فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
سال پانزدهم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/16
 • تعداد عناوین: 12
|
 • یعقوب بدری آذرین، شبنم صدقی*، محمد رسول خدادادی، رضا شجیع صفحات 9-28
  این پژوهش با هدف تدوین مدل توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران با استفاده از رویکرد سیستماتیک نظریه داده بنیاد انجام شده است. به منظور انجام این پژوهش کیفی، از طریق نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند، مصاحبه عمیق با 18 نفر از متخصصین و مسیولین مدیریت ورزشی و محیط زیست کشور انجام گردید. در روش تحقیق ضمن گردآوری داده ها، از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی مجموعه ای از کدها و مفاهیم اولیه، مقوله ها و پیوند میان این مقوله ها درقالب نظریه ی نهایی بدست آمد. یافته های تحقیق تحت عنوان شرایط علی شامل اصالت محیط زیست و وضعیت زیست محیطی موجود، الزامات وکنش متقابل ورزش و محیط زیست، ماهیت توسعه محور رویدادهای ورزشی می باشند و زیرساخت های سبز و محیط زیست میزبان، الزامات و نظام مندی سیستم زیست محیطی ورزش، نهاد حاکمیتی، سهم ورزش در توسعه ی کشور، پیوست فرهنگی و سازمانی،و نظام نامه مدیریتی به عنوان عوامل زمینه ای شناسایی شدند و در نهایت عوامل مداخله گر شامل ماهیت رویداد و محیط زیست، عوامل محیطی و مالی کلان، منابع داخلی و خارجی، نظارت، قانون گریزی و لابی گری و ساختار صنعت ورزش کشورر می باشند و با ارایه ی راهبردها و پیامدهای بر آمده از تحقیق، نظریه نهایی تدوین گردید. با بررسی نتایج تحقیق و بهره مندی از نظریه ی تدوین شده، می توان از طریق برنامه ریزی راهبردی و اجرایی نمودن استراتژی های متناسب در راستای توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی و در نهایت در جهت توسعه پایدار صنعت ورزش کشور گام های موثرتری را برداشت.
  کلیدواژگان: توسعه ی پایدار، رویداد ورزشی، محیط زیست، نظریه داده بنیاد
 • پریسا بصراوی، مرتضی طاهری*، خدیجه ایراندوست صفحات 29-43
  مقدمه
  شیوع چاقی و سندروم متابولیک در سراسر جهان رو به افزایش است. طبق تحقیقات، بین چاقی و میزان افسردگی ارتباط معناداری وجود دارد. ازآنجاکه اختلالات افسردگی، کم کاری تیرویید، چاقی و اختلال در پروفایل لیپیدی همگی به واسطه فعالیت بدنی پایین، و عادات نادرست غذایی ایجاد می شوند هدف از این پژوهش تاثیر هشت هفته مصرف ویتامین D3 و تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی، هورمون TSH و افسردگی در زنان چاق است.
  روش ها
  آزمودنی های تحقیق شامل 384زن چاق (BMI≥30) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در چهار گروه فعالیت هوازی، گروه مصرف مکمل D3، گروه فعالیت هوازی- مکمل D3 و گروه کنترل قرار گرفتند. سطوح سرمی TSH، LDL، HDL، TG و TC به روش الایزا مورد سنجش قرار گرفتند. برای بررسی میزان افسردگی نیز قبل و بعد از مداخلات از پرسشنامه افسردگی بک استفاده شد و برای تحلیل داده ها از برنامه SPSSاستفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد 8 هفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین D3 تاثیرمعنا داری بر میزان LDL، HDL، TC، TG و TSH سرم و افسردگی داشت نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد بین گروه های مداخله و گروه کنترل و گروه ترکیبی با دو گروه مکمل و گروه تمرین در میزان LDL، HDL، TC، TG و TSH تفاوت معناداری وجود دارد (p≤0.05
  نتیجه گیری
  به طور کلی می توان نتیجه گرفت که انجام هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط همراه با مصرف ویتامین D3 سبب بهبود پروفایل لیپیدی، تغییرات هورمون TSH و افسردگی در زنان چاق شود.
  کلیدواژگان: ویتامین D3، تمرینات هوازی، افسردگی
 • طهماسب شیروانی*، محسن اسمعیلی، کریم زهره وندیان صفحات 45-67
  هدف از تحقیق حاضر طراحی الگوی پاردایمی توسعه حرفه ای باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای بکارگیری بازاریابی ورزشی بوده است. روش تحقیق از نوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که با راهبرد نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال بودند. برای نمونه گیری از روش هدفمند استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه بصورت سوالات باز استفاده شد. داده های حاصل از 17 مصاحبه (از فرد 15 به بعد به اشباع نظری دست یافته شد) تجزیه و تحلیل گردید. داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. برای تایید پایایی از روش بازآزمون و کدگذاری مجدد توسط محققین دیگر استفاده شد که 3 مصاحبه به عنوان نمونه کدگذاری شد و در نهایت پایایی میزان 85 درصد بدست آمد. نتایج نشان داد در فرایند کدگذاری باز در مجموع تعداد 233 کد اولیه غیرتکراری ایجاد شد. این کدها بر اساس مشابهت موضوعی در قالب 20 مفهوم قرار گرفتند. سپس این مفاهیم در قالب الگوی پارادایمی مقوله قرار گرفت. این مفاهیم عبارتند از: شرایط علی (الزامات پایه ای، الزامات حرفه ای و الزامات سازمانی)؛ شرایط زمینه ای (قابلیت های ورزش فوتبال، قابلیت های زیرساختی، قابلیت های راهبردی و قابلیت های عملیاتی)؛ عوامل مداخله گر (موانع دولتی- مدیریتی، موانع سیاسی- اقتصادی و موانع فرهنگی- اجتماعی)؛ استراتژی ها (مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت منابع انسانی، مدیریت برند، مدیریت آمیخته بازاریابی ورزشی، مدیریت بین المللی و مدیریت حقوقی- قانونی) و پیامدها (توسعه بنیادی، توسعه ساختاری، توسعه محیطی و توسعه اقتصادی). استفاده از راهبردهای ذکر شده، می تواند امکان دستیابی به توسعه حرفه ای مطلوب باشگاه را فراهم کند. با توجه نقش و اهمیت فوتبال در جامعه و محبوبیت این رشته ورزشی می توان بیان نمود که باشگاه ها با بهره گیری از قابلیت های این رشته می توانند توان بازاریابی خود را افزایش دهند. ایجاد زیرساخت های لازم برای فوتبال و داشتن استراتژی های بلند مدت جهت توسعه و بهبود باشگاه و بازاریابی و در نهایت ایجاد عملیاتی در راستای استراتژی می تواند کمک شایانی به مدیریت حرفه ای فوتبال و باشگاه ها داشته باشد.
