فهرست مطالب

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - سال پنجاه و هفتم شماره 1 (پیاپی 103، بهار 1402)
 • سال پنجاه و هفتم شماره 1 (پیاپی 103، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رسول زوارقی*، خدیجه قنبری، هاشم عطاپور صفحات 1-14
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی سطح سواد داده ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز و عوامل موثر بر آن انجام شده است.

  روش شناسی: 

  این پژوهش با توجه به هدف پژوهش، کاربردی بوده و از نظر نوع، نحوه گردآوری داده ها و تجزیه وتحلیل اطلاعات، توصیفی-پیمایشی است.  جامعه مورد مطالعه این پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز بود که 6702 دانشجو ارزیابی شدند. طبق جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد 363 دانشجو به عنوان حجم نمونه برآورد شد. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای تصادفی است. ابزار به کار رفته در این پژوهش پرسش نامه حاصل پژوهش قنبری (1398) است که  هدف گذاری این ابزار بر اساس ابعاد درک داده، جمع آوری و سازماندهی، مدیریت، ارزیابی و استفاده از داده ها  طراحی شده بود. همچنین، برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری کروسکال-والیس و یومان-ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که سطح سواد داده ای دانشجویان مشارکت کننده در پژوهش برای پرسش های مربوط به سواد داده ای 0967/4 و در حد خوبی قرار دارد. به علاوه، مشخص شد که تفاوت معناداری در سطح سواد داده ای دانشجویان از نظر متغیرهایی چون جنسیت، حوزه علمی و رشته تحصیلی وجود ندارد. با وجود این، نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری در سطح سواد داده ای دانشجویان مورد بررسی از نظر متغیرهایی چون بازه های مختلف سنی، مقطع تحصیلی ارشد و دکتری و همچنین بین انتخاب یا عدم انتخاب واحد پروپوزال و مراحل مختلف تدوین و نگارش پایان نامه وجود دارد. همچنین، علاوه بر عوامل زمینه ای موثر بر سطح سواد داده ای، رابطه معناداری میان برگزاری کلاس های دانشگاهی، کارگاه های آموزشی و کلاس های غیررسمی و سطح سواد داده ای دانشجویان مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  بر مبنای نتایج این پژوهش، می توان گفت که با توجه به تفاوت معنادار در سواد داده ای در بین دانشحویان مقاطع مختلف تحصیلی، و دانشجویانی که وارد مرحله پایان نامه/رساله شده اند و وجود رابطه معنادار میان دوره های آموزشی سپری شده توسط دانشجویان و میزان سواد داده ای آنها، باید بر تقویت دوره هایی که باعث درگیری عملی دانشجو در پایان نامه/رساله می شود در راستای افزایش سطح سواد داده ای آنها اهتمام لازم در دانشگاه های مختلف کشور وجود داشته باشد.

  کلیدواژگان: سواد داده ای، سواد آماری، دانشگاه تبریز، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سنجش سواد داده ای
 • مهدی شقاقی*، نیکو دهقان نژادی، محمدجواد ترنگ، فاطمه محمدخانی، زرین مدرس وحید صفحات 15-28
  هدف

  در این مقاله تلاش شده تا با تکیه بر مدل مفهومی دلون و مک‎لین (2003) به ارزیابی کیفیت سیستم آموزش دانشگاهی گلستان اهتمام شود.

  روش

  برای این کار از الگوی پاوکوویچ، گاسپر و جادریک (2021) که شامل شکل توسعه یافته مدل دلون و مک‎لین به همراه پرسش نامه تکوینی استاندارد است، استفاده گردید. این الگو شامل 5 بعد و 40 خرده ‎مقیاس است که در طیف پیوسته 1 تا 10 سامان یافته است. جامعه پژوهش حاضر، کارکنان آموزش و دانشجویان دانشگاه‎های دولتی شهر تهران بودند که به صورت خوشه‎ای چندمرحله‎ای از آنها نمونه ‎گیری شد و دانشگاه ‎های شهید بهشتی، شاهد، و علامه طباطبایی به عنوان نمونه انتخاب شدند و حجم نمونه 151 و 302 نفری با فرمول کوکران برای کارکنان آموزش و دانشجویان دانشگاه ‎های یاد شده تعیین گردید که در نهایت به ترتیب 128 و 264 تن از کارکنان و دانشجویان به پرسش نامه پاسخ دادند.

