فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 87، فروردین و اردیبهشت 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فیروزه زارع فراشبندی*، پیمان ادیبی، فاطمه قصابی صفحات 1-3

  انواع اطلاعات نادرست سلامت را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: 1) اطلاعات نادرست نوع 1 (اشاعه اطلاعات سلامت کاملا نادرست): در این حالت فرستنده (فرد یا رسانه) به اشاعه اطلاعات سلامت می پردازد که از نظر پزشکی کاملا نادرست هستند و موجب ایجاد یک اختلال اطلاعاتی می شوند که می تواند موجب آسیب به سلامت فرد و جامعه شود. 2) اطلاعات نادرست نوع 2 (ترویج شبه علم سلامت): در این حالت فرستنده (فرد یا رسانه) به ارایه اطلاعات نامربوط سلامت می پردازد. در این حالت ممکن است فرد پیش-فرض ها یا گزاره های درست را به صورت نادرست بیان کند یا نتیجه نادرست از آن ها بگیرد. این مورد نیز موجب ایجاد یک اختلال اطلاعاتی و آسیب احتمالی به سلامت فرد و جامعه خواهد شد. 3) اطلاعات نادرست نوع 3 (پیشنهادات مشروط): در این حالت فرستنده (فرد یا رسانه) به توصیه و پیشنهاد اطلاعات سلامت می پردازد که پس از بررسی و ارزیابی توسط دانشوران بالینی یا دانشمندان علوم بهداشتی هنوز صحت و قوت آن ها کاملا مورد تایید نیست و در شرایط خاص یا حالات ویژه و بسته به شرایط خاص هر بیمار منفرد به کار می رود. این مورد هم همچون دو مورد قبلی موجب ایجاد اختلال اطلاعاتی شده و با وجودی که هدف از این توصیه، صدمه زدن به دیگران نیست اما می تواند باعث آسیب به سلامت فرد و جامعه و گردش اطلاعات نسبتا درست در بین جامعه شود.

  کلیدواژگان: سلامت، پزشکی، اطلاعات نادرست، شبه علم
 • آصفه حدادپور*، ایرج سلطانی، اکبر نبی الهی صفحات 4-13
  مقدمه
  مدل های سرآمدی کسب وکار نقش بسیار مهمی در ارتقا عملکرد سازمان و توسعه و پیشرفت مستمر آن دارند.  در پژوهش حاضر مولفه های کلیدی و شاخص های الگوی سرآمدی مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی ارایه شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک پژوهش کمی-کیفی می باشد که با استفاده از روش تحلیل محتوا و تکنیک دلفی فازی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران ارشد و میانی فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کتاب ها و مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات بود. روش گردآوری اطلاعات بررسی متون و منابع علمی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بود. نتایج به دست آمده جهت محاسبه ضریب توافق خبرگان در قالب پنل دلفی و به صورت یک پرسشنامه به خبرگان و اساتید دانشگاه ارایه گردید و با اجرای دو مرحله ای پانل دلفی، ضریب توافق خبرگان در خصوص مولفه های مذکور از طریق محاسبه CVR به دست آمد. همچنین از معیار اعتبار اعضا در شیوه اعتباریابی نیومن استفاده شد.
  یافته ها
  تعداد 14 بعد شامل 142 مولفه به عنوان ارزش های محوری و مولفه های مدل سرآمدی مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی شناسایی شد. در پایان دو مولفه حذف و 140 مولفه با ضریب توافق بالای 4/0 مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد، شاخص های انتخاب شده دراین پژوهش قادرند زمینه را جهت توسعه و تحقق سرآمدی مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی فراهم نمایند. این شاخص ها سازمان را قادر می سازند تا ضمن آسیب شناسی جامع فرایندهای خود، طرح ها و اقدامات بهبود را استخراج کرده و اجرا نماید.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، مدیریت، الگو، سرآمدی
 • فاطمه سجادیان، سلیم کریمی تکلو*، عباس شول صفحات 14-21
  مقدمه

