فهرست مطالب

نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی
سال ششم شماره 1 (پیاپی 20، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیده فاطمه علوی فومنی، علی قلی پور سلیمانی*، حمیدرضا رضایی کلیدبری صفحات 1-14
  در عصر حاضر یکی از راه های توانمندسازی عملکرد شرکت ها ایجاد برنامه های بهبود از طریق توسعه مصرف گرایی سبز در بین مصرف کنندگان است، پژوهش حاضر باهدف سنجش تاثیر عوامل زیست محیطی بر رفتار خرید سبز و توانمندسازی عملکرد شرکت ها انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و ازنظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش در دو گروه شامل مدیران و کارشناسان شرکت های شهرک های صنعتی رشت و مصرف کنندگان محصولات سبز در شهر رشت است. روش نمونه گیری در جامعه کارکنان شرکت ها از روش تصادفی ساده و در جامعه مصرف کنندگان از روش غیر احتمالی در دسترس است، روش جمع آوری داده ها در این تحقیق میدانی و ابزار آن پرسشنامه می باشد، جهت بررسی روایی ابزار تحقیق از روش روایی محتوی و تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. درنهایت برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار پی.ال.اس استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که تاثیر نگرش سبز، دانش سبز و نگرانی سبز بر رفتار خرید سبز معنادار است. همچنین تاثیر رفتار خرید سبز بر توانمندسازی عملکرد شرکت ها معنادار است. یافته ها نشان دادند که عوامل زیست محیطی نقش تاثیرگذاری در بروز رفتار خرید سبز مصرف کنندگان و درنتیجه توانمندسازی عملکرد شرکت ها داشته اند، همچنین نتایج آزمون نشان می دهد که متغیرهای مستقل 53 درصد از رفتار خرید سبز و رفتار خرید سبز 5/31 درصد از توانمندسازی عملکرد را تبیین می نمایند یعنی متغیرهای تاثیرگذار دیگری وجود دارند که در پژوهش های آتی می توانند وارد مدل شوند.
  کلیدواژگان: نگرش سبز، دانش سبز، نگرانی سبز، رفتار خرید سبز، توانمندسازی عملکرد شرکت
 • سجاد احدزاده، کرم اله دانش فرد*، غلامرضا معمارزاده صفحات 15-30
  نظام جبران خدمات در بخش دولتی کارآمدی مناسبی ندارد و نمی تواند زمینه ایجاد انگیزه و عملکرد مطلوب در بین کارکنان را فراهم کند. یکی از ضعف های نظام جبران خدمات، عدم همسویی مطلوب آن با سایر زیرسیستم های منابع انسانی است. از این رو، هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل همراستایی زیرسیستم های منابع انسانی شامل استخدام و گزینش، ارزیابی عملکرد، توسعه منابع انسانی، ارتقای شغلی و ارزشیابی مشاغل با نظام جبران خدمات است. تحقیق از نوع توسعه ای- کاربردی و از زمره تحقیقات آمیخته است. در بخش کیفی از 23 نفر از خبرگان دانشگاهی و منابع انسانی و امور اداری در سازمان های دولتی مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد و داده ها با روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل شدند. براساس یافته های این مرحله، 11 راهبرد اصلی و 74 راهبرد فرعی شناسایی شدند. همچنین، در مرحله کمی، اعتبار الگوی تحقیق با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS آزمون شد. بدین منظور، داده ها با پرسشنامه و نظرخواهی از 384 نفر از مدیران و کارشناسان منابع انسانی گردآوری شد و الگوی تحقیق مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که ضریب تعیین بین راهبردهای زیرسیستم های منابع انسانی و نظام جبران خدمات برابر با 644/0 است. نتایج تحقیق نشان داد که اگرچه نظام جبران خدمات باید ساختار درونی مناسبی داشته باشد، اما کارآمدی آن تا حدود زیادی تحت تاثیر سایر زیرسیستم های منابع انسانی و همراستایی با آن ها است.