  یافته‎ ها: 

  چند یافته مهم از این پژوهش حاصل شد. اول اینکه کیفیت عملکرد سیستم در همه خرده ‎مقیاس‎ها پایین‎تر از متوسط، و بعد کیفیت اطلاعات بالاتر از متوسط بود. دوم اینکه مولفه ‎های تناسب با نیاز، زمان ثبت ورودی‎ها، امکان‎های جایگزین دسترسی، محرمانگی دسترسی، صحت اطلاعات از همه مهم‎تر تشخیص داده شد. سوم اینکه ارزیابی دانشجویان درباره کیفیت اطلاعات، کیفیت عملکرد سیستم، و کیفیت خدمات سیستم گلستان، مطلوب‎تر و مثبت‎تر از نظر کارکنان بود. چهارم اینکه فقط بعد کیفیت عملکرد سیستم روی استفاده از سیستم اثرگذار بود و بقیه ابعاد یعنی کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات روی استفاده از سیستم اثر قابل توجهی نداشتند و در آخر، پنجم اینکه بعد کیفیت عملکرد سیستم بیشترین اثر غیرمستقیم را روی رضایت کاربر داشت.

  نتیجه ‎گیری: 

  کیفیت عملکرد سیستم و عناصر آن از جمله تناسب با نیاز، دسترسی مطمین، بهینه بودن زمان پاسخ، بهینه بودن زمان لازم برای ورود داده، خطا ندادن هنگام کار با سیستم، و گزینه‎های مختلف دسترسی به سیستم مهمترین عوامل اثرگذار بر کیفیت سیستم گلستان هستند.

  کلیدواژگان: سنجش سیستم، ارزیابی سیستم، عملکرد سیستم، کیفیت سیستم، سیستم گلستان
 • یعقوب نوروزی*، نیره جعفری فر، زهرا بیگلری صفحات 29-42
  هدف

  این پژوهش به ارزیابی قابلیت های دسترس پذیری محیط رابط کاربری سامانه های آموزش مجازی پرداخته است.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی از نوع ارزیابی مکاشفه ای انجام شده است. جامعه آماری شامل شش سامانه آموزش مجازی «ادوبی کانکت، اسکای روم، اسکایپ، بیگ بلو باتن، گوگل میت، قرار» است. ابزار پژوهش، سیاهه ارزیابی بومی سازی شده منطبق با سامانه های آموزش مجازی در داخل کشور منطبق با شاخص های ارزیابی مندرج در ایزو 9241 است که شاخص های شناسایی شده و با استفاده از روش بی.دبلیو.ام از دیدگاه صاحب نظران حوزه دسترس پذیری سامانه های آموزشی و یادگیری الکترونیکی اولویت بندی شده اند. برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش از آمار توصیفی و روش تصمیم گیری مدل روش وزن دهی ساده یا (اس.ای.دبلیو.) استفاده شد. در این روش، امتیازات حاصل از ارزیابی هر نرم افزار در هر شاخص با ضریب وزنی بی.دبلیو.ام تعیین شده برای هر شاخص ضرب شده و بر اساس نتیجه حاصل، محیط رابط کاربری سامانه های آموزش مجازی از لحاظ قابلیت های دسترس پذیری با یکدیگر قابل مقایسه شد. فرضیه های پژوهش از طریق آزمون کروسکال-والیس مورد بررسی قرار گرفتند. 

  یافته ها

  پس از بررسی قابلیت های دسترس پذیری محیط رابط کاربری سامانه های آموزش مجازی مشخص شد به ترتیب اسکایپ، ادوبی کانکت، بیگ بلو باتن، اسکای روم گوگل میت و قرار از نظر رعایت ویژگی های مربوط به دسترس پذیری رتبه اول تا ششم را کسب نموده اند. بین میزان رعایت شاخص های ارزیابی قابلیت های دسترس پذیری محیط تعامل (رابط کاربری) سامانه های آموزش مجازی در چهار شاخص کلی در سامانه ها اختلاف معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  بالاترین میانگین رعایت میزان دسترس پذیری مربوط به ابزارهای اشاره گر و سازگاری با فناوری های کمکی و کمترین میانگین رعایت میزان دسترس پذیری مربوط به ورودی صفحه کلید در جامعه مورد مطالعه تشخیص داده شد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، دسترس پذیری، رابط کاربر، سامانه آموزش مجازی، نرم افزار وب کنفرانس
 • افشین حمدی پور*، رسول زوارقی، اشرف بنیادی صفحات 43-64
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر یادگیری و نوآوری سازمانی کتابداران دانشگاه های دولتی شهر تبریز انجام شده است.

