فهرست مطالب

پژوهشنامه ادیان - سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 32، پاییز و زمستان 1401)
 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 32، پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • احمدرضا مفتاح*، حمیده امیریزدانی صفحات 1-24

  پیش انگاره نقد تاریخی این بود که کتاب مقدس باید مانند سایر منابع عرفی با رویکرد تاریخی فهم شود. جریان نقد تاریخی کتاب مقدس ابتدا در میان پروتستان های لیبرال به وجود آمد و افزون بر این که پروتستان های محافظه کار را به تکاپو واداشت، کاتولیک ها را نیز با چالشی جدی مواجه نمود. مساله اصلی نوشتار حاضر چگونگی رویارویی کلیسای کاتولیک با چالش نقد تاریخی است. نگرانی کلیسای کاتولیک این بود که کاربست نقد تاریخی جنبه های بشری کتاب مقدس را پررنگ کند و از جنبه های الوهی آن بکاهد و در نتیجه با گذشت زمان حجیت کتاب مقدس زیر سوال برود. از این رو، در ابتدا کلیسای کاتولیک کاربست نقد تاریخی را محکوم و پیشگامان این جریان را تکفیر کرد. نکته شایان ذکر این است که کلیسای کاتولیک به رغم مخالفت شدید و محکوم کردن روش نقد تاریخی، سرانجام به این نتیجه رسید که نسبت به تحولات دوره مدرن انعطاف بیش تری از خود نشان بدهد و تعامل الاهیات و فرهنگ و دستاوردهای بشری را به رسمیت بشناسد و روش نقد تاریخی را به عنوان یکی از روش های تفسیر کتاب مقدس بپذیرد.

  کلیدواژگان: روش نقد تاریخی، کلیسای کاتولیک، ریچارد سیمون، آلفرد لویزی، انجمن اسقفی کتاب مقدس
 • بابک برومندفر، شهرام پازوکی، سید مسعود زمانی* صفحات 25-49
  مقاله حاضر تصویری از احساس و شهود و نسبت آنها با هم را در کتاب درباره ی دین به دست می دهد. این دو، مفاهیمی ناگسستنی در اندیشه ی شلایرماخر به شمار می آیند. در عین حال او با پیوند شهود و احساس می کوشد در نظامی الاهیاتی- فلسفی، تجربه ی دینی انسانی را در نظام ارگانیک طبیعت و مبتنی بر این همانی سوژه و اوبژه در تفکر رومانتیک های اولیه و در بستری اسپینوزایی از عالم ارایه دهد. شلایرماخر ارتباط متناهی و نامتناهی را از طریق شهود عالم توسط سوژه و ارتباط دوطرفه ی شاهد و مشهود را با تاکید بر پیشا-نظری بودن شهود در درباره ی دین تبیین می-کند. این موضوع مبین آن است که معرفت از نگاه شلایرماخر در ساحتی ورای معرفت نظری فیلسوفان مشابهی مثل کانت، مطرح می شود. به عبارتی می توان شهود و احساس او را نه در ساحت های متافیزیکی و اخلاقی، بلکه در ساحتی معنوی و باطنی برای انسان در نظر گرفت. در این مقاله همچنین کوشیده ایم تا چرخش از احساس به نظر را در ویرایش سوم به عنوانی موضوعی بدیع در سیر اندیشه ی شلایرماخر مطرح کنیم. کار اصلی این مقاله توضیح و تبیین کلی مفهوم شهود و احساس با تکیه بر کتاب درباره ی دین است.
  کلیدواژگان: شهود، احساس، درباره دین، شلایرماخر، متناهی، نامتناهی
 • الهه شاه پسند*، ولی عبدی، فاطمه حسین زاده جعفری صفحات 50-79

