فهرست مطالب

 • پیاپی 47 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • لاله توانایی مروی*، مصطفی بهزادفر، سید مجید مفیدی شمیرانی صفحات 1-19

  تحقق پذیری شهرهای هوشمند مبتنی بر فرآیندهای پیچیده ای است که در آن، مجموعه ای از کنشگران و تصمیم سازان اقدام به سیاست گذاری و اجرای آن میکنند. از سویی دیگر هارمونی به عنوان هدفی برای شهرهای هوشمند و ایجاد هماهنگی و تعادل در پیچیدگی های شهرهای هوشمند مطرح است. این پژوهش باهدف شناسایی و تحلیل شبکه کنشگران شهر هوشمند در تهران و سنجش میزان اثرگذاری هریک از کنشگران شهر هوشمند، تلاش داشته است تا چارچوبی هنجاری برای تحقق هارمونی با استفاده از نظریه شبکه کنشگران، برای شهر هوشمند در تهران ارایه کند. در همین راستا از روش شناسی آمیخته و چارچوب نظری شبکه کنشگران به عنوان ساختار فکری و چارچوب تحلیلی استفاده کرده است. استفاده از این روش شناسی به منظور شناسایی روابط و تعاملات در بین کنشگران شهر هوشمند در تهران که لازمه شناسایی پیچیدگی های موجود در شبکه کنشگران شهر هوشمند است انجام شده است. این پژوهش در قدم اول با استفاده از پرسشنامه به شناسایی کنشگران اصلی، اهداف و میزان اهمیت و هم پیوندی آن ها در شبکه با سایر کنشگران پرداخته است. سپس با استفاده از نرم افزار ucinet6 شاخص های هم پیوندی کنشگران اصلی در تحقق پذیری شهر هوشمند در تهران را مورد کنکاش قرار داده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش سه سطح از کنشگران بر اساس میزان اثرگذاری تعریف شده که شامل کنشگران کلیدی، کنشگران وابسته، کنشگران نادیده گرفته شده می باشد. همچنین به منظور ارتقاء هارمونی و هماهنگی با تعمیم فرآیند ترجمه شبکه کنشگران، چارچوب تحقق پذیری هارمونی برای شهر هوشمند در تهران ارایه شده است. این چارچوب مشتمل بر چهار بخش اصلی مسیله سازی، علاقه مندسازی، به-عضویت درآوردن و بسیج منابع می باشد که با ارایه اصول تحقق هارمونی بخشی به شبکه کنشگران شهر هوشمند در شهر تهران بتوان موقعیت هریک از این کنشگران را در برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی تثبیت، ارتقاء و یا بازتعریف کرد.

  کلیدواژگان: شهر هوشمند، هارمونی، شبکه کنشگران، تحقق پذیری
 • صادق برزگر*، محمد رسولی، اسد حجازی صفحات 21-37

  شروع یک بیماری ویروسی ناشناخته به نام کووید 19 در شهر ووهان چین در ژانویه 2020 و گسترش آن در سراسر جهان در مدتی کمتر از چند ماه، همه کشورها را نگران کرده و موجب خسارات بی شمار جانی و مالی شده است. تکرار چنین رویدادی به شکلی دیگر در آینده ممکن است میزان آسیب را بالاتر و کنترل را مشکل تر سازد، بر این اساس شهرها نیازمند بازتولید جدید جهت بالا بردن تاب آوری در صورت موارد مشابه کوید-19 می باشند. بر این اساس تحقیق حاضر سعی دارد ضمن بررسی عوامل اثرگذاری در بازتولید شهر زنجان بعد از کوید-19، وضعیت های احتمالی شهر در آینده را نیز مورد تحلیل قرار دهد، برای این منظور 26 شاخص در 4 بعد که بر اساس مطالعات میدانی-کتابخانه ای استخراج شده اند، در محیط نرم افزار میک مک جهت بررسی جایگاه و عملکرد شاخص ها و شناسایی عوامل کلیدی، از سناریویزارد برای استخراج سناریوهای محتمل استفاده شده است. ازآنجاکه تحقیق مبتنی بر خبرگان بوده است، نمونه تحقیق 20 نفر به روش هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان داده است که الگوی شهر زنجان در برابر شیوع بیماری عفونی کوید -19 آسیب پذیر بوده است، اما درک عمیق جوانب سبب بازتولید شهر در وضعیت مطلوب خواهد شد، به طوری از 28 سناریو محتمل، سناریوهای مطلوب بیشترین فروانی و ضریب تحقق را به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: بازتولید، پساکرونا، کوید-19، شهر زنجان
 • حسین نظم فر*، امین شیرنیا پاریجانی، پری شکری فیروزجاه، توحید حاتمی خانقاهی صفحات 39-56

