فهرست مطالب

 • پیاپی 58 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسعود نجاری*، کامران مام قادری، هیوا احمدی، علی خلیلی صفحات 1-14

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربی تاثیر درمان گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعهد حرفه ای سربازان وظیفه انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی سربازان وظیفه شهر بوکان در سال 1401-1400 بودند که از طریق روش نمونه گیری در دسترس از بین افراد واجد شرایط تعداد 30 نفر وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه تعهد حرفه ای می یر و همکاران (1993) بود. گروه آزمایش تحت درمان ذهن اگاهی ویلیامز و سگال (2003) به مدت 8 جلسه 2 ساعته قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و با نرم افزار SPSS نسخه 23 صورت گرفت. سطح معناداری آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد که بعد از مداخله، اثر درمان گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعهد حرفه ای سربازان وظیفه معنادار بود. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت درمان گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی روش مداخله ای مناسبی برای ارتقای تعهد حرفه ای سربازان وظیفه است. بنابراین در نظر گرفتن این درمان در کنار سایر برنامه های مداخله ای می تواند منجر به افزایش تعهد حرفه ای سربازان گردد.

  کلیدواژگان: درمان گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی، تعهد حرفه ای، سربازان وظیفه
 • منیژه فیروزی*، فرشید بی باک صفحات 15-26
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس بهزیستی روانشناختی و تحمل پریشانی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی سربازان وظیفه شهر ارومیه در سال 1402-1401 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 100 نفر به عنوان نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند و به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های بهزیستی روانشناختی ریف (1995)، تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) و سازگاری اجتماعی بل (1961) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام و با نرم افزار SPSS نسخه 25 صورت گرفت و سطح معناداری آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد که همبستگی مثبت معنی داری بین تحمل پریشانی و بهزیستی روانشناختی وجود داشت. همچنین همبستگی مثبت معنی داری بین تحمل پریشانی و بهزیستی روانشناختی با سازگاری اجتماعی سربازان وظیفه وجود داشت. 3/17 درصد از واریانس سازگاری اجتماعی توسط بهزیستی روانشناختی و در مجموع 8/26 درصد از واریانس سازگاری اجتماعی توسط بهزیستی روانشناختی وتحمل پریشانی سربازان وظیفه تبیین شد. بر اساس یافته های این پژوهش بهزیستی روانشناختی و تحمل پریشانی نقش مهمی در پیش بینی سازگاری اجتماعی سربازان وظیفه دارند و توجه به متغیرهای مذکور برای ارتقای سازگاری اجتماعی سربازان ضروری بنظر می رسد.
  کلیدواژگان: بهزیستی روانشناختی، تحمل پریشانی، سازگاری اجتماعی، سربازان وظیفه
 • اسمائیل تاتاری بیله سور* صفحات 27-45

  امروزه قاچاق کالا را یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی و ورشکستگی کارخانجات ودر کل تولیدات ساخت داخل می توان معرفی نمود. قاچاق که از آن به عنوان اقتصاد زیر زمینی و یا اقتصاد سیاه نیز یاد می شود، یکی از مهم ترین دغدغه های مسیولین اقتصادی محسوب می شوند که در پی حل این معضل هستند. اما؛ از همه مهم تر وضعیت یک منطقه است، که به این پدیده دامن می زند، در برخی مناطق زمینه ای برای قاچاق وجود ندارد، اما استان آذربایجان غربی یکی از استراتژیک ترین مناطق مرزی در بین استان های کشور به شمار می رود، داشتن سه مرز مشترک با کشورهای خارجی یکی از نکات قابل تامل برای این منطقه از کشور محسوب می گردد، در همین راستا وضعیت اقتصادی این منطقه نیز تحت تاثیر پدیده قاچاق قرار می گیرد. هدف از انجام این تحقیق مطالعه تاثیر قاچاق بر رشد اقتصادی در استان مرزی آذربایجان غربی است. برای جمع آوری اطلاعات از منابع متعدد استفاده شده است. این تحقیق به شیوه تحلیلی-توصیفی صورت انجام شده و نتایج حاصله نشان داد که قاچاق کالا بر رشد اقتصادی تاثیر دارد و باعث رکود و کاهش رشد اقتصادی می شود، قاچاق کالا سبب کاهش امنیت سرمایه گذاری در مرز، کاهش کارآفرینی، تعطیلی کارخانجات و... می شود، که همین عوامل بیشترین ضربه را به رشد اقتصادی یک منطقه می زنند.