  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، نظام جبران خدمات، همراستایی، زیرسیستم های منابع انسانی
 • علیرضا سهرابی، حسن گیوریان*، غلامرضا معمارزاده طهران صفحات 31-59
  امروزه اهمیت منابع انسانی به عنوان کارکنان دانشی و مستعد بر کسی پوشیده نیست. این موضوع به ویژه در سازمان های خدماتی، مثل بانکها، اهمیت مضاعفی یافته است. هدف پژوهش حاضر، ارایه مدل مدیریت منابع انسانی نظام بانکی در سال 1404 است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان و متخصصین دانشگاهی در حوزه منابع انسانی و مدیران عالی بانکهای ایران و در بخش کمی شامل کارشناسان و مدیران سطوح مختلف بانکها است. روش نمونه گیری در بخش مطالعه کیفی هدفمند و در بخش کمی طبقه ای-تصادفی است. در بخش کیفی تعداد 15 نفر در فرآیند مصاحبه و در بخش کمی 241 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است که بعد ازتایید روایی، پایایی آن 81/0 محاسبه شد. بدین منظور پس از مروری بر ادبیات موضوع، مدل اولیه تنظیم و سپس با استفاده از نظرات خبرگان به روش تحلیل محتوا مدل نهایی طراحی گردید. به منظور تایید ابعاد، مولفه ها و شاخص های شناسایی شده از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج این پژوهش دربخش کیفی بیانگر آن است که مولفه های مدیریت منابع انسانی نظام بانکی در سال 1404، 44 مولفه در چهار بعد شامل: نظام جذب و تامین شایسته محور، نظام آموزش و توسعه مهارت محور، نظام ارزیابی عملکرد نتیجه محور و نظام جبران خدمات عدالت محور می باشد. نتایج این پژوهش می تواند راهنما و یاریگر مدیران بانک ها و همچنین «بانک مرکزی» به منظور سیاست گذاری منابع انسانی و طراحی مدیریت منابع انسانی متناسب صنعت بانکداری باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، جذب شایسته محور، آموزش مهارت محور، ارزیابی عملکرد نتیجه محور، نظام جبران خدمات عدالت محور
 • عباس قائدامینی هارونی، رضا ابراهیم زاده دستجردی*، مهرداد صادقی ده چشمه صفحات 60-72

  هدف این پژوهش تعیین تاثیر فرهنگ سازمانی و جو اخلاقی سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رفتارهای انحرافی در محیط کار است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) به تعداد660 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 244 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد رفتار های انحرافی در محیط کار اپلبام و همکاران(2007)، پرسش نامه استاندارد عملکرد کارکنان گیبسون و همکاران (2010)و پرسش نامه استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز و جاج (2017)و پرسشنامه استاندارد ویکتور و کالن (1988) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تایید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0 ، 92/0 ، 90 /0 و 92/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد این مطالعه نشان می دهد که فرهنگ سازمانی و جو اخلاقی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان دارد. فرهنگ سازمانی و جو اخلاقی نیز بر رفتار انحرافی تاثیر منفی معناداری دارد، و رفتار انحرافی تاثیر منفی معناداری بر عملکرد کارکنان دارد.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، جو اخلاقی سازمانی، عملکرد کارکنان، رفتارهای انحرافی در محیط کار
 • محمد طالقانی*، ابراهیم علیزاده، عبدالحسین پیکرنگار، مهران مهدی زاده صفحات 73-91
  به کارگیری مدیران جوان در نظام مدیریتی کشور سال هاست به عنوان دغدغه جدی مطرح است. زیرا برخی از کارشناسان بر این باورند که نظام کنونی مدیریت کشور برای حضور جوانان آماده نبوده و سازوکار کنونی بیشتر جایگزین پرور و به عبارتی کمتر جانشین پرور است؛ حال آنکه جانشین پروری از جمله موضوعات مهم و راهبردی در نظام مدیریتی محسوب می شود. با توجه به اهمیت موضوع، طراحی مدل جامع جانشین پروری مدیران در سازمان های ایران به عنوان هدف در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع بنیادین بوده و برای انجام آن از روش کیفی و رویکرد فراترکیب استفاده شد. برای این منظور، کلیه مطالعات کیفی انجام گرفته در داخل کشور که به موضوع جانشین پروری پرداخته بودند، به عنوان نمونه انتخاب شده و پس از آن، با بهره گیری از الگوی هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو (2006) و نرم افزار مکس کیودا2020 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مستخرج از 54 پژوهش معتبر نشان داد که ابعاد موثر بر فرآیند جانشین پروری شامل پنج بعد سازمانی، مدیریتی، فردی، نهادی و فرهنگی بوده اند که مولفه هایی نظیر سازوکارها، فرآیندها، خط مشی گذاری، ارزیابی، پیامدها، مدیریت منابع انسانی، رهبری، مهارت ها، ویژگی های شخصیتی و شغلی، تعارض منابع و قانونی/حقوقی، مسایل بسترساز و اخلاقی در آن ها مشاهده گردیده است. همچنین از بین شاخص های تایید شده، شاخص های حمایت درون سازمانی، ارزیابی عملکرد و قابلیت افراد، ارزیابی فرآیند جانشین پروری، تعیین مشاغل کلیدی، خزانه استعداد، شرایط احراز مشاغل، کارراهه شغلی، تعیین خط مشی ها، کمیته جانشین پروری و تحلیل شکاف شایستگی فراوانی به عنوان مهم ترین شاخص های جانشین پروری شناخته شدند.