  جمعیت جهان به سرعت به سمت سالمند شدن در حرکت می باشد و این رشد سریع جمعیت سالمندی به پدیده ای جهانی و اجتماعی تبدیل شده است. مسیله سالمندی جمعیت در ایران به دلایل مختلف ازجمله کاهش میزان موالید، پیشرفت های علم پزشکی، بهداشت، آموزش وپرورش و افزایش امید به زندگی در حال ظهور بوده و پدیده نوینی به شمار می رود. هدف این پژوهش، ارزیابی و تحلیل سطوح برخورداری مناطق 12 گانه شهر بابل ازلحاظ شاخص های شهر دوستدار سالمند و رتبه بندی مناطق می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر گردآوری اطلاعات، در حیطه پژوهش های پیمایشی قرارگرفته است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و جهت وزن دهی برای تحلیل معیارها از روش تحلیل شبکه ANP فازی و جهت رتبه بندی مناطق از روش واسپاس فازی استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است در بین معیارهای جهانی شهر دوستدار سالمند مورداستفاده در این پژوهش معیار فضاهای عمومی و ساختمان ها با وزن 2160/0 رتبه اول را کسب کرده است. تکریم و اجتماع پذیری سالمندان با وزن 151/0 رتبه دوم و مشارکت شهروندی و اشتغال با وزن 147/0 رتبه سوم را کسب کرده است. همچنین بر اساس روش واسپاس، منطقه 4 با وزن 904/0 در رتبه نخست و منطقه پنج با وزن 733/0 در رتبه آخر قرارگرفته اند. بر اساس این نتایج پیشنهاد می شود نهادهای متولی امر، شهرداری و بهزیستی با حمایت و مشارکت دیگر نهادهای دولتی در جهت رفع مشکلات و معضلات اجتماعی، کالبدی و اقتصادی سالمندان، با برنامه ریزی منسجم جهت استفاده از منابع، فرصت های برابر به منظور دست یابی همه افراد و سالمندان از فضاهای شهری را ایجاد گردانند.