  کلیدواژگان: قاچاق کالا، رشد اقتصادی، آذربایجان غربی، مرز
 • رضا طاهری هفت آسیابی* صفحات 46-92

  در عصر حاضر یکی از مهمترین جرایمی که باید به آن رسیدگی گرد جرایم اقتصادی میباشد که در راس اینگونه جرایم زمین خواری قرار میگیرد،که باید با اینگونه جرم به شدت مبارزه گردد. لذا زمین خواران ثروتی را تصاحب می کنند که هیچ گاه آن را تولید نکرده و هیچ نقشی در به وجود آوردن آن نداشته و صرفا با استفاده از روش های ناصواب آن را تصاحب کرده و با حیله و ترفندهای مختلف آن را به مباحث و صرفا فروش می رسانند و در این راه عده ای را درمقابل دولت یا مالکان واقعی قرار می دهند. لذا یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و سازمان-های دولتی تبدیل شده است. پدیده معروف به « زمین خواری » است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیست محیطی و هم اقتصادی حایز اهمیت است. از هیمن جهت پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش وقدرالسهم سازمان های دولتی در پیشگیری و مبارزه با زمین خواری در شهر ارومیه هستیم.

  روش

  در این پژوهش با استفاده از تکنیک پژوهش های کیفی - تحلیل محتوا، به ارایه الگو پرداخته می شود. در این مرحله پس از شناسایی خبرگان و مدیران و برگزاری جلسات مصاحبه در ارتباط با متغیرهای تحقیق، مولفه های مربوطه تبیین می گردد. بعد از دسته بندی مصاحبه ها در قالب کلمات، عبارت و یا پاراگراف ها می توان به کدگذاری آنها پرداخت. در کدگذاری می توان داده های دلخواه را در اشکال مختلف مانند متن یا نمودار مشاهده و ذخیره نمود. که سازمان های مصاحبه شونده به ترتیب عبارتند از: 1- مسکن شهرسازی ارومیه، 2-منابع طبیعی ارومیه، 3- جهاد کشاورزی ارومیه، 4- شهرداری ارومیه، 5- پلیس امنیت اقتصادی ارومیه، 6- اساتید حقوق دانشگاه ارومیه، 7- کانون کارشناسان رسمی دادگستری

  نتیجه گیری

  طبق نتایج بدست سازمان های دولتی از طریق تفکیک غیر مجاز، تملک غیر قانونی، تصرف غیر مجاز و تغییر کاربری غیر مجاز با پدیده زمین خواری درگیر میباشند که در این میان عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی که از مهمترین نوع عوامل میباشد، مانند تورم، انگیزه کسب سود، ایجاد درآمدبالا، افزایش قیمت زمین، فقر و بیکاری و از طرفی عواملی مانند، بزهکاری افراد با گذشت زمان، مهاجرت دایمی افراد و غیره باعث افزایش جرم زمین خواری در ارومیه میگردد که با توجه به یافته های تحقیق میتوان گفت که سازمان های دولتی هیچگونه نقش و قدرالسهمی در پیشگیری و مقابله با زمین خواری در ارومیه ندارد و صرفا پس از شکل گرفتن جرم زمین خواری به دعاوی آن میپردازد که در انجام این نوع وظیقه خود هم با موانع و چالشهایی روبرو میباشند.

