فهرست مطالب

 • پیاپی 29 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه رضایی، فرهاد عزیزپور*، اصغر طهماسبی، صدیقه حسینی حاصل صفحات 1-14

  توسعه روستایی به عنوان هدف و یا راهبرد توسعه در بسیاری از کشورها مورد تاکید نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی آن ها است. برای دستیابی به این هدف، توجه به اصول محتوایی و رویه ای برنامه ریزی (توسعه روستایی) مبتنی بر ادبیات نظری-تجربی و  نگرش خبرگان در سطوح مختلف فضایی از جمله منظومه روستایی اهمیت دارد. تحقیق حاضر با هدف  ارایه چارچوب مفهومی برنامه ریزی توسعه منظومه روستایی مبتنی بر نگرش خبرگان انجام گرفته است. روش تحقیق، کیفی و از نوع اکتشافی است که مبتنی بر رهیافت تاویل گرایی انجام گرفته است. همچنین، در چارچوب روش تحقیق منتخب از رویکرد تحلیل محتوا (کیفی) استفاده شده است. مشارکت کنند گان، خبرگان دانشگاهی، دستگاه های اجرایی و محلی بودند. حجم نمونه بر اساس اشباع نظری تعیین و برای انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی، فنون فیش برداری و مصاحبه نیمه ساختمند و ابزارهای فیش و چک لیست مصاحبه نیمه ساختمند انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تکنیک کدگذاری باز، محوری و گزینشی در محیط نرم افزار اطلس تی آی استفاده شد. مبتنی بر یافته ها، این تحقیق به این نتیجه رسیده است که  حفاظت از منابع طبیعی- بوم شناختی محدود، سرمایه انسانی- اجتماعی، اقتصاد شبه درون زای روستایی، عدالت فضایی، یکپارچگی فضایی و حکمروایی خوب روستایی اصول  محتوایی و یکپارچه بودن، مشارکت اجتماع محلی،  فضایی بودن، تدریج گرایی و همزمانی تهیه و اجرا اصول فرایندی هستند که چارچوب مفهومی برنامه ریزی توسعه منظومه روستایی را شکل داده اند.

  کلیدواژگان: چارچوب مفهومی، برنامه ریزی توسعه روستایی، اصول محتوایی، اصول فرایندی، منظومه روستایی
 • شیما اسلام پور، سعید میررریاحی*، سوزان حبیب صفحات 15-40

  مسکن اجتماعی در سال های اخیر به دنبال افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرها، به عنوان یکی از راه های پاسخ گویی به نیاز مسکن مطرح شده است. از آنجا که در ایران مسکن اجتماعی، تجربه ای کم و بیش جدید محسوب می شود، در این راستا تحقق امر سکونت، به دلیل گسترش روزافزون چنین مسکن هایی در شهرها، ضروری به نظر می رسد، تا بتوان پایه های علمی روشنی در طراحی و در مطابقت با نیازهای انسان ایجاد نمود. هدف مقاله حاضر در بخش اول تبیین ابعاد پنهان سکونت مطابق با نیازهای انسان با رویکردی معناشناسانه و در بخش دوم واکاوی ابعاد پنهان سکونت به طور جامع در مسکن اجتماعی شهر همدان  به منظور دستیابی به سیاست های طراحی و اجرایی، در جهت ارتقاء کیفیت اینگونه از مسکن است. این مقاله به روش آمیخته و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، با رویکردی معناشناسانه و در حوزه معماری انجام شده است.  بخش اول داده ها بصورت کیفی با استفاده از مصاحبه  و در بخش دوم از طریق روش کمی انجام شده است. در این ارتباط ابتدا با تکیه بر اسناد کتابخانه ای، به مطالعه مفاهیم، نظریه های مرتبط با مفهوم سکونت و تحقق ابعاد وجودی انسان در مکان پرداخته شده است. در ادامه، داده ها در بخش اول، با استفاده از کدگذاری، تحلیل شده اند. در بخش دوم، داده های به دست آمده در بخش اول، به صورت پرسشنامه درآمده و با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری همچون آزمون تی، فریدمن و تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. با توجه به مطالعات انجام شده، چهار بعد شامل کالبدی- فضایی، اجتماعی- فرهنگی، ادراکی- زیباشناختی و زیست محیطی، ابعاد پنهان سکونت، هر کدام اشاره به بعدی از وجود انسان و در مطابقت با نیازهای او قرار دارند. در بین ابعاد یافت شده، برای انسان بعد اجتماعی- فرهنگی در درجه اول نسبت به سایر ابعاد، در دستیابی به مفهوم سکونت در مسکن تاثیر دارد. پس از آن به ترتیب ابعاد کالبدی- ساختاری، زیست محیطی و نهایتا ادراکی- زیباشناختی در درجات بعدی قرار دارند، لذا در این راستا می توان با ارایه راهکارهایی در طراحی، متناسب با هر بعد، موجب ارتقاء کیفی، تحقق سکونت واقعی و آرامش انسان در چنین سکونتگاه هایی شد.