  کلیدواژگان: شهر دوستدار سالمند، مناطق دوازده گانه، ANP فازی، واسپاس فازی، شهر بابل
 • عارفه شعبانی عراقی*، مجتبی یمانی صفحات 57-72
  بازسازی شرایط آب وهوایی، تغییرات اقلیمی هولوسن و مکانیسم ردیابی آن در شواهد رسوب شناسی و ژیومورفولوژیکی دریاچه های عرض های جغرافیایی مختلف از جمله موضوعات موردتوجه پژوهشگران است. شواهد اقلیمی به جای مانده از این دوره ها کلیدی برای حل ابهامات تحولات آب وهوایی، فرم ها و فرآیندهای ژیومرفیک مناطق مختلف است. این پژوهش بر اساس اهداف آن به بررسی شرایط اقلیمی و تاثیرگذاری آن بر گستره دریاچه ها بر اساس شواهد مرفولوژیکی (پادگانه ها) پرداخته است. این پژوهش در پلایای دامغان واقع در استان سمنان در جنوب شرقی شهر دامغان واقع در نیمه شمالی کشور انجام شده است. در این راستا از داده ها و منابع نوشتاری، آماری، سنجش ازدور، رسوبی و شواهد مرفولوژیکی با استفاده از ابزارها و روش های گوناگون علمی و تخصصی استفاده شده است و در نهایت با جامع نگری موضوع را تحلیل شده است. پس از بررسی منطقه برای اولین بار پادگانه های دریاچه ای در منطقه شناسایی گردید، در مرحله بعد نمونه های برداشت شده از این سطوح مورد آنالیز آزمایشگاهی قرار گرفت و دریاچه ای بودن آن ها تایید شد سپس با استفاده از تکنیک های سنجش ازدور و نقشه کشی بر اساس ارتفاع پادگانه های دریاچه ای ثبت شده سطوح گستره دریاچه تعیین و نهایتا حدود این سطوح با توجه به سایر عوامل طبیعی مانند شیب، جهت شیب، شبکه زهکشی و بررسی های زمین شناسی تصحیح گردید. نتایج حاکی از آن است در پلایای دامغان 2 سطح پادگانه ای وجود دارد که در محدوده جنوب شرقی چاله، تراس دریاچه ای ازنظر ارتفاعی با تراس هایی در دامنه جنوب پلایا همخوانی دارند و بازسازی حد آن ها حد دریاچه یکسانی را مشخص می کند که نشان دهنده اولین سطح دریاچه با عمق حدود 22-24 متر است. همچنین تراس های دریاچه ای در دامنه جنوب غربی پلایا نیز دریاچه ای با عمق حدود 14-15 متر را در کواترنری نشان می دهند.
  کلیدواژگان: پلایا، پادگانه دریاچه ای، دریاچه دیرینه، کواترنری، چاله دامغان
 • مریم جامی اودولو، محمدحسن یزدانی*، سمانه جلیلی صدرآباد صفحات 73-94
  جدایی گزینی، در اکثر شهرهای جهان موضوع درخور توجهی است؛ چراکه جدایی گزینی، موجب تمرکز شدید بر فقر و پیدایش طبقات پایین می شود که می تواند عامل گسترش مسایل در شهر شود. تحقیق حاضر با هدف تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر تمرکز و جدایی گزینی در شهر اردبیل با تاکید بر معیارهای اقتصادی انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. به منظور جمع آوری داده ها از روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. داده های اسنادی، از گزارش مرکز آمار ایران مربوط به شهر اردبیل (1395) استخراج شده اند. همچنین جهت سنجش میانگین درآمد، اشتغال، ثروت و قیمت زمین از روش میدانی و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را شهروندان شهر اردبیل تشکیل می دهند که 383 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه برآورد گردید. در این پژوهش جهت سنجش جدایی گزینی در شهر اردبیل، از شاخص های جدایی گزینی در نرم افزار Geo-Segregation استفاده شد. در نهایت شاخص ها با استفاده از روش کریتیک وزن دهی و مناطق با بهره گیری از تکنیک ای داس رتبه بندی شد. نتایج حاصل از نرم افزار تحلیل گر جدایی گزینی نشان دهنده این امر می باشد که در مناطق شهر اردبیل شاخص امید به زندگی به طور برابر مشاهده می شود. به طوری که گرایش و تمرکز در این شاخص وجود ندارد، اما وضعیت در شاخص های درآمد و اشتغال نسبت به شاخص های دیگر شدیدتر است. همچنین نتایج حاصل از تکنیک ای داس نشان می دهد که منطقه 3 اردبیل با بیشترین امتیاز در وضعیت برخوردار و منطقه 4 با کمترین امتیاز در وضعیت محروم نسبت به سایر مناطق قرار دارند.
  کلیدواژگان: پلایا، پادگانه دریاچه ای، دریاچه دیرینه، کواترنری، چاله دامغان
 • مهدیه فرحبخش، کورش افضلی*، جواد معین الدینی صفحات 95-112
  موضوع فضای شهری از جمله مباحث پرجاذبه ای است که بسیاری از اندیشمندان مسایل شهری به آن توجه داشته و ظرفی برای شکل گیری رفتار هستند. در خصوص جنبه های اجتماعی یک فضای شهری کارآمد از سوی اندیشمندان سخن بسیار رفته است. فرهنگ در زندگی روزمره مردم امری تاثیرگذار است و اهمیت آن را اساسا به جهت رابطه ای می دانند که با راهبردهای اجتماعی، پالایش ساخت اجتماعی، تولید کیفیت انسانی-عاطفی در جامعه، بیان زندگی فعال مردم، زندگی سالم شهری و مانند آن دارد. صاحب نظران بسیاری به فرهنگ از دریچه اجتماعی نگاه کرده و به بررسی سرزندگی به عنوان یک جنبه کیفی در فضای شهری محلات سنتی و همچنین تاثیر مضامین فرهنگ اجتماعی ساکنین در آن توجه نموده اند. پژوهش پیش رو به دنبال یافتن شاخص های تاثیرگذار فرهنگ اجتماعی در سرزندگی فضاهای شهری محله های قدیمی و استفاده از آن در محله های امروزی از طریق مدل زمینه ای و مدل IHWP است. روش پژوهش کمی-کیفی است. داده در این تحقیق با انتخاب 29 نفر از ساکنین محله به روش گلوله برفی و به وسیله مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه به دست آمده است. نتایج نشان می دهند فرهنگ اجتماعی در سرزندگی فضاهای شهری محله خواجه خضر کرمان تاثیرگذار بوده و چگونگی آن در یک مدل زمینه ای شامل مقوله های شرایطی، تعاملی، پیامدی به تصویر درآمده است. در شاخص سرزندگی و بقا، معیار وجود فضاهای مختلف برای تعاملات اجتماعی بین ساکنین و در شاخص هویت مندی و اشتراک دل بستگی ها، معیار اشتراک در هویت اجتماعی و شاخص پیوستگی اجتماعی، معیار انسجام و مشارکت در ساکنین و در شاخص ارتباطات جمعی، معیار آیین های مختلف جمعی و در شاخص کیفیت زندگی، معیار اعتماد و همدلی و در شاخص جامعه بانشاط، معیار انجام رسوم سنتی در فضاهای محله و در شاخص روحیه جمع پذیری، معیار انجام فعالیت های مشترک بالاترین تاثیرگذاری را در بحث سرزندگی در نمونه موردمطالعه داشته اند.
  کلیدواژگان: سرزندگی، فرهنگ اجتماعی، مصاحبه نیمه عمیق، روش IHWP، محله خواجه خضر کرمان
 • امید پیریان کلات، علی شکور*، سمیه راستی فرد، سمانه تیموری صفحات 113-134