  کلیدواژگان: زمین، جرم، زمین خواری، نظریه داده بنیان
 • علی رواقی* صفحات 93-127

  از اواسط دهه هشتاد، مطالعه مفهوم سرمایهاجتماعی و ارتباط آن با جرم و مسایل اجتماعیپیرامونیتوجه محققان را به خود جلب کرده است. هدف این مقاله، مرور نظام مند و فرا تحلیل برای تعیین ضریب اندازه اثر و دیگر مولفه ها است تا فهم جامع تر و دقیق تری از موضوع، نظریات تبیین کننده و سنجه های آن به منظور بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و جرم در ایران طی دو دهه اخیربدست آید. محققان از نظریات فوکویاما، پاتنام، کلمن بیشترین بهره را برده اند. گزینش هفدهعنوان منتشر شدهدر چند مرحله، انجامشد.پژوهش های منتخببا روش پیمایش و عموما درمرکز و غرب ایرانبه پایان رسیدهاند. ضریب اندازه اثر و نقش تعدیلکنندگی نشان می دهد که در سال های اخیر،کاهش سرمایه اجتماعی با شدت کمتری منجر به گرایش به جرم شده است.نتایج گویای آن است کهبا تسریعمل مجرمانه در سطوح خرد، میانه و کلان اجتماعی، دیگر فرسایش سرمایه اجتماعی از دلایل عمده گرایش به جرم نیست و حتی بیشتر از آن جرم مشروعیت یافته، تبدیل به نوعی فرهنگ و سرمایه اجتماعیمی شود که پیامدهای زیان باری برای امنیت واخلاق اجتماعی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، جرم، فرهنگ جرم، پیشگیری از جرم، گرایش به ارتکاب جرم
 • مهدی نمکین* صفحات 128-157
  سالهای قبل از انقلاب اسلامی در ایران پیمان های نظامی مختلفی در جهان وجود داشت اما پیمان مقاومت یا به بیان دیگر محور مقاومت عمری بابرکت پیدا کرده است و عملکرد و پیامدهای آن باعث استقلال و آزادی ملت ها شد علیرغم پیمان های دیگر که استعمار و استثمار ملت ها را سرلوحه کار خود قرار دادند . نقش بی بدیل و مهم حاج قاسم سلیمانی در این موفقیت بزرگ غیر قابل انکار است و بی شک اخلاق و کردار ایشان موجب این همه موفقیت و شان و منزلت هم برای خویش و هم برای محور مقاومت شده است. این اثر به صورت علمی - ترویجی و به شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه سعی دارد ابعاد شخصیتی و هویتی زندگی سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی را برای نسل جوان و حکمرانان آینده کشور تبیین نماید و به صورت موردی به بررسی شخصیت و رفتار و اخلاق حکمرانی حاج قاسم با توجه به قرآن کریم خصوصا سوره حجرات پرداخته است .
|
 • Masud Najari *, Kamran Mam Gaderi, Hiva Ahmadi, Ali Khalili Pages 1-14

  The present study was conducted with the aim of experimentally investigating the effect of group therapy based on mindfulness on the professional commitment of conscripts. The research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the research included all the conscripts of Bukan city in 2021 - 2022, who were included in the study through the available sampling method from among the qualified people, and were randomly replaced in two groups of 15 people, experimental and control. The measurement tool in this research was the professional commitment questionnaire of Meyer et al. (1993). The experimental group underwent Williams and Segal (2003) mindfulness therapy for 8 2-hour sessions, and the control group did not receive any intervention. Statistical data analysis was done using univariate analysis of covariance and SPSS version 23 software. The significance level of the tests was considered 0.05. The findings showed that after the intervention, the effect of mindfulness-based group therapy on the professional commitment of active duty soldiers was significant. Based on the results of the research, it can be said that group therapy based on mindfulness is a suitable intervention method to improve the professional commitment of conscripts. Therefore, considering this treatment along with other intervention programs can lead to an increase in the professional commitment of soldiers.

  Keywords: Group therapy based on mindfulness, professional commitment, soldiers
 • Manizhe Firoozi *, Farshid Bibak Pages 15-26
  The present study was conducted with the aim of predicting social adjustment based on psychological well-being and distress tolerance. The descriptive research method was correlation type. The statistical population of the research included all the conscripts of Urmia city in 2022- 2023, who were evaluated using the available sampling method and 100 people were evaluated as a sample and responded to the research tools. Psychological well-being questionnaires of Rief (1995), Distress Tolerance of Simmons and Gaher (2005) and Bell's social adjustment (1961) were used to measure the studied variables. The research data was analyzed using Pearson correlation methods and step-by-step regression analysis with SPSS version 25 software, and the significance level of the tests was considered to be 0.05. The findings showed that there was a significant positive correlation between distress tolerance and psychological well-being. Also, there was a significant positive correlation between distress tolerance and psychological well-being with the social adjustment of conscripts. 17.3% of the variance of social adjustment was explained by psychological well-being and a total of 26.8% of the variance of social adjustment was explained by psychological well-being and distress tolerance of conscripts. Based on the findings of this research, psychological well-being and distress tolerance play an important role in predicting the social adjustment of active duty soldiers, and it seems necessary to pay attention to the mentioned variables to improve the social adjustment of soldiers.
  Keywords: Psychological Well-being, distress tolerance, social adjustment, soldiers
 • Ismaeel Tatari Bile Sour * Pages 27-45

  Today, smuggling of goods can be introduced as one of the main causes of economic recession and bankruptcy of factories and all domestically produced products. Trafficking, also known as the underground economy or the black economy, is one of the most important concerns of economic officials seeking to solve this problem. But; The most important thing is the situation of a region, which contributes to this phenomenon, in some areas there is no ground for smuggling, but West Azerbaijan province is one of the most strategic border areas among the provinces of the country, having three borders Joint with foreign countries is one of the points to consider for this region of the country, in this regard, the economic situation of this region is also affected by the phenomenon of smuggling. The purpose of this study is to study the impact of trafficking on economic growth in the border province of West Azerbaijan. Numerous sources have been used to collect information. This descriptive-analytical study was conducted and the results showed that smuggling of goods has an impact on economic growth and causes recession and reduced economic growth, smuggling of goods reduces investment security at the border, reduces entrepreneurship, closes factories and. .... it is, that these factors hit the biggest blow to the economic growth of a region.

