فهرست مطالب

فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی
سال بیست و دوم شماره 1 (بهار 1402)

  • تاریخ انتشار: 1402/03/01
  • تعداد عناوین: 7
|
  • سهیل نجات، اسدالله کردنائیج*، سید حمید خداداد حسینی، میثم شیرخدایی صفحات 13-48
    هدف

    تعالی برند شاخصی است که میزان منحصربه فرد بودن و تمایز برند را از دیدگاه مشتریان می سنجد. با توجه به رقابت شدید میان برندهای صنعت کالاهای تند مصرف (FMCG) و همچنین بالا رفتن انتظارت مصرف کنندگان این بخش، برندها به دنبال ایجاد تمایز و تداعی های منحصربفرد برای نشان دادن برتری خود نسبت به رقبا می باشند. از این رو، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی ابعاد تعالی برند در صنعت کالاهای تند مصرف (FMCG) می باشد.

    روش

    در پژوهش حاضر به تحلیل کیفی مصاحبه 21 نفر از متخصصان و صاحب نظران حوزه برندسازی و مدیران برند و بازاریابی صنعت کالاهای تند مصرف (FMCG) در ایران با روش تحلیل مضمون پرداخته شد. نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شدند و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. پس از تحلیل داده ها با نرم افزار MAXQDA2020، 299 کد باز، 65 مضمون پایه، 20 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر احصاء شدند.

    یافته ها:

    یافته های پژوهش نشانگر این است که ابعاد تعالی برند در صنعت کالاهای تند مصرف (FMCG) شامل شش مضمون فراگیر «رهبری برند»، «هوشمندی برند»، «اکوسیستم برند»، «هدفمندی برند»، «تعالی ارزش ویژه برند (قدرت برند)»، «آمیخته بازاریابی پویا» می باشند.

    نتیجه ها:

    براساس نتایج پژوهش حاضر مشخص شد که برندهایی که در صنعت کالاهای تند مصرف (FMCG) به دنبال تعالی و برتری هستند باید قبل از هر اقدامی، در استراتژی های برندسازی خود به 6 مضمون فراگیر احصاء شده توجه ویژه ای نمایند.

    کلیدواژگان: برند، تعالی برند، کالاهای تند مصرف، تحلیل مضمون
  • محمدصالح ترکستانی*، زهره دهدشتی شاهرخ، کبری بخشی زاده برج، پدرام جاهدی صفحات 49-71
    هدف

    جوامع دور از وطن گروهی با تعلق خاطر به کشور خاستگاه و آشنا با فرهنگ کشور میزبان است. تعلق خاطر این گروه به کشور خاستگاه از اهرم های در دسترس برندهای کشور خاستگاه برای نفوذ به گوشه بازار جوامع دور از وطن است. ارتباطات این گروه در کشورهای میزبان نیز از اهرم های در دسترس برندهای کشور خاستگاه برای توسعه در بازار بین الملل است. این امر دلیل عدم توافق در تعریف حوزه بازاریابی جوامع دور از وطن است. هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان بازاریابی جوامع دور از وطن است.

    روش شناسی: 

    انتخاب روش شناختی پژوهش از نوع کیفی و راهبرد پژوهش از نوع تحلیل گفتمان است. راه کار گردآوری داده های پژوهش جست وجو در پایگاه های علمی با استفاده کلیدواژه های منتخب است. روش نمونه گیری قضاوتی و حجم نمونه برابر 24 مقاله علمی است. راه کار تحلیل داده های پژوهش نیز مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سطح های توصیف، تفسیر و تبیین است.

    یافته ها

    حداقل 2 گفتمان در بازاریابی جوامع دور از وطن قابل تمایز است. گفتمان بازاریابی گوشه ای جوامع دور از وطن متمرکز بر نفوذ در گوشه بازار جوامع دور از وطن و گفتمان راهبرد بازاریابی جوامع دور از وطن بیشتر متمرکز بر توسعه در بازار بین الملل با اهرم جوامع دور از وطن است.

    نتیجه گیری

    گفتمان راهبرد بازاریابی جوامع دور از وطن دارای همراستایی بیشتری با گفتمان بازاریابی جهانی است. ظهور این گفتمان ایجادکننده انتظار پیروی بیشتر چهارچوب های زبانی در حال استفاده بازاریابی جوامع دور از وطن از گفتمان بازاریابی جهانی است.