  بلاک چین به عنوان یک پایگاه داده توزیع شده، ایمن، شفاف و قابل اعتماد که توسط یک جامعه به اشتراک گذاشته می شود، می تواند بر شبکه های زنجیره تامین پایدار نیز تاثیر بگذارد. این تحقیق با هدف تعیین رابطه علی عوامل مرتبط با بکارگیری بلاک چین در زنجیره تامین پایدار حوزه سلامت انجام شده است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و با مشارکت 5 نفر از خبرگان بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان انجام شد. خبرگان به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. جهت گردآوری و تحلیل داده ها، از مصاحبه ساختاریافته و روش نقشه شناختی فازی استفاده گردید.

  یافته ها

  بر اساس ادبیات تحقیق و نظرخواهی از خبرگان، پانزده متغیر از متغیرهای مرتبط با کاربرد بلاک چین در زنجیره تامین پایدار سلامت شناسایی گردید. نتایج نشان داد که متغیر رمزگذاری داده ها با ضریب 03/2 بیشترین تاثیرگذاری و متغیر مقیاس پذیری با ضریب 20/2 بیشترین اثرپذیری را داشتند. از بین 15 عامل، متغیر استاندارد سازی و توسعه بسترهای نرم افزاری با ضریب 97/2 بیشترین درجه مرکزیت دارد.