  Keywords: commodity smuggling, economic growth, west Azerbaijan, Border
 • Reza Taheri Haftasiabi * Pages 46-92

  In the present era, one of the most important crimes that should be dealt with is the economic crimes that are at the top of such land-grabbing crimes, which should be fought vigorously. Consequently, the land eaters take possession of wealth that has never been produced and has no role in its creationand possesses it only by using unsuitable methods and with various tricks and tricks they sell it to discussions and sell it and in this way they place some in front of the government or real owners. Therefore, one of the current problems of the country that has become an important concern of the government and government organizations. The phenomenon is known as "land grabbing". The phenomenon is important both environmental and economic. Therefore, we are looking to investigate the role and contribution of governmental organizations in preventing and combating land grabbing in Urmia.

  Method

  In this study, a model is presented using qualitative research technique - content analysis. In this stage, after identifying experts and managers and holding interview sessions in relation to the research variables, the related components are explained. After categorizing the interviews, they can be encoded in words, phrases or paragraphs. In encoding, arbitrary data can be viewed and stored in different shapes such as text or charts. The organizations interviewed are: 1- Housing Urban Development of Urmia, 2- Natural Resources of Urmia, 3- Agriculture Jihad of Urmia, 4- Urmia Municipality, 5- Urmia Economic Security Police, 6- Law professors of Urmia University, 7- Association of Official Experts of Justice

  Conclusion

  According to the results, by governmental organizations, through unauthorized separation, illegal possession, illegal seizure and change of unauthorized land use, there are several factors including economic factors that are of the most important types such as inflation, profit motive, high income, rising land prices, poverty and unemployment and on the other hand, factors such as delinquency, permanent migration of individuals, etc. increase The crime of land grabbing in Urmia is that according to the findings of the research, it can be said that government agencies have no role and power in preventing and confronting land grabbing in Urmia and only after formation of land grabbing crime, which in doing this kind of task also face obstacles and challenges.

  Keywords: Land, Crime, Land grabbing, Data-based Theory
 • Ali Ravaghi * Pages 93-127

  Since the mid-eighties, the study of the concept of social capital and its relationship with crime and about social issues has attracted the attention of researchers. The purpose of this article is systematic review and the meta-analysis method to determine the effect size coefficient and other components until to obtain a more comprehensive and accurate understanding of the subject, explanatory theories and its measures in order to investigate the relationship between social capital and crime in Iran during the last two decades.Researchers have benefited the most from the theories of Fukuyama, Putnam, and Coleman. The selection of seventeen published titles was done in several stages. The selected researches have been completed by the survey method and generally in the center and west of Iran. The coefficient of the effect size and the moderating role show that in recent years, the reduction of social capital has led to the tendency to crimes with less intensity.The results show that with the spread of criminal activity in the micro, medium and macro levels of society, the erosion of social capital is no longer one of the main reasons for the tendency to commit crime and even more than that, the legitimized crime becomes a kind of culture and social capital that will have harmful consequences for security and social ethics.

  Keywords: social capital, Crime, crime culture, Crime Prevention.Tendency to Commit Crime
 • Mahdi Namakin * Pages 128-157
  Years before the islamic revolution in Iran, there were different military agreements in the world, but the resistance treaty or other typesd of resistance has created a great life and its consequences will lead to the independence and freedom of the nation in spite of other agreements that result in the colonization and exploitation of the nation. The unique and important role of Haj Ghassem Soleymani in this great success is undeniable, and undoubtedly his ethics and deeds will lead to all of his success and dignity for both him and the resistance line. This work is based on the descriptive and analytical method and by using library tools, it attempts to explain the personality and identity dimensions of the life of Haj Ghassem Soleymani to the younger generation and the rulers of the future of the country. The case study deals with the investigation of personality and behavior and morality of Haj Ghassem Soleymani with respect to the holy Quran, in particular the Hajarat Surah.