  کلیدواژگان: ابعاد وجودی، انسان، سکونت، شهر همدان، مسکن اجتماعی
 • محمدجواد سامانی نژاد، ندا خداکرمیان گیلان، محسن نیازی* صفحات 41-58

  تجدید حیات شهرها نیز مانند موجودات زنده از طریق نوسازی سلول ها و بافت هایی است که همواره فرسوده می شوند. گاهی روند فرسودگی سریع تر از روند نوسازی حرکت می کند، که در این صورت انباشت فرسودگی، بحرانی شده و تسریع در نوسازی بافت های فرسوده را ضروری می سازد. آنچه در این زمینه اهمیت دارد، میزان مشارکت مردم در امر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش انجام آن، مرور نظام مند ادبیات با استفاده از رویکرد فراترکیب برای تحلیل داده های مستخرج از منابع منتخب است. در نهایت، در فرایند مرور نظام مند، 28 منبع برای تحلیل کیفی و کدگذاری انتخاب و استفاده شدند. برای این منظور، با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در سامانه های جستجو همچون گوگل، نورمگز، مگیران علم نت و اس آی دی در دوره زمانی سال های 1390 تا 1400 انجام شده است. در نتیجه تجمیع و دسته بندی کدهای احصا شده، تعداد 15 بعد و  67 شاخص استخراج شد. کدها شامل ابعاد کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی، مدیریتی، روانشناختی، خدماتی، زیرساختی، مشارکت جزیی، چگونگی دخالت مردم، سطح فراگیری سطوح اجرایی و عملکردی، انگیزه ایجادکننده آن، کیفیت همکاری مردم، قلمرو اجرایی و موضوع هستند. نتایج پژوهش نشان می دهند پایین بودن ارزش زمین و مسکن با فراوانی (27) و ساختمان های غیر استاندارد با فراوانی (23) شاخص هایی هستند که اهمیت زیادی را در پژوهش های مختلف ایفا کرده اند. از سوی دیگر، اطلاع رسانی، انگیزه درون زا و برون زا، کیفیت همکاری تحمیلی و اجباری و... از شاخص های کم اهمیت در این زمینه هستند. مهم ترین جنبه های نوآوری این پژوهش نگاه چندسطحی و نظام وار به مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری است و همچنین شناسایی عناصر اصلی این موضوع است.

  کلیدواژگان: روش فراترکیب، مشارکت اجتماعی، بافت فرسوده شهری، نوسازی و بهسازی
 • مصطفی طالشی*، حسین امجد یزدی، حسین رحیمی صفحات 59-71