  نتیجه گیری

  با شناسایی عوامل اثر گذار و اثرپذیر در بکارگیری بلاک چین، مسیولین بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) می توانند با پیاده سازی فناوری بلاک چین، از رمزگذاری داده ها که محیطی امن مهیا می کند، استفاده کنند و هم چنین یک سیستم هوشمندی برای راحتی بیماران در برقراری ارتباط با بیمارستان ایجاد نماید. امل اثر گذار و اثرپذیر در بکارگیری بلاک چین، مسولین بیمارستان علی ابن ابی طالب قادر خواهند بود با سرمایه گذاری بر این متغیرها زمینه کاربرد رویکرد بلا چین را مهیا نمایند.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین پایدار، بلاک چین، زنجیره تامین خدمات، حوزه سلامت
 • شهناز خادمی زاده*، سمیرا اسماعیلی صفحات 22-29
  مقدمه
  با گسترش چشمگیر فعالیت های پژوهشی، سلب اعتبار  برخی از بروندادهای علمی حوزه پزشکی نیازمند بررسی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین ابعاد و الگوهای همکاری آثار سلب اعتبار شده بین‏المللی حوزه پزشکی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل کتاب سنجی و با رویکرد علم سنجی و فنون مصورسازی، برای ترسیم همکاری های علمی انجام شد. جامعه پژوهش، تمام آثار سلب اعتبار شده پزشکی موجود از سال 2016 تا پایان2020 در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس بود که با استفاده از روش تحلیل شبکه ای مطالعه شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که طی دوره زمانی مورد بررسی، 480 اثر منتشر شده در پایگاه اسکوپوس، سلب اعتبار شده است که کشورهای آمریکا، انگلستان، هند، چین دارای بیشترین شاخص مرکزیت رتبه، نزدیکی و بینابینی هستند که در نتیجه تاثیرگذاری بیشتری بر سایر کشورها در شبکه علمی را دارند. همچنین کشورهای مذکور نقش مهمی در اتصال گره ها و انتقال اطلاعات در شبکه ایفا می کنند که با استفاده از مصورسازی می توان شبکه آثار سلب اعتبار شده را مشاهده کرد.
  نتیجه گیری
  مقالات سلب اعتبار شده در کشورهای آمریکا و انگلستان دارای شاخص های مرکزیت بالا هستند که این نشان دهنده نفود و قدرت بیشتر این کشورها است که تاثیرگذاری بیشتری نیز بر سایر کشورها در شبکه علمی دارند.
  کلیدواژگان: علم سنجی، آثار سلب اعتبار شده، پایگاه اطلاعاتی، همکاری های علمی، مقالات مجله
 • افسانه سادات هاشمی، فاطمه مکی زاده* صفحات 30-38
  مقدمه
  مطالعه بروندادهای علمی با استفاده از شاخص های علم سنجی، ابزاری موثر جهت درک تحقیقات علمی است. هدف پژوهش حاضر تعیین ساختار و روابط موضوعی مقالات حوزه بهداشت محیط است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر با رویکرد علم سنجی به تحلیل محتوای متون با استفاده از روش هم رخدادی واژگان و تحلیل شبکه اجتماعی انجام شد. جامعه آماری شامل 7438 مقاله نمایه شده در پایگاه Web of Science Core Collection (WOSCC) در حوزه بهداشت محیط در بازه زمانی 2011-2020 است. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل خوشه ای و نمودار راهبردی انجام شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که از نظر فراوانی کلیدواژه بهداشت عمومی، آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی بیشترین فراوانی را در پژوهش های حوزه بهداشت محیط داشته است. یافته های مربوط به خوشه بندی سلسله مراتبی منجر به شکل گیری 10 خوشه در این حوزه گردید که خوشه های «فلزات سنگین» و «آلودگی هوا» خوشه های با مرکزیت و تراکم بالا مشخص شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به فراوانی کلیدواژه ها و خوشه های به دست آمده از نمودار راهبردی، زمینه های موضوعی فلزات سنگین و آلودگی هوا زمینه های نوظهور در این حوزه بود. برخی موضوعات مهم و مرتبط با بهداشت محیط نظیر مدیریت بهداشت محیط، مدیریت کیفیت آب، و غیره کمتر به آن توجه شده است.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: بهداشت محیط، ساختار موضوعی، علم سنجی، تحلیل هم واژگانی
 • فرزانه محمدی، مصطفی امینی رارانی، رضا رضایتمند* صفحات 39-49
  مقدمه
  اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی شدن، پیش از هر چیز نیاز به درک یکسان و تبیین صحیح در کشور دارد. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف تبیین کلی مفهوم اقتصاد مقاومتی و تعیین مصادیق و الزامات آن و همچنین شناسایی الزامات آن در حوزه سلامت از دیدگاه صاحبنظران اقتصادی و اقتصاد سلامت انجام شد.
  روش بررسی
  در مطالعه کیفی حاضر، 8 مصاحبه عمیق با صاحبنظران اقتصادی و اقتصاد سلامت از آگوست 2019 تا فوریه 2020 تا رسیدن به سطح اشباع انجام شد. مصاحبه شوندگان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با آن ها مصاحبه چهره به چهره انجام شد. مصاحبه ها بعد از پیاده سازی به روش تحلیل محتوای قراردادی تحلیل شدند. به منظور کدگذاری و مدیریت داده ها از نرم افزار MAXQDA Analytics Pro 2020 (VERBI GmbH Berlin) Release 20.4.0 استفاده شد.
  یافته ها
  دو مفهوم کلی «تاب آوری اقتصادی» و «مفهوم جامع اقتصاد مقاومتی» برای اقتصاد مقاومتی مشخص و مصادیق آن ها و همچنین الزامات مربوط به هر کدام تعیین شد. ضربه گیر کردن اقتصاد، اقتصاد بدون نفت، بهره وری اقتصادی و تغییر و تحول از مصادیق تاب آوری اقتصادی، و عدالت محوری، دانش بنیانی، درون زایی، برون گرایی، مردمی بودن، فرهنگ جهادی، اسلامی کردن اقتصاد و اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد سیاسی از مصادیق مفهوم جامع اقتصاد مقاومتی شناسایی شدند. همچنین مصادیق و الزامات اقتصاد مقاومتی در بخش سلامت تشریح شد.
  نتیجه گیری
  برداشت های متعدد و متفاوتی از مفهوم اقتصاد مقاومتی وجود دارد؛ به منظور اجرایی و عملیاتی شدن آن در بخش های مختلف و از جمله در بخش سلامت، اولین قدم رسیدن به ادبیات و درک مشترک از مفهوم اقتصاد مقاومتی بین صاحبنظران مرتبط می باشد.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، سلامت، مفهوم
 • شهناز خادمی زاده*، رقیه قضاوی، مریم آقائی صفحات 50-55
  مقدمه