  کلیدواژگان: قابلیت بازاریابی، توسعه اقتصادی، الزامات بازاریابی، راهبردهای مدیریتی
 • غلامحسن جعفرزاده*، احمد ولی زاده، ایمان فتحی صفحات 69-80
  بیماری آلزایمر یک اختلال مغزی پیش رونده است که باعث آسیب به مناطق مغزی دخیل در تثبیت حافظه و دیگر نواحی شناختی می شود. دونپزیل داروی ضد آلزایمر و یک مهار کننده غیر رقابتی برگشت پذیر آنزیم کولین استیل استراز است. از عوارض جانبی دونپزیل سرگیجه و کاهش تعادل و گرفتگی عضلات می باشد. در این مطالعه تجربی 60 سر موش صحرایی نر بالغ با میانگین وزن 280-230 گرم انتخاب و به دو گروه اصلی آلزایمری و کنترل تقسیم شدند. حیوانات در گروه کنترل نرمال سالین دریافت نمودند و در گروه آلزایمری بوسیله تزریق داخل بطنی STZآلزایمری شدند. نمونه ها به شش زیر گروه: 1. کنترل-غیرفعال 2.کنترل-تمرین 3.آلزایمر-غیرفعال 4.آلزایمر-تمرین 5. آلزایمر-دونپزیل-غیرفعال 6.آلزایمر-دونپزیل-تمرین تقسیم شدند. دونپزیل به صورت روزانه و با دوز 5/1 میلی گرم در کیلوگرم به گروه های تحت درمان خورانده شد. تمرین شامل بالابردن وزنه از نردبان بود. موش ها پس از 24 ساعت از آخرین جلسه تمرین بر روی دستگاه روتارود قرار گرفتند و زمان فعالیت آن ها روی دستگاه ثبت گردید. در این پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری 05/0 p≤ به منظور مقایسه گروه ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که مصرف هشت هفته داروی دونپزیل بر تعادل حرکتی در موش های آلزایمری بطور معنی داری (05/0p≤) تاثیر منفی داشته است، هشت هفته تمرین مقاومتی بر تعادل حرکتی در موش های آلزایمری بطور معنی داری (05/0p≤) تاثیر مثبت داشته است. به نظر می رسد انجام تمرینات مقاومتی با تقویت عضلات، نورون زایی، افزایش تعداد فاکتورهای نوروتروفیک مربوط به بقا، تمایز و تغییر سیناپس های عصبی باعث بهبود تعادل حرکتی در موشهای آلزایمری تحت درمان با دونپزیل گردیده و انجام این نوع تمرینات می تواند جهت کاهش عوارض مربوط به کاهش تعادل در بیماران آلزایمری در دوران مصرف دونپزیل توصیه شود.
  کلیدواژگان: آلزایمر، تمرین مقاومتی، تعادل حرکتی، دنپزیل، موش صحرایی
 • رقیه سرلاب*، محسن صادقی، مریم فریدفتحی صفحات 81-99
  در این پژوهش به مدلسازی توسعه کسب و کارهای ورزشی بانوان استان آذربایجان غربی پرداخته شد. جامعه تحقیق اساتید مدیریت ورزشی و متخصص در حوزه بازاریابی و کسب و کار ورزشی، افراد متخصص و خبره در امر کسب و کار ورزشی بانوان، مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان و ادارات ورزشی، مسیولین کمیته بازاریابی باشگاه های ورزشی استان و بانوان فعال در حوزه کسب و کار ورزشی استان بودند که از بین آن ها نمونه گیری با روش گلوله برفی تا اشباع نظری ادامه یافت و با 17 نفر اشباع نظری حاصل شد. در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای دست یابی به اعتبار پژوهش ترکیبی از معیارهای درگیری پیوسته و طولانی مدت محققان، مشاهده مداوم، بازبینی همکاران، ذهنیت پیش رونده، مشارکت شرکت کنندگان و استفاده از منابع اطلاعاتی چندگانه مورد توجه محققان قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی پایایی پژوهش، از روش توافق دو کدگذار و کدگذاری پژوهشگر در یک فاصله زمانی مشخص استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد عوامل اجتماعی، عوامل اعتقادی و عوامل اقتصادی به عنوان عوامل علی، عوامل مدیریتی، امکانات و تجهیزات، میزان دانش و عوامل فرهنگی به عنوان شرایط زمینه ای، مسایل مالی، مسایل اجتماعی، مسایل فرهنگی، عوامل انگیزشی و عوامل بازدارنده به عنوان شرایط مداخله گر شناسایی شدند. همچنین راهبردهای فرهنگی، مدیریتی و اقتصادی به عنوان عوامل راهبردی و افزایش نشاط، افزایش سلامتی، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی به عنوان پیامدها شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: کسب و کار ورزشی، کارآفرینی، اشتغال بانوان
 • رقیه فخرپور*، کریم صالح زاده، کبری صحبتی داودخانی صفحات 101-113
  هدف از این مطالعه آزمون روش ردیاب پراکندگی رامان ارتقاع یافته سطحی در شناسایی مواد نیروزای دوپینگی در بدنسازان حرفه ای مرد بود که مواد ناندرولون، تستوسترون و دگزامتازون را مصرف کرده بودند. در این پژوهش نیمه تجربی 36 نفر از مردان بدنساز بین سنین20 الی35 سال که حداقل سه سال سابقه ورزش حرفه ای داشتند، انتخاب و به دو گروه مصرف کننده مواد نیروزا و گروه کنترل تقسیم شدند و بعد از یک دوره ی یک ماهه مصرف مواد نیروزای تستوسترون، ناندرولون و دگزامتازون ، نمونه خونی آنها در آزمایشگاه با استفاده از روش پراکندگی رامان بهبود یافته با دقت بسیار بالا ردیابی و تجزیه و تحلیل گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری پژوهش برای مقایسه ویژگی های بین دو گروه تمرین و گروه کنترل از آزمون تی مستقل استفاده گردید. همچنین طیف های حاصل رامان با استفاده از نرم افزار Origin pro 2018 بررسی و تحلیل گردید. نتایج