  آرامستان ها یکی از عناصر اثربخش در چیدمان ساختار فضایی سکونتگاه انسانی و به ویژه شهرهای ایرانی است. رویکرد توسعه فرهنگی- اجتماعی آرامستان ها با افزایش میزان تعاملات اجتماعی و حضورپذیری شهروندی موجب سرزندگی شهری فضاهای شهری می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به ماهیت کارکردی آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در پژوهش حاضر، شیوه جمع آوری اطلاعات اسنادی و نیز پیمایشی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از نرم افزار ArcGIS و مدل هایی نظیر تحلیل خوشه ای (Group Analysis) و درون یابی (IDW) استفاده شده است. به منظور شناخت و تدقیق نواحی فرهنگی آرامستان ها در کلان شهر مشهد از شاخص هایی دسترسی همچون حرم مطهر امام رضا، جاذبه ها ومناطق نمونه گردشگری، آثار تاریخی، مراکز اقامتی و سایر امکانات و خدمات شهروندی استفاد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مجموعه های حرم مطهر رضوی، گنبد خشتی، گنبد سبز و خواجه ربیع به عنوان ناحیه فرهنگی یک، یاسر و ناصر به عنوان ناحیه فرهنگی دو، خواجه مراد و خواجه اباصلت به عنوان ناحیه فرهنگی سه و میامی به عنوان ناحیه فرهنگی چهار قابل شناسایی است. به منظور افزایش نقش آفرینی نواحی فرهنگی آرامستان ها در سرزندگی شهری کلان شهر مشهد، الگوی بومی باغ مزار برای ارتقای هویت ایرانی در آرامستان های تاریخی و طرح ریزی تاسیسات و تجهیزات گردشگری از طریق پیوند فضایی-عملکردی نواحی آرامستان های تاریخی ناحیه شهری مشهد با حرم مطهر رضوی در توسعه اجتماعی-فرهنگی آرامستان های شهری موثر است.

  کلیدواژگان: آرامستان های شهری، نواحی فرهنگی، تحلیل خوشه ای، کلان شهر مشهد
 • محمود فال سلیمان*، محمد حجی پور، جواد کریمی پور صفحات 73-88
  هدف این تحقیق، بررسی و ارزیابی اثرات کالبدی و فضایی اقدامات اجرایی متاثر از رویکرد سیاست های نتولیبرال توسط نظام برنامه ریزی در سکونتگاه های پیراشهر بیرجند است. از حیث ماهیت و روش توصیفی با رویکرد پیمایشی بوده است و گردآوری داده ها به کمک پرسشنامه و تحلیل آن به وسیله نماگرهای آمار کلاسیک و فضایی انجام شده است. جامعه تحقیق در سطح سکونتگاه مشتمل بر روستاهای پیرامون شهر بیرجند بوده که بر حسب دو عامل فاصله و جمعیت از بین آن ها روستاهای نمونه انتخاب شد. به گونه ای که ابتدا روستاهای واقع در حریم 15 کیلومتر از لبه شهر بیرجند (محدوده قانونی شهر) انتخاب و سپس آن دسته از روستاهای دارای جمعیتی بیش از 20 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد این روستاها 22 سکونتگاه با جمعیت 7739 خانوار بر اساس سرشماری سال 1395 بوده است. حجم نمونه در سطح خانوار، با استفاده از فرمول کوکران با سطح خطای 5/0 درصد 336 خانوار تعیین شده در هر آبادی با تسهیم به نسبت جمعیت آن انتخاب شده است. نتایج نشان داد اقدامات متاثر از رویکرد سیاست های نولیبرالی توسط نظام برنامه ریزی بر تحولات فضایی و کالبدی در پیراشهر بیرجند، در سطح «زیاد» معنادار بوده است. در ادامه آزمون مقایسه میانگین جوامع (آزمون زوجی مستقل) به منظور مقایسه میزان (قدرت و شدت) اثرگذاری سیاست های نولیبرالی در دو حوزه کالبدی و فضایی صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان اثرگذاری سیاست های نولیبرالی در دو بعد فضا و کالبد تقریبا یکسان بوده است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد با افزایش فاصله از مرکز شهر، تحولات فضایی و کالبدی افزایش می بابد که در این راستا پیشنهادهای اجرایی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، سکونتگاه پیراشهر، تحولات کالبدی و فضایی، نولیبرالیسم، بیرجند
 • مهدی صمیمیان، زینب کرکه آبادی*، سعید کامیابی صفحات 89-102
  بافت های ناکارآمد شهری از یک سو بدلیل مشکلات متفاوت و درصد بالایی از جمعیت شهری از سوی دیگر در  مقایسه با بافت های دیگر شهر اهمیت بسزایی دارند هدف از این تحقیق، بررسی نقش دولت و استفاده از فرایندهای حکمروایی در تحقق توسعه و پایداری بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به طور موثر و جامع است. در تحقیق حاضر برای شناخت نقش حکمروایی مطلوب شهری در رفع مشکلات بافت های ناکارآمد میانی شهر سمنان، با شرایط ناپایداری کالبدی - محیطی و اجتماعی، شاخص های موثر از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای احصا گردید و در ادامه از طریق روش پیمایشی اطلاعات موردنیاز جمع آوری شد. سپس تجزیه وتحلیل اطلاعات به وسیله نرم افزار آماری SPSS و برای تجزیه وتحلیل شاخص ها از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار Amos استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد، وضعیت شاخص های حکمروایی شهری و شاخص های بهبود پایداری شهری بافت فرسوده در شهر سمنان مناسب بوده و در حکمروایی مطلوب شهری شاخص های مشارکت و مسیولیت پذیری مردم بیشترین تاثیر را در بهبود وضعیت حکمروایی شهری و عوامل محیطی - کالبدی بیشترین تاثیر را در بهبود توسعه پایدار بافت فرسوده میانی شهر سمنان داشته است.
  کلیدواژگان: حکمروایی مطلوب، توسعه پایدار، بافت ناکارآمد، شهر سمنان
 • کیومرث خداپناه* صفحات 103-116