    کلیدواژگان: جوامع دور از وطن، بازاریابی جوامع دور از وطن، کشور خاستگاه، کشور میزبان، تحلیل گفتمان
  • شادی عرفای جمشیدی، طهمورث حسنقلی پور یاسوری*، محمد آقایی داغلیان، کریم اسگندری صفحات 72-112
    هدف

    هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل ارزش آفرینی چابک در صنایع کوچک و متوسط ایران است.

    روش شناسی تحقیق: 

    این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تیوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها مصاحبه های عمیق و باز با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران در حوزه مدیریت بازاریابی و مدیریت زنجیره ارزش آفرینی است به طوری که مصاحبه های خبرگی در نفر 20ام به اشباع نظری انجامید که پس از کدگذاری های انجام شده مدل نهایی اعتبارسنجی گردید.

    یافته ها

    بر اساس، تحلیل های صورت پذیرفته، تعداد 337 کد باز، 42 کد محوری و 19 مقوله اصلی (کد انتخابی) استخراج شدند.

    نتیجه گیری

    نتایج به دست آمده از مصاحبه ها نشان می دهد پدیده محوری «ارزش آفرینی چابک» شامل «پویایی مدیریت زنجیره تامین»، «تطبیق پذیری پویا با محیط» و «استراتژی های پویای منابع انسانی» است که مقولات «هم جوشی تکنولوژی محور صنایع»، «بطن چابک بازار» و «ارزش خواهی متنوع مشتریان» به عنوان شرایط علی بر مقولات پدیده محوری تاثیرگذار هستند. مقولات بسترساز به عنوان شرایط زمینه ای لازم در تحقق ارزش آفرینی چابک در صنایع کوچک و متوسط شامل: «مدیریت تنوع خصوصیات منابع انسانی»، «مدیریت عمران سازمانی»، «هوشمندسازی تحقیقات بازاریابی» و «تطبیق پذیری مداوم قوانین با تحولات بازار» است. در این بین برخی از مقولات به عنوان شرایط مداخله گر در تحقق ارزش آفرینی چابک در صنایع کوچک و متوسط شامل: «داشبورد مدیریت عملکرد منابع انسانی»، «مدیریت هوشمند پایداری سازمانی» و «ماهیت تنوع آفرین محیط بازار» که هر دو شرایط زمینه ای و مداخله ای می توانند روی راهبردهای ارایه شده تاثیرگذار باشند. این راهبردها عبارتند از: «هوشمندسازی فرایندهای اصلی زنجیره»، «توانمندسازی چابک منابع انسانی»، «هوشمندسازی برنامه های تحول سازمانی» و «همگام سازی مستمر با بازار» که استراتژی های لازم در پیاده سازی ارزش آفرینی چابک در صنایع کوچک و متوسط هستند. در صورت تحقق پدیده محوری می توان مقولات «هوشمندسازی بهره وری در کسب وکار» و «تصویرسازی چابک برند کسب وکار» را به عنوان پیامدهای حاصله انتظار داشت.

    کلیدواژگان: زنجیره ارزش آفرینی، ارزش آفرینی چابک، صنایع کوچک و متوسط
  • مهدی خادمی گراشی*، حسین علی پور، مسعود چیت ساز صفحات 113-147
    هدف

    درک و آگاهی از چگونگی شکل گیری عنصر «میل»، یکی از مهم ترین ابعاد مطالعه روانشناسی مصرف کننده است. هم نشینی روانشناسی و بازاریابی می تواند دریافت روشن بینانه تری را از کنش های منتهی به خرید ارایه دهد. این پژوهش با تمرکز بر «ناخودآگاه» و نقش «دیگری» در شکل گیری «میل» در پی مفصل بندی سنجه «میل مصرف کننده»، با استفاده از تبیین لاکان در دو ساحت خیالی و نمادین است.روش شناسی: پس از مطالعه ادبیات مرتبط با نظریات روانکاوی لاکان  به مفهوم سازی ابعاد، مولفه ها و نشانگرهای سنجه میل مصرف کننده در دو ساحت خیالی و نمادین اقدام شد. سپس مدل و سنجه طراحی شده بر اساس داده های گردآوری شده از جامعه آماری این مطالعه شامل خریداران/ استفاده کنندگان خودروهای لوکس در شهر تهران ، به روش پیمایش تحلیل شد.

