایید گردید. لازم به ذکر است بر اساس خروجی مدل مذکور  3 ویژگی هیدرو-اکولوژیک جریان رودخانه هلیل از زمان بهره برداری سد جیرفت (سال 1371) دچار تغییرات اساسی شده، اما بهره برداری سد بافت در بالادست سد جیرفت در سال 1388 منجر به تشدید اثرات منفی ویژگی های جریان (خارج از محدوده قابل قبول تغییرپذیری اکولوژیکی) هلیل رود شده است.

  نتیجه گیری

  به منظور جلوگیری از تشدید بحران آب، ضرورت دارد اثرات تجمعی در احداث سدهای زنجیره ای با رویکرد هیدرو اکولوژیک به دقت مدنظر قرار گیرد و برنامه تخصیص آب سدها به ویژه حقابه های محیط زیستی با توجه به تحولات بالادست حوضه هر سد بازنگری گردد تا اهداف مدیریت یکپارچه منابع آب برای تامین نیازهای اجتماعی-اقتصادی پایدار در کنار حفظ سلامت و بقای اکوسیستم های طبیعی تضمین گردد.

  کلیدواژگان: هیدرواکولوژی، سد، مدیریت یکپارچه منابع آب، RVA، IHA
 • مهناز دوستی ایرانی، مهدی باصولی*، میر محمد اسعدی صفحات 87-107
  سابقه و هدف

  مغایرت عملکرد زیست محیطی سازمان با تصویر سبز ارایه شده از مصادیق سبزشویی است. سبزشویی در اقامتگاه های بوم گردی (که با هدف توسعه گردشگری پایدار به وجود آمدند)، پیامدهای گسترده ای برای محیط زیست، صنعت، گردشگران و سایر ذی نفعان به همراه دارد؛ لذا بررسی عوامل موثر بر سبزشویی در این اقامتگاه ها به منظور کنترل مسیله ضروری می نماید. با توجه به پژوهش کیفی عوامل موثر بر سبزشویی به سه دسته قابل تقسیم هستند: 1. عوامل علی (انگیزه بهره گیری از مزایای کوتاه مدت سبز شامل بهبود تصویر، افزایش سهم بازار، جذب سرمایه، جلب اعتماد ذی نفعان، صرفه اقتصادی و مزیت رقابتی)، 2. زمینه ای (ضعف محیط داخلی (محرک های روانشناختی فردی، ضعف دانش زیست محیطی) و ضعف محیط خارجی (ضعف اطلاع رسانی ادارات ذی ربط، ضعف نظارت))، 3. تعدیل گر (بازخورد زیست محیطی گردشگر). با این وجود باتوجه به محدودیت منابع، به منظور برنامه ریزی دقیق تر و کنترل سبزشویی، آزمون کمی این روابط ضروری می نماید؛ لذا در پژوهش حاضر تاثیر عوامل مذکور بر سبزشویی در اقامتگاه های بوم گردی استان اصفهان مورد آزمون قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  پژوهش دارای رویکرد قیاسی، جهت گیری کاربردی، مبانی فلسفی اثبات گرایی، روش شناسی کمی و راهبرد پیمایشی است. گردآوری داده ها نیز به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه بسته انجام شد. چارچوب مفهومی و شاخص های اندازه گیری متغیرهای پژوهش، از پژوهش کیفی اقتباس گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید خبرگان قرار گرفت. روایی درونی و بیرونی، و پایایی (آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی) ابزار سنجش نیز محاسبه و تایید شد. نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده از جامعه آماری مدیران اقامتگاه های بوم گردی در استان اصفهان انجام گرفت و داده ها با بهره گیری از معادلات ساختاری حداقل مربعات جزیی تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج و بحث:

   یافته های پژوهش نشان داد عوامل زمینه ای تاثیر مستقیم مثبت و بازخورد زیست محیطی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم منفی (به واسطه عوامل زمینه ای) بر سبزشویی دارد ولیکن تاثیر عوامل علی و تعدیل گری بازخورد زیست محیطی (در تاثیر عوامل علی بر سبزشویی) معنی دار نیست. بنابراین تلاش در خصوص دریافت بازخورد زیست محیطی از گردشگران مهمان در اقامتگاه های بوم گردی ضروری می نماید، همچنین توصیه می شود برنامه ریزان و مسیولان گردشگری بر کاهش ضعف های زمینه ای تمرکز نمایند. در این خصوص راهکارهای زیر می تواند مثمر ثمر باشد: افزایش نظارت، بهبود اطلاع رسانی و آموزش مدیران اقامتگاه های بوم گردی در خصوص مسایلی همچون ملاحظات زیست محیطی، پیامدهای قصور در این زمینه و تاثیر آن در موفقیت های بلندمدت اقامتگاه در جذب گردشگران.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که اقامتگاه های بوم گردی به منظور بهره گیری از مزایای سبز اقدام به سبزشویی نمی کنند، بلکه ضعف های زمینه ای موجب سهل انگاری ایشان در عمل به تعهدات زیست محیطی خود می شود. از طرفی بازخورد بیشتر گردشگران موجب هوشیاری دستگاه های ذی ربط و فعالان محیط زیست و همچنین مدیران اقامتگاه های بوم گردی می شود و این حساسیت منجر به اصلاح عملکرد و کاهش ضعف های زمینه ای و کاهش سبزشویی می شود. لذا با توجه به نتایج پژوهش برخی پیشنهادات کاربردی به مسیولین و برنامه ریزان صنعت ارایه گردید. محورهای اصلی این پیشنهادات عبارتند از: افزایش آگاهی مدیران اقامتگاه های بوم گردی، افزایش نظارت زیست محیطی بر فعالیت این اقامتگاه ها، تشویق و تذکر در خصوص پایداری زیست محیطی اقامتگاه های بوم گردی، و تمرکز بر تقویت بازخوردهای زیست محیطی گردشگران (از طریق تشویق به اشتراک گذاری نظرات، امتیازدهی به عملکرد سبز اقامتگاه و تنظیم تقاضای مجدد بر اساس عملکرد زیست محیطی).

  کلیدواژگان: سبزشویی، گردشگری، اقامتگاه بوم گردی، مخاطرات زیست محیطی گردشگری، بازاریابی سبز
 • مسلم رستم پور*، محمد ساغری صفحات 109-128
  سابقه و هدف

  هر یک از شیوه های مختلف بهره برداری و مدیریتی در مراتع، آثار متفاوتی بر کارکرد اکوسیستم های مرتعی دارند. شیوه های نادرست و نامناسب بهره برداری از مراتع به ویژه در چند دهه اخیر موجب بروز لطمات شدیدی به عرصه های منابع طبیعی کشور شده است. در خصوص اثرات چرای دام بر رویشگاه های شنزار مناطق بیابانی، تحقیقات معدودی وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر شیوه های مختلف بهره برداری بر خصوصیات بوم شناختی شامل درصد پوشش گیاهی، تراکم گیاهی، غنا، تنوع، یکنواختی و غالبیت گونه ای، و تشابه گونه ای در مراتع مورد تحقیق است.

  مواد و روش ها

  این تحقیق در چهار مرتع حریم روستا، اسکان موقت عشایری، اسکان دایمی عشایری و قرق در شهرستان زیرکوه انجام شد. در هر مرتع، لیست گونه های گیاهی، تراکم و درصد پوشش گیاهی هر گونه به تفکیک تعیین شد. همچنین جهت تعیین وضعیت مرتع، از روش چهار فاکتوره تعدیل شده استفاده شد. علاوه بر شاخص های عددی، رتبه بندی تنوع گونه ای با استفاده از منحنی رتبه-تنوع رنی بررسی شد. به منظور بررسی تشابه گونه ای بین چهار مرتع مورد مطالعه از شاخص تشابه جاکارد استفاده شد و جهت نمایش بهتر تشابه گونه ای، از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی (فاصله اقلیدوسی و اتصال گروهی Ward) استفاده شد. در نهایت رابطه بین پوشش گیاهی و تعداد گونه با شاخص های تنوع زیستی توسط ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت.