  به دلیل مواجهه جامعه پژوهش با اطلاعات و بحث تشخیص اطلاعات درست از نادرست که افراد در طی بحران با آن مواجه می شوند، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سواد سلامت و سواد سلامت الکترونیک با پذیرش باور توطیه و اضطراب آینده در مواجهه با کووید-19 در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر، پیمایشی از نوع همبستگی بود و بر روی 362 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 1399- 1400 انجام شد. ابزار مورد استفاده، شامل پرسشنامه  32 گویه ای در پژوهش Duplaga و Grysztar (2021)  بود. داده ها با استفاده از آزمون  ضریب همسبستگی پیرسون تحلیل شد

  یافته ها

  یافته ها نشان داد سواد سلامت و سواد سلامت الکترونیک با پذیرش باور توطیه و اضطراب آینده رابطه عکس داشتند و افزایش سواد سلامت و سواد سلامت الکترونیک باعث کاهش پذیرش باور توطیه و اضطراب آینده افراد می شود.

  نتیجه گیری

  بنابر یافته های پژوهش، دانشجویان با سواد سلامت بالاتر، در برابر اطلاعات نادرست و جعلی و اضطراب آینده ناشی از آن و همچنین تیوری های توطیه مرتبط با این اطلاعات هوشمندانه تر عمل می کنند. بنابراین افزایش سواد سلامت و سواد سلامت الکترونیک دانشجویان می تواند به مبارزه با پیامدهای منفی و اثرات بد بحران سلامت و بیماری های اطلاعاتی کمک کند.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، سواد سلامت الکترونیک، باور توطئه، اضطراب آینده، اینفودمیک
 • اسماعیل مزروعی نصرآبادی*، زهرا خیرخواه مرقی صفحات 56-62
  مقدمه
  انقلاب صنعتی چهارم یا صنعت 0/4 با بهره مندی از فناوری هایی مانند اینترنت اشیا، اینترنت، رایانش ابری و هوش مصنوعی درک ما را از دنیای پیرامونمان تغییر خواهد داد. این صنعت کاربردهای گسترده ای در بخش سلامت دارد در نتیجه این تحقیق با هدف شناسایی و مدل سازی محرک های نتیجه ای صنعت 0/4 در بهداشت و درمان کاشان انجام شده است.
  روش بررسی
  این تحقیق از نوع تحقیقات آمیخته است و در 2 مرحله انجام شده است. در مرحله اول محرک های نتیجه ای شناسایی و در مرحله دوم مدلی برای آن ها ارایه شد. شیوه نمونه گیری، در هر 2 مرحله هدفمند بود. تعداد مشارکت کنندگان در مراحل تحقیق به ترتیب 14 نفر و 10 نفر، ابزار گرداوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته و شیوه تحلیل داده ها، تحلیل تماتیک و مدل سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی است.
  یافته ها
  در این تحقیق 55 محرک نتیجه ای شناسایی گردید که در قالب 12 مقوله دسته بندی شدند. بر اساس مدل سازی ساختاری محرک ها مشخص گردید که محرک های «بهبود علم پزشکی»، «طراحی محصول و خدمت»، «دسترسی و حفاظت از داده ها»، مهم ترین محرک هایی هستند که می توانند در سیاست گذاری های کلان کشور، سیاست های بخش سلامت و استراتژی های سازمانی در نظر گرفته شوند.
  نتیجه گیری
  به منظور تشویق بخش سلامت برای رفتن به سمت بهداشت و درمان 0/4 لازم است سه ضلع اصلی (دولت، جامعه و مدیران بخش سلامت) در این خصوص آگاهی لازم را کسب کنند. با توجه به یافته های تحقیق لازم است مزایای کاربرد صنعت 0/4 در بهداشت و درمان در قالب کارگاه های آموزشی برای مدیران بخش سلامت و سیاست گذاران دولتی برگزار شود.
  کلیدواژگان: بهداشت و درمان، کلان داده، اینترنت اشیاء
|
 • Firoozeh Zare Farashbandi *, Peyman Adibi, Fatemeh Ghassabi Pages 1-3