  روش پژوهش:

   پژوهش جاری از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر 63 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر تبریز است. ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامه بود؛ برای سنجش روایی، پرسشنامه ها در اختیار 5 نفر از صاحب نظران حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی قرار گرفت و بررسی پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج ضریب همبستگی پیرسون r=0/32 و p=0/011 نشان داد که بین ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی کتابداران دانشگاه های دولتی شهر تبریز رابطه مثبت معنا داری وجود دارد. همچنین بین رسمیت و یادگیری سازمانی (0/05>p و 0/34=r) و بین تمرکز و یادگیری سازمانی (0/05>p و 0/28=r) رابطه مثبت معنا داری وجود دارد؛ اما بین پیچیدگی و یادگیری سازمانی رابطه معنا داری مشاهده نشد (0/05<p). همچنین نتایج نشان داد که بین ساختار سازمانی و نوآوری سازمانی کتابداران دانشگاه های دولتی شهر تبریز رابطه مثبت معنا داری وجود دارد. دیگر نتایج پژوهش نشان داد که بین نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی کتابداران دانشگاه های دولتی شهر تبریز رابطه مثبت معنا داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که چالش اصلی سازمان های امروزی، حمایت از نوآوری است که فرایند سازگاری با بسیاری از تغییرات محیطی را تسهیل کند. در نتیجه، انتخاب ساختار سازمانی مناسب یکی از شرایط ضروری جهت سازگاری موفقیت آمیز با تحولات است و این کار با طراحی مداوم ساختار سازمانی امکان پذیر خواهد بود.

  کلیدواژگان: دانشگاه های دولتی تبریز، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی
 • منصور کوهی رستمی*، سارا نیل درار، پروین نجف پور مقدم صفحات 65-78
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل جامعه شناختی (شامل سن، جنسیت، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی) بر عادت خواندن دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز است.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر پیمایشی از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 1401-1402، هستند که تعداد آنها 7495 نفر برآورد شده است. حجم نمونه پژوهش طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر است. همچنین برای انتخاب آزمودنی ها از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی استفاده شده است. ابزار پژوهش پرسش نامه های سرمایه فرهنگی بوردیو، پرسش نامه سرمایه اقتصادی و پرسش نامه عادت به خواندن عبدالکریم و حسن است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS. نسخه 25 و از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن و همچنین دو رشته ای نقطه ای استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که به جز سن، سایر متغیرهای پژوهش شامل جنسیت، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی بر مولفه های عادت خواندن تاثیرگذار است و رابطه مثبت و معنا داری با یکدیگر دارند.

  نتیجه گیری

  این مطالعه ثابت کرد که عوامل جامعه شناختی همچون جنسیت، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی بر عادت خواندن دانشجویان اثرگذار هستند. در نتیجه، برای ایجاد عادت به خواندن در دانشجویان، ابتدا باید علاوه بر توجه به جنسیت، به شرایط فرهنگی و اقتصادی آنها، همچون اختصاص دادن بخشی از درآمد به خرید ابزارهای فرهنگی، نگرش خانواده نسبت به خواندن، روش های آموزشی و تربیتی توجه ویژه ای شود تا بتوان در یک شرایط مناسب فرهنگی و اقتصادی با ایجاد عادت خواندن به یکی از وظایف مهم در اصلاح برنامه های آموزشی با هدف تقویت مهارت های دانشجویان دست یافت.

  کلیدواژگان: جنسیت، دانشگاه شهید چمران اهواز، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، عادت خواندن، عوامل جامعه شناختی
 • قاسم آزادی احمدآبادی* صفحات 79-100
  هدف

  پژوهش حاضر تلاش دارد با رویکرد علم سنجی، جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد و شاخص های مختلف و در مقایسه با کشورهای منطقه مشخص کند. 

