فهرست مطالب

 • پیاپی 44 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یزدان شیرمحمدی*، علی دلشاد، سارا زرین کفش مجد صفحات 7-31
  زمینه و هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی درک مسافران از گردشگری در هنگام شیوع بیماری همه گیری کووید-19 و در نتیجه قصد خرید در آینده طراحی شده است. در حقیقت این مطالعه روابط بین محدودیت‏ های سفر، سوگیری منفی، نگرش، مدیریت بحران درک شده و قصد رفتاری پس از بحران را در مقصد گردشگری شهر یزد به بوته آزمون گذاشته است تا بر اساس نتایج به دست آمده، امکان ارایه راهبردهای بهبود بازار گردشگری در دوران پساکرونا فراهم شود.
  روش شناسی: در این پژوهش برای گردآوری داده ها از روش‏ های کتاب خانه ‏ای و پیمایشی مبتنی بر پرسش نامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، گردشگران ورودی به شهر یزد بوده ‏است. حجم نمونه به روش نمونه‎ گیری تصادفی و به تعداد 389 نفر در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزارهای SPSS نسخه 27 و Amos نسخه 24 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج  پژوهش نشان داد که هرچه محدودیت های سفر بیشتر باشد، سوگیری منفی افراد بیشتر می شود.
  نتیجه گیری و پیشنهادات: بهتر است در دوران پساکرونا محدودیت ها از جمله قرنطینه شهرها و عدم ورود و خروج به وسیله اتومبیل شخصی کمتر شود. کافی بودن داشتن کارت واکسیناسیون و عدم نیاز به داشتن تست کووید-19 و... می‏ تواند از محدودیت ها کاسته و در نتیجه سوگیری منفی افراد را نیز کم کند. همچنین هرچه مدیریت بحران دقیق تر و بهتر انجام شود، گردشگران نگرش بهتر و اعتماد بیشتری خواهند داشت.
  نوآوری و اصالت: مهمترین نوآوری تحقیق آزمون روابط بین متغیرهای تحقیق در مدل نظری پان و همکاران (2021) در یک مقصد گردشگری میراثی است که نشان داد که تمام روابط مشخص و تایید شده در مدل مربوطه (به غیر از نقش تعدیل گری نوع مسافر در رابطه بین سوگیری منفی و قصد پس از بحران و نقش تعدیل گری وضعیت مالی در رابطه بین مدیریت بحران درک شده و نگرش-اعتماد)، در مقصد گردشگری شهر یزد و گردشگران متقاضی سفر به این شهر برقرار است. در نهایت مهم ترین دستاورد عملی این تحقیق دست یابی به این یافته بود که تصمیم سازان، سیاست گذاران و مدیران کسب و کارها و مقصدهای گردشگری با بررسی ادراک گردشگران از بحران هایی مانند همه ‏ گیری کووید-19، می توانند استراتژی ‏های اثربخشی را برای احیای فعالیت های گردشگری پساکرونا، برگزینند.

  کلیدواژگان: محدودیت‏ های سفر، همه ‏گیری کووید-19، مدیریت بحران، گردشگری، قصد سفر پس از بحران
 • عبدالرحیم هاشمی*، امیرعلی فرهنگ، علی محمدپور صفحات 33-56
  زمینه و هدف

  تغییرات آب و هوای جهانی، که توسط انتشار گازهای گلخانه ای، به ویژه دی اکسید کربن تشدید شده است، تهدیدی عظیم برای زندگی انسان، محیط زیست و توسعه پایداری ایجاد می کند. در نتیجه، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بهبود شرایط محیطی در حال حاضر یک اولویت جهانی برای ترویج رشد پایدار و جلوگیری از پیامدهای نامطلوب گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی است و کشور ایران هم از این امر مستثنی نیست. بنابراین درک عوامل تعیین کننده و ارایه راهکار برای کاهش انتشار دی اکسید کربن مهم تلقی می شود. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات رشد اقتصادی و گردشگری بر انتشار گاز دی اکسید کربن می باشد.روش شناسی: در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی و مدل اتورگرسیون غیر خطی (NARDL) به ارزیابی تاثیرات گردشگری و رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن در کشور ایران طی دوره زمانی 1399-1387 پرداخته شده است.