  نتایج و بحث:

   براساس روش چهار فاکتوره، وضعیت مرتع دو مرتع حریم روستا و اسکان موقتی، متوسط و مرتع اسکان دایمی، فقیر و مرتع قرق، خوب ارزیابی شده است. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که اثر شیوه های بهره برداری بر درصد پوشش گیاهی (در سطح 05/0) و تعداد گونه، غنای گونه ای کل و متوسط (در سطح 01/0) معنی دار شده است. مرتع قرق دارای بیشترین درصد پوشش و تراکم گیاهی (73/54 درصد و 80 پایه) و مرتع اسکان دایمی کمترین درصد پوشش و تراکم گیاهی (15 درصد و 5 پایه) را دارد. بیشترین غنای گونه ای متعلق به مرتع قرق است و بین سایر مراتع اختلافی وجود ندارد. مرتع اسکان موقت نسبت به سایر مراتع از بیشترین سهم گیاهان مرتعی و کمترین سهم گیاهان زیاد شونده برخوردار است. بیشترین درصد گیاهان زیاد شونده در مرتع اسکان دایمی مشاهده شد. از لحاظ تنوع گونه ای، مرتع قرق از بیشترین شاخص تنوع شانون-وینر (03/2) و شاخص تنوع سیمسپون (80/0) نسبت به سایر مراتع برخوردار است. نتایج ضرایب همبستگی پوشش گیاهی و تعداد گونه با شاخص های تنوع گونه ای در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که عموما شاخص های تنوع با پوشش گیاهی و تعداد گونه همبستگی مثبت معنی دار و شاخص های یکنواختی و غالبیت گونه ای با پوشش گیاهی و تعداد گونه همبستگی منفی معنی داری دارند. نتایج شاخص تشابه جاکارد نشان می دهد که بیشترین میزان شباهت گونه ای بین دو مرتع حریم روستا و اسکان دایمی (62%) مشاهده می شود.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد چرای مفرط پوشش گیاهی در اطراف آغل های محل اسکان عشایر به وضوح قابل مشاهده است و بر روی درصد پوشش گیاهان، حتی گیاهان سمی و زیادشونده نیز تاثیر گذاشته و تنوع گونه ای را کاهش داده است. همچنین استراحت مرتع در مرتع قرق و تاخیر در چرای دام در مرتع اسکان موقت به بهبود پوشش گیاهی و تنوع زیستی کمک نموده است. از لحاظ درصد پوشش گیاهی، تراکم و ترکیب گیاهی، مرتع اسکان موقت پس از مرتع قرق قرار دارد. بیشترین سهم گیاهان علوفه ای در ترکیب گیاهی مرتع اسکان موقت مشاهده شد. اگر این فرضیه را بپذیریم که قرق مرتع باعث توالی جوامع گیاهی به سمت مرحله کلیماکس می شود و در مدیریت مرتع همواره مرحله تحت کلیماکس بهتر از مرحله کلیماکس است، در این صورت، اسکان موقت عشایر به لحاظ مدیریت دام و مرتع، سودمندتر از قرق مرتع خواهد بود.

  کلیدواژگان: اسکان عشایر، پوشش گیاهی، غنای گونه ای، قرق
 • جواد فرخی تولیر*، محمد عابدینی اسفهلانی صفحات 129-146
  سابقه و هدف

  سنجد در سطح وسیعی در ایران کاشته می شوند و در عین حال رویشگاه های طبیعی محدودی نیز از گونه های آن دیده می شود. درخت سنجد در انواع مختلف خاک ها و شرایط رطوبتی یافت می شود اما ترجیحا در دشت های سیلابی و مناطق ساحلی مرطوب رشد بهتری دارد. سنجد به عنوان یکی از محصولات مهم استان کرمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. سطح زیر کشت و میزان تولید سنجد در استان کرمان به ترتیب 309 هکتار و 1100 تن می باشد. در این استان، درختان بومی به دلیل خوش خوراکی میوه هایشان، عمدتا در امتداد نهرها و حاشیه مزارع کاشته می شوند. با وجود چنین تنوع گسترده و با وجود پتانسیل زیاد برای تولید و صادرات این محصول دارویی و غذایی با ارزش به بازارهای جهانی، اطلاعات کمتری از تعداد گونه ها و تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های بومی در دسترس است. این مطالعه به عنوان یک بررسی مقدماتی، بیانگر وجود میزان تنوع مورفولوژیکی بالایی در ژنوتیپ های سنجد بومی استان بود که اهمیت استفاده از آن ها را در برنامه های به نژادی بعدی آشکار می سازد. 

  مواد و روش ها

  در این تحقیق، شش صفت کیفی شامل شکل میوه، عطر و طعم میوه، رنگ پوست میوه، تاریخ رسیدن میوه، تاریخ گل دهی و شکل برگ و چهارده صفت کمی شامل طول پهنک، عرض پهنک، طول دمبرگ، عرض دمبرگ، طول خار، عرض خار، طول میوه، عرض میوه، طول بذر، عرض بذر، طول دم میوه، عرض دم میوه، وزن میوه و وزن بذر بین 22 ژنوتیپ بومی سنجد از مناطق سیرجان، بردسیر و کرمان مطالعه گردید.

  نتایج و بحث:

   نتایج وجود تنوع زیادی بین صفات ژنوتیپ ها را نشان داد. میانگین طول میوه 87/1 سانتی متر، قطر میوه 12/1 سانتی متر، وزن میوه 49/1 گرم، وزن بذر 52/0 گرم، طول برگ 27/4 سانتی متر و عرض برگ 48/2 سانتی متر مشاهده شد. بیشترین وزن میوه و کیفیت و عطر و طعم میوه در ژنوتیپ شماره (4) محمودآباد سیرجان گزارش گردید. بیشترین ضریب همبستگی مثبت در سطح احتمالی (p<0.01) به ترتیب بین طول دمبرگ و طول خار (669/0= r)، طول دمبرگ و طول دم میوه (601/0= r) و طول میوه و قطر میوه (584/0= r) مشاهده گردید. تجزیه به مولفه های اصلی در صفات کیفی نشان داد که دو مولفه اول در برگیرنده 62% کل تغییرات بودند. در صفات کمی، 5 مولفه اول 74/77 % کل تغییرات را شامل شدند. بر اساس دندروگرام اسکتر پلات صفات کمی و کیفی، کل ژنوتیپ ها به 3 گروه مجزا تقسیم شدند. در تحقیق حاضر، دسته بندی توده ها بر مبنی صفات کمی از پراکنش جغرافیایی آن ها تبعیت نمی کرد.

  نتیجه گیری

  بیشترین وزن میوه در ژنوتیپ محمودآباد سیرجان که یک منطقه گرمسیری است، تعلق داشت و دارای طعم شیرین و عطر خوبی بود. بیشترین مقادیر همبستگی صفات در مولفه اول بین صفات تاریخ گل دهی، شکل برگ، ابعاد برگ، میوه و بذر و همچنین وزن بذر مشاهده گردید. وجود صفات برگی برتر و برنامه های اصلاحی بعدی بر روی آن ها می تواند دامنه استفاده از سنجد را از حالت صرفا میوه ای گسترش دهد. شرایط محیطی و قرار گرفتن در ارتفاع مختلف از سطح دریا، نقش چندانی در خوشه بندی ژنوتیپ ها نداشت.

  کلیدواژگان: دندروگرام، ضریب تغییرات، مورفولوژیکی، همبستگی
 • فاطمه کاظمیه*، اسما عیدی، مهدی مطلم صفحات 147-162
  سابقه و هدف

  هدف کلی این تحقیق، تحلیل موانع مدیریت پسماندهای روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان ارومیه) بود. تا بدین وسیله با شناختی جامع از موانع، مشکلات و محدودیت هایی که موجب مدیریت نامطلوب پسماند روستایی در منطقه موردمطالعه گشته اند، حاصل آید و این شناخت همه جانبه وضع موجود، زمینه ساز اتخاذ برنامه های هدفمند جهت رفع موانع و مدیریت صحیح پسماند روستایی در میان روستاهای مورد مطالعه گردد.

  مواد و روش ها

  پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها میدانی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دهیاران در توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه بودند که مدیریت پسماند روستایی را اجرا می کردند (136=N). پرسشنامه ابزار اصلی پژوهش بود که با استفاده از مرور منابع و مصاحبه با صاحب نظران، کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشگاه طراحی و روایی محتوایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی پایایی تعداد 30 پرسشنامه تکمیل و مقدار آلفای کرونباخ آن 91/0 بدست آمد که نشان دهنده ی پایایی قابل قبول پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزارSPSS  و تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد.

  نتایج و بحث:

   نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که موانع مدیریت پسماند روستایی در شش گروه موانع آموزشی- فرهنگی (میزان واریانس13/18)، بهداشتی- محیطی (میزان واریانس 06/18)، دانشی (میزان واریانس 53/12)، زیست محیطی (میزان واریانس 96/10)مدیریت دفع (میزان واریانس 24/10) و تجهیزاتی (میزان واریانس 92/6) طبقه بندی شدند که در مجموع 84/76 درصد از تغییرات واریانس کل مربوط به موانع مدیریت پسماندهای روستایی را در منطقه مورد مطالعه تبیین می کردند. رتبه اول را در اولویت بندی گویه های موانع آموزشی-فرهنگی، گویه عدم وجود فرهنگ موردنیاز در خصوص مصرف کمتر، در گویه های موانع بهداشتی- محیطی، رهاکردن و دفع زباله ها توسط روستاییان در نزدیک ترین محل (در معابر، مسیر رودخانه ها، کنار جاده ها و...) و بروز بیماری های انگلی برای اهالی روستا، درگویه های موانع دانشی، عدم آگاهی و دانش کم روستاییان در خصوص ارزش اقتصادی ناشی از استفاده مجدد از پسماندهای کشاورزی، در عامل مدیریت دفع، فقدان طرح تفکیک در مبدا و در نتیجه مخلوط شدن پسماندهای تر، خشک و ویژه با یکدیگر و در خصوص عامل زیست محیطی، وجود حشرات و جوندگان موذی و افزایش آن ها در زمان هایی از سال در محل دفع و معابر تا زمان جمع آوری زباله ها و در نهایت در گویه های عامل تجهیزاتی، کمبود و نبود صنایع تبدیلی جهت استفاده مجدد از ضایعات و پسماندهای کشاورزی به خود اختصاص دادند.