  بی عدالتی می تواند سبب افزایش فاصله بین افراد، مشاغل و خدمات عمومی گردد؛ به منظور تحقق مفهوم عدالت اجتماعی، خدمات عمومی باید به گونه ای توزیع شوند که نیازهای جوامع آسیب دیده اجتماعی را تسهیل کنند؛ پژوهش حاضر با هدف سطح بندی نواحی محروم و برخوردار از منظر توزیع خدمات شهری و شناسایی الگوی فضایی پراکنش خدمات عمومی در سطح نواحی شهری جهرم، انجام گرفته؛ روش انجام پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش نواحی چهارگانه شهر جهرم و شاخص های موردنظر، کاربری های بهداشتی-درمانی، تجاری، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری، فضای سبز، ورزشی، گردشگری-پذیرایی و فرهنگی-مذهبی، هستند. به منظور بررسی وضعیت کمیت توزیعی در نواحی چهارگانه شهر، از سه مدل تاپسیس، ویکور و کوپراس بهره گرفته شد؛ بر این اساس نواحی یک و دو با امتیاز 46/0 در رتبه نخست، ناحیه چهار با امتیاز 41/0 در رتبه دوم و ناحیه سه با امتیاز 36/0 در رتبه سوم از نظر توزیع خدمات شهری قرار گرفتند؛ در مرحله دوم به منظور بررسی کیفیت توزیعی، با استفاده از آماره موران I معین شد:عدالت در کیفیت توزیعی شهر جهرم، کاملا برخلاف عدالت در کمیت توزیعی است و نواحی دارای تراکم خدمات در جوار یکدیگر به صورت الگوی خوشه ای قرارگرفته اند؛ در نهایت با تحلیل نقشه خوشه ها و نا خوشه ها در سطح شهر مشخص گردید، خدمات عمومی در شهر جهرم از الگوی مرکز-پیرامونی تبعیت می کنند به گونه ای که خوشه های خدمات عمومی به صورت متمرکز در بخش میانی، با غلبه خوشه های سرد (تجاری، ورزشی، گردشگری-پذیرایی و فرهنگی-مذهبی)، تجمع دارند و هرچه از ناحیه مرکز به پیرامون شهر حرکت می کنیم، شاهد کاهش یافتن خوشه های خدمات عمومی هستیم.

  کلیدواژگان: عدالت فضایی، پراکنش خدمات عمومی، خودهمبستگی فضایی، تحلیل خوشه ها و نا خوشه ها، شهر جهرم
 • سعید امینی ورکی، فرزانه ساسان پور*، طهمورث بهروزی نیا، حبیب الله فصیحی صفحات 135-153

  از اوایل سال 2020 میلادی، همه گیری جدیدی با عنوان کووید-19، فضاهای شهری را تحت تاثیر خود قرار داد و به دنبال خود موجی از تحولات در ابعاد کالبدی، فضایی و اقتصادی شهر ایجاد کرد؛ به طوری که از یک پدیده پزشکی به پدیده اجتماعی، اقتصادی و در پی آن شهر و شهرنشینی تبدیل شد. از سوی دیگر در طول سال های 2021-2020، فاصله فیزیکی تعیین شده توسط مراجع ذی ربط به عنوان اولین راه حل پاسخگویی به بحران و به منظور جلوگیری از ابتلا به کووید-19 به شدت دسترسی افراد به فضاهای شهری را تحت تاثیر قرار داد. ازاین رو این پاندمیک موجب ترغیب و به تحرک واداشتن خرق عادت و نوآوری های کوتاه مدت و راهکارهای سریع به مشکلات فوری شد، به طوری که همه گیری فرصت های واقعی برای بازنگری در فضای شهری ارایه کرد. دراین بین کشور ایران و بالاخص کلان شهر تهران از این بحران مصون نبوده و با توجه به جایگاه کلان شهر تهران به عنوان پایتخت سیاسی-اداری و تصمیم گیری کشور به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و تعیین عامل های اصلی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی 40 گزاره تحقیق در خصوص تحلیل اثرات بحران پاندمیک (کووید-19) در بازتعریف فضاهای شهری تهران به لحاظ داشتن بار عاملی مساوی یا بیشتر از 6/0 (معیار مبنا) در 3 حیطه اصلی (بازطراحی، هوشمند سازی، چندمنظوره سازی) دسته بندی شدند. ازاین رو با توجه به بار عاملی، قرارگیری آن ها در هر عامل و ارتباط بین گزاره ها، 3 عامل اصلی، بازطراحی با 29 گزاره (167/41 درصد از واریانس کل)، هوشمند سازی با 7 گزاره (192/15 درصد) و چندمنظوره با 4 گزاره (196/9 درصد) شناسایی و به عنوان عامل های اصلی تاثیرگذار در بازتعریف فضاهای شهری شهر تهران شناخته شدند.د.