  یافته ها

  طبق برآوردها، افزایش یک واحدی گردشگری و رشد اقتصادی به ترتیب در کوتاه مدت موجب افزایش 042/0 و 449/0 واحدی انتشار دی اکسید کربن شده است و در بلندمدت موجب افزایش 177/0 و 902/0 واحدی آن شده است، در حالی که کاهش یک واحدی گردشگری و رشد اقتصادی به ترتیب در کوتاه مدت موجب کاهش 016/0 و 714/0 واحدی انتشار دی اکسید کربن شده است و در بلند مدت موجب کاهش 067/0 و 025/0 آن شده است. نتایج برآورد کوتاه مدت و بلند مدت با هم سازگار است با این حال، اندازه تاثیرگذاری در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش، اتخاذ سیاست هایی نظیر استفاده از سوخت های جایگزین پاک و فناوری های نوین به ویژه در خدمات حمل ونقل و صنایع تولیدی پیشنهاد می شود.اصالت/ نوآوری:  پژوهش حاضر از جنبه متعیرهای به کار رفته، روش شناسی و دوره زمانی مورد بررسی، دارای نوآوری است.

  کلیدواژگان: دی اکسید کربن، NARDL، گردشگری، رشد اقتصادی، علیت گرنجر
 • سمیرا متقی*، حسن مخملی، سمانه طالعی، فرزانه صادقی صفحات 57-77
  زمینه و هدف

   بازار گردشگری سلامت به عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح شده و از حوزه های نوین گردشگری به شمار می رود که به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشورها کمک کرده و در راستای افزایش درآمد کشورها گام بر می دارد. این حیطه از گردشگری شامل زیرشاخه های گردشگری تندرستی، گردشگری درمانی طبیعی و گردشگری پزشکی است و امروزه به تناسب توسعه گردشگری و علم پزشکی؛ توریسم پزشکی مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است؛ لذا هدف از این پژوهش نحلیل شاخص های اثرگذار بر جذب توریسم پزشکی ایران می باشد.روش شناسی: در این مقاله سعی شده است با رویکرد تحلیلی - توصیفی و به منظور ارایه مدل تحقیق از داده های مقطعی مربوط به 15 کشور منتخب منطقه آسیا، که با ایران مراودات گردشگری پزشکی دارند (ارمنستان، عراق، کویت، سوریه، ازبکستان، افغانستان، آذربایجان، بحرین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عمان، قطر، قزاقستان، گرجستان)  در طی دوره زمانی 1400-1378  و با استفاده از روش پانل دیتا و نرم افراز Eviews 12 به تجزیه و تحلیل پرداخته شود. 

  یافته ها و نتایج

  نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که به ترتیب منغیرهای درآمد با بیشنرین اثرگذاری و سپس  ضریب نرخ ارز کشور مقصد، امنیت سیاسی، هزینه سلامت کشور مبدا و مقصد، نرخ ارز کشور مبدا، توانایی پرسنل و شاخص تورم کشور مقصد از عوامل اثرگذار در این بحث می باشند که در این میان شاخص های درآمد، امنیت سیاسی، هزینه سلامت کشور مبدا، ترخ ارز کشور مبدا و توانایی پرسنل اثر مثبت و نرخ ارز کشور مقصد، هزینه سلامت کشور مقصد و تورم کشور مقصد اثر منفی بر جذب گردشگری پزشکی دارند.

  نوآوری و اصالت

  اغلب مطالعات صورت گرفته در گردشگری سلامت که گردشگری پزشکی بخشی از آن است، به صورت اعم مورد بررسی قرار داده و گردشگری پزشکی را کمتر مورد مطالعه قرار داده اند، به علاوه، مطالعات صورت گرفته در این حوزه، به صورت پیمایشی بوده و اطلاعات مربوط به گردشگری پزشکی را به شیوه پرسش نامه ای جمع آوری کرده اند، ازاین رو فاقد مدل سازی به صورت مطالعه حاضر بوده است.

  کلیدواژگان: گردشگری، تابع تقاضا، ایران، گردشگری پزشکی
 • مصطفی عزیزی شمامی*، راضیه احمدی، میمنت عابدینی بلترک صفحات 79-98
  زمینه و هدف