  نتیجه گیری

  توانمندسازی مردم از طریق آگاهی سازی و اطلاع رسانی، آموزش با استفاده از ابزار مناسب و متناسب با شرایط ویژه ی فرهنگی و اجتماعی در زمینه مدیریت پسماند می تواند راهگشا و کاربردی و عملیاتی باشد. برای مدیریت منسجم و هدفمند جهت مدیریت پسماند و موفقیت در بهبود مسایل زیست محیطی در محدوده ی مورد مطالعه نیاز به روش های اختصاصی و برنامه های استراتژیک است. لذا نیاز است که در این زمینه برنامه ریزی و تمهیدات لازم اتخاذ شود. همچنین توصیه می شود از مشارکت مردم و NGOها برای تفکیک در مبدا و از ساماندهی فعالیت های غیررسمی جمع آوری و بازیافت مواد در برنامه های بازیافتی استفاده گردد ضمن اینکه نیاز است شهرداری ها، سازمان ها و ارگان های وابسته به دولت دهیاران را در تامین امکانات و تجهیزات موردنیاز جهت مدیریت پسماند روستایی یاری نمایند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، توسعه پایدار روستایی، محیط زیست، مدیریت پسماند، موانع
 • سعید احدی، اندیشه علی مرادی، حمید سرخیل*، مهیار کلهر محمدی، مهدی فتحی صفحات 163-180
  سابقه و هدف

  فرآیند استخراج و بهره برداری از منابع نفت و گاز به چرخه تولید، ارسال و بازیافت گل حفاری یا سیال حفاری نیاز دارد، بنابراین رسیدن به ترکیب مناسب گل حفاری و بازیافت مجدد آن، به عنوان یک امر مهم و اساسی در صنعت نفت و محیط زیست به شمار می رود. به طوری که مشخص نمودن میزان آلودگی فلزات سنگین و مواد آلی موجود در گل حفاری و کنده های حفاری به صورت غیر مستقیم می تواند حایز اهمیت باشد.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق سعی شده است که میزان آلودگی کنده های حفاری، با وجود پارامترهای سازندی در 10 چاه نفتی حفاری شده در اعماق مختلف (66 دسته داده)، به کمک رگرسیون یادگیری حدی شبکه عصبی مصنوعی، تخمین زده شود.

  نتایج و بحث:

   تعداد 60 دسته داده از داده های تهیه شده به منظور تخمین میزان تغییر در غلظت فلزات سنگین، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در فرآیند یادگیری و آزمون دخالت داده شده اند و 6 دسته داده دیگر مربوط به یک چاه که به طور تصادفی انتخاب شده و در فرآیند اعتبارسنجی شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده اند. الگوریتم رگرسیون یادگیری حدی برای 10 عنصر سنگین و 10ترکیب آروماتیک آلوده کننده ی کنده و گل حفاری بر روی دو سری داده ی مختلف در یک منطقه ی حفاری در یکی از میادین نفتی جنوب ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  تخمین میزان آلودگی کنده های حفاری وگل حفاری با استفاده از الگوریتم مورد استفاده در تحقیق مناسب بوده و در پروسه های بعدی صیانت از محیط زیست از قبیل فرآیند تثبیت آلودگی ها و بازیافت گل حفاری نقش کارآمدی خوهد داشت.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای، کاتینگ حفاری، رگرسیون یادگیری حدی
 • حمید حاجی زاده*، اصغر فلاح، ساره حسینی صفحات 181-204
  سابقه و هدف

  اکوسیستم جنگل به عنوان یک منبع طبیعی ارزشمند، کارکردها و خدمات مختلفی را برای بشر فراهم می کند که حفظ و نگهداری آن باید هدف اساسی فعالیت های انسان قرار گیرد. اما امروزه به دلیل مشکلات و چالش های محیط زیستی برای آن، بررسی نگرش و رفتار جوامع بومی جهت حفاظت از آن اهمیت زیادی پیدا کرده است. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نگرش محیط گرایانه جوامع بومی حاشیه جنگل های شیاده و دیوا از توابع شهرستان بابل واقع در استان مازندران است. 

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از پژوهش های کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء پژوهش های توصیفی تحلیلی مبتنی بر پیمایش است. در این مطالعه به منظور گردآوری اطلاعات از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 خانوار بومی روستاهای حاشیه جنگل های شیاده و دیوا می باشد که از خدمات اکوسیستم جنگلی منطقه بهره مند می شدند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه ای است که روایی آن توسط تعدادی از متخصصان جنگلداری مورد تایید قرار گرفت و پایایی گویه های ابعاد نگرش محیط زیستی آن هم با استفاده آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. در این مطالعه از آزمون t تک نمونه ای جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ابعاد نگرش نوین محیط زیستی شامل نگرش های ارزشی زیست کره، نوع دوستانه، خودخواهانه و حفاظتی استفاده شد. متغیرهای اقتصادی-اجتماعی در این تحقیق شامل هشت متغیر سن، تاهل، جنسیت، شغل، بعد خانوار، سطح تحصیلات، هزینه و درآمد بوده است.

  نتایج و بحث:

   در این پژوهش پایایی گویه های پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (87/0 صدم) محاسبه شده است که قابل اعتماد بودن آن را نشان می دهد. همچنین نتایج حاصل از بررسی علاقمندی به نگرش ارزشی زیست کره پاسخگویان نسبت به خدمات اکوسیستمی جنگل نشان داد که 67/80 درصد افراد مورد مطالعه به مسایل محیط زیستی نگاه مثبت داشتند و 20/79 درصد افراد مورد مطالعه به مسایل محیط زیستی نگاه نوع دوستانه داشتند و 84/24 درصد افراد مورد مطالعه به مسایل محیط زیستی نگاه خودخواهانه دارند. همچنین 62/82 درصد جوامع بومی تمایل به حفاظت از خدمات اکوسیستم جنگلی منطقه را داشتند. نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد که در میان گویه های نگرش ارزشی زیست کره، نوع دوستانه، خودخواهانه و حفاظتی به ترتیب گویه های "سطح جنگل ها و مراتع کشور در حال کاهش است"، "خانواده من به محیط زیست بخصوص جنگل ها اهمیت می دهند"، "من توانایی مالی کافی برای پرداخت به منظور حفاظت از جنگل های شیاده و دیوا را ندارم" و "برای حفاظت از محیط زیست به دیگران تذکر می دهم و به قوانین حفاظت از جنگل پایبندم" رتبه اول را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج آزمون t تک نمونه ای برای نگرش محیط گرایانه جوامع بومی نشان داد افراد با نگرش های حفاظتی و خودخواهانه به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میانگین رفتاری بوده اند.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج بعد نگرش ارزشی حفاظتی در منطقه پژوهش میانگین بیشتری نسبت به سایر نگرش های ارزشی به خود اختصاص داده است. این نشان از آن است که جوامع بومی محیط زیست و منابع پیرامونی را متعلق به خود می دانند و برای حفاظت از آن تلاش می نمایند.

  کلیدواژگان: جوامع روستایی، رفتار محیط گرایانه، نگرش نوین محیط زیستی، شیاده، دیوا
 • محدثه امیری*، محمد شفیعی زاده، مصطفی ترکش، سید مصطفی مسلمی صفحات 205-224
  سابقه و هدف

  گیاهان مهاجم، در حال حاضر مورد توجه اکولوژیست ها، حافظان محیط زیست و مدیران منابع طبیعی هستند و به دلیل گسترش سریع تنوع زیستی را کاهش می دهند. این گونه ها تغییراتی را در فرآیندهای بوم شناختی، ساختار و کارکرد جامعه در اکوسیستم های طبیعی ایجاد می کنند. بارزترین تغییر در مناطق مورد هجوم، کاهش تنوع زیستی و ایجاد اجتماع خالصی از گیاهان مهاجم می باشد. یکی از گونه های مهاجم در کشور کهور پاکستانی (Prosopis juliflora) می باشد که به دلیل مقاومت به شرایط نامساعد محیطی، در حوزه بیابان زدایی، کنترل بیولوژیک و تثبیت تپه های ماسه ای روان در مناطق جنوبی کشور حایز اهمیت است.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر، کارایی پنج مدل متمایز کننده گروهی (GLM، GBM، ANN، SRE، RF) و یک مدل پروفیل (MAXENT) و اجماع آن ها با رویکرد میانگین وزنی در مدل سازی پراکنش مکانی این گونه در منطقه مکران و تعیین مهم ترین عوامل محیطی موثر بر پراکنش هجوم مورد بررسی قرار گرفت. با ثبت 63 نقطه رخداد و 100 نقطه غیاب طی برداشت میدانی، استفاده از متغیرهای اقلیمی، فیزیوگرافی و انسانی به عنوان متغیرهای محیطی، و ارزیابی کارایی مدل ها با معیارهای سطح زیر منحنی، TSS، شاخص های حساسیت و ویژه انگاری پتانسیل هجوم گونه مشخص گردید.