  کلیدواژگان: فضای شهری، بازطراحی، پاندمیک، کووید-19، شهر تهران
 • میترا انصاری* صفحات 155-172

  بروز بحران های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی حاصل از مدرنیته شدن منجر به زنده شدن واژه شهر انسان مدار شد. در شهر انسان محور، توجه به مقیاس انسانی، ویژگی های فیزیولوژیکی، روان شناسانه و ویژگی های روحی انسان موردتوجه قرار می گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف، بررسی عوامل موثر بر تحقق شهر انسان محور در شهر همدان تدوین شده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی، گردآوری داده ها مبتنی بر منابع اسنادی - پیمایشی (پرسش نامه محقق ساخته) می باشد، جامعه آماری موردمطالعه 30 نفر از کارشناسان، صاحب نظران و خبرگان موضوع تحقیق می باشند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار میک مک و Scenario Wizard استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ متغیر احساس امنیت شهروندان با مجموع امتیاز 170063 ارزش سطری محاسبه شده، دارای بیشترین میزان اثرگذاری غیرمستقیم بر تحقق شهر انسان محور در فضاهای شهری همدان را داراست. سایر متغیرهای موردمطالعه؛ مانند وجود زیرساخت های شهر هوشمند (158216)؛ ایمنی شهری (157027) و میزان انعطاف پذیری برنامه ها و طرح های توسعه شهری با امتیاز 156537 بیشترین ضریب تاثیرگذاری غیرمستقیم بر دیگر متغیرها را دارند. در تاثیرگذاری مستقیم، متغیرهایی مانند احساس امنیت شهروندان با امتیاز 422 در جایگاه نخست واقع شده است و شاخص میزان انعطاف پذیری برنامه ها و طرح های توسعه شهری نیز با امتیاز 388 در جایگاه دوم و ایمنی شهری با امتیاز 388 در جایگاه سوم قرار دارند که بیشترین تاثیرگذاری مستقیم را در بهبود و توسعه شهر انسان محور در شهر همدان دارند. بر اساس سناریو ویزارد، محتمل ترین سناریو برای تحقق شهر انسان محور برای شهر همدان، سناریو شرایط مطلوب؛ امکان تحقق شهر انسان محور می باشد.

  کلیدواژگان: انسان محوری، آینده پژوهی، فضاهای شهری، همدان
 • سید رسول داودی*، نورالدین دبیری، مهناز استادی، علی غلامی صفحات 173-190

  افزایش استفاده از اتومبیل در شهرها، منجر به ترافیک و مشکلاتی در شبکه معابر شهری، آلودگی های زیست محیطی و هوا می شود و این مسیله تمایل افراد جامعه به استفاده از دوچرخه را بیشتر نموده است. هدف از این پژوهش، کشف و توصیف دلایل تشویق و دلسردی در استفاده از دوچرخه در بین دوچرخه سواران، همراه با دلایل سفر آنها و ارتباط این عناصر با پیشینه تصادف است. این پژوهش، توصیفی تجربی است و برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و کتابخانه ای و از ابزارهای پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. این تحقیق با انجام یک نظرسنجی الکترونیکی در مورد دلایل و انگیزه های دوچرخه سواری بین 405 دوچرخه سوار گنبدی صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد که سلامت جسمی و تناسب اندام، کاهش هزینه های حمل ونقل و کاهش هزینه تهیه، تعمیر و نگهداری بیشترین عوامل موثر در تشویق به دوچرخه سواری و نبود امنیت جانی (احتمال سرقت)، ایمنی فرد کمتر دوچرخه سوار نسبت به سایر وسایل نقلیه و نبود فرهنگ دوچرخه سواری مهم ترین عوامل دلسردکننده می باشد. همچنین نتایج پژوهش شکاف جنسیتی قابل ملاحظه ای در میان دوچرخه سواران را نشان داد که علت آن محدودیت های فرهنگی عنوان شد. به علاوه، شرکت کنندگانی که اصلی ترین عوامل تشویقی خود را استقلال، صرفه جویی در زمان و تفریح مطرح کردند و نیز کسانی که اصلی ترین عوامل دلسردی خود را شرایط آب وهوایی، نبود فرهنگ دوچرخه سواری و امنیت جانی بیان نمودند، به احتمال زیاد دچار سوانح و تصادفات دوچرخه سواری می شوند. باتوجه به اینکه دوچرخه سواری عموما با هدف تفریح و با زمان سفر کم صورت می گیرد، نیاز به رشد دوچرخه سواری با هدف های کاربردی است.

  کلیدواژگان: دوچرخه، سوانح و تصادفات دوچرخه سواری، عوامل تشویقی و دلسردی
|
 • Laleh Tavanaei Marvi *, Mostafa Behzadfar, Seyed Majid Mofidi Shemirani Pages 1-19