  طبق برخی احادیث منسوب به پیامبر (ص)، نهی از بنای بر قبور، با عملکرد یهودیان و مسیحیان ارتباط یافته است. بررسی تطبیقی صورت کلی تر این مساله یعنی نحوه تعامل پیروان هر دین با جسدوقبرمردگان هم کیش خود و نیز ساخت هرگونه سازه بر مقابر آنان در ادیان ابراهیمی، می تواند به تبیین بهتری از این اخبار بیانجامد. درنتیجه این بررسی می توان گفت در عین شباهت زیاد این ادیان در این مساله، تفاوت هایی نیز وجود دارد؛ در یهودیت و مسیحیت، بین ظهور دین و روی آوردن پیروان آن به زیارتگاه ساختن از مقبره رجال دینی فاصله قابل توجهی وجود دارد؛ یهودیان زمانی بدان روی آوردند که از اقامتگاه اصلی خود کوچ کرده و با دیگر فرهنگ ها ارتباط یافتند. در مسیحیت نیز انگیزه های متعددی وجود داشته که به نظر می رسد کوشش تدریجی برای کاستن از اهمیت معبد اورشلیم از مهمترین آنها بوده است. اما در دین اسلام، شواهد زیارت قبور و بنای سازه های عبادی در اطراف آنها به دوران پیامبر (ص) باز می گردد. حتی طبق اخبار، فرمان نهی از زیارت قبور که به پیامبر (ص) منسوب است، از سوی خود ایشان لغو شده است. گویی دلیل نهی پیشین، چیزی جز مبارزه با زمینه فکری موجود در رفتارهای پیشااسلامی ازجمله برخی جلوه های فرهنگی یهودیت، مسیحیت و جاهلیت نبوده است.

  کلیدواژگان: تدفین مردگان، مقبره، زیارت قبور، فرهنگ و تاریخ یهودیت و مسیحیت
 • میترا رضایی گازرخانی*، طاهره حاج ابراهیمی صفحات 80-104
  باسمه تعالیچکیدهدر یهودیت پس از رشد و تدوین نهایی سنت شفاهی (تلمود) در قرن هشتم میلادی و به حاشیه رانده شدن کتاب مقدس، برخی مخالفت با این سنت را آغاز نمودند که به ظهور فرقهی قراییم منتهی شد. فرقه ی قراییم جنبش نص گرای یهودی است که با رهبری عنان بن داود، تنها به مرجعیت کتاب مقدس باور داشت و برای سنت یا تورات شفاهی، هیچ گونه اعتباری قایل نبود. قراییان در فهم کتاب مقدس از روش لفظ گرا بهره می گرفتند و در بسیاری از اعمال دینی خویش سخت گیرتر بودند. از نظر قراییان هر یهودی باید برداشت خاص خود را از کتاب مقدس داشته باشد، بنابراین، تاکید بیش از حد قراییان بر آزادی افراد در تفسیر کتاب مقدس در پرتو فهم خود، مانع هرگونه انسجام و اتحاد در میان آنان شد و تفکرات گوناگون و بعضا متعارضی در این فرقه روی کار آمد. پژوهش حاضر در نظر دارد که به بررسی پیدایش قراییم و نص گرایی بپردازد که در تاریخ یهودیت نقش برجسته ای را ایفا نموده اند.
  کلیدواژگان: «تورات مکتوب»، نص گرایی، قرائیم، عنان بن داود
 • مهران رهبری صفحات 105-130

  یکی از متون مهم کتابخانه نجع حمادی انجیل غیررسمی توماس است که از زمان کشف، به جهت اهمیتش در شناخت آموزه های اصیل مسیحیت، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. لزوم اجرای ظاهری اعمال دینی (شریعت) و باطن آن (طریقت) از جمله موضوعاتی است که در انجیل توماس و در قالب گفتگوها یا مثل های کوتاه مورد اشاره قرار گرفته است. در این انجیل غیررسمی، رفتارهای مزورانه فریسیان و سنت های تقلیدی ایشان مورد انتقاد قرار می گیرد و عیسی شاگردان را به تصحیح نیت و انجام با حضور قلب احکام و اعمال شرعی ترغیب می کند. بنابر بعضی روایات اسلامی، امور دینی به «شریعت» که قوانین شرع و «طریقت» که حیات معنوی و احوال مومنین است، تقسیم شده است و بر این اساس صوفیه، به عنوان حاملان معنوی اسلام، حقیقت دین را دربرگیرنده هر دو بعد شریعت و طریقت و آنها را دو روی یک سکه و گسست ناپذیر می دانند و به سالک توصیه می کنند که در هر مرحله ای از سلوک در عین پایبندی به شرع، اسیر صورت و غافل از معنی نشوند و علاوه بر اجرای احکام شرعی، به باطن آنها نیز عنایت داشته باشند. این مقاله به مقایسه رویکرد انجیل توماس و متون اسلامی به این موضوع پرداخته است.