  گردشگری روستایی راهبرد نوینی برای دستیابی به توسعه روستایی است که از طریق ایجاد فعالیت های مکمل و متحول نمودن این نواحی، نقش عمده ای در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی دارد. با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش، با رویکرد عوامل پیش برنده گردشگری روستایی انجام شده است. این پژوهش بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. برای به دست آوردن داده های موردنیاز از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش 12 روستای بالای 20 خانوار دهستان حیران در بخش مرکزی شهرستان آستارا با جمعیت 2509 نفر و 798 خانوار است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 260 نفر برآورد و پراکندگی تعداد نمونه ها در روستاها، متناسب با تعداد جمعیت آن ها توزیع شد. جهت بررسی موضوع از عامل های محیطی، مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی بهره گرفته شد و بر اساس تحلیل محتوای کیفی داده های گردآوری شده از طریق بررسی منابع و مصاحبه ها، مفاهیم کلیدی از متن یادداشت ها و مصاحبه ها استخراج و طی انجام کدگذاری باز، 30 عامل موثر برگردشگری شناسایی شدند. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و کارشناسان مجرب مورد تایید قرار گرفت و ضریب پایایی هم  بر اساس آلفای کرونباخ 80/0 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزارهای، SPSS25 و Lisrel بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد بیشترین بار عاملی در بین عامل محیطی به نماگر پوشش گیاهی و جانوری (88/0)، در عامل مدیریتی به نماگر سیاست های تشویقی (76/0)، در عامل اقتصادی به نماگر ویلاسازی و خانه دوم (88/0) و در عامل اجتماعی به امکانات رفاهی موجود در روستا (89/0) در زمینه گردشگری اختصاص داشته است.