    یافته ها

    یافته ها موید آن است که میل مصرف کننده در سطح ناخودآگاه تحت تاثیر مفاهیمی است که لاکان در هر دو ساحت خیالی و نمادین به عنوان جایگاه هایی برای تعریف «دیگری کوچک» و «دیگری بزرگ» طبق قواعد زبان شناسانه مطرح نموده است.

    نتایج

    تحلیل داده ها نشان می دهد مولفه های نوستالژی گرایی، شعف موقت، فانتزی گرایی، خیال پردازی، امنیت محوری و آرامش دهندگی در ساحت خیالی و نیز مولفه های تبعیت و هویت مداری اجتماعی در ساحت نمادین، می تواند جنبه های مختلف میل مصرف کننده را تحلیل نماید.

    کلیدواژگان: میل مصرف کننده، سنجه میل، لاکان، تئوری دیگری، ساحت خیالی، ساحت نمادین
  • علی شریعت نژاد*، هادی رضایی نژاد صفحات 148-174
    گفتگوپذیری برند بررسی درک تمایل روانشناختی مصرف کنندگان برای گفتگو و صحبت در خصوص یک برند خاص بدون مصرف و تجربه مستقیم آن برند است. این پژوهش سعی دارد علل اصلی تمایل مصرف کنندگان به صحبت در مورد برند های خاص را مفهوم سازی و به طور تجربی اندازه گیری کند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته، به صورت کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری خبرگان هستند که بر اساس اصل کفایت نظری 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش کیفی ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی و پایایی مصاحبه ها با استفاده از ضریب روایی محتوای نسبی و آزمون درون کدگذار و میان کد گذار تایید شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پرسشنامه دلفی فازی بود که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد. در بخش کیفی داده های کیفی با استفاده از نرم افزار اتلس تی و روش کد گذاری تحلیل شد و عوامل موثر بر بهبود قدرت گفتگوپذیری برند بر پایه شبکه های اجتماعی شناسایی شدند. در بخش کمی با استفاده از روش دلفی فازی تعیین اولویت عوامل موثر بر بهبود قدرت گفتگوپذیری برند بر پایه شبکه های اجتماعی انجام پذیرفت و مهم ترین عوامل مشخص شد. نتایج این پژوهش نشانگر آن است که مهمترین عوامل موثر بر بهبود قدرت گفتگوپذیری برند برپایه شبکه های اجتماعی، بهینه سازی محتوای تبلیغات، توانش درگیری ذهنی برند، اینفلوینسر مارکتینگ، راهبردهای جایگاه یابی برند و راهبردهایهای شبکه اجتماعی شرکت هستند.
    کلیدواژگان: برند، گفتگوی برند، قدرت گفتگوپذیری برند، شبکه های اجتماعی
  • مرتضی موقر*، ابوالحسن حسینی، مژگان باقری صفحات 175-195
    چکیده
    هدف
    بازی وار سازی امروزه می تواند برای جذب عده زیادی از مشتریان که دیگر اکنون بازی به جزیی از عادات روزمره شان تبدیل شده است به عنوان یکی از استراتژی های مهم بازاریابی نقش اساسی ایفا کند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازی وار سازی در تمایل به خرید بیمه توسط مشتریان بوده است. به عنوان کوششی نوتاثیر بازی وارسازی بر تمایل به خرید به شکل عینی مورد بررسی قرار گرفته است.روش شناسی: این پژوهش از حیث هدف کاربردی وبه روش نیمه آزمایشی است. از دو گروه متجانس قبل از تاثیر متغییر مستقل آزمون به عمل آمد وسپس یکی از آن دو تحت تاثیر متغییر مستقل قرار گرفت.پس از آن مجددا از آنها آزمون گرفته شد.نتایج آن با نتایج آزمون قبل مقایسه گردید.
    یافته ها
    جامعه آماری این پژوهش مشتریان شرکت بیمه (کارمندان بانک در سطح استان مازندران) بوده اند که به پرسشنامه ی استاندارد تمایل به خرید مشتریان مشتمل بر 9 سوال پاسخ دادند. 60 نفر به طور تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه (هر گروه 30 نفر) قرارگرفتند. سرانجام یک گروه به طور تصادفی ساده به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. در نهایت فرضیه های پژوهش با روش آماری تحلیل کواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
    نتیجه گیری
    نتا یج پژوهش نشان داد که گروه آزمایش (با تجربه بازی وار سازی) از گروه گواه (بدون تجربه بازی وار سازی) به طور معنی دار از نمرات تمایل به خرید مشتری بالاتری برخوردار هستند.