  کلیدواژگان: شریعت، طریقت، انجیل توماس، عرفان اسلامی، تصوف
 • محمود شیخ* صفحات 131-150
  علمای شیعه همواره به آموزه های عرفانی توجه داشته اند و در قرون اخیر این توجه به حدی رسیده که عرفان به صورت رسمی و غیر رسمی وارد برنامه درسی حوزه ها گردیده است. موضوع این مقاله کشف خاستگاه و عوامل ظهور عرفان مدرسی در حوزه قم، همزمان با تاسیس آن، تا آغاز زعامت سیدحسین بروجردی، با تکیه بر روش تاریخی است. عرفان مدرسی قم محصول مهاجرت علمای عارف مشرب از دو حوزه تهران و نجف به این شهر است. تهرانی ها بساط عرفان نظری را در قم گسترند و نجفی ها بساط سلوک عملی و مباحث سیر و سلوکی را. این مهاجرت از ده سال پیش از تاسیس حوزه قم شروع می شود و در تمام این دوره در جریان است. عرفان مدرسی در قم با جذب این دو جریان، توانست به نقطه ای متمایز از آن دو و البته کامل تر از عرفان مدرسی شیعه دست یابد. مهم ترین عامل در این امر ایرانی تر شدن حوزه با انتقال نسبی مرجعیت به قم در زمان حایری، به سبب از میان رفتن موانع تردد علمای تهران و اصفهان به قم است. واقع بودن قم در ایران که از دیرباز مهد حکمت و عرفان اسلامی بوده، باعث گردید حوزه های شیعه بیش از پیش از عناصر زیست جهان ایرانی بهره مند شوند.
  کلیدواژگان: عرفان اسلامی، عرفان مدرسی، حوزه علمیه قم، شیخ عبدالکریم حائری
 • بهاره ضمیری جیرسرایی*، نوری سادات شاهنگیان صفحات 151-176
  دعا یکی از عمیق ترین شیوه های ارتباط انسان با خداوند و هر انسانی به فراخور درک خود به معناشناسی پرداخته است. در این میان نگاه مری بیکر ادی؛ بنیانگذار جنبش علم مسیحی درخور توجه است. این جنبش با آشتی دادن حوزه های علم و سلامت توجه همگان را به خود جلب کرد. شعار آن بازگشت به مسیحیت نخستین و بازیابی عنصر درمانگر اولیه این دین است. شهرت آن درمان معنوی بیماری هاست زیرا به نظر آن بیماری وهم است و وهم از ذهن تنها از طریق دعا بر طرف می گردد. بدین ترتیب دعا روشی مهم محسوب می شود.اما دعا در نظر ادی دارای مفاهیم و ضرورت و شرایط خاصی است که دراین مقاله در پی بررسی این مضامین خواهیم بود. مفهوم معنوی دعا در نظر ادی دوست داشتن همه بشر است. دعای حقیقی در نظر او درخواست از خداوند نیست، بلکه تمایل به خوب بودن و کار خوب انجام دادن است. از تاثیرات وجودی دعا در اندیشه ادی پیشرفت معنوی انسان و توکل صرف به خداوند است. ضرورت دعا به نظر او رهایی از مهلکاتی مثل قضاوت کردن است. از جمله شرایط اجابت دعا داشتن نیت درونی درست، اشتیاق زیاد همراه با مراقبت فردی، دعا بطور مستمر و فروتنانه است.
  کلیدواژگان: مری ادی بیکر، جنبش علم مسیحی، دعا، ذهن، مداوای ایمانی
 • محمدعلی طاوسی، محمودرضا اسفندیار* صفحات 177-201
  تاثیر تصوف و آموزه هایش بر فعالیت های اجتماعی- فرهنگی متصوفه و مقولاتی نظیر عزلت و بنای خانقاه ها که از مستحسنات صوفیه محسوب شده اند، در شمار موضوعات مورد بحث برخی محققین دوره جدید در ایران است. نعمت اللهیه از سلاسل مهم تصوف در ایران می باشد که تامل در آن دسته از عقاید و رفتارهای مشایخ این طریقه که ارتباط با امور مدنی پیدا می کند، می-تواند به درک درستی از نسبت میان سلوک صوفیانه و مسوولیت اجتماعی رهنمون شود. بنابراین در نوشتار حاضر، برای نخستین بار به تحلیل برخی آراء و رفتارهای اجتماعی- فرهنگی حاج ملاعلی نورعلیشاه گنابادی (1284ق./ 1867م.- 1337ق./ 1918م.) از پیران نامور نعمت اللهیه در اواخر عصر قاجار می پردازیم.در این جستار، پس از توضیح درخصوص مفهوم مسوولیت اجتماعی، به طور خلاصه بعضی آراء برجسته درباره نقش اجتماعی- فرهنگی صوفیان، بررسی می گردد. آنگاه برای تبیین موضوع، ضمن تحلیل مساله چله نشینی نورعلیشاه و شرح تاسیس خانقاه مزارسلطانی بیدخت توسط وی، به برخی فعالیت های فرهنگی، اجتماعی اش پرداخته می شود.نتیجه مقاله آن است که حاج ملاعلی گنابادی همچون بسیاری دیگر از بزرگان تصوف، موفق به جمع بین ظاهر و باطن شده و اهتمامش در رعایت دستورات طریقتی، مانع از حضور سودمند و موثرش در جامعه نشده است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی، براساس روش کتابخانه ای و منابع دسته اول می باشد.
  کلیدواژگان: تصوف، مسوولیت اجتماعی، نورعلیشاه گنابادی، چله نشینی، خانقاه مزار سلطانی بیدخت
 • سیده سوزان انجم روز، محمدکاظم علمی*، قربان علمی صفحات 202-229