  روش پژوهش:

   این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ به لحاظ رویکرد، کمی بوده و از نظر شیوه گردآوری داده ها در دسته تحقیقات توصیفی جای می گیرد. این مطالعه تلاش دارد با رویکرد علم سنجی و شاخص های مرتبط، به ارزیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد و شاخص های علمی طی سال های 2010 تا 2020 و در مقایسه با برخی کشورهای منطقه بپردازد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف علمی و در سال های مورد مطالعه، جایگاه های متفاوتی را احراز کرده است. طی  سال های مورد مطالعه، کیفیت آثار علمی کشور در عرصه بین المللی بیش از کمیت آن رشد کرده است. سه کشور رژیم اشغالگر قدس، عربستان و ترکیه رقبای اصلی ایران در این زمینه هستند.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد در دوران اخیر، در شاخص های مورد مطالعه در ایران پیشرفت های زیادی به وقوع پیوسته است. رشد شاخص تعداد پژوهشگران پراستناد، گویای آن است که در بعد توانمندی انسانی، قابلیت های خوبی در کشور وجود دارد؛ اما از نظر برقراری ارتباطات بین المللی به منظور اجرای برنامه های پژوهشی مشترک، نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه، ضعیف تر عمل کرده است. تعداد مجلات نمایه شده ایران در پایگاه استنادی وب آو ساینس در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه پایین تر است. در بعد حوزه های پژوهشی نوظهور نیز کشورهایی هستند که موقعیت بهتری نسبت به کشور ما دارند و توانسته اند در مسیر علم جهانی و حوزه های موضوعی سرآمد به فعالیت علمی بپردازند. یکی از ابعادی که کشور در آنها خوب عمل کرده برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه های خود و ورود آنها به نظام های ارزیابی بین المللی بوده است.

  کلیدواژگان: جایگاه علمی، کمیت تولید علم، کیفیت تولید علم، ارزیابی تولیدات علمی ایران
|
 • Rasoul Zavaraqi *, Kadijeh Ghanbari, Hashem Atapour Pages 1-14
  Objective

  This research aimed to investigate the data literacy level of post-graduate students of the University of Tabriz and the factors affecting it.

  Methods

  According to the purpose of the research, it is applied and in terms of the type, the method of collecting and analyzing the data is a descriptive survey. The study population of this research was post-graduate students of the University of Tabriz which were 6702 students, and according to the table of Krejci and Morgan, the number of 363 students was estimated as the sample size. The sampling method was the stratified random sampling. The research tool was a questionnaire developed by Ganbari (2019), which was designed based on the dimensions of data understanding, collection and organization, management, evaluation, and use of data. Kruskal-Wallis and Mann-Whitney statistical tests and Spearman's correlation coefficient were also used to analyze the data.

  Results

  The results of the research showed that the level of data literacy of the students participating in the research for the questions related to data literacy was 4.0967 and it is at a good level. In addition, it was found that there is no significant difference in the level of data literacy of students in terms of variables such as gender, scientific field, and field of study. However, the results of this research showed that there is a significant difference in the level of data literacy of the given students in terms of variables such as different age ranges, master's degree, and doctoral levels, as well as between the selection or non-selection of the Proposal Unit and the different stages of thesis compilation and writing. Also, in addition to the background factors affecting the level of data literacy, a significant relationship was observed between the holding of university classes, educational workshops, and informal classes and the level of data literacy of students.

  Conclusion

  Based on the results of this research, it can be concluded that due to the significant difference in data literacy among students of different educational levels, and students who have entered the thesis/dissertation stage and the existence of a significant relationship between the educational courses completed by the students and their level of data literacy, there should be the necessary effort to strengthen the courses that cause practical involvement of students in the thesis/dissertation to increase their level of data literacy in different universities of Iran.

  Keywords: Data Literacy, Statistical literacy, University of Tabriz, Postgraduate students, Measuring data literacy
 • Mehdi Shaghaghi *, Nikoo Dehghan-Nezhadi, MohammadJavad Tarang, Fateme Mohammadkhani, Zarrin Modarres-Vahid Pages 15-28
  Objective

  In this paper, we have tried to evaluate the quality of the “Golestan” system by relying on the conceptual model of Delon and Maclean (2003).