  پژوهش ‎حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب ‎های درسی مقطع ابتدایی بر اساس میزان توجه به مولفه‎ های محیطی گردشگری تدوین شد.روش شناسی: طرح پژوهش کمی و روش مورد استفاده، توصیفی از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری شامل تمامی کتاب های درسی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1400-1399 و نمونه آماری شامل فارسی(خواندنی)، فارسی(نوشتاری)، علوم تجربی، هدیه های آسمانی، مطالعات اجتماعی، کار و فناوری، تفکر و پژوهش بود. جهت گردآوری داده ها از چک لیست محقق ساخته حاوی مولفه ها و شاخص های محیطی گردشگری استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد بیشترین ضریب اهمیت به ترتیب مربوط به کتاب علوم(402/0)، مطالعات  اجتماعی(318/0)، فارسی (138/0)، ریاضی(083/0) و هدیه های آسمانی(056/0)بوده است و در کتاب های تفکر و پژوهش و کار و فناوری توجهی به مولفه های محیطی گردشگری نشده است. نتایج تجزیه و تحلیل حاکی از آن بود که معضلات زباله و مواد زاید با فراوانی 46 در رتبه اول، معضلات کیفیت هوا با فراوانی 29 در رتبه دوم و معضلات حیات وحش با فراوانی 28 در رتبه سوم قرار گرفته است.

  نتیجه گیری و پیشنهادات

  کتاب های درسی باید بر آموزش های لازم جهت آموزش محیطی گردشگری و ارتقای مولفه های آن تاکید نمایند که در کتاب های درسی به برخی از مولفه های محیطی گردشگری توجه چندانی نشده است.نوآوری و اصالت: واردکردن مفاهیم و مولفه های آموزش محیط زیست و گردشگری در محتوای برنامه درسی مقاطع تحصیلی باعث می شود که دانش آموزان از همان ابتدا و در همان زمان تکوین شخصیت حفاظت از محیط زیست گردشگری را نه فقط به عنوان یک درس بلکه به عنوان یک وظیفه و مسوولیت انسانی تلقی نماید.

  کلیدواژگان: محیط زیست، گردشگری، کتب درسی، دوره ابتدایی، تحلیل محتوا
 • مجید فرهادی یونکی، منوچهر جهانیان* صفحات 99-122
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر گردشگری تجربه محور در جاذبه های فرهنگی خلاق است.روش شناسی: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های آمیخته قرار دارد. جامعه آماری را کارشناسان آگاه به منطقه مورد مطالعه و موضوع پژوهش تشکیل داده اند. به منظور شناسایی معیاری گردشگری تجربه محور برای جاذبه های فرهنگی خلاق از روش کیفی تحلیل محتوای استقرایی با مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شد. پس ازآن، جهت اولویت بندی و تعیین اهمیت معیارهای شناسایی شده از تکنیک تحلیل ساختار  بهره گرفته شد. لذا معیارهای شناسایی شده در اختیار 20 کارشناس آگاه به منطقه مورد مطالعه و موضوع پژوهش قرار داده شد و در قالب روش دلفی به صورت ماتریسی مورد امتیازدهی قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر حاکی از شناسایی 17 معیار موثر گردشگری تجربه محور در جاذبه های فرهنگی خلاق است. بر اساس یافته های تحقیق، معیارهای پژوهش ازلحاظ میزان اثرگذاری در چهار موقعیت: تعیین کننده، دووجهی، هدف و نتیجه قرار گرفته اند.

  نتیجه گیری

  در این راستا معیارهای مبلمان و طراحی فیزیکی، دسترسی، انگیزه، انتظارات، مهمان نوازی، تصویر و ویژگی های فردی، تاثیرگذارترین معیارهای گردشگری تجربه محور در جاذبه های فرهنگی خلاق تهران می باشند. این نتایج را می توان با راه اندازی سامانه ثبت جاذبه های فرهنگی خلاق عملیاتی کرد. همچنین با اعطای گواهی نامه های خلاق به جاذبه های مطرح، آن ها را رتبه بندی و زمینه را برای پیشرفت و توسعه شان فراهم کرد.

  نوآوری و اصالت

  پژوهش حاضر به توسعه مفهوم گردشگری تجربه محور و جاذبه های فرهنگی خلاق کمک می کند. همچنین نتایج پژوهش حاضر زمینه را برای توسعه عملیاتی جاذبه های فرهنگی خلاق فراهم می کند.