    کلیدواژگان: بازی وارسازی، تمایل به خرید، صنعت بیمه، مشتریان بیمه، شرکت های بیمه
  • نعمت اله شیری*، همایون مرادنژادی صفحات 196-228
    هدف
    این پژوهش با هدف شناسایی موانع و مشکلات راه اندازی و توسعه شرکت های دانش بنیان در استان ایلام به منظور ارایه راهکارهایی جهت تسهیل فضای کسب وکار شرکت های دانش بنیان طراحی و انجام شد.
    روش شناسی: در این پژوهش کیفی از روش پدیدارشناسی بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان شامل 17 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان در استان ایلام بودند که به صورت هدفمند برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند بود. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل محتوای جهت دار استفاده شد. برای این منظور با در نظر گرفتن مدل سه شاخکی (عوامل زمینه ای، ساختاری و رفتاری) نتایج پژوهش تحلیل و ارایه گردید. اطمینان پذیری یافته های پژوهش با استفاده از معیارهای بازبینی توسط همکاران (اعتبارپذیری) بازبینی توسط مشارکت کنندگان (تاییدپذیری) و شرح و توصیف دقیق مراحل انجام پژوهش (انتقال پذیری) بررسی شد.
    یافته ها
    براساس نتایج پژوهش مهم ترین موانع و مشکلات زمینه ای شرکت های دانش بنیان شامل «سرمایه گذاری های دانش بنیانی ناسازگار»، «ناهمسویی اهداف و برنامه های آموزش عالی با دانش بنیانی»، «ناپویایی زیست بوم کارآفرینی»، «ضعف حمایت های نهادی»، «ضعف آموزش های ضمن خدمت کارکنان نهادهای اجرایی»، «استانداردسازی غیرحرفه ای»، «ضعف نظارت و بازرسی»، «ناسازگاری قوانین و مقررات با ماهیت شرکت های دانش بنیان»، «ضمانت اجرایی ضعیف قوانین و مقررات حمایتی»، «ضعف برنامه های آموزشی و ترویجی»، «فقدان نیروی کار ماهر در استان»، «ناهمسویی فرهنگ استان با کارآفرینی»، «حاکمیت دیدگاه خیرمحدود در نهادهای دولتی» و «دانش و آگاهی ضعیف دانش بنیانی» بودند. مهم ترین موانع و مشکلات ساختاری شرکت های دانش بنیان شامل «ناکارآمدی سیستم بازاریابی شرکت های دانش بنیان»، «شبکه سازی ضعیف شرکت های دانش بنیان» و «تلاطم های اقتصادی شرکت های دانش بنیان» بودند. مهم ترین موانع و مشکلات رفتاری شرکت های دانش بنیان شامل «صلاحیت کارآفرینانه ضعیف در شرکت های دانش بنیان» و «ناهنجاری های فرهنگی شرکت های دانش بنیان» بودند.
    کلیدواژگان: شرکت های کارآفرینانه، اشتغال دانش بنیان، واحدهای فناور، توسعه نوآوری
|
  • Soheil Nejat, Asadollah Kordnaeij *, Seyed Hamid Khodadad Hosseini, Meysam Shirkhodaie Pages 13-48
    Objective

    Brand excellence is an index that measures the degree of uniqueness and differentiation of the brand from the perspective of customers. Due to the fierce competition among brands in the fast-moving consumer goods (FMCG) industry, as well as the rising expectations of consumers in this sector, brands seek to create distinction and unique associations to show their superiority over competitors.

    Methodology

    In the current research, semi-structured interviews were conducted with 21 experts in the field of branding and marketing of fast-moving consumer goods (FMCG) industry in Iran. These individuals were selected by the purposive sampling method. After analyzing the data with MAXQDA2020 software, 299 open codes, 65 basic themes, 20 organizing themes, and 6 global themes were counted.

    Findings

    The findings of the research show that the dimensions of brand excellence in the fast-moving consumer goods (FMCG) industry include six global themes: "brand leadership", "brand intelligence", "brand ecosystem", "brand purposefulness", "brand equity excellence (brand strength)", and "dynamic marketing mix".

