فهرست مطالب

 • سال پنجاه و چهارم شماره 2 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/24
 • تعداد عناوین: 16
|
 • جهانفر دانشیان*، مهرزاد احمدی صفحات 1-14
  به منظور شناسایی لاین های پرمحصول و پایدار سویا برای مناطق کم آب کشور، 14 لاین برتر سویا به همراه دو رقم صبا و کوثر در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دو سال زراعی 95-1394 در کرج ارزیابی شدند. در این تحقیق هر دو آزمایش تا زمان استقرار گیاهچه و ظهور مرحله V4-V5 که مصادف با توسعه کامل چهارمین تا پنجمین برگچه بود، مشابه یکدیگر آبیاری شده و پس از آن، در آزمایش های اول و دوم به ترتیب هر هفته و یک هفته در میان آبیاری شدند. در پایان دو سال، پایداری لاین ها، با 16 روش پایداری بررسی و نمودار سه بعدی میانگین عملکرد دانه، رتبه و واریانس رتبه آماره های پایداری بررسی شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر لاین و اثرات متقابل سال در تنش ، سال در لاین و سال در تنش در لاین معنی دار بود و لاین های G1، G3 و G2 کمترین مقدار میانگین رتبه ‎آماره های پایداری (Ar) و انحراف معیار رتبه ها (SD) و عملکرد بالاتر از متوسط میانگین و ارقام شاهد منطقه کوثر و صبا داشته و به عنوان لاین های پایدار شناسایی شدند. از این رو این لاین ها می توانند به عنوان یک ژنوتیپ پرمحصول و پایدار برای کشت در مناطق کم آب انتخاب و معرفی شوند.
  کلیدواژگان: آماره های پایداری، تنش کم آبی، صفات زراعی، عملکرد، همبستگی
 • دیبا شیخی سنندجی، غلامرضا حیدری*، پرویز فتحی، زاهد شریفی، حبیب خداوردیلو صفحات 15-29
  این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و آبیاری بر عملکرد و کیفیت علوفه کینوا به صورت اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سال 1400 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان واقع در دهگلان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 4 سطح آبیاری به ترتیب معادل 50، 75، 100 و 125 درصد نیاز آبی گیاه کینوا و فاکتور فرعی شامل 4 سطح کود ورمی کمپوست به ترتیب برابر صفر، 5، 10 و 15 تن در هکتار بود. بالاترین ارتفاع بوته (47/111 سانتی متر)، عملکرد دانه (51/2374 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد زیستی (84/5415 کیلوگرم در هکتار) و ماده خشک قابل هضم (49/59 درصد) در تیمار 125 درصد نیاز آبی گیاه و 15 تن در هکتار ورمی کمپوست مشاهده شد. بالاترین مقدار پروتیین خام علوفه (71/15 درصد)، خاکستر علوفه (91/18 درصد) و کارایی مصرف آب (53/0 کیلوگرم در متر مکعب) در تیمار 15 تن ورمی کمپوست در هکتار بود. بنابراین با مساعدسازی شرایط محیطی از طریق کاربرد کود ورمی کمپوست و مصرف آب مورد نیاز گیاه کینوا می توان عملکرد و کیفیت محصول آن را افزایش داد.
  کلیدواژگان: آبیاری قطره ای، الیاف نامحلول، عملکرد بیولوژیک، فیبر خام، کود آلی
 • قربان خدابین، اشکان جلیلیان*، احسان زندی اصفهان، نیما شهبازی، فاطمه امینی، شیوا غزنوی، علی حیدرزاده صفحات 31-46
  در کشاورزی کود نیتروژن به طور موثری جذب گیاه نمی شود و از طریق انتشار به هوا و آبشویی در خاک از دسترس گیاه خارج می شود. انتشار نیتروس اکسید و آبشویی نیترات در نتیجه فرایندهای نیتریفیکاسیون خاک می باشد و مهارکننده نیتراپایرین با اختلال در این فرایند می تواند باعث بهبود کارایی کاربرد نیتروژن در خاک شود. به همین منظور با هدف بررسی اثرگذاری نیتراپایرین در شرایط خاک ورزی متفاوت بر انتشارات خاک و عملکرد زراعی رقم های گندم (Triticum aestivum) آزمایشی به صورت کرت های خرد شده فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و سه سطح کودی اوره، ترکیب نیتراپایرین+اوره و کنترل و دو رقم رخشان و پیشگام در دو سطح خاک ورزی مرسوم و بدون خاک ورزی در سال زراعی 1399-1398 در شهر کرج انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین مقدار آمونیوم، نیترات و نیتروس اکسید در مرحله نموی طویل شدن ساقه حاصل شد. بیشترین آمونیوم (mg kg-1 38/18) در تیمار کودی نیتراپایرین+اوره و بیشترین میزان نیترات (mg kg-1 96/25) و نیتروس اکسید (kg ha-1 day-1 0192/0) در تیمار کودی اوره به دست آمد. کاربرد نیتراپایرین+اوره میانگین نیتریفیکاسیون آمونیوم و تبدیل آن به نیترات را در کل مراحل نموی گندم در خاک ورزی مرسوم و بی خاک ورزی به ترتیب 81/27 و 45/15 درصد کاهش داد. یافته ها نشان داد کاربرد نیتراپایرین به همراه اوره از انتشار نیتروس اکسید به میزان قابل توجهی جلوگیری کرد. فراهمی بیشتر نیتروژن در خاک از طریق کاهش نیتریفیکاسیون توسط نیتراپایرین علاوه بر تاثیر مثبت اقتصادی می تواند از اثرات زیان بار زیست محیطی بر منابع آبی و گازهای گلخانه ای جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: اکسیدکننده آمونیوم، بدون خاک ورزی، نیتراپایرین، نیتروس اکسید، نیتریفیکاسیون
 • آمنه پاکرایی، محمدرضا سیاهپوش* صفحات 47-58
  به منظور ارزیابی تحمل به تنش گرما ژنوتیپ های کلزا آزمایشی در دو سال زراعی 1398-1397 و 1399-1398 در مزرعه آزمایشی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. آزمایش به صورت تجزیه مرکب در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو تاریخ کاشت (20 آبان، شرایط شاهد) و تاریخ کاشت تاخیری (20 آذر، شرایط تنش) روی نه ژنوتیپ کلزا (شامل هشت هیبرید و یک رقم آزاد گرده افشان) اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که عملکرد دانه ژنوتیپ ها در سطح احتمال یک درصد با یکدیگر اختلاف دارند. همچنین بین تاریخ های کشت در هر دو سال آزمایش و اثرات سال تفاوت معنی داری مشاهده شد. میانگین عملکرد ژنوتیپ ها در شرایط شاهد و تنش در سال اول به ترتیب 08/3467 و 85/1667 کیلوگرم در هکتار و در سال دوم به ترتیب 16/3353 و 42/1687 کیلوگرم در هکتار برآورد شد. افزایش عملکرد در شرایط شاهد در سال اول نسبت به سال دوم به دلیل میزان بارندگی بیش تر و دمای مناسب تر در ماه های اول کشت بود. در این آزمایش شدت تنش در سال اول 51/0 و در سال دوم 46/0 برآورد شد که نمایانگر شدت تنش در طی دو سال بود. تاخیر در کاشت و به دنبال آن تنش گرما به طور متوسط باعث کاهش 48 درصدی عملکرد در واحد سطح شد. نتایج تجزیه شاخص های مبتنی بر عملکرد دانه نشان داد که شاخص های میانگین هارمونیک، شاخص تحمل تنش، میانگین هندسی بهره وری و میانگین بهره وری، شاخص های برتر در ارزیابی تحمل به گرما در کلزا بودند و همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد در هر دو شرایط شاهد و تنش داشتند. رسم نمودار سه بعدی بر اساس عملکرد دانه در شرایط تنش و شاهد و شاخص های انتخاب شده نشان داد که هیبریدهای هایولا 50 و هایولا 61 نسبت به سایر ارقام و هیبریدها متحمل تر به گرما بوده و پایداری عملکرد بالاتری در شرایط تنش گرما دارند؛ بنابراین برای مناطقی با تنش گرمای انتهای فصل کشت هیبریدهای هایولا 50 و هایولا 61 توصیه می شوند.
  کلیدواژگان: شاخص تحمل، عملکرد، کشت تاخیری، کلزا، هیبرید
 • خدیجه مومنی، سهراب محمودی*، حجت الله لطیف منش، علی مرادی، رسول رضایی صفحات 59-71

  علاوه بر باکتری های افزاینده رشد گیاه، تاثیر جیبرلین بر افزایش قابلیت جوانه‏زنی و بنیه گیاهچه مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. به منظور تعیین بهترین تیمارهای ترکیب پوشش به همراهEnterobacter cloacae+pseudomonas fluorescens و جیبرلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی بذر جعفری سه آزمایش در آزمایشگاه بذر دانشگاه یاسوج در سال های 1394 و 1395 انجام شد. آزمایش اول روی بذور بدون پرایم در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار پلت شامل شاهد، ورمی کولایت (V)، پرلیت (P) و کایولن (K) انجام شد تا مناسب ترین مواد پرکننده برای پوشش دار کردن بذر جعفری انتخاب شود. آزمایش دوم به منظور تعیین مناسب‏ترین ترکیب پرکننده و بیوپرایم و هورمون پرایم جهت روکش بذر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 تیمار و 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش دوم در گلخانه جهت انجام آزمایش سوم استفاده شدند. بهترین تیمارهای آزمایش‏های اول شامل P20K10 (پرلیت با نسبت وزنی 20 و کایولن با نسبت وزنی 10 در ماده پوششی)، P20K20V5 (پرلیت با نسبت وزنی 20 و کایولن با نسبت وزنی 20 و ورمی کولایت با نسبت وزنی 5 در ماده پوششی) و P30K10 و در آزمایش دوم شامل تیمارهای P20K10-GA3-50ppm-6h و P20K20V5-GA3-50ppm-12h بودند. در نهایت، در بررسی گلخانه ای، استفاده از تیمار P20K10-GA3-50ppm-6h به عنوان بهترین تیمار جهت افزایش درصد ظهور نهایی گیاهچه و سرعت ظهور گیاهچه در روز تعیین شد.  نتایج نشان می دهد که استفاده از P20K10-GA3-50ppm-6h می تواند علاوه بر افزایش حجم و بهبود دستورزی به عنوان راهکاری در جهت بهبود کیفیت جوانه زنی و گیاهچه ای بذر جعفری مفید باشد.

  کلیدواژگان: پرایمینگ، پرلیت، پوشش دانه، سرعت ظهور گیاهچه، شاخص طولی بنیه گیاهچه
 • صفیه عرب، مهدی برادران فیروزآبادی*، احمد غلامی، مصطفی حیدری صفحات 73-84
  اسید الاژیک یک ترکیب پلی فنول طبیعی است که خاصیت آنتی اکسیدانی قوی دارد و موجب کاهش اثرات انواع تنش ها در گیاهان می شود. جهت بررسی اثر اسید الاژیک بر درصد پروتیین و عملکرد دانه سویا، آزمایشی در دو سال زراعی 1398 و 1399 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل پیری تسریع شده در دو سطح، بذر نرمال و بذر فرسوده و کاربرد اسید الاژیک در چهار سطح (شاهد، پیش تیمار بذر، محلول پاشی برگی و ترکیب توام پیش تیمار بذر و محلول پاشی برگی با اسید الاژیک با غلظت 50 میلی گرم در لیتر) در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بودند. تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه در گیاهان حاصل از بذر فرسوده به ترتیب 64/11، 16/4 و 13/13 درصد نسبت به شاهد کاهش معنی دار یافت. استفاده توام پیش تیمار بذری و محلول پاشی برگی اسید الاژیک در شرایط نرمال و فرسودگی به ترتیب موجب افزایش معنی دار 10 و 3/11 درصدی تعداد دانه در غلاف نسبت به عدم کابرد این ماده در این شرایط شد. کاربرد توام پیش تیمار بذری و محلول پاشی برگی اسید الاژیک به ترتیب موجب افزایش 89/20 و 93/51 درصدی در وزن صددانه و عملکرد دانه نسبت به شاهد شد. کاربرد اسید الاژیک در شرایط نرمال تاثیری بر درصد پروتیین نشان نداد و این در حالی است که استفاده از این ماده به صورت پیش تیمار بذری، محلول پاشی برگی و کاربرد توام پیش تیمار بذری و محلول پاشی برگی در شرایط فرسودگی به ترتیب منجر به افزایش 88/0، 40/0 و 86/0 درصدی پروتیین شد. می توان کاربرد توآم پیش تیمار و محلول پاشی با اسید الاژیک را جهت افزایش عملکرد دانه و درصد پروتیین در گیاهان حاصل از بذر نرمال و فرسوده سویا پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، پرایمینگ، پروتئین، ترکیبات فنولیک، زوال بذر
 • رضوان کرمی برزآباد*، ابوالفضل باغبانی آرانی، بابک پیکرستان صفحات 85-97
  به منظور بررسی اثر کم آبیاری و محلول پاشی نانوکود نیتروژن بر صفات کمی (ارتفاع، عملکرد زیستی و دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت) و کیفی (درصد و عملکرد اسانس) دانه زیره سیاه در سال 1397 آزمایشی به صورت کرت خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشگاه پیام نور میلاجرد استان مرکزی انجام شد. سطوح آبیاری شامل: آبیاری کلیه جویچه ها (شاهد)، آبیاری یک در میان جویچه ها (آبیاری به صورت ثابت فقط جویچه های فرد) و آبیاری یک در میان متناوب جویچه ها (آبیاری به صورت دوره ای یک هفته جویچه های فرد و هفته بعدی جویچه های زوج) به عنوان کرت های اصلی و سطوح محلول پاشی نیتروژن شامل: عدم محلول پاشی کود (شاهد محلول پاشی آب مقطر)، کاربرد 5/1 و 3 لیتر در هکتار نانوکود به عنوان کرت های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان داد برهمکنش تیمارها بر تمامی صفات مورد مطالعه در سطح یک درصد معنی دار بود به گونه ای که بالاترین مقادیر صفات کمی (ارتفاع گیاه، عملکرد زیستی و دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت) در تیمارهای آبیاری جویچه ای معمولی (بدون تنش کم آبی) با کاربرد 3 لیتر نانوکود نیتروژن حاصل شد درحالی که بالاترین و کمترین درصد و عملکرد اسانس (صفات کیفی) به ترتیب در روش آبیاری جویچه ای یک در میان متناوب با 3 لیتر نانوکود نیتروژن و تیمار آبیاری یک در میان ثابت بدون نانوکود نیتروژن حاصل شد. با توجه به اهمیت اقتصادی صفت عملکرد اسانس در تولید گیاهان دارویی و در شرایط کم آبی و لزوم مصرف بهینه نهاده ها (آب و کود) در راستای کشاورزی پایدار، استفاده از الگوی آبیاری یک در میان تناوبی و محلول پاشی 3 لیتر نانوکود نیتروژن، ضمن صرفه جویی در مصرف آب و تولید بالاترین میزان عملکرد اسانس در زیره سیاه در منطقه مورد مطالعه قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: آبیاری یک در میان ثابت، آبیاری یک در میان متناوب، الگوی آبیاری، عملکرد دانه، عملکرد اسانس، نانوکود
 • نیما شهبازی، محمدرضا اردکانی*، حسین غفوریان صفحات 99-112

  امروزه با توجه به تمایل مصرف کنندگان به محصولات سالم تر، تولیدات کشاورزی به سمت کشت ارگانیک تمایل پیدا کرده است. یکی از راهکار های تولید و افزایش عملکرد در این شرایط استفاده از نهاده های زیستی و آلی همچون بیوچار و مایکوریزا می باشد. بنابراین با هدف بررسی عملکرد اسفناج، این آزمایش در مجموعه کشت و صنعت گل آذین صفادشت واقع در صفادشت تهران اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار میزان شاهد، دو، چهار و شش تن در هکتار بیوچار به عنوان عامل اصلی و دو سطح تلقیح با مایکوریزا و کنترل به عنوان عامل فرعی بود. نتایج نشان داد اثر تیمارهای مورد بررسی روی صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. بالاترین ارتفاع بوته (24/15 سانتی متر)، کلروفیل کل (44/2 میلی گرم بر گرم وزن تر)، وزن تر ریشه (56/19 گرم) و اندام هوایی (95/30 گرم) در سطح کاربرد مایکوریزا و شش تن بیوچار در هکتار مشاهده شد. اثرگذاری مایکوریزا با افزایش میزان بیوچار بیشتر شد. به طور کلی نتایج نشان داد هم افزایی بیوچار و مایکوریزا باعث افزایش عملکرد صفات اسفناج شد، این هم افزایی می تواند از راهکارهای کاهش مصرف کودهای شیمیایی باشد.

  کلیدواژگان: تعداد برگ، سطح برگ، عناصر غذایی، کربن آلی، کلروفیل کل
 • آرزو عادل، عاطفه صبوری*، رحمت الله محمدی گنبد، صدیقه موسی نژاد، معصومه خیرگو صفحات 113-127

  جو (Hordeum vulgare L.) از جمله غلاتی است که به طور گسترده کشت می شود و عوامل بیماریزای متعددی بر میزان و کیفیت عملکرد دانه آن تاثیر می گذارند. عامل بیماریزای قارچی Blumeria graminis f. sp. hordei (Bgh)  باعث ایجاد سفیدک پودری جو می شود که یک بیماری شایع برگی است و شناسایی ژنوتیپ های مقاوم به این بیماری، یکی از اهداف برنامه های به نژادی جو است. پژوهش حاضر، به منظور بررسی مقاومت 104 ژنوتیپ جو (شامل 99 لاین پیشرفته جو به همراه پنج رقم شاهد) نسبت به بیماری سفیدک پودری در شرایط مزرعه در دو تاریخ کاشت و گلخانه انجام شد. صفات ارزیابی شده شامل صفات شدت آلودگی، تیپ آلودگی، و سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) بودند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین ژنوتیپ های آزمایشی از لحاظ تمامی صفات اندازه گیری شده در سطح احتمال 01/0 اختلاف معنی دار وجود داشت. با در نظر گرفتن ارزیابی ژنوتیپ ها از لحاظ شدت آلودگی در مزرعه در دو تاریخ کاشت و همچنین نتایج تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها بر اساس صفات مختلف بررسی شده در گلخانه، در مجموع تعداد 15و 19 ژنوتیپ به ترتیب به عنوان مقاوم ترین و حساس ترین ژنوتیپ ها به این بیماری شناسایی شدند. ژنوتیپ های مقاوم شناسایی شده می توانند در معرفی به مناطق مستعد بیماری و همچنین در تشکیل جمعیت های به نژادی و به عنوان منابع مهم واجد ژن های کاندید مقاومت به این بیماری، مورد بهره برداری قرار گیرند.

  کلیدواژگان: بیماری قارچی، تجزیه خوشه ای، رتبه بندی آروناچالام، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری
 • امیر آینه بند*، منصور مشایخی، اسفندیار فاتح صفحات 129-139
  کود ورمی کمپوست از جمله راهکارهای سازگار با دیدگاه کشاورزی پایدار است که هم کمیت محصول و هم کیفیت محیط زراعی را بهبود خواهد داد. این آزمایش در سال 1400 در دو مرحله در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اجرا شد. مرحله اول تولید کود ورمی کمپوست از بقایای گیاهان گندم، برنج، نیشکر و ذرت با کاربرد 30 و40 درصد بقایا بود که به صورت طرح کرت های یکبار خردشده اجرا شد. مرحله دوم شامل بررسی اثر 8 نوع کود ورمی کمپوست تولیدی بر عملکرد کنجد بود که به صورت طرح بلوک کامل تصادفی اجرا شد. در مرحله اول خصوصیات زیستی و شیمیایی انواع کودهای ورمی کمپوست و در مرحله دوم خصوصیات زراعی کنجد اندازه گیری شدند. نتایج مرحله اول نشان داد که تیمار بقایای گندم 40 درصد به دلیل این که بالاترین تعداد کرم بالغ را داشته، بیشترین وزن کرم بالغ را تولید کرده که نتیجه اش بیشترین وزن کل کرم بود. برای هر 4 نوع بقایای گیاهی، با افزایش کمیت بقایا از 30 درصد به 40 درصد، تعدادکل کرم ها کاهش یافته است. البته این کاهش به طور عمده تحت تاثیر کاهش تعدادکرم های نابالغ بود. با این که تعداد کرم های بالغ افزایش یافته ولی نتوانسته اثرات کاهنده تعداد کرم نابالغ را جبران کند. البته با افزایش درصد بقایای هر یک از گیاهان از 30 به 40 درصد، از مقدار تولید کود ورمی کمپوست کاسته شده ولی در مقابل به میزان ترکیبات غیر ورمی کمپوست اضافه شده است. بیشترین عملکرد دانه کنجد (6/1154 کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار بقایای گندم 40 درصد بود که این برتری تحت تاثیر برتری صفات وزن دانه در کپسول، تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه بود. در مجموع نتایج این پژوهش نشان دهنده اهمیت توجه به ماده اولیه تولیدکننده کود ورمی کمپوست هم به لحاظ تاثیر بر خصوصیات زیستی و شیمیایی کود و هم بر خصوصیات زراعی گیاه می باشد. نکته ای که شاید کمتر در حال حاضر مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین توصیه می شود که در کشاورزی پایدار یا کشاورزی ارگانیک بهتر است کود ورمی کمپوست مناسب برای هر محصول تولید شود.
  کلیدواژگان: روغن دانه، کرم خاکی، نسبت تکثیر، نسبت کربن به نیتروژن، نیشکر
 • اشکان جلیلیان، محمدرضا جهانسوز*، حسن قاسمی مبتکر، مصطفی اویسی، حسین مقدم صفحات 141-154

  صنعت کشاورزی یکی از مهم ترین تولیدکنندگان مواد غذایی می باشد که در جهت تولید محصولات، انرژی لازم را مصرف می کند، همچنین کشاورزی بیشترین عرضه کننده انرژی به صورت انرژی زیستی نیز می باشد. از این رو با هدف بررسی شاخص های انرژی و سهم نهاده های مصرفی از انرژی کل در استان خوزستان اجرا گردید. اطلاعات مورد نیاز از 139 کشاورز از طریق مصاحبه حضوری جمع آوری شد که شامل تمام نهاده های مصرف شده در واحد یک هکتار از هر سیستم کشت می باشد. انرژی ورودی نهاده ها، انرژی کل ورودی و خروجی و شاخص های انرژی اندازه گیری و سیستم ها از نظر این شاخص ها مقایسه شدند. نتایج نشان داد انرژی ورودی به کشت خالص، مخلوط و جنگل زراعی بامیه به ترتیب 77/78763، 27/81269 و 42/52502 مگاژول در هکتار بود، در حالی که انرژی خروجی در این سیستم ها به ترتیب 17575، 37380 و 113715 مگاژول در هکتار بدست آمد. از این رو نسبت انرژی در کشت خالص، مخلوط و جنگل زراعی بامیه به ترتیب 223/0، 460/0 و 166/2 بود. بیشترین سهم از انرژی کل در هر سه سیستم در نهاده های پلاستیک، سوخت دیزلی و کود شیمیایی بود. به طور کلی جهت کشت بامیه در شرایط غیر جنگل زراعی می توان با بهینه سازی مصرف نهاده ها و کاهش انرژی مصرفی کشت مخلوط را توصیه کرد.

  کلیدواژگان: بهره وری انرژی، شدت انرژی، نهاده های شیمیایی، پلاستیک، هم ارز انرژی
 • مهتا بهرامعلی، منصور امیدی*، علی اکبر شاه نجات بوشهری، محمد جوان نیکخواه صفحات 155-164

  برخی از گیاهان دارویی دارای اهمیتی جهانی و فراگیر بوده و به علت استفاده بی شمار در حال انقراض هستند. امروزه استفاده از کشت درون شیشه ای سبب شده است که سرعت تولید و تکثیر گونه های در حال انقراض افزایش یابد. اهداف این پژوهش، تعیین بهترین اکوتیپ، بهترین ریزنمونه کالوس زایی و همچنین بهترین سطح هورمونی موثر بر صفت های طول، عرض، ارتفاع و حجم کالوس ریزنمونه های به دست آمده از گیاهچه های حاصل از آنغوزه تلخ در کشت درون شیشه می باشد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با حداقل 4 تکرار بررسی شده است. با توجه به هدف مورد نظر، ریزنمونه ها در محیط های کشت موراشیک و اسکوگ با سطوح مختلف BAP وNAA قرار گرفتند. پس از 40 روز کشت ریزنمونه ها در محیط های حاوی هورمون صفات طول، عرض و حجم کالوس ها اندازه گیری شد. مقایسه میانگین ها نشان داد، ریزنمونه های ریشه در تیمار 2 میلی-گرم در لیتر BAP و 1 میلی گرم در لیتر NAA بیشترین صفات مورد اندازه گیری را داشت و کالوس های مربوط به ریزنمونه های برگ و ساقه از بین رفتند. در بین اکوتیپ های مورد بررسی، اکوتیپ کرمان نسبت به اکوتیپ یزد دارای سرعت رشد کالوس بیشتری بودند و با گذشت زمان میزان سرعت رشد کالوس ها به شدت افزایش یافت. با توجه به اینکه سرعت رشد کالوس اکوتیپ اصفهان کم بود، از پژوهش حاضر حذف گردید.

  کلیدواژگان: آنغوزه، کالوس، حجم، اکوتیپ، جوانه زنی
 • منیره بهرامی، فریدون سرمدیان*، ابراهیم پذیرا صفحات 165-179

  بهره برداری صحیح از اراضی نیازمند ارزیابی دقیق منابع اکولوژیک کشاورزی است. پژوهش حاضر به منظور تعیین توان اکولوژیک اراضی کشاورزی استان البرز از طریق شناسایی منابع اکولوژیکی اراضی و درنهایت مدل سازی توان اکولوژیک صورت پذیرفت. برای تهیه ی نقشه توان اکولوژیک، لایه های منابع اکولوژیکی موثر در کاربری های زراعت آبی، دیم، باغ و درختکاری طبق روش پارامتریک و سپس محاسبه ضریب اهمیت هر معیار با روش AHP و مقایسه دودویی معیارها تعیین شد. نقشه رقومی توان اکولوژیکی کشاورزی بر اساس وزن دهی و تلفیق نقشه ی معیارها به همراه لایه های اطلاعاتی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه گردید. نتایج نشان داد که از 6/22 درصد از اراضی که دارای توان مناسب زراعت آبی هستند. بر اساس ارزیابی نتایج برای باغ و درختکاری، 70699 هکتار اراضی مناسب هستند که در مقایسه با وضع موجود (33971 هکتار) حدود 36728 هکتار از اراضی کاربری دیگری دارند. توان اکولوژیک استان برای زراعت دیم 9064 هکتار مشاهده گردید که در حال حاضر بدون توجه به توان اراضی 20097 هکتار از راضی زیر کشت دیم است. درنهایت می توان به توان اکولوژیک بالای استان البرز در بخش کشاورزی اشاره نمود که متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی به سیاست های آمایش سرزمینی از همه این ظرفیت استفاده نمی گردد.

  کلیدواژگان: کاربری کشاورزی، تحلیل سلسله مراتبی، توان اکولوژیک، سامانه اطلاعات جغرافیایی، آمایش سرزمین
 • فائزه زعفریان*، رقیه حسن پور، مریم صادق صفحات 179-189

  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر کادمیم روی خصوصیات فیزیولوژی و فعالیت های بیوشیمیایی ذرت (Zea mays L.) و سویا (Glycine max L.) در کشت خالص و مخلوط انجام شد. این آزمایش در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. غلظت های کادمیم شامل 0، 50، 100، 150 و 200 میلی گرم کادمیم در کیلوگرم خاک بود. نسبت های کاشت اعمال شده شامل کشت خالص ذرت و سویا و کشت مخلوط ذرت و سویا با نسبت 50: 50 بود. نتایج نشان داد که کلروفیل a و b با افزایش کادمیم خاک در هر دو کشت خالص و مخلوط کاهش یافت. بوته های ذرت در کشت خالص و مخلوط در مقایسه با سویا میزان محتوی نسبی آب برگ بیشتری داشتند. برگ ذرت و سویا در کشت مخلوط نشاسته کمتری نسبت به کشت خالص داشتند؛ درحالیکه کشت مخلوط نسبت به کشت خالص باعث افزایش میزان قند محلول برگ ذرت و سویا شد. همچنین با افزایش غلظت کادمیم در خاک بر میزان پرولین در تمامی نسبت های کاشت دو گیاه ذرت و سویا افزوده شد. به طورکلی، ذرت و سویا با استفاده از سازوکارهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی به ویژه در کشت مخلوط جهت تخفیف تنش واکنش مثبت نشان دادند.

  کلیدواژگان: برگ، پرولین، کلروفیل، قند محلول، نشاسته
 • فاطمه فرح دهر، محمدرضا جهانسوز*، سعید صوفی زاده، محمدرضا یزدانی صفحات 191-204

  به منظور مستند سازی مدیریت های زراعی موثر بر تولید و عملکرد برنج در استان گیلان، آزمایشی مزرعه ای-میدانی طی دو سال زراعی 1397 و 1398 اجرا شد. به طوری که اثر عوامل مدیریتی اعمال شده (سن نشا، تاریخ نشا کاری، تراکم کاشت، روش کشت، مقدار کود نیتروژن و حجم آبیاری) توسط کشاورزان سه شهرستان سنگر، خشکبیجار و کوچصفهان بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج، بررسی گردید. از این رو، 36 مزرعه در شهرستان های مذکور که معرف مدیریت در کل استان بودند انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد شلتوک با میانگین 4500 کیلوگرم در هکتار برای دو روستای جورکویه خشکبیجار و ابراهیم سرا کوچصفهان ثبت شد و کمترین عملکرد مربوط به روستای گیلوادشتان کوچصفهان با میانگین 3000 کیلوگرم در هکتار بود. دلیل عملکرد بالا در مزارع، مربوط به تاریخ های کاشت به موقع، کاشت نشا با سن مناسب، تراکم بهینه بوته در متر مربع، مقدار کربن آلی خاک بیشتر و مقدار مناسب کود نیتروژن مصرفی می باشد که نشان دهنده تاثیر مدیریت زراعی و ویژگی های خاک بر عملکرد است. در میان تمامی عوامل مدیریتی، می توان کشت به موقع را به عنوان مهم ترین جزء مدیریتی کشت برنج در استان معرفی نمود. به طوری که شرایط آب و هوایی مناسب در تاریخ‏های کشت به موقع، به ویژه در زمان گلدهی و پر شدن دانه، منجر به استفاده از درجه حرارت مناسب در زمان بیشتر و بهره گیری گیاه از تمامی عوامل محیطی و مدیریتی شد و عملکرد بالاتر دانه را به دنبال داشت.

  کلیدواژگان: تراکم بوته، سن نشا، خوشه، عملکرد، مدیریت زراعی
 • سید فاطمه موسوی، عیسی خمری*، سید محسن موسوی نیک، علی اکبر مقصودی مود، مریم الله دو صفحات 205-215

  به منظور بررسی اثر آسکوربیک اسید بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه کینوا تحت شرایط تنش کم آبی آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی در ایستگاه مرکز تحقیقات و کشاورزی و منابع طبیعی کرمان اجرا شد. فاکتور اصلی شامل سه سطح تیمار آبیاری (آبیاری تا مرحله رسیدگی کامل (شاهد)، آبیاری تا شروع مرحله گلدهی و آبیاری تا شروع مرحله خمیری) و فاکتور فرعی شامل دو سطح محلول پاشی آسکوربیک اسید (صفر و 2 میلی مولار) بود. سال و اثرات متقابل آن با هر دو فاکتور بر روی کلیه صفات تاثیر معنی داری نداشت. اثر فاکتور آبیاری و آسکوربیک اسید و اثر متقابل آن ها بر روی کلیه صفات به غیر از اثر فاکتور آبیاری بر روی محتوای کاروتنوییدها و اثر متقابل بر روی عملکرد دانه و محتوای کربوهیدرات معنی دار بود. تنش آبی سبب کاهش عملکرد دانه، محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و پروتیین برگ و محتوای نسبی آب و افزایش محتوای کربوهیدرات و پرولین شد. عملکرد دانه 5/40 و 7/18 درصد به ترتیب تحت شرایط آبیاری تا شروع مرحله گلدهی و آبیاری تا شروع مرحله خمیری نسبت به شرایط کنترل کاهش داشت. محلول پاشی با آسکوربیک اسید منجر به بهبود صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه در هر سه تیمار آبیاری شد. عملکرد دانه 7/22 درصد با محلول پاشی آسکوربیک اسید افزایش نشان داد. از آن جا که محلول پاشی با آسکوربیک اسید سبب بهبود عملکرد دانه شده است، استفاده از این ماده برای جبران آسیب های وارده در نتیجه تنش خشکی به گیاه کینوا پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، پارامتر، تنش، کلروفیل، خشکی
|
 • Jahanfar Daneshian *, Mehrzad Ahmadi Pages 1-14
  To identify soybean with higher grain yield and stability in low water regions of the country, 14 superior soybean lines along with two control lines (Saba, Kowsar) were evaluated in two separate experiments in a randomized complete block design with three replications in two years 2015-16 in Karaj. In this study, both experiments were similarly irrigated until seedling establishment and the emergence of stage V4-V5, which coincided with the full development of the fourth to fifth leaflets. After that, in the first and second experiments, were irrigated every week and every other week, respectively. At the end of two years, the stability of the lines was evaluated by 16 stability methods and a three-dimensional graph of mean grain yield, rank and rank variance of stability statistics were investigated. The results of combined analysis of variance showed that the line effect and the interactions of year by stress, year in line and year by stress in the evaluated line were significant and lines G1, G3, and G2 had the lowest average of sum stability statistics (Ar) and standard deviation of rankings (SD) and had been higher yield than average yield and control regions cultivars of Kowsar and Saba and were identified as stable lines. Therefore, these lines can be selected and introduced as a high yield and sustainable cultivar for cultivation in low water areas.
  Keywords: Agronomic traits, Correlation, stability statistics, water stress, yield
 • Diba Sheikhi Sanandaji, Gholamreza Heidari *, Parviz Fathi, Zahed Sharifi, Habib Khodaverdiloo Pages 15-29
  In order to investigate the effect of different levels of vermicomposting and irrigation on the yield and quality of quinoa forage, this experiment was conducted as a split plot based on a randomized complete block design in the research farm of Kurdistan University located in Dehgolan in 1400. The experimental factors included 4 levels of irrigation equal to 50, 75, 100, and 125% of the water requirement of the quinoa plant and the sub-factor included 4 levels of vermicompost fertilizer equal to 0, 5, 10 and 15 tons per hectare respectively. The highest plant height (111.47 cm), grain yield (2374.51 kg/ha), biological yield (5415.84 kg/ha), and digestible dry matter (59.49 %) in the treatment of 125% of plant water requirement and 15 tons per hectare of vermicompost was observed. The highest amount of crude protein of forage (15.71%) forage ash (18.91%) and water use efficiency (0.53 kg/m3) was in the treatment of 15 tons of vermicompost per hectare. Therefore, by improving the environmental conditions through the application of vermicompost and the water consumption required by the quinoa plant, its yield and quality can be increased.
  Keywords: Biological yield, Crude fiber, Detergent fiber, Drip Irrigation, Organic fertilizer
 • Ghorban Khodabin, Ashkan Jalilian *, Ehsan Zandi Esfahan, Nima Shahbazi, Fatemeh Amini, Shiva Ghaznavi, Ali Heidarzadeh Pages 31-46
  In agriculture, nitrogen fertilizer does not effectively absorb by plants. Several biological activities in the soil convert N into various compounds. Nitrogen oxide (N2O) is an influential greenhouse gas formed in soils due to nitrification and denitrification process. Nitrapyrin (NI) combined with ammonium (NH₄⁺) based fertilizers is an effective technique for minimizing the N loss in agricultural soils by regulating ammonia-oxidizing. This research was conducted during 2019-2020 to determine the effect of NI on nitrogen emissions in soil and crop yield of wheat cultivars at three urea (UR) levels, NI+urea (NIU), and control (CO) on two cultivars (Rakhshan and Pishgam) and two tillage systems (No tillage (NT) and conventional tillage (CT)). The highest amounts of NH₄⁺, NO3- and N2O were found at the stem elongation stage. While NIU fertilizer treatment yielded the highest NH₄⁺ (18.38 mg kg⁻¹), the UR fertilizer treatment yielded the highest NO3- (25.96 mg kg⁻¹) and N2O (0.0192 kg N2O-N ha⁻¹ day⁻¹). At all developmental stages in the CT and NT systems, the NIU treatment decreased the average nitrification of NH₄⁺ and its conversion to NO3- by 27.81 and 15.45%, respectively. Our findings, thus, showed that NI application in conjunction with UR could highly reduce N2O emissions. In addition to the favorable economic impact, increasing N availability in the soil through minimizing nitrification by NI may reduce detrimental environmental consequences on water resources and greenhouse gas emissions.
  Keywords: Ammonia-oxidizing, N2O, Nitrapyrin, nitrification, no-tillage
 • Amaneh Pakraei, Mohammad Reza Siahpoosh * Pages 47-58
  In order to evaluate the tolerance of rapeseed genotypes to heat stress, an experiment was carried out in the two crop years of 2018-2019 and 2019-2020 in the experimental farm of Shahid Chamran, University of Ahvaz, Ahvaz. The experiment was conducted as a combine analysis in the frame of a randomized complete block design with three replications in two conventional sowing dates (normal conditions) and delayed planting dates (stress conditions) on 9 rapeseed genotypes (including 8 hybrids and one free-pollinating variety). The results of combine analysis of variance showed that the seed yield of the genotypes differed with each other at the probability level of 1%. Also, there was a significant difference between the environments (conventional and delayed cultivation) in both years and the year effects. The average yield of genotypes under normal and stress conditions in the first year was estimated as 3.467 and 1.667 tons per hectare and in the second year as 3.358 and 1.687 tons per hectare, respectively. The increase in yield under normal conditions in the first year compared to the second year was due to more rainfall and more suitable temperature in the first months of cultivation. In this experiment, the stress intensity was estimated at 0.51 in the first year and 0.46 in the second year, which indicated high stress intensity during two years. The delay in planting followed by heat stress caused a 48% decrease in yield per unit area in average. The results of the analysis of indices based on grain yield showed that harmonic mean indices, stress tolerance index, geometric mean productivity, and average productivity are the best indices in assessing heat tolerance in rapeseed. And these four indicators had a positive and significant correlation with performance in both normal and stressful conditions. Drawing a three-dimensional diagram based on grain yield under stress and normal conditions and the selected indices showed that Hayola 50 and Hayola 61 hybrids are more heat tolerant than other cultivars and hybrids and have higher yield stability under heat stress conditions. Therefore, for areas with heat stress at the end of the growing season, Hayola 50 and Hayola 61 hybrids are more suitable than other hybrids and are recommended for cultivation in those areas.
  Keywords: Canola, Delayed cultivation, hybrid, Tolerance Index, yield
 • Khedijeh Moemeni, Sohrab Mahmoodi *, Hojatollah Latifmanesh, Ali Moradi, Rasool Rezaei Pages 59-71

  In addition to plant growth enhancing bacteria, the effect of gibberellic acid on increasing the ability of germination and seedling vigor index has been investigated and confirmed. To determine the best treatments for coating along with Enterobacter cloacae+Pseudomonas fluorescens and gibberellic acid on germination characteristics and establishment of parsley seed, three experiments were conducted in the seed laboratory of Yasouj University in 2015 and 2016. The first experiment was conducted based on a CRD design on non-primed seeds to select the most suitable coating materials for covering parsley seeds with 4 pelleting treatments including control, vermiculite (V), perlite (P) and kaolin (K). To determine the most suitable combination of coating material, biopriming and hormone priming for seed coating, the second experiment was conducted in a factorial experiment based on a completely randomized design with 12 treatments and 4 replications. The treatments of the second experiment were also used in the third experiment in the greenhouse condition. The best treatments for the first experiments were P20K10 (perlite with a weight ratio of 20 and kaolin 10), P20K20V5 (perlite with a weight ratio of 20, kaolin 20 and vermiculite 5) and P30K10 and in the second experiment were P20K10-GA3-50ppm-6h and also P20K20V5-GA3-50ppm-12h. Finally, in the greenhouse experiment, the use of P20K10-GA3-50ppm-6h treatment was determined as the best treatment to increase the percentage of final field emergence and field emergence rate. The results of this study showed that the use of P20K10-GA3-50ppm-6, other than increasing the volume and physical characteristics, can be useful as a strategy to improve the quality of germination and seedling of parsley.

  Keywords: Priming, Perlite, seed coating, Seedling emergence rate, Seedling length vigor index
 • Safiye Arab, Mehdi Baradaran Firouzabadi *, Ahmad Gholami, Mostafa Heidari Pages 73-84
  Ellagic acid is a natural polyphenol compound that has strong antioxidant properties and reduces the effects of various stresses in plants. In order to investigate the effect of ellagic acid on protein percentage and soybean yield, an experiment was conducted in the two crop years of 2018 and 2019 in the research farm of Shahrood University of Technology. Treatments include accelerated aging on two levels of normal seed and aged seed and the application of ellagic acid on four levels (control, seed pre-treatment, foliar spraying and the combination of seed pre-treatment and foliar spraying with ellagic acid with a concentration of 50 mg/L) in the form of a factorial experiment with a basic design of randomized complete blocks in three replications. The number of pods per plant, the number of seeds per pod and the 100 seed weight per plant obtained from aged seeds decreased by 11.64, 4.16, and 13.13%, respectively, compared to the control. The combined use of seed pretreatment and foliar spraying of ellagic acid in normal and aging conditions caused a significant increase of 10.00 and 11.30% in the number of seeds in the pod compared to the non-application of this substance in these conditions. The combined use of seed pretreatment and foliar spraying of ellagic acid caused an increase of 20.89 and 51.93% in the weight of 100 seed and seed yield, respectively, compared to the control. The application of ellagic acid in normal conditions did not show any effect on the protein percentage, while the use of this substance in aging conditions by the form of seed pretreatment, foliar spraying and the combined use of seed pretreatment and foliar spraying, led to an increase of 0.88, 0.40, and 0.86 percent of protein, respectively. It is possible to suggest the combined use of pretreatment and foliar spraying with ellagic acid to increase seed yield and protein percentage in plants obtained from normal and aged soybean seeds.
  Keywords: Antioxidant, phenolic compounds, Priming, Protein, seed deterioration
 • Rezvan Karami Borzabad *, Abolfazl Baghbani- Arani, Babak Paykarestan Pages 85-97
  This research aims to investigate the effect of low irrigation and foliar application of nano nitrogen fertilizer on quantitative (height, biological and seed yield, thousand seed weight and harvest index) and qualitative (essential oil percentage and yield) traits of black cumin seeds in 2018 in a split plot arrangment complete blocks. A random experiment with three replications was carried out on the farm of the Payame Noor Milajerd University. Irrigation levels include: Irrigation of all furrows (control), irrigation once in between furrows (fixed watering of only odd furrows) and intermittent irrigation of furrows (irrigation in rounds of one week for odd furrows and the next week for even furrows) as main plots and levels of nitrogen foliar application include: No foliar application of fertilizer (control of foliar application of distilled water), application of 1.5 and 3 liters per hectare of nanofertilizer were considered as sub-plots. The results of the experiment showed that the interaction effect of the treatments on all studied traits was significant at the one percent level, so the highest values of quantitative traits (plant height, biological and seed yield, 1000-seed weight, and harvest index) in normal furrow irrigation treatments (without drought stress) with the application of nitrogen nanofertilizer was obtained. While the highest and lowest percentage and yield of essential oil (qualitative properties) were obtained, respectively, in the furrow irrigation method with 3 liters of nitrogen nanofertilizer and constant irrigation treatment without nitrogen nanofertilizer. Considering the economic importance of essential oil performance in the production of medicinal plants and in water shortage conditions and the need for optimal consumption of inputs (water and fertilizer) in the direction of sustainable agriculture, the use of an intermittent irrigation pattern and foliar spraying of 3 liters of nitrogen nanofertilizer, while saving consumption water and production of the highest yield of essential oil in black cumin in the study area is recommended.
  Keywords: Essential oil, irrigation in a fixed interval, irrigation in an intermittent interval, Irrigation pattern, nano fertilizer, Seed yield
 • Nima Shahbazi, MohammadReza Ardakani *, Hussein Ghafourian Pages 99-112

  Nowadays, agricultural products are moving towards organic farming in response to consumers' desire for healthier products. One of the ways to produce and increase yield in these conditions is using biological and organic inputs such as biochar and mycorrhiza. Therefore, this experiment was conducted at Safadasht Golazin Agro-industrial in Safadasht, Tehran, in order to investigate spinach yield. The experiment was carried out as split plots in the form of a randomized complete block design in 3 replications. The experimental treatments included four levels of control, two, four, and six tons per hectare of biochar as the main factor and two inoculation levels with mycorrhiza and control as secondary factors. The results showed that the effect of the investigated treatments on the measured traits was significant. The highest plant height (15.24 cm), total chlorophyll (2.44 mg/g fresh weight), root fresh weight (19.56 g), and shoot (30.95 g) at the application level of mycorrhiza and six tons of biochar per hectare was observed. The effectiveness of mycorrhiza increased with the increase of biochar level. In general, the results showed that the synergism effect of biochar and mycorrhiza increased the yield of spinach traits; this synergy can be one of the strategies to reduce the consumption of chemical fertilizers.

  Keywords: Leaf area, Number of leaves, nutrients, Organic carbon, Total chlorophyll
 • Arezoo Adel, Atefeh Sabori *, Rahmatollah Mohammadi Gonbad, Sedigheh Mousanejad, Masoumeh Kheirgoo Pages 113-127

  Barley (Hordeum vulgare L.) is one of the widely cultivated cereals and several pathogenic factors affect its grain yield quantity and quality. The fungal pathogen Blumeria graminis f. sp. hordei (Bgh) causes powdery mildew, which is a common leaf disease, and identifying genotypes resistant to this disease is one of the goals of breeding programs to combat this disease. The present study was conducted to investigate the resistance of 104 barley genotypes (including 99 advanced lines of barley along with five control cultivars) to powdery mildew disease under field (in two planting dates) and greenhouse conditions. The assessed traits included the severity of the disease, the infection type, and the area under the disease progression curve (AUDPC). The results of analysis of variance of the data showed that the effect of genotype on all the evaluated traits was significant (P<0.01). Considering the evaluation of genotypes under the field on two planting dates for the severity of the disease, and the results of cluster analysis of genotypes based on the different traits investigated in the greenhouse, totally 15 and 19 genotypes were identified as the most resistant and sensitive genotypes to this disease, respectively. These identified genotypes can be used for introducing to the disease-prone regions and also exploited in the formation of breeding populations and as important sources of candidate resistance genes to this disease.

  Keywords: Arunachalam ranking, AUDPC, Cluster Analysis, Fungal disease
 • Amir Aynehband *, Mansoor Mashayekhi, Esfandiar Fateh Pages 129-139
  Vermicomposting fertilizer is an ecological approach that improves both yield quantity and environmental quality. This study was carried out in the field of agriculture faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz in 2021 at two stages. In the first stage, the experimental design was a split plot with 4 crop residues (i.e. wheat, rice, sugarcane, and corn) in the main plot and 2 weight ratios (i.e. 30 & 40%) were supplot with 3 replications. In the second stage, the experimental design was a randomized complete block with 3 replications which included 8 different vermicomposting that were produced in the first stage. Results of the first stage showed that wheat 40% residue treatment produced the highest mature worm weight due to the highest mature worm population which resulted in the highest total worm weight. For all crop residue treatments, the total worm number was reduced by the increase in crop residue quantity from 30% to 40%. This reduction was affected by the reduction in the immature worm population. Despite the increase in mature worm numbers, it could not compensate for the effects of reducing the number of immature worms. Increasing the percentage of the residue of each crops from 30% to 40%, the amount of vermicompost fertilizer production was reduced, but on the other hand, the amount of non-fertilizer compounds was added. The highest sesame seed yield (1154/6 kg/h) belonged to a wheat residue with a 30% weight ratio. This superiority is influenced by the superiority of seed weight in capsule, seed number in capsule, and seed 1000 weight characters. In conclusion, the results of this research showed the importance of paying attention to the raw material in the production of vermicompost both in terms of impact on the biological and chemical properties and on the agronomic properties of the crop. A point that is perhaps less noticed now. So, it is recommended that in sustainable agriculture or organic farming it is better to produce vermicompost fertilizer suitable for each crop.
  Keywords: C, N ratio, Proliferation ratio, seed oil, Sugarcane, Worm
 • Ashkan Jalilian, MohammadReza Jahansouz *, Hassan Ghasemi Mobtaker, Mosataf Oveisi, Hosein Moghadam Pages 141-154

  As one of the most important food producers, the agricultural industry consumes a lot of energy to produce various products. Also, agriculture is the largest supplier of energy in the form of biological energy. This study was conducted in Khuzestan province with the aim of investigating the energy indicators of okra and the contribution of different inputs to the total energy in monoculture, intercropping (okra+cucumber) and agroforestry (okra+date palm) systems. The simple random sampling method was used to determine the survey volume and calculated sample size in this study was found to be 139. The data used in the study were collected from okra farms using a face-to-face questionnaire. The inputs and outputs were calculated per hectare and then, these input and output data were multiplied by the coefficient of energy equivalent. Following the calculation of energy input and output values, the energy ratio, energy productivity and net energy were determined. The results indicated that averages of energy inputs in monoculture, intercropping and agroforestry systems of okra were 78763.77, 81269.27 and 52502.42 respectively, while the energy output in these systems was 17575, 37380 and 113715 MJ ha-1, respectively. The energy ratio in monoculture, intercropping and agroforestry systems were calculated as 0.223, 0.460 and 2.166 respectively. The energy productivity in intercropping system was calculated as 0.470 kg MJ-1, which was about 302% and 64% more than monoculture and agroforestry, respectively. This issue is due to the higher yield of this cultivation system compared to other investigated systems.

  Keywords: Energy productivity, Specific Energy, Chemicals, plastic, Energy equivalent
 • Mahta Bahramali, Mansoor Omidi *, AliAkbar Shah Nejat Boshehri, Mohammad Javan Nikkhah Pages 155-164

  Some important herbs have been overly utilized in all over the world, which threatening them as endangered species. In this regard, in vitro culture has efficiently improved production and propagation rates of these plants. Accordingly, this research aimed to determine the best genotype, and explant for callus induction, as well as the effect of optimum concentration of hormones on traits including length, width, height and the callus volume of the explants derived from Ferula assa-foetida seedlings that have been grown in jars. Therefore, this experiment has been implemented as factorial in completely randomized design with at least 3 replications. Purposefully, the explants were placed in MS media supplemented with different levels of BAP and NAA. After 40 days, the traits including the length, width and volume of the callus were measured for induced callus. Given the mean comparison, the maximum size of target traits have been achieved for root explants cultured medium supplemented with 2 mg.L-1 BAP and 1 mg.L-1 NAA, while none of calluses derived from leaf and stem explants survived. Among the genotypes, the Kerman demonstrated higher callus growth rate than the Yazd, though this trait intensively increased through the time of culture. In addition, the calluses derived from Isfahan showed low growth rate, so it was removed from the present study.

  Keywords: Ferula, callus, Volume, Ecotype, germination
 • Monireh Bahrami, Fereydoon Sarmadian *, Ebrahim Pazira Pages 165-179

  Suitable and optimal land use requires an accurate assessment of agricultural ecological resources. Here the research process was done to determine the ecological potential of agricultural lands (EPAL) in Alborz province by identifying ecological resources and finally modeling ecological potential (EP). To prepare the EP map, the layers of effective ecological resources in the irrigated crop, dry farming, garden, and arboriculture uses, were determined according to the parametric method, and then the significance coefficient of each criterion was calculated by the AHP method and the couple criteria competition. The results showed that out of 22.6% of the lands in the province that are in the suitable class for irrigated agriculture, 6.7%, and 6.2% are in Savojbolagh and Nazarabad cities, respectively, and the rest of this area, is in the other uses. The cities of Savojbolagh and Nazarabad based on the results of ecological potential, a total of 70,699 hectares of land are suitable for gardening and arboriculture, which, according to the comparison with the current situation (33971 hectares) shows that about 36,728 hectares of agricultural lands in the province have a high ecological potential for gardening and tree planting. Unlike the other two lands, uses dry farming of 9064 hectares, which is currently satisfied regardless of the potential of 20097 hectares of land. Finally, we can point to the high EP of Alborz province in the agricultural sector, which, unfortunately, due to the lack of sufficient attention to land management policies, not all of this capacity is used.

  Keywords: Agricultural utilization, Analytic Hierarchy Process, Ecological potential, Geographic Information System, Land-use Planning
 • Faezeh Zaefarian *, Roghayeh Hasanpour, Maryam Sadegh Pages 179-189

  This experiment in order to investigate the effect of cadmium on physiological characteristics and biochemical activities of corn (Zea mays L.) and soybean (Glycine max L.) in mono and mixed cultivation. An experiment in the greenhouse of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources in a completely randomized design with four repeats. Cadmium concentrations included 0, 50, 100, 150 and 200 mg of cadmium per kg of soil. Planting ratios included mono cultivation of corn and soybean and mixed cultivation of corn and soybean with a ratio of 50: 50. The results showed that chlorophyll a and b, decreased with increasing the level of cadmium in both mono and mixed cultures. The relative water content of corn and soybeans in mixed culture was higher than mono culture and corn plants in mono and mixed culture had higher relative leaf water content than soybeans. Corn plants in mono and mixed culture had higher relative leaf water content compared to soybean; while mixed cultivation increased the sugar content of corn and soybean leaves compared to mono cultivation. Also with increasing the concentration of cadmium in the soil increased the amount of proline in all planting ratios of both corn and soybean plants. In general, corn and soybeans by physiological and biochemical mechanisms, responded positively to reduce stress; especially in mixed culture.

  Keywords: Chlorophyll, leaves, proline, starch, Soluble sugar
 • Fatemeh Farahdahr, MohammadReza Jahansouz *, Saeid Soufizadeh, Mohamadreza Yazdani Pages 191-204

  In order to document effective crop managements on rice production and yield in Guilan province, a field experiment was carried out during two years 2018 and 2019. So, that the effect of management factors applied (seedling age, transplanting date, planting density, planting method, amount of nitrogen fertilizer and irrigation volume) by the farmers of three counties of Sangar, Khoshkebijar and Kouchesfahan on rice yield and yield components was investigated. Therefore, 36 farms were selected in the mentioned counties that represented the management in the entire province. The results showed that the highest yield of paddy with an average of 4500 kg.ha-1 was recorded for the two villages of Jorkuye Khoshkebijar and Ebrahimsara Kouchsefahan, and the lowest grain yield was related to the village of Gilvadashtan Kouchsefahan with an average of 3000 kg.ha-1. The reason for the high yield in the fields is related to the timely planting dates, transplanting with the suitable age, optimal plant density per m2, more soil organic carbon and the appropriate amount of nitrogen fertilizer used, which shows the impact of the crop management and soil characteristics on yield. Among all management factors, timely planting can be introduced as the most important management component of rice cultivation in the province. So that suitable weather conditions in timely planting dates, especially during flowering and seed filling, led to the use of appropriate temperature for a longer time and to take advantage of all the environmental and management factors that led to higher grain yield.

  Keywords: Plant density, Seedling age, Panicle, yield, crop management
 • Seyed Fatemeh Mousavi, Isa Khammari *, Seyed Mohsen Mousavi Nik, Aliakbar Maghsoudi-Moud, Maryam Allahdou Pages 205-215

  In order to investigate ascorbic acid effect on grain yield and some physiological traits of quinoa plant under water deficit stress conditions, an experimental in the form of split plots based on the randomized complete block design with three replications in two years at Research and Agriculture and Natural Resources Center Kerman was performed. The main factor included three levels of irrigation treatments (irrigation to the full maturity stage (control), irrigation to the beginning of the flowering stage, and irrigation to the beginning of the dough development stage) and the secondary factor included two levels of ascorbic acid foliar spraying (0 and 2 mM). The effect of irrigation factor and ascorbic acid and their interaction on seed yield and most of the measured physiological traits were significant. Water stress decreased grain yield, content of photosynthetic pigments, leaf protein content and relative water content and increased carbohydrate and proline content. The seed yield decreased by 40.5% and 18.7% under the conditions of irrigation to the beginning of the flowering stage and irrigation to the beginning of the dough development stage, respectively, compared to the control conditions. Foliar spraying with ascorbic acid led to the improvement of physiological traits and grain yield in all three irrigation treatments. Seed yield increased by 22.7% with ascorbic acid solution. Since foliar spraying with ascorbic acid improved seed yield in three irrigation treatments, it is suggested to use this substance to compensate for the damage caused to quinoa plant as a result of drought stress.

  Keywords: Antioxidant, Chlorophyll, Drought, parameters, Stress