  از مهم‎ترین جلوه‎ های خرد خداوند، کنش دوسویه دین و خرد است. این پژوهش به ‎روش توصیفی تحلیلی با بررسی شواهدی از متون زردشتی، درصدد تحلیل و ارزیابی رابطه متقابل دین و خرد است: خرد خداوند، خیم جاودانی اوست و دین در گوهر خود، خردمندی خداست. خداوند از راه خرد، آفرینش را بنیان نهاده و فلسفه هستی براساس نبرد کیهانی است؛ پیروزی در این نبرد براساس پیمانی است که خاستگاه‎اش «آسن خرد» ایزدی است و مبارزه همیشگی با افراط و تفریطی که برآمده از بی‎خردی است. کنش متقابل دین و خرد در زردشتی جلوه‎ های گوناگونی دارد که به‎ مراتب در عوالم سریان دارد. این جستار ابتدا کنش‎های دوسویه دین و خرد در زردشتی را مورد کنکاش قرار داده، آنگاه با تحلیل این جریان‎ها به‎این نتیجه نایل شده‎ است که بنیاد همه آنها، همه ‎آگاهی اورمزد می‎باشد که سبب سازگاری دین و خرد است. با ژرف‎نگری این مولفه‎ ها به‎ آغاز اصلی (خرد خداوند) باز می‎گردیم که گواه حقیقی آن در آدمی، دادگری یا خرد ایزدی داشتن (yazadān-xradīs) است که عالی‎ترین تجلی خرد اوست.

  کلیدواژگان: به‎دین مزدیسنی، همه‎آگاهی هرمزد، خردخواهی، میان‎اندیشی، دادگری
 • سید علی مستجاب الدعواتی، مجید صادقی حسن آبادی* صفحات 230-254

  توحید یا نفی صفت وجود از غیر حق مولفه بنیادی ادیان یهود و اسلام است که خواجه عبدالله انصاری (396-481 ق) عارف مسلمان در منازل السایرین و بحیا بن پاقودا (د ح 514 ق) عارف یهودی در الهدایه الی فرایض القلوب آن را از جمله ابواب سلوکی قرار داده اند. یافته های این پژوهش که بر پایه مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی _ تحلیلی صورت پذیرفته نشان می دهد که این دو عارف با وجود اشتراک در تعریف توحید، درباره جایگاه، شرح و تقسیم بندی آن اختلاف دارند. خواجه توحید را غایت منازل سلوکی قرارداده، اما ابن پاقودا آن را نخستین باب از ابواب ده گانه به محبت الهی دانسته است. خواجه که بنیان سلوکی خود را بر کتاب و نقل استوار نموده و به عقل توجهی ندارد، در بیان مختصر خود توحید را بر اساس درجه سالکان به سه درجه عامه، خاصه و خاص الخاص تقسیم کرده و آخرین درجه آن را غیرقابل وصف می داند، اما بحیا در قالب بیانی مبسوط و متاثر از منابع اسلامی، با تاکید بر استفاده از سه منبع عقل، کتاب و نقل بالاترین درجه توحید را ویژه یکتاپرستانی می داند که باور قلبی و زبانی خود را با استدلال همراه می کنند.

