فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 50، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • باقر مرسل *، حسین زیاری صفحات 7-21

  ورزش وفعالیت بدنی به عنوان پدیده اجتماعی سبک زندگی بسیاری از مردم را در سراسر دنیا به طرق مختلف فیزیکی، اقتصادی،آموزشی، سیاسی واجتماعی متاثر ساخته است.هدف از مطالعه حاضر بررسی پراکنش ورزشکاران در سطح استان سمنان و اولویت بندی رشته های ورزشی می باشد . این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی- تحلیلی است جامعه آماری پژوهش صاحب نظران و نخبگان ورزش استان سمنان (84 نفر) می باشند.نمونه آماری به شکل کل شمار در نظر گرفته شد.ابزار پژوهش مصاحبه، پرسشنامه باز و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور بررسی پراکنش ورزشکاران ،از نرم افزار Arc-GIS استفاده گردید. نتایج نشان داد که در مجموع بررسی های به عمل آمده شهرستانهای سمنان ، شاهرود دارای بیشترین ورزشکار و شهرستان آرادان دارای کمترین میزان ورزشکار است و در بررسی نسبت مربی به ورزشکار شهرستان مهدی شهر برتر از سایر شهرستانهاست. در نهایت شاهرود ،سمنان ، گرمساردارای بیشترین ورزشکاران نسبت به سایر استانها می باشند.و رشته های فوتبال ، بدمینتون ، ووشو و بسکتبال از اولویت های رشته های ورزشی استان سمنان هستند .با توجه به وجود نابرابری و عدم تعادل رشته های ورزشی در سطح یک استان ،بی شک امروز مسیولیتی خطیر متوجه جامعه ورزش است و تمامی مسیولان و دست اندرکاران در عرصه ورزش می بایست برای توسعه، رشد ورزش گام بر دارند چرا که دنیای مدرن جای پیچیده ای برای رشد و نمو بشریت است. ورزش در این عصر مدرن جز بسیار مهمی به شمار می رود.

  کلیدواژگان: ورزشکاران، رشته های ورزشی، اولویت بندی، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • محمدابراهیم عفیفی *، خلیل علی نژاد، مرضیه موغلی صفحات 22-42

  تخریب سرزمین یک فرایند جهانی است که در نهایت منجر به کاهش حاصلخیزی خاک می شود و اگر مفهوم آن را نوعی ناپایداری و عدم تعادل در رابطه بین انسان و محیط قلمداد کنیم، باید پذیرفت که بخش اعظمی از جهان و کشور ایران با این مشکل زیست محیطی روبرو است. مقابله با پدیده تخریب سرزمین و بیابان زایی نیازمند ارزیابی وپایش نوع وشدت تخریب اراضی، تعیین دلایل تخریب صورت گرفته و اتخاذ اقدامات لازم برای مواجهه با مشکل پیش آمده و نیز بررسی صحت انجلام پروژه های مزبور است . فناوری سنجش از دور نقش بسیار ارزنده ای در ارزیابی و پایش تخریب سرزمین و بیابان زایی در مقیاس های محلی، منطقه ای و جهانی دارد و سبب ایجاد رویکرد جدیدی در مطالعات مربوط به ارزیابی و پایش بیابان زایی گردیده است . در این مطالعه سعی شد با استفاده از داده های سنجش از دور و مدل مدالوس به ارزیابی بیابان زایی حوزه آبخیز شهر اصفهان پرداخته شود. درگام اول، بر اساس وضعیت منطقه، شش معیار اقلیم، خاک، پوشش گیاهی، آب زیرزمینی و مدیریت و سیاست برای ارزیابی میزان تخریب، مدنظر قرار گرفت. شاخص ها بر اساس میزان تاثیرشان بر فرایند تخریب، کمی و به هر کدام از آن ها طبق روش فازی امتیازی بین 5/0 تا 1 داده شد و در مقیاس پیکسل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که 4 درصد از سطح منطقه در رده خفیف،10 درصد منطقه در رده متوسط و 86 درصد منطقه در رده شدیدبیابان زایی قرار دارد . از نظر حساسیت محدوده به تخریب، 4% از مساحت کل محدوده در طبقه بالقوه، 22% در طبقه شکننده A، %50 در طبقه شکنندهB، %20 در طبقه شکنندهC و 3% در طبقه بحرانی قرار دارد. بنابراین حدود 92% از مساحت منطقه در طبقه شکننده قرار دارد.