  نتایج و بحث: 

  از میان الگوریتم های مجزا، با توجه به معیارهای ارزیابی مستقل از آستانه و وابسته به آستانه، دو تکنیک مبتنی بر یادگیری ماشینی شامل RF و GBM گستره مورد هجوم این گونه را با صحت و توانایی تشخیص بالاتری پیش بینی کردند. همچنین معیارهای صحت سنجی در پیش بینی اجماعی نسبت به تمام الگوریتم های مجزای مدل سازی میانگین بیشتری را به خود اختصاص دادند. طبق مدل اجماعی، گستره هجوم کهور پاکستانی تقریبا 15 درصد از کل منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. پس از تعمیم مدل ها به فضای جغرافیایی مشخص شد که مناطق مورد هجوم گونه به صورت نواری یکدست در سواحل دریای عمان و خلیج فارس گسترش یافته اند. ارزیابی اهمیت متغیرها حاکی از این بود که متغیر ارتفاع از سطح دریا با توجیه نمودن تقریبا نیمی از تغییرات در مدل اجماعی به عنوان مهمترین متغیر مستقل، بیشترین تاثیر را در پراکنش گونه دارد. متغیر فاصله از جاده در درجه بعدی اهمیت قرار دارد، اما جهت شیب کم اهمیت ترین متغیر محیطی موثر بر پراکنش هجوم عنوان شد. بر اساس منحنی های عکس العمل گونه، اوج احتمال حضور گونه در ارتفاع 50 متری از سطح دریا و فاصله کمتر از 50 متری جاده مشاهده می شود. همچنین در صورتیکه درجه حرارت در گرم ترین ماه و سردترین فصل سال به ترتیب بیش از 34 و 14 درجه سانتیگراد، و ضریب تغییرات بارندگی نیز بین 150-100 باشد، گونه حداکثر احتمال حضور را دارد.

  نتیجه گیری

  مشخص شد که الگوریتم های تلفیق شده در چارچوب مدل سازی اجماعی، صحت بالاتری را نشان دادند و نقشه های حاصل از پراکنش بالقوه هجوم گونه این امکان را فراهم می آورند تا با ارایه راهکارهای مدیریتی و طرح ریزی های حفاظتی در جهت حفاظت از گونه های بومی، گستره پراکنش گونه های مهاجم را محدود و مدیریت کرد. در واقع، از نتایج این مطالعه می توان به عنوان مبنایی برای پایش های بعدی جهت ممانعت از گسترش بیشتر گونه های مهاجم و ایجاد تعادلی بین برنامه های حفاظت از پوشش گیاهی بومی منطقه و اقدامات مدیریتی بیابان زدایی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: رویکرد اجماع، هجوم زیستی، متغیرهای محیطی
 • مدینه بیژنی، سعید صوفی زاده*، امیرحسین شیرانی راد، حمید جباری صفحات 225-249
  سابقه و هدف

  آب قابل دسترس به منظور آبیاری کلزا در اواخر فصل رشد به دلیل کاهش بارندگی و همچنین استفاده از منابع آبی برای زراعت های پرسود بهاره افت شدیدی می یابد. لذا امکان مواجه شدن گیاه با تنش خشکی در مراحل پایانی رشد بسیار محتمل می باشد. بنابراین گزینش ژنوتیپ های مقاوم به خشکی برای موفقیت در تولید این محصول در مناطق خشک و نیمه خشک بسیار حایز اهمیت است.

  مواد و روش ها

  آزمایشی مزرعه ای به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو سال زراعی (98-1396) در مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد. تیمارهای تنش خشکی شامل آبیاری معمول، قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی تا پایان رشد و قطع آبیاری از مرحله گلدهی تا پایان رشد در کرت های اصلی و ژنوتیپ های پاییزه کلزا شامل Talayeh، Okapi، SLM046، Ahmadi، Zarfam، Licord، Neptun، Natali، GK Gabriella و Opera در کرت های فرعی در نظر گرفته شدند.

  نتایج و بحث: 

  نتایج نشان داد که تنش خشکی به خصوص در قطع آبیاری از گلدهی در تمام ژنوتیپ های مورد بررسی باعث کاهش وزن هزار دانه، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، درصد روغن، عملکرد دانه، عملکرد روغن، طول دوره رشد و کارایی مصرف آب نسبت به آبیاری معمول شد. در شرایط آبیاری معمول بیشترین عملکرد دانه در ژنوتیپ های okapi، Neptun و Natali به ترتیب با 5558، 5698 و 5076 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. در شرایط تنش خشکی ژنوتیپ های SLM046، Zarfam، Natali و Opera در قطع آبیاری از خورجین دهی با عملکرد دانه به ترتیب 3144، 2864، 3237 و 2951 کیلوگرم در هکتار و در قطع آبیاری از گلدهی به ترتیب با عملکرد دانه 2377، 2472، 2441 و 2539 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. شاخص های میانگین بهره وری (MP)، میانگین هندسی بهره وری (GMP) و تحمل تنش (STI) بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه در شرایط تنش و غیرتنش داشتند و برای گزینش ژنوتیپ های برتر مناسب تر بودند. بر همین اساس مقاوم ترین ژنوتیپ ها به تنش Okapi، SLM046، Zarfam، Neptun، Natali و Opera بودند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصله ژنوتیپ های Okapi، SLM046، Zarfam، Neptun، Natali و Opera در شرایط تنش آخر فصل به عنوان ژنوتیپ های برتر جهت کشت در شرایط آب و هوایی کرج توصیه می گردند.

  کلیدواژگان: تنش خشکی انتهایی، شاخص های تحمل به خشکی، گیاه دانه روغنی، کارایی مصرف آب
 • شورا شهریاری، پویان شهابیان*، آزاده لک صفحات 251-272
  سابقه و هدف

  رنگ همواره یکی از اجزای وصف تجارب، خاطرات مرتبط با افراد و مناظر بوده است. پدیده بی رنگی فضاهای شهری با کاهش ویژگی هایی نظیر خاطره انگیری و افول تصویر ذهنی همراه است که در نهایت می تواند کیفیت ادراکی ساکنان را با چالش مواجه نماید. بنابراین، تجریه ماهیت حیات رنگ در شهر می تواند به ارتقا کیفیت فضای شهری منجر شود. با وجود اهمیت رنگ در روانشناسی محیطی، مطالعات اندکی به درک و فهم پدیده رنگ در فضاهای شهری پرداخته اند. این امر در کشورهای در حال توسعه با حجم ساخت و ساز زیاد در مناطق شهری، کمتر دیده شده است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، رویکرد پدیدارشناختی تفسیری (IPA) به عنوان یک رویکرد کیفی، که هدف آن ارایه بررسی های دقیق از تجربه زندگی شخصی از درک رنگی شهر به کار گرفته شده است، تا ماهیت تجربه زیسته، بدون پیش فرض های نظری از قبل تجویز شده، برای درک معنایی انسان از رنگ کشف شود. لذا، ابزار مصاحبه عمیق جهت دریافت ادراکات افراد از رنگ در فضاهای شهری کلانشهر تهران به کار گرفته شد و با یازده نفر از خبرگان حوزه شهرسازی، طراحی شهری و معماری با تکنیک گلوله برفی مصاحبه شد. سپس, از نرم افزار MaxQDA2020 جهت تجزیه و تحلیل نتایج مصاحبه های پیاده سازی شده استفاده شده که به استخراج چهار مضمون اصلی منجر شده است.

  نتایج و بحث:

   1) تعامل مضامین زوال پالت رنگی در ساخت و سازهای معاصرشهرهای ایران 2) تلاش برای حضور رنگ در شهر 3) زندگی رنگی در فضاهای شهری 4) دلبستگی با محیط های رنگ نشان می دهد که ماهیت درک رنگی از فضاهای شهری تهران موید دو مضمون رنگ گرایی و رنگ گریزی است که به ترتیب منجر به ارتقا دلبستگی مکان (برای ارتقا کیفیت محیط) و کاهش دلبستگی به مکان (عدم توجه به ارتقا کیفیت محیط و نگهداری آن) می شود. رنگ گریزی منجر به رنگ پریدگی، مات شدگی و خاکستری شدن ویژگی عمده رنگ در کلانشهرهای ایران و به طور خاص تهران می شود. کمرنگ شدن هویت های رنگی محلی، کاهش تنوع رنگی و اغتشاش بصری را به همراه دارد که نهایتا باعث کاهش ارتباط و دلبستگی شهر و فضاهای شهری به تهران شده است. مطالعه ما دارای نقاط قوت و محدودیت هایی است. اولین نقطه قوت انجام تحقیقات کیفی بود که مزایای زیادی را ارایه می دهد و تکمیل کننده تحلیل کمی موجود در استفاده از رنگ در فضاهای شهری است. ثانیا، این مطالعه با جمع آوری داده ها از متخصصان مختلف در بخش طراحی و برنامه ریزی شهری، که ممکن است تجربه و اطلاعاتی در مورد رنگ در فضاهای شهری داشته باشند، درک عمیق تری از دلایل تشویق و رد رنگ در فضاهای عمومی ارایه می کند.