  کلیدواژگان: توحید، خواجه عبدالله انصاری، منازل السائرین، بحیا بن پاقودا، الهدایه الی فرائض القلوب
 • رئوف نصرتیان*، شهرام پازوکی صفحات 255-281
  مطالعات اسلامی در غرب تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. تامل در این تاریخ پر فراز و نشیب چیزهای زیادی را درباره دیدگاه های امروزین غربیان و مسلمانان درباره هم و نیز تعاملاتشان با هم به ما می گوید؛ چرا که گاه دیدگاه های کنونی، محصول میراثی از مواجهه و تعامل در گذشته است و در مواردی دیدگاه های منفی ریشه در گذشته های دور دارد. این مقاله با مطالعه تاریخ اندیشه غرب نسبت به اسلام، از ابتدای ظهور اسلام تا قرن بیست و یکم نگاهی دیگر را به مخاطبان فارسی زبان عرضه می کند. در این نگاه تلاش شده فارغ از بازه های تاریخی و یا مکاتب جغرافیایی در مطالعات اسلامی، الگوهای مهم در این تاریخ کشف شود. این الگوها عبارتند از الگوی کتاب مقدسی، الگوی جدل، الگوی تاریخی-علمی، الگوی پدیدارشناسی و الگوی تمدن جهانی. این پنج الگو به گونه ای معرفی شده اند که تاثیرات هر کدام بر شکل گیری الگوی بعد از خود مشخص و شاخص ترین نمایندگان و آثار آنها نیز معرفی شود. مطالعه این مقاله می تواند اندیشه های جدیدی را در ذهن پژوهشگران علاقه مند به مطالعات اسلام ایجاد کند و مقدمه نگارش مقالاتی جدید گردد.
  کلیدواژگان: تاریخ مطالعات اسلامی در غرب، مجموعه کلونیایی، روش تاریخی نگری، روش پدیدارشناسی، تمدن جهانی
 • مریم نظری*، لیلا هوشنگی، حجت الله جوانی صفحات 282-303

  در چند دهه اخیر، مطالعات درباره ظهور بنیادگرایی در میان سنت های گوناگون دینی اهمیت ویژه یافته است. ظهور بنیادگرایی، به صورت جنبشی مشخص در جهان مسیحیت و در کلیسای انجیلی (اونجلیکال) آمریکا، به دهه 70 میلادی بازمی گردد. بنیادگرایان با پافشاری بر تقدس و مرجعیت تام کتاب مقدس و با ارایه تفسیری تحت اللفظی از آن در حیات اجتماعی و دینی جامعه خود به ستیز با جنبه های مدرن رفته اند و ادعا می کنند به بنیادها و اصول اولیه دین باز گشته اند. در این پژوهش با نظر به پیشینه تاریخی این جریان، و همچنین توجه به اصول نظری و دیدگاه بنیادگرایان درباره ماهیت و منشاء کتاب مقدس و نیز تفاوت بارز روش تفسیری آنها نسبت به روش های گذشته، تلاش شده نتایج عملی این گونه مواجهه با کتاب مقدس در زندگی اجتماعی به ویژه در امر آموزش و رسانه بررسی شود. با نفوذ دیدگاه بنیادگرایان مبنی بر خطاناپذیری کتاب مقدس در سطوح مختلف جامعه، خوانش هر فرد از کتاب مقدس در خصوص امور مختلف حیات اجتماعی قابل استناد به متن مقدس انگاشته و هر نظر مخالفی محکوم می شود، نتیجه عملی این نگرش، ستیزه جویی مقدس مآبانه ای است که منجر به خشونت فراگیر شده است.