  Smart cities are realized through complex processes in which actors and decision-makers make policy and implement it. Meanwhile, harmony is another goal for smart cities, as is creating balance and harmony within their complexities. To identify and analyze the smart city actors in Tehran and to assess their effectiveness, one of the methods of conducting this study was to apply actor-network theory to the smart city in Tehran to develop a normative framework for the realization of harmony. A mixed methodology has also been utilized in this research, in addition to the theoretical framework of the actor-network serving as a conceptual framework for analyzing the social relations and interactions among activists in the smart city in Tehran, which provides the framework for identifying the network's complexity. The first step, using questionnaires and interviews, was to identify the main actors, their goals and importance, and their connections with other actors in the network. Then, ucinet6 software was used to explore the correlation indicators of the actor-network in Tehran. In this regard, measuring indicators and criteria of actor-network connection, including Betweenness Centrality, Centrality Degree, Closeness Centrality, and Proximity Prestige, have been used to determine the effectiveness and importance of each of the actors. In addition, the translation of actor-network theory has been applied to the analysis of constant transformation to show changes resulting from present and past social and material conditions. Therefore, the paper enables urban planners and designers to propose solutions to the transformation of smart cities based on understanding reality as a set of network connections. Finally, by providing a model of effective solutions in the realization of the Harmonious smart city in Tehran, the position of each of these actors can be stabilized, promoted, or redefined by identifying three levels of actors based on their level of influence

  Keywords: Smart city, Harmony, Activist network, Realizability
 • Sadegh Barzegar *, Mohammad Rasoli, Asad Hejazi Pages 21-37

  The beginning of an unknown viral disease called Covid-19 in the Chinese city of Wuhan in January 2020 and its spread throughout the world in less than a few months has worried all countries and caused countless human and financial losses. The repetition of such an event in another form in the future may make the amount of damage higher and the control more complex, so cities need a new reproduction to increase resilience in cases similar to Covid-19. Therefore, the current research tries to analyze the factors affecting the post-corona reproduction of Zanjan city, as well as analyze the possible situations of the city in the future. For this purpose, 26 indicators in 4 dimensions, which were extracted based on field-library studies, were used in the Mic Mac software environment to check the location and performance of the indicators and to identify key factors. Scenario Wizard was used to extracting possible scenarios. Since the research was based on experts, the research sample of 20 people was selected by a targeted method (snowball). The research results have shown that the model of Zanjan city was vulnerable to the spread of the infectious disease Covid-19. Understanding the depth of the disaster will lead to the reproduction of cities in a favorable state so that out of 28 possible scenarios, the favorable scenarios have the highest frequency and realization coefficient.

  Keywords: Reproduction, Post-corona, COVID-19, Zanjan city
 • Hossain Nazmfar *, Amin Shirnia Parijani, Pari Shokri Firoozjah, Tohid Hatami Khanghahi Pages 39-56

  The world population is rapidly aging and this rapid growth of the elderly population has become a global and social phenomenon. The problem of population aging in Iran is emerging due to various reasons such as the decrease in the number of births, advances in medical science, health, education and the increase in life expectancy, and it is considered a new phenomenon. The purpose of this research is to evaluate and analyze the levels of enjoyment of the 12 districts of Babol city in terms of the indicators of the elderly-friendly city and the ranking of the districts. The current research is in the field of survey research in terms of practical purpose and in terms of information gathering. In order to collect data, a questionnaire was used, and for weighting, the fuzzy ANP network analysis method was used for the analysis of the criteria, and for the ranking of the regions, the fuzzy vaspass method was used. The findings indicate that among the global standards of the elderly-friendly city used in this research, the standard of public spaces and buildings with a weight of 0.2160 has won the first place. Honoring and sociability of the elderly with a weight of 0.151 has won the second place and participation of citizenship and employment with a weight of 0.147 has won the third place. Also, based on Waspas method, region 4 with a weight of 0.904 is ranked first and region five is ranked last with a weight of 0.733. Based on these results, it is suggested that the institutions in charge of the matter, municipality and welfare, with the support and participation of other government institutions in order to solve the social, physical and economic problems of the elderly, with coherent planning to use resources, equal opportunities in order for all people and the elderly to achieve Create urban spaces.