  نتیجه گیری

  استفاده از رنگ می تواند زندگی اجتماعی و دلبستگی مکانی به فضاهای شهری را تشویق کند و سلامت جمعیت به ویژه سلامت روان را بهبود بخشد. نتایج این مطالعه می تواند به دانش ضمنی طراحان و برنامه ریزان شهری و مدیران شهری برای جلب مشارکت شهروندان در ارتقا کیفیت فضا کمک کند.

  کلیدواژگان: درک پدیده رنگ، رنگ دوستی و رنگ گریزی، فضای شهری، تحلیل پدیدارشناسی تفسیری، تهران
|
 • Mozhdeh Rezvani Kashani, Seyed Hossein Hashemi *, Mahdi Mohammadi Pages 1-14
  Introduction

  Due to the growth and development of new types of communication and information technologies around the world, the use of digital services is widely increasing and our country, Iran, is no exception to this rule. Information technology and digital services industries consume significant amounts of energy in various forms as well as in various sectors such as production, distribution and use of relevant equipment and services and as a result, produce various pollutants, including greenhouse gases, and release them into the environment. Therefore, the purpose of this study is to investigate the eco-friendliness of digital services and IT industry of Iran in the web hosting and cloud services sectors through evaluating the north-west data center of Iran as a representative of the IT industry of Iran in the web hosting and cloud services sectors.

  Material and methods

  For this purpose, in this study, first the effective aspects of information technology on the environment as well as the environmental standards related to data centers were identified through library studies and review of existing domestic and foreign literature and after that, eight servers of “Iran Server” were investigated. In the next step, after estimating the amount of energy consumed and carbon dioxide produced by the north-west data center of Iran (which has 319 active servers), the efficiency and environmental compatibility metrics of this data center were calculated and finally, by analyzing and summarizing the obtained results, eco-friendliness of the north-west data center of Iran as a representative of IT industry of Iran in the web hosting and cloud services sectors, was investigated.

  Results and discussion

  The results of energy consumption and pollutants production of the north-west data center of Iran indicated that this data center consumes an average of 185.16 MWh of electricity per month, and followed by that produces 533.26 tons of carbon dioxide per month. Also, the values of Carbon Usage Effectiveness (CUE), Power Usage Effectiveness (PUE) and Energy Reuse Effectiveness (ERE) metrics in this data center were equivalent to 2.88 (kg CO2 per kilowatt hour), 4.03 and 4.03, respectively, and also the values of Energy Reuse Factor (ERF) and Green Energy Coefficient (GEC) were zero. These values indicate that the energy consumption of Iran's data centers is supplied from non-renewable energy sources and this energy is finally released in the form of excess heat in the environment after consumption in different sectors, which emits a large amount of greenhouse gases including CO2 in the environment and inflicts numerous and irreparable damages on the environment such as air pollution, global warming, climate change, etc.

  Conclusion

  A general summary of the information obtained from the study of various aspects of the eco-friendliness of the north-west data center of Iran as a representative of the IT industry of Iran in the web hosting and cloud services sectors and its comparison with other green data centers in the world shows, this data center has not met the necessary metrics to comply with environmental standards related to green or eco-friendly data centers and as a result is not very compatible with the environment and is far from other green data centers in the world.

  Keywords: data center, Efficiency, Energy, environmentally friendly, green information technology
 • Sajjad Rahimi-Moghaddam *, Khosro Azizi, Hamed Eyni-Nargeseh, Seyed Ahmad Kalantar Ahmadi Pages 15-30
  Introduction

  Canola is one of the most important oilseed crops all over the world. This oilseed crop is mainly utilized for its high oil content (with about 40–45% oil). However, in recent years, the area under cultivation of canola has decreased due to water scarcity. Applying drought-tolerant cultivars with high water use efficiency can help to develop the area under cultivation of canola and increase canola production. Therefore, the current study was conducted to assess the water use efficiency of spring canola cultivars in warm and temperate climates.

  Material and methods

  This study investigated different cultivars as a strategy for increasing canola production and improving its water use efficiency under different climate types in Khuzestan and Lorestan provinces. For this purpose, four locations including Khoramabad and Kuhdasht in Lorestan Province as semi-arid climate regions and Dezful, and Shushtar in Khuzestan Province as hot and arid climate regions were selected. Daily long-term climatic data (including minimum and maximum temperatures, rainfall, and global radiation) were collected for these locations from Iran Meteorological Organization. In this study, Hyola308 (early-maturity), Hyola401 (mid-maturity), and RGS003 (late-maturity) cultivars were used. In order to simulate the growth and yield of canola in different locations, the APSIM-Canola model was employed. OriginPro 9.1 software was used for all statistical analyses and the generation of figures.

  Results and discussion

  The results showed that grain yield, biomass, water use efficiency, grain weight, actual evapotranspiration, the average temperature during the canola growth period, and the length of the canola growth period were substantially affected by cultivar and region (climate type). According to the results, the highest grain yield and water use efficiency (3037 kg ha-1 and 6.9 kg mm-1 ha-1, respectively) were achieved for the mid-maturity cultivar (Hyola401). Furthermore, simulation results revealed that temperate and semi-arid regions compared to hot and arid regions increased grain yield, biomass and water use efficiency by 2507 kg ha-1, 10100 kg ha-1, and 2.7 kg mm-1 ha-1, respectively. Khorramabad × Hyola401 treatment had the highest water use efficiency, grain yield, and biomass (9 kg mm-1 ha-1, 4954, and 17943 kg ha-1, respectively) due to lower the average temperature during the canola growth period (10.9 ° C) and higher the length of the canola growth period (2424.9 day), while the lowest amount of these traits was recorded in Dezful × Hyola308 treatment (5 kg mm-1 ha-1, 1369, and 5514 kg ha-1, respectively).

  Conclusion

  The results indicated that expanding canola cultivation in temperate regions can be used to boost canola production in Iran and to improve the sustainability of canola cultivation agroecosystems. Also, using a mid-maturity cultivar such as Hyola401 in both temperate and hot climate conditions can increase water use efficiency and sustainability of canola production agroecosystems through higher production per water consumption.

  Keywords: APSIM-Canola, Biomass, Grain yield, Semi-arid regions
 • Hossein Rahmani *, Seyed Daryoush Moghaddas Pages 31-46
  Introduction

  Non-native species are one of the important threats to biodiversity. Some non-native fish species pose environmental impacts and are known as invasive species. Rivers of the southern Caspian Sea are home to a vast variety of native or commercial fish species. Non-native species invasiveness risk assessment tools are used to identify the species with high invasive potential risks and are used as a decision–making tool. The main aim of this study is to calibrate and validate the Aquatic Species Invasiveness Screening Kit (AS-ISK) for non-native fish species of rivers in the southern Caspian Sea basin.

  Material and methods

  AS-ISK was used to assess non-native (NN) fish that may pose a high potential risk of becoming invasive in rivers of the South Caspian Sea. Fifteen NN fish species were assessed, 14 of which are extant and 1 is horizon species in the risk assessment (RA) area. The statistical methods were used to compare the scores obtained by each assessor. The threshold score was calculated using receiver operating characteristic curve analysis. Also, the Köppen-Geiger climate system was used to match the climate between the native range of NN fish species and the risk assessment area.

  Results and discussion

  Risk assessment of NN fish species led to the identification of 73 % of the species as potential invasive species in the RA area. Carassius gibelio and Carassius auratus achieved the highest risk score and Anguilla anguilla obtained the lowest risk score among all NN fish species. There was not a statistically significant difference between assessor-specific mean risk scores. Threshold scores were 9.5 and 11.5 for AS-ISK and Basic Risk Assessment (BRA), respectively. The area under curve was 100%, which shows an excellent output for the efficiency of the AS-ISK in the RA area. Eleven out of the 15 NN fish species were identified as potential invasive species and the rest as non-invasive NN species in the RA area. Confidence factors were different from 73% to 64%. All NN fish species were categorized in three lists i.e., black, grey and white in regard to their risk ranks in order to manage prioritization.

  Conclusion

  The AS-ISK efficiently identified NN fish species that pose a high risk of being/becoming invasive in rivers in the south Caspian Sea to prioritize them based on their risk rank and to support conservation managers, decision-makers and policymakers in the aquaculture development plans.

  Keywords: risk screening, AS-ISK, Invasive species, Caspian Sea
 • Sadegh Partani *, Asiye Noruzi Pages 47-64
  Introduction

  Pollution of water-receiving sources in waste disposal sites is the most important risk of waste disposal on the environment. Therefore, this research has estimated the ecological risk (human society, natural flora and fauna) considering the characteristics of sources and pollutants, and its type. The risk analysis has examined their effects with a comprehensive prioritization.