  From the point of view of the authors of this article, the types of medical misinformation can be divided into three general categories, emphasizing that this categorization does not have precise and mathematical boundaries: 1) Misinformation type 1 (Dissemination of totally incorrect medical information): In this case, the sender (individual or media) disseminates medical information that is completely medically incorrect and causes an information disorder that can harm the health of the individual and society. 2) Misinformation Type 2 (Propagation of medical pseudoscience): In this case, the sender (individual or media) presents irrelevant medical information and a person may express correct presuppositions or correct propositions incorrectly or draw incorrect conclusions from them. This case will cause an information disorder and possible damage to the health of the individual and the society. 3) Misinformation Type 3 (Conditional recommendations): In this case, the sender (individual or media) advises and offers medical information, which after being reviewed and evaluated by clinical experts or health scientists, their validity and strength are still completely unknown and is not approved but it is used in special conditions or special situations depends on the special conditions of each individual patient. This case, like the previous two cases, has caused information disorders, and although the purpose of these advices is not to harm others, it can cause damage to the health of the individual and the society through circulating the relatively correct medical information among the society.

  Keywords: Heath, Medicine, misinformation, Pseudoscience
 • Asefeh Haddadpoor *, Iraj Soltani, Akbar Nabi -Alahi Pages 4-13
  Introduction
  The purpose of this study is to compile the key components and indicators of the excellence model of information technology management in Isfahan University of Medical Sciences.
  Methods
  This practical and purposeful basic research was carried out using content analysis method and fuzzy Delphi technique. The population included senior and middle managers of information technology in Isfahan University of Medical Sciences and books and articles related to information technology management. The results were presented in the form of a Delphi panel in the form of a questionnaire to the experts and professors, and with the two-stage implementation of the Delphi panel, the agreement coefficient of the experts regarding the mentioned components was obtained through the calculation of CVR and the necessary convergence was achieved. Besides, the members' credibility criterion was used in Newman's validation method.
  Results
  Fourteen dimensions including 142 components were identified as core values, components of the excellence model of information technology management in the University of Medical Sciences. These components were presented to IT experts in the university in the form of a questionnaire, and their agreement coefficient was calculated by performing two steps of the fuzzy Delphi technique. Ultimately, two components were removed and 140 components were confirmed with an agreement coefficient of over 0.4.
  Conclusion
  It seems that the indicators selected in this research can provide the basis for the development and realization of information technology excellence in organizations. The selected indicators enable them to extract improvement plans and measures along with the comprehensive pathology of their processes and their position in the excellence process to be evaluated in the field of information technology.
  Keywords: Information Technology, Management, Model, excellence
 • Fatemeh Sajadiian, Salim Karimi Takalo *, Abbass Shoul Pages 14-21
  Introduction

  Blockchain as a distributed, secure, transparent and reliable database shared by a community can also affect sustainable supply chain networks. This research was conducted with the aim of determining the causal relationship of the factors related to the use of blockchain in the sustainable supply chain of the health sector.

  Research method

  The current research is descriptive and was conducted with the participation of 5 experts from Ali Ibn Abi Talib Hospital in Rafsanjan. The experts were selected as a snowball. In order to collect and analyze data, structured interview and fuzzy cognitive mapping method were used.