  Keywords: elderly friendly city, Twelve Regions, City of Babool, Fuzzy ANP, Fuzzy Waspas
 • Arefe Shabani Eraghi *, Mojtaba Yamani Pages 57-72
  Reconstruction of climatic conditions, Holocene climate change, and its tracking mechanism in sedimentological and geomorphological evidence of lakes of different latitudes are among the topics of interest to researchers. This study aimed to investigate the climatic conditions and their impact on the lake area based on morphological evidence (terraces). This research has been done in Damghan Playa, located in Semnan province in the southeast of Damghan city, located in the northern half of the country. In this research, written and statistical data and sources have been used, sedimentation and morphological evidence using various scientific tools and methods, and finally have analyzed the issue comprehensively. After visiting the area for the first time, lake terraces were identified in the area. In the next step, the collected samples were subjected to laboratory analysis, and the lake environment was confirmed. Then, using remote sensing and mapping techniques based on the height of the recorded lake terraces, the lake area levels were determined, and finally, their boundaries were corrected according to other natural factors such as slope, Aspect, drainage pattern, and geological studies. The results show that there are two terrace levels in Damghan Playa, which in the southeastern part of the lake terrace hole are in height with the terraces on the southern slope of the Playa, and the reconstruction of their boundary shows the same garrison. Eventually, findings show that the first level of the lake with a depth of about 22-24 meters. Also, the lake terraces on the southwestern slope of Playa show a lake with a depth of about 14-15 meters in the Quaternary.
  Keywords: playa, Lake Terrace, Ancient Lake, Quaternary, Damghan Hole
 • Maryam Jami Odulo, Mohammadhasan Yazdani *, Samaneh Jalilisadrabad Pages 73-94
  Segregation is a topic worthy of attention in most cities of the world; selective segregation causes a strong focus on poverty and the emergence of the lower classes, which can cause the spread of many problems in the city. Based on this, the present research has been conducted to analyze and rank the factors affecting concentration and segregation in Ardabil city, with an emphasis on economic criteria. This research is practical in terms of purpose and descriptive, and analytical. In order to collect data, documentary and field methods have been exerted. Documentary data have been extracted from the report of Iran Statistics Center related to Ardabil city (2017). Also, in order to measure the average income, employment, wealth, and land price, the field method and questionnaire distribution have been exploited. The statistical population of the research consists of citizens of Ardabil city; 383 people were estimated as a sample based on Cochran's formula. In this research, Geo-Segregation software used segregation indices to measure segregation in Ardabil city. Finally, the indicators were ranked using the critical weighting method, and the regions using the EDAS technique. The results obtained from the Geo-Segregation software indicate that the life expectancy index is observed equally in the regions of Ardabil city. However, income and employment indicators are more difficult than other indicators. Also, District 3 of Ardabil, with the highest score, is in privileged status, and District 4, with the lowest score, is in deprived status compared to other regions. Such inequality distribution has caused the level of satisfaction of people from the residential neighborhood to social comparison. As a result, the feeling of deprivation and social inequality undergo fundamental changes, requiring more attention from management and urban planning
  Keywords: Concentration, separation, Economic Separation, EDAS, Ardabil
 • Mahdieh Farahbakhsh, Koorosh Afzali *, Javad Moeinaddini Pages 95-112
  Many experts have considered culture from a social perspective and have paid attention to the study of vitality as a qualitative aspect in urban space of traditional neighborhoods and also the impact of peoples’ social culture themes in it. Today, urban spaces are devoid of human aspects, whereas urban construction is purely a physical and quantitative view, and there is no quality of liveliness in space caused by the social culture of the residents. The research method is quantity-qualitative. The required data were obtained by selecting 29 residents of the neighborhood using snowball method and by semi-structured interviews. The criterion of the existence of different spaces for social interactions between residents and in the index of identity and sharing of attachments, the criterion of sharing in social identity and the index of social cohesion, the criterion of cohesion and participation among residents and in the index of collective communication, the criterion of different rituals collective and in the index of quality of life, the criterion of trust and empathy, and in the index of lively society, the criterion of performing traditional customs in neighborhood spaces, and in the index of the spirit of collectivity, the criterion of performing joint activities have the highest influence in the discussion of vitality in the studied sample. The grounded model and theory have been in the inquiry of participants' perceptions of living conditions and use of urban spaces in Khajeh Khezr neighborhood and reflect what has happened in the study.
  Keywords: urban space, Vitality, Social Culture, Khajeh Khezr neighborhood of Kerman
 • Omid Piryan Kalat, Ali Shakoor *, Somaye Rasti Fard, Samane Teymoori Pages 113-134

  Injustice can increase the distance between people, businesses, and public services. In order to realize the concept of social justice, public services must be distributed in such a way as to facilitate the needs of socially disadvantaged communities. The current research has been carried out with the aim of leveling deprived and privileged areas from the point of view of the distribution of urban services and identifying the spatial pattern of distribution of public services at the level of urban areas of Jahrom. The research method is descriptive-analytical and practical in terms of purpose. The study's statistical population is the four districts of Jahrom city. The desired indicators are health-therapeutic, commercial, educational, urban facilities and equipment, green space, sports, tourism, and cultural-religious land uses. In order to investigate the distribution quantity situation in the four districts of the city, three models of TOPSIS, VIKOR, and COPRAS were exerted. Accordingly, Districts 1 and 2 ranked first with a score of 0.46, District 4 ranked second with a score of 0.41, and District 3 ranked third with a score of 0.36 regarding the distribution of urban services. In the second step, to check the quality of distribution, using Moran's I statistic, it was determined that the justice in the quality of distribution in Jahrom city is completely opposite to the justice in the quantity of distribution. Moreover, the areas with a density of services are placed next to each other in a cluster pattern. Finally, by analyzing the map of clusters and non-clusters at the city level, it was determined that public services in Jahrom follow the center-periphery model. In such a way that the clusters of public services are concentrated in the middle part, with the dominance of cold clusters (commercial, sports, tourism, and cultural-religious), and as we move from the center area to the periphery of the city, we see a decrease in the clusters of public services.