  Material and methods

  In this integrated applied study, during a step-by-step process and using available information and statistics (in terms of time and spatial area affected), including examples of the concentration of elements and chemical and physical compounds of pollutants with the origin of waste Urban and waste disposal activities, all types of risks were identified and the contribution of each of the effective, effects and affected was obtained. Axure RP program was used to draw diagrams of safety level calculations, risk and dimension and their distance and risk analyses.

  Results and discussion

  The results showed that the ecological risk of receiving resources around Bojnord Burial Center as the selected center of North Khorasan Province is in the range of low ecological risk. The biological risk caused by heavy metals is moderate, and the risk for the human food cycle and animal and plant cover is low and without threat to the food cycle. The pollution risk index of the effective factors in the calculation for the Bojnoord landfill with current implementation conditions was estimated as Rm=81%. The status of pollution risk index is on the verge of very high risk with potential environmental dangers.

  Conclusion

  According to the identification and analysis of the types of risk around the Bojnord landfill, equal risk and equal safety maps were drawn, as a result of which vulnerable centers could be identified and proper planning can be done to control and protect them. In fact, the design of the co-risk map and the potential and actual sources of pollution, the type of pollutant and the target and affected environment, taking into account the time domain, can greatly improve the quality management of resources and complete the existing database in the country and province and prepare for long-term planning.

  Keywords: water receiving sources, Bojnoord landfill, waste pollution, co-risk map
 • Nahid Ahmadi, Hossein Mostafavi *, Khosro Piri, Hossein Zeinivand Pages 65-86
  Introduction

  However the role of water in sustainable development is vital, the launched infrastructure projects of Integrated Water Resources Management Plans in recent years have not been able to completely maintain the balance between human consumption for socio-economic activities and the water needs of natural ecosystems to guarantee the sustainable life for riverine ecosystems. In this regard, this research investigated the hydrological effects and ecological consequences of the construction of dams in the upstream basin of Jiroft Dam as the key water supply zone in the western Jazmurian watershed, which is also known as Halil-Rud River.

  Material and methods

  In this research, the significance of the long-term changes of the mean annual discharge in the rivers of the study area at the hydrometric stations of Solatni, Baft, Hanjan, Meydan, Qale-Rigi, Konarooiye and Hossein-Abad, as well as the alterations in the mean annual precipitation of rainfall gauges in the period of 38 years (1980-2018) have been analyzed by Mann-Kendall Test and then 33 hydrological parameters (based on the daily discharge of Hossein-Abad hydrometric station in the mentioned period) as indicators of ecological needs (which is affected by the Baft and Jiroft reservoir dams) have been analyzed by using the variability range approach and IHA software in two periods before and after the construction of the dams.

  Results and discussion

  According to the Mann-Kendall test results, although the mean annual discharge in the rivers upstream of Jiroft dam has had a significant drop at the level 95 and 99% of discharge during the past 38 years, the trend of change in the mean annual precipitation in the same period, except one station (Hanjan), was not significant and this difference was due to the negative effects of dams construction and it was also confirmed by the output of the IHA model. It should be noted that based on the output of the mentioned model, 33 hydro-ecological features of Halil-Rud river flow showed fundamental alterations since the operation of Jiroft Dam (1992), but the operation of Baft Dam upstream of Jiroft Dam in 2008 has led to intense negative effects of flow characteristics (outside the acceptable range of ecological variability) in Halil-Rud River.

  Conclusion

  In order to prevent the magnification of the water crisis, the cumulative effects of the construction of chain dams should be considered using hydro-ecological approaches, as well as the water allocation programs, especially the environmental flows should be revised according to the upstream developments of each dam basin, so that the sustainable socio-economic needs as the goals of integrated water resources management would be provided and also the health and survival of the natural ecosystem would be guaranteed.

  Keywords: Hydro-ecology, dam, Integrated water resources management, IHA, RVA
 • Mahnaz Doosti Irani, Mehdi Basouli *, Mir Mohammad Asadi Pages 87-107
  Introduction

  The contrast of the organization's environmental performance with the green image presented is an example of greenwashing. Greenwashing in eco-lodges (which were created with the aim of developing sustainable tourism), has wide consequences for the environment, industry, tourists and other stakeholders. Therefore, it is necessary to investigate the factors affecting greenwashing in these eco-lodges in order to control the problem. According to previous research, factors affecting can be divided greenwashing into three categories: 1. Causal factors (motivation to take advantage of the short-term benefits of green including image improvement, increasing market share, attracting capital, winning the trust of stakeholders, economic efficiency and competitive advantage); 2. Background (weakness of the internal environment (individual psychological triggers), the weakness of environmental knowledge) and the weakness of the external environment (weakness of informing relevant departments, the weakness of supervision)); 3. The moderator (tourist's environmental feedback); But due to the limited resources, in order to plan more precisely and control greenwashing, a quantitative test of these relationships is necessary. Therefore, in the current research, the effect of the mentioned factors on greenwashing in the eco-lodges of Isfahan Province was tested.

  Material and methods

  The research has a comparative approach, practical orientation, philosophical foundations of positivism, quantitative methodology and survey strategy. Data collection was done in the field and through a closed questionnaire. The formal and content validity of the questionnaire was confirmed by experts. Internal and external validity, and reliability (Cronbach's alpha, composite reliability and factor loadings) of the measuring instrument were also calculated and confirmed. Sampling was also done by a simple random method from the statistical population of managers of eco-lodges in Isfahan Province and the data was analyzed using partial least squares structural equations.

  Results and discussion

  The findings of the research showed that background factors have a direct positive effect and environmental feedback has a direct and indirect negative effect (due to background factors) on greenwashing, but the effect of causal factors and the moderating effect of environmental feedback (on the effect of causal factors on greenwashing) is not significant. Therefore, it is necessary to try to receive environmental feedback from guest tourists in eco-lodges. It is also recommended that tourism planners and officials focus on reducing background weaknesses. In this regard, the following solutions can be fruitful: increasing supervision, improving information and training of managers of eco-lodges regarding issues such as environmental considerations, the consequences of failure in this field and its effect on the long-term success of the eco-lodge in attracting tourists.

  Conclusion

  The findings of the research showed the fact that eco-lodges do not practice greenwashing in order to take advantage of the green benefits, but the underlying weaknesses make them negligent in fulfilling their environmental obligations. On the other hand, more feedback from tourists makes relevant agencies and environmental activists more aware, as well as managers of eco-lodges, and this sensitivity leads to improving performance and reducing background weaknesses and greenwashing. Therefore, according to the results of the research, we provided some practical suggestions to the officials and planners of the industry. The main axes of these suggestions are: increasing the awareness of the managers of eco-lodges, increasing the environmental monitoring of the activities of these accommodations, encouraging and reminding about the environmental sustainability of eco-lodges, and focusing on strengthening the environmental feedback of tourists (through encouraging sharing of opinions, rating the green performance of accommodation and adjusting demand again based on environmental performance).

  Keywords: Greenwashing, Tourism, Eco-lodge, Environmental hazards of tourism, Green marketing
 • Moslem Rostampour *, Mohammad Saghari Pages 109-128
  Introduction

  Each of the different exploitation and management methods in rangelands have different effects on the rangeland ecosystem functions. Incorrect and inappropriate ways of rangeland use, especially in the last few decades, have caused severe damage to natural resources. There is a few research on the effects of grazing on sand habitats of desert areas. The aim of the current research is to investigate the effect of different methods of rangeland utilization on ecological characteristics, including the percentage of vegetation cover, plant density, species richness, diversity, evenness and dominance, and species similarity in the studied rangelands.

  Material and methods

  This research was conducted in the outskirt, seminomadic, settled nomadic and enclosure in Zirkouh, South Khorasan province. In each rangeland, the list of plant species, density and vegetation cover of each species was determined separately. Also, the range condition was evaluated by the modified four-factors method. In addition to numerical indices, the ranking of species diversity was investigated using the Renyi diversity ordering curve. In order to check the species similarity between the four studied rangelands, Jaccard's similarity index was used, and hierarchical cluster analysis (Euclidean distance and Ward's method) was used to better display the species similarity. Finally, the relationship between vegetation cover and the number of species and biodiversity indices was tested by Pearson's correlation coefficient.

  Results and discussion

  Based on the modified four factors method, the condition of outskirt and seminomadic rangelands were moderate and settled nomadic rangeland was poor and enclosure rangeland, has been evaluated as good. The results of ANOVA showed that the effect of grazing methods on the vegetation cover (at the 0.05 level) and the total and average species richness (at the 0.01 level) were significant. Enclosure rangeland had the highest plant cover percentage and plant density (54.73% and 80, respectively) and the settled nomadic rangeland had the lowest plant cover percentage and plant density (15% and 5, respectively). The highest species richness belonged to enclosure rangeland and there was no difference between other rangelands. Compared to other rangelands, the seminomadic rangeland had the highest proportion of native plants and the lowest proportion of increaser plants in the plant composition of total richness. The highest proportion of increaser plants was observed in settled nomadic rangelands. In terms of species diversity, enclosure rangeland had the highest Shannon-Wiener diversity index (2.03) and Simpson diversity index (0.80) compared to other rangelands. The results of the correlation coefficients of vegetation cover and the number of species and species diversity indices showed that, in general, there is a significant positive correlation between the diversity indices and vegetation cover and the number of species. In addition, there is a significant negative correlation between the species evenness and dominance indices, as well as vegetation cover and the number of species. The results of the Jaccuard similarity index show that the highest degree of species similarity is observed between the outskirt and the settled nomadic rangelands (62%).