  کلیدواژگان: بیابان زایی، مدالوس، سنجش از دور، شهر اصفهان
 • سید مرتضی طباطبایی، سید امیر شمس نیا *، علیرضا والی پور صفحات 44-60

  ارزیابی کیفیت اطلاعات ثبت شده مربوط به بارش و آبدهی ایستگاه ها نقش مهمی در بهبود کارایی و اصلاح نواقص آنها دارد. به همین علت جهت ایجاد و توسعه شبکه هایی مناسب و بهینه، شبکه ها باید مرتبا و در بازه های زمانی منظم براساس نیا-زهای پیش رو مورد ارزیابی و پایش قرار گیرند. در پژوهش حاضر با استفاده از تیوری آنتروپی، ارزش منطقه‏ای ایستگاه‏های باران‏سنجی و آب‏سنجی حوزه آبخیز جراحی- زهره مورد بررسی قرار گرفته است. با در نظر گرفتن گروهی از شاخص‏های آنتروپی، به تعیین ایستگاه‏های شاخص و مناطق ضعیف از نظر تبادل اطلاعات در شبکه پایش حوزه آبخیز پرداخته شده است و در نهایت پهنه بندی انجام گرفته است. براساس نتایج بدست آمده، 39/7 درصد از مساحت حوزه فاقد ایستگاه باران‏سنجی می‎باشد، در حالیکه نزدیک به 53 درصد مساحت حوزه در کلاس کمبود، کمبود شدید و فاقد تبادل اطلاعات بوده و 40 درصد از مساحت حوزه را کلاس متوسط، بالای متوسط و مازاد تشکیل داده است. بنابراین تراکم 42 ایستگاه‏ منتخب شبکه باران‏سنجی حوزه جراحی- زهره قابل قبول نمی‏باشد و ضروری است نسبت به پراکنش و چیدمان ایستگاه‏های باران‏سنجی حوزه تجدیدنظر جدی صورت گیرد. همچنین 16/21 درصد از مساحت حوزه فاقد ایستگاه آب‏سنجی می‎باشد. در حالیکه بالغ بر 7/5 درصد مساحت حوزه در کلاس کمبود، کمبود شدید و فاقد تبادل اطلاعات و بیش از 73 درصد از مساحت حوزه را کلاس متوسط، بالای متوسط و مازاد تشکیل داده است. بنابراین تراکم 16 ایستگاه‏ منتخب شبکه آب‏سنجی حوزه جراحی- زهره بهینه می‏باشد.

  کلیدواژگان: بارش، تیوری آنتروپی، ایستگاه‏ باران‎سنجی، شبکه آب‏ سنجی
 • یونس وزیری، جلال جمالی نسب، محمدعلی عاطفی *، حسن صادق پور، علی شورگشتی صفحات 61-76

  هدف از این مطالعه ارزیابی پراکنش آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون در فضاهای ورزشی شهر تهران می باشد. این تحقیق از نظر برونداد کاربردی است. در ابتدا داده های مربوط از طریق ایستگاه های سنجش آلاینده در منطقه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس درون یابی کریجینگ طبقه بندی شد.در نهایت بر اساس جدول شاخص کیفیت هوا، سطح اهمیت ایمنی بهداشتی طبقه بندی و نقشه مربوطه تهیه شد. از طریق تکنیک IO، لایه مکان یابی کاربری های حساس و آسیب پذیر روی سطح منطقه و لایه آلاینده قرار گرفت. نتایج نشان داد که منطقه 10 شهرداری تهران با میانگین غلظت 42 میکروگرم بر متر مکعب آلوده ترین منطقه از نظر این آلاینده در شهر تهران است. همچنین؛ بیشترین میزان آلاینده PM2.5 مربوط به نیمه مرکزی و جنوبی منطقه است. همچنین؛ آلوده ترین ماه سال آبان با میانگین غلظت 56 میکروگرم بر متر مکعب بوده است. این منطقه از نظر شاخص کیفیت هوا بر اساس نوع آلاینده ها 104 روز ناسالم برای گروه های حساس داشته است. ارزیابی ریسک زیست محیطی و بهداشتی برای این آلاینده حاکی از آن است که بر اساس روش ویلیام فاین، ریسک شماره 105 تعیین شده است که نشان دهنده میانگین سطح ریسک است. از این رو؛ به اقدامات اصلاحی و اضطراری برای کنترل خطر نیاز دارد.