  کلیدواژگان: کتاب مقدس، بنیادگرایی، مسیحیت انجیلی، تفسیر تحت اللفظی، مدرنیسم، خشونت، حیات اجتماعی
|
 • AhmadReza Meftah *, Hamideh Amiryazdani Pages 1-24

  This article discusses the historical criticism of the Bible, which originated among liberal Protestants with the belief that the Bible should be examined through a historical approach. While this approach was initially met with resistance from conservative Protestants, it later became a challenge for the Catholic Church as well. Prominent Catholic scholars such as Richard Simon and Alfred Loisy, as well as the Tübingen School, supported the movement, raising concerns within the church. The article aims to analyze how the Catholic Church addressed this challenge. The church was apprehensive that the historical-critical method would overlook the divine aspects of the Bible, resulting in a decline in biblical authority. Therefore, it denounced the trend and expelled its pioneers. However, the Catholic Church eventually came to understand that it needed to adapt to the modern age and recognize the relationship between theology, culture and human accomplishments. Consequently, it became more open towards the historical-critical method, acknowledging it as a viable approach towards biblical exegesis, despite its initial condemnation. In summary, this paper examines the historical criticism of the Bible, its origins and opposition, and how the Catholic Church eventually adapted and embraced this approach towards biblical interpretation.

  Keywords: Historical-Critical method, Catholic church, Richard Simon Alfred Loisy, Pontifical biblical Commission
 • Babak Boroumandfar, Shahram Pazouki, SEYYED MASOUD Zamani * Pages 25-49
  The article discusses the relationship between feeling and intuition in Schleiermacher's On Religion. It highlights how Schleiermacher presents the human religious experience in the organic system of nature, drawing upon the sameness of subject and object within the thinking of the early romantics and the Spinozian context in the theological-philosophical system. Through linking intuition and feeling, Schleiermacher explains the connection between the finite and infinite, emphasizing the pre-theoretical nature of intuition. The article suggests that Schleiermacher's knowledge goes beyond the theoretical knowledge of philosophers like Kant and argues that his intuition and feeling should be considered within the spiritual and inner realm for humans. Additionally, the article touches on the novel topic of the turn from feeling to opinion in the third edition of On Religion (1826 AD). Overall, the main focus of the article is to explore the concept of intuition and feeling as presented in Schleiermacher's work.
  Keywords: intuition, feeling, On Religion, Schleiermacher, finite, infinity
 • Elaheh Shahpasand *, Vali Abdi, Fatemeh Hosseinzadeh Jafari Pages 50-79

  The article discusses some traditions attributed to the Prophet of Islam, which prohibit Muslims from building tombs associated with Judeo-Christian behaviors. To gain a comprehensive understanding of the traditions of the Prophet Muhammad, the authors compare the burial practices of Abrahamic religions and the treatment of their co-religionists' tombs and corpses. Although there are similarities between these religions with regards to burial practices, there are also sharp differences. For instance, in Judaism and Christianity, it took a long historical distance and gap to build tombs over the dead graves. In contrast, the process of building tombs in Islam dates back to the period of the Prophet Muhammad himself. Some traditions suggest that the Prophet himself violated the sayings attributed to him regarding not making pilgrimage to the tombs. It is argued that this prohibition was set to counter Judeo-Christian and pre-Islamic cultural manifestations.

  Keywords: burial of the dead, tomb, pilgrimage, Judaism, Christianity, Islam
 • Mitra Rezaee Gazerkhani *, Tahereh Hajebrahimi Pages 80-104
  The article introduces the Karaite sect in Judaism, which emerged in response to the growth and final compilation of the oral tradition (Talmud) in the 8th century CE. The Karaites, under the leadership of Anan ibn David, believe only in the authority of the Bible and do not consider tradition or the oral Torah as valid sources. They adopted a literalist method for understanding the Bible and were more strict in religious practices compared to other Jewish sects. However, the Karaites' emphasis on individual freedom to interpret the Bible in the light of their own understanding led to a lack of cohesion and unity among them, resulting in various and sometimes conflicting thoughts within the sect. The article aims to examine the genesis of Karaitism and Jewish scripturalism, which played a significant role in the history of Judaism.
  Keywords: written Torah, Scripturalism, Karaite, Anan ben David
 • Mehran Rahbari Pages 105-130

  The Gospel of Thomas is one of the important texts of Nag Hammadi library. Paying attention to the external implementation of religious laws (Sharia) and its internals (Tariqa) are among the topics that have been mentioned to in this non-canonical text. In this Gospel, the fraudulent behavior of the Pharisees and their imitative traditions are criticized and Jesus encourages the disciples to correct the intention and perform religious practices with the presence of the heart. According to Islamic traditions, religious affairs are divided into Sharia and Tariqat. On this basis, Sufis, as the bearers of the spiritual dimension of Islam, consider the truth of religion including both aspects of Sharia and Tariqa, and they are two sides of the same coin and inseparable. They advise the seeker not to get caught up in the form and oblivious to the meaning while adhering to the Sharia and in addition to the implementation of Sharia laws, they must also take care of the interior of religious practices as the spiritual life of believers. This article compares the approach of the Gospel of Thomas and Islamic texts on this issue.