  Methods

  To do this, we have used the Model of Pavkovic, Gasper, and Jadrick (2021), which includes the developed form of the Delon and Maclean model along with the standard formative questionnaire, consists of 5 dimensions and 40 subscales, and organized in the continuum range of 1 to 10. The present study was the educational support staff and students of Tehran public universities who were sampled by multi-stage cluster sampling method and Shahid Beheshti, Shahed, and Allameh Tabataba'i universities were selected as samples and sample sizes of 151 and 302 were determined by Cochran formula for educational support staff and students of the mentioned universities, which finally 128 and 264 employees and students responded to the questionnaire, respectively.

  Results

  Some important findings were obtained from this study. First, the “system performance quality” in all subscales was lower than average, and “information quality” was higher than average. Second, the components of “proportionality to the need”, “the time of registration of inputs”, “alternative access possibility”, “the confidentiality of access”, and “the accuracy of the information” were identified as most important. Third, the evaluation of students about “information quality”, “quality of system performance”, and “service quality” of the Golestan system was more desirable and positive than the staff's point of view. Fourth, only the dimension of “system performance quality” was effective on “system use”, and the rest of the dimensions namely “quality of information” and "quality of information" had no significant effect on the use of the system. Finally, the dimension of “system performance quality” had the most significant indirect effect on user satisfaction.

  Conclusions

  The quality of system performance and its ingredients such as being adjusted to needs, reliable accessibility, optimum response time, optimum input time, error-free performance, and multiple options for getting access are the most important factors of quality for the Golestan system.

  Keywords: system assessment, System evaluation, System Performance, System quality, Golestan system
 • Yaghoub Norouzi *, Nayereh Jafarifar, Zahra Biglari Pages 29-42
  Objective

  The present research has evaluated the accessibility capabilities of the user interface environment of virtual teaching systems

  Methods

  The research is of an applied type, which was carried out by a survey method of the type of revelatory evaluation. The statistical population is six virtual & real time teaching systems "Adobe Connect, sky room, Skype, Big Blue Button, Google Meet, Gharar". The research tool is the localized evaluation list corresponding to the virtual teaching systems inside the country in accordance with the evaluation indicators listed in ISO 9241, which indicators have been identified and prioritized using B.W.M. In order to answer the research questions, descriptive statistics and Simple Additive Weighting (SAW) model decision making method were used. In this method, the points obtained from the evaluation of each software in each index were multiplied by the B.W.M. weighting coefficient determined for each index and based on the result, the user interface environment of the virtual teaching systems was compared with each other in terms of accessibility features. The research hypotheses were examined through the Kruskal-Walli’s test.

  Results

  After examining the accessibility features of the user interface of the studied virtual teaching systems, it was determined that Skype, Adobe Connect, Big Blue Button, Sky room, google Meet, respectively, and according to the features related to the accessibility has been ranked first to sixth. No significant difference was observed between of compliance with the evaluation indicators of the accessibility capabilities of the interaction environment (user interface) of the virtual education systems in four general indicators in the systems. The highest mean of compliance with the level of accessibility related to pointer tools and compatibility with assistive technologies and the lowest mean of compliance with the level of accessibility related to keyboard input were detected in the studied community

  Conclusions

  By using the findings of the present research, we can get a clear vision of the existing reality of the possibilities of virtual teaching systems. The findings of the present research are a guide for the selection and use of the mentioned systems for teachers, officials and managers of education centers. Therefore, conducting this research is necessary to explain the future horizons and it is hoped that it will have a significant contribution to improve the virtual education situation in the IRAN and the results of the research findings can be effective in improving the accessibility of these systems and educational institutions.

  Keywords: Accessibility, Evaluation, User Interface, virtual education system, Web conference software
 • Afshin Hamdipour *, Rasoul Zavaraqi, Ashraf Bonyadi Pages 43-64
  Objective

  The purpose of this study is to investigate the effect of organizational structure on the learning and organizational innovation of librarians in Tabriz Public universities.

  Methods

  This research method is a descriptive-survey. The statistical population of this study is 63 librarians of public university libraries in Tabriz. The data gathering tools were three questionnaires. The validity of the questionnaires was approved by five experts in the field of knowledge and information science and their opinions were employed for the improvement of the final questionnaires. To confirm the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha was used. Data analysis was confirmed as descriptive and inferential statistics employing SPSS software.