  کلیدواژگان: ذرات معلق، ارزیابی ریسک، آلودگی هوا، شهر تهران
 • غلامرضا حسینعلی بیکی *، عباس اکبرپور نیک قلب رشتی، سید عظیم حسینی، حمیدرضا عباسیان جهرمی صفحات 77-100

  مقدمه پژوهش: 

  کشورهای جهان که در مسیر پیشرفت هستند جهت حفظ عملکرد و توانایی های خود، توجه ویژه ای به زیرساخت ها در ابعاد ملی دارند. اهمیت این موضوع از دهه های قبل شروع شده است و به عنوان معیار پیشرفت با الگوهای مدیریتی تلفیق شده است. بنابراین توجه و حفظ عملکرد زیرساخت های حیاتی و مدیریت موثر آن ها با در نظر گرفتن منابع محدود در کشور، نیازمند الگویی جامع برای شناسایی زیرساخت ها حیاتی و اولویت بندی آن ها می باشد.

  هدف پژوهش: 

  تعیین شاخص ها و سنجه های حیاتی بودن مبتنی بر ارزش ذاتی و نهادی زیرساخت ها

  روش پژوهش: 

  در پژوهش حاضر، برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحلیل مضمون و شبکه مضامین استفاده شد. در این روش با مرور اسناد کتابخانه ای و مقالات علمی، مضامین بر جسته استخراج شد. روش اعتبارسنجی این پژوهش روایی تفسیری است و با ارایه بازخورد نتایج حاصله از تحقیق به پنج نفر از خبرگان، تایید نهایی انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های تحقیق، 61 کد اولیه ایجاد شد. به دلیل کثرت کدها، موارد مشابه بر پایه قرابت مفهومی و معنایی به 10 مضمون نهایی تقلیل یافتند. سپس بر مبنای این مضامین، شاخص ها و سنجه های حیاتی بودن زیرساخت ها در قالب 9 رابطه اصلی ارایه شد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان می دهد، مهم ترین شاخص ها برای ارزیابی زیرساخت مبتنی بر ارزش ذاتی شامل؛ مبلغ سرمایه گذاری، عدم وابستگی به دیگر کشورها در تامین کالا و خدمات ضروری، تولید ناخالص داخلی، دسترسی عادلانه افراد به تسهیلات زندگی، دسترسی کافی به آب سالم، دسترسی جامعه به خدمات سلامت، حفظ و پایداری منابع (آب، خاک و هوا)، سودمندی زیرساخت در پشتیبانی و تولید تجهیزات نظامی است که می توان برای ارزیابی ارزشمندی زیرساخت ها مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: زیرساخت حیاتی، طبقه بندی، اولویت بندی، شاخص، سنجه
 • مرضیه موغلی صفحات 101-124

  هدف از انجام این تحقیق تحلیل مکانی پارک های شهر شیراز و بررسی الگوی همجواری و شعاع دسترسی فضاهای سبز موجود به منظور ارایه رهیافت ها و الگوی مناسب برای بهینه سازی نظام توزیع فضایی و الگوی مکان یابی فضاهای سبز در شهر شیراز می باشد.روش شناسی این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و کاربردی می باشد. ابتدا کلیه ی داده های فضایی مورد نیاز جمع آوری و بانک اطلاعاتی در محیط GIS و در نرم افزار ArcMap تشکیل گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی AHP، معیارهای شعاع پوششی، جمعیت و تراکم آن، دسترسی، کاربری های همجوار و...وزن دهی شدند. با توجه به یافته های به دست آمد مشخص شد که معیارهای دسترسی و تراکم جمعیت مهم ترین عوامل موثر در توزیع کاربری های شهری می باشد. همچنین در توزیع فضای سبز، معیارهای همجواری سازگار و ناسازگار، تراکم جمعیت و شبکه معابر مورد مطالعه قرار گرفت و همجواری فضاهای سبز بزرگ و نقشه نهایی جهت انتخاب مناسب ترین مکان ها و نامناسب ترین مکان های فضاهای سبز مشخص شد.با توجه به یافته های به دست آمده مشخص شد تعدادی فضاهای سبز در نظام همجواری با تمامی کاربری های مورد مطالعه به جز کاربری مسکونی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. همچنین با توجه به نقشه نهایی مناسب ترین مکان ها جهت احداث فضاهای سبز ، حاشیه های شهر شیراز در بخش های جنوب، شرق و غرب می باشد.