  Conclusion

  The results showed that the overgrazing around the livestock pen in the settled nomadic rangeland is clearly visible and it has led to a significant decrease in vegetation cover, plant density and species diversity. Resting in rangelands (in the enclosure) and delaying grazing (in seminomadic rangeland) can also enhance vegetation and biodiversity. In terms of the percentage of vegetation cover, density and plant composition, the seminomadic rangeland is located next to the enclosure. The most proportion of forage species was observed in the plant composition of the seminomadic rangeland. If we accept the hypothesis that range enclosure causes the plant succession towards the climax stage and in range management, the sub-climax stage is always better than the climax stage, in this case, in terms of livestock and range management, the temporary settlement of nomads will be more beneficial than range enclosure.

  Keywords: Enclosure, Nomads settlement, Species richness, vegetation
 • Javad Farrokhi Toolir *, Mohammad Abedini Esfahlani Pages 129-146
  Introduction

  Russian olive (Senjed) is planted in a large area in Iran, and at the same time, there are limited natural habitats for its species. This elder tree can be found in different types of soils and moisture conditions, but preferably it grows better in flood plains and humid coastal areas. Russian olive has a special place as one of the important products of Kerman Province. The area under cultivation and the amount of its production in Kerman are 309 hectares and 1100 metric tons, respectively. In this province, native trees are mainly cultivated along streams and on the edge of fields due to the deliciousness of their fruits. In spite of the wide variety and potential of it, there is less information available on the number of species and the genetic diversity of local genotypes. This study, as a preliminary investigation, showed the existence of high morphological diversity in the native Russian olive genotypes of the province, which reveals the importance of using them in future multi-breeding programs.

  Material and methods

  In this research, six qualitative traits include fruit shape, fruit aroma and flavor, fruit skin color, fruit ripening date, flowering date, and leaf shape, and fourteen quantitative traits including panicle length, panicle width, petiole length, petiole width, thorn length, thorn width, fruit length, fruit width, seed length, seed width, fruit tail length, fruit tail width, fruit weight, and seed weight were studied between 22 Russian olive native genotypes from Sirjan, Bardsir and Kerman regions.

  Results and discussion

  The results showed the existence of many traits among genotypes. The average fruit length was 1.87 cm, fruit diameter 1.12 cm, fruit weight 1.49 grams, seed weight 0.52 grams, leaf length 4.27 cm and leaf width 2.48 cm. The highest fruit weight and fruit quality and flavor were reported in genotype number (4) of Mahmoudabad, Sirjan. The highest positive correlation coefficient at the probable level (p<0.01) was observed in petiole length and spine length (r=0.669), petiole length and fruit tail length (r=0.601), and fruit length and fruit diameter (r=0.584). Analyzing into main components in qualitative traits showed that the first two components explained 62% of the total changes. In quantitative traits, the first five components included 74.77% of the total changes. Based on the dendrogram of the scatterplot of quantitative and qualitative traits, all genotypes were divided into three separate groups. In the present research, the classification of masses based on quantitative traits did not follow their geographical distribution.

  Conclusion

  The highest fruit weight belonged to the genotype of Mahmoud Abad Sirjan, which is a tropical region of Sirjan, and it had a sweet taste and a good aroma. The highest correlation values of traits were observed in PC1 between the traits of flowering date, leaf shape, leaf, fruit and seed dimensions, as well as seed weight. The presence of superior leaf traits and the subsequent improvement programs on them can expand the scope of use of elderberry from the fruit-only state. Environmental conditions and being at different heights above sea level do not play a significant role in the classification of genotypes.

  Keywords: Dendrogram, Coefficient of variation, Morphologic, Correlation
 • Fatemeh Kazemiyeh *, Asma Eidi, Mehdi Motalem Pages 147-162
  Introduction

  Planning for proper waste management and attention to its harmful effects on the environment in any country is one of the most important and necessary principles to provide long-term benefits and move towards sustainable development. The overall purpose of this study was to analyze the barriers to rural waste management in the central part of Urmia. In order to get a comprehensive understanding of the obstacles, problems and limitations that have caused the unfavorable management of rural waste in the studied area.

  Material and methods

  The research was applied in terms of purpose and data were collected in the field. The statistical population of the study included all villagers in the central part of Urmia city, in which rural waste management was performed (N = 136). The questionnaire was the main research tool that was designed using content review and interviews with experts and faculty members of the university. To evaluate its reliability, 30 questionnaires were completed and the Cronbach's alpha value was 0.91, which indicated the acceptable reliability of the questionnaire. Data analysis was performed using SPSS software and exploratory factor analysis technique.

  Results and discussion

  The results of factor analysis showed that rural waste management barriers in six groups of educational-cultural barriers (variance dimension 18.13), health-environmental (variance dimension 18.06), knowledge (variance dimension 12.53), environmental (variance dimension 10.96), disposal management (variance dimension 10.24) and equipment (variance dimension 6.92) were classified as 76.84% of the total variance changes related to rural waste management barriers in the study area. In prioritizing the items of educational-cultural obstacles, the absence of the required culture regarding less consumption was the first rank. In terms of health-environmental obstacles, leaving and disposing of waste by villagers in the nearest place (on roads, along rivers, on the side of roads, etc.) and the occurrence of parasitic diseases for the villagers, was the first rank. In terms of knowledge barriers, lack of awareness and low knowledge of the villagers regarding the economic value of reusing agricultural residues was the first rank. In the disposal management factor, the lack of a separation plan at the source and as a result mixing wet, dry and special waste together was the first rank. Regarding the environmental factor, the presence of verminous insects and rodents and their increase at certain times of the year at the disposal site and roads until the time of garbage collection, was ranked first and finally among the factor factors. equipment, lack and lack of conversion industries for reuse of waste and agricultural residues, took the first place.

  Conclusion

  Empowering people through awareness, information and education using appropriate tools in the field of waste management can be helpful and practical. Coherent and purposeful management for waste management and success in improving environmental issues in the study area requires specific methods and strategic plans. Therefore, it is necessary to take the necessary planning and measures in this regard. It is also recommended to use the participation of people and NGOs to separate at the source and to organize informal activities of collection and recycling of materials in recycling programs, while it is necessary for municipalities, organizations and affiliated bodies. Assist the government in providing the facilities and equipment needed for rural waste management.

  Keywords: barriers, Environment, Planning, Rural sustainable Development, Waste management
 • Saeid Ahadi, Andisheh Alimoradi, Hamid Sarkheil *, Mahyar Kalhor Mohammadi, Mahdi Fathi Pages 163-180
  Introduction

  The process of extraction and exploitation of oil and gas resources requires the cycle of production, sending, and recycling of drilling mud or drilling fluid, so achieving the right combination of drilling mud and its recycling is an essential and fundamental matter in the industrial oil and gas and also the environment.

  Material and methods

  Determining the level of contamination of heavy metals and organic matter in the drilling mud and drilling cuttings can be necessary so that intelligent methods to estimate these contaminants can be indirectly effective. This study tried to estimate the contamination rate of drilling cuttings, despite the formation parameters of 10 oil wells drilled at different depths (66 data sets), using the regression learning limit of an artificial neural network.

  Results and discussion

  A total of 60 data sets were prepared to estimate the rate of change in the concentration of heavy metals, polycyclic aromatic hydrocarbons in the learning and testing process, and another six sets of data related to a well that was randomly selected and used in the artificial neural network validation process. Limit learning regression algorithm for ten heavy elements and ten aromatic compounds contaminating cutting and drilling mud on two different data sets in a drilling area in one of the oil fields in southern Iran was evaluated.

  Conclusion

  The results are suitable for estimating the contamination of drilling cuttings and subsequent environmental protection processes. Such processes of contamination and recycling of drilling mud will play an efficient role.

  Keywords: Heavy Metals, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Drilling Cutting, Limit Learning Regression
 • Hamid Hajizadeh *, Asghar Fallah, Sare Hoseini Pages 181-204
  Introduction

  The forest ecosystem, as a valuable natural resource, provides various functions and services for human beings, the maintenance of which should be the main goal of human activities. Therefore, nowadays, the study and analysis of the attitudes and behaviors of native communities to conserve forest ecosystems have become very important due to their environmental problems and challenges. Therefore, the purpose of the study is to investigate and analyze the attitude and environmental behavior of native communities on the margins of Shiadeh and Diva forests of Babol city in Mazandaran Province.