  کلیدواژگان: جانشین پروری، رویکرد فراترکیب، مدیران جوان، نظام مدیریتی
 • جلیل عباسی، اسداله مهرآرا*، محمدرضا باقر زاده، مهرداد متانی صفحات 93-111
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی مشکلات و نارسایی های نظام برنامه ریزی منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی بود؛ تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی ، و از نظر شیوه گرده آوری داده ها تحقیق آمیخته (کمی و کیفی) به شمار می رود؛ بر این اساس، ابتدا روش کیفی تحلیل محتوا استفاد شد و سپس از تکنیک دلفی به منظور کسب اجماع گروهی خبرگان استفاده شد. در این پژوهش، مشارکت کنندگان تعداد 24 نفر، متشکل از مدیران سازمان تامین اجتماعی متخصص در زمینه برنامه ریزی منابع انسانی و خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی متخصص در زمینه برنامه ریزی منابع انسانی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گوله برفی و نمونه گیری موارد مطلوب انتخاب شدند. در بخش کیفی، ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و در بخش کمی، پرسشنامه مبتنی بر بخش کیفی بود که طی دو مرحله نظرسنجی دلفی فازی اجرا شد. داده ها از طریق نرم افزار SPSS 19 و با استفاده از روش های آماری توصیفی (میانگین- انحراف معیار- واریانس- چولگی) و آمار استنباطی (ضریب کندال- آزمون T تک نمونه ای) تجزیه وتحلیل گردید. یافته های تحقیق 15 آیتم را به عنوان مهمترین مشکلات موجود در نظام برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی شناسایی نمود. بر اساس میزان اهمیت و اولویت، فقدان الگوی مناسب برنامه ریزی منابع انسانی، عدم نظارت، کنترل و بازخورد در برنامه ریزی منابع انسانی و ناکارآمدی نظام ارزشیابی و ارزیابی کارکنان از مهمترین مشکلات نظام برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی تلقی می شوند که شایان توجه بیشتری می باشند.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی نیروی انسانی، روش دلفی، سازمان تامین اجتماعی
 • شادمهر زهدی، حسن امیری*، کوروش پارسا معین صفحات 113-126
  پژوهش با هدف طراحی مدل داده بنیاد مدیریت سرمایه انسانی با رویکرد کارآفرینانه، یک پژوهش آمیخته،اکتشافی و کاربردی می باشد. جامعه بخش کیفی، خبرگان دانشگاهی و خبرگان صنعت پخش فراورده های نفتی، نمونه 20 خبره با نمونه گیری گلوله برفی معین و اجرا با مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. جامعه بخش کمی، 335 نفراز کارمندان شرکت پخش فراورده های نفتی استان قزوین به با نمونه گیری جامعه محدود کوکران به صورت در دسترس و اجرا با ابزار پرسشنامه محقق ساخته مدیریت سرمایه انسانی با رویکرد کارآفرینانه بود. روایی و پایایی ابزار پزوهش مطلوب بود. برای تحلیل متون جهت تدوین شاخص های مدیریت سرمایه انسانی با رویکرد کارآفرینانه در بخش کیفی، از کدگذاری باز استفاده شد. روش های تحلیل آماری کمی، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و الگویابی معادلات ساختاری بود. الگویابی معادلات ساختاری شامل دو عامل و پیامد فردی و سازمانی است. یافته ها حاکی از آن است که عوامل سازمانی بیشتر از عوامل فردی در رویکرد کارآفرینانه تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد از بین مولفه های عوامل سازمانی هم عدالت سازمانی، آموزش، مزیت رقابتی به ترتیب در اولویت هستند و در میان پیامدهای حاصل از رویکرد کارافرینانه، بهره وری سازمانی، نوآوری بیشترین نتایج را در سازمان حاصل می کنند.