  کلیدواژگان: گردشگری تجربه محور، گردشگری خلاق، جاذبه های فرهنگی خلاق، تجربه خلاق
 • حسین یحیی زاده، علی فلاح*، مهرداد متانی، محمدرضا باقرزاده صفحات 123-155
  زمینه و هدف
  فناوری اطلاعات در سال های اخیر تاثیر شگرفی بر تمامی بخش های صنعت گردشگری داشته و با ایجاد بستری یکپارچه، زمینه تحول، تسریع و تسهیل امور را فراهم کرده است. از این رو، هدف تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی تاثیر رسانه های جمعی بر توسعه صنعت گردشگری انجام گرفته است.روش شناسی: این پژوهش از نوع مطالعات توسعه ای، کمی و همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان گردشگری استان مازندران می باشد که از این میان نمونه ای متشکل از 210 نفر انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد.یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد در تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و فنون تحلیل مسیر برای تعیین روابط علی و مدل یابی بهره گرفته شد. کلیه تحلیل ها در سطح اطمینان 95 درصد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل انجام شد. ضرایب مسیر نشان داد کارکرد بسیج کنندگی با 71/0 بیشترین تاثیر را بر توسعه صنعت گردشگری دارد. پس از آن کارکرد همبستگی با ضریب مسیر 69/0، کارکرد پیوستگی با ضریب مسیر 61/0، کارکرد تفریح و سرگرمی با ضریب مسیر 59/0 و در نهایت کارکرد اطلاع رسانی با ضریب مسیر 56/0 به ترتیب بیشترین تاثیر را در توسعه صنعت گردشگری داشتند.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت رسانه ها می توانند با تبلیغات مثبت و یا منفی باعث تغییر نگرش گردشگران نسبت به مقصد گردشگری شوند.نوآوری و اصالت: شواهد و یافته های به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که افق های تازه ای نسبت به این موضوع باز شده، به نحوی که به گسترش مرزهای دانش کمک کرده، حل مشکلات موجود را موجب گردیده و زمینه ساز پژوهش های آتی خواهد شد.
  کلیدواژگان: بسیج کنندگی، پیوستگی، تفریح و سرگرمی، اطلاع رسانی، گردشگری
 • محمدرضا فلاح*، محبوبه راشدی، روح الله شاه نظری صفحات 157-183
  زمینه و هدف

  امروزه سیاست گذاران برای توسعه فراگیر و پایدار از ابزارها و استراتژی های مختلفی استفاده می نمایند که یکی از این ابزارها توسعه گردشگری خرید است. زمانی که موضوع توسعه گردشگری در اشکال مختلف و فراگیر مطرح شود لزوم توجه به برنامه ریزی استراتژیک به منظور توانمندسازی و ظرفیت سازی امری حیاتی است. با این توصیف، هدف اصلی مطالعه حاضر ارایه چارچوبی برای توسعه گردشگری خرید فراگیر است.روش شناسی: رویکرد تحقیق حاضر کیفی، از نظر هدف کاربردی و از نگاه ماهیت و روش توصیفی_تحلیلی است. جامعه مشارکت کنندگان تحقیق شامل سه گروه گردشگران و زایرین، خبرگان و کسب وکارها و مدیران و کارشناسان سازمان های اجرایی در استان قم است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با مصاحبه اکتشافی با 26 نفر از گروه اول، 14 نفر از گروه دوم و 14 نفر از گروه سوم انتخاب و اشباع حاصل شده است.

  یافته ها

  در این طرح از روش تحلیل مضمون شش مرحله ای براون و کلارک برای کدگذاری و تجزیه وتحلیل یافته ها استفاده شده است که در نتیجه آن 143 گزاره و مفهوم در 16 مضمون پایه، 4 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر برچسب گذاری گردید.

  نتیجه گیری و پیشنهادات

  نتایج نشان می دهد برای توسعه گردشگری خرید فراگیر می بایست بین عوامل و بازیگران اصلی آن ها یعنی اقدامات توسعه دهنده و الزامات تحریک کننده نوعی بازآفرینی و هم افزایی چندگانه صورت گیرد. در این بین، شکل گیری و بازتولید این نوع هم افزایی نیازمند شناسایی و تبیین بازیگران اصلی این حوزه به عنوان زیست بوم فراگیر است که در این مطالعه از آن ها به عنوان عوامل محتوایی- ساختاری و عوامل نهادی- اجرایی نام برده شده است. این بازیگران با توجه به نوع کارکرد و سازوکارهای اجرایی که دارند نقش موثری در توسعه فراگیر بخش گردشگری خرید خواهند داشت.نوآوری و اصالت: این مقاله با استفاده از ابزارهای مختلف پژوهشی و از طریق شناسایی بازیگران اصلی و همچنین تبیین زیست بوم گردشگری خرید به دنبال ایجاد چارچوبی برای توسعه فراگیر این حوزه است.