  Findings

  Based on the research literature and expert opinions, fifteen variables related to the use of blockchain in the sustainable health supply chain were identified. The results showed that the data encryption variable was the most effective with a factor of 2.03 and the scalability variable was the most effective with a factor of 2.20. Among the 15 factors, the variable of standardization and development of software platforms has the highest degree of centrality with a coefficient of 2.97.

  Conclusion

  By identifying the effective and efficient factors in the use of blockchain, the officials of Ali Ibn Abitaleb (AS) hospital can use the data encryption that provides a secure environment by implementing blockchain technology, and also an intelligent system for convenience. To make patients communicate with the hospital.Key words: sustainable supply chain, blockchain, service supply chain, health field

  Conclusion

  By identifying the effective and efficient factors in the use of blockchain, the officials of Aliebn Abitaleb Hospital will be able to prepare the ground for the application of the blockchain approach by investing in these variables.

  Keywords: sustainable supply chain, Blockchain, service supply chain, Health sector
 • Shahnaz Khademizadeh *, Samira Esmaeili Pages 22-29
  Introduction
  With the significant expansion of research, we are witnessing the discrediting of some scientific outputs in the field of medicine. This study endeavored to investigate the dimensions and patterns of cooperation of internationally discredited works in the field of medicine in the Scopus database.
  Methods
  This study is applied in terms of purpose and in terms of conducting research and data analysis, it is quantitative and has been done using bibliometric analysis method and scientometric approach and illustration techniques to draw scientific collaborations. The population is all the discredited medical works available from 2016 to the end of 2020 in the Scopus database which has been done using the network analysis method.
  Results
  The findings showed that during the period, 480 works published in Scopus database were discredited. The Unites States, England, India, and China have the highest index of centrality, intimacy, and crosscontextuality. These countries play an important role in connecting nodes and transmitting information over the network.
  Conclusion
  Discredited articles in the United States and England have high centrality indices, which indicates the greater influence and power of these countries, which, in turn, have a greater influence on other countries in the scientific network.
  Keywords: Scientometrics, Retracted Publication, Database, Scientific Collaborations, Journal Article
 • Afsaneh Sadat Hashemi, Fathemeh Makkizadeh * Pages 30-38
  Introduction
  This research investigates the articles' structure and thematic relationships in environmental health. Studying scientific outputs using scientometric indicators is an effective tool for understanding scientific research.
  Methods
  The present research was conducted with a scientometric approach to content analysis of texts using the co-occurrence method of words and social network analysis. The statistical population includes 7438 articles indexed in the Web of Science Core Collection (WOSCC) in the field of environmental health in the period 2011-2020. Data analysis was done using cluster analysis method and strategic diagram.
  Results
  The findings showed that in terms of the frequency of public health keywords, air pollution and climate change were the most frequent in environmental health researches. The findings related to hierarchical clustering led to the formation of 10 clusters in this area, and the clusters of "heavy metals" and "air pollution" were identified as clusters with high centrality and density.
  Conclusion
  According to the abundance of keywords and clusters obtained from the strategic diagram, it was found that the topics of heavy metals and air pollution are emerging fields in this field. Some important issues related to environmental health, such as environmental health management, water quality management, etc., have received less attention.Keywords: Environmental Health, Thematic Clusters, Thematic Structure, Scientometrics, Co-Word Analysis.
  Keywords: Environmental Health, Thematic Structure, Scientometrics, Co-Word Analysis
 • Farzaneh Mohammadi, Mostafa Amini-Rarani, Reza Rezayatmand * Pages 39-49
  Introduction
  Resistive economy as a new concept/doctorine has entered to the Iranian economics literature several years ago. However, in order to be applied efficiently, a common perception among experts is necessary regarding its definition, instances and requirements. Thus, this study was conducted with the aim of general explanation of resistive economy concepts, its instances and requirements as well as identification of its requirements in health sector based on the experts’ opinions.
  Methods
  In this qualitative study, 8 in-depth and face-to-face interviews were conducted with some economist as well as some health economists who were selected through purposive sampling methods. The interviews were transcribed and analyzed using the conventional content analysis method. MAXQDA Analytics Pro2020 (VERBI GmbH Berlin) Release 20.4.0 was used for coding and data management.
  Results
  Two concepts of “economic resilience” and “comprehensive concept of resistive economy” were identified. Then, the instances and requirements related to these two concepts were determined. An anti-shock economy, an oil-free economy, economic productivity and change were identified as instances of “economic resilience” and justice-oriented, knowledge-based, endogenous, extraversion, democratized, jihadi culture, Islamization of the economy, and resistive economy as a political economy were identified as the instances of “comprehensive concept of resistive economy”. The instances and requirements of resistive economy in health sector were also elaborated.
  Conclusion
  There are numerous interpretations of resistive economy. Based on expert opinions, resiliency is a very important specification of that economy, but other specifications should also exist to address the comprehensiveness of the concept. In order to implement and operationalize the resistive economy in various sectors including the health sector, the first step is to reach a common understanding of resistive economy amongst the experts.
  Keywords: Resistive Economy, Health, Concept
 • Shahnaz Khademizadeh *, Ghazavi Roghayeh, Maryam Aghaei Pages 50-55
  Introduction