  کلیدواژگان: سرمایه انسانی، رویکرد کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، رویکرد داده بنیادشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
|
 • SEYEDEH FATEMEH ALAVI FOUMANI, Ali Gholipour Soleimani *, HAMIDREZA Rezaee Kelidbari Pages 1-14
  Nowadays, one of the ways to empower the performance of companies is to create improvement programs through the development of green consumerism among consumers. The research method is descriptive and applied in terms of purpose. The statistical population of the research in two groups includes managers and experts of companies in Rasht industrial towns and consumers of green products in Rasht city. Sampling method is available in the society of company employees by simple random method and in the society of consumers by non-probability method, the method of data collection in this field research and its tool is questionnaire, in order to check the validity of the research tool by the content validity method and determine the reliability of the alpha coefficient. Cronbach's was used. Finally, the method of structural equation modeling with PLS software was used to analyze the data and test the research hypotheses. The results of the collected data analysis showed that the effect of green attitude, green knowledge and green concern on green purchasing behavior is significant. Also, the effect of green purchasing behavior on empowering companies' performance is significant. The findings showed that the environmental factors had an influencing role in the occurrence of green purchasing behavior of consumers and as a result of empowering the performance of companies, also the results of the test show that there are other influential variables that can be included in the model in future research.
  Keywords: Green Attitude, Green Knowledge, Green Concern, Green Purchasing Behavior, Empowering the Performance of the Organization
 • Sajjad Ahadzadeh, Karamalah Daneshfard *, Gholamreza Memarzadeh Pages 15-30
  The public compensation system is not efficient and can not provide motivation and good performance among employees. One of the weaknesses of compensation system is its lack of optimal alignment with other human resource subsystems. Therefore, the purpose of the present study is to design a model for the alignment of human resource subsystems, including recruitment and selection, performance appraisal, human resource development, job promotion and job evaluation with the service compensation system. Research is of development-applied type and is a mixed research. In the qualitative section, 23 academic experts in human resources and administrative affairs in government organizations were interviewed semi-structured and the data were analyzed by theme analysis method. Based on the findings of this stage, 11 main strategies and 74 sub-strategies were identified. Also, in a quantitative step, the validity of the research model was tested by structural equation modeling and SmartPLS software. For this purpose, data were collected through a questionnaire and a survey of 384 managers and human resources experts and the research model was approved. The results showed that the coefficient of determination between the strategies of human resources subsystems and the service compensation system is equal to 0.644. The results showed that although the service compensation system should have a proper internal structure, but its efficiency is largely influenced by other human resource subsystems and their alignment.
  Keywords: Strategic Human Resource Management, -Compensation System- Alignment, Human Resource Subsystems
 • Alireza Sohrabi, Hassan Givarian *, Gholamreza Memarzadeh Tehran Pages 31-59
  Nowadays, the importance of human resources as knowledge workers is not particularly prone to people. This issue has been especially important in services organizations such as banks. The aim of this study is to present the human resource management model of the banking system in 1404. The present study is applicable in terms of purpose, practical and in terms of data collection. the statistical population of the research in the qualitative part includes experts and university experts in the field of human resources and top managers of iranian banks and in the quantitative part includes experts and. In the qualitative section, 15 people participated in the interview process and in the quantitative section 241 in this study. Data gathering in this study consisted of interviews and questionnaire which were calculated after validity, reliability, 81. For this purpose, after reviewing the literature literature, the initial model of the research was set and then by using the expert’s opinions, the final model of the research was designed. In order to confirm the dimensions, the components and identified indices have been used to analyze structural equations. the results of this study in qualitative part indicate that the human resource management component of the banking system in 1404 , 44 components in the next four dimensions include : the system of attraction and its competent supply , system of training and performance - oriented systems , system - oriented performance evaluation system and system - oriented compensation system . The results
  Keywords: Human resource management selection, based merit training, based skill performance evaluation, based result service compensation, based Justice
 • Abbas Ghaedamini Harouni, Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi *, Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh Pages 60-72

  The purpose of this study is to determine the effect of organizational culture and organizational ethics on employee performance with the mediating role of deviant behaviors in the workplace. The present study is applied in terms of purpose and correlational in terms of how to collect descriptive information. The statistical population of the present study consisted of all employees working in the Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan) of 660 people, of which 244 people were selected through Cochran's sampling formula as a sample through stratified sampling method appropriate to the volume. Research tools Standard Questionnaire of Deviant Behaviors in the Workplace of Appleham et al. (2007), Standard Questionnaire of Employee Performance of Gibson et al. (2010) and Standard Questionnaire of Organizational Culture Robbins and Jaj (2017) and Standard Questionnaire of Victor and Cullen (1988) The validity of the questionnaires was examined based on content, face and structural validity, and after the necessary terms, the validity was confirmed. 0 and 0.92 were estimated and data analysis was performed at the inferential level including structural equation modeling. The results showed that this study shows that organizational culture and ethical atmosphere have a positive and significant effect on employee performance. Organizational culture and ethical climate also have a significant negative effect on deviant behavior, and deviant behavior has a significant negative effect on employee performance.