  کلیدواژگان: گردشگری خرید، گردشگری فراگیر، هم افزایی چندگانه، زیست بوم فراگیر، اقدامات توسعه دهنده
 • زینب پاهنگ، محسن حمیدیان پور*، فائزه شجاع صفحات 185-215
  زمینه و هدف

  گردشگری به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصاد جهانی، صنعتی بسیار حساس به اقلیم و تغییرات وابسته به آن است. هدف پژوهش حاضر واکاوی تغییرات مکانی و زمانی شاخص اقلیم گردشگری TCI در کرانه های جنوبی ایران می باشد.روش شناسی: برای رسیدن به هدف مطالعه پارامترهای اقلیمی مورد نیاز شاخص TCI برای 14 ایستگاه سینوپتیک واقع در نوار ساحلی جنوب ایران طی دوره زمانی 25 ساله (2019-1995) از سازمان هواشناسی کشور دریافت گردید؛ سپس مقادیر شاخص در یک مقیاس ماهانه به تفکیک ایستگاه ها محاسبه شد تا از این طریق مناطق مطلوب گردشگری در ماه های مختلف سال مشخص شود. در ادامه جهت بررسی رفتار زمانی شاخص، روند متغیرهای اقلیمی دما و بارش و همچنین شاخص TCI در سه مقصد مهم گردشگری با استفاده از آزمون های ناپارمتریک من-کندال و روش نوین ITA ارزیابی شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد مناسب ترین زمان های گردشگری در سواحل دریای عمان ماه های نوامبر، دسامبر و مارس و در سواحل خلیج فارس دسامبر و ژانویه است، در این بین دسامبر از مطلوب ترین شرایط اقلیم گردشگری برخوردار بوده و همه ایستگاه های واقع در سواحل جنوب ایران در این زمان در طبقه عالی شاخص TCI قرار می گیرند. نتایج آزمون تحلیل روند نیز حاکی از این است که رفتار شاخص TCI متاثر از تغییرات افزایشی دما و کاهشی بارش در محدوده مورد مطالعه می باشد؛ به طوری که برمبنای روش نوین Sen، شاخص TCI در بوشهر طی 4 ماه ژانویه، فوریه، مارس و دسامبر در طبقات خوب، خیلی خوب، عالی و ایده آل دارای روند افزایشی است. این شرایط در کیش تنها در ژانویه مشاهده می شود اما در چابهار شیب روند در ماه دسامبر و محدوده خوب، خیلی خوب و عالی مثبت بوده و طبقه ایده آل شاخص روند کاهشی دارد.

  نتیجه گیری و پیشنهادات

  در مجموع می توان گفت: براساس میانگین دوره آماری 2019-1995، مطابق الگوی فضایی شاخص TCI از اواخر پاییز تا اواسط زمستان در نوار ساحلی جنوب ایران شرایط گردشگری بسیار مطلوب بوده و شاخص در وضعیت های عالی تا بسیار خوب قرار دارد.نوآوری و اصالت: واکاوی تغییرات روند پارامترهای دما و بارش به عنوان تاثیرگذارترین مولفه هابی اقلیمی بر گردشگری، در منطقه ساحلی جنوب ایران، محور اصلی بحث پژوهش حاضر می باشد که این روند در شرایط گرمایش جهانی و اقلیم در حال گذار اهمیت بیشتری پیدا می کند. همچنین روند شاخص TCI در مقاصد مهم گردشگری ساحلی جنوب با استفاده از روش گرافیکی شیب سن (ITA) ارزیابی گردید که بر اساس این روش تغییرات رخ داده در وضعیت اقلیم گردشگری ایستگاه های مورد نظر طی یک بازه زمانی طولانی مدت و به تفکیک طبقات شاخص مورد سنجش قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: آزمون من- کندال، تحلیل روند، روش گرافیکی ITA، سواحل دریای عمان و خلیج فارس، TCI
|
 • Yazdan Shirmohammadi *, Ali Delshad, Sarah Zarrin Kafsh Majd Pages 7-31
  Context and Purpose

  the present study was designed to investigate travelers' perceptions of tourism during the outbreak of the Covid-19 pandemic and thus the intention to purchase in the future. In fact, this study has tested the relationships between travel constraints, negative bias, attitude, perceived crisis management, and post-crisis behavioral intention in the tourism destination of Yazd. According to the results, the possibility of offering outstanding improvement strategies was provided.
  Design/methodology/approach: The statistical population of the study was incoming tourists to Yazd. The sample size was 384 people selected by random sampling method. The face validity of the questionnaire was reviewed and confirmed by forty management and tourism experts. The total reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha induction coefficient of 0.818. The relationship between variables was tested by the Pearson correlation test and the research model was tested using the structural equation modeling technique. Data analysis was performed with SPSS software version 27 and Amos version 24.