تحلیل داده ها نشان داد مواد مورد نظر بعد از آزمایش توسط SERS، افزایش معناداری داشتند و مقایسه طیف رامان ارتقاء یافته با طیف ثبت شده به صورت طیف رامان عادی اولیه، افزایش داشته و افزایش شدت اوج رامان از لحاظ آماری، در سطح (05/0>P) تفاوت معنی داری دارند و مواد نیروزای مصرفی تستوسترون، ناندرولون و دگزامتازون خون ورزشکاران مرد بدنساز با استفاده از روش ردیاب پراکندگی رامان بهبود یافته سطحی با جزییات ریز شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج، طیف سنجی رامان ابزار تشخیصی قدرتمندی است که بادقت بسیار بالایی جزییات و مولکول های ریز مواد را با توانایی بسیار بالایی شناسایی می کند. لذا استفاده از طیف سنجی رامان از اهمیت و مزایای فوق العاده ای برخوردار است و پیشنهاد می شود که برای صرفه جویی در هزینه ها و صرفه جویی در زمان، از این روش برای تشخص دوپینگ بعنوان یک روش تست دوپینگ در مسابقات داخلی استفاده شود.
  کلیدواژگان: مواد نیروزا، ردیاب پراکندگی رامان بهبود یافته سطحی، بدنسازان حرفه ای
 • فاطمه عاقل آزاد، محمد رحیم نجف زاده*، حمید جنانی، جعفر برقی مقدم صفحات 115-128
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی بهرهوری بر اساس رفتار شهروندی سازمانی و بهره وری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا مقطعی از نوع کمی بود. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در سال 1399 به تعداد 320 نفر بودند که حجم نمونه از طریق جدول مورگان و کرجسی 176 نفر تعیین که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (2007)، بهره وری سازمانی شریفی(1391) و پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی ولبا و جانسن (2010) بود که اعتبار آن از طریق روایی محتوایی تایید و پایایی نیز با روش آلفای کرونباخ 88/0 شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو بخش آمار توصیفی در نرم افزار Spss25 و آمار استنباطی مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد.

  یافته ها

  شاخص های برازش مدل نشان داد که مدل از سطح برازش مناسبی برخوردار بود و کیفیت کلی مدل نیز (GOF) نیز 441/0 شد. نتایج نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی بر بهره وری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری داشت. همچنین بهره وری سازمانی بر بهره وری کارکنان نیز تاثیر مثبت و معناداری داشت. (01/0 > P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، بهره وری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بهره وری کارکنان اثرگذار بود و از این رو، باید وزارت ورزش و جوانان با برگزاری دوره های توانمندسازی رفتار کارکنان و رفتار سازمانی آنان باعث بهبود بهره وری شود.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، بهره وری سازمانی، بهره وری نیروی انسانی
 • مهناز نجفی*، فرشاد غزالیان، عباسعلی گایینی، حسین عابدنطنزی، ماندانا غلامی صفحات 129-144
  آترواسکلروز یکی از سازوکارهای بیماری قلبی عروقی است که با بدعملکردی اندوتلیال وابسته به اختلال اتساع ناشی از جریان خون (FMD) شناسایی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی 12 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید (HIIT) با تمرین تداومی با شدت متوسط (MICT) بر واسپین، نیتریک اکساید (NOx) پلاسمایی و ارتباط آن ها با FMD در بیماران دیابتی نوع 2 (T2D) بود. بدین منظور 48 بیمار T2D به طور تصادفی به سه گروه HIIT (16 نفر)، MICT (16 نفر) و گروه کنترل (بدون تمرین) (16 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین HIIT شامل 12 تناوب 5/1 دقیقه ای با شدت 85 تا 90 درصد حداکثر تواتر قلبی (HRmax) و 2 دقیقه با شدت 55 تا 60 درصد HRmax بود. برنامه MICT شامل 42 دقیقه با شدت 70 درصد HRmax سه جلسه در هفته روی دوچرخه کارسنج اجرا شد. نمونه های خونی 48 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین جمع آوری شد. واسپین به روش الایزا و مقادیر NOx به روش Griess سنجیده شد. FMD با استفاده از اولتراسوند در دو مرحله پیش و پس از مداخله های تمرینی ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18و آزمون واریانس خطی-ترکیبی انجام شد. نتایج نشان داد مقادیر پلاسمایی واسپین و NOx و درصد FMD به دنبال 12 هفته تمرین ورزشی (HIIT و MICT) در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشت (05/0 P<). تفاوت معناداری بین HIIT و MICT برای واسپین وجود نداشت. درحالی که تفاوت معناداری در مقادیر پلاسمایی NOx و درصد FMD بین گروه HIIT و MICT وجود داشت (05/0 P<). به علاوه، بین مقادیر FMD با واسپین و NOx در گروه HIIT (001/0 P=) و واسپین (037/0 P=) و NOx (026/0 P=) در گروه MICT ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. به نظر می رسد شدت تمرینی از راه افزایش مقادیر پلاسمایی واسپین و مقادیر NOx به بهتر شدن FMD در بیماران دیابت نوع 2 منجر شده است.