  Keywords: Sharia', Tariqa', Gospel of Thomas, Islamic mysticism, Sufism
 • Mahmoud Sheikh * Pages 131-150
  This article explores the emergence of scholastic mysticism in the Qom seminary, which has been taking place over the past few centuries. Shia scholars in Qom have always had an interest in mystical teachings, resulting in the inclusion of mysticism in the program of seminaries, both formally and informally. The article focuses on the factors that led to the emergence of scholastic mysticism in Qom seminary, specifically during the tenure of AbdulKarim Haeri and the beginning of Seyyed Hossein Boroujerdi's leadership. The article argues that scholastic mysticism in Qom is the result of the migration of mystics from Tehran and Najaf to the city. Those who came from Tehran brought with them theoretical mysticism, while those from Najaf practiced practical conduct. Scholastic mysticism in Qom was able to reach a more complete state by absorbing these two streams of mysticism. One of the most significant factors contributing to the emergence of scholastic mysticism in Qom was the transfer of partial authority to the city during Haeri's leadership, due to the easing of travel restrictions between Qom and other major cities such as Tehran and Isfahan. Additionally, the location of Qom, which has been a cradle of Islamic wisdom and mysticism for a long time, contributed to the influence of Iranian culture and elements of Iranian life within the Shia seminaries. In conclusion, this article sheds light on the emergence of scholastic mysticism in the Qom seminary and highlights its origins and factors. The inclusion of mysticism in the seminary curriculum has enriched the understanding of Islam and its teachings, and the Qom seminary has been instrumental in advancing this field of knowledge.
  Keywords: Islamic mysticism, scholastic mysticism, Qom seminary, Sheikh Abdul Karim Haeri
 • Bahareh Zamiri Jirsarai *, Noori Sadat Shahangian Pages 151-176
  The article discusses the significance of prayer as a means of communication with God. Mary Baker Eddy, the founder of the Christian Science Movement, has a unique perspective on prayer that is worth considering. This movement gained popularity for its ability to reconcile science and health, with the primary goal of returning to the early Christianity and rediscovering its primary healing element. This movement is renowned for its spiritual healing approach to disease, as Eddy believed that illness was an illusion and could only be eliminated through prayer. Thus, prayer became the dominant approach in achieving the movement's objectives. Eddy contends that prayer has special concepts and special conditions, which will be studied in this article. According to Eddy, the spiritual meaning of prayer is to love all humans with affection. Real prayer is not asking God for anything, but rather aspiring to be good and do good work. In Eddy's view, the existential effects of prayer are spiritual progression and trust in God. Eddy believed that prayer is necessary for freedom from dangers such as judging.
  Keywords: Mary Baker Eddy, Christian Science movement, prayer, Mind, faith healing
 • Mohammadali Tavousi, Mahmoodreza Esfandiar * Pages 177-201
  The present study examines the views, social behavior, and cultural affairs of Hajj Mulla Ali NurAlishah Gunabadi, a prominent Sufi master of the Nimatullahi Sufi order, in order to gain insights into the relationship between Sufi conduct and social responsibility. The study uses a descriptive-analytical method and is a library based research. The first section defines social responsibility and explores notable views on the social roles of Sufis. The authors then discuss NurAlishah's forty-day period of seclusion and his social and cultural activities, including the establishment of the Mazare Soltani Sufi Center of Beidokht. The results of the study suggest that NurAlishah's devotion to fulfilling Sufi commands did not prevent him from engaging in society, which is a trait common among many Sufi masters. The issue of Sufism and its effect on social and cultural affairs remains a controversial topic among Iranian researchers, and this paper contributes to the ongoing discussion by examining the behavior and views of a prominent Sufi master.
  Keywords: Sufism, Social responsibility, Nur Alishah Gunabadi, Spiritual seclusion, The Mazare Soltani Sufi Centre of Beidokht
 • Susan Anjomeruz, MohammadKazem Elmi *, Ghorban Elmi Pages 202-229

  The article explores the significant interaction between religion and wisdom in Zoroastrianism, with a focus on certain evidences from Zoroastrian texts. According to the research, God's wisdom is his fundamental nature (xēm), and religion is essentially God's wisdom. The authors also emphasize that God has created the world through his wisdom and based on the cosmic war, where to be the winner is rooted in a covenant between the Good and the Evil to fight against ignorance and extremism. This mutual interaction between religion and wisdom is hierarchical and manifested throughout the world. The research investigates the processes and concludes that their foundation is xradīharwisp-āgāh, which is the philosophical interdependence of religion and wisdom. By delving into these grounds, the research returns to the primary origin of God's wisdom, which is denoted by Justice or yazadān-xradīs, the highest manifestation of his wisdom in humans.