  Keywords: Public Services, Spatial justice, Analysis of Clusters, Non-Clusters, Spatial Autocorrelation, Jahrom City
 • Saeed Amini Varaki, Farzaneh Sasanpour *, Tahmoores Behrouzinia, Habibollah Fasihi Pages 135-153

  From the beginning of 2020, a new epidemic called Covid-19 affected urban spaces and creating a wave of changes in the physical, spatial and economic dimensions of the city; In a way, it changed from a medical phenomenon to a social and economic phenomenon, followed by the city and urbanization. On the other hand, during the years 2021-2020, the physical distance set by the relevant authorities as the first way to respond to the crisis and to prevent Covid-19 severely affected people's access to urban spaces. Thus, this pandemic encouraged and mobilized the breaking of habits and short-term innovations and quick solutions to urgent problems, so that the epidemic provided real opportunities for rethinking the urban space.  In the meantime, Iran and especially the metropolis of Tehran have not been immune from this crisis Due to the position of Tehran metropolis as the political-administrative capital and decision-making of the country was selected as a case study. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical research method and in order to analyze the data and determine the main factors, exploratory factor analysis has been used. Therefore, conducting a study aimed at analyzing the effects of pandemic crisis (Covid-19) in redefining Urban spaces of Tehran in order to identify the factors and components affecting it and improve the ability to deal with pandemic crises in the field of urban spaces is doubly necessary. Results of exploratory factor analysis of 40 research propositions regarding the Analyzing the effects of pandemic crisis (Covid-19) on redefining urban spaces in terms of having a factor load equal to or greater than 0/6 (base criterion) in 3 main areas (redesigning, make smart, multipurpose) Were categorized. Therefore, according to the factor load, their placement in each factor and the relationship between propositions, 3 main factors, redesigning with 29 propositions (41/167% of the total variance), make smart with 7 propositions (15/192%) and multipurpose construction with 4 propositions (9/196%) were identified and identified as the main influential factors in redefining Urban spaces of Tehran.

  Keywords: urban space, redesign, Pandemic, COVID-19, Tehran City
 • Mitra Ansari * Pages 155-172

  The environmental, social, and economic crises resulting from modernization have revived the term human-oriented cities, focusing on the human scale and physiological, psychological, and spiritual characteristics of humans. The current applied research examined factors influencing the realization of a human-oriented city through the case study of Hamadan. The data were collected based on survey-documentary sources and using a researcher-made questionnaire. The statistical research population included experts and professionals in the area understudy, of whom 30 were selected. Accordingly, the effective indicators for realizing a human-oriented city were extracted using the existing documentary, library sources and experts’ opinions. The content validity and Cronbach's alpha coefficient of 0.9 determined the validity and reliability of the questionnaire, respectively. MICMAC and Scenario Wizard software programs were used to analyze data. According to the results, citizens' sense of security had the highest indirect effect on the realization of the human-oriented city in the urban spaces of Hamadan, with a total score of 170063. Other variables, including smart city infrastructures (158216), urban security (157027), and flexibility of urban development plans (156537), had the highest indirect impact factor on other variables. Concerning the highest direct impact on the improvement and development of the human-oriented city in Hamadan, citizens' sense of security (422), the flexibility of urban development plans (388), and urban security (388) ranked first to third, respectively. According to the Scenario Wizard, the scenario of desirable conditions was the most likely for the realization of a human-oriented city for Hamadan

  Keywords: Human-Oriented, Urban Spaces, Future Studies, Hamedan
 • Seyed Rasoul Davoodi *, Nooraddin Dabiri, Mahnaz Ostadi, Ali Gholami Pages 173-190

  Increased use of cars in cities has led to traffic and problems in the urban road network and environmental and air pollution, and this issue has increased the desire of people in the community to use bicycles. The objective of this study was to explore and describe the encouraging and discouraging reasons behind the use of bikes among cyclists, together with the reasons behind their journeys and the relationship of these elements with their crash history. This research is an experimental description and field and library methods and questionnaire, interview and observation tools have been used to collect information. This research was conducted by conducting an electronic survey on the reasons and motivations for cycling among 405 of the Gonbad cyclists. The results show that physical health and fitness, Reduce shipping costs, and Reduce the cost of preparation, maintenance and were the most frequent factors which encouraged cycling. On the other hand, Lack of security (possibility of theft), Less cyclist safety than other means of transportation and Lack of cycling culture were found to be the most relevant discouraging factors. The results also showed that there is a significant gender gap among cyclists and most participants, especially women, mentioned the existing cultural restrictions as an important and effective factor in not wanting to ride a bike. In addition, participants who cited independence and freedom, time savings, recreation, and entertainment as their main motivators, as well as those whose main disincentives were weather conditions, lack of cycling culture. And they expressed safety, they are more likely to suffer from cycling accidents. Due to the fact that cycling is generally done for fun and entertainment and with a short travel time, there is a need to develop cycling with practical purposes. Also, in order to enhance the engagement of the population in this mode of transportation

  Keywords: Bicycle, Bicycle Accidents, Incidents Encouraging, Discouraging Factors of Bicycle Use