  Material and methods

  This research is an applied research in terms of nature and the method is part of descriptive analytical research based on a survey. In this study, documentary and field methods were used to collect information. The statistical population of the study included 150 native households in the villages along the Shiadeh and Diva forests who benefited from the services of the forest ecosystem of the region. The instrument of the study was a questionnaire whose validity was confirmed by several forestry experts and its items' reliability was achieved using Cronbach's alpha test (0.87%). In the study, a single sample t-test was used to analyze data. Socio-economic variables in this study included eight variables: age, marriage, gender, occupation, household size, education, cost and income.

  Results and discussion

   The results of a survey of respondents' interest in the biosphere value attitude towards forest ecosystem services showed that 80.67% of the respondents had a positive view of environmental issues and 79.20% of the subjects had an altruistic view of environmental issues and 24.84% of the respondents had a selfish view of environmental issues. Also, 82.62% of native communities were willing to conserve the services of the forest ecosystem in the region. The results of data analysis showed that among the items of biosphere value attitude, altruistic, selfish and conservative, "Forests and rangeland level of the country is decreasing", "My family cares about the environment, especially the forests", "I do not have enough financial potential to pay for the conservation of the Shiadeh and Diva forests" and "To conserve the environment, I warn others and abide by forest conservation laws" items took the first rank, respectively. Also, the results of the one-sample t-test for the environmentalist attitude of native communities showed that respondents with conservative and selfish attitudes had the highest and lowest average behaviors, respectively.

  Conclusion

  According to the results, the conservation value attitude in the research area has a higher average than other value attitudes. This indicates that native communities the environment and surrounding resources belong to themselves and strive to conserve.

  Keywords: Rural Communities, Environmental behavior, Shiadeh, Diva, New Environmental Attitude
 • Mohadeseh Amiri *, Mohammad Shafiezadeh, Mostafa Tarkesh, Seyyed Mostafa Moslemi Pages 205-224
  Introduction

  Invasive species are currently the concern of ecologists, conservationists and natural resource managers, and they may decrease biodiversity due to their rapid spread. These species cause changes in ecological processes, function and structure of communities in natural ecosystems. The most obvious change in the invaded areas is the reduction of biodiversity and the creation of a pure community of invasive plants. One of the invasive species in our country is Prosopis juliflora, which is important in the field of combat desertification, biological control and stabilization of quicksand dunes in the southern regions of Iran due to its resistance to adverse environmental conditions.

  Material and methods

  In the present study, the efficiency of five discrimination group models (GLM, GBM, ANN, SRE, RF) and a profile model (MAXENT) and their ensemble with the weighted average approach in the spatial distribution of this species in Makuran region and determining the most important environmental factors affecting the invasion distribution were investigated. By recording 63 occurrence points and 100 absence points, using climatic, physiographic and human variables as environmental variables, and evaluating the performance of models by Area under Curve (AUC), True Skill Statistics (TSS), Sensitivity and Specificity, the species invasion potential was determined.

  Results and discussion

  Among the single algorithms, according to the threshold-independent and threshold-dependent evaluation criteria, two machine learning techniques, i.e. RF and GBM, predicted the climatic habitat of this invasive species with higher accuracy. Also, the evaluation criteria in the ensemble prediction were higher than the average of all single modeling algorithms. According to the ensemble model, P. juliflora habitats occupy about 15% of the total study area. After generalization of the models to the geographical space, it was found that the invaded areas have spread in a uniform strip on the shores of the Oman Sea and the Persian Gulf. Evaluation of variable importance indicated that altitude was the most important independent variable justifying about half of the changes in the ensemble model and has the greatest effect on species distribution. The variable of distance from the road was the next important variable. However, the aspect was mentioned as the least important environmental variable affecting the scattering of the invasion. Based on response curves, the maximum probability of the species' presence was observed at the altitude of 50 m above sea level and a distance less than 50 m from the road. Also, the species is most likely to be present, if the temperature in the warmest month and the coldest season of the year is more than 34 and 14 °C, respectively, and the precipitation seasonality is 100-150. 

  Conclusion

  It was found that the integrated algorithms in the framework of ensemble modeling showed higher accuracy and the maps derived from the potential distribution of species invasion make it possible to restrict and manage the distribution range of invasive species by providing management solutions and conserving plans to protect native species. In fact, the results of this study can be used as a basis for subsequent monitoring to prevent further spread of invasive species and to create a balance between the native vegetation protection programs of the region and desertification management measures.

  Keywords: Ensemble approach, Biological invasion, Environmental Variables
 • Madineh Bijani, Saeid Soufizadeh *, AmirHossein Shirani-Rad, Hamid Jabbari Pages 225-249
  Introduction

   Available water for irrigation of canola decreases towards the end of the season, due to reduced rainfall and the simultaneous late-season irrigation for other spring crops. Therefore, the possibility of the plant facing drought stress in the final stages of growth is very likely. So, the selection of drought-tolerant genotypes is very important in arid and semi-arid regions.

  Material and methods

   The field experiment (2016- 2017 and 2017- 2018) was conducted as a split-plot arrangement in a randomized complete blocks design with four replications in Karaj agricultural research station. Treatments included drought stress regimes (common irrigation, withholding irrigation from the silique setting stage, and flowering stage) in main plots and canola genotypes (Talayeh, Okapi،SLM046, Ahmadi, Zarfam، Licord, Neptun, NataliGK Gabriella, and Opera) in sub-plots.

  Results and discussion

   The results showed that drought stress significantly reduced the number of pods per plant, the number of seeds per pod, 1000-seed weight, seed yield, growth period duration, oil content, oil yield, and water use efficiency (WUE). Under common irrigation, the highest seed yield was obtained from okapi، Neptun, and Natali genotypes with 5558, 5698, and 5076 kg ha-1, respectively. Under drought stress, SLM046، Zarfam، Natali and Opera had the highest seed yield with 3144, 2864, 3237, and 2951 kg ha-1 in withholding irrigation from the silique setting stage and 2377, 2472, 2441, and 2539 kg ha-1 in withholding irrigation from the flowering stage, respectively. GMP, MP and STI indices were highly correlated with seed yield under both stress and non-stress conditions. Therefore, they were introduced as suitable indices to identify superior genotypes for both environmental conditions. Accordingly, the most resistant genotypes were Okapi, SLM046, Zarfam, Neptun, Natali and Opera.

  Conclusion

  Based on the results, Okapi, SLM046, Zarfam, Neptun, Natali and Opera are recommended as suitable genotypes for cultivation in Karaj climatic conditions.

  Keywords: Drought tolerance indices, Oilseed crop, Terminal drought stress, Water use efficiency
 • Shora Shahriari, Pooyan Shahabian *, Azadeh Lak Pages 251-272
  Introduction

  Color has always been a part of describing experiences and memories of people and landscapes. Achromaticity in urban spaces can affect aspects such as memorability and can consequently lead to diminished mental images, challenging the perceptive quality of inhabitants. On this basis, experiencing the vitality of colors in cities can improve the quality of urban spaces. Despite the importance of color in people’s perception of urban spaces, few studies have investigated the understanding of chromaticity in such areas. This gap widens in developing countries, such as Iran with extensive construction in its urban areas.

  Material and methods

  In this study, interpretative phenomenological analysis (IPA) was used as a qualitative approach to provide an accurate examination of personal life experience of urban color perception in order to discover the nature of the lived experience of human understanding of color without any previously prescribed theoretical premise. For this purpose, in-depth interviews were carried out to obtain individuals’ perceptions of color in urban spaces of Tehran, Iran. Eleven experts in urban planning and development and architecture were selected through snowball sampling. The interviews were then analyzed in MAXQDA 2020, which yielded four main themes.

  Results and discussion

  The interaction between the following four themes—i.e., 1) diminished color palette in modern constructions in Iranian cities, 2) attempt to embed colors in urban spaces, 3) colorful life in urban spaces, and, 4) attachment to colorful environments—underlined the color perception of Tehran’s urban spaces in two themes. The first theme was chromophilia, which increased place attachment (boosting the quality of the environment), and the second was chromophobia, which reduced place attachment (ignoring the improved quality of space and its preservation). Chromophobia can result in paleness, mattness, and grayness of the general aspect of color in the metropolises of Iran, particularly, in Tehran. The fading of local color can cause a diminution of the variety of colors and visual annoyance, which has led to diminished connection and attachment of the city and urban spaces to Tehran. Another finding emphasized using of color in improving attachment and belonging, influenced by environmental context and the formal and color landscape of cities (as well as climate, nature, function, and economy), to indicate principles such as spatial unity, eligibility, mystification, variety, citizens’ presence in a context where participation is based on the needs of different demographic-social groups.

  Conclusion

  Using color could encourage social life and place attachment to urban spaces and it could improve population health, particularly, mental health. The results of the study can add up to the tacit knowledge of urban planners, designers, and managers to attract citizen participation in improving the quality of urban spaces.

  Keywords: perception of the phenomenon of color chromophile & chromophobia, urban space, interpretative phenomenological analysis, Tehran