    Conclusion

    Based on the results of this research, it was found that the brands that are looking for excellence in the fast-moving consumer goods (FMCG) industry should pay special attention to the 6 listed global themes in their branding strategies.

    Keywords: brand, Brand Excellence, Fast-Moving Consumer Goods, Thematic Analysis
  • Mohammad Saleh Torkestani *, Zohreh Dehdashti Shahrokh, Kobra Bakhshizadeh Borj, Pedram Jahedi Pages 49-71
    Objective

    Diaspora is a group with interest in the country-of-origin and familiar with the culture of the host country. Diaspora's interest in the country-of-origin is one of the available levers for the brands of the country-of-origin to penetrate the Diaspora's niche market. Diaspora's communication in the host countries is also one of the available levers for the brands of the country-of-origin to develop in the international market. This causes disagreement in the definition of diaspora marketing field. This research aims to diaspora marketing discourse analysis.

    Methodology

    The methodological choice of research is qualitative and research strategy is discourse analysis. The research data collection technique is searching in scientific databases using selected keywords. The research sampling method is judgmental and the sample size is 24 scientific articles. The research data analysis technique is Fairclough's model of critical discourse analysis in levels of description, interpretation and explanation.

    Findings

    At least 2 discourses can be distinguished in diaspora marketing. The diaspora niche marketing discourse is focused on penetrating the diaspora niche market and the diaspora marketing strategy discourse is more focused on developing in the international market using diaspora leverage.

    Conclusion

    The diaspora marketing strategy discourse is more aligned with the global marketing discourse. The emergence of this discourse creates the expectation that diaspora marketing language in use frameworks follow the global marketing discourse.

    Keywords: Diaspora, Diaspora marketing, Country-of-origin, Host Country, Discourse Analysis
  • Shadi Orafaye Jamshidi, Tahmoures Hasangholipor Yasory *, Mohammad Aghayee Daghlian, Karim Esgandari Pages 72-112

    The purpose of this research is to design an agile value creation model in Small and Medium Sized Enterprises in Iran. The results obtained from the interviews show that the central phenomenon of "agile value creation" includes "dynamics of supply chain management", "dynamic adaptability to the environment" and "dynamic strategies of human resources" which categories "Fusion of technology-oriented industries", "agile heart of the market" and "various values of customers" are the causal conditions. The basic conditions necessary for the realization of agile value creation in Small and Medium Sized Enterprises include: "managing the diversity of human resources characteristics", "organizational construction management", "intelligent marketing research" and "continuous adaptation of laws to market developments". be Intervening conditions in the realization of agile value creation in Small and Medium Sized Enterprises include: "human resources performance management dashboard", "intelligent management of organizational sustainability" and "diversifying nature of the market environment", which both background and intervention conditions They can have an impact on the presented strategies. These strategies include: "intelligence of the main processes of the chain", "agile empowerment of human resources", "intelligence of organizational transformation programs" and "continuous synchronization with the market" which strategy are necessary in the implementation of agile value creation in Small and Medium Sized Enterprises. If the central phenomenon is realized, we can expect the categories of "intelligence of productivity in business" and "agile visualization of the business brand" as the resulting consequences.

    Keywords: Agile Value Creation, Value Creation Chain, Small, Medium Sized Enterprises
  • Mehdi Khademi Gerashi *, Hossein Alipour, Masoud Chitsaz Pages 113-147

    Abstract

    Objective

    Understanding and knowing how the "desire" element is formed is one of the most important aspects of studying consumer psychology. The combination of psychology and marketing can provide a more insightful understanding of the actions leading to consumer purchases. Focusing on the "unconscious" and the role of "other" in the formation of "desire", this research aims to elaborate the measure of "consumer desire" using Lacan's explanation in two imaginary and symbolic fields.

    Methodology

    After studying the literature related to Lacan's psychoanalytical theories, the conceptualization of the dimensions, components, and indicators of the consumer's desire measure was carried out in two imaginary and symbolic fields. Then, the model and measure designed based on the data collected from the statistical population of this study, including buyers/users of luxury cars in Tehran, were analyzed by survey method.

    Findings

    The findings confirm that the consumer's desire at the subconscious level is influenced by the concepts that Lacan proposed in both imaginary and symbolic fields as places to define "small other" and "big other" according to linguistic rules.