  Keywords: Organizational Culture, organizational ethics, Employee Performance, deviant behaviors in the workplace
 • Mohammad Taleghani *, Ebrahim Alizadeh, Abdul Hossein Peikarnegar, Mehran Mehdizade Pages 73-91
  The issue of employing young managers in the country’s management system has been a serious concern for many years. In the meantime, some experts believe that the country’s current management system is not ready for the presence of young people and that the current mechanism is more substitute-oriented than successor-oriented. The purpose of the present study was to design a comprehensive model of managerial succession in Iranian organizations. The current research is fundamental in terms of its purpose, and a qualitative method and a meta-synthesis approach were used to carry it out. For this purpose, all the qualitative studies conducted inside the country that dealt with the issue of surrogacy were selected as samples and then they were analyzed using the seven-step model of Sandelowski and Barroso (2006) and MAXQDA 2020 software. The results extracted from 54 chosen studies showed that the effective dimensions on the succession process include five organizational, managerial, individual, institutional and cultural dimensions, which include mechanisms, processes, policy making, evaluation, consequences, human resource management, leadership, skills, personality and job characteristics, resource conflict, legal and ethical issues have been observed in them. Also, among the approved indicators, indicators of intra-organizational support, evaluation of people's performance and capability, evaluation of the succession process, determination of key jobs, talent pool, job qualification conditions, career path, determination of policies, succession committee and competence gap analysis were the most important indicators.
  Keywords: succession, Meta-Synthesis Approach, young managers, Management System
 • Jalil Abbasi, Asadollah Mehrara *, Mohammadreza Bagherzadeh, Mehrdad Matani Pages 93-111
  The main purpose of this research was to identify the problems and inadequacies of the human resource planning system of the Social Security Organization; The current research is a mixed (quantitative and qualitative) research in terms of its practical purpose, and in terms of the method of data collection; Based on this, first the qualitative method of content analysis was used and then the Delphi technique was used in order to obtain the consensus of a group of experts. In this research, the participants were 24 people, consisting of managers of the social security organization specializing in human resources planning and university experts and experts in the field of human resources planning, who were selected using the purposeful snowball sampling method and sampling of desirable cases. In the qualitative part, the data collection tool was a semi-structured interview, and in the quantitative part, it was a questionnaire based on the qualitative part, which was implemented during two stages of a fuzzy Delphi survey. The research findings identified 15 items as the most important problems in the human resources planning system in the social security organization. Based on the level of importance and priority, the lack of a suitable model of human resources planning, the lack of supervision, control and feedback in human resources planning and the inefficiency of the evaluation and evaluation system of employees are considered to be the most important problems of the human resources planning system in the social security organization, which deserve more attention.
  Keywords: human resource management, Human resource planning, Delphi method, social security organization
 • Shadmehr Zohdi, Hassan Amiri *, Koroush Parsa Moein Pages 113-126
  The research aims to design the data model of the human capital management foundation with an entrepreneurial approach. It is a mixed, exploratory and applied research. The community of the qualitative sector, academic experts and experts in the oil products distribution industry, was a sample of 20 experts with a definite snowball sampling and semi-structured interviews. The population of the quantitative part was 335 employees of the oil products distribution company of Qazvin province, by sampling the limited population of cochran in an accessible manner and implemented with the tool of a researcher-made questionnaire of human capital management with an entrepreneurial approach. The validity and reliability of the instrument was favorable. Open coding was used to analyze the texts in order to develop the indicators of human capital management with an entrepreneurial approach in the qualitative section. Quantitative statistical analysis methods were exploratory and confirmatory factor analysis and structural equation modeling. Structural equation modeling includes two factors and individual and organizational consequences. The findings indicate that organizational factors are more effective than individual factors in the entrepreneurial approach. Also, the results showed that among the components of organizational factors, organizational justice, training, competitive advantage are in order, and among the consequences of the entrepreneurial approach, organizational productivity, innovation achieve the most results in the organization.
  Keywords: Human capital management, Entrepreneurial Approach, Grounded Theory, National Petroleum Products Distribution Company