  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، عوامل موثر و پیش برنده، گردشگری پایدار، دهستان حیران
 • اسماعیل علی اکبری، محمدمهدی حسن زاده، بیژن دادرس*، محسن سقائی صفحات 117-131
  باتوجه به پتانسیل فراوان شهر یاسوج در صنعت گردشگری و تاثیر آن بر توسعه پایدار، برنامه ریزی راهبردی گردشگری در این شهر ضرورت دارد . در همین راستا هدف پژوهش حاضر برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهر یاسوج ، شناسایی و عوامل توسعه گردشگری و مقایسه با مناطق رقیب براساس رویکرد توسعه پایدار بوده است . نوع تحقیق در این پژوهش روش توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری داده ها پیماشی و همچنین جامعه آماری پژوهش ، شامل تمام خبرگان ، کارشناسان و مدیران اجرایی متخصص مسلط به برنامه ریزی شهری و گردشگری پایداردر شهر یاسوج است. نمونه های تحقیق با استفاده از روش ، نمونه گیری هدفمند به تعداد 25 نفر انتخاب شدند . برای تدوین راهبردهای توسعه گردشگری شهری یاسوج ، ارایه اهداف ، مقایسه با رقبای منطقه و عوامل اثرگذار برگردشگری شهر یاسوج از مدل Meta-swot استفاده شد . یافته های پژوهش نشان داد که مهم ترین رقیب منطقه شهر یاسوج، شیراز با امتیاز 2/3 است . همچنین مهم ترین عامل در توسعه پایدار گردشگری شهر یاسوج توجه به مسایل زیست محیطی با (Bubble size:5/36) و جلوگیری از تخریب جاذبه های طبیعی اطراف شهر است .
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، گردشگری شهری، توسعه پایدار، متاسوات، یاسوج
|
 • Fatemeh Rezaie, Farhad Azizpour *, Asghar Tahmasebi, Sedighe Hosseyni Hasel Pages 1-14

  Rural development as a goal or development strategy is emphasized by policy and planning systems in many countries. To achieve this goal, it is important to pay attention to the content and procedural principles of planning (rural development) based on theoretical-experimental literature and the attitude of experts at different spatial levels, including the rural constellation. The present research has been done with the aim of providing a conceptual framework for planning the development of the rural constellation based on the viewpoints of experts. The research method is qualitative and exploratory based on interpretive approach. Also, the approach of content analysis (qualitative) has been used. The participants of the research were university experts, executive and local authorities. The sample size was determined based on theoretical saturation and the purposeful sampling method was used to select the participants. Data collection was done using documentary and field methods, form and semi-structured interview checklist. To analyze the data, the open, axial and selective coding technique was used in the Atlas TI software environment. Based on the findings, protection of limited natural-ecological resources, human-social capital, pseudo-endogenous rural economy, spatial justice, spatial integration and good rural governance were content principles, and integration, local community participation, spatiality, gradualism and simultaneity of preparation and implementation are the principles of the process that have formed the conceptual framework of planning the development of the rural system.

  Keywords: Conceptual Framework, Rural Development Planning, Content Principles, Process Principles, Rural Constellation
 • Shima Eslampour, Saiid Mirriahi *, Susan Habib Pages 15-40

  In recent years, following the increase in population and migration to cities, social housing has been proposed as one of the ways to respond to housing needs. Since social housing is considered a new experience in Iran, the study of housing seems necessary due to the ever-increasing expansion of such housing in cities. With this work, clear scientific foundations can be created in the design of social housing in accordance with human needs. The purpose of this article in the first part is to explain the dimensions of hidden housing in accordance with human needs with a semantic approach and in the second part to comprehensively analyze the dimensions of hidden housing in the social housing of Hamadan city in order to achieve design and implementation policies to improve the quality of housing. The present study was conducted in the field of architecture using a combined method and using content analysis, with a semantic approach. The first part of the data was collected qualitatively using interviews and the second part was collected through a quantitative method. First, based on the documents, the concepts and theories related to living and realizing the dimensions of human existence in the place were studied. Then, the data have been analyzed in the first part, using coding. In the second part, the data obtained in the first part were put into a questionnaire and evaluated using SPSS software and statistical methods such as t-test, Friedman and factor analysis. According to the studies, four dimensions including physical-spatial, social-cultural, perceptual-aesthetic and ecological-environmental dimensions are in accordance with human needs. Among the dimensions mentioned, the socio-cultural dimension is more important than other dimensions in achieving the concept of living in housing. After that, physical-structural, environmental and finally perceptual-aesthetic dimensions are in the next levels, respectively. Therefore, it is possible to improve the quality, realize real human habitation and peace in such settlements by providing solutions in design, according to each dimension.

  Keywords: Existential Dimensions, Human, Residence, Hamadan City, Social Housing
 • MohammadJavad Samani Nezhad, Neda Khodakaramian Gilan, Mohsen Niazi * Pages 41-58

  Like living organisms, the regeneration of cities is done through the renewal of worn-out cells and tissues. Sometimes the process of wear and tear is faster than the process of renewal, which causes the accumulation of wear and tear to reach a critical stage and makes it necessary to accelerate the renewal of worn tissues. What is important is the level of people's participation in improving and renovating worn-out structures. The current research is of a qualitative type and the method of conducting it is a systematic literature review using a meta-composite approach to analyze data extracted from selected sources. Finally, in the systematic review process, 28 sources were selected and used for qualitative analysis and coding. For this purpose, reliable documents accessible in search systems such as Google, NOormagz, Magiran Elm-Net and SID were referred to in the time period of 2010 to 2014. Then, by collecting and categorizing the counted codes, 15 dimensions and 67 indicators were extracted. The codes include physical, social, environmental, managerial, psychological, service, infrastructural dimensions, partial participation, how people are involved, the level of learning of executive and functional levels, the motivation that creates it, the quality of people's cooperation, the executive realm and the subject. The results of the research show that the low value of land and housing with frequency (27) and non-standard buildings with frequency (23) are indicators that have played great importance in various researches. On the other hand, informing, endogenous and exogenous motivation, the quality of imposed and forced cooperation, etc. are some of the less important indicators in this field. The most important aspects of the innovation of this research are the multi-level and systematic look at people's participation in the improvement and renovation of the worn-out urban fabric and also the identification of the main elements of this issue.

  Keywords: Meta-Synthesis Method, Social Participation, Worn-Out Urban Fabric, renovation, improvement
 • Mostafa Taleshi *, Hossein Amjad Yazdi, Hossein Rahimi Pages 59-71

  Cemetery is one of the effective elements in arranging the spatial structure of human settlement and especially Iranian cities. The social-cultural development of cemeteries along with the increase of social interactions and presence of citizens will bring vitality to urban spaces. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The method of data collection is documentary and survey, and ArcGIS software and models such as cluster analysis (Group Analysis) and interpolation (IDW) were used for quantitative data analysis. In order to identify and verify the cultural areas of cemeteries, accessibility indicators such as Imam Reza shrine, typical tourist attractions, historical monuments, residential centers and other citizen facilities and services were used. The results showed that the shrine complexes of Imam Reza, Gonbad Kheshti, Gonbad Sabz and Khwaja Rabi as the first cultural area, Yasir and Nasser as the second cultural area, Khwaja Murad and Khwaja Abbasalt as the third cultural area and Miami as the fourth culture area can be identified. In order to increase the role of the cultural areas of cemeteries in the urban vitality of Mashhad metropolis, the indigenous model of the garden-cemetery to promote the Iranian identity in historical cemeteries and the planning of tourism facilities and equipment through the spatial-functional connection of cemeteries with the shrine of Imam Reza in socio-cultural development of urban cemeteries is effective.

  Keywords: Urban Cemeteries, Cultural Areas, Cluster analysis, Mashhad metropolis
 • Mahmoud Falsolayman *, Mohammad Hajipour, Javad Karimipour Pages 73-88
  The purpose of this research is to investigate and evaluate the physical and spatial effects of executive actions affected by the approach of neoliberal policies in the planning system in the urban peripherals of Birjand. In terms of nature and method, the present study is descriptive with a survey approach. Data collection was done through a questionnaire and data analysis was done using classic and spatial statistics indexes. The research population included the surrounding villages of Birjand city, and the samples were selected according to distance and population. First, villages located within 15 km of the legal boundary of Birjand city were selected, then villages with more than 20 households were selected as samples. The number of samples included 22 settlements with 7739 households based on the 2016 census. The sample size at the household level was selected using Cochran's formula with an error level of 0.5%, which includes 336 households based on the population ratio of each village. The results showed that the actions affected by the approach of neoliberal policies by the planning system on spatial and physical changes in Birjand peripheral were significant at a "high" level. Then, the comparison test of the average of the societies (independent paired test) was conducted in order to compare the degree (power and intensity) of the effects of neoliberal policies in two physical and spatial domains. The results showed that the effectiveness of neoliberal policies in spatial and physical dimensions was almost the same. Also, the results show that as the distance from the city center increases, spatial and physical developments increase, and in this regard, executive proposals have been presented.
  Keywords: Political Economy, Peripheral Settlement, Physical, Spatial Developments, Neoliberalism, Birjand
 • MAHDI SAMIMIAN, Zeinab Karkeh Abadi *, Saeid Kamyabi Pages 89-102
  Inefficient urban structures are of great importance due to specific problems and the high proportion of urban population density. The present study aims to investigate the role of the government in realizing the development and stabilization of inefficient urban structures. In order to understand the role of good urban governance in solving the problems of unstable physical-environmental and social contexts in Semnan city, indicators were calculated through documentary and library study. The required information was collected through a survey method. Data analysis was done by SPSS statistical software and structural equation model indices were analyzed by Amos software. The results of this research showed that the status of urban governance indicators and indicators of improving the urban sustainability of worn-out fabric in Semnan city are suitable, and in the optimal urban governance, the indicators of people's participation and responsibility have the greatest impact on improving the state of urban governance, and environmental-physical factors have the greatest impact. In the improvement of the sustainable development of the middle worn out fabric of Semnan city.
  Keywords: Optimal Governance, Sustainable Development, Inefficient Structure, Semnan City
 • Kiomars Khodapanah * Pages 103-116

  Rural tourism is a new strategy to achieve rural development, which plays a major role in empowering local people and diversifying economic growth through creating complementary activities and transforming these areas. The current research has been done with the approach of the driving factors of rural tourism. The research is descriptive-analytical and practical in terms of purpose. The required data were obtained through documentary and field methods. The statistical population of the research is 12 villages above 20 households in Hiran district in the central part of Astara township with a population of 2509 people and 798 households. The sample size was estimated to be 260 people based on Cochran's formula, and the number of samples was distributed in villages according to their population. Environmental, managerial, economic and social factors were used to examine the issue. Based on the qualitative content analysis of the collected data through the review of sources and interviews, key concepts were extracted from the text of notes and interviews, and during open coding, 30 effective factors of translation were identified. The validity of the questionnaire was confirmed by experienced experts and the reliability coefficient was estimated at 0.80 based on Cronbach's alpha. SPSS25 and Lisrel software were used for analysis. The results show that the highest factor load among the environmental factor is the flora and fauna index (0.88), in the management factor is the incentive policies index (0.76), in the economic factor is the villa construction and second home index (0.88) and in the social factor, it is dedicated to the comfort facilities in the village (0.89) in the field of tourism.

  Keywords: rural tourism, Effective, Promoting Factors, sustainable tourism, Hiran District
 • Esmael Ali Akbari, Mohamadmehdi Hasanzadeh, Bijan Dadras *, Mohsen Saghae Pages 117-131
  Considering the great potential of Yasouj city in the tourism industry and its impact on sustainable development, strategic planning of tourism in this city is a necessity. The purpose of the current research is to plan the strategic development of tourism in Yasouj city, to identify the factors of tourism development and to compare it with competing regions based on the sustainable development approach. The research was carried out by descriptive-analytical method and the data was collected by survey. The statistical population includes all experts and executive managers who are proficient in urban planning and sustainable tourism in Yasouj city. A total of 25 research samples were selected using the purposeful sampling method. The Meta-swot model was used to develop strategies for the development of urban tourism in Yasouj, to present objectives, to compare with competitors in the region, and to influence the factors of Yasouj's return. The findings of the research showed that the most important competitor of Yasouj region is Shiraz with a score of 3.2. Also, the most important factor in the sustainable development of tourism in Yasouj is paying attention to environmental issues with Bubble size: 5.36 and preventing the destruction of natural attractions around the city.
  Keywords: Strategic planning, Urban Tourism, Sustainable Development, Meta-Swot, Yasouj