  Findings

  The results of research on the intensity of correlations showed that the strongest effect in the model is related to the effect of travel restrictions on negative bias with a coefficient of 0.32 and then related to the effect of perceived crisis management on trust attitude with a coefficient of 0.28.

  Conclusion

  These results showed that more travel restrictions would cause more negative bias. Therefore, it is better to reduce restrictions in the post-corona era, such as quarantining cities and not entering and leaving by private cars. Adequacy of having a vaccination card and not needing to have a Covid-19 test can reduce the restrictions and thus, reduce the negative bias of people. The findings also showed that the more accurate and better crisis management would cause the better attitude and confidence of tourists.
  Originality/value: The innovation of the current research is to investigate the relationships between travel restrictions, negative bias, attitude, perceived crisis management, and behavioral intention after the crisis in the tourism destination of Yazd City as one of the most important heritage tourism destinations in the country in order to reach conclusions based on the results. It is possible to present outstanding strategies for improving the tourism market in the post-corona era in this destination.

  Keywords: Travel Constraints, Covid-19 Pandemic, crisis management, Tourism, Post-crisis Intention
 • Abdulrahim Hashemi Dizaj *, Amir Ali Farhang, Ali Mohammadpour Pages 33-56
  Context and Purpose

  Global climate change, which is aggravated by the emission of greenhouse gases, especially carbon dioxide, poses a huge threat to human life, environment, development, and sustainability. As a result, reducing greenhouse gas emissions and improving environmental conditions are currently global priorities to promote sustainable growth and prevent the adverse consequences of global warming and climate change, and Iran is no exception. Therefore, it is considered important to understand the determining factors and provide solutions to reduce carbon dioxide emissions. According to the stated contents, the purpose of this study is to investigate the effects of economic growth and tourism, in order to achieve environmental sustainability by reducing greenhouse gas emissions.Design/methodology/approach: In this research, using ARDL's non-linear econometric approach, the effects of tourism and economic growth on carbon dioxide emissions in Iran during the period of 2008-2020 have been evaluated.

  Findings

  According to estimates, an increase of one unit of tourism and economic growth has caused an increase of 0.042 and 0.449 units of carbon dioxide emissions in the short term, respectively, and in the long term it has caused an increase of 0.177 and 0.902 units. While the decrease of one unit of tourism and economic growth in the short term has caused a decrease of 0.016 and 0.714 units of carbon dioxide emissions, respectively, and in the long term it has caused a decrease of 0.067 and 0.025.

  Conclusion

  Based on the findings of the research, it is suggested to adopt policies such as using alternative fuels and new technologies, especially in transportation services. Originality/value: The current research is innovative in terms of variables used, methodology, and time period under investigation.

  Keywords: CO 2, NARDL, Tourism, Economic Growth. Granger Causality
 • Samira Motaghi *, Hasan Makhmali, Samaneh Talei, Farzaneh Sadeghi Pages 57-77
  Context and Purpose

  The health tourism market has been proposed as one of the most profitable and competitive industries in the world and is one of the new areas of tourism which has contributed to the sustainable development and dynamism of countries' economies and is taking steps towards increasing the income of countries. This field of tourism includes the sub-branches of health tourism, natural healing tourism, and medical tourism. Today, according to the development of tourism and medical science, medical tourism has attracted the attention of many developed and developing countries; Therefore, the purpose of this research is to analyze the indicators that influence the attraction of medical tourism in Iran.Design/methodology/approach: In this article, with an analytical-descriptive approach and using the panel data method and Eviews 12 software to analyze data, it has been tried to present a research model of cross-sectional data related to 15 selected countries of the Asian region (Armenia, Iraq, Kuwait, Syria, Uzbekistan, Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Oman, Qatar, Kazakhstan, Georgia) which have had medical tourism relations with Iran during the period of 1378-1400.