    Results

    The data analysis shows that the components of nostalgia, temporary bliss, fantasy, imagination, central security, and relaxation in the imaginary field, as well as the components of compliance and social identity in the symbolic field, can analyze different aspects of consumer desire.Keywords: Consumer desire, Desire, Lacan, Theory of Other, Imaginary field, Symbolic field

    Keywords: Desire, Lacan, Theory of Other, Imaginary field, Symbolic field
  • Ali Shariat Najade *, Hadi Rezaeinejad Pages 148-174
    Objective
    this research attempts to conceptualize and experimentally measure the main causes of consumers' willingness to talk about certain brands, which is referred to as brand conversation power.
    Methodology
    The current research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of nature and method. This research is based on mixed research, qualitatively and quantitatively. The statistical population of the research is the experts, based on the principle of theoretical adequacy, 30 of them were selected as the research sample using the purposeful sampling method.
    Findings
    In the qualitative part, the qualitative data were analyzed using the Atlas.ti software and the coding method, and the factors affecting the improvement of the power of brand conversation based on social networks were identified. In the quantitative part, by using the Delphi method, determining the priority of the effective factors on improving the brand's power of discussion based on social networks was done and the most important factors were determined.
    Conclusion
    The results of this research show that the most important factors affecting the improvement of the power of brand conversation based on social networks are the optimization of advertising content, Ability to mentally engage the brand, influencer marketing, brand positioning strategies, and the company social network strategies.
    Keywords: brand, brand conversation, power of brand conversation, social networks
  • Morteza Movaghar *, Aboalhassan Hosseini, Mozhgan Bagheri Pages 175-195
    Abstract
    Objective
    The objective of this research was the effect of gamification on the intention of customers to buy insurance.
    Methodology
    This research is practical in terms of its purpose. The research method of this research is semi-experimental.The homogenous group was tested before the influence of the independent variable, and then they were subjected to the influence of the independent variable, and after that they were tested again. The results were compared with the results of the previous test.
    Findings
    The statistical population of this research was the customers of the insurance company (bank employees in Mazandaran province) who answered the standard questionnaire of customers' intention to buy, consisting of 9 questions. 60 people were randomly selected and placed in two groups (30 people in each group). Finally, a simple random group was considered as the experimental group and the other group as the control group. Finally, research hypotheses were analyzed with the statistical method of univariate covariance analysis.
    Conclusion
    The results of the research showed that the test group (with gamification experience) has significantly higher scores of customers' intention to buy than the control group (without gamification experience).
    Keywords: gamification, Intention To Buy, Insurance Industry, Insurance Customers, Insurance Companies
  • Nematollah Shiri *, Homayoon Moradnejadi Pages 196-228
    This research was designed and carried out with the aim of identifying the obstacles and problems of starting and developing knowledge-based enterprises in Ilam province in order to provide solutions to facilitate the business environment of knowledge-based companies. In this qualitative research, the phenomenological method was used. The participants included 17 managers of knowledge-based companies in Ilam province who were purposefully selected for the study. The data collection tool was a semi-structured in-depth interview.The results showed that the main contextual obstacles and problems of knowledge-based enterprises include "Incompatible knowledge-based investments", "inconsistency of goals and programs of higher education with knowledge-based", "stationary of the entrepreneurial ecosystem", "Weakness of institutional support", "Weakness of in-service training for employees of executive institutions", "Non-professional standardization", "Weak monitoring and inspection", "The incompatibility of laws and regulations with the nature of knowledge-based companies", "Weak enforcement guarantee of protective laws and regulations", "Weakness of educational and promotional programs", "Lack of skilled labor", "Misalignment of culture with entrepreneurship", "Dominance of the view of limited charity in government institutions" and "Weak knowledge and knowledge-based awareness". The main structural obstacles and problems of knowledge-based enterprises included "the inefficiency of the commercialization system among knowledge-based enterprises", "the weakness of networking of knowledge-based enterprises" and "the economic turmoil in knowledge-based enterprises". The main behavioral obstacles and problems of knowledge-based enterprises included "poor entrepreneurial competence in knowledge-based enterprises" and "cultural anomalies in knowledge-based enterprises".
    Keywords: Entrepreneurial companies, knowledge-based employment, technology units, Innovation Development