  Due to the encounter of the research community with information and the discussion of distinguishing true from false information that individuals face during a crisis, this study endeavors to determine the relationship between health literacy and e-health literacy with the acceptance of conspiracy beliefs and anxiety. The future in the face of covid-19 among graduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz has been conducted.

  Methods

  The population for this correlational survey study of the research was the post-graduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz in the academic year 2018-2019, which included 362 individuals in the research sample. The instrumentation included a 32-item questionnaire adopted from Duplaga & Grysztar (2021). The data were analyzed using the Pearson correlation coefficient test.

  Results

  Correlation analysis test was used to measure the relationship between the variables. It was found that health literacy and e-health literacy had an inverse relationship with acceptance of conspiracy belief and future anxiety, and increasing health literacy and e-health literacy decreased acceptance of conspiracy belief and anxiety.

  Conclusion

  According to the findings, students with higher health literacy act more intelligently against false and fake information and future anxiety caused by it, as well as conspiracy theories related to the information. Therefore, increasing health literacy and e-health literacy of students can help to fight against the negative consequences and bad effects of health crisis and information diseases.

  Keywords: Health Literacy, Electronic health literacy, conspiracy belief, future anxiety, Infodemic
 • Esmaeil Mazroui Nasrabadi *, Zahra Kheirkhah Maraghi Pages 56-62
  Introduction
  The fourth industrial revolution or the 0.4 industry will change our perception of the world around us by benefiting from technologies such as the Internet of Things, the Internet, cloud computing and artificial intelligence. This industry has wide applications in the health sector. As a result, this research was conducted with the aim of identifying and modeling the resulting drivers of the 0.4 industry in Kashan health and treatment.
  Methods
  This research is a mixed type of research and was done in 2 stages. In the first stage, the outcome drivers are identified and in the second stage, a model for them is presented. The sampling method is purposeful in both stages. The number of participants in stages 1 and 2 is 14 and 10 people, respectively, the data collection tool is semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire, and the method of data analysis is thematic analysis and fuzzy total interpretive structural modeling.
  Results
  To identify the outcome drivers of using industry 4.0 in the health sector, 55 drivers were identified through interviews, which were categorized into 12 categories. Based on the drivers model, it was determined that improving medical science, product and service design, access, and data protection are the most important drivers that can be considered in the country's macro policies, health sector policies, and organizational strategies.
  Conclusion
  To stimulate the health sector to go towards healthcare 0.4, the three main sides (government, society, and health sector managers) must gain the necessary knowledge in this regard. According to the findings of the research, it is necessary to hold recent developments in the field of medical science, which have been caused by industry 4.0, in the form of educational workshops for health department managers and government policymakers.
  Keywords: Healthcare, Big Data, Internet of Things