  Keywords: wehdēn Māzdayasni, xrad ī harwisp-āgāh, āsn xrad, abzōnīg-xrad, xrad-xwāyišnīh, mayān-menišnīh, Justice, moderation
 • Seyed Ali Mostajaboldavati, Majid Sadeghi Hasan Abadi * Pages 230-254

  This study examines the position, description and division of monotheism in the works of two mystics: Khwajah Abd Allah al-Ansari and Baḥya Ben Joseph ibn Paquda, who are respected figures in Islamic and Jewish mystical traditions respectively. The study utilizes library research and a descriptive-analytical method to investigate their views. The article explains that monotheism, which is the basis of Judaism and Islam, is considered by Khwajah Abd Allah al-Ansari to be the final step of the mystical journey which he outlines in Manazel al-Saerin. Similarly, Ibn Paquda, in Al-Hidayah ila Faraiḍ al-Qulub, defines monotheism as one of the ten steps of the Spiritual Journey. Despite the similarity in their definition of monotheism, the two mystics differ in their understanding of its position and division. While Khwajah considers monotheism to be the ultimate goal of the Spiritual Journey, Ibn Paquda places it as the first gate to divine love. Furthermore, Khwajah divides monotheism into three grades based on the level of Allah seekers and considers the highest grade indescribable, whereas Ibn Paquda, under the influence of Islamic sources, emphasizes the use of three sources; reason, written texts, and Jewish traditions, and regards the highest rank of monotheism as only attainable by monotheists who combine their heart and language beliefs with reasoning. In conclusion, this study highlights the differing views of Khwajah Abd Allah al-Ansari and Baḥya Ben Joseph ibn Paquda on the position, description and division of monotheism. Both mystics provide valuable insights into the development of Islamic and Jewish mystical traditions.

  Keywords: Monotheism, Manazel Al saerin, Khwaja Abd Allah al Ansari, Al Hidayah ila Faraid al-Qulub, Bahya ben Joseph ibn Paquda
 • Raoof Nosratian *, Shahram Pazouki Pages 255-281
  This article examines the tumultuous history of Islamic studies in the West, which sheds light on current views and interactions between Westerners and Muslims. It explores the legacy of past encounters and interactions, which have shaped contemporary perspectives. The article investigates the history of Western thought about Islam from its emergence to the present, and it offers a new perspective for Persian-speaking audiences. Rather than investigating specific historical periods or geographic schools, the article aims to identify significant paradigms in Islamic studies. Five paradigms are introduced: the biblical, polemic, historical-scientific, phenomenological, and cosmopolitanism paradigms. The article highlights how each paradigm influenced the formation of the next and describes the most prominent representatives and their works. By examining these paradigms, the article provides Islamic studies researchers with new ideas and may serve as a starting point for future articles.
  Keywords: History of Islamic studies, Cluniac Scholarship, Historicism, phenomenology, Cosmopolitanism
 • Maryam Nazari *, Leila Hooshangi, Hojjatollah Javani Pages 282-303

  Studies on appearance of Fundamentalism among different religious tradition has been emphasized in recent decades. In the Christian world and Evangelical Church, fundamentalism emerged in the 1970s and advocates for a literal interpretation of the Bible in religious and social life, often conflicting with modern aspects of society. The article explores the historical background and theoretical principles of fundamentalism, and compares its methods of interpreting the Bible to previous methods. It also examines the practical consequences of a fundamentalist approach, particularly in social life, education, and mass media. The article suggests that the emphasis on the inerrancy of the Bible has led to the attribution of social views and beliefs to the sacred text, resulting in condemnation of any opposing views. This has resulted in a sacred quarrel with others, and often led to violence.

  Keywords: the Bible, Fundamentalism, Evangelicalism, literalism, Modernism, violence. Social life