  کلیدواژگان: آترواسکلروز، اتساع ناشی از جریان خون، تمرین تناوبی خیلی شدید، دیابت نوع 2، عملکرد اندوتلیال
 • احمد آزم، سعید امیرنژاد*، نصرالله محمدی صفحات 145-168
  تحقیق حاضر بدنبال طراحی مدل برون سپاری بازاریابی در باشگاه های فوتبال ایران می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته کیفی و کمی انتخاب می باشد. جامعه آماری متناسب با هدف و چارچوب پژوهش برای دو فاز کیفی و کمی انتخاب شد. تعداد 20 مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری انجام پذیرفت. در بخش کمی جامعه آماری شامل اساتید و فعالین ورزش و نمونه آماری بر اساس تعداد قابل کفایت جهت مدل سازی در نرم افزار pls 400 نفر بوده است. در فاز کیفی از ابزار مصاحبه های اکتشافی و در بخش کمی از تکنیک دلفی جهت شناسایی و تایید عوامل و نیز پرسشنامه مستخرج از مرحله کیفی و دلفی فازی استفاده شد. روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل محتوا به صورت کدگذاری استفاده شد. در بخش کمی از روش آلفای کرونباخ و همچنین از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی جهت تایید سازه پژوهش استفاده شد. تمامی آزمون های آماری استنباطی در (نرم افزار SPSS24) و جهت مدل-یابی ساختاری و سنجش روابط چندگانه بین متغیرها از نرم افزار smart pls استفاده شد. در بخش کیفی و بعد از کد گذاری مصاحبه ها، 94 مولفه موثر بر برونسپاری بازاریابی فوتبال گردید. تحلیل عامل اکتشافی که 71 شاخص شناسایی شده را در 13 دسته عوامل فنی و ساختاری، عوامل مدیریتی، فرهنگ باشگاه، زیر ساخت های سیاسی، قانونی و حقوقی، نظارت و ارزشیابی، مدیریت هرینه، صنعت ورزش، قیمت گذاری، پتانسیل فوتبال، مشوق ها، موفقیت ورزشی، قدرت بازار طبقه بندی شد. سرانجام نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد تمام عوامل بر برونسپاری بازاریابی فوتبال رابطه و تاثیر دارند. به طور کلی برون سپاری فوتبال اگر در شرایط مناسب و با ابزار و روش های موثر و صحیح صورت نگیرد به هیچ وجه مشکلات موجود را حل نخواهد کرد؛ لذا پیشنهاد می شود مدیران باشگاه های ورزشی با ایجاد زیر ساخت های فنی و ساختاری و توجه به فرهنگ باشگاه حضور پیمانکاران بازاریابی را در باشگاه فراهم کنند و با نظارت و ارزشیابی به موقع عملکرد آنان را بررسی نموده تا باشگاه ها منابع مالی لازم را بدست اورند و در نتیجه باعث موفقیت باشگاه ها گردد.
  کلیدواژگان: جذب بازار، برونسپاری، مدل، فوتبال
 • فاطمه اکبری، مهرزاد مقدسی* صفحات 169-180
  هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مکمل کروسین بر بیان ژن هیپوکامپی MAP-Tau و فاکتور رشد عصب (NGF) در موش های آلزایمری مدل تری متیل تین بود.در مطالعه تجربی حاضر، تعداد 40 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد اسپراگ داولی با تزریق درون صفاقی 8 میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن سم تری متیل تین (TMT) مبتلا به بیماری آلزایمر شده و به طور تصادفی در پنج گروه (1) کنترل مبتلا به آلزایمر هفته اول، (2) کنترل مبتلا به آلزایمر هفته آخر (3) تمرین استقامتی (4) تمرین استقامتی + مصرف مکمل کروسین و (5) مصرف مکمل کروسین تقسیم شدند. به منظور بررسی اثرات القاء بیماری آلزایمر بر متغیرهای تحقیق 16 سر موش صحرایی سالم در گروه کنترل قرار گرفتند و 8 سرموش هفته اول و 8 سرموش هفته آخر قربانی شدند. موش های صحرایی گروه های 3 و 4 به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته، هر جلسه 15 تا 30 دقیقه و با سرعت 15 تا 20 متر بر دقیقه بر نوارگردان ویژه موش های صحرایی دویدند و گروه های 4 و 5 به مدت هشت هفته روزانه 25 میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن مکمل کروسین را به صورت صفاقی دریافت کردند. بیان ژن MAP-Tau و NGF در بافت هیپوکامپ با استفاده از روش Real-time PCR اندازه گیری شد.‬‬‬‬‬‬نتایج نشان داد تزریق TMT موجب افزایش بیان ژن MAP-Tau در گروه مبتلا به آلزایمر نسبت به گروه کنترل سالم شد (001/0=P). پس از هشت هفته مداخله، بیان ژن MAP-Tau در گروه تمرین (03/0=P)، گروه مصرف مکمل کروسین (02/0=P) و گروه تمرین + مکمل کروسین (001/0=P) کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل مبتلا به آلزایمر پیدا کرد و این کاهش در گروه تمرین + مکمل کروسین از همه بیشتر بود. همچنین نتایج نشان داد تزریق TMT موجب کاهش سطح NGF در گروه مبتلا به آلزایمر نسبت به گروه کنترل سالم شد (001/0=P). پس از هشت هفته مداخله، بیان ژن NGF در گروه تمرین (02/0=P)، گروه مصرف مکمل کروسین (01/0=P) و گروه تمرین + مکمل کروسین (03/0=P) افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل مبتلا به آلزایمر پیدا کرد و این افزایش در مکمل کروسین از همه بیشتر بود.به طور کلی به نظر می رسد تمرین استقامتی موجب بهبود روند آلزایمر در موش ها شده و مصرف مکمل کروسین این بهبود را تقویت می کند.‬‬‬‬
  کلیدواژگان: آلزایمر، تخریب هیپوکامپ، تمرین استقامتی، کروسین، نروتروفین
 • فرزانه مظلومی سوینی*، جواد شهلائی صفحات 181-202
  نظر به ضرورت شناسایی ابعاد تفکر استراتژیک متناسب با فضای ویژه حاکم بر ورزش، هدف از انجام این پژوهش شناسایی مولفه های تفکر استراتژیک در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بوده است. این پژوهش از مطالعات کیفی اکتشافی بوده که با استفاده از تحلیل تماتیک انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش خبرگان مدیریت ورزشی با تجربه آشنایی با مبانی مدیریت و تفکر استراتژیک بودند که متناسب با ماهیت پژوهش تعداد 16 نفر به عنوان مشارکت کننده به صورت گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری، مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده ها شامل یک مصاحبه نیمه ساختارمند بود. از روش توافق درون موضوعی جهت اطمینان از پایایی مصاحبه ها استفاده شد، و روایی نیز با نظرخواهی از متخصصان مدیریت ورزشی و اعمال بازنگری بر اساس نظر آنها تایید گردید. تحلیل تماتیک با استفاده از مدل شش مرحله ای برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 147 کد، 13 مضمون فرعی و پنج مضمون اصلی شد. تحلیل داده ها نشان داد که مولفه های تفکر استراتژیک در فدراسیون های ورزشی شامل "تحول گرایی"، "پایشگری"،"سیالیت ذهن"، "هوشمندی"، و "تفکر سیاسی" بودند. توجه به یافته های پژوهش نشان می دهد که مولفه های تفکر استراتژیک در فدراسیون های ورزشی متناسب با فضای خاص حاکم بر ورزش، نسبت به سایر مدل های موجود تفکر استراتژیک که عمدتا در حوزه های غیر ورزشی ارایه شده اند متفاوت بوده و این تفاوت می-تواند به سبب ماهیت متفاوت ورزش با سایر حوزه های مورد مطالعه در ادبیات باشد.
  کلیدواژگان: تفکر استراتژیک، فدراسیون های ورزشی، مدیران ورزشی، مدیریت استراتژیک
 • سید حامد قیامی تکلیمی، رقیه افرونده*، محمد جواد پوروقار، عباس صادقی، لیلا کاتبی صفحات 203-217

  اثرات ورزش و سیرتویین 1 بر شاخصهای التهابی ممکن است یک هدف درمانی برای بیماری دیابت نوع 2 باشد. هدف از این مطالعه، تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی به همراه مصرف مکمل عصاره برگ شاتوت بر سطوح سرمی سیرتویین 1 و شاخص مقاومت به انسولین در مردان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 بود. در این مطالعه نیمه تجربی بالینی 40 مرد سالمند مبتلا به دیابت (سن: 50/1± 07/67) به طور تصادفی در پنج گروه کنترل، دارونما، عصاره، تمرین و عصاره + تمرین به طور مساوی قرار گرفتند. تمرینات هوازی (10 الی 30 دقیقه با شدت 50 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه) و تمرینات مقاومتی (30 تا 40 دقیقه، 8 تا 12 تکرار در هر حرکت، بین 40 تا80 درصد یک تکرار بیشینه) انجام شد. عصاره برگ شاتوت در سه وعده (هر وعده، 2 کپسول 500 گرمی) برای آزمودنی ها تجویز شد. متغیرها 48 ساعت قبل و بعد از آزمون، اندازه گیری شدند. در گروه های تمرین، عصاره و تمرین+ عصاره کاهش معنادار شاخص مقاومت انسولین و افزایش معنادار سطح سیرتویین 1 مشاهده شد (05/0P<). نتایج بین گروهی اختلاف معناداری را در شاخص مقاومت به انسولین (001/0= P، 70/60=F) و سیرتویین1 (001/0= P، 38/15=F) نشان داد که این تغییرات درگروه عصاره + تمرین نسبت به گروه های تمرین و عصاره بزرگ تر است)05/0(P<. به نظر می رسد، تجویز یک برنامه ترکیبی در کنار مصرف عصاره برگ شاتوت در سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 می تواند بیشترین تاثیر را در بهبود مقاومت به انسولین و سیرتویین1 در سالمندان دیابتی داشته باشد

  کلیدواژگان: تمرینات ترکیبی، عصاره برگ شاتوت، سیرتوئین1، مقاومت به انسولین، دیابت نوع 2
|
 • Yaqub Badri Azarin, Shabnam Sedghi *, Mohammad Rasoul Khodadadi, Reza Shajie Pages 9-28
  This research was conducted with the aim of developing an environmentally sustainable development model for sports events in Iran using a systematic approach to the Grounded theory. In order to carry out this qualitative research, from the research community that included the key players in sport and the environment, through in-purpose sampling, a deep interview was carried out with 18 experts from the sport and environmental management of the country. In the research method, by coding the open, pivotal and selective set of codes and concepts, the categories and links between these categories were obtained in the final theory. The findings of the study, called the causative conditions, include environmental authenticity and existing environmental status, the requirements and interaction of sport and the environment, the nature of the development of sports events, The underlying factors include the green infrastructure and the host environment, the requirements and sport system, the governing body, the share of sport in development of the country, the cultural and organizational attachment, the management plan Finally, interventional factors include the nature of the event and the environment, environmental and financial factors, internal and external resources, oversight, lobbying, and the structure of the sport industry And with the presentation of the strategies and outcomes, the final theory was developed. By studying the results and benefiting from the developed theory, it is possible to take more effective steps through strategic planning for sustainable environmental development of sport events and ultimately for sustainable development of the sport industry
  Keywords: Environment, Grounded theory, Sports event, sustainable development
 • Parisa Basravi, Morteza Taheri *, Khadigeh Irandoust Pages 29-43
  Introduction
  The prevalence of obesity and metabolic syndrome is increasing worldwide. According to research, there is a significant relationship between obesity and depression. Because depressive disorders, hypothyroidism, obesity, and lipid profile disorders are all caused by poor physical activity and poor eating habits, the aim of this study was to evaluate the effect of eight weeks of vitamin D3 and aerobic exercise on lipid profile, TSH and Depression in obese women.
  Methods
  The subjects of the study included 384 obese women (BMI≥30) were selected by simple random sampling method and were divided into four groups of aerobic activity, D3 supplementation group, D3 supplemental aerobic activity group and control group. Serum levels of TSH, LDL, HDL, TG and TC were measured by ELISA. Beck Depression Inventory was used to assess depression before and after the interventions and SPSS program was used to analyze the data.
  Results
  The results showed that 8 weeks of aerobic exercise and vitamin D3 consumption had a significant effect on serum LDL, HDL, TC, TG and TSH levels and depression. There was a significant difference between LDL, HDL, TC, TG and TSH in the supplement and exercise groups (p≤0.05
  Conclusion
  In general, it can be concluded that eight weeks of moderate-intensity aerobic exercise combined with vitamin D3 improves lipid profile, TSH changes and depression in obese women.
  Keywords: Vitamin D3, Aerobic exercise, depression
 • Tahmaseb Shirvani *, Mohsen Esmaeili, Karim Zohrevandian Pages 45-67
  The purpose of this study was to design a paradigm model of professional development of Iranian Premier League clubs based on the use of sports marketing. The research method is exploratory and has a qualitative nature that has been used with the strategy of data-based theory. The research population included professors of sports management, CEOs and marketers of Iranian Premier League football clubs, members of the marketing committee of the Football Federation. Purposeful method was used for sampling. Open-ended interviews were used to collect data. Data from 17 interviews (theoretically saturated from 15 onwards) were analyzed. Data were analyzed in three stages of open, axial and selective coding. To confirm the reliability, the method of retesting and re-coding was used by other researchers. Three interviews were coded as a sample and finally the reliability of 85% was obtained. The results showed that in the open coding process, a total of 233 non-duplicate initial codes were generated. These codes were divided into 20 concepts based on thematic similarity. Then, these concepts were placed in the form of a paradigm model of the category. These concepts include: causal conditions (basic requirements, professional requirements, and organizational requirements); Background conditions (football sports capabilities, infrastructure capabilities, strategic capabilities and operational capabilities); Interfering factors (government-managerial barriers, political-economic barriers and socio-cultural barriers); Strategies (customer relationship management, human resource management, brand management, sports marketing mix management, international management and legal management) and consequences (fundamental development, structural development, environmental development and economic development). Using the mentioned strategies, it will be possible to achieve the development of the desired profession of the club. Given the role and importance of football in society and the popularity of this sport, it can be said that clubs can increase their marketing power by taking advantage of the capabilities of this sport. Creating the necessary infrastructure for football and having long-term strategies for the development and improvement of the club and marketing, and finally creating an operation in line with the strategy can be of great help to the management of football professions and clubs.
  Keywords: marketing capability, Economic Development, Marketing Requirements, Management strategies
 • Gholamhasan Jafarzadeh *, Ahmad Valizadeh, Iman Fathi Pages 69-80
  Alzheimer’s disease is a progressive disorder that damage brain areas for the consolidation of memory and other cognitive areas. Donepezil is a reversible acetylcholinesterase inhibitor widely used to cure Alzheimer’s disease. Among the side effects of this drug are nausea, muscle cramps, and a reduction in patients’ balance. This study aimed to investigate the effect of an 8-week resistance exercise on the balance of rats with Alzheimer’s disease during the treatment with Donepezil. In this study, 60 adult male rats with an average weight of 230-280 g were selected and then divided into two main groups: interventional group (those with Alzheimer’s disease) and control group (those without Alzheimer’s). In this regard, the control group received saline, while interventional group was intentionally pushed to catch Alzheimer’s disease as STZ was injected into their body. The rats were divided into six subgroups as follows: 1)control-resting; 2)control-exercise; 3)Alzheimer-resting; 4)Alzheimer-exercise; 5)Alzheimer-Donepezil; and 6)Alzheimer-Donepezil-exercise. Donepezil was orally taken at a dose of 1.5 mg/kg per day. The exercise included lifting weights throughout a ladder. The rats were placed on a Rotarod. device 24 h after the last session of resistant exercises, and the time of their activity on the rotarod was recorded. one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey post hoc test was used to compare groups at a significance level of p <0.05. Based on the results, an 8-week consumption of Donepezil exerted a significant negative effect on the balance of rats with Alzheimer’s (p≤0.05), whereas an 8-week resistant exercise had a significant positive effect on the balance of rats with Alzheimer’s (p≤0.05). Resistant exercise seems to enhance the balance of rats with Alzheimer’s under the Donepezil treatment, which can be explained by the strengthening of rats’ muscles, neurogenesis, and increased number of neurotrophic factors related to survival, differentiation, and change of neuron synapses And this type of exercise can be recommended to reduce the side effects associated with decreased balance in Alzheimer's patients while taking Donepezil.
  Keywords: Alzheimer's, resistance training, Motor Balance, Donepezil, Rat
 • Roghayeh Sarlab *, Mohsen Sadeghi, Maryam Faridfathi Pages 81-99
  In this study, a model for the development of women's sports businesses in West Azerbaijan province was designed. Research community of sports management professors and experts in the field of marketing and sports business, experts in the field of women's sports business, managers and experts of the Ministry of Sports and Youth and sports departments, officials of the marketing committee of provincial sports clubs and women active in the field There were sports businesses in the province, among which sampling by snowball method continued until theoretical saturation and with 17 people saturation was achieved. In the present study, semi-structured interviews were used to collect data. To achieve the validity of the research, a combination of criteria of continuous and long-term involvement of researchers, continuous observation, peer review, progressive mentality, participation of participants and the use of multiple information sources were considered by researchers. Also, in order to evaluate the reliability of the research, the method of agreement between the two coders and the researcher coding in a specific time interval was used. The results showed that social factors, belief factors and economic factors as causal factors, managerial factors, facilities and equipment, knowledge and cultural factors as background conditions, financial issues, social issues, cultural issues, motivational factors and deterrents as Interventional conditions were identified. Also, cultural, managerial and economic strategies were identified as strategic factors and increase vitality, increase health, economic development and social development as outcomes.
  Keywords: Sport businesses, Entrepreneurship, Women's Employment
 • Roghayeh Fakhrpour *, Karim Salehzadeh, Kobra Sohbati Davodkhani Pages 101-113
  AbstractThe aim of this study was to test the Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) method to identify doping in professional male bodybuilders who had used nandrolone, testosterone and dexamethasone.In this quasi-experimental study, 36 bodybuilder men aged from 20 to 35 years old who had at least three years of professional exercise experience were selected and divided in ergogenic substance users and the control groups. After a one-month period of testosterone, nandrolone and dexamethasone injection, their blood samples were tracked and analyzed in the laboratory using the Surface Enhanced Raman Spectroscopy method with very high accuracy. Independent T-test was used to compare the ergogenic substances levels among training and control groups. Also Raman Spectra were analyzed by using origin pro 2018 software. Results showed that by using SERS analysis the substances had a significant increase in comparison to the recorded spectrum as the initial improved normal Raman spectrum. Raman spectrum statistically increased the intensity of Raman peaks at the level of (P<0.05). Testosterone, nandrolone and dexamethasone ergogenic substances were identified in details in the blood of male bodybuilders using fine-grained Surface Enhanced Raman Spectroscopy method.According to the results, Raman spectroscopy is a powerful diagnostic method which detects details and molecules of small materials with a very high accuracy. Along with other methods of identifying materials, the usage of Raman spectroscopy has got great importance and benefits and it is suggested that to identify doping, this method can be used as a method of doping testing in domestic competitions to save costs and time.
  Keywords: Ergogenic Substances, Surface Enhanced Raman Spectroscopy, professional bodybuilders
 • Fateme Aghel Azad, Mohammad Rahim Najaf Zade *, Hamid Janani, Jafar Barghi Moghaddam Pages 115-128
  Purpose

  The purpose of this study was to design a productivity model based on organizational citizenship behavior and organizational productivity of employees of sports and youth departments of East Azerbaijan province.

  Method

  The present study was applied in terms of purpose and quantitative in terms of implementation method. The statistical population of this study was all employees of sports and youth departments of East Azerbaijan province in 2019 in 320 people that the sample size was determined through Morgan and Krejcie table 176 people who were selected by simple random sampling method. The research instruments included the standard questionnaires of organizational citizenship behavior of Oregon and Kanowski (2007), Sharifi organizational productivity (2012) and the standard questionnaire of manpower productivity of Welba and Johnson (2010), whose validity was confirmed by content validity and reliability by alpha method. Cronbach was 0.88. To analyze the data, two sections of descriptive statistics in Spss25 software and inferential statistics for structural equation modeling in Smart PLS3 software were used.

  Findings

  The fit indices of the model showed that the model had a good level of fit and the overall quality of the model (GOF) was 0.441. The results showed that organizational citizenship behavior had a positive and significant effect on employee productivity. Organizational productivity also had a positive and significant effect on employee productivity (P <0.01).

  Conclusion

  According to the results, organizational productivity and organizational citizenship behavior had an effect on employee productivity, and therefore, the Ministry of Sports and Youth should improve productivity by holding courses to empower employees' behavior and organizational behavior.

  Keywords: organizational citizenship behavior, Organizational Productivity, Human Resource Productivity
 • Mahnaz Najafi *, Farshad Ghazalian, Abbas Ali Gaeini, Hosein Abednatanzi, Mandana Gholami Pages 129-144
  Atherosclerosis is a mechanism of cardiovascular disease which characterized by endothelial dysfunction related with flow-mediated dilation (FMD). The purpose of this study was investigation of 12 weeks of high-intensity interval training (HIIT) and moderate-intensity continuous training (MICT) on plasma levels of vaspin, nitrite/nitrate (NOx) and relation with FMD in T2D. 48 patients with T2D were randomly assigned to three groups: HIIT (n= 16), MICT (n= 16) and control (n=16). The HIIT group intervention was 12 intervals at 85-90% maximal heart rate (HRmax) and 2 min at 55-60% HRmax. The MICT group intervention was performed on ergometer cycle for 42 min of exercise at 70% HRmax for 3 sessions per week during 12. The blood sample was collected 48-h before and 48-h after last sessions of exercise training. The vaspin was measured by ELISA, and NOx messured by Griess assay. FMD was assessed by ultrasound in baseline and follow-up 12- weeks of intervention. Data were analyzed using mixed- liner ANOVA with SPPS version 18. The results showed that plasma levels of vaspin and NOx and FMD percent after 12-weeks intervention (HIIT and MICT) were significantly increased compared to control group. There is no significantly different between HIIT and MICT in plasma levels of vaspin. While, there are significantly increased in plasma levels of NOx and FMD percent between HIIT and MICT (P< 0.05). Additionally, result indicated that there is a positive correlation with vaspin and NOx with FMD in HIIT group (P= 0.001) and vaspin (p=0.037) and NOx (P=0.026) in MICT group (P= 0.037). It seems that intensity via increase of vaspin and NOx plasma levels led to improves of FMD in patients with type 2 diabetes.
  Keywords: Atherosclerosis, Endothelial function, Flow-mediated dilation, High- intensity interval training, Type 2 diabetes
 • Ahmad Azem, SAEED Amirnejad *, Nasrallah Mohammadi Pages 145-168
  The present research is looking for the marketing outsourcing model in Iran’s football clubs. The current research method is a combination of qualitative and quantitative selection. The statistical population was selected according to the purpose and framework of the research for two quantitative and qualitative phases. Number of 20 interviews until reaching to theoretical saturation.in the quantitative part, the statistical population includes professors and sport activists, and the statistical sample based on the sufficient number for modeling in PLS software was 400 people.in the qualitative phase, the exploratory interview tool was used, and in the quantitative part, Delphi techniques were used to identify and confirm the factors, as well as, the questionnaire extracted from the qualitative and fuzzy Delphi phase the statistical method and data analysis was used in the qualitative part of the research using the method or content analysis in the form of coding in quantitative part Coronbach Alpha method ,as well as, exploratory and confirmatory factor analysis were used to confirm the structure of the research al inferential statistical test are done in (SPSS 24) software and smart PLS software is used for structural modeling and measurement of multiple relationships between variables.in the qualitative and after coding the interweaves we found 94 effective components on marketing outsourcing exploratory factor analysis that identified 71 indicators in 13 categories ,technical and structural factor, managerial factor ,club culture, political and legal infrastructure, monitoring and evaluation, cost management ,sport industry ,pricing ,incentives ,football potential, sport success and market power. Finally, the result of the path analysis also showed that all factors of football marketing outsourcing have relationship and impact. In general, football outsourcing will not solve the existing problems in any way if it is not done in the right conditions and with effective and correct tools and methods. Therefore, it is suggested sports club managers provide the presence of marketing contractors in the club by creating technical and structural infrastructure and paying attention to the culture of the club and check their performance by timely monitoring and evaluation so that the clubs get the necessary financial resources and thus make the clubs successful.
  Keywords: Market attraction, Outsourcing, model, Football
 • Fatemeh Akbari, Mehrzad Moghadasi * Pages 169-180
  The purpose of present study was to examine the effect of eight weeks endurance training with crocin consumption on MAP-Tau and NFG gene expression in rats treated with trimethytin (TMT) as a model of Alzheimer’s disease. In this experiment, forty mature Sprague-dawley male rats were subjected to Alzheimer’s disease through intraperitoneally injection of 8 mg/kg Trimethytin (TMT) and then were divided into 1) Alzheimer-infected control group, 2) endurance training, 3) endurance training + crocin, 4) crocin, and 5) sham to study the impact of the disease on the variables. Eight healthy rats were assigned to the control group. The rats in the second and the third groups ran on a rat treadmill with the speed of 15 to 20 meters per minute for 15 to 30 minutes in each session, 3 times a week for 8 weeks. The rats in the third and the fourth groups received daily IP injections of 25 mg/kg body weight of crocin for 8 weeks. MAP-Tau and NFG gene expression in hippocampi were measured through Real-time PCR. To analyze the results of the tests, one-way ANOVA, Tukey post hoc test, and two-way ANOVA were run using SPSS-22.The results indicated that TMT injection increases the MAP-Tau gene expression in the Alzheimer-infected control group compare to the healthy control group (P=0.001). After eight weeks intervention, MAP-Tau gene expression was decreased in endurance training (P=0.03), endurance training + crocin (P=0.02) and crocin groups (P=0.001) and the decrease of MAP-Tau gene expression was greater in the training + crocin group. Results also demonstrated that NGF gene expression was increased in endurance training (P=0.02), endurance training + crocin (P=0.03) and crocin (P=0.01) groups and the increase of NGF gene expression was greater in the saffron intake group.Generally, it seems that endurance training improves Alzheimer’s disease in rats and crocin consumption enhances these effects.
  Keywords: Alzheimer&rsquo, s disease, Hippocampal degeneration, Endurance Training, Crocin, Neurotrophin
 • Farzaneh Mazloomi Soveini *, Javad Shahlaee Pages 181-202
  Given to the significance of identifying the dimentions of strategic thinking that is specific to sport setting, the aim of this study was to identifying the elements of strategic thinking in sport federations. This research was a qualitative exploratory study through a thematic analysis. The statistical population included experts of sports management with the experience of familiarity with the principles of futurology, and according to the research nature, 16 experts were interviewed through snowball sampling until reaching theoretical saturation. The tool used in the research was a semi-structured interview. The intra-subject agreement method was used to ensure the reliability of the interviews, and the validity was confirmed by consulting sport management experts and reviewing based on their opinions. The thematic analysis by Braun and Clarke’s (2006) method led to the extraction of 147 codes, 13 sub-themes and five main themes. The findings demonstrated that "transformationism", "surveillance", "fluidity of mind", "intelligence", and "political thinking" were different elements of strategic thinking in sport federations. Paying attention to the findings of the research shows that the elements of strategic thinking in sports federations are different from other existing models of strategic thinking that are mainly presented in non-sports fields, because of the specific atmosphere governing sports. This difference can be due to the different nature of sports compared to other non-sports fields in the literature.
  Keywords: Sports federations, Sports managers, strategic management, Strategic Thinking
 • Hamed Taklimi, Roghaye Afroonde *, Mohammad Javad Pourvaghar, Abbas Sadeghi, Leyla Katebi Pages 203-217

  The effects of exercise and sirtuin1 on inflammatory markers may be a therapeutic target for type 2 diabetes. This study aimed to determine the effect of 8 weeks of combined training along with supplemental consumption of Mulberry Leaf Extract on serum sirtuin1 levels and insulin resistance index in elderly men with type 2 diabetes. In this semi-experimental clinical study 40 elderly men with diabetes (age: 67.07 ± 1.50) were randomly divided into five groups: control, placebo, extract, training, and extract + training. Aerobic training (10 to 30 minutes with an intensity of 50 to 70% of maximum heart rate) and resistance training (30 to 40 minutes, 8 to 12 repetitions per movement, between 40 to 80% of a maximum repetition) were performed. Mulberry Leaf Extract was prescribed to the subjects in three doses (each dose, 2 capsules of 500 grams). The variables were measured 48 hours before and after the test. The training, extract, and training +extract groups, a significant decrease in insulin resistance index and a significant increase in sirtuin1 level were observed (P<0.05). results between the groups showed a significant difference in the index of insulin resistance (P=0.001, F=60.70) and sirtuin1 (P=0.001, F=15.38), and these changes in the extract + training group compared to training and extract groups are larger (P<0.05). It seems that prescribing a combined training along with the consumption of Mulberry Leaf Extract the elderly with type 2 diabetes can have the greatest effect in improving insulin resistance and sirtuin1 in the elderly with diabetes.

  Keywords: Combined training, Mulberry Leaf Extract, Sirtoin 1, insulin resistance, Type 2 diabetes