  Conclusion

  The results of the present research show that the variables of income with the most influence and then the exchange rate coefficient of the destination country, political security, health costs of the country of origin and destination, the exchange rate of the country of origin, the ability of personnel and the inflation index of the destination country, respectively, are among the influencing factors. Among them, the indicators of income, political security, health cost of the country of origin, exchange rate of the country of origin, and the ability of personnel have a positive effect. Additionally, the destination country's exchange rate, destination country's health cost, and destination country's inflation have a negative effect on attracting medical tourism.Originality/value: Most of the studies conducted in health tourism, of which medical tourism is a part, have been examined in a general way and medical tourism has been studied less, in addition, the studies conducted in this field are in the form of a survey and the information related to medical tourism is collected using a questionnaire. Therefore, it lacked modeling in the present study.

  Keywords: Tourism, Medical Tourism, Iran, demanf function
 • Mostafa Azizi Shamami *, Razieh Ahmadi, Meimanat Abedini Baltork Pages 79-98
  Context and Purpose

  The aim of this study was to analyze the content of elementary school textbooks based on the attention to the environmental components of tourism. Design/methodology/approach: Quantitative research design and the method used is descriptive content analysis. The statistical population included all primary school textbooks in the academic year 2014-2016 and the statistical sample includes Persian (readable), Persian (written), experimental sciences, heavenly gifts, social studies, technology, thinking, and research. To collect data, a researcher-made checklist and environmental tourism indicators were used.

  Findings

  The finding showed that the highest importance coefficient was related to science books (0.402), social studies (0.318), Persian (0.138), mathematics (0.083), and heavenly gifts (0.056). Also, the environmental components of tourism have not been paid attention to in the books of thinking and research, and technology. The finding of the analysis showed that the problems of wastes with a frequency of 46 are in the first place, the problems of air quality with a frequency of 29 are in the second place, and the problems of wildlife with a frequency of 28 are in the third place.

  Conclusion

  Textbooks should emphasize the necessary training for environmental tourism education and its components; however, some textbooks have not paid much attention to some environmental components of tourism.Originality/value: Introducing the concepts and components of environmental education and tourism in the content of the curriculum of the educational levels makes the students informed from the beginning; at the same time, it develops their personality to consider protection environment of tourism not only as a lesson but also as a duty and human responsibility.

  Keywords: Environment, Tourism, textbooks, elementary school, content analysis
 • Majid Farhadi Uonaki, Manouchehr Jahanian * Pages 99-122
  Context and Purpose

  The current research aims to identify and prioritize the effective criteria of experience-based tourism in creative cultural attractions.Design/methodology/approach: The current research is a mixed one. The statistical population was formed by experts knowledgeable about the study area and the research subject. The qualitative inductive content analysis method with semi-structured interviews with experts was used to identify experience-based tourism criteria for creative cultural attractions. After that, to prioritize and determine the importance of the identified criteria, the structural equation modeling technique was implemented. The identified criteria were provided to 20 experts and were scored in the form of a matrix using the Delphi method.

  Findings

  The findings identified 17 effective criteria of experience-based tourism in creative cultural attractions. Based on the research findings, the study's criteria are placed in four positions regarding effectiveness: determinant, relay, goal, and result.

  Conclusion

  In this regard, the criteria of furniture and physical design, access, motivation, expectations, hospitality, image, and individual characteristics are the most influential criteria of experience-based tourism in Tehran's creative cultural attractions. The mentioned results help to develop creative cultural attractions. These results can be operationalized by setting up a registration system for creative cultural attractions. Furthermore, these attractions can be ranked by awarding creative certificates to outstanding ones and providing the ground for their progress and development.Originality/value: The current research helps to develop the concept of experience-based tourism and creative cultural attractions. Additionally, the results provide the basis for the operational development of creative cultural attractions.

  Keywords: Experience-based tourism, creative tourism, Creative Experience, Creative Cultural Attractions
 • Hossein Yahyazade, Ali Fallah *, Mehrdad Matani, Mohammad Reza Bagherzadeh Pages 123-155
  Context and
  Purpose
  In recent years, information technology has had a tremendous impact on all sectors of the tourism industry and has provided the basis for transformation, acceleration, and facilitation of affairs by creating an integrated platform. Therefore, the purpose of this study was to develop a model of the impact of mass media on the development of the tourism industry.Design/methodology/approach: This research is a kind of developmental, quantitative, and correlational study of structural equation modeling. The statistical population of the present study consisted of managers and senior tourism experts in Mazandaran. 210 samples were randomly selected from them.
  Findings
  The correlation function with a path coefficient of 0.69, the continuity function with a path coefficient of 0.61, the entertainment function with a path coefficient of 0.59, and finally, the information function with a path coefficient of 0.56, respectively, have the greatest impact on industry development.
  Conclusion
  Therefore, it can be said that the media can change the attitude of tourists towards the tourist destination, and positive or negative advertisements in the media can affect the number of incoming tourists in countries.Originality/value: The evidence and findings obtained from this research indicate that new horizons have been opened in relation to this topic, in such a way that it has helped to expand the boundaries of knowledge, solved existing problems, and will lay the groundwork for future researches.
  Keywords: Mobilization, cohesion, recreation, entertainment, Information, Tourism
 • Mohammad Reza Fallah *, Mahbobeh Rashedi, Ruhollah Shanazari Pages 157-183
  Context and Purpose

  Nowadays, policymakers take advantage of various tools and strategies for sustainable development, one of which is the development of shopping tourism. Paying attention to strategic planning for empowerment and capacity building is vital when tourism development in various and inclusive forms is proposed. Accordingly, this study was conducted to provide a framework for the development of inclusive shopping tourism.Design/methodology/approach: This was a qualitative study, an applied one in terms of purpose, and a descriptive-analytical one in terms of nature and method. The study population consisted of three groups (tourists and pilgrims, experts and businesses, and managers and experts from executive organizations in Qom province). The sample was selected by purposeful sampling, and exploratory interviews with 26 people from the first group, 14 people from the second group, and 14 people from the third group continued until theoretical saturation was achieved.

  Findings

  In this study, the six-step thematic analysis procedure proposed by Braun and Clarke was used to code and analyze the findings. In this way, 143 propositions and concepts were labeled in the form of 16 basic themes, 4 organizing themes, and 2 global themes.

  Conclusion

  According to the results, there should be a kind of re-creation and multiple synergies between the factors and their main actors, i.e., developmental measures and stimulating requirements, to develop inclusive shopping tourism. In the meantime, the formation and re-creation of this type of synergy require the identification and explanation of the main actors of this field as an inclusive ecosystem, which in this study are referred to as content-structural factors and institutional-executive factors. According to their performance and executive mechanisms, these actors will significantly contribute to the development of sustainable inclusive shopping tourism.Originality/value: This research, by using various research tools and by identifying the main players and also explaining the nature of the shopping tourism environment, seeks to create a framework for the inclusive development of this field.

  Keywords: Shopping Tourism, inclusive tourism, multiple synergies, inclusive ecosystem, developmental measures
 • Zeynab Pahang, Mohsen Hamidianpour *, Faeze Shoja Pages 185-215
  Context and Purpose

  Tourism, as one of the main sectors of the global economy, is highly sensitive to climate and related changes. The purpose of this study is to evaluate the Spatiotemporal Variation of Tourism Climate Index (TCI) on the southern coasts of Iran.Design/methodology/approach: Therefore, the climatic parameters of the TCI index for 14 synoptic stations located in the coastal strip during a period of 25 years (1995-2014) were received from the Iran Meteorological Organization. After that, TCI values were calculated monthly for each of the stations to determine the suitable tourism areas in different months of the year. In the following, the trends of climatic parameters of temperature and precipitation as well as the TCI index in three important tourist destinations were investigated using Mann-Kendall non-parametric tests and the Innovative Trend Analysis (ITA) method in order to evaluate the temporal behavior of TCI.

  Findings

  The results showed that the most suitable times for tourism on the coasts of the Oman Sea are November, December, and March, and December and January on the coasts of the Persian Gulf. December has the most favorable tourist climate conditions and all the stations located on the coastal strip at this time are in the excellent category. The results of the trend test also indicate that TCI behavior is affected by increasing temperature changes and decreasing precipitation in the studied area; Based on ITA method, TCI in Bushehr has an increasing trend during the 4 months of January, February, March, and December in the good, very good, excellent, and ideal classes. This condition is observed in Kish only in January. In Chabahar, the TCI trend slope in December in the category of good, very good, and excellent is positive and the ideal category is decreasing.

  Conclusion

  In general, it can be said that during the period of 1995-2019, according to the spatial pattern of TCI, from late autumn to mid-winter in the coastal strip of southern Iran, tourism conditions are favorable and TCI is in excellent to very good conditions.Originality/value: In this study, for the first time, the ITA method was used to evaluate the tourism climate conditions in important southern coastal tourism destinations, and based on this method, the TCI changes in the studied stations are evaluated over a long period of time and according to the TCI classes.

  Keywords: Mann-Kendall test, Trend analysis, ITA graphic method, Coasts of Oman Sea, Persian Gulf, TCI