فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 31، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • فریبرز درودی*، لیلی شبانی صفحات 7-30
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی مدیریت زمان در روزآمدی اطلاعات و برنامه ریزی حرفه ای متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی در کتابخانه های عمومی استان کرمان است.
  روش
  روش این پژوهش پیمایشی و از نوع مطالعه کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان کتابخانه های عمومی استان کرمان به تعداد 82 نفر می باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان 68 نفر برآورد شده و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. جامعه مورد مطالعه برحسب شهرستان مشخص گردید و سپس از هر یک، نمونه تصادفی به نسبت تعداد افراد جامعه انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از 2 پرسشنامه محقق ساخته شامل مدیریت زمان و روزآمدسازی اطلاعات استفاده شده است. پرسشنامه مدیریت زمان شامل 40 پرسش درباره روش های پایش و کنترل وقت در انجام فعالیت های حرفه ای بود. پرسشنامه روزآمدی اطلاعات نیز شامل 15 پرسش در خصوص استفاده روزآمد از منابع اطلاعاتی، وبگاه ها، رسانه ها، پایگاه ها و دسترسی به اطلاعات تخصصی طراحی شد. برای محاسبه روایی ابزار اندازه گیری از روش اعتبار صوری استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. ضریب مورد نظر برای پرسشنامه های مدیریت زمان و روزآمدسازی اطلاعات به ترتیب 845/0 و 948/0 تعیین شد که بیانگر پایایی بالای ابزار سنجش است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.پی. انجام شد و از آماره های توصیفی شامل میانگینو انحراف معیار و نیز استنباطی شامل: ضریب همبستگی پیرسون- اسپیرمن و نیز مدل رگرسیون چند متغیره استفادهشده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی آزمون پیرسون و اسپیرمن بین دو متغیر مدیریت زمان و روزآمدسازی اطلاعات به ترتیب برابر 412/0 و 318/0 است. در نتیجه بین مدیریت زمان کارکنان و روزآمدسازی اطلاعات در کتابخانه های عمومی استان کرمان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. با توجه به اینکه مقدار R2adj (تعدیل شده R2)، برابر با 174/0 می باشد، لذا، امتیاز نمره واریانس، روزآمدسازی اطلاعات را تایید می کند. بر این اساس، بین هدف گذاری، اولویت بندی اهداف و فعالیت ها، برنامه ریزی عملیات، تفویض اختیار، مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات کارکنان و روزآمدسازی اطلاعات رابطه خطی معنی داری وجود دارد. ضریب همبستگی چندگانه 498/0=r می باشد که نشان دهنده میزان روابط هدف گذاری، اولویت بندی اهداف و فعالیت ها، برنامه ریزی عملیات، تفویض اختیار، مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات کارکنان و روزآمدسازی اطلاعات است و با توجه به اینکه سطح معنی داری برابر 006/0 و کوچک تر از سطح05/0= α است، بنابراین، این رابطه معنی دار است. با توجه به اینکه مقدار R2adj (تعدیل شده R2)، برابر با 174/0 می باشد، پس، امتیاز نمره واریانس، روزآمدسازی اطلاعات را تایید می کند.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد مدیریت زمان کارکنان و روزآمدسازی اطلاعات در کتابخانه های عمومی استان کرمان رابطه مستقیمی دارند؛ یعنی هرچه توانایی کارکنان در مدیریت زمان بیشتر باشد، توانایی آنها در روزآمدسازی اطلاعات و افزایش کیفیت کارهای تخصصی بیشتر می شود. علاوه بر آن، ارتباط تنگاتنگی میان برنامه ریزی عملیات توسط کارکنان و روزآمدسازی اطلاعات وجود دارد؛ یعنی هرچه کارکنان به صورت عملیاتی و عینی برای رسیدگی به امور، برنامه ریزی داشته باشند، بهتر می توانند اطلاعات خود را در زمینه های تخصصی و عمومی روزآمدتر کنند. سازماندهی قدرتمند شامل تفویض اختیار و فضای کاری مناسب برای داشتن مدیریت زمان موثر جهت مدیران بسیار مهم است و شایسته است تا تمرکز مدیران بر فعالیت های سودمند باشد. بنابراین، پیشنهاد می شود کارکنان کتابخانه ها اهداف خود را مطابق با اهمیت شان اولویت بندی کنند؛ زمان مشخصی برای برنامه ریزی و روزآمد کردن اطلاعات خود اختصاص دهند؛ اهداف کوتاه مدت و بلندمدت شغلی تهیه کنند؛ اهداف سازمانی را درجه بندی نمایند؛ جلسات را در زمان مناسب برگزار کنند؛ شروع و اتمام کار را مشخص کنند؛ روش انجام کار را مشخص کرده و برنامه مطالعات تخصصی داشته باشند.
  کلیدواژگان: روزآمدسازی اطلاعات، کتابخانه های عمومی استان کرمان، کتابداران، مدیریت زمان
 • حانیه غلامی ثالث فعال، حسن بهزادی*، مهدی چم پور صفحات 31-58
  هدف
  تحلیل محتوای مقالات مجلات علمی، می تواند بیانگر مسیر تحولات و جهت گیری های موضوعی در هر رشته ای باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی روند موضوعی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در مجلات معتبر داخلی، براساس مدل LDA انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر از نظر ماهیت پژوهشی توصیفی- اکتشافی است؛ چرا که از فنون متن کاوی بهره برده است. تکنیک متن کاوی به کار گرفته شده در این پژوهش، برای شناسایی موضوع های پنهان و روند موضوعی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، روش مدل سازی موضوعی و الگوریتمLDA  است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل چکیده و کلیدواژه های مقالات منتشر شده در 11 مجله علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در فاصله سال های 1395 تا 1399 است که 1581 مقاله را در برمی گیرد. روایی روش LDA در پژوهش های پیشین تایید شده و پایایی داده های استخراج شده با روش قابلیت اطمینان بین ارزیاب، مورد تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  به طور کلی، موضوعات تحلیل استنادی، کتابخانه، و وب به ترتیب در رتبه اول تا سوم موضوعات مورد توجه پژوهشگران حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی بودند. طی سال های 1395 تا 1399 به ترتیب، موضوعات فرهنگ سازمانی، شبکه های اجتماعی، سواد اطلاعاتی، مدیریت دانش و اینستاگرام، موضوعات اصلی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی هستند. دیگر یافته پژوهش نشان داد که در مجلات مختلف، موضوعات متفاوت و بعضا مشترکی مورد توجه پژوهشگران حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی بوده است. مدیریت دانش و موضوعات مشابه و مرتبط با آن همانند: اشتراک دانش، تسهیم دانش، در دو مجله «مطالعات کتابداری و علم اطلاعات» و «پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات»، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و البته در بیشتر مجلات، کتابداران و کاربران جزو موضوعات اصلی مورد بررسی بوده اند.
  نتیجه گیری
  تکنیک های داده کاوی می تواند ابزار مناسبی برای تسهیل و تسریع در زمینه تدوین روند موضوعی در یک حوزه باشد. به منظور همگام شدن با مجلات رشته در سطح جهان، ضروری است موضوعات مرتبط با فناوری، در مجلات بیشتر مورد توجه قرار گیرد. همچنین سردبیران مجلات باید ضمن در نظر گرفتن سیر موضوعی مقالات مجله در گذر زمان، تلاش کنند تا براساس خط مشیء و حوزه های موضوعی مجلات، نسبت به انتشار مقالات اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: روند موضوعی، علم اطلاعات و دانش شناسی، الگوریتم تخصیص پنهان دیریکله، مدل LDA، متن کاوی، مجلات علمی
 • حسین نوروزی*، حامد خامه چی، فاطمه نریمانی صفحات 59-84
  هدف
  عصر دیجیتال فناوری هایی را ارایه می دهد که به همه جنبه های زندگی انسان کمک می کند و امروزه تقریبا تمام فعالیت های کاری انسان به ایمیل، اینترنت، رایانه و... بستگی دارد. بنابراین، توسعه فناوری دیجیتال تاثیر بسزایی در تغییرات فعالیت های اقتصادی در جهان دارد. در حال حاضر شرکت هایی قادر به پایداری و توسعه اند که باتوجه به ارزیابی مداوم نیازهای بازار و ضرورت های فناوری مدل کسب وکار مناسب تری از رقبا انتخاب کنند. هدف پژوهش حاضر تدوین مدل کسب وکار الکترونیکی در صنعت فناوری اطلاعات در ایران براساس آنتولوژی استروالدر و پیگنیور است.
  روش
  این پژوهش با رویکرد اکتشافی و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی شامل کدگذاری باز، انتخابی و محوری انجام شده است. نمونه آماری پژوهش حاضر تعدادی از مدیران، مسیولان فنی و پشتیبانان وب سایت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات در ایران هستند که با 12 نفر از آنها مصاحبه انجام شده است. روش نمونه گیری به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد.
  یافته ها
  پس از تجزیه وتحلیل داده ها، مدل کسب وکار الکترونیکی صنعت فناوری اطلاعات ایران تدوین شد که شامل 9 بلوک مختلف با ابعاد مشتریان، ارتباط با مشتریان، کانال ها، ارزش های پیشنهادی، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، شرکای کلیدی، جریان های درآمدی و ساختار هزینه است.
  نتیجه گیری
  گسترش کسب وکارهای الکترونیکی در سایه اقتصاد دیجیتالی، انتخاب مدل کسب وکار الکترونیک را به یک ضرورت استراتژیک تبدیل کرده است. طراحی دقیق مدل کسب وکار الکترونیکی باتوجه به ارزیابی مداوم نیازهای بازار و ضرورت های فناوری سبب افزایش اثربخشی شرکت های فعال در صنعت فناوری اطلاعات خواهد شد.
  کلیدواژگان: مدل کسب وکار، کسب وکار الکترونیکی، مدل کسب وکار اوستروالدر و پیگنیور، صنعت فناوری اطلاعات
 • فرزانه قنادی نژاد*، فریده عصاره، محمدرضا قانع صفحات 85-132
  هدف

  ریشه شماری از کاستی ها و مشکلات مربوط به مسیله یابی و انتخاب موضوع و بخشی از آسیب های پژوهش ها در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی می تواند ناشی از نامشخص بودن مسایل و چالش های اساسی این رشته و عدم توجه به نیازها و زمینه های مطالعاتی فعلی و آینده در این حوزه باشد. همین امر لزوم مطالعه و پژوهش در خصوص مسایل و نیازهای پژوهشی آینده در این رشته را روشن می سازد. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا به شناسایی مسایل و چالش های پیش رو و حوزه های مطالعاتی آینده در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از دیدگاه متخصصان این حوزه بپردازد.

  روش

  رویکرد پژوهش حاضر برحسب نوع داده ها کیفی بوده و برای گردآوری داده ها از مصاحبه الکترونیک مبتنی بر پرسشنامه باز-پاسخ استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه شامل دانشجویان و دانش آموختگان دکتری، اعضای هییت علمی دانشگاه های دولتی و آزاد و وابسته به پژوهشگاه ها در این حوزه در ایران بود. به منظور تعیین حجم نمونه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ملاک انتخاب نمونه ها، تمایل به شرکت در پژوهش و دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت در مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی بود. با توجه به هدف نهایی پژوهش در خصوص مطالعه مسایل و حوزه های موضوعی پیش رو در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، بررسی شد که افراد شرکت کننده در پژوهش تا حد امکان از سوابق پژوهشی مرتبط با مطالعه موضوعات و زمینه ها پژوهشی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، مسایل، نیازها و مشکلات این رشته به صورت های مختلف برخوردار باشند. در ادامه، با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، از افراد مذکور درخواست شد که در صورتی که افراد دیگری را می شناختند که در زمینه مسایل، چالش ها و موضوعات رشته تجربیات یا دیدگاه هایی دارند، در پایان پرسشنامه، برای شرکت در مطالعه معرفی کنند. نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که پژوهشگران براساس شاخص اشباع نظری به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دریافتی از سوی شرکت کنندگان، تکرار همان مطالب قبلی و دارای هم پوشانی با آن هاست و اطلاعات مفهومی تازه ای در اظهارات آن ها یافت نمی شود. در نهایت، از نظرات 22 نفر از متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی و شناسایی مولفه ها از روش تحلیل تفسیری بهره گرفته شد. مدیریت و کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 2020 صورت گرفت. جهت حصول اطمینان از پایایی نتایج، از روش پایایی بازآزمون (شاخص ثبات کدگذاری) استفاده شد که مقدار آن 83 درصد بدست آمد.

  یافته ها

  تحلیل متون حاصل از مصاحبه با متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، به شناسایی 54 مسیله در این حوزه انجامید. بر طبق این یافته ها، بسیاری از چالش های شناسایی شده در پژوهش حاضر، تنها مختص رشته علم اطلاعات و دانش شناسی نبوده و شماری از آن ها در سایر رشته ها به ویژه رشته های علوم انسانی و اجتماعی نیز مطرح هستند. منشا برخی از این مشکلات به شرایط محیطی شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فناوری و غیره و به طور کلی، به سیاست گذاری ها و شرایط حاکم بر جامعه برمی گردند و برخی دیگر متاثر از شرایط حاکم بر خود رشته هستند. در میان مسایل و چالش های شناسایی شده، متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی تاکید ویژه ای بر مسایل مربوط به آموزش و نظام آموزش عالی داشتند. بیشترین مشکلات مطرح شده از سوی آن ها مربوط به وضعیت بروندادهای علمی این رشته بوده است. به علاوه، با توجه به روند سریع تحولات امروز و تداوم آن ها در آینده، یکی از مهم ترین نگرانی های متخصصان این رشته، توان همراهی و سازگاری با روند تحولات همه جانبه و مدیریت آن ها در راستای رسیدن به اهداف و رسالت های خود است. حوزه های موضوعی آینده از سوی متخصصان این رشته در 10 محور اصلی شامل آموزش، پژوهش و تولید علم، مطالعات کاربران، سازماندهی اطلاعات، بازیابی اطلاعات، کتابخانه های مجازی، مدیریت دانش، خدمات اطلاعاتی، کتابداران و متخصصان اطلاعات، و مبانی نظری و فلسفی دسته بندی شدند. طبق نتایج حاصل از پژوهش حاضر در خصوص مسایل و حوزه های موضوعی آینده در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، می توان اذعان داشت که به طور کلی، تمرکز مطالعات آینده در این حوزه بر 6 محور اصلی خواهد بود: مسایل مربوط به کاربران و تعامل آن ها با اطلاعات و نظام های اطلاعاتی؛ مباحث مرتبط با علم اطلاعات و مدیریت محتوا در بستر فضای مجازی، شامل سازماندهی داده های بزرگ و بازیابی محتوای دیجیتالی؛ آموزش دانش آموختگان و متخصصان اطلاعات برای اشتغال موثر در محیط های کاری متحول آینده و آمادگی برای کارآفرینی و خوداشتغالی؛ ارزیابی و توسعه علم و پژوهش؛ توسعه رابطه علم اطلاعات و دانش شناسی با سایر رشته های مرتبط شامل علوم رایانه، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، مدیریت؛ مطالعات آینده پژوهی و استفاده از دستاوردهای آن ها در جهت بهبود و همگامی با تحولات آینده؛ دیجیتال سازی و مجازی سازی کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی، خدمات و فعالیت های مرتبط با رشته علم اطلاعات و دانش شناسی.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش حاضر، از یک سو می تواند به سیاست گذاران و برنامه ریزان علمی، آموزشی و پژوهشی در راستای تخصیص منابع مالی به مسایل و موضوعات اساسی کمک کند و از سوی دیگر، راهگشای پژوهشگران در مسیله یابی و انتخاب موضوعات کاربردی و مسیله محور باشد. این نتایج همچنین می تواند زمینه را برای متولیان این رشته در راستای توجه به مسایل و چالش های پیش رو و برنامه ریزی برای هموار ساختن آن ها فراهم کند.

  کلیدواژگان: علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابداری، آموزش، پژوهش، اشتغال، کتابداران، تحلیل کیفی
 • زهرا خوش سپهر، مسلم علی محمدلو*، علی محمدی، حبیب الله رعنایی کردشولی صفحات 133-166
  هدف

  پژوهش حاضر درصدد بررسی تغییرات صورت گرفته در انقلاب صنعتی چهارم، و در بخش تخصصی تر کیفیت 0/4، در سطح جهان و سازمان ها است. در واقع می توان گفت در این پژوهش، پژوهشگران به دنبال بررسی این موضوع هستند که فناوری های هوشمند چه تاثیری در سطح جامعه و محصولات داشته و کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت چگونه به سمت هوشمندسازی حرکت کرده اند. همچنین چه کشورهایی در چه زمینه هایی با یکدیگر همکاری داشته و پژوهشگران و صنعتگران در کشورهای توسعه یافته تا چه اندازه توانسته اند با کمک فناوری های هوشمند، سطح خود را ارتقاء دهند.

  روش

  در این پژوهش از روش علم سنجی برای دستیابی به اهداف و پاسخ به سوالات پژوهش استفاده شده است. در این راستا، ابتدا داده های مورد نیاز (مقلات، کتاب ها، دستنوشته ها، مقالات در حال چاپ، مقالات کنفرانسی و...) از پایگاه وب آو ساینس، بین سال های 2012 تا 2020، در حوزه صنعت0/4، فناوری های هوشمند، کیفیت 0/4 و مفاهیم مرتبط استخراج شد. تعداد این پژوهش ها 4926 مورد بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار سایت اسپیس استفاده شد. در این نرم افزار گره ها نشان دهنده نام نویسنده، مجله، کشور، کلمات کلیدی و... است و پیوندها استناد یا همبستگی بین گره ها را نشان می دهد. خروجی موردنظر از این نرم افزار، به صورت شکل ها و جدول ها ارایه گردید.

  یافته ها

  اگرچه کشورهای آلمان و آمریکا، اولین کشورهایی بودند که درپی هوشمندسازی و استفاده از فناوری های هوشمند در سیستم های تولیدی و کلیه بخش های کشور خود هستند، اما هم اکنون بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند هند، این فناوری ها را بیشتر مورد استفاده قرار داده اند. انتظار می رود در آینده ای نزدیک این کشور بتواند خود را از نظر پیشرفت تکنولوژی در سطح بالایی قرار دهد. از سوی دیگر، با توجه به بررسی موضوعات داغ، در سال های اخیر توجه بیشتر پژوهشگران به سمت استفاده از تکنولوژی های هوشمند در کاهش آلودگی محیط زیست از طریق کاهش استفاده از منابع طبیعی بوده است که این امر نشان دهنده توجه جهان به مسایل محیط زیستی است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد، که در سال های اخیر، تولید به سمت هوشمند شدن حرکت کرده است و کنترل کیفیت باید اتوماتیک و با کمک ربات ها انجام شود، این امر باید در سطحی گسترش یابد که بتوان تمامی بخش های سازمان را با کمک فناوری های هوشمند، بهبود بخشید، که دستیابی به این امر منجر به کیفیت هوشمند یا کیفیت 0/4 می شود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، درپی تحولات صورت گرفته در انقلاب صنعتی چهارم، فناوری ها به طور کلی دستخوش تغییر شدند و فناوری هایی مانند سیستم های سایبر- فیزیکال، چاپ سه بعدی، بلاکچین، داده های بزرگ و... فرایندهای تولید و ارایه خدمات را متحول ساخته اند. همچنین در سال های اخیر بسیاری از سازمان ها در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته سعی کرده اند مفاهیم کیفیت0/4 را در بخش های مختلفی مانند رهبری، فرهنگ، تدوین استراتژی و... بکار گیرند و از فناوری های هوشمند، جهت کنترل کیفیت هوشمند سازمان استفاده نمایند. بنابراین، می توان افق دید پژوهش های آتی در حوزه صنعت0/4 و کیفیت0/4 را ورود به مباحثی مانند رهبری دیجیتال، فرهنگ دیجیتال، ساختار سازمانی دیجیتال و... در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: صنعت0، 4، کیفیت0، تحلیل هم استنادی، علم سنجی، وب آو ساینس، مقالات، نشریات علمی
 • میلا ملک الکلامی، محمد حسن زاده*، عاطفه شریف، منصور رزقی صفحات 167-200
  هدف
  اهمیت هوشمندسازی در فرایندهای کسب وکار صنایع در سال های جاری به شدت افزایش یافته است. از طرفی اهمیت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی همچنان در حال افزایش است. برای به دست آوردن این دانش حیاتی، چارچوبی برای شناسایی اجزای ضروری استخراج دانش مورد نیاز است. شناخت و تقویت هر یک از این منابع دانش، به طور سیستماتیک، در صنایع باعث می شود راهی برای استخراج دانش به روش هوشمند پیدا شود. محققان می توانند الگوریتم های استخراج دانش را به صورت سازمان یافته بیابند و به طور خاص بر اهداف هر جزء در فرایندهای کسب و کار تمرکز کرده و دانش را به شیوه ای هوشمند شناسایی و استخراج کنند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر شناسایی اجزای ضروری موثر در استخراج هوشمند دانش است.
  روش
  این تحقیق فراترکیب با روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو انجام شد. 289 مقاله تحقیقاتی از پایگاه داده ها بازیابی گردید که از این تعداد 36 مقاله برای اهداف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. هر مقاله تحقیقاتی انتخاب شده یک یا چند مولفه را گزارش کرده است که جداگانه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  48 کد در 6 موضوع اصلی (عوامل فردی، آموزش و یادگیری، عوامل فناوری و فناوری هوشمند، دانش، پویایی و چابکی، عوامل سازمانی) طبقه بندی شدند. نتایج نشان می دهد که توانمندسازی افراد در کسب و کار، یکی از مهم ترین مولفه های کسب دانش است که تقویت آن می تواند منجر به استخراج هوشمندانه دانش شود.
  نتیجه گیری
  با توانمندسازی کارکنان و مطالعه طرز فکر و کار آن ها در سازمان، می توان مدل های هوشمندی را برای انجام وظایف تعریف کرد. این امر می تواند منجر به استخراج دانش مفید شود. به عبارت دیگر، هرچه توانایی کارکنان بیشتر باشد، مطالعه رفتار انسان در محل کار منجر به کشف الگوهای هوشمند قوی تری می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، استخراج هوشمند، مطالعه فراترکیب، استخراج دانش، صنعت
 • بهاره عزیزی، مهدی نصراللهی*، امیر یوسفلی صفحات 201-240
  هدف

  آمادگی دیجیتالی ابزار ارزیابی به روز بودن سازمان، مبتنی بر اهداف است. این ابزار ساختاری برای مدیریت کسب وکار و چارچوبی مرجع برای اهداف تحول دیجیتالی می باشد. نخستین اقدام اساسی برای تعیین مدل و سنجش آمادگی دیجیتالی سازمان، شناسایی معیارهایی است که با ساختار و فرهنگ حاکم بر آن سازمان متناسب باشند، در این راستا، در پژوهش حاضر در چارچوب مطالعه موردی به این موضوع پرداخته شده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی با رویکرد پژوهش کیفی و کمی است. در بخش کیفی، با مرور پیشینه، معیارهای اولیه موثر بر آمادگی دیجیتالی شناسایی شدند و سپس با استفاده از روش دلفی فازی توسط خبرگان مشخصی غربال گردیدند. در بخش کمی با پژوهشی پیمایشی، و با نظرخواهی از خبرگان و روش های سلسله مراتبی فازی، دیمتل فازی و سطح بلوغ، به توصیف و تفسیر روابط موجود بین معیارها و عوامل تاثیرگذار پرداخته شد و وزن معیارها، میزان اثرگذاری معیارها جهت ارایه مدل و همچنین سطح آمادگی دیجیتالی دانشگاه تعیین شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیرانو کارشناسان ارشد با تجربه و آگاه در بخش فناوری اطلاعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین به تعداد 12 نفربود.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد 15 معیار در چارچوب 5 عامل اصلی بر آمادگی دیجیتالی سازمان در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین موثر هستند. این معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شدند و در نهایت یک مدل آمادگی دیجیتالی برای دانشگاه ایجاد شد. سپس سطح آمادگی دیجیتالی تعیین گردید.

  نتیجه گیری

  معیار حمایت مدیریت عالی از پروژه های دیجیتال سازی از بالاترین وزن برخوردار است. با استفاده از دیمتل فازی مدل جامع علت و معلولی پژوهش ترسیم گردید. معیار آمادگی مدیریتی در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین از وضعیت مناسبی برخوردار است؛ اما معیار آمادگی زیرساخت های فنی در این دانشگاه وضعیت مناسبیندارد.

  کلیدواژگان: آمادگی دیجیتالی، سازمان های دولتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، تصمیم گیری، سطح بلوغ، فناوری اطلاعات، کارکنان سازمان
 • کامران فرج زاده، محمدتقی تقوی فرد*، عباس طلوعی اشلقی، علیرضا رشیدی کمیجان صفحات 241-264
  هدف

  جمع آوری داده از کاربران با استفاده از روش های سنتی مرسوم، به جهت رسیدن به یک مقصود خاص، غالبا امری پرهزینه، زمان بر و همراه با معایبی اثرگذار بر نتایج تحقیق است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارایه مدلی بر پایه بازی وارسازی جهت جمع آوری داده، به منظور دستیابی به نحوه تفکر افراد، با مطالعه موردی سه اپلیکیشن تاکسی های اینترنتی در ایران (اسنپ، تپسی و کارپینو) می باشد.

  روش

  این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است. گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته انجام شد که روایی و پایایی آن، براساس نظر خبرگان و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری، شامل کلیه کاربران اپلیکیشن های مذکور و عضو در شبکه اجتماعی تلگرام بود که با نمونه گیری طبقه ای، تعداد 180 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید.

  یافته ها

  مقایسه نتایج حاصل برای تعیین محبوبیت برندها در دو روش حضوری و بازی وارسازی تقریبا یکسان بود که نشان دهنده قابل اتکاء بودن روش ارایه شده می باشد، ضمن اینکه هزینه و زمان استفاده از روش پیشنهادی بطور قابل ملاحظه ای کم تر و درصد مشارکت پرسش شونده ها به شدت در این روش افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  با ارایه مدل پیشنهادی، محدودیت های روش های رایج جمع آوری داده برطرف شده و از داده های دقیق تر و با کیفیت بالاتر جهت شناخت تفکر افراد استفاده گردید. همچنین قابلیت استفاده از این روش برای تمامی محققین و پژوهشگران وجود دارد.

  کلیدواژگان: بازی وارسازی، شبکه های اجتماعی، ادراک، نحوه تفکر افراد، تاکسی اینترنتی
 • فاطمه مکی زاده، محبوبه فرزین یزدی*، علیرضا افشانی صفحات 265-286
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، ارایه مدل عوامل تاثیرگذار بر استفاده از پایگاه های اطلاعاتی در بین کاربران دانشگاهی است. شناسایی عواملی که منجر به پذیرش و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی توسط کاربران دانشگاهی می شود، به مدیران و تصمیم گیرندگان کتابخانه های دانشگاهی در هنگام انتخاب پایگاه های اطلاعاتی کمک می کند.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی استفاده کننده از پایگاه های اطلاعاتی در رشته های مختلف دانشگاه یزد تشکیل دادند. نمونه مورد مطالعه براساس فرمول کوکران مشتمل بر 319 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد بودند. از پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری داده ها استفاده شد و روایی آن با استفاده از تحلیل عامل تاییدی روش استخراج مولفه اصلی و چرخش واریماکس، مورد سنجش قرار گرفت. روش های مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و نرم افزارهای اموس 24 و اس.پی.اس.اس. 26 برای آزمون فرضیه ها بکار گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش در زمینه بررسی تاثیر عوامل مختلف بر استفاده از پایگاه های اطلاعاتی توسط کاربران دانشگاه یزد نشان داد که میزان منفعتی که فرد معتقد است، با استفاده از یک پایگاه اطلاعاتی در عملکرد شغلی خود به آن نایل می آید، اثر مثبتی بر استفاده از آن دارد. یافته ها نشان داد که عامل نگرش شکل گرفته در کاربران دانشگاهی با اثر کلی (255/0)، تاثیر مستقیمی بر تصمیم به استفاده از پایگاه های اطلاعاتی توسط آنان دارد. با توجه به اینکه نگرش یک حالت درونی است، که آمادگی برای عمل ایجاد می کند، اینگونه استنباط می شود که نگرش شکل گرفته در کاربران، نسبت به تصمیم به استفاده از پایگاه های اطلاعاتی، عاملی برای پذیرش پایگاه های اطلاعاتی است. به عبارت دیگر، نتایج و پیامدهایی که کاربران در هنگام استفاده از پایگاه ها، مثبت ارزیابی می کنند، موجب افزایش تمایل آنان نسبت به استفاده از آن می شود . به عبارت دیگر، عوامل سودمندی و نگرش به ترتیب با کسب ضرایب (420/0 و 255/0) رابطه معنی دار و مثبتی با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی توسط کاربران دانشگاهی داشته اند. متغیرهای سودمندی استفاده (516/0=β) و سهولت استفاده (202/0=β) به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تاثیر را در پذیرش پایگاه های اطلاعاتی داشتند.
  نتیجه گیری
  هنگام انتخاب پایگاه های اطلاعاتی مناسب برای دانشگاه ها، باید به عواملی همچون کارایی، سهولت استفاده و نگرش کاربران توجه شود. توجه به این عوامل، در ارتقاء ایجاد شرایط لازم برای بهبود بهره وری از پایگاه ها و افزایش هزینه سودمندی آنها در کتابخانه های دانشگاهی تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: پایگاه اطلاعاتی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه یزد
 • حمیدرضا تابش مفرد، سیدهادی عربی*، محمدرضا پورفخاران، محمدحسن ملکی صفحات 287-310
  هدف

  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با توجه به کاهش بودجه های دولتی، فشارهای اقتصادی، شدت رقابتو کاهش تقاضا برای تحصیلات تکمیلی و بحران های مالی بین المللی، به سمت متنوع کردن منابع درآمدی خود حرکت کرده اند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر شناسایی مهم ترین پیشران های موثر بر آینده منابع درآمدی دانشگاه هااست.

  روش

  این پژوهش از نظر جهت گیری دارای ماهیتی کاربردی بوده و روش آن کمی چندگانه است. جامعه نظری پژوهش، مدیران طرح و برنامه دانشگاه های بزرگ کشور و اساتید متخصص در حوزه تامین مالی آموزش بودند. روش نمونه گیری به صورت قضاوتی، و با توجه به تخصص خبرگان در حوزه تامین مالی آموزش عالی انجام شد. حجم نمونه در این پژوهش برابر 10 نفر بود. پیشران های پژوهش از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان بدست آمد. در ادامه برای غربال و تحلیل اثرگذاری پیشران ها به ترتیب از دو پرسشنامه خبره سنجی و اثرسنجی استفاده شد. این پرسشنامه ها با دو تکنیک دلفی فازی و دیمتل فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  25 پیشران از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان بدست آمد. از میان پیشران های پژوهش، 10 پیشران دارای مقدار دیفازی بیشتر از 6/0 بودند و برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. میزان اثرگذاری پیشران های باقیمانده با دیمتل فازی ارزیابی شد. با توجه به شاخص خالص اثر، پیشران های تحریم ها و محدودیت های خارجی، شرایط اقتصادی جامعه، ماهیت ارتباط دانشگاه ها با صنایع و کسب و کارها در جامعه و سیاست های وزارت علوم در مورد جذب دانشجو به ترتیب بیشترین اثرگذاری را داشتند.

  نتیجه گیری

  پیشنهادهای کاربردی پژوهش با توجه به اثرگذارترین پیشران ها ارایه گردید. در این زمینه پیشنهادهایی مثل تاب آور کردن دانشگاه ها، توجه دانشگاه ها به تولید ثروت در جامعه، هدایت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و پژوهش ها به سمت مسیله محوری و جذب دانشجو براساس نیازهای صنعت و بازار، برنامه آمایش سرزمین و الزامات بومی ارایه شد.

  کلیدواژگان: پیشران ها، تامین مالی، منابع درآمدی، دانشگاه ها، آموزش عالی، ایران، صنعت
 • سحر زارع خورمیزی، افسانه حاضری*، اسماعیل مصطفوی صفحات 311-338
  هدف
  مدل مارپیچ سه گانه تعاملات بین دانشگاه، صنعت و دولت را مورد سنجش قرار می دهد و به عنوان یک چارچوب هنجاری برای درک تعاملات بین بازیگران اصلی در سیستم های نوآوری توسط محققان استفاده می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل پویایی تعاملات سازمانی در تولید مقالات علمی حوزه مهندسی برق و الکترونیک ایران است. لذا، پژوهش حاضر به سنجش کمی وضعیت همکاری های بین سازمانی در مقالات علمی حوزه مهندسی برق و الکترونیک ایران با رویکرد مدل مارپیچ سه گانه در گستره کشور ایران پرداخته است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده که با استفاده از مدل مارپیچ سه گانه و براساس شاخص رسانش عدم قطعیت T(UIG) به عنوان شاخص تعامل دانشگاه-صنعت-دولت انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 19802 مقاله علمی نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس از ایران در حوزه مهندسی برق و الکترونیک (2019-2010) است. پس از استخراج داده ها، در این پژوهش، از نرم افزار TH به منظور تبدیل داده ها به فرمت اکسل و محاسبه عدم قطعیت تعاملات ارکان استفاده شد. به منظور تحلیل مناسب در این خصوص، ابتدا براساس روند مرسوم و متداول تحقیقات این حوزه دانشگاه با کد U، صنعت با کد I، دولت با کد G در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش موید این است که تعداد مقالات در بازه زمانی مورد بررسی رشد یافته و از 1019 مقاله در سال 2010 به 3216 مقاله در سال 2019 رسیده است. در بررسی روند رشد مقالات هر یک از ارکان مشخص شد که تولید مقالات در هر سه رکن دارای رشد صعودی بوده و ضریب رشد مقالات از سال 2010 تا سال 2019 برای دانشگاه 0.63، صنعت 2.5 و دولت 1.8 بوده است. بیشترین همکاری بین دانشگاه و صنعت صورت گرفته و کمترین میزان همکاری بین دولت و صنعت واقع شده است. یافته ها، همچنین نشان داد بالاترین میزان تعاملات مربوط به دانشگاه- دولت در سال 2010 و پایین ترین تعاملات مربوط به دولت- صنعت است که در اکثر سال ها نزدیک به صفر بوده و نشان دهنده استقلال و عدم ارتباط ارکان مذکور است. یکی از نتایج قابل توجه این است که در سال های 2010-2019 تعامل بین دانشگاه- صنعت در تضاد با تعامل دوگانه دانشگاه- دولت بوده است. تعامل دانشگاه- صنعت با تعامل صنعت- دولت طی سال های مورد بررسی همسو بوده است. در سال 2014 تعامل بین ارکان دوگانه و سه گانه صفر بوده است، در حالی که تعامل دانشگاه- صنعت در این سال به بالاترین میزان خود می رسد. همچنین، در سال 2014 بالاترین تعامل بین ارکان دوگانه مربوط به دانشگاه- صنعت صورت گرفته است و در خصوص روابط سه گانه در سال 2010 بیشترین میزان تعامل سه گانه بین ارکان دانشگاه- صنعت- دولت مشاهده می شود. براساس مقادیر شاخص T، بیشترین میزان تعاملات ارکان دوگانه و سه گانه به ترتیب بین دانشگاه- دولت، دانشگاه- صنعت- دولت، دانشگاه- صنعت، و صنعت- دولت دیده شده است. تعامل ارکان دوگانه و سه گانه در سال 2014 نزدیک به صفر بوده، ولی در این سال تعامل دانشگاه- صنعت روندی بسیار افزایشی داشته که حاکی از عدم سرمایه گذاری دولت بر صنعت بوده و به عبارتی هرکجا که نقش دولت کم رنگ تر می شود، نقش صنعت نمایان تر است.
  نتیجه گیری
  در مجموع، در حوزه مهندسی برق و الکترونیک ایران، نمودار تعامل بین ارکان سه گانه در سال های مختلف دارای نوسانات بسیار اندکی بوده و پیشرفتی نداشته است. جدا بودن ساختارهای نهادی و در نتیجه، افزایش روندهای دیوان سالاری میان نهادی، مانع تعامل موثر شده و حوزه های نهادی مانند دانشگاه و صنعت به داشتن نقشی منفعلانه در فرآیند تولید دانش یا به اشتراک گذاری دانش شناخته می شود. بر این اساس، توسعه برخی سیاست های علم و فناوری و راهبردهای پژوهشی و صنعتی برای ارتقای شبکه نوآوری دانشگاه-صنعت-دولت به عنوان یک ضرورت پیشنهاد شده است. یکی از نکات بسیار مشهود این پژوهش، اهمیت حضور بخش دولتی است که با حمایت از ارکان علمی می تواند نقش موثری را در تعاملات داشته باشد. با توجه به شرایط خاص حاکم بر تولیدات علمی کشور، جایگاه حمایت های دولتی و انگیزش های موجود که از طریق این بخش به فضای علمی تزریق می شود، هدایت و توسعه اقدامات پژوهشی و تسریع تولید علم در کشور مشخص خواهد شد. یکی از راهکارهای اهتمام بیشتر به توسعه فناوری و تعامل بیشتر دو رکن دانشگاه- صنعت نیز سیاست گذاری های حمایتی و هدایتی دولت است که در صورت وجود هوشمندی بیشتر، شاید زمینه ساز تقاضا محوری و مسیله محوری پژوهش های دانشگاهی و ارتقای نوآوری و توسعه فناوری در بخش صنعت و افزایش بهره برداری از سرمایه های فراوان بخش دانشگاهی کشور باشد. با توجه به یافته های حاصل از پژوهش های متعدد، استفاده از رویکرد مدل مارپیچ سه گانه و قابلیت های آن در سنجش و پویایی دانش و تعاملات و همکاری های فناورانه و دانشی و حتی تولیدی در حوزه های مختلف دانش توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مدل مارپیچ سه گانه، هم نویسندگی، مهندسی برق و الکترونیک، همکاری علمی، تعاملات سازمانی، تولید علم
 • حسین عظیمی*، حمیدرضا جعفری صفحات 339-370
  هدف

  بکارگیری مدیریت دانش در سازمان ها و توسعه آن با توجه به تحولات روزافزون مدیریت دانش، از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سازمان بوده و منجر به بهبود یادگیری و رشد سازمانی و عملکرد مشتریان می شود و یک الزام به شمار می رود. همچنین تدوین استراتژی مدیریت دانش و استراتژی شخصی مدیریت دانش از عوامل تاثیرگذار بر تحولات مدیریت دانش می باشند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تحولات مدیریت دانش و سازگاری سازمانی بر ابعاد سه گانه فرآیند عملکرد داخلی، عملکرد مشتری و یادگیری و رشد است.

  روش

  پژوهش کاربردی حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و کارشناسان شعب بانک ملت استان قم بودند. نمونه آماری پس از انجام پیش آزمون و تایید روایی و پایایی و تعیین انحراف واریانس نمونه اولیه، طبق فرمول کوکران برابر با 101 نفر به دست آمد که به صورت غیراحتمالی در دسترس به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بود. پس از گردآوری پرسشنامه ها، برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد، که یک مدل کامل معادلات ساختاری آمیزه ای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تاییدی است. ضریب پایایی کرونباخ در این مطالعه برای تمامی متغیرها بالاتر از 7/0 بوده که از حداقل مقدار استاندارد بیشتر است. لذا، سنجه ها پایایی بالایی دارند. همچنین باگازی و یی استاندارد بالای 6/0 برای پایایی ترکیبی (CR) گزارش شده است. تمامی مقادیر (CR) متغیرها، بیش از 6/0 می باشد، بنابراین، مدل اندازه گیری از پایایی ترکیبی مناسبی نیز برخوردار است. برای بررسی روایی همگرا در مدل PLS معیار میانگین واریانس استخراج شده (AVE) مورد تحلیل قرار گرفت و تمامی مقادیر AVE مربوط به سازه ها، مقداری بیش از 4/0 را نشان دادند و این مطلب گویای حد قابل قبول برای روایی همگرای پرسشنامه است. در این پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی جهت آزمون فرضیات و برازش مدل استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تاثیر تحولات مدیریت دانش بر فرایند عملکرد داخلی، عملکرد مشتری و یادگیری و رشد به ترتیب با t-value 6.56، 4.97 و 6.92 تایید شدند. ولی تاثیر سازگاری سازمانی بر فرایند عملکرد داخلی، عملکرد مشتری و یادگیری و رشد به ترتیب با t-value 0.199، 0.819و 0.531 رد شدند. تاثیر استراتژی شخصی مدیریت دانش بر تحولات مدیریت دانش با t-value 4.74 تایید شد، ولی تاثیر تدوین استراتژی مدیریت دانش بر تحولات مدیریت دانش با t-value 1.69 رد شد.

  نتیجه گیری

  طبق یافته ها، تحولات مدیریت دانش بر فرایند عملکرد داخلی، عملکرد مشتری و یادگیری و رشد، تاثیر مثبت و معنی داری دارند. بنابراین، توجه به تحولات مدیریت دانش، به سازمان ها در بهبود فرایند عملکرد داخلی آن ها و یادگیری و رشد اعضای سازمان کمک کرده و عملکرد مشتری را نیز بهبود می بخشد. همچنین سازمان ها با اتخاذ استراتژی شخصی مدیریت دانش می توانند در تاثیر بر تحولات مدیریت دانش موفق تر عمل نمایند. لذا، می توان گفت قابلیت های مدیریت دانش و توانایی سازمان برای مدیریت موثر دانش که در سایه تحولات مدیریت دانش تکامل یافته است، مبنایی مشترک برای دستیابی به تعامل در اختیار کارکنان قرار می دهد که اثربخشی آن در خلق ارزش برای سازمان از طریق اثرگذاری فرآیندهای دانش بر فرایند عملکرد داخلی سازمان پدیدار می شود. همچنین تحولات مدیریت دانش منجر به یادگیری و رشد سازمانی به عنوان مهم ترین ابزار تحول مدیریت دانش که فرآیند خلاقیت مداوم از طریق خلق دانش جدید است، خواهد شد و در صورت ادغام مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش (به مثابه یک راهبرد ضروری برای محیط های پیچیده، پویا) می توان فرایندهای کسب وکار را بهبود بخشیده و سبب ارتقاء سطح رضایت مشتریان، سودآوری و وفاداری مشتریان گردید. با توجه به تایید تاثیر تحولات مدیریت دانش بر فرآیند عملکرد داخلی، پیشنهاد می شود با استفاده از تحولاتی که در زمینه مدیریت دانش ایجاد شده، از طریق ساده سازی فرایندهای داخلی بانک، افزایش کیفیت خدمات بانک و ایجاد نوآوری در ارایه خدمات، بتوانند در بهبود فرایند عملکرد داخلی موثر واقع شوند. همچنین با توجه به تایید تاثیر تحولات مدیریت دانش بر یادگیری و رشد، پیشنهاد می شود مدیران با فراهم ساختن شرایط مناسب، با استفاده از قابلیت های مدیریت دانش و تحولاتی که در این زمینه رخ داده است، به یادگیری و رشد سازمانی پرداخته و منجر به ارتقاء مهارت و رضایت کارکنان و همچنین منجر به ارتقای خدمات ارایه شده به مشتریان و جلب رضایت مشتریان شوند. با عنایت به نتایج این پژوهش، به نظر می رسد سازمان هایی که فعالیت های خود را براساس مدیریت دانش انجام می دهند و به یادگیری مداوم سازمانی می پردازند، با تحولات عرصه مدیریت دانش همگام شده و در نهایت از کارآیی، اثربخشی، بهره وری و کیفیت خدمات بالاتری برخوردار خواهند بود. با توجه به تایید تاثیر تحولات مدیریت دانش بر عملکرد مشتریان، پیشنهاد می گردد در سازمان ها بویژه سازمان های مالی، از طریق تلفیق مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش، فرایندهای کسب وکار را بهبود بخشیده و سبب ارتقاء سطح رضایت مشتریان، سودآوری و وفاداری مشتریان گردند.

  کلیدواژگان: فرآیند عملکرد داخلی، یادگیری و رشد، عملکرد مشتری، مدیریت دانش، سازگاری سازمانی
 • محسن اعظمی*، پیمان اکبری، علی کریمی صفحات 371-400
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تحلیل تاثیر مدیریت راهبردی و مدیریت دانش منابع انسانی با نقش میانجی رسانه‏های اجتماعی بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده‏ها، از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی است، و از آنجا که محققین به‏دنبال تعیین رابطه بین متغیرهای پژوهش هستند، این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه (200 نفر) بودند که با روش نمونه گیری، تصادفی و براساس جدول مورگان (127نفر) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه مدیریت راهبردی منابع انسانی طالقانی و همکاران، (1395)، پرسش نامه مدیریت دانش منابع انسانی همتی (1389) و پرسش نامه رسانه های اجتماعی کریمی (1399)، بود. روایی (همگرا و واگرا) و پایایی (بار عاملی، ضریب پایایی مرکب، ضریب آلفای کرونباخ) مدل اندازه گیری حاکی از آن بود که مدل از روایی و پایایی خوبی برخوردار است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دوسطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت که از طریق نرم افزار Smart PLS، اجرا شد.
  یافته ها
  براساس نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش، مدیریت راهبردی بر رسانه های اجتماعی دارای تاثیر مستقیم و معنادار است؛ و مدیریت راهبردی بر مدیریت دانش منابع انسانی دارای تاثیر مستقیم و غیرمستقیم و معنادار می باشد، همچنین رسانه های اجتماعی بر مدیریت دانش منابع انسانی اثرگذاری مستقیم و معناداری دارند، ضمن اینکه نقش میانجی رسانه های اجتماعی در تاثیرگذاری مدیریت راهبردی بر مدیریت دانش منابع انسانی نیز تایید شد.
  نتیجه گیری
  بر مبنای نتایج پژوهش، کاربست مدیریت راهبردی در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه می‏تواند زمینه ساز توسعه مدیریت دانش در بین منابع انسانی شده و بهره گیری از برنامه ریزی های متعدد و راهبردی از سوی مدیران به خوبی می‏تواند زمینه ساز این امر گردد. در این میان استفاده از فناوری های نوین همچون رسانه‏های اجتماعی در اطلاع رسانی و نیز بالا بردن سطح دانش در بخش‏های مختلف عمومی و تخصصی بسیار تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی، مدیریت دانش، منابع انسانی، رسانه های اجتماعی، اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه
 • صدیقه شاکری*، رضا شهرابی فراهانی، سمیه سادات هاشمی صفحات 401-420
  هدف
  در طول همه گیری کووید-19، کتابخانه های سراسر جهان با انتخاب های سختی در مورد خدمات و نحوه ارایه، از محدودیت های حداقلی تا بسته شدن کامل روبرو شدند. فراگیری بیماری کووید-19، تعطیلی کتابخانه ملی و عدم ارایه خدمات حضوری باعث شد کتابخانه ملی ایران خدمات مرجع مجازی خود را نسبت به قبل گسترش داده و در تلاش است که فعالیت های خود را در این حوزه ارتقاء دهد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر همه گیری کووید-19 بر سوالات دریافتی از طریق درگاه گفتگوی همزمان مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بود. لذا، سوالات مطرح شده از این درگاه مرجع مجازی در طول دو سال 1398 و 1399 و میزان رضایت کاربران از این خدمت بررسی شد.
  روش
  برای انجام این پژوهش تحلیل محتوای سوالات مطرح شده و تحلیل کمی تراکنش های انجام گرفت. مدت زمان انجام هر تراکنش، موضوع سوالات مطرح شده و میزان رضایت کاربران از درگاه گفتگوی همزمان مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ارزیابی شد.بدین منظور ترااکنش های انجام شده از طریق درگاه گفتگوی همزمان مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران شامل 3098 تراکنش در سال 1399 استخراج شد. به منظور تجزیه و تحلیل محتوای هر گفتگو و پاسخ به پرسشهای اساسی پژوهش، نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان انجام و 341 مورد انتخاب شد. از آنجایی که در برخی از تراکنش ها بیش از یک سوال مطرح شده، تعداد 1931 سوال بررسی گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد تعداد سوالات دریافتی از طریق درگاه گفتگوی همزمان مرجع مجازی به طور قابل توجهی در طول همه گیری به دلیل افزایش ساعت ارایه خدمت افزایش یافته است. 47.8 درصد محتوای سوالات مطرح شده مربوط به خدمات کتابخانه، 28.35 درصد در مورد نحوه دسترسی به منابع، 8.02 درصد مربوط به پرسش های پژوهشی و جستجوی موضوع خاص، 8.07 درصد مربوط به جستجو در کتابشناسی ملی ایران و در نهایت 7.76 درصد مربوط به دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی بوده است. میزان رضایت 90.4 درصد کاربران از خدمت گفتگوی همزمان «عالی» توصیف شده است. رشد 6 برابری استفاده از درگاه گفتگوی همزمان نشان دهنده استقبال کاربران از افزایش ساعت این درگاه مرجع مجازی است. میزان استفاده از گفتگوی همزمان از 508 مورد در سال 1398 به 3098 مورد در سال 1399 افزایش یافته است. به طور میانگین در هر تراکنش 5 پرسش مطرح شده است. بیشترین استفاده کنندگان از خدمت گفتگوی همزمان در گروه علوم انسانی و کمترین آن مربوط به گروه علوم پزشکی است. یکی از دلایل استقبال گروه علوم انسانی از خدمات مرجع مجازی کتابخانه ملی، نحوه گردآوری داده جهت پژوهش در این گروه تحصیلی بوده که بیشتر مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است.
  نتیجه گیری
  یکی از مهم ترین اقدامات کتابخانه ملی در همان روزهای آغازین همه گیری شیوع کووید-19 و درپی تعطیلی کتابخانه در راستای توسعه خدمات اطلاع رسانی و کمک به رفع نیازهای اطلاعاتی اعضاء و کاربران، افزایش ساعت گفتگوی همزمان بود. به این ترتیب گفتگوی همزمان با کاربران علاوه بر رفع نیازهای اطلاعاتی آنها، فرصت مناسبی برای دریافت بازخورد و انتظارات معقول کاربران از خدمات کتابخانه ای نیز فراهم نمود که منجر به ارایه خدمات جدید گردید. خدمات تهیه نسخه رقومی از منابع کتابی، غیرکتابی و نشریه با رعایت مالکیت معنوی منابع، از جمله خدمات مهمی بود که به منظور رفع این بخش از نیازهای کاربران راه اندازی گردید و در حال حاضر این خدمت به صورت الکترونیکی برای کلیه کاربران عضو و غیرعضو کتابخانه ملی با ارسال درخواست به آدرس پست الکترونیکی ارایه می شود.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، درگاه گفتگوی همزمان، مرجع مجازی، بیماری کووید-19، کرونا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، خدمات مرجع، خدمات کتابخانه ای
 • محمدحسن عظیمی*، فاطمه حسینی زاده صفحات 421-442
  هدف

  از مجلات علمی به عنوان منابعی که اطلاعات دسته اول را در اختیار جامعه علمی و پژوهشی قرار می دهند، انتظار می رود که حداکثر تلاش خود را برای نمایه سازی و ذخیره سازی دقیق و سریع مقالات توسط موتورهای جستجو و پایگاه های اطلاعاتی انجام دهند. در این میان فراداده ها بهترین راه حل می باشند. استفاده از فراداده ها در فایل مقالات می تواند در محیط وب معنایی بازیابی را به بهترین شکل ممکن تسریع کند. بنابراین، از حجم اطلاعات در محیط وب پنهان کاسته خواهد شد و در نتیجه دسترسی و استناد به مقالات افزایش می یابد، و این امر منجر به تسریع و بهبود روند انتشار علم خواهد شد. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی کاربرد فراداده ها در مقالات مجلات علمی در داخل و خارج از کشور براساس دستورالعمل های نویسندگان و فایل های بارگذاری شده در سه قالب ورد، پی.دی.اف. و اچ.تی.ام.ال. است.

  روش

  این پژوهش از نوع توصیفی بوده و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش در داخل کشور شامل 90 مجله بین المللی موجود در سایت رتبه بندی مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات می باشد. با اعمال شرایط ورود به پژوهش، داشتن صفحه و لینک فعال، تعداد 50 مجله مورد بررسی قرار گرفتند. در خارج از کشور، تعدد، و پراکندگی موضوعی باعث ایجاد جامعه ای ناهمگن برای بررسی شد، لذا، برای رفع این مشکل مجلات سه ناشر بزرگ مجلات علمی در حوزه های موضوعی مختلف یعنی وایلی، الزویر و اشپرینگر که هر کدام به ترتیب تعداد مجلات 2756، 2937 و3750 را منتشر می کنند، انتخاب و وارد مطالعه شدند. ناشران مذکور برای کلیه مجلات دارای ساختار انتشار و راهنمای نویسندگان یکسان بودند که این امر موجب سهولت گردآوری داده ها و همگن شدن جامعه شد. ابزار گردآوری داده ها نیز چک لیست محقق ساخته می باشد. چک لیست در سه بخش برای بررسی فایل های ورد، پی.دی.اف. و اچ.تی.ام.ال. و با 41 گویه (سوال) بود. هر یک از سوالات با توجه به استانداردهای مطرح شده در رابطه با فراداده ها در سایت کنسرسیوم شبکه جهانی وب (W3C) استخراج شدند. روایی صوری چک لیست توسط گروهی از اساتید گروه علم اطلاعات و دانش شناسی تایید گردید و پایایی آن با ضریب آلفا کرونباخ 74/0 تایید شد.

  یافته ها

  از میان مجلات داخلی برای تهیه فایل ورد، هیچ دستورالعملی در راهنمای نویسندگان نیامده و از میان ناشران خارجی تنها اشپرینگر به این موضوع توجه کرده است. در مورد فایل اچ.تی.ام.ال. هم هیچ یک از مجلات داخلی دارای فایل اچ.تی.ام.ال. نبودند، اما ناشران خارجی به این موضوع توجه داشته و بر طبق استانداردهای فراداده ای عمل کرده اند. همچنین تنها تعداد محدودی از مجلات موراد مربوط به فراداده ها که توسط نویسندگان قابل پیاده سازی هستند را مد نظر قرار داده و نویسندگان را ملزم به رعایت آنها کرده اند. نتیجه بررسی معناداری تفاوت میان مجلات داخلی و خارجی در مولفه های ورد، پی.دی.اف. و اچ.تی.ام.ال. نشان داد که مقدار معناداری آزمون کروسکال والیس برای فایل های پی.دی.اف. و اچ .تی. ام.ال. کمتر از 05/0 (sig≤0.05) بوده است، لذا می توان گفت که اختلاف مشاهده شده در مورد میزان رعایت فراداده در فایل های پی. دی. اف. و اچ. تی. ام .ال .، میان مجلات داخلی و خارجی، معنادار است؛ اما در خصوص فایل های ورد، اختلاف مشاهده شده معنادار نیست و یافته ها در یک سطح هستند.

  نتیجه گیری

  سنجش تفاوت بین مجلات داخلی و خارجی در مولفه های ذکر شده در سه فایل ورد، پی. دی. اف. و اچ. تی. ام. ال. معنادار است. مجلات داخلی (آنهایی که در سطح بین المللی منتشر می شوند و در این پژوهش هدف مطالعه بوده اند) هیچ توجهی به این مولفه های ذکر شده در سه فایل ورد، پی. دی. اف. و اچ. تی. ام. ال. نداشته اند. تنها 9 مجله ای که توسط انتشارات اشپرینگر منتشر می شوند، آن هم به دلیل اینکه این ناشر یک دستورالعمل کلی برای همه نویسندگان دارد، به موضوع فراداده ها در تنظیم فایل ورد توجه داشته و آن را در فایل های پی. دی. اف. و اچ. تی. ام. ال. مقالات نیز بکار برده اند. به طور کلی توجه به فراداده ها و کاربرد آن در میان مجلات داخلی، تقریبا صفر می باشد که لازم است جهت بهبود کیفیت نمایه سازی و دسترسی به مقالات، به این موضوع به صورت جدی توجه شود.

  کلیدواژگان: فراداده، نمایه سازی نشریات، بازیابی اطلاعات، مجلات علمی، استانداردهای نشریات
 • محمد حسن زاده صفحات 443-451

  مرجعیت علمی به عنوان یک مفهوم هسته، به صورت مداوم ذهن سیاستگذاران علم و فناوری را به خود مشغول می کند. دستیابی به مرجعیت علمی هرچند نیازمند وجود و ایجاد بسترهای مختلفی است، اما دستیابی به منافع پایدار را برای نظام علمی و فناوری فراهم می آورد. برخلاف ظاهر یکپارچه مرجعیت علمی، لایه های مختلفی در شکل گیری آن دخیل هستند که در اینجا در قالب مدل چندوجهی مرجعیت علمی مفهوم سازی شده است. این مدل از چهار لایه «زیرساخت»، «فرایند»، «برونداد»، و «ارزش آفرینی» تشکیل شده است. هرکدام از لایه ها حداقل سه عنصر فرعی را در برمی گیرند. در نوشته پیش رو ضمن تبیین این لایه ها، ماتریس تعامل دو به دوی هرکدام از لایه های زیرساختی تشکیل شده است. این ماتریس نشان دهنده یک وضعیت مطلوب، یک وضعیت نامطلوب و دو وضعیت نوسانی است. این مقاله به عنوان نقطه شروع یک رویکرد چندوجهی به مرجعیت علمی است که تزاحم رشد تک ساحتی در هرکدام از لایه ها را با کلیت مرجعیت علمی از بین می برد و سیاست گذاری برای مرجعیت علمی را دقیق تر و هدفمندتر می کند.

  کلیدواژگان: مرجعیت علمی، مدل چندوجهی، وضعیت مطلوب، وضعیت نامطلوب، وضعیت نوسانی، لایه های مرجعیت ساز
|
 • Fariborz Doroudi *, Leily Shabani Pages 7-30
  Purpose
  The present study aims to study time management in updating information, and professional planning of knowledge and information science specialists in public libraries of Kerman province.
  Method
  This survey research is an applied study. The statistical population includes all the employees of public libraries in Kerman province, numbering 82 people. The sample size was selected as 68 people based on Morgan's table and the stratified random sampling method. The study population was determined by the city, where from each, and based on the population the sample was selected. Two researcher-made questionnaires including time management and updating information were used to collect data. The time management questionnaire included 40 questions about the methods of monitoring and controlling time in performing professional activities. The updating information questionnaire was also designed including 15 questions regarding the up-to-date use of information sources, websites, media, databases, and access to specialized information. The face validity method was used to calculate the validity of the measurement tool. The reliability of the questionnaires was also evaluated using Cronbach's alpha test. The coefficients for time management and information updating questionnaires were determined as 0.845 and 0.948, respectively, which indicates the high reliability of the measurement tool. Data analysis has been carried out by SPSS software. Descriptive statistics were used, including mean and standard deviation as well as inferential statistics including Pearson-Spearman correlation coefficient and multivariate regression model.
  Findings
  The results showed that the correlation coefficients of the Pearson and Spearman tests between the two variables of time management and updating information are 0.412 and 0.318, respectively. As a result, there is a direct and meaningful relationship between staff time management and information updating in public libraries of Kerman province. Considering that the value of R2adj (adjusted R2) is equal to 0.174, therefore, the variance score confirms the updating of the information. Based on this, there is a significant linear relationship between goal setting, prioritization of goals and activities, operation planning, delegation of authority, management of communication and management of staff meetings, and updating of information. The multiple correlation coefficient is r=0.498, which shows the relationship between goal setting, prioritization of goals and activities, operation planning, delegation of authority, communication management and staff meeting management, and updating information. Considering that the significance level is equal to 0.006 and smaller than the α=0.05 level, therefore, this relationship is significant. Considering that the value of R2adj (adjusted R2) is equal to 0.174, then the variance score confirms the updating of the information.
  Conclusion
  The results showed that there is a direct relationship between employee time management and updating information in public libraries of Kerman province. The greater the ability of employees in time management, the greater their ability to update information and increase the quality of specialized work. In addition, there is a close relationship between planning operations by employees and updating information; That is, the more the employees plan operationally and objectively to deal with matters, the better they can update their information in specialized and general fields. Strong organization including delegation of authority and a suitable work environment is very important for managers to have effective time management and it is appropriate for managers to focus on beneficial activities. Therefore, it is suggested that library staff prioritize their goals according to their importance; allocate a specific time to plan and update their information; prepare short-term and long-term career goals; grade organizational goals; hold meetings at the right time; specify the start and finish of the work; specify the method of doing the work and have a specialized study program.
  Keywords: Updating the Information, Librairans, public library, Time Management
 • Haniyeh Gholami Sals Faal, Hassan Behzadi *, Mahdi Jampour Pages 31-58
  Purpose
  The content analysis of the scientific papers can indicate the path of development and thematic orientations in any field. Therefore, this research aims to investigate the subjecttrends of the field of knowledge and information science in Iranian journals based on the LDA model.
  Method
  The current research is descriptive and exploratory; since text-mining techniques were used to identify hidden topics and topic trends in the field of knowledge and information science based on the LDA algorithm. The statistical population of the current research includes abstracts and keywords of papers published in 11 scientific journals approved by the Iran Ministry of Science, Research, and Technology in the field of knowledge and information science during 2015-2019, which includes 1581 papers. The validity of the LDA method has been confirmed in previous studies and the reliability of the extracted data was confirmed by the inter-rater reliability method.
  Findings
  The findings showed that, in general, the subjects of citation analysis, library, and web were the interest subjects of researchers in the field of knowledge and information science, respectively, in the first to third place. During 2015 - 2019, the subjects of "Organizational Culture", "Social Networks", "Information Literacy", "Knowledge Management" and "Instagram" were the main subjects of the field of knowledge and information science. Another finding of the research showed that in different journals, different and sometimes common topics have been of interest to researchers in the field of knowledge and information science. Knowledge management and similar and related topics such as knowledge sharing are more important in the two journals of "The Journal of Studies in Library and Information Science" and "The Iranian Journal of Information Processing & Management". Also in most journals "Librarians" and "Users" have been among the main subjects studied.
  Conclusion
  Data mining techniques can be a suitable tool to facilitate and speed up the formulation of thematic processes in a field. In order to keep up with the journals of the field worldwide, it is necessary that the topics related to technology be considered in more journals. Also, journal editors should try to publish papers based on the policy and thematic areas overtime.
  Keywords: Thematic process, knowledge, Information Science, Linear Discriminant Analysis, LDA model, Text Mining, Scientific journals, subject area
 • Hossein Norouzi *, Hamed Khamehchi, Fatemeh Narimani Pages 59-84
  Purpose
  The digital age provides technologies that help all aspects of human life, and today almost all human work activities depend on e-mail, internet, computer, etc. Therefore, the development of digital technology has a significant impact on changes in economic activities in the world. At present, there are companies capable of stability and development that choose a more suitable business model from competitors according to the continuous evaluation of market needs and technological necessities. The current research aims to develop an electronic business model in the information technology industry in Iran based on the ontology of Osterwalder and Pignier.
  Methods
  This research was conducted with an exploratory approach using qualitative content analysis including open, selective, and central coding. The statistical sample is all managers, technical officials, and supporters of websites active in the field of information technology in Iran, among them 12 were selected and interviewed. The sampling method was done by snowball method until reaching theoretical saturation.
  Finding
  After data analysis, the e-business model of Iran's information technology industry was compiled, which includes 9 different blocks with dimensions of customers, communicating with customers, channels, value propositions, key activities, key resources, key partners, revenue streams, and cost structure.
  Conclusion
  The expansion of electronic businesses in the shadow of the digital economy has made choosing an electronic business model a strategic necessity. The accurate design of the electronic business model will increase the effectiveness of the companies active in the information technology industry according to the continuous evaluation of the market needs and technological necessities.
  Keywords: Business Model, E-business, IT industry, Osterwalder, Pigniuer’s model
 • Farzaneh Ghanadinezhad *, Faerdeh Osareh, Mohammadreza Ghane Pages 85-132
  Purpose

  The roots of most shortcomings and problems related to problem-finding, topic selection, and part of the damage of studies in knowledge and information science can be caused by the uncertainty of the basic issues and challenges of this field, and the lack of attention to current and future study needs and fields. This makes obvious the necessity of studying and researching issues and future research needs in this field. In this regard, the current research aims to identify the issues and challenges ahead and future study areas in the field of knowledge and information science from experts' viewpoints.

  Method

  The approach of the current research is qualitative in terms of the type of data. An electronic interview based on an open-response questionnaire was used to collect data. The studied population included Ph.D. students and graduates, and faculty members of public and private universities affiliated with research institutes in this field in Iran. In order to determine the sample size, the purposeful sampling method was used. The criteria for selecting the samples were willingness to participate in research and having at least 5 years of service experience in educational and research centers related to the field of knowledge and information science. According to the final purpose regarding the study of issues and leading subject areas, it was checked that the people participating in this research have, as much as possible, the research backgrounds related to the study of issues, research areas of knowledge and information science, needs, and problems. At the end of the questionnaire, by using the snowball sampling method, the aforementioned people were requested to introduce other people with experiences and views on the issues, challenges, and subjects of the field, to participate in the study. Until theoretical saturation and reaching repetitive information, sampling was continued. Finally, the opinions of 22 experts in knowledge and information science were used. The interpretive analysis method was used to analyze qualitative data and identify components. Data management and coding were done using MaxQda 2020 software. To ensure the reliability of the results, the retest reliability method (coding stability index) was used, and its value was 83%.

  Findings

  The analysis of transcripts of interviews led to the identification of 54 problems in this field. According to these findings, many of the challenges identified in the current research are not only specific to knowledge and information science, and some of them are also relevant in other fields, especially humanities and social sciences.The origin of some of these problems goes back to environmental conditions including social, cultural, economic, technological, etc. factors, and in general, to the policies and conditions governing the society, and some others are affected by the conditions governing the field itself. Among the identified issues and challenges, experts in knowledge and information science put special emphasis on issues related to education and the higher education system. Most of the problems raised by them were related to the state of the scientific outputs of this field. In addition, considering the rapid process of changes today and their continuation in the future, one of the most important concerns of specialists in this field is the ability to accompany and adapt to the process of comprehensive changes and manage them in order to achieve their goals and missions. The subject areas of the future were categorized by the specialists of this field in 10 main areas including education, research and science production, user studies, information organization, information retrieval, virtual libraries, knowledge management, information services, librarians and information specialists, and theoretical and philosophical foundations. According to the results regarding future issues and subject areas in the field of knowledge and information science, it can be acknowledged that, in general, the focus of future studies will be on 6 main axes: Issues related to users and their interaction with information and information systems; Topics related to information science and content management in cyberspace, including big data organization and digital content recovery; Training graduates and information specialists for effective employment in the changing work environments of the future and preparation for entrepreneurship and self-employment; Evaluation and development of science and research; Developing the relationship between information science and epistemology with other related fields including computer science, information technology, artificial intelligence, management; Futuristic studies and the use of their achievements in order to improve and keep pace with future developments; Digitization and virtualization of libraries and information centers, services and activities related to knowledge and information science.

  Conclusion

  On the one hand, these results can help policymakers and scientific, educational, and research planners in allocating financial resources to basic issues and topics, and on the other hand, they can be a guide for researchers in problem-finding and choosing practical and problem-oriented topics. These results can also provide a basis for the supervisors of this field to pay attention to the upcoming issues and challenges and plan to smooth them out.

  Keywords: Knowledge, Information Science, Challenges, Future Issues, Future Topics, Qualitative Analysis, Iran
 • Zahra Khoshsepehr, Moslem Alimohammadlou *, Ali Mohammadi, HabibAllah Ranaei Kordshouli Pages 133-166
  Purpose

  This research aims to investigate the changes that have taken place in the Fourth Industrial Revolution, particularly in the field of quality 4.0, at a global level and within organizations. The researchers seek to explore the impact of intelligent technologies on society and products, as well as how advanced and developing countries have moved towards digitalization. Various specific topics related to Industry 4.0 and Quality 4.0 have received special attention in this study. Additionally, the research aims to examine the collaboration between countries in different areas and how researchers and industry professionals in developed countries have utilized intelligent technologies to enhance their capabilities.

  Method

  Scientometrics and data analysis methods were employed in this research to achieve the research objectives and answer the research questions. Data, including articles, books, dissertations, conference papers, and more, were extracted from the Web of Science database, specifically focusing on the years 2012 to 2020, in the fields of industry 4.0, intelligent technologies, quality 4.0, and related concepts. A total of 4,926 studies were included. The Space software was used for data analysis, where nodes represent author names, journals, countries, keywords, etc., and the links indicate citations or correlations between nodes. The desired outputs were presented in the form of figures and tables.

  Findings

  Although countries like Germany and the United States were among the first to pursue digitalization and the use of intelligent technologies in their production systems and all sectors of their countries, many developing countries, such as India, have increasingly embraced these technologies. It is expected that these countries will achieve significant technological advancements in the near future. Furthermore, recent studies have shown that researchers have focused more on the use of intelligent technologies to reduce environmental pollution by minimizing the use of natural resources. This demonstrates the global attention given to environmental issues. The findings also indicate a trend towards intelligent production and the necessity of automated quality control using robots. Such advancements should be widely implemented within organizations, leading to smart quality or quality 4.0.

  Conclusion

  Based on the results of this research, it is evident that the Fourth Industrial Revolution has brought significant changes to technologies in general, transforming production and service processes through technologies such as cyber-physical systems, 3D printing, blockchain, and big data. In recent years, many organizations in both developing and developed countries have sought to implement quality 4.0 concepts in various areas such as leadership, culture, and strategy development, utilizing intelligent technologies for smart quality control within their organizations. Therefore, future research in the fields of industry 4.0 and quality 4.0 may consider topics such as digital leadership, digital culture, digital organizational structure, and more.

  Keywords: Industry 4.0, Quality 4.0, Co-cited analysis, Cooperative relationship, Burst detection
 • Mila Malekolkalami, Mohammad Hassanzadeh *, Atefeh Sharif, Mansour Rezghi Pages 167-200
  Purpose
  The importance of smartening in industrial business processes has increased significantly in recent years. On the other hand, the importance of knowledge as a competitive advantage continues growing. The purpose of this article is to identify the essential components affecting the intelligent extraction of knowledge in organizations.
  Method
  This Meta-synthesis study was performed by Sandelowski & Barroso seven-step method. 280 research articles were retrieved from the database, of which 32 articles were used for research purposes. Each selected research paper reported one or more components that were analyzed separately.
  Findings
  48 codes were classified into 6 main topics ("Individual factors", "Education and learning", "Technology and intelligent technology factors", "Knowledge", "Dynamics and agility", "Organizational factors"). The results show that "empowering people in business" is one ofthe most important components of knowledge acquisition, the strengthening of which can leadto intelligent knowledge extraction. By empowering employees and studying the way theythink and work in the organization, intelligent models for performing tasks can be defined, andthis can lead to the extraction of useful knowledge. In other words, the greater the ability of employees, the study of human behavior in the workplace leads to the discovery of stronger intelligent patterns.
  Conclusion
  There is no organized study on the components affecting intelligent extraction of knowledge, and this is the first study in this field to classify topics into an organized framework for intelligent extraction of knowledge and find appropriate solutions for businesses.
  Keywords: Knowledge Management, Intelligent Extraction, meta-synthesis, knowledge, knowledge extraction
 • Bahare Azizi, Mahdi Nasrollahi *, Amir Yousefli Pages 201-240
  Purpose

  Digital readiness is a tool for evaluating an organization’s up-to-date status based on its goals. It serves as a structural tool for business management and acts as a reference framework for digital transformation objectives. The first step to determining the model and measuring an organization’s digital readiness is to identify the criteria specific to the structure and culture governing that organization.

  Method

  This research employed both qualitative and quantitative approaches. In the qualitative part, a background review identified the primary criteria influencing digital readiness, which were then screened by experts using the fuzzy Delphi method. In the quantitative part, a survey of expert opinions and fuzzy hierarchical methods, fuzzy DIMATEL, and maturity level revealed existing relationships between the criteria and influential factors. The criteria’s weight, the degree of effectiveness of the criteria in presenting the model, and the digital readiness level of the university were assessed. The research population consisted of 12 managers and senior experts with experience and knowledge in the information technology department of Imam Khomeini International University in Qazvin.

  Findings

  The results revealed that 15 criteria, grouped into five main factors, impact the organization’s digital readiness at Imam Khomeini International University. These criteria were ranked using the fuzzy hierarchical analysis method, resulting in a digital readiness model for the university. The level of digital readiness was then determined.

  Conclusion

  The criterion of top-management support for digitization projects carries the most significant weight. A comprehensive cause-and-effect model was drawn using Fuzzy DIMATEL. The managerial readiness standard at Imam Khomeini International University in Qazvin is in good condition; however, the technical infrastructure readiness is not satisfactory.

  Keywords: Digital Readiness, public Organizations, Imam Khomeini International University, Decision Making, Maturity level
 • Kamran Farajzadeh, MohammadTaghi Taghavifard *, Abbas Toloie Ashlaghi, Alireza Rashidi Komayjan Pages 241-264
  Purpose

  Collecting data from users using conventional traditional methods, in order to achieve a specific purpose, is often expensive, time-consuming, and accompanied by disadvantages affecting the research results, the aim of the current research is to provide a model based on gamification in order to obtain the way of thinking of people through a case study of internet taxi applications in Iran (Snapp, Tapsi, and Carpino).

  Method

  Research is applied in terms of aim and descriptive in terms of nature. Data collection was done by a researcher-made questionnaire, whose validity and reliability were confirmed based on expert opinion and Cronbach's alpha coefficient. The statistical population was all the users of the mentioned applications and members of Telegram, which was 180 people as a statistical sample.

  Findings

  Comparing the results to determine the popularity of brands in the two methods was almost the same, in addition, the cost and time of using the proposed method was significantly less and the percentage of audience participation was higher.

  Conclusion

  By presenting the proposed framework, the limitations of common data collection methods were removed and more accurate and higher quality data were used to understand people's thinking, it is also possible to use this method for all researchers.

  Keywords: Gamification, Social Networks, perception, How People Think, Internet Taxis
 • Fatemeh Makkizadeh, Mahboobeh Farzin Yazdi *, Alireza Afshani Pages 265-286
  Purpose
  This research aims to provide a model of factors affecting the use of databases among academic users. Identifying the factors that lead to the acceptance and use of databases by academic users will help managers and decision-makers of academic libraries when selecting databases.
  Method
  The current research is a descriptive survey. The statistical population consisted of graduate students using databases in different fields of Yazd University. The study sample based on Cochran's formula consisted of 319 graduate students of Yazd University. A researcher-made questionnaire was used to collect data, and its validity was evaluated using confirmatory factor analysis, principal component extraction method, and varimax rotation. Structural equation modeling methods and path analysis and AMOS 24 and SPSS26 were used to test the hypotheses.
  Findings
  The results showed that the amount of benefit that a person believes to achieve by using a database in his job performance has a positive effect on the use of databases. The findings also showed that the attitude factor formed in university users with a total effect (of 0.255) has a direct effect on their decision to use databases. Considering that attitude is an internal state, which creates readiness for action, it is concluded that the attitude formed in users, towards the decision to use databases, is a factor for accepting databases. In other words, the results and consequences that users evaluate positively when using the databases increase their desire to use them. In other words, the factors of usefulness and attitude have a significant and positive relationship with the use of databases by university users by obtaining coefficients (0.420 and 0.255), respectively. The variables of usefulness of use (β=0.516) and ease of use (β=0.202) had the highest and lowest impact on the acceptance of databases, respectively.
  Conclusion
  In order to select the appropriate databases in universities, factors such as efficiency, ease of use, and users' attitude towards that database should be considered. Paying attention to these factors is effective in promoting the improvement of the productivity of databases and increasing their cost-effectiveness in university libraries.
  Keywords: Database, academic user, Yazd University, Structural Equation
 • HamidReza Tabesh Mofrad, Seyed Hadi Arabi *, MohammadReza Pourfakharan, MohammadHasan Maleki Pages 287-310
  Purpose

  Universities and higher education institutions have moved towards diversifying their sources of income due to declining government budgets, economic pressures, intense competition, declining demand for graduate education, and international financial crises. Therefore, the present study seeks to identify the most important drivers of the future of universities' revenue sources.

  Method

  The present study is applied in terms of orientation and its methodology is quantitative multiple. The theoretical population of the research is the planning and programming managers of the major universities in the country and experts in the field of education financing. The sampling method was judgmental according to the skill of experts in the field of higher education financing. The sample size in this study was 10 people. Research drivers were obtained through a literature review and interviews with experts. Then, two questionnaires of expert evaluation and effectiveness evaluation were used to screen and analyze the effectiveness of the drivers. These questionnaires were analyzed by two techniques of fuzzy Delphi and fuzzy Dematel.

  Findings

  25 drivers were obtained through a literature review and interviews with experts. Among the factors of the study, 10 drivers had a defuzzy value greater than 0.6 and were selected for final analysis. The effectiveness of the remaining drivers was evaluated with fuzzy Dematel. According to the net effect index, the drivers of sanctions and external restrictions, the economic conditions of the society, the nature of the relationship between universities and industries and businesses in the society, and the policies of the Ministry of Science regarding student admission had the most impact.

  Conclusion

  The practical suggestions of the research were presented according to the most effective drivers. In this regard, suggestions such as the resilience of universities, attention of universities to the production of wealth in society, directing graduate theses and research towards problem-oriented and attracting students based on the needs of industry and market, land use planning, and local requirements were presented.

  Keywords: Driver, Financing, Revenue Sources, Universities Future
 • Sahar Zare Khormizi, Afsaneh Hazeri *, Esmael Mostafavi Pages 311-338
  Purpose
  The triple helix model measures the interactions between university, industry, and government and is used by researchers as a normative framework to understand the interactions between the main actors in innovation systems. The main goal of the current research is to analyze the dynamics of organizational interactions in the production of scientific articles in the field of electrical and electronic engineering in Iran. Therefore, this research tries to quantitatively assess the status of inter-organizational cooperation in scientific articles in the field of electrical and electronic engineering in Iran with the approach of the triple helix model.
  Method
  The current research is of an applied type, which was conducted using the Triple Helix Model and based on the T(UIG) indicator for University-Industry-Government interactions. The statistical population of the research includes 19,802 scientific articles indexed in the Web of Science database, from Iran in the field of Electrical and Electronic Engineering, during 2010-2019. TH software was used to convert data that was extracted from the Web of Science database into Excel format and to calculate the uncertainty of the interactions of the elements. In order to make a proper analysis in this regard, first, based on the usual and common research process of this field, the university was considered with code U, the industry with code I, and the government with code G.
  Findings
  The findings of the research showed that the number of articles has grown in the studied period and reached 3216 articles in 2019 from 1019 articles in 2010. The findings show that the production of articles in all three pillars has an upward growth and the growth rate of articles from 2010 to 2019 is 0.63 for university, 2.5 for industry and 1.8 for government; On the other hand, the highest level of cooperation between the university and the industry has taken place, and the lowest level of cooperation has been between the government and the industry. The findings showed that the highest level of university-government interactions was in 2010 and the lowest level of government-industry interactions, which was close to zero in most years, indicating the independence and lack of connection between the mentioned elements. One of the remarkable results is that in the years 2010-2019, the interaction between the university and the industry was in contrast with the dual interaction between the university and the government. University-industry interaction has been aligned with industry-government interaction during the years under review. In 2014, the interaction between the dual and triple pillars was zero, while the university-industry interaction reached its highest level this year. Also, in 2014, the highest level of interaction between university-industry dual pillars has taken place, and the opposite is true for tripartite relationships, and in 2010, the highest degree of triple interaction between university-industry-government pillars is observed. Based on the values of T index, the highest amount of double and triple interactions between university-government, university-industry-government, university-industry, and industry-government have been seen, respectively. In 2014, the interaction of the dual and triple pillars was close to zero, but this year, the interaction between the university and the industry has increased a lot, which indicates that the government does not invest in the industry, and in other words, wherever the role of the government becomes weaker, The role of industry is more prominent.
  Conclusion
  The findings showed that the number of articles has grown in the studied period, reaching 3216 articles in 2019 from 1019 articles in 2010. The results also show that the production of articles in all three pillars has an upward growth which the growth rate of articles from 2010 to 2019 is 0.63 for universities, 2.5 for industry, and 1.8 for government; On the other hand, the highest level of cooperation between the university and the industry has taken place, and the lowest level of cooperation has been between the government and the industry. The findings showed that the highest level of university-government interactions was in 2010, and the lowest level of government-industry interactions was close to zero in most years, indicating the independence and lack of connection between the mentioned elements. One of the remarkable results is that in the years 2010-2019, the interaction between the university and the industry was in contrast with the dual interaction between the university and the government. University-industry interaction has been aligned with industry-government interaction during the years under review. In 2014, the interaction between the dual and triple pillars was zero, while the university-industry interaction reached its highest level this year. Also, in 2014, the highest level of interaction between university-industry dual pillars has been taken place, and the opposite is true for tripartite relationships. In 2010, the highest degree of triple interaction between university-industry-government pillars is observed. Based on the values of the T index, the highest amount of double and triple interactions between university-government, university-industry-government, university-industry, and industry-government have been seen, respectively. In 2014, the interaction of the dual and triple pillars was close to zero, but this year, the interaction between the university and the industry has increased a lot, which indicates that the government does not invest in the industry, and in other words, wherever the role of the government becomes weaker, The role of industry is more prominent.
  Keywords: Triple Helix Model, Co-authorship, Electrical, Electronic Engineering, Scientific Collaboration, University Interactions
 • Hossein Azimi *, HamidReza Jafari Pages 339-370
  Purpose

  Applying knowledge management in organizations and its development according to its ever-increasing developments is one of the factors influencing the organization's performance which as a requirement leads to improving organizational learning, growth, and customer performance. Furthermore, the formulation of knowledge management strategy and personal knowledge management strategy are among the factors influencing the evolution of knowledge management. In this regard, the current research aims to investigate the impact of knowledge management developments and organizational adaptation on the three dimensions of the internal performance process, customer performance, and learning and growth.

  Method

  The present applied research is a descriptive survey. The statistical population included all employees and experts of Bank Mellat branches in Qom province. After conducting the pre-test and confirming the validity and reliability and determining the variance deviation of the initial sample, the statistical sample was obtained according to Cochran's formula as 101 people who responded to the questionnaires in a non-probabilistic manner. The data collection tool was a questionnaire. After collecting the questionnaires, the structural equation model was used to analyze the data, which is a complete structural equation model combining path diagram and confirmatory factor analysis. Cronbach's reliability coefficient in this study was higher than 0.7 for all variables, which is higher than the minimum standard value. Therefore, the measurements have high reliability. Also, Bagozzi and Yi standards above 0.6 have been reported for composite reliability (CR). All (CR) values of the variables are more than 0.6, therefore, the measurement model has a suitable composite reliability. To check the convergent validity in the PLS model, the average variance extracted (AVE) was analyzed and all the AVE values related to the constructs showed a value of more than 0.4, which means it is an acceptable limit for the convergent validity of the questionnaire. In this research, structural equation modeling and partial least squares method were used to test hypotheses and fit the model.

  Findings

  The results showed that the impact of knowledge management changes on the process of internal performance, customer performance, and learning and growth were confirmed with t-value of 6.56, 4.97, and 6.92 respectively. But the effect of organizational compatibility on internal performance process, customer performance, and learning and growth were rejected witht-value of 0.199, 0.819, and 0.531 respectively. The effect of personal knowledge management strategy on knowledge management developments was confirmed with a t-value of 4.74, but the effect of developing knowledge management strategy on knowledge management developments was rejected with a t-value of 1.69.

  Conclusion

  According to the findings, knowledge management developments have a positive and significant impact on the internal performance process, customer performance, and learning and growth. Therefore, paying attention to the developments of knowledge management helps organizations improve their internal performance process and learning and growth of organization members and enhance customer performance. Also, by adopting a personal knowledge management strategy, organizations can be more successful in influencing knowledge management developments. Therefore, it can be said that knowledge management capabilities and the organization's ability to effectively manage knowledge, which has evolved in the shadow of knowledge management developments, provide employees with a standard basis for achieving interaction. Its effectiveness in creating value for the organization emerges through the impact of knowledge processes on the internal performance process of the organization. Furthermore, the evolution of knowledge management will lead to learning and organizational growth as the most critical tool for the evolution of knowledge management, which is a process of continuous creativity through the creation of new knowledge, and if customer relationship management is integrated with knowledge management (as a necessary strategy for complex environments, dynamic) can improve business processes and increase customer satisfaction, profitability, and customer loyalty. Considering the confirmation of the impact of knowledge management developments on the internal performance process, it is suggested that by using the developments that have been created in the field of knowledge management, by simplifying the bank's internal processes, increasing the quality of the bank's services and creating innovation in service delivery, they can improve the performance process. be effective internally. Moreover, considering the confirmation of the impact of knowledge management changes on learning and growth, it is suggested that managers, by providing suitable conditions, using knowledge management capabilities and the changes that have occurred in this field, should focus on organizational learning and growth and lead to the improvement of skills, and employee satisfaction, as well as lead to the improvement of services provided to customers and customer satisfaction. According to the results of this research, it seems that the organizations that perform their activities based on knowledge management and engage in continuous organizational learning will be in sync with the developments in the field of knowledge management and will ultimately have higher efficiency, effectiveness, productivity, and service quality. Considering the confirmation of the impact of knowledge management changes on the performance of customers, it is suggested that organizations, especially financial organizations, improve business processes through the integration of customer relationship management and knowledge management and increase the level of customer satisfaction, profitability, and customer loyalty.

  Keywords: Internal Performance Process, Learning, Growth, Customer Performance, Knowledge Management Developments, Knowledge Management Strategy
 • Mohsen Aazami *, Peyman Akbari, Ali Karimi Pages 371-400
  Purpose
  This research aims to analyze the effect of strategic management and knowledge management of human resources with the mediating role of social media.
  Method
  In terms of the purpose, the current research is of the type of applied research, and in terms of the method of data collection, it is of the descriptive-survey type of research, and since the researchers seek to determine the relationship between the variables of the research, this research is of the type of correlational research. The statistical population of the research included all 200 employees of the General Department of Sports and Youth of Kermanshah Province among which 127 people were selected as a statistical sample by random sampling and based on Morgan's table. The data collection tool was Taleghani et al.'s Strategic Human Resource Management Questionnaire (2015), Hemmati's Human Resource Knowledge Management Questionnaire (2016), and Karimi's Social Media Questionnaire (2016). The validity (convergent and divergent) and reliability (factor loading, composite reliability coefficient, Cronbach's alpha coefficient) of the measurement model indicated that the model has good validity and reliability. Data analysis was done on two descriptive and inferential levels, which was implemented through Smart PLS software.
  Findings
  Based on the results of the research hypotheses, strategic management has a direct and significant effect on social media; and strategic management has a direct and indirect significant effect on the knowledge management of human resources, also social media has a direct and significant effect on the knowledge management of human resources, while the mediating role of social media in the influence of strategic management on knowledge management of human resources was also confirmed.
  Conclusion
  The results showed that the application of strategic management in the General Directorate of Sports and Youth of the province can pave the way for the development of knowledge management among human resources that the use of multiple and strategic planning by officials can pave the way well. This should be done. Meanwhile, using new technologies such as social media is very effective in informing and raising the level of knowledge in various general and specialized sectors.
  Keywords: Strategic Management, Knowledge Management, Human Resource Knowledge Management, Social Media, General Directorate of Sports, Youth of Kermanshah Province
 • Sedighe Shakerei *, Reza Shahrabi Farahani, Somayeh Sadat Hashemi Pages 401-420
  Purpose
  During the Covid-19 pandemic, libraries around the world were faced with difficult choices in how to offer and provide services, from minimal restrictions to complete closure. The spread of the Covid-19 disease, the closure of the National Library, and the lack of face-to-face services made the National Library and Archives of Iran (NLAI) expand its virtual reference services compared to before and try to improve its activities in this area. In this regard, the present study aims to analyze the impact of the Covid-19 pandemic on the questions received through the virtual reference portal of NLAI. Therefore, the questions raised from this virtual reference portal during the two years of 2018 and 2019 and the level of satisfaction of users with this service were examined.
  Method
  To conduct this research, the content analysis of the questions and the quantitative analysis of the transactions were done. The duration of each transaction, the subject of the questions raised, and the level of user satisfaction with the virtual reference portal of the NLAI were evaluated. For this purpose, the transactions carried out through the virtual reference portal of NLAI included 3098 transactions extracted in 2019. In order to analyze the content of each conversation and answer the basic questions of the research, sampling was done using Morgan's table and 341 cases were selected. Since more than one question was asked in some transactions, 1931 questions were examined.
  Findings
  The findings showed that the number of questions received through the simultaneous dialogue portal of the virtual reference has increased significantly during the epidemic due to the increase in the service delivery hours. 47.8% of the content of the questions asked was related to library services, 28.35% related to how to access resources, 8.02% related to research questions and searching for a specific topic, 8.07% related to searching in the national bibliography of Iran and finally 7.76% related to access to databases. It was informative. The satisfaction level of 90.4% of users of the simultaneous chat service is described as "excellent". The 6-fold increase in the use of the simultaneous chat portal shows that users welcome the increase in the hours of this virtual reference portal. The amount of simultaneous conversations has increased from 508 in 2018 to 3098 in 2019. On average, 5 questions are asked in each transaction. The most users of the simultaneous conversation service are in the humanities department and the least are related to the medical sciences department. One of the reasons for the welcome of the Humanities Department to the virtual reference services of the National Library is the method of collecting data for research in this study group, which is mostly based on library studies.
  Conclusion
  One of the most important actions of the National Library in the early days of the Covid-19 epidemic and after closing the library, in order to develop information services and help meet the information needs of members and users, was to increase the hours of simultaneous conversation. In this way, simultaneous conversation with users, in addition to meeting their information needs, provided a good opportunity to receive feedback and reasonable expectations of users from library services, which led to the provision of new services. The service of preparing digital copies of books, non-books, and periodical resources, respecting the intellectual property of the resources, was one of the important services that were launched in order to meet the needs of users, and currently, this service is available electronically for all members and non-members of the National Library. It is provided by sending a request to the e-mail address.
  Originality/value: This is the first study to investigate the impact of the COVID-19 pandemic on chat reference services at a national library.
  Keywords: content analysis, Chat reference, Virtual reference, COVID-19 Pandemic, National Library of Iran
 • MohammadHassan Azimi *, Fatemeh Hosseinizadeh Pages 421-442
  Purpose

  Scientific journals, as sources that provide first-class information to the scientific and research community, are expected to present their best to index and store articles accurately and quickly by search engines and databases. Among them, metadata is the best solution. Using metadata in article files can speed up retrieval appropriately in the semantic web environment. Therefore, the amount of information in the hidden web environment will be reduced, and as a result, the access and citation of articles will increase, and this will lead to the acceleration and improvement of the science dissemination process. Therefore, the current research aims to investigate the use of metadata in scientific journal articles inside and outside the country based on the authors' instructions and files uploaded in three formats: Word, PDF, and HTML.

  Method

  This research is of a descriptive type and was conducted by a survey method. The research community inside the country includes 90 international journals available on the journal ranking site of the Ministry of Science, Research, and Information Technology. For checking the conditions of entering the research, 50 journals were examined if they have an active page and link. Abroad, the multiplicity and dispersion of the subject created a heterogeneous society for investigation. Therefore, to solve this problem, the journals of three major publishers of scientific journals in different subject areas, namely Wiley, Elsevier, and Springer were selected and included in the study, each of which publishes the number of 2756, 2937, and 3750 journals respectively. The aforementioned publishers had the same publication structure and authors' guidelines for all journals, which made it easier to collect data and homogenize the community. The data collection tool is also a researcher-made checklist with 41 items (questions) in three parts to check Word, PDF files, and HTML. Each of the questions was extracted according to the standardsraised concerning metadata on the website of the World Wide Web Consortium (W3C). The face validity of the checklist was confirmed by a group of professors of the Department of Information Science and Epistemology, and its reliability was confirmed with Cronbach's alpha coefficientof 0.74.

  Findings

  Among domestic journals, there are no instructions in the authors' guide for preparing a Word file, and among foreign publishers, only Springer has paid attention to this issue. About the HTML file. Also, none of the internal journals have HTML files, but foreign publishers have paid attention to this issue and have acted according to metadata standards. Also, only a limited number of journals have taken into consideration the metadata requirements that can be implemented by the authors and required the authors to comply with them. The result of the significant analysis of the difference between domestic and foreign journals in components of Word, PDF, and HTML showed the significant value of the Kruskal-Wallis test for PDF files and HTML was less than 0.05 (sig≤0.05), so it can be said that the observed difference regarding the level of metadata compliance in PDF files and H.T.M.L., among domestic and foreign journals, is meaningful; But regarding Word files, the observed difference is not significant and the findings are at the same level.

  Conclusion

  Measuring the difference between domestic and foreign magazines in the components mentioned in three Word, PDF files, and H.T.M.L. is meaningful. Domestic journals (those that are published internationally and were the target of study in this research) do not pay any attention to these components mentioned in the three files of Word, PDF. and did not have HTML. Only 9 journals published by Springer Publications, because this publisher has a general instruction for all authors, have paid attention to the issue of metadata in Word file setting and include it in PDF files and H.T.M.L. of articles. In general, the attention to metadata and its use among domestic journals is almost zero, and it is necessary to pay serious attention to this issue in order to improve the quality of indexing and access to articles.

  Keywords: metadata, word file, pdf file, html file, indexing, data recovery, Scientific journals, Standards of Publications
 • Mohammad Hassanzadeh Pages 443-451

  Scientific authority as a core concept has a high priority of science and technology policymakers. Achieving scientific authority, although it requires the existence and establishment of various infrastructures, but it provides enduring benefits for the scientific and technological system. Contrary to the unified appearance of scientific authority, it comprises of various layers, which is conceptualized here into a mult-layered model of scientific authority. This model consists of four layers: "infrastructure", "process", "output", and "value creation". Each of the layers includes at least three sub-elements. In this article, while explaining these layers, the two-by-two interaction matrix of each of the infrastructure layers was created. This matrix represents three situations whih have been articulated. This article is considered as a starting point of a multifaceted approach to scientific authority, which eliminates the conflict of single-dimensional growth in each of the layers with the totality of scientific authority and makes the policy making for scientific authority more accurate and targeted.

  Keywords: Scientific authority, Multi-layered model, Favorable situation, Unfavorable situation, Fluctuating situation