  Results

  The obtained value of the Pearson correlation test showed that there is a positive significant correlation between organizational structure and organizational learning of librarians (r=0.32, p= 0.011). In addition, there is a positive significant correlation between organizational learning and formalization (r = 0.34, p < 0.05) and organizational learning and centralization (r = 0.28, p <0.05). However, there was not significant relationship between complexity and organizational learning (p >0.05). The results also showed that there is a positive significant correlation between organizational structure and organizational innovation of librarians. Other results showed that there is a positive significant correlation between organizational innovation and organizational learning of librarians.

  Conclusions

  It seems that the main challenge for educational organizations is to support innovation, which facilitates the process of adaptation to many environmental changes. Therefore, it can be argued that choosing the appropriate organizational structure is one of the essential conditions for successful adaptation to the changes, and this will be possible through the continuous design of the organizational structure.

  Keywords: Organizational Innovation, organizational learning, Organizational structure, public universities
 • Mansoor Koohi-Rostami *, Sara Nildarar, Parvin Najafpour Moghadam Pages 65-78
  Objective

  The purpose of this research is to investigate the effect of sociological factors (including age, gender, cultural capital and economic capital) on the reading habits of undergraduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz.

  Methods

  The current research is a descriptive-correlation survey. The research population is the undergraduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz in the academic year 1401-1402, whose number is estimated to be 7495. According to the table of Karjesi and Morgan, the sample size of the research is 384 people. Also, the proportional stratified sampling method was used to select the subjects. The research tools are Bourdieu's cultural capital questionnaire, economic capital questionnaire and Abdul Karim and Hassan's reading habit questionnaire. In order to analyze the data from S. P. S. S. Version 25 and Pearson's correlation coefficient, Spearman's correlation coefficient, and two-string point tests were used.

  Results

  The research findings have shown that except for age, other research variables including gender, cultural capital and economic capital affect the components of reading habit and have a positive and significant relationship with each other.

  Conclusions

  This study proved that sociological factors such as gender, cultural capital and economic capital have an effect on students' reading habits. As a result, in order to develop the habit of reading in students, first of all, in addition to paying attention to gender, we should pay attention to students cultural and economic conditions, such as allocating a part of the income to buy cultural tools, the family's attitude towards reading, and educational methods in order to be able to achieve one of the important tasks in reforming educational programs with the aim of strengthening students' skills in a suitable cultural and economic situation by developing the habit of reading.

  Keywords: Cultural Capital, Economic Capital, gender, Reading habit, Shahid Chamran University of Ahvaz, Sociological factors
 • Ghasem Azadi Ahmadabadi * Pages 79-100
  Objective

  This study aims to determine the position of the Islamic Republic of Iran in the scientific leadership and each of its constituent dimensions in comparison with the regional countries using a scientometric approach.

  Methods

  This study is practical in terms of purpose. In terms of approach, it is quantitative research, and in terms of the method of data collection, it is descriptive research. This study evaluated the position of the Islamic Republic of Iran in scientific leadership indicators during the years 2010 to 2020 and compared to some regional countries with a scientometric approach and indicators.

  Results

  The research findings indicate that Iran has achieved different positions in different dimensions of scientific leadership and in the studied years. The three countries Israel, Saudi Arabia and Turkey are Iran's main competitors in the Middle East. One of the dimensions in which the Islamic Republic of Iran has performed well is scientific and practical investment to improve the educational and research status of its universities and their entry into international ranking systems.

  Conclusions

  The results of the present research show that there has been an extraordinary scientific progress in the recent era in Iran. The growth of the number of highly cited researchers indicates that there are good capabilities in the country in terms of human capabilities, but in international communication to implement joint research programs, it has performed weaker than other countries. The number of Iranian journals indexed in the Web of Science is lower compared to some countries in the region. In emerging research fields, there are also countries that have a better position than Iran and have been able to engage in scientific activity in the path of global science and leading subject areas. One of the dimensions in which Iran has performed well is planning to improve the educational and research status of its universities and their entry into international evaluation systems.

  Keywords: Scientific excellence, Scientific leadership, Quantity of science outputs, Quality of science outputs, Evaluation of Iran’s scientific outputs