  کلیدواژگان: فضای سبز، تحلیل مکانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهر شیراز
|
 • bagher morsal *, hoseein ziari Pages 7-21

  Sports and physical activity as a social phenomenon has affected the lifestyle of many people all over the world in different physical, economic, educational, political and social ways. be This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of data collection. The statistical population of the research is experts and sports elites of Semnan province (84 people). Finally, the researcher made a questionnaire. In order to check the distribution of athletes, Arc-GIS software was used. The results showed that, in total, Semnan, Shahrood cities have the most athletes and Aradan city has the lowest amount of athletes, and in the examination of the coach-to-athlete ratio, Mehdi city is superior to other cities. Finally, Shahrood, Semnan, and Garmsar have the most athletes compared to other provinces. And football, badminton, wushu and basketball are among the priorities of Semnan province's sports fields. Due to the inequality and imbalance of sports fields at the first level The province, without a doubt, has a serious responsibility towards the sports community today, and all officials and people involved in the field of sports should take steps for the development and growth of sports. Because the modern world is a complex place for the growth and development of humanity. Sports is a very important part of this modern era.

  Keywords: athletes, sports, prioritization, geographic information system
 • mohammad ebrahim afifi *, khali alinejad, Marziyeh Mogholi Pages 22-42

  Destruction of the land is a global process that ultimately leads to a decrease in soil fertility, and if we consider its concept as a kind of instability and imbalance in the relationship between man and the environment, it should be accepted that a large part of the world and the country of Iran are dealing with this environmental problem. is facing Dealing with the phenomenon of land destruction and desertification requires evaluating and monitoring the type and intensity of land destruction, determining the causes of the destruction, and taking necessary measures to face the problem, as well as checking the integrity of the projects mentioned. Remote sensing technology has a very valuable role in the evaluation and monitoring of land degradation and desertification in local, regional and global scales and has led to the creation of a new approach in studies related to the evaluation and monitoring of desertification. Considering the importance of the destruction issue, in this study, an attempt was made to evaluate the desertification of Isfahan watershed by using remote sensing data and Medalos model. In the first step, based on the situation of the region, six parameters of climate, soil, vegetation, underground water and management and policy were considered to evaluate the amount of destruction. The indices were quantified based on their effect on the destruction process and each of them was given a score between 0.5 and 1.5 according to the fuzzy method, and they were studied in the pixel scale. The obtained results indicate that 4% of the area is in the mild category, 10% of the area is in the moderate category, and 86% of the area is in the severe category of desertification. In terms of the range's sensitivity to destruction, 4% of the total area of the range is in the potential class, 22% in the fragile class A, 50% in the fragile class B, 20% in the fragile class C and 3% in the critical class. Therefore, about 92% of the area of the region is in the fragile layer.

  Keywords: Desertification, Medalos, remote sensing, Isfahan city
 • Seyed Morteza Tabatabae, Seyed Amir Shamsnia *, Alireza Valipour Pages 44-60

  Assess the quality of rainfall and stream flow information have an important role in improving the efficiency and correct their deficiencies. For an optimal monitoring network design, they should be reviewed periodically based on the information needs and future water resources development plans. In this study evaluates regional values of rain-gauges and stream-gauges in Jarrahi- Zohre basin using the discrete entropy. To determine the regional value of each station within a region, several information parameters, were calculated to identify essential rain gauge and critical area. Based on the obtained results, 39.7% of the area of the area does not have a rain-gauge station, while nearly 53% of the area of the area is in the class of lack, severe lack and lack of information exchange, and 40% of the area of the area is in the middle class. Therefore, the density of the 42 selected stations of the rain gauge network in Jarrahi - Zohre basin is not acceptable and it is necessary to seriously reconsider the distribution and layout of the rain-gauge stations in the area. Also, 21.16% of the area of the area does not have a water measuring station. While more than 5.7% of the district area is in the class of deficiency, severe deficiency and lack of information exchange, and more than 73% of the area of the district is in the middle, upper middle and surplus class. Therefore, the density of the 16 selected stations of the water measurement network is optimal and other active water measurement stations can be removed from the monitoring network of the area.

  Keywords: Rainfall, Discrete Entropy, Rain-gauge, Hydrometric network
 • UNES VAZIRI, jalal jamalinasab, mohamad ali atefi *, hasan sadeghpoor, ali shorgashti Pages 61-76

  The purpose of this study is to evaluate the pollutant distribution of suspended particles with a diameter of less than 2.5 microns in sports spaces in Tehran. This research is practical in terms of output. At first, relevant data were collected and analyzed through pollutant measurement stations in the area. It was classified based on Kriging interpolation. Finally, based on the air quality index table, the importance level of health safety was classified and the corresponding map was prepared. Through the IO technique, the location layer of sensitive and vulnerable uses was placed on the surface of the area and the pollutant layer. The results showed that district 10 of Tehran municipality with an average concentration of 42 micrograms per cubic meter is the most polluted area in terms of this pollutant in Tehran. also; The highest amount of PM2.5 pollutant is related to the central and southern half of the region. also; The most polluted month of the year was November with an average concentration of 56 micrograms per cubic meter. This area has had 104 unhealthy days for sensitive groups in terms of air quality index based on the type of pollutants. The environmental and health risk assessment for this pollutant indicates that according to the William Fine method, risk number 105 has been determined, which represents the average level of risk. therefore; It requires corrective and emergency measures to control the risk.

  Keywords: suspended particles, risk assessment, air pollution, Tehran city
 • Gholam reza hossein ali beyki *, abbas akbarpour nik ghalb rashti, seyed azim hosseini, hamid Reza abasian jahromi Pages 77-100

  Introduction of the research: 

  The countries of the world that are on the path of progress pay special attention to infrastructures in national dimensions in order to maintain their performance and capabilities. Maintaining the performance and effective management of infrastructures with regard to limited resources requires a comprehensive model for prioritizing critical infrastructures.

  The purpose of the research: 

  to determine indicators and measures of criticality based on the intrinsic value of infrastructures

  Research method

  Thematic analysis method was used to answer the research question. In this method, by reviewing documents and scientific articles, prominent themes were extracted. The validation method of this research is interpretive validity. Final approval was done by presenting the results to five experts.

  Findings

  Based on the research findings, 61 initial codes were created. Due to the large number of codes, similar items were reduced to 11 themes based on conceptual affinity. Based on these themes, vital indicators were presented in the form of 9 main relationships.

  Conclusion

  The research results showed that the most important indicators include; The amount of investment, non-dependence on other countries in providing essential goods, gross domestic product, fair access to life facilities, sufficient access to clean water, access to health services, preservation and sustainability of resources (water, soil and air), usefulness of infrastructure in support and the production of military equipment that can be used to assess infrastructure.

  Keywords: critical infrastructure, classification, prioritization, index, content analysis
 • Marziyeh Mogholi Pages 101-124

  The purpose of this research is to analyze the location of parks in Shiraz city and to examine the neighborhood pattern and the radius of access of existing green spaces in order to provide approaches and a suitable model for optimizing the spatial distribution system and location pattern of green spaces in Shiraz city. The science of this research is descriptive-analytical and applied. First, all the required spatial data were collected and a database was created in the GIS environment and ArcMap software. Then, using the AHP hierarchical process analysis method, the criteria of coverage radius, population and its density, accessibility, neighboring uses, etc. were weighted.According to the findings, it was found that accessibility criteria and population density are the most important effective factors in the distribution of urban uses. Also, in the distribution of green space, criteria of compatible and incompatible contiguity, population density and road network were studied and the contiguity of large green spaces and the final map to select the most suitable places and the most unsuitable places of green spaces were determined.According to the findings, it was found that a number of green spaces in the neighborhood system with all the studied uses except residential use are in a bad condition. Also, according to the final map, the most suitable places for building green spaces are the utskirts of Shiraz city in the south, east and west parts.

  Keywords: Green space, spatial analysis